Just another WordPress.com site

Առցանց դասեր և առաջադրանքներ Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. լեզվական կառուցվածքներ

Անգլերենի հեռավար ուսուցման դաս-առաջադրանքներ Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար

 

Անգլերենի հեռավար ուսուցման դաս-առաջադրանքների (ուսումնական նյութերի) փաթեթ՝ Ավագ դպրոցի սովորողների համար

2020-2021 ուստարի

Դաս-առաջադրանք 1

Նախագիծ «Սովորում ենք գրել»

Project “We are learning to write”

Dear students, during the first educational period, we are going to implement an educational project in the result of which you will considerably develop your writing skills.Սիրելի սովորողներ, առաջին ուսումնական շրջանում (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր) մենք իրականացնելու ենք «Սովորում ենք գրել» նախագիծը, որի արդյունքում նշանակալիորեն կզարգացնեք ձեր գրելու կարողությունները:
The aim of the project.The project is aimed at developing students’ skills in writing debatable essays. Նախագծի նպատակը.Նախագիծը նպատակաուղղված է սովորողների գրավոր խոսքի կարողությունների զարգացմանը, մասնավորապես՝ վիճահարույց թեմաներով շարադրություններ գրելուն: 
The duration of the projectSeptember – December 2020Նախագծի տևողությունը.2020-ի սեպտեմբեր – դեկտեմբեր
ParticipantsDistance learning students of Grades 9-12Մասնակիցներ9-12-րդ դասարանների հեռավար ուսուցման սովորողները
The content of the project: problems needing their solutions
The topics of the essays will be argumentative or debatable. Such topics develop students’ critical thinking, ability to do research work, make their own conclusions by investigating different approaches and opinions.
Նախագծի բովանդակությունը. լուծում պահանջող խնդիրները Շարադրությունները լինելու են վիճահարույց թեմաներով: Յուրաքանչյուր թեմա ինչ-որ մի խնդիր է բարձրաձայնում, որին պետք է լուծում տալ՝ կատարելով հետազոտական աշխատանք: Վիճահարույց թեմաներով շարադրությունները զարգացնում են սովորողների քննադատաբար մտածելու, հետազոտական աշխատանք կատարելու և սեփական եզրահանգումներ անելու կարողությունը՝ ուսումնասիրելով տարբեր մոտեցումներ և կարծիքներ:
The process of research workThe learners read publications on the given topic. They investigate the pros and cons of a point of view and make their own conclusions after having made necessary analysis.Հետազոտական աշխատանքի ընթացքը.Սովորողները կարդում են հայերեն և անգլերեն հրապարակումներ տվյալ թեմայի վերաբերյալ: Ուսումնասիրում են գերիշխող կողմ կամ դեմ կարծիքները մի որևէ տեսակետի վերաբերյալ և անհրաժեշտ վերլուծություններից հետո  կատարում են իրենց եզրահանգումները:
The final product of the projectAn article on the student’s blog. The best articles are published on the English page of the EduComplex, and the Armenian translations – on the first page. Նախագծի վերջնական արդյունքը.Հրապարակված շարադրություն սովորողի բլոգում, լավագույն շարադրությունների հրապարակում կրթահամալիրի անգլերեն էջում, իսկ դրանց հայերեն թարգմանությունը՝ առաջին էջում:
The approximate structure of essays and useful expressions
The introductory part
–It is generally agreed today that …It is a well-known fact that …The supporters of this (idea) point of view claim that …….There are a great number of people with just an opposite point of view …It is worth pointing out, however, … 
Շարադրությունների մոտավոր կառուցվածքը և օգտակար արտահայտություններ
Ներածական մասը
Ընդունված է, որ …հայտնի փաստ է, որ …, այս (գաղափարի) տեսակետի աջակիցները պնդում են, որ …, կան մեծ թվով մարդիկ, ովքեր ունեն հակառակ տեսակետը …, այնուամենայնիվ, արժե նշել, որ …
The main body
The main advantage of this point of view is that ….The main disadvantage of this point of view is that …….Therefore, …
Շարադրության հիմնական մասըայս տեսակետի գլխավոր առավելությունը այն է, որ …այս տեսակետի գլխավոր թերությունն այն է, որ …ուստի …
Developing an idea
Firstly, …However –Secondly, …Thirdly, …Finally, (Lastly) ……
գաղափարի (մտքի, տեսակետի)  զարգացնելը
նախ …այնուամենայնիվ, …երկրորդն այն է, որ …երրորդն այն է, որ…
եվ վերջապես այն, որ … 
Conclusion
To sum up, I am convinced that …Taking into account all the above mentioned facts … To my mind, … or in my opinion, …Moreover, it is important to remember that …In other words …There is a tendency for the development of this idea …So, bearing this in mind …but … also  – 
եզրակացություն
Ամփոփելով այս ամենը`ես համոզված եմ, որ …հաշվի առնելով բոլոր վերը նշված փաստերը՝ …իմ կարծիքով ….դեռ ավելին՝ կարևոր է հիշել, որ … այլ կերպ ասած ….այս գաղափարի զարգացման միտում կա …այսպիսով, հաշվի առնելով սա … բայց նաև …
Essay topics for each month:
September:
Is fashion really important?
Should guns be sold to people?
Շարադրությունների թեմաները ըստ ամիսների
Սեպտեմբեր.
Արդյո՞ք նորաձև հագնվելը կարևոր է:
Հրազեն պե՞տք է վաճառվի մարդկանց:
October:
Is it possible to earn money on YouTube?Should smartphones be banned at schools? 
Հոկտեմբեր:
Հնարավո՞ր է փող աշխատել YouTube-ով:
Արդյո՞ք սմարթֆոնները պետք է արգելել դպրոցներում: 
November:
Should Armenian emigrants be criticized?It is not possible to get a university education in Armenia by international standards. 
Նոյեմբեր
Արդյո՞ք պետք է քննադատել նրանց, ովքեր արտագաղթում են Հայաստանից:
Հնարավոր չէ միջազգային չափանիշներով համալսարանական կրթություն ստանալ Հայաստանում:
December:
Animals shouldn’t be used for research. Should students’ homework be banned? 
ԴեկտեմբերԿենդանիներին պետք չէ օգտագործել գիտական հետազոտությունների համար:
Պե՞տք է արգելվի սովորողների տնային աշխատանքը:

Այս նախագիծը հրապարակեք ձեր բլոգներում և միշտ օգտվեք դրա մեջ ներառված ուսուցչի ուղղորդումներից:

Ձեր առաջին շարադրության թեման է՝ «Is Fashion really important?»: Շարադրության մեջ պետք է օգտագործված լինի 250-300 բառ:

Դաս-առաջադրանք 2

A Creative task

I.Read the short texts and answer the questions

Learning English

English is the international language nearly all over the world. Hundreds of millions of people are trying to learn English. Some people think that learning English should be in the same way little children learn their mother tongue. They shouldn’t learn grammar rules. They should only listen to others when they speak English and try to understand and repeat what they say.

What is your opinion? Which is the best way of learning English?

II.Good luck or hard work?

Some people believe in good luck. They think that no matter how hard you work you won’t be a success in life if you are unlucky. Others think that it is only hard work that can lead you to the fulfillment of your dream.

What is your opinion?

III. When did you last do something first?

The life of the old is not so interesting because they rarely remember when they last did something first. On the other hand, young people’s lives are interesting as they can experience something new nearly every day. So, when did you last do something first? You can write about the latest discovery you made or about a small invention you did. You can also write about a new skill or knowledge you gained recently.

Դաս-առաջադրանք 3

Read the text and answer the questions

Immigration wasn’t really a problem a long time ago. Many countries welcomed immigrants because they needed workers. The USA, Australia and Canada encouraged millions of people to come and live in their countries. Today, however, immigration is becoming a problem. Many countries are trying to control immigration. At election time, it is a major issue. Immigration today is big business. More and more people from poor countries want to live in rich countries. It is easier to travel nowadays because of cheap transport and more open borders. People risk their lives to get the chance of starting a new life in a rich country. This can cause anger in the countries immigrants go to. It is an issue that will be with us forever, I think.

immigrate – ներգաղթել

emigrate – արտագաղթել

 1. Why do people emigrate to other countries?

2. The United States of America has always been a country of immigration. Why is it so?

3. In 1946-1947 thousands of Armenians immigrated to Armenia from Syria, Lebanon, Iran and Egypt. In the 1980s and in early 1990s thousands of Armenians emigrated from Armenia. What was the reason of that mass emigration?

4. Do many Armenians want to emigrate to other countries now?

5. Would you like to emigrate to another country?

II. Useful expressions – օգտակար արտահայտություններ

had hardly done + when

Somebody had hardly done something when something happened or someone did something. Հազիվ էր ինչ-որ մեկը մի բան արել, երբ մի բան եղավ կամ ինչ-որ մեկը մի բան արեց:

I had hardly turned off the light and locked the door for the night when someone rang the door-bell. Հազիվ էի ես հանգցրել լույսը և կողպել դուռը, երբ ինչ-որ մեկը դռան զանգը տվեց:

Կամ՝ Hardly had I turned off the light and locked the door for the night when someone rang the door-bell. Հայերեն թարգմանությունը նույնն է:

had no sooner +than

Somebody had no sooner done something than something happened or someone did something. Չէր հասցրել ինչ-որ մեկը մի բան անել, երբ մի բան եղավ, կամ ինչ-որ մեկը մի բան արեց:

I had no sooner locked the door than someone knocked at it. Չէի հասցրել կողպել դուռը, երբ ինչ-որ մեկը թակեց այն:

Կամ՝ No sooner had I locked the door than someone knocked at it.

Task 2

Translate into English

 1. Հազիվ էի ներս մտել, երբ ծնողներս անմիջապես ասացին. «Որտե՞ղ էիր»:
 2. Չէի հասցրել բերանս բացել, երբ նա ասաց, որ շնորհակալությունով տուն չեն պահում: (support the family)
 3. Հազիվ էի տուն հասել, երբ տնօրենը զանդեց ինձ և խնդրեց վերադառնալ աշխատավայր:
 4. Չէի հասցրել գրել վերջին հարցի պատասխանը, երբ ուսուցիչն ասաց, որ ժամանակը սպառվել է:(the time was up)
 5. Հազիվ էի ներկայացրել հաշվետվությունը (report), երբ ուսուցիչն ասաց, որ նոր նախագիծ ենք սկսելու:
  1.  

in relation to վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է

In relation to healthy lifestyle, most of the Armenians do not know what it is. Ինչ վերաբերում է առողջ ապրելակերպին, հայերի մեծ մասը չգիտի, թե դա ինչ է:

related to – վերաբերյալ

I don’t know anything related to the new traffic rules. Ես ոչինչ չգիտեմ ճանապարհային երթևեկության նոր կանոնների վերաբերյալ:

on behalf of – մեկի անունից

Let me express our gratitude on behalf of all our neighbours for constructing this playground in our yard. Թույլ տվեք մեր բոլոր հարևանների անունից մեր երախտագիտությունը հայտնել՝ մեր բակում այս խաղահրապարակը կառուցելու համար:

Task 3

Translate into English

Ինչ վերաբերում է ավարտական քննություններին(final examinations), դրանք կլինեն հունիսին:

Ինչ վերաբերում է ամառային արձակուրդներին, ես պատրաստվում եմ անցկացնել դրանք Ծաղկաձորում:

Ես չեմ կարող որևէ տեղեկություն հայտնել պատերազմի գերիների (war prisoners) վերաբերյալ:

Դուք կարո՞ղ եք խոսել բոլոր ցուցարարների (demonstrators) անունից:

Դաս-առաջադրանք 4

Dear students, today I am going to explain to you how to turn the direct speech into the indirect speech.

At first we will consider the sentences with direct speech when the author’s speech is in the Simple Pesent, Present Perfect or Simple Future.

When the direct speech is expressed with a statement. Երբ ուղղակի խոսքը արտահայտված է պատմողական նախադասությամբ:

She says, “I saw a terrible car accident in the street yesterday.”

She says that she saw a terrible car accident in the street yesterday.

As you can see, the verb tense in the direct speech isn’t changed. Only the personal pronouns are changed.

She says to me, “I am happy to see you at our office.”

She tells me that she is happy to see me at their office.

The word say is turned into tell when the author mentions the person his speech is addressed to.

The teacher says to us: “Tomorrow we are going on a trip to Jermuk. You should take warmer clothes with you.”

The teacher tells us that tomorrow we are going on a trip to Jermuk and advises us to take warmer clothes with us.

The clerk says: “I am sorry, I am late. There was a traffic jam.”

The clerk apologizes for being late and adds that there was a traffic jam.

When the direct speech is expressed with an interrogative sentence.

General question

The teacher says, “Do you understand what I am explaining?”

The teacher asks (wants to know, wonders) if (թե արդյոք) we understand what she is explaining.

We can also use the conjunction whether – թե արդյոք

The teacher asks (wants to know, wonders) whether we understand what she is explaining.

So, in indirect specch questions become statements. Անուղղակի խոսքում հարցական նախադասությունը դառնում է պատմողական. do, does, did օժանդակ բայերը վերանում են, is, are, was, were, can, may, must, could օժանդակ և մոդալ բայերը դրվում են ենթակայից հետո:

Father says, “Kate, can you swim?”

Father asks Kate if she can swim.

Special questions

The conjunctions if and whether are not used.

The tourist asks, “How many monasteries are there in this region?”

The tourist asks how many monasteries there are in this region.

Alternative questions

The conjunction whether is used.

He says, “Do you drink coffee or tea in the mornings?”

He asks whether I drink coffee or tea in the mornings.

Disjunctive questions

She says to me, “Your favorite subject is mathematics, isn’t it?”

She wants to be sure whether my favorite subject is mathematics.

Orders – imperative sentences – հրամաններ-հրամայական նախադասություններ

The captain says to the sailors, “Hoist the flag.”

The captain orders the sailors to hoist the flag.

The doctor says to the patient, “Give up smoking.”

The doctor tells the patient to give up smoking.

The teacher says, “Don’t be late for classes.”

The teacher tells the students not to be late for classes.

Request – խնդրանք

The old man says, “Help me to cross the street please.

The old man asks me to help him to cross the street.

Ձևով հարցական բայց իմաստով խնդրանք արտահայտող նախադասությունները դիտվում են որպես քաղաքավարի արտահայտված խնդրանք:

He says to me, “Will you close the window please?”

He asks me to close the window.

Advice – խորհուրդ

He says to me, “You should pay attention to your grammar.”

He advises me to pay attention to my grammar.

Suggestion – առաջարկություն

She says, “Let’s spend next weekend in the country.”

She suggested that we (should) spend the following weekend in the country.

Short answers – Կարճ պատասխաններ

He said, “No, I don’t. (No, can’t),(No, I didn’t)”

He answered in the negative.

He said, “Yes, I do. (Yes, I can), (Yes, I did)”

He answered in the affirmative.

Apologizing – ներոխություն խնդրելը

He said, “I am sorry, I broke your pencil.”

He apologized for breaking my pencil.

When the author’s speech is in the past tense, the following changes take place:

word changes – բառային փոփոխություններ

thisthat
thesethose
herethere
therethere
nowthen
at presentthen
todaythat day
tonightthat night
last month, last yearthe previous month, the previous year
next year, next weekthe following year, the following week, the next year, the next week
in a week, in three daysa week later, three days later
a week ago, two years agoa week before, two weeks before
tomorrowthe next day, the following day
yesterdaythe day before, the previous day
the day before yesterdaytwo days before
in a week, in three daysa week later, three days later
cancould
maymight
mightmight
have tohad to
had tohad to
wouldwould
mustmust, had to
ought toought to

Verb Tense Changes

Simple Present (see, take, break)
She said to me, “I can take you to the office today.”
He said to his father, “Do you prefer coffee without sugar?”
In case of expressing universal truths, the Simple Present doesn’t change.
The teacher said, “The sun rises in the east and sets in the west”
Simple Past (saw, took, broke)
She said (that) she could take me to the office that day.
He asked his father if he preferred cofee without sugar.
The teacher said that the sun rises in the east and sets in the west.
Simple Past (saw, took, broke)
“I saw your brother at a party two days ago”, said he.
Mother said, “John, where did you meet Uncle Ben last Sunday?”
The simple Past doesn’t change into the Past Perfect if there are
words or word combinations showing a definite time in the past.
Անցյալ ժամանակը չի փոխվում անցյալ վաղակատարի,
եթե առկա են փաստացի անցյալ ժամանակ
ցույց տվող բառեր կամ բառակապակցություններ:
Օրինակ՝ in 1975, during the Second World War, the battle at Kursk, in one’s childhood
The teacher said, “Hovhannes Tumanyan and Komitas were born in 1869.”
Past Perfect (had seen, had taken, had broken)
He said that he had seen my brother at a party two days before.
Mother asked John where he had seen Uncle Ben the previous Sunday.
The teacher said that Hovhannes Tumanyan and Komitas were born in 1869
Simple Future (will see, will take, will break)
She said to me, “I will help you tomorrow.”
Future in the Past (would see, would take, would break)
She told me that she would help me the following day.
Present Continuous (is taking)
The policeman said, “You are breaking the law now.”
Past Continuous (was taking)
The policeman said that we were breaking the law then.
Past Continuous (was taking)
Charles said to the dedective: “I have an alibi. I was playing tennis with my friends at 6pm yesterday.”
Past Perfect Continuous (had been taking)
Charles told the dedective that he had an alibi and added that he had been playing tennis at 6pm the day before.
Future Continuous (will be taking)
He said to her, “I will be waiting for you outside the theatre at 6 pm tomorrow.”
Future Continuous in the Past (would be taking)
He told her that he would be waiting for her outside the theatre at 6pm the following day.
Present Perfect (has/have broken)
“I haven’t been to the opera since last year,” said she.
Past Perfect (had broken)
She said she hadn’t been to the opera since the previous year.
Past PerfectPast Perfect
Future Perfect (will have taken)
“I will have completed this task by next Friday,” said he.
Future Perfect in the Past (would have taken)
He promised he would have completed that task by the following Friday.

Task

I.Turn the following into the reported speech.

1. He said to me, “Why haven’t you done your homework today?”

2. The mother asked her son, “Are you sorry for what you did this morning?”

3. Henry says to Tom, “Yesterday I managed to solve that problem in half an hour.”

4. The teacher said, “Start doing the test. You are to hand in your works within an hour.”

5. She said, “We usually have supper at 7 pm. Don’t be late, please.”

6. He said, “Do you like coffee with milk?”

7. The landlady said to Andrew, “We built this house 25 years ago.”

8. He said to me, “Are you listening to what the instructor is saying now?”

9. He said, “Where were you last night, Mr. Brown?”

10. She said, “No, I can’t.”

11. The car mechanic said, “I can’t help you at present.”

12. The guide said to the tourist, “You are lucky. We we are having nice weather this week.”

13. He said, “I shan’t have to wake up early tomorrow.”

14. She said, “You may call me any time you want.”

15. Mother said, “Please, watch the milk and don’t let it boil over.”

16. My uncle said to me, “I made lots of mistakes in my childhood.”

17. He said, “You should pay attention to your spelling.”

18. She said, “I will manage to finish this work in a week.”

19. The doctor examined me and said, “You will have to give up smoking.”

20. He said to me, “What makes you think that the director is going to dismiss you from work.”

21 Father said, “Jane doesn’t feel well today. Help her to wash up, please.”

22. Father said, “Shut up. Do not say it again.”

23. My aunt said to me, “I got a strange email two days ago.”

24. The teacher said, “Did you really climb to the top of Mount Azhdahak?”

25. I said to Mother, “I don’t need this warm jacket today. The weather is fine.”

26. The doctor said to the patient, “Have you had breakfast today?”

27. The history teacher said, “Nearly 20 mln Soviet people died during the Great Patriotic War.”

28. He said, “I had dinner at a restaurant with my friend Henry.”

29. My grandpa said, “I will help you if you tell me the truth.”

30. A tourist said to the guide, “Which is the most significant place of interest in your city?”

31. He asked Mary, “Are you enjoying yourself here?”

32. The suspect said to the dedective, “I was playing cards in the casino at that time. The staff can confirm it.”

33. She asked if I could help her to wash up.  Այս մեկը պետք է անուղղակի խոսքով նախադասությունը դարձնել ուղղակի խոսքով նախադասություն: 

Դաս-առաջադրանք 5

 A Text for reading and expressing your own opinion

The Internet can be a scary place these days, especially because of cyber-bullying. It’s difficult to open a newspaper these days and not see a story about this. It’s a really nasty and growing problem. Cyber-bullies are real cowards. They hide behind their computer and scare people, send them hate mail or threaten them. Even worse is when they publish pictures of their victims online. I have a friend who had a really bad time at the hands of a cyber-bully. He or she spread lots of gossip and lies on the Internet. My friend’s reputation was badly damaged. A really bad thing is how young cyber-bullying starts. Many schoolchildren physically bully others in class and then continue online. Their victim isn’t safe anywhere.

Express your opinion about how to avoid cybor-bullying.

II. Սովորեք suppose բառի կիրառումը: Սա լավ բառ է: This is a useful word

I suppose – ես ենթադրում եմ

He is supposed to do something – Ենթադրվում է, որ նա մի բան պետք է անի

Suppose he …- ենթադրենք, որ նա …

He is supposed to come to the office at exactly 9. Ենթադրվում է, որ նա պետք է գա գրասենյակ ուղիղ ժամը 9-ին:

I suppose he is a good doctor. Ենթադրում եմ, որ նա լավ բժիշկ է:

He is supposed to be a good doctor. Ենթադրվում է, որ նա լավ բժիշկ է:

He was supposed to meet the delegation at the airport. Ենթադրվում էր, որ նա պետք է հանդիպեր պատվիրակությանը օդանավակայանում:

Suppose he doesn’t manage to meet us. What shall we do? Ենթադրենք նա չկարողանա հանդիպել մեզ: Ի՞նչ ենք անելու:

Supply the correct form of suppose in the following sentences:

 1. You … to go to the doctoctor yesterday.
 2. ….he fails to arrive. What will you do then?
 3. He …. to finish at 5 o’clock, but he never does.
 4. This is an easy question. You … to know the answer.
 5. This is an easy question. I …. you know the answer.
 6. They … to receive us warmly, but something had happened, and they received us coldly.
 7. …. the helicopter falls down on the sea. Will it sink immediately?
 8. She … to make meals, but she didn’t do anything.

llI. Սովորենք «երանի» բառով խոսել:

Երանի դու այստեղ լինեիր և վայելեիր այս հրաշալի եղանակը: I wish you were here and enjoyed this wonderful weather.

Երանի դու այնտեղ եղած լինեիր և վայելած լինեիր այդ հրաշալի եղանակը: I wish you had been there and enjoyed that wonderful weather.

Translate into English

Երանի ես կարողանայի դաշնամուր նվագել:

Երանի ես կարողացած լինեի լուծել այդ խնդիրը:

IV. Let’s learn these words “to owe, to borrow, to lend, to be in debt ”

I borrowed $100 from him. Ես նրանից 100 դոլար պարտքով վերցրեցի:

He lent $100 to me. Կամ՝ He lent me $100. Նա ինձ պարտքով 100 դոլար տվեց:

Now I owe him $100. Հիմա ես նրան 100 դոլար եմ պարտք: Կամ՝ I owe $100 to him.

I am in debt. Ես պարտք ոունեմ: He is deeply in debt. Նա պարտքերի մեջ խրված է:

to pay back – պարտքը վճարել I will pay you back next Monday.

Translate into English

Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս պարտքով փող չվերցնել նրանից:

Եթե ինձ պարտքով 150 դոլար տաս, ես կկարողանամ գնել այդ չմուշկները:

-Ինչու՞ ես տխուր:

 • Տխուր եմ, որովհետև չեմ կարողանում գնել այդ հեծանիվը:
 • Ես կարող եմ քեզ պարտքով փող տալ:
 • Ոչ, չեմ ուզում պարտք լինել:
 • Դու կարող ես վճարել պարտքդ, երբ կարողանաս:
 • Ոչ, ես չեմ ուզում քեզ պարտք լինել:
 •  
 •  
 •  

VI. Let’s learn the word “seem-թվալ”

It seems to me that … – Ինձ թվում է, որ …

He seems to know … Թվում է, որ նա գիտի…

Translate into English

Թվում է, որ նա գիտի մեր բոլոր գաղտնիքները:

Ինձ թվում է, որ ես կհաղթահարեմ այդ արգելքը:

VII. Let’s learn the usage of the word else

Else can only be used in certain structures.

1.After anybody, anywhere, anything, everything, everybody, nobody, nowhere, no-one …

I have done everything I can to help you. I can’t do anything else.

It’s too noisy here. Let’s go somewhere else.

Nobody else understands me better than you do.

2.After the words who and whatwhere, how.

What else do you want to tell me?

Who else knows about it?

Where else do you want to visit.

How else can it be done?

3.After or to mean “otherwise” -այլապես

Let’s hurry, or else we will be late for the performance.

4.elsewhere – is a formal word for somewhere else

If you are not pleased with our reception services, go elsewhere.

Task. After having studied all the examples of the usage of the word else make your own sentences.

Դաս-առաջադրանք 6

Անգլերենին վերաբերող գիտելիքների ու հմտությունների ստուգման բոլոր հարցաշարերում իրենց կայուն տեղն են զբաղեցնում պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը: Սիրելի սովորող, հարկ է, որ դու կարողանաս գործածել այդպիսի նախադասությունները քո գրավոր և բանավոր խոսքում: Հուսով եմ, որ այս դասը արդյունավետ օգնություն կլինի քեզ համար, քանի որ այն հիմնված է օտար լեզվի յուրացման հաղորդակցական սկզբունքի վրա: Հնարավոր է, որ մի անգամ էլ բացատրած լինեմ այս թեման: Ոչինչ, կրկնեք և ամրապնդեք ձեր իմացածը: Շատ կարևոր թեմա է:

The first type of conditional sentences

Պայմանական նախադասությունների առաջին տիպը

Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը ապառնի ժամանակում է, իսկ երկրորդականը` ներկա: Պայմանն իրական է:

If I see Tom, I will invite him to my birthday party. Եթե ես տեսնեմ Թոմին, կհրավիրեմ նրան իմ ծննդյան օրվա հավաքույթին:

If the weather is fine, we will go to the country for the week-end.

Եթե եղանակը լավը լինի, մենք կգնանք քաղաքից դուրս շաբաթվա վերջին:

The second type of conditional sentences

Պայմանական նախադասությունների երկրորդ տիպը

Պայմանն իրական չէ: Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը անցյալի ապառնի ժամանակաձևում է, իսկ պայմանի երկրորդականը` անցյալ: Հարկ է նշել, որ to be բայը were ձևում է բոլոր դեմքերի եզակի և հոգնակի թվերի համար: Հետաքրքիրն այն է, որ այս տիպի պայմանական նախադասություններում անցյալ ժամանակի հետ կարող են գործածվել ներկա և ապառնի ժամանակային պարագաներ: Այս կետում այն նմանվում է հայերենի ըղձական եղանակին:

If he were here now, he would help us willingly. Եթե նա այստեղ լիներ հիմա, ապա սիրով կօգներ մեզ:

If you came to our party tomorrow, you would enjoy yourself greatly. Եթե գայիր մեր հավաքույթին վաղը, մեծ բավականություն կստանայիր:

The third type of conditional sentences

Երրորդ տիպի պայմանական նախադասություններ

Պայմանը իրական չէ: Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը «ապառնի վաղակատար անցյալում – Future perfect in the past» ժամանակաձևում է, իսկ երկրորդականը` անցյալ վաղակատար – Past perfect:

If he had been here yesterday, he would have helped us willingly. Եթե նա այստեղ եղած լիներ երեկ, հոժարակամ օգնած կլիներ մեզ:

If you had come to our party last week, you would have enjoyed yourself greatly. Եթե դու եկած լինեիր մեր հավաքույթին անցյալ շաբաթ, մեծ բավականություն ստացած կլինեիր:

Առաջին առաջադրանք

Առաջին տիպ

Կառչում ենք զրուցակցի ասած առաջին նախադասությունից և հյուսում նախադասությունների փոխկապակցված մի երկար շղթա երկխոսության ձևով:

Օրինակ`

-Please lend me 300 drams.

– What will you do if I lend you 300 drams?

– If you lend me 300 drams, I will buy a lottery ticket.

– What will you do if you buy a lottery ticket?

– If I buy a lottery ticket, I will win one million drams with it.

– What will you do, if you win one million drams?

-If I win one million drams, I will buy a computer with all its accessories (a printer, a scan, a projector with its board, a digital camera)

– What will you do if you buy all these?

-If I buy all these, I will be the happiest 15-year-old boy in our district.

Սկսելու համար կարող եք օգտվել այս մտքերից, որոնք կլինեն ձեր շղթայի առաջին օղակները.

If I save enough money, I will leave for the UK.

Տրված են նախադասությունների երկրորդ մասերը: Պետք է լրացնել առաջին մասիրը:

…. you will see a lot of wild animals.

… you will have a car accident.

… I will punish you.

… I will send you an email.

…. we will not come to an agreement.

Երկրորդ տիպ

1.Եկեք արտահայտենք մի քանի անիրական ցանկություններ.

What would you wish if you had a time travel machine?

What would you ask Hovhannes Tumanyan, if you met him?

What would you do if you were President of Armenia?

2. Ինչ խորհուրդ կտայիր քո ընկերոջը, եթե նա ասեր`

I am always losing things. (Սկսեք այսպես՝ If I were you …Եթե ես քո տեղը լինեի…)

I am in love with her but she takes no notice of me.

I think I will fail my exam in History.

Երրորդ տիպ

Եկեք հետադարձ հայացք գցենք մեր անցյալին և ասենք. «Այ, եթե ես այդպես արած լինեի, այդ հնարավորությունը կորցրած չէի լինի»: “If I had done that, I wouldn’t have lost that chance.” Կամ՝ «Եթե ավելի լավ պատրաստված լինեիր քննությանը, գերազանց գնահատական ստացած կլինեիր – If you had prepared for your exam better, you would have got an excellent mark»:

Լրացրեք առաջին մասերը.

…. I would have become a musician.

….. she would have entered the university.

…. you would have lived a happier life.

….you would have achieved your aim.

Here is an English humorous story with the second type of conditional sentences.

Read this story, memorize it and try to retell it to your friends.

When this story was written, train tickets were classified for non-smokers and for smokers. The tickets for smokers were cheaper than the tickets for those who didn’t smoke.

Once a young woman got on a train and went into a compartment for smokers. There was a man there who was smoking. At that moment the woman began coughing and showing that she didn’t like the smoke. The man didn’t pay any attention and continued smoking his cigarette. The woman began coughing louder. The man continued smoking as if nothing had happened. The woman couldn’t stand the smoke any more and said: “If you were a real gentleman, you would stop smoking seeing a woman in the same compartment.” The man answered: “If you were a real lady, you wouldn’t get into a compartment for smokers.” The woman got angry and said: “If you were my husband, I would give you poison.” The man answered calmly: “If you were my wife, I would drink that poison with pleasure.”

Դաս-առաջադրանք – 7

Reading Comprehension Text

FREE! BUT AT WHAT PRICE?
Imagine you are in a shop and you are offered a choice of two gift vouchers. Which one
would you go for? Try to decide quickly!
· A $10 gift voucher for FREE!
· A $20 gift voucher for $7

II. Let’s enrich our vocabulary

to fail to do something – չկարողանալ մի բան անել” and “to manage to do something – կարողանալ մի բան անել”

He failed to get the tickets for the premiere of that performance. Նա չկարողացավ ձեռք բերել այդ ներկայացման պրեմիերայի տոմսերը:

She managed to read that novel within three days. Նա կարողացավ կարդալ այդ վեպը երեք օրում:

neither of these – այս երկուսից ոչ մեկը none of these – սրանցից ոչ մեկը (երկուսից շատի դեպքում)

Neither of these books is interesting. Այս երկու գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ:

None of these books is interesting. Այս գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ:

either of these – յուրաքանչյուրը երկուսից, այս կամ այն any of them – ցանկացածը երկուսից շատի դեպքում

There are two cards on the table. You can take either of them.

There are 6 cards on the table. You can take any of them.

Task 1.

Զբոսաշրջիկների խումբը չկարողացավ հասցնել Գյումրի մեկնող ժամը 9-ի գնացքին:

Հրաշալի է, որ դուք կարողացել եք լուծել այս խնդիրը:

Հետաքրքիր է, թե արդյոք նա կկարողանա ժամանակին պատասխանել բոլոր նամակներին:

Մենք չկարողացանք էժան սենյակ վարձել և ստիպված էինք մնալ հյուրանոցում:

only then … under no circumstances … especially …

Եթե նախադասությունները սկսվում են այս արտահայտություններով՝only then- միայն այդ ժամանակ, under no circumstances – ոչ մի դեպքում, not only – ոչ միայն , դրանց շարունակությունը հարցականի ձևով է լինում:

Only then did he understand everything. Միայն այդ ժամանակ նա հասկացավ ամեն ինչ:

Under no circumstances should you accept their invitation. Ոչ մի դեպքում չընդունեք նրանց հրավերը:

Not only could he ride a horse very well, but he had also mastered fencing. Նա ոչ միայն կարողանում էր լավ ձիավարել, այլ նաև վարպետացել էր սուսերամարտի մեջ:

Translate into English

Միայն այդ ժամանակ նա կարողացավ պատասխանել ուսուցչի հարցերին:

Ոչ մի դեպքում դեպքում գնված դեղը հետ չի ընդունվում:

Նա ոչ միայն կարողանում էր մաթեմատիկայի բարդ խնդիրներ լուծել, այլ նաև կիրառել դրանք ամենօրյա կյանքում:

Write an essay about culture shock.

Have you ever experienced a culture shock in another country?

Դաս-առաջադրանք 8

A text for reading comprehension

LOST AT SEA

Dawn did not break slowly, as it does on land. The sky turned pale, the first stars
disappeared, and I went on looking, first at my watch and then at the horizon. The contours
of the sea began to appear. Twelve hours had passed, but it didn’t seem possible. Night
couldn’t be as long as day. You have to have spent the night at sea, sitting in a life raft and
looking at your watch, to know that the night is immeasurably longer than the day. But soon
dawn begins to break, and then it’s wearying to know it’s another day.
That occurred to me on my first night in the raft. When dawn came, nothing else mattered. I
thought neither of water nor of food. I didn’t think of anything at all, until the wind turned
warmer and the sea’s surface grew smooth and golden. I hadn’t slept a second all night, but
at that moment it seemed as if I’d just awakened. When I stretched out in the raft my bones
ached and my skin burned. But the day was brilliant and warm, and the murmur of the wind
picking up gave me a new strength to continue waiting. And I felt profoundly composed in
the life raft. For the first time in my twenty years of life, I was perfectly happy.
The raft continued to drift forward – how far it had gone during the night I couldn’t calculate –
but the horizon still looked exactly the same, as if I hadn’t moved a centimetre. At seven
o’clock I thought of the destroyer. It was breakfast time. I imagined my shipmates seated
around the table eating apples. Then we would have eggs. Then meat. Then bread and
coffee. My mouth filled with saliva and I could feel a slight twisting in my stomach. To take
my mind off the idea of food, I submerged myself up to my neck in the bottom of the raft. The
cool water on my sunburned back was soothing and made me feel stronger. I stayed
submerged like that for a long time, asking myself why I had gone with Ramón Herrera to
the stern deck instead of returning to my bunk to lie down. I reconstructed the tragedy
minute by minute and I decided I had been stupid. There was really no reason I should have
been one of the victims: I wasn’t on watch, I wasn’t required on deck. When I concluded that
everything that had happened was due to bad luck, I felt anxious again. But looking at my
watch calmed me down. The day was moving along quickly: it was eleven-thirty
QUESTION
How does the sailor try to cope with his experiences throughout the passage?
A By staying alert.
B By avoiding worry.
C By remembering what happened.
D By trying to forget the past.

The following words and phrases resemble (նման են) each other in form but differ in meaning

raise -raised – raised – բարձրացնել, rise – rose – risen – բարձրանալ, arouse -aroused – aroused արթնացնել կամ հարուցել կասկած, հետաքրքրություն, անհանգստություն

He raised his hand. Նա բարձրացրեց իր ձեռքը: He raised a question. Նա հարց բարձրացրեց

The Sun rises in the east. Արևը արևելքում է բարձրանում:

find– found – found – գտնել, found – founded – founded – հիմնադրել

She found a good example. Նա լավ օրինակ գտավ.

Mkhitar Sebastatsi EduComplex was founded in 1989. Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը հիմնադրվել է 1989-ին:

lie – lay – lain – պառկել, lay – laid – laid – դնել, սեղան գցել

He lay down on the sofa.

She laid the table for 4 persons.

cloth – գործվածք, clothes – հագուստ

physician – բժիշկ թերապևտ, physicist – ֆիզիկոս

economics – տնտեսագիտություն, տնտեսություն, economic – տնտեսական, economical – տնտեսող, խնայող

We should study economics.

We studied economic geography at school. Մենք ուսումնասիրել ենք տնտեսական աշխարհագրությունը դպրոցում:

This car is very economical It uses very little petrol. Այս ավտոմեքենան շատ տնտեսող է: Այն շատ քիչ բենզին է օգտագործում:

Translate these sentences into English

Դու գտե՞լ ես տեղեկատվությունը, թե ով է հիմնադրել Մխիթարյան միաբանությունը(congregation):

Եթե հարց ունեք, կարող եք ձեռք բարձրացնել: Նայիր, արևը բարձրանում է սարի ետևից(from behind the mountain):

Շունը պառկած էր դռան առաջ և չէր թողնում որևէ մեկին ներս մտնել:

Տատիկները միշտ հաճույքով են սեղան գցում իրենց թոռնիկների համար:

Կարո՞ղ եմ այս գործվածքն օգտագործել: Մի՚ գնեք արհեստական գործվածքից պատրաստված հագուստ:

Թերապևտը զննեց իմ թոքերը և ասաց, որ առողջ եմ: Երբ դպրոցական էի, ցանկանում էի ֆիզիկոս դառնալ:

Այս մարտկոցը շատ տնտեսող է: Այն քիչ էլեկտրաէներգիա է ծախսում:

Հայաստանի տնտեսությունը զարգացած էր Խորհրդային տարիներին: Հիմա Հայաստանն ունի հետամնաց տնտեսություն:

III. Repeat these sentences and add something that you need.

For example, I am tired. I am tired and I need a rest.

I’m stressed.

I’ve got a headache.

I’ve got sunburn.

I’m unemployed.

I’m lonely.

I’m fed up with my work.

 1. IV. Complete these sentences
 2. I stayed at home all day instead …
 3. The Browns are going to spend their winter vacation in the Alps, whereas …
 4.  Not only did we lose all our money at the cazino, …
 5.  He could hardly understand anything in that situation, .…? (question tag)
 6. They were exhausted after that marathon race, moreover, …
 7. Besides that yellow taxi …
 8. He had won the first prize, therefore …
 9. The more money you save …  
 10. You would have understood everything if ….
 11. Only then …

V. Write an essay about the advantages and disadvantages of being the president or prime minister of Armenia.

Դաս-առաջադրանք 9

I. Կան ածականներ, որոնց համապատասխան մակբայները նույնությամբ են ասվում և գրվում՝ առանց «ly» վերջավորություն ավելացնելու (երբեմն այլ իմաստով), իսկ եթե «ly» վերջավորություն ավելացնենք, բոլորովին այլ իմաստ կստանանք:

 1. high – որպես ածական՝ բարձր, Aragats is a high mountain. Կարող ենք չափել բարձրությունը:

high – որպես մակբայ՝ բարձր – He jumped high. Կարելի է մետրով կամ սանտիմետրերով չափել թռած բարձրությունը:

highly – որպես մակբայ՝ բարձր, մեծապես – We highly appreciate his achievements. Մենք բարձր ենք գնահատում նրա ձեռքբերումները: Այս դեպքում չափման միավորներով հնարավոր չէ չափել:

2. wide – որպես ածական՝ լայն: – Արշակունյաց պողոտան շատ լայն է: Arshakunyats Avenue is very wide.

wide – որպես մակբայ՝ լայն: He opened the door wide. Նա դուռը լայն բացեց: Կարելի է չափել սանդիմետրերով:

widely – որպես մակբայ՝ լայնորեն: Հնարավոր չէ չափել: This issue has widely been discussed by politicians. Այս հարցը լայնորեն քննարկել են քաղաքագետները:

3. close – որպես ածական՝ մոտիկ: He is my close friend. Նա իմ մոտիկ ընկերն է: Հնարավոր չէ չափել: The piano is close to the wardrobe. Դաշնամուրը զգեստապահարանի մոտ է: Հնարավոր է չափել:

close – որպես մակբայ՝ մոտիկ: Keep close to me. You may lose each other in this crowd. Ինձ մոտիկ մնա: Մենք կարող ենք կորցնել իրար այս ամբոխի մեջ:

closely – որպես մակբայ՝ ավելի մանրամասն, մոտիկից: We studied the case closely. Մենք մանրամասն ուսումնասիրեցինք այդ գործը:

4. hard – որպես ածական` դժվար, պինդ: This is a hard nut. Սա պինդ ընկույզ է: You can ask your colleagues for help when you can’t resolve such hard problems. Կարող ես օգնություն խնդրել քո գործընկերներից, երբ չես կարողանում լուծել նման դժվար խնդիրներ:

hard – որպես մակբայ՝ ջանասիրաբար: He works really hard.

hardly – որպես մակբայ՝ հազիվ: He was so exhausted, that he could hardly move. Նա այնպես ուժասպառ էր, որ հազիվ էր կարողանում շարժվել:

Task 1 translate the sentences into English

 1. Այս հարցը լայնորեն քննարկվեց Ազգային ժողովում, բայց չկարողացան որոշում կայացնել:
 2. Որպեսզի օդափոխեք բնակարանը, պատուհանները լայն բացե՚ք:
 3. Նա 2 տարի է անգլերեն է սովորում, բայց հազիվ է կարողանում ինքնուրույն մտքեր արտահայտել:
 4. Ես բարձր եմ գնահատում ձեր աշխատանքը:
 5. Նա գնդակը բարձր վերև նետեց:
 6. Դու հաջողություն չես ունենա, եթե ջանասիրաբար չաշխատես:
 7. Նստի՚ր ինձ մոտ:
 8. Հարկավոր է մանրամասն ուսումնասիրել սխալները, որպեսզի չկրկնել դրանք:
 9. Դժվար է պատասխանել ձեր հարցերին:

Task 2. Let’s enlarge our vocabulary

Here is a group of adjectives that describe people. Group them in two columns: person’s negative and positive traits.

self-centred, easygoing, unreliable, trustworthy, broad-minded, narrow-minded, outgoing, sociable, wicked, introverted, self-assured, self-confident, witty, thoughtful, thoughtless, senseless, touchy, faithful, arrogant, considerate, loyal, optimistic, unconfident, dull, boring, demanding, modest, shy, impractical, amusing, selfish, miserable, extraverted, kind-hearted,

Task 3. What do you think about stereotypes? Are you against any Armenian stereotypes?

Դաս-առաջադրանք 10

Dear students, please watch this 3,34-minute short video film and write an essay about the future of mankind and our civilization in general.

Դաս-առաջադրանք 11

A Text for Reading

I have just done my first jump since the accident that nearly killed me just over a year ago. As I was lying in hospital after the accident, I wasn’t feeling glad to be alive. Instead, I was wondering how I could possibly live without skydiving again.

It all started one evening after another nine-to-five day. I was sitting at home thinking, “there has to be more to life than this,” when an advert came on television. “Try Skydiving,” it said. The next day, I called my local skydiving center and booked my first jump. At the end of a day’s training, I signed a document to say that I understood I was taking part in an activity that could end in serious injury. At that moment I wondered if I was completely mad.

I will never forget my first jump. Five of us walked to the runway and got into a tiny plane. I was beginning to feel nervous, but the others were chatting and joking, and I started to feel more relaxed. It was a beautiful, cloudless day, and the sun was just going down.

We climbed to 11000 feet, and then the trainer opened the plane door. Suddenly it was time to jump, and as I pushed myself away from the plane, my mind went blank.

Words cannot describe the rush of adrenalin while I was free-falling. At 5500 feet I pulled the cord, and the parachute opened immediately. Suddenly, everything was silent and peaceful. Twice I shouted “This is absolutely incredible.” It was the most amazing four minutes in my life.

From the first jump, I was hooked. I started spending every free moment I had skydiving. It became the reason for my living, and nothing else mattered. Things were going really well. Then disaster came on my 1040th jump. Another skydiver collided with my parachute. I fell and hit the ground at 30mph. I broke both legs, my right foot, left elbow, right arm, nose and my jaw. I lost 10 pints of blood, 19 teeth and 25 pounds of fat. I was lucky to survive.

People who have never experienced skydiving will find it hard to understand that my only motivation to get better was that I could do it again. All I can say is that for me, skydiving if life, and life is skydiving.

Correct the factual mistake in each sentence.   

 1. Mike was reading a newspaper one evening when he saw an advert.
 2. A month later he called the skydiving center and booked a jump.
 3. After a week’s training he wondered whether he was mad.
 4. His first jump was unforgettable. It was a beautiful, cloudless morning.
 5. When he jumped out of the plane, he was conscious of everything.
 6. After his first jump, he stopped thinking of skydiving.
 7. On his 1040th jump he had an accident because his parachute didn’t open.
 8. He nearly died. His motivation to get better was so that he could see his family.

Find 10 pairs of adjectives similar in their meanings

Astonished, boiling, cold, dirty, exciting, exhausted, fascinating,

Filthy, freezing, frightened, funny, gorgeous, hilarious, hot,

Interesting, pretty, surprised, terrified, thrilling, tired.

Use the following words to describe your feelings in the given situations.

Angry, bored, excited, embarrassed, frightened, nervous, thrilled, worried

For example:

Speaking in front of a large audience I’d feel excited.

 1. Galloping on a horse
 2. Being stuck in a traffic jam
 3. On board the plane when it is taking off
 4. Giving a speech in front of an audience
 5. Talking to a celebrity
 6. Watching your national football team winning a match with Barcelona
 7. Realizing that you have been robbed
 8. Looking down from the roof of a skyscraper
 9. Taking an exam

What advice would you give to your friend who says?

 1. I think my nose is broken.
 2. My wrist is swollen – I think I’ve twisted it.
 3. My two front teeth are loose.
 4. I’ve got a terrible headache.
 5. A wasp has stung me on my neck.
 6. I’ve hurt my back.

Դաս-առաջադրանք 12

 1. David Schwimmer was born in New York and grew up in Los Angeles. He appeared as Ross Geller in the popular TV show, Friends. He’s also a stage actor and a film director.

Once a journalist took an interview from him. He was asked 10 unexpected questions, and he gave unexpected answers to them.

How would you answer to the same questions?  

When were you happiest?

David’s answer – Before I realized my parents, my sister and I were all mortal.

Your answer –

What is your greatest fear?

David’s answer – Besides death? Standing on stage in front of thousands of people, forgetting what happens next, but knowing I’m supposed to be doing it. Also, being in the ocean alone

and feeling something large brush against my leg.

Your answer –

What is your earliest memory?

David’s answer – Diving off a piece of furniture and onto my parents’ bed.

Your answer –

What or who is the greatest love of your life?

David’s answer – The theatre

Your answer –

Is it better to give or receive?

David’s answer – I am always happier giving, rather than receiving, a gift – and happiest when I give anonymously.

Your answer –

Where would you like to live?

David’s answer – Near the ocean, one day.

Your answer –

What is your guiltiest pleasure?

David’s answer – Pizza and television, hopefully together.

Your answer –

Who would you invite to your dream dinner party?

David’s answer – Dostoevsky, Sophia Loren, Mahatma Gandhi, Gene Kelly, Martin Luther King Jr, Leonardo da Vinci, Charlie Chaplin, Cole Porter, Sade, my family, my friends, my lady and a translator.

Your answer –

When did you last cry and why?

David’s answer – Three days ago, when I saw the film, La Vie en Rose. It reminded me how brief our time is here, and how wonderful it is to fall in love.

Your answer –

What song would you like played at your wedding party?

David’s answer – Don’t Stop ‘Ti/ You Get Enough by Michael Jackson.

Your answer –

 1. Do you know that before the 1950s they used to form special questions with prepositions in the front position? For example:

In what issues are you interested?

About what do you like to talk?

Now the prepositions are put at the end.

What issues are you interested in?

What do you like to talk about?

Translate these questions into English paying attention to the position of the prepositions.

Here is some help for you: rely on – հույսը դնել մի բանի կամ մեկի վրա, confide in smb – վստահել մեկին, refer to – վկայակոչել մի բանին կամ մեկին, insist on – պնդել մի բանի վրա, consist of – բաղկացած լինել,

Ինչի՞ համար ես սովորում անգլերեն:

Ո՞ր ուսումնական առարկաներից ես լավ:

Ի՞նչ իրերի վրա ես ամենաշատը փող ծախսում:

Ինչի՞ կամ ու՞մ մասին ես անհանգստանում:

Ու՞մ հետ ես սիրում անցկացնել քո ազատ ժամանակը:

Ինչի՞ վրա ես հույսդ դնում:

Ինչ բաղադրիչներից (components) է բաղկացած նախագիծը:

Ո՞րն է քո տեսակետը: Ինչի՞ վրա ես պնդում:

Որքա՞ն հաճախ են վկայակոչում նրա տեսակետը:

Ու՞մ ես վստահում: Ո՞վ է քո ամենամոտ ընկերը:

 1. Some people are of the opinion that technology has made young people happier because it has made their life more interesting. Others think that technology has made young people’s life more stressed in physical environment because they feel at ease in virtual environment.

What is your opinion?

Դաս-առաջադրանք 13

I..Form one sentence out of 2 sentences using the given conjunctions.Կազմի՛ր մեկ նախադասություն ներկայացված երկու նախադասություններից ` օգտագործելով տրված շաղկապները. because, and, although, neither…nor

 1. You are very anxious.  You have passed the exam well.
 2. Today is the 10th anniversary of my parents’ marriage.  We are going to celebrate it.
 3. I don’t want coffee. I don’t want tea.
 4. I am not eager to take part in this party. 2. I am quite bored of it.

II.        Finish the following sentences with a logical continuation.Ավարտիր նախադասությունները տրամաբանական շարունակությամբ:

 1. Your participation in the conference is necessary because…
 2. The sooner you confess the truth…
 3. He looks so happy as though…
 4. I could have helped you if…

III. Imagine you have to give an interview for getting your favorite job as a teacher of literature. Here are interviewer’s questions.  Try to answer them.Պատկերացրու, որ դու հարցազրույցի ես մասնակցում՝ գրականության ուսուցչի քո սիրելի աշխատանքը ստանալու համար: Ահա՛ հարցազրուցը վարողի հարցերը: Փորձի′ր պատասխանել:

 1. Why did you leave your previous job?
 2. What are your positive characteristic features?
 3. What are your negative characteristic features?
 4. Why should we choose you for this position?

IV.Some Armenians are of the opinion that we shouldn’t celebrate the New Year because of so many casualties during the recent war. What is your opinion?

Դաս-առաջադրանք 14

Confusing word pairs (Part 2) Շփոթեցնող բառազույգեր (մաս 2)

Study these confusing word pairs and make up sentences with them.

1.cite – site – sight

cite – մի որևէ հայտնի մարդու գրածից կամ ասածից մեջբերում

“All the world is a stage and all the men and women are merely players” is a cite from Shakespeare’s play.

site – տեղանք, շինհրապարակ, համացանցի կայք

There is a lot of valuable information on this site. Շատ արժեքավոր տեղեկատվություն կա այս կայքում:

sight – տեսողություն, տեսարժան վայր

You will spoil your sight if you read a book in bed.

2. principal – principle

principal – head of a school (դպրոցի տնօրեն ԱՄՆ-ում) principle – սկզբունք

The principal came into the classroom and made an announcement.

I can’t do it. It is against my principles.

3. Council – counsel

Council – մարդկանց խումբ, ովքեր հավաքվում են, որպեսզի մի հարց լուծեն կամ որոշում կայացնեն, city council – քաղաքային խորհուրդ

The Yerevan City Council has made a resolution to build a new underground line in our city.

counsel – խորհուրդ կամ խորհուրդ տալ (advice-advise-ի հոմանիշը)

My parents counseled me not to emigrate from our country.

4. fewer – less

fewer – ավելի քիչ՝ հաշվելի գոյականների համար

less – ավելի քիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար

The fewer friends you have the less unprotected you are.

5. may be – maybe

He may be a spy. Հնարավոր է, որ նա լրտես է: may be -ն ինքը ստորոգյալ է: Նախադասության ենթական այլ ստորոգյալի կարիքը չունի: He may be late. Նա հնարավոր է ուշանա:

Maybe he is a spy. Միգուցե նա լրտես է: maybe-ից հետո ստորոգյալ է պետք: Maybe he will be late. Միգուցե նա ուշանա:

6. thorough – through

thorough – մանրազնին, մանրակրկիտ He made a thorough analysis. Նա մանրազնին վերլուծություն կատարեց:

through – միջով, միջոցով

You have to go through the tunnel to get to Dilijan. միջով

We managed to sell our car through advertising on the Internet. միջոցով

7. whether – weather

whether – թե արդյոք He asked whether I wanted to join their group.

weather – եղանակ The weather in Yerevan is hot in summer.

Դաս-առաջադրանք 15

Confusing word pairs (part 1) – շփոթեցնող բառազույգեր (մաս 1)

Study the usage of these confusing word pairs and make up sentences with them.

affect -effect

“affect” is a verb-բայ-ազդել: “effect” is a noun -գոյական-ազդեցություն

Examples: Smoking affects our health negatively.

Smoking has a negative effect on our health.

among – between

among – մեկից ավել մարդկանց, իրերի միջև between – երկու մարդու, իրի միջև

There is a boxer among my friends. There is no secret between my close friend and me.

assure – ensure – insure

assure – վստահեցնել մեկին մի բանում, ensure – ապահովել, երաշխավորել, այնպես անել, որ լինի ուզեցածի պես insure – ապահովագրել

Michael assured Jane that that there would be no failure. Մայքլը վստահեցրեց Ջեյնին, որ ձախողում չի լինի:

The teacher collected the students’ smartphones to ensure that nobody cheated while doing the test.

Every year drivers insure their cars against damages, car crashes.

breath – breathe

breath – շնչառություն, breathe – շնչել

Hold your breath when you dive. Շունչդ պահիր, երբ ցատկես ջուրը:

The doctor is examining the patient and saying: “Breathe, do not breathe, breathe. Put on your clothes.”

capital – capitol

capital – մայրաքաղաք, մեծատառ capitol – այն շենքը, որտեղ օրենսդիր մարմինն է աշխատում. օրինակ՝ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի շենքը անվանում են capitol

The capital city of Armenia is Yerevan.

The Armenian National Assembly capitol is in Baghramyan street.

complement – compliment

complement – մի բանի ամբողջացնող լրացում, compliment – հաճոյախոսություն

This hat will be a good complement to your new style of clothing. Այս գլխարկը լավ լրացում կլինի քո նորաոճ հագուստին: Կամ՝ …կամբողջացնի քո նորաոճ հագուստը:

He doesn’t usually make any compliments to women.

disinterested – uninterested

disinterested – անկողմնակալ, uninterested – չհետաքրքրված վիճակ, ձանձրացած

The jury of the contest should be disinterested. Մրցույթի ժյուրին պետք է անկողմնակալ լինի:

Why are you so uninterested in your lessons?

emigrate – immigrate

emigrate – արտագաղթել, immigrate – ներգաղթել

Many Armenians emigrated to Russia and the USA when Armenia became independent.

Many Syrian Armenians immigrated to Armenia during the war in Syria.

empathy – sympathy

empathy – ուրիշի հոգեվիճակը հասկանալը, ապրումակցումը sympathy – կարեկցանք

Good teachers usually have the feeling of empathy for their students.

After the war in Artsakh we all have sympathy for the homeless Armenians.

farther – further

farther – ավելի հեռու (սանտիմետրերով, մետրերով, կիլոմետրերով չափվող) further – ավելի հեռու ոչ ֆիզիկական – փոխաբերական իմաստով, կամ՝ լրացուցիչ

Moscow is farther from Yerevan than Tbilisi.

With this character of yours you won’t go further. Քո այս բնավորությամբ դու հեռու չես գնա:

You will be given further instructions after you finish the test. Դուք լրացուցիչ ցուցումներ կստանաք տեսթը վերջացնելուց հետո:

loose – lose

loose – երբ կոճակը կամ շնորոքը թուլացած է, լայն (հագուստի, կոշիկի մասին) lose – կորցնել

These shoes are loose on me.

Do not lose your cash card.

Դաս-առաջադրանք 16

Նախագիծ «Սովորում ենք գրել».

Ըստ մեր նախագծի նոյեմբերյան թեմայի վերնագիրն է՝ «Արդյոք պետք է քննադատել Հայաստանից արտագաղթողներին»: Գրելիս պետք է հաշվի առնել տարբեր տեսակետներ և տալ ձեր եզրակացությունը:

Դաս-առաջադրանք 17

Երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությունները առանց if շաղկապի

Model:

Are you leaving tomorrow?

Oh, no, I am leaving on Saturday.  Եթե ես վաղը մեկնեի, լիովին անպատրաստ կլինեի: Were I to leave tomorrow, I would be quite unprepared.

 1. Are you going to call on Mary this week?

        Օ, ո’չ: Ես շատ զբաղված եմ: Եթե նա գար ինձ այցի, ես շատ ուրախ կլինեի:

  2. Are you really going to buy this luxurious car?

        Օ, ո’չ: Եթե ես, իրոք, գնեի այս ավտոմեքենան, կսնանկանայի:

       3. Is she a professional singer?

        Օ, ո’չ: Եթե նա արհեստավարժ երգչուհի լիներ, նրա անունը պաստառների վրա կլիներ:

      4.Is he going to the USA for good?

        Օ, ոչ: Եթե նա ընդմիշտ գնար ԱՄՆ, նա կվաճառեր իր բնակարանը:

    Երրորդ տիպի պայմանական նախադասությունները առանց if շաղկապի:

Model:

I couldn’t pass the exam.

Had you prepared for the exam properly, you would have passed it. Եթե դու ինչպես հարկն է պատրաստված լինեիր քննությանը, դու անցած կլինեիր այն:

1.Your plane was three hours late. 

Եթե ամպրոպ եղած չլիներ, մեր թռիչքը հետաձգված չէր լինի:

2.I couldn’t catch the seven o’clock train

Եթե դու ավելի վաղ արփնացած լինեիր, հասցրած կլինեիր այդ գնացքին:

3.I couldn’t translate that sentence without a dictionary.

Եթե բառարան օգտագործած լինեիր, թարգմանած կլինեիր այդ նախադասությունը առանց դժվարության: 

4.Have a look. Fred isn’t afraid of touching the electric wire. 

      Եթե նա ձեռ տված լիներ այդ լարը առանց ռետինե ձեռնոցների, նա էլեկտրահարված եղած կլիներ: (get an electric shock)

I had a bad cough that I ccouldn’t get rid of.

        Եթե բժշկի գնացած լինեիր, նա քեզ դեղ տված կլիներ:

    II. Ինչու՞ մի բան չանել – Why not do something?

    Model:

   Why shouldn’t we go to the theatre on Saturday?

   Why not go to the theatre on Saturday? We are free on that day.

Put questions according to the model and add one sentence to justify the idea.

 1. Why shouldn’t we send him a message?
 2. Why shouldn’t we ask him for advice?
 3. Why shouldn’t we take a taxi?
 4. Why shouldn’t we save a little money?
 5. Why shouldn’t we go to the seaside for our holiday?

III.can/could do nothing but do something – ոչինչ չկարողանալ անել բացի մի բան անելուց

Model:

We simply must accept his invitation.

We can do nothing but accept his invitation. Մենք ոչինչ չենք կարող անել բացի նրա հրավերն ընդունելուց: 

I simply had to reject his offer.

I could do nothing but reject his offer.

Change the given sentences according to the model. 

 1. We simply must agree to their terms. 
 2. We simply admired that young actress.
  3. She simply had to agree to take part in that competition.
 3. I can’t but feel sorry for him.
 4. David had to tell his uncle the whole truth.

IV. it is likely to do something – հավանական է, որ ինչ–որ մեկը մի բան անի

Model:

Is it probable that the weather will change?

Yes, it is likely to change soon.

Respond to the questions according to the model.

      1.Is it probable that the conference will be held at our institute?

      2. Is it probable that prices will go up again?

      3. Is it probable that this medicine will help my grandfather?

      4. Is it probable that my coat will be ready on Friday? 

       5. Is it probable that she will accept our invitation?

Դաս-առաջադրանք 18

1936 թվականի ամռանը Իսպանիայում սկսվեց ֆրանկոյական գեներալների խռովությունը: Էռնեստ Հեմինգուեյի համակրանքը Իսպանական Հանրապետության կողմն էր: 1936 թվականի վերջին` հավաքելով 40000 դոլար սանիտարական մեքենաների գնման համար, և 1937-ին գլխավորելով դրանց ձեռք բերման և Իսպանիա տանելու գործով զբաղվող կոմիտեն, Է. Հեմինգուեյը ուղևորվեց Իսպանիա:  1938 թվականի մարտին Ֆրանկոյական զորքերը Էբրո գետի մոտ ճեղքեցին ռազմաճակատը: Էռնեստ Հեմինգուեյը ծանր ապրեց հանրապետականների նոր անհաջողությունները: Կատալոնիայից նահանջող հանրապետականների զորքերի հետ միասին փախչում էին նաև խաղաղ բնակիչները: Գրողն ականատես եղավ վտարանդիների տանջանքներին: Այդ օրերի տպավորության տակ գրվեց Էռնեստ Հեմինգուեյի ամենակարճ և ամենաազդեցիկ հակապատերազմական պատմվածքներից մեկը:

“The Old Man at the Bridge”
by Ernest Hemingway

An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge
across the river and carts, trucks, and men, women and children were crossing it. The mule- drawn carts staggered up the steep
bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away heading out
of it all and the peasants plodded along in the ankle deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to
go any farther.
It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. I
did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still
there.
“Where do you come from?” I asked him.
“From San Carlos,” he said, and smiled.
That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled.
“I was taking care of animals,” he explained.
“Oh,” I said, not quite understanding.
“Yes,” he said, “I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos.”
He did not look like a shepherd nor a herdsman and I looked at his black dusty clothes and his gray dusty face and his steel
rimmed spectacles and said, “What animals were they?”
“Various animals,” he said, and shook his head. “I had to leave them.”
I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be
before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event
called contact, and the old man still sat there.
“What animals were they?” I asked.
“There were three animals altogether,” he explained. “There were two goats and a cat and then there were four pairs of
pigeons.”
And you had to leave them?” I asked.
“Yes. Because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery.”
“And you have no family?” I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope
of the bank.
“No,” he said, “only the animals I stated. The cat, of course, will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot think
what will become of the others.”
“What politics have you?” I asked.
“I am without politics,” he said. “I am seventy-six years old. I have come twelve kilometers now and I think now I can go
no further.”
“This is not a good place to stop,” I said. “If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Tortosa.”
“I will wait a while,” he said, ” and then I will go. Where do the trucks go?”
“Towards Barcelona,” I told him.
“I know no one in that direction,” he said, “but thank you very much. Thank you again very much.”
He looked at me very blankly and tiredly, and then said, having to share his worry with someone, “The cat will be all right, I
am sure. There is no need to be unquiet about the cat. But the others. Now what do you think about the others?”
“Why they’ll probably come through it all right.”
“You think so?”
“Why not,” I said, watching the far bank where now there were no carts.
“But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery?”
“Did you leave the dove cage unlocked?” I asked.
“Yes.”
“Then they’ll fly.”
“Yes, certainly they’ll fly. But the others. It’s better not to think about the others,” he said.
“If you are rested I would go,” I urged. “Get up and try to walk now.”
“Thank you,” he said and got to his feet, swayed from side to side and then sat down backwards in the dust.
“I was taking care of animals,” he said dully, but no longer to me. “I was only taking care of animals.”
There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the Fascists were advancing toward the Ebro. It was a gray
overcast day with a low ceiling so their planes were not up. That and the fact that cats know how to look after themselves was
all the good luck that old man would ever have.

 1. What was the old man doing in his native town?
  a. taking care of animals b. begging on the streets
  c. helping the soldiers d. talking care of children
 2. What is special about the day the narrator encounters the old man?
  a. It is Easter Sunday. b. It is the last day of the war.
  c. It is Thanksgiving. d. It is Christmas Day.
 3. Why does the old man leave the animals?
  a. because the children are taking care of them b. because he loses interest
  c. because they all die d. because of the artillery
 4. Which animal is the old man least concerned about?
  a. the goats b. the pigeons c. the cat d. the dog
 5. The trucks are crossing the bridge and going where?
  a. Vera Cruz b. Barcelona c. San Carlos d. Tortosa
 6. What is the old man’s native town?
  a. Vera Cruz b. Ebro Delta c. Barcelona d. San Carlos
 7. What is the narrator’s job?
  a. He questions people before they cross the bridge. b. He protects the people who cross the bridge.
  c. He scouts ahead for the enemy’s location. d. He stops people from crossing the bridge.
 8. Why does the old man stop and not go across the bridge?
  a. He is asked not to cross the bridge. b. He doesn’t need to cross the bridge.
  c. He is too tired to cross the bridge. d. He isn’t interested in crossing the bridge.
 9. The old man is a symbol of what?
  a. the causes of war b. the patience of the soldiers
  c. the civilian victims of war d. the apathy of the civilians
 10. How old is the old man?
  a. ninety-four b. sixty-six c. eighty-four d. seventy-six
 11. Explain why the narrator takes so much time to converse with the old man. Use details from the story to support your
  answer. ___________________________________________________________________________________

 1. What statements from the story suggest that the old man is about to give up on life? Quote specific statements to back your
  answer. ___________________________________________________________________________________


 1. How is the narrator portrayed in the story? How does he treat the old man? Give examples from the story to back your
  answer. ___________________________________________________________________________________


 1. How does Hemmingway show that war is disrupting the lives of the peasants? Is this portrayal realistic? Why or why not? 1. What is the setting of the story? Give details from the story to support your answer. ________________

 1. What kind of life has the old man been leading? What keeps him going? Use details from the story to support your answer.

Դաս-առաջադրանք 19

Dear students, here is the list of English linking words (կապակցող բառեր). These are very useful words to make your speech more fluent and with logical succession. I suggest that you should publish this list on your blogs and turn to it for help whenever you need to use such linking words in your speech.

Task: Write an essay on the topic “Is it possible to earn money on the YouTube?”

Study these linking words and expressions

according to ըստ, համաձայն
after հետո
although չնայած
apart from բացի, չհաշված
as քանի, որ
as a result of արդյունքում
as … as այնպես … ինչպես, այնքան … որքան
as compared with համեմատած մի բանի հետ
as far as որքանով, որ; մինչև
as for ինչ վերաբերում է
aside from բացառությամբ
as if կարծես
as long as մինչև այն ժամանակ, երբ
as regards Ինչ վերաբերում է
as soon as հենց, որ
as though կարծես
as to ինչ վերաբերում է
as well as ինչպես նաև
at the expense of մի բանի հաշվին
because որովհետև
because of պատճառով
both … and և … և
but for եթե չլիներ
by means of միջոցով
by the time մինչև
by virtue of շնորհիվ
concerning վերաբերյալ
compared with համեմատած
contrary to հակառակ
despite չնայած
directly հենց որ,
due to շնորհիվ
either … or կամ … կամ
either նույնպես, երկուսից յուրաքանչյուրը
except բացի, բացառությամբ
except for բացի (նախադասության սկզբում)
failing մի բան չունենալու պատճառով, եթե մի բան առկա չլինի
following հետևյալ
for քանի որ
for the purpose of նպատակով
for the sake of հանուն
furthermore դեռ ավելին
hardly … when հազիվ … երբ
hence հետևաբար
however սակայն, որքան էլ որ,
if եթե
immediately անմիջապես
in accordance with համապատասխան մի բանի
in addition to ի հավելումն մի բանի
in behalf of հանուն
in case այն դեպքում, եթե
in comparison with համեմատած
in compliance with; in conformity with համապատասխան
in connection with առումով, կապված մի բանի հետ
in consequence of հետևանքով
in consequence հետևանքում
independently of անկախ
in exchange for մի բանի փոխարեն
in favour of ի օգուտ մի բանի
in order that որպեսզի
in relation to վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է
in return for փոխարենը
in so far as որքանով որ
in spite of չնայած
in spite of the fact that Չնայած այն բանի, որ
instead փոխարենը
instead of մի բանի փոխարեն
in the course of ընթացքում
in the event of այն դեպքում, եթե
in the name of մեկի անունից
in view of նկատի ունենալով այն, որ
in virtue of շնորհիվ
irrespective of անկախ մի բանից
lest որպեսզի … չ
like նման
moreover դեռ ավելին
neither … nor ոչ … ոչ
neither ոչ մեկը, ոչ մյուսը
Nevertheless այնուամենայնիվ
no sooner … than չհասցնել մի բան անել… երբ
not only … but also ոչ միայն … այլ նաև
notwithstanding that չնայած, այնուամենայնիվ
now that հիմա, երբ
on account of հետևանքով
on behalf of մեկի անունից
on condition that այն պայմանով, որ
on the ground that այն հիման վրա, որ
on the part of մեկի կողմից
opposite to դիմաց, հակառակ
or else թե չէ
otherwise այլապես
owing to շնորհիվ
prior to նախորդող
provided that; providing that
այն պայմանով որ, եթե միայն
regarding վերաբերյալ
saving բացառությամբ, չհաշված
since քանի որ
so as որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա)
not so … as ոչ այնքան … որքան
so far as որքան որ
so long as եթե, այն պայմանով, որ
so that Որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությու)
still այդուհանդերձ, այնուամենայնիվ
supposing that ենթադրենք, որ
thanks to շնորհիվ
therefore ուստի
though չնայած
unless եթե … չ
until մինչև … չ
unlike ի տարբերություն
up to մինչև
versus մի բանը մի այլ բանի դիմաց (համեմատելու իմաստով)
via միջոցով (օգնությամբ)
whatever ինչ էլ որ
whenever երբ էլ որ
whereas այն դեպքում, երբ
wherever որտեղ էլ որ
whether թե արդյոք
while մինչդեռ
whoever ով էլ որ
with a view to մտադրությամբ, նպատակով
within մի ժամանակահատվածի ընթացքում
with the exception of բացառությամբ
with the purpose of նպատակով
yet մինչդեռ, այնուամենայնիվ, բայց և այնպես

Դաս-առաջադրանք 20

 Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով.

Dear students, I advise that you should at first study the theory and then do the task. If you do so, you will never make any mistakes in predicate-subject agreement while writing your own ideas.

The predicate of a sentence usually agrees with the subject in person and number.

He speaks several foreign languages.

This book is interesting

These books are interesting

BUT…

if the subject is expressed by a collective noun, a singular verb is used if the group acts together as a unit, and a plural verb is used if the members of the group act as separate individuals. Here are some collective nouns: family, committee, team, crew, staff, army, poultry and so on.

Our family consists of four members.

Our family are having tea now.

This team was organized two years ago.

Today this team are playing very badly.

The predicate of the sentence is always in the plural form if the subject is expressed by the nouns: people, police and cattle.

There were a lot of people at the meeting.

The police are looking for the thief.

Some nouns are always used in the plural form and, consequently, the verbs are also used in the plural form: goods, clothes, wages, eye-glasses, spectacles, binoculars, scissors, trousers and so on.

The scissors are in the drawer.

Different goods are sold at the fair market.

The following nouns, on the other hand, are always used in the singular form and, consequently, the verbs that follow them are used in the singular form too: information, advice, progress, furniture, knowledge.

The new furniture has made the flat more comfortable

His advice was helpful.

Different sorts of fruits and vegetables are usually used in the plural form in their general usage.

Potatoes are very expensive this year. Կարտոֆիլը շատ թանկ է այս տարի:

Apples are good for our health. Խնձորը լավ է առողջության համար:

If the subject is expressed by one of the following pronouns: everybody, everything, nobody, no one, somebody, someone, either, neither , the predicate must be in the singular form.

Everybody was ready to begin the discussion. Բոլորը պատրաստ էին սկսելու քննարկումը:

Either of these books is interesting.

Neither of them wants to join us.

If all denotes things, the predicate after it is in the singular form, and if all denotes persons, the predicate is used in the plural form.

All is well that ends well.

All were present.

There are some nouns that have the ending s but the predicate after them is in the singular form:   physics, mathematics, news, phonetics and so on.

Mathematics is a difficult subject.

If a sentence has two subjects connected with the conjunction and, the predicate is used in the plural form.

Andrew and Christine were happy in that small town.

The predicate agrees with the first subject in number after there is (are)

There is a table and six chairs in the room.

There are six chairs and a table in the room.

If two subjects are connected with with, the predicate agrees with the first subject.

A woman with a little girl was standing in the door way.

If two subjects are connected with either…or, neither…nor, the predicate agrees with the second subject.

Either he or his friends are always present at our meetings.

Either his friends or he is always present at our meetings.

In special questions when the subject is expressed by who or what, the predicate is always in the singular form.

What has made him refuse this proposal?

Who is running towards us?

But if who, which and that are relative pronouns, the predicate agrees with the subject in number.

I don’t know the students who are standing outside the dean’s office.

After a number of… the predicate is used in the plural form, and after the number of… the predicate is used in the singular form.

A number of students were speaking to the dean.

The number of students in our university increases every year.

If the name of a country or the title of a book or film is expressed by a noun in the plural form, the predicate is used in the plural form.

The United States is a powerful country.

The Nights in Kabiria is a touching film.

If two or more subjects are expressed by infinitives, the predicate is in the singular.

To sit down at his desk and to create was all that he wanted.

If two subjects are connected with as well as,the predicate agrees with the first subject.

The boys as well as the coach were sure that they would win the match.

The boy as well as the teachers was sure of his success.

If two subjects are connected with and, the predicate is used in the plural form.

Tom and Jane are in love with each other.

But if two things form a close unit, the predicate is in the singular form.

Thread and needle was in her hand.

The predicate is in the singular when the subject is expressed by two nouns denoting one person.

Her husband and children’s father is the man whom she loves most.

EXERCISES

Choose the Right Form of the Predicate

 1. Two dollars (is, are) not enough to buy a ticket for the theatre.
 2. The two dollars (is, are) exactly alike.
 3. Mathematics and Physics (is, are) difficult subjects.
 4. Phonetics (is, are) taught at our university.
 5. The girls as well as the teacher (want, wants) to discuss that question.
 6. The coach as well as the players (want, wants) to postpone the match because of the heavy rain.
 7. Either the headmaster or the staff (is, are) always late for the meeting.
 8. Either the staff or the headmaster (is, are) always late for the meeting.
 9. Neither the teacher nor the pupils (hope, hopes) for better results.
 10. Neither the pupils nor the teacher (hope, hopes) for better results.
 11. To go to school and to study (is, are) his favourite occupation.
 12. Great Expectations ( is, are) one of my favourite books.
 13. His wife and his children’s mother (is, are) abroad.
 14. The boys are playing football in the yard.

Who (is, are ) playing in the yard?

15 .Trousers (was, were) first worn in 1815.

16 Japanese economics (is, are) based on high technology.

17. The Netherlands (is, are) in North Europe.

18. The jury (was, were) speaking loudly in the corridor.

19. The orchestra ( is, are) playing very well today.

20. The orchestra (was, were ) conducted by Ohan Duryan  last night.

21. The audience (was, were ) still applauding when the actor left the stage.

22. Many (doesn’t, don’t ) stand the feeling of humiliation.

23. Both Martha and Sarah (is, are )happy to receive guests.

24. Neither he nor we (is, are ) eager to see Mr. Brown.

25. Stars on the flag ( is, are ) another symbol of the country.

26. Measles (is, are ) children’s disease.

27. Everybody was present at the meeting, (wasn’t he, weren’t they) ?

28. The news about his arrival (has, have ) troubled me much.

29. Yeritsyan and Sons (sells, sell) food products.

30. Which of them (is, are ) your partner?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: