Just another WordPress.com site

The Past Perfect ժամանակաձևի կազմությունը և գործածումը

Կազմությունը բոլոր դեմքերի համար նույնն է՝ had + բայի երրորդ ձևը

I (you, he, she it, we, you, they) had eaten. Ես կերել էի:

Had he eaten?  He hadn’t eaten.

Ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է նախքան մի պահ անցյալում: Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել կամ բառակապակցություններով՝ by 6 o’clock yesterday-մինչև երեկ ժամը 6-ը, by last Sunday-մինչև անցյալ կիրակի, by the end of last year-մինչև անցյալ տարվա վերջը:

Ես ավարտել էի այդ աշխատանքը մինչև անցյալ ուրբաթ: I had finished that work by last Friday.

Մենք հանձնել էինք մեր քննությունները մինչև ամառվա սկիզբը: We had taken our examinations by the beginning of summer.

Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել նաև մեկ այլ նախադասությամբ, որը անցյալ ժամանակում է:

Երբ նա նորից զանգահարեց ինձ, ես կատարել էի առաջադրանքը: When he telephoned me again, I had done the task.

Նա ասաց, որ կարդացել է այդ գիրքը: He said that he had read that book.

Նախքան ֆիլմը դիտելը նա կարդացել էր այդ վեպը: She had read the novel before she saw the film.

Նա սկսեց թարգմանել բանաստեղծությունը հայերեն, մի քանի բառ բառարանում նայելուց հետո: He began translating tհe poem into Armenian after he had looked up some words in the dictionary.

Նա չէր պառկում քնելու մինչև չպատասխաներ բոլոր նամակներին: She didn’t go to bed until she had answered all the letters.

 

Առաջադրանք 1.

Բացել փակագծերը՝ բայերը գործածելով կամ Simple Past, կամ՝ Past Perfect ժամանակաձևերում:

 1. The teacher (to check) our essays by last Saturday.
 2. She opened the door and (to see) that someone (to turn) everything upside down.
 3. Tom (not to go) to bed until he (to clean) his teeth.
 4. She (to say) that she (to see) that film (not to want) to see it again.
 5. When I (to look) at him I (to think) that I (to meet) him somewhere before.
 6. We (not to have) breakfast when she (to arrive.)
 7. We couldn’t pass the border because we (to leave) our passports at home.
 8. After he (to read) all the names on the list, he realized that he (not to pass) the test.
 9. When she (to come) home it (to seem) to him that something bad (to happen).
 10. When I (to arrive) at the airport, I (to discover) that I (to forget) to bring the passport.

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երբ հասա կայարան, հիշեցի, որ մոռացել եմ վերցնել իմ անձնագիրը:
 2. Երեխան սովորաբար չէր քնում, մինչև հեքիաթ չպատմեին:
 3. Նա ավարտել էր տեքստի թարգմանությունը մինչև երեկոյան ժամը 7-ը:
 4. Սիրանուշը շատ էր կարդացել Եգիպտոսի մասին նախքան այնտեղ մեկնելը:
 5. Նա հասկացավ ամեն ինչ, նամակը մի քանի անգամ կարդալուց հետո:
 6. Ուսուցիչն ասաց, որ ստուգել է մեր շարադրությունները:
 7. Ֆիլմն այնքան անհետաքրքիր էր, որ բոլորը լքել էին դահլիճը, նախքան դրա վերջանալը:
 8. Նրանք չկարողացան շարունակել իրենց ճամփորդությունը, որովհետև ծախսել էին իրենց ողջ գումարը:
 9. Նրանք հրաժարվեցին որևէ բան ուտել, քանի որ արդեն ճաշել էին:
 10. Դու ասացի՞ր նրան, որ պատասխանել ես իր նամակին:

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը և իմ բացատրությունները

Առաջադրանք 1.

Բացել փակագծերը՝ բայերը գործածելով կամ Simple Past, կամ՝ Past Perfect ժամանակաձևերում:

 1. The teacher had checked our essays by last Saturday. Անգլերենում շաբաթվա օրերը միշտ մեծատառով են գրվում:
 2. She opened the door and saw that someone had turned everything upside down.
 3. Tom didn’t go to bed until he had cleaned his teeth. Ատամները մաքրելը ավելի շուտ է եղել և այդ պատճառով էլ այդ գործողությունը Past Perfect ժամանակով է: Ճիշտ սրա նման մի նախադասություն որպես օրինակ գրել էի իմ բացատրություններում, որը չես ուզեցել կարդալ:
 4. She said that she had seen (բացատրությունների առաջին կետը Past Perfect-ի կազմության մասին է had + բայի երրորդ ձևը) that film and she doesn’t want to see it again.
 5. When I looked at him I thought that I had met him somewhere before.
 6. We hadn’t had breakfast when she arrived.
 7. We couldn’t pass the border because we had left our passports at home.
 8. After he had read all the names on the list, he realized that he had not passed the test.
 9. When she came home it seemed to him that something bad had happened.
 10. When I arrived at the airport, I discovered that I had forgotten to bring the passport.

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երբ հասա կայարան, հիշեցի, որ մոռացել եմվերցնել իմ անձնագիրը:

When I arrived at the airport, I remembered that I had forgotten to bring my passport.

 1. Երեխան սովորաբար չէր քնում, մինչև հեքիաթչպատմեին:

The baby didn’t usually (usually-ի տեղը միշտ ենթակայից հետո է) fall asleep until somebody had told him a fairy tale. (Բացատրության մեջ իմ օրինակը սա էր. Նա չէր պառկում քնելու մինչև չպատասխաներ բոլոր նամակներին: She didn’t go to bed until she had answered all the letters.)

 1. Նա ավարտել էր տեքստի թարգմանությունը մինչևերեկոյան ժամը 7-ը:

He had finished the translation of the text by 7o’clock. (Իմ բացատրության մեջ գրել եմ. ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է նախքան մի պահ անցյալում: Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել կամ բառակապակցություններով՝ by 6 o’clock yesterday-մինչև երեկ ժամը 6-ը, by last Sunday-մինչև անցյալ կիրակի, by the end of last year-մինչև անցյալ տարվա վերջը:) Դու գործածում ես for նախդիրը:

 1. Սիրանուշը շատ էր կարդացել Եգիպտոսի մասիննախքան այնտեղ մեկնելը:

Siranush had read a lot about Egypt before going there.

 1. Նա հասկացավ ամեն ինչ, նամակը մի քանի անգամկարդալուց հետո:

After he had read the letter several times he understood everything. Ըստ  քո գրածի նա ամեն ինչ հասկացել էր նախքան նամակը կարդալը:

 1. Ուսուցիչն ասաց, որ ստուգել է մերշարադրությունները:

The teacher said he had checked our essays.

 1. Ֆիլմն այնքան անհետաքրքիր էր, որ բոլորը լքել էինդահլիճը, նախքան դրա վերջանալը:

The movie was so uninteresting that everybody had left the hall before it ended.

 1. Նրանք չկարողացան շարունակել իրենցճամփորդությունը, որովհետև ծախսել էին իրենցողջ գումարը:

They could not finish their journey, because they had spent all their money.

 1. Նրանք հրաժարվեցին որևէ բան ուտել, քանի որարդեն ճաշել էին:

They refused to eat anything, because they had already had their dinner.

 1. Դու ասացի՞ր նրան, որ պատասխանել ես իրնամակին:

Did you tell him, that you had answered his letter.

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=70B8AE94D7BD748C!141&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AEDf0EngMURM5cE

Միայն մեկ սխալ է արել`

8) After he read all the names on the list, he realized that he hadn’t passed the test.

Պետք է լինի՝ After he had read …

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը հունվարի 12–ին.

Սխալների ուղղումը ուղարկել եմ հունվարի 13-ին:

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է հունվարի 15-ին:

1) When I arrived at the station, I remembered that I had forgotten to bring my passport.

2) The baby usually didn’t fall asleep, until they had told him a fairytale.

3) He had finished translating the text by seven o’clock in the evening.

4) Siranush had read a lot about Egypt, before she went there.

5) He understood everything, after he had read the letter for several times.

6) The teacher said that he had checked our essays.

7) The film was so boring, that everybody had left the hall before it ended.

8) They couldn’t continue their trip, because they had spent all their money.

9) They refused to eat anything, as they had already eaten.

10) Did you tell him that you had answered his letter?

Պատասխանել է Լիանա Ակիմյանը հունվարի 16-ին:

Պատասխանը նամակով էր: Սխալներ չկային:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: