Just another WordPress.com site

Երեկ ուղարկած ձեր տեքստերից երևաց, որ անգլերենի շաղկապները չգիտեք: Այդ պատճառով էլ այսօր կսովորեցնեմ մի քանի կարևոր շաղկապների և կապող բառերի  կիրառությունը: Շաղկապների իմացությունը կարևոր է նաև քննություններ հանձնելու համար: From your yesterday’s texts I understood that you don’t know the English conjunctions which are very important for fluent speech. Therefore, I am going to teach you the most common English conjunctions. Knowing conjunctions is also important for taking English exams.

 

Շաղկապներ և կապող բառեր, արտահայտություններ Conjunctions and linking words and expressions
«չնայած» , երբ գործածվում է երկրորդական նախադասության մեջ:

Չնայած եղանակը վատն էր, նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

 

Ես շարունակեցի աշխատել, չնայած շատ հոգնած էի:

Այստեղ գրիր քո օրինակները:

Though, although

Although the weather was bad they went on an excursion to the country.

 

I went on working, though I was very tired.

 

Here you can write your own 2 examples.

«Չնայած», երբ պարզ նախադասության մեջ է գործածվում:

Չնայած անձրևին նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

Բայց, եթե ուզենանք ասել. «Չնայած անձրև էր գալիս, …», ապա պետք է օգտագործել though կամ although

Քո օրինակները.

despite” when it is used in simple sentences.

 

Despite the rain they went on an excursion to the country.

Although it was raining …

 

 

Your examples:

Ուստի, այդ պատճառով, ահա թե ինչու…,

Սրանք գործածվում են, երբ տրամաբանական շարունակություն կա խոսքում:

Նրա ավտոմեքենան փչացավ  ճանապարհին. ահա թե ինչու նա ուշացավ  հանդիպումից:

Քո օրինակները.

 

Therefore, that’s why…

 

 

Something went wrong with his car, that’s why he was late for the meeting.

…therefore, he was late for the meeting.

 

Your examples:

To be continued tomorrow. Շարունակությունը վաղը.

Սերժ Ղազարյանի պատասխանը

https://serzhghazaryan.wordpress.com/

Իմ ուղղումները և դիտարկումները

Պատասխանում եմ քո հարցին. although և though բառերը ոչ մի իմաստային տարբերություն չունեն:

Ես գնում էի տուն, չնայած չէի ուզում դա անել։

I was going home though I didn’t want to do it.

Ես ցանկանում էի գնել այն, չնայած գիտեի որ չեմ կարող։

I wanted to buy it although I knew I couldn’t do that.
«Չնայած», երբ պարզ նախադասության մեջ է գործածվում:
Չնայած անձրևին նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:
Բայց, եթե ուզենանք ասել. «Չնայած անձրև էր գալիս, …», ապա պետք է օգտագործել though կամ although
Քո օրինակները.

Չնայած եղանակը դեռ շոգ էր ես գնեցի կաշվե բաճկոն, քանի որ մոտենում էր ձմեռը։
Although it was still hot I bought a leather jacket as winter was coming.

Չնայած շոգեղանակին նա տաք էր հագնված:

Despite the hot weather she was wearing warm clothes.

Դավիտ Խաչատրյանի նույն առաջադրանքի երկրորդ պատասխանը և իմ արձագանքը

1.Ես գնացի դպրոց, չնայած ես հիվանդ էյի:

2. Այսոր իմ ծննդյան օրն է, չնայած ես շատ թույլ եմ զգում: (հայերենը անհաջող նախադասություն է)

1. I went to school though I felt ill.

2. Today is my birthday though I feel very week.

1.       Չնայած ցուրտ եղանակին ես գնացի վազելու:

2.        Հայերենը սխալ էր. այս դեպքում “չնայած” բառի իմաստային խմբում ենթակա պետք չէ: Օրինակ. “Չնայած շոգին մենք շարունակեցինք մեր աշխատանքը”:

1.      Despite the cold weather I went jogging.

2.      Despite the hot weather we continued our work.

1.      Իմ ընտանիքի անդամները բասկետբոլիստներ են եղել,այդ պատճառով եսել եմ բասկետբոլ խաղում:

 

2.      Ես շատ եմ մրցումներով երկրից դուրս գալիս,ահա թե ինչու ես ընտրեցի հեռավար ուսուցման ձևը:

 

 

1.      The members of my family were basketball players, therefore, I am also a basketball player.

 

 

2.      I take part in the competitions in other countries, that’s why I have chosen the distance education.

Nairi Hatspanyan’s work.

Despite my age I am working

Although I was swimming very badly I was able to swim across the river.

My phone battery died therefore, I didn’t answer your calls

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: