Just another WordPress.com site

as + ածական + as -այնքան որքան.

Այս կառուցվածքով համեմատվում են միանման հատկանիշ ունեցող գոյականները:

Yerevan is as beautiful as Tbilisi. Երևանն այնքան գեղեցիկ է, որքան Թբիլիսին:

Echmiatsin is as far from Yerevan as Ashtarak. Էջմիածինն այնքան հեռու է Երևանից, որքան Աշտարակը:

not so +ածական + as – ոչ այնքան, որքան

Gyumri is not so large as Yerevan.  Գյումրին այնքան մեծ չէ, որքան Երևանը:

There are not so many old buildings in Yerevan as there are in Gyumri. Երևանում այնքան շատ հին շենքեր չկան, որքան Գյումրիում:

twice as big as – երկու անգամ ավելի մեծ, քան. three times (five times, ten times) as big as  – երեք անգամ (հինգ անգամ, տաս անգամ) ավելի մեծ, քան ….

Moscow is about ten times as big as Yerevan. Մոսկվան մոտ տաս անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանը:

There was three times as much snow in Tsaghkadzor last year than there is this year. Անցյալ տարի Ծաղկաձորում երեք անգամ ավելի շատ ձյուն կար, քան այս տարի:

the + ածականի համեմատական աստիճան + the + ածականի համեմատական աստիճան

որքան … այնքան 

The sooner the better. Որքան շուտ, այնքան լավ:

The more books you read the more things you will learn: Որքան շատ գրքեր կարդաս, այնքան շատ բան կսովորես:

get + ածական – ածականին բայական իմաստ է տալիս:

black – սև —–  get black – սևանալ

short – կարճ —– get short — կարճանալ, get shorter – ավելի կարճանալ

Առաջադրանք.

I. Translate into English

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
  Vienna is not so old as Rome.
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
  Aram is as tall as Davit.
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
  In my opinion, chemistry is not as interesting as physics..
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
  Grammar is as interesting as literature.
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
  Last year, it was several times as cold as it is this year.
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
  My bank account has twice as much money as your account.
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում
  որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում
  Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,
  Ինչու՞ սովորել:
  The more we learn, the more we know.
  The more we know, the more we forget.
  The more we forget, the less we know,
  Why learn?
 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:
  In autumn days get short, and the nights get long.
  Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:
  In spring days get long, and nights get short.

Well done, Davit. Only the 8th and 9th sentences had mistakes. In such sentences “get” should be used.

Get short – կարճանալ

Get long – երկարել

Միջին դպրոցի սովորող Ռուզան Մինասյանի պատասխանը իր բլոգում

https://ruzanminasyannd.wordpress.com/category/%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/

Միջին դպրոցի սովորող Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

Առաջադրանք.

 1. Translate into English
 2. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old as Rome.

 1. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as Davit.

 1. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

I think chemistry is not so interesting as physics.

 1. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as interesting as literature.

 1. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year, it was several times as cold as it is this year.

 1. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

My bank account has twice as much money as yours.

 1. Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we learn, the more we know,

the more we know, the more we forget

the more we forget, the less we know,

so WHY LEARN???

 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

Days in autumn get short and nights get long.

 1. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Days in spring get long and nights get short.

 

Միջին դպրոցի սովորող Տիգրան Խաչատրյանը պատասխանել է. Սխալները ուղղած հետ եմ ուղարկել և պահանջել եմ հրապարակել բլոգում

1.Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old city as Rome.

2.Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as David.

3.Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

In my opinion, chemistry is not as interesting as physics.

4.Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as exciting as literature.

5.Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year it was several times more cold than this year.

6.Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

On my bank account there are twice as much money than on your account.

7 Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

The more we learn, the more we know.

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

The more we know, the more we forget.

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we forget, the less we know,

Why Learn?

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

In the autumn the days get short and the nights get long.

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

In the spring the days get long, and the nights get short.

Ավագ դպրոցի սովորող Միքայել Մնացականյանը պատասխանել է և ես ուղղել եմ սխալներն ու հետ ուղարկել:

Vienna is not as old city as Rome. Aram is as tall as David. In my opinion, chemistry is not as interesting as physics. Grammar is as also interesting as literature. Last year it was several times more cold than is this year. There are twice as much money on my bank account than on your account.

The more we learn, the more we know, the more we know, the more we forget.
The more we forget, the less we know, why learn.
8. The days get shorten in the autumn, and the nights are long.
9. In the spring the days get longer and the nights are shorter.
Միքայելի բլոգում հրապարակվել է
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: