Just another WordPress.com site

Ժամանակների համաձայնեցումը.

Երբ գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակում է, ժամանակների համաձայնեցման անհրաժեշտություն չկա: Անգլերեն նախադասության թարգմանությունը հայերեն նույն ժամանակներով է կատարվում:

He knows that everybody will agree with him. Նա գիտի, որ բոլորը կհամաձայնվեն իր հետ:

She is sure that the plane took off on time. Նա համոզված է, որ ինքնաթիռը ժամանակին թռավ:

I know that you have read a great number of books. Ես գիտեմ, որ դու մեծ քանակի գրքեր ես կարդացել:

Երբ գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակում է, անհրաժեշտ է համաձայնեցնել բայական ժամանակները:

 1. Անգլերենի երկրորդական նախադասությունը չի կարող լինել Simple Present, Simple Future, Present Perfect, Present Continuous ժամանակներում:

He knew that everybody would agree with him.   Նա գիտեր, որ բոլորը կհամաձայնվեն իր հետ:

2. The mother knew that her child was plaing with the puppy in the next room. Մայրիկը գիտեր, որ իր երեխան խաղում է շնիկի հետ կողքի սենյակում:

3. I was sure that he had passed the exam.   Ես համոզված էի, որ նա հանձնել է իր քննությունը:

4. I asked her if she wanted to drink a cup of coffee. Ես հարցրեցի նրան, թե արդյոք նա ուզում է մի գավաթ սուրճ խմել:

Բացառություն.

Եթե երկրորդական նախադասությունը համընդհանուր ճշմարտություն է, ապա այն մնում է Simple Present ժամանակում՝ նույնիսկ, եթե գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակում է:

The teacher said that the Earth moves round the Sun. Ուսուցիչն ասաց, որ երկիրը պտտվում է արեգակի շուրջը:

Translate the following sentences into English.

 1. Նա ինձ ասաց, որ ուզում է Ամերիկա մեկնել:
 2. Թոմը համոզված էր, որ բոլորը սիրում և հարգում են իրենց նոր ուսուցչին:
 3. Ես գիտեի, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:
 4. Ես գիտեմ, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:
 5. Ես համոզված էի, որ նրանք չեն ուշանա:
 6. Ես համոզված եմ, որ նրանք չեն ուշանա:
 7. Սա ամենահետաքրքիր պատմությունն է, որ ես երբևէ լսել եմ:
 8. Դա ամենահետաքրքիր պատմությունն էր, որը ես երբևէ լսել էի:
 9. Նա հարցնում է ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:
 10. Նա հարցրեց ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:
 11. Նա ինձ ասաց, որ կօգնի ինձ:
 12. Նա ասում է ինձ, որ կօգնի ինձ:
 13. Նա ասում է, որ շատ գրքեր է կարդացել:
 14. Նա սաց, որ շատ գրքեր է կարդացել:
 15. Ես համոզված էի, որ նրանք աշխատում են և ներս չմտա:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը հունվարի 23-ին

https://1drv.ms/w/s!Aox0vdeUrrhwgQ1A39BJ4DFETOXB

Correction of mistakes

2) Tom was sure, that everyone loved and respected their new teacher.

9) He asks me how many mistakes I have made.  Astghik, you have chosen the right tenses in the 9th and 10th sentences but why have you written the word order of interrogative sentences?

10) He asked me how many mistakes I had made.

15) I was sure, that they were working, so I didn’t go in.

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը հունվարի 23-ին

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Սխալների ուղղում

Նա ինձ ասաց, որ ուզում է Ամերիկա մեկնել:

He told me that he wanted to go to America.

Թոմը համոզված էր, որ բոլորը սիրում և հարգում են իրենց նոր ուսուցչին:

Tom was sure that everybody loved and had a respected their new teacher.

Ես գիտեի, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:

I knew that you would like that film.

Ես գիտեմ, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:

I know that you will like this film.

Ես համոզված էի, որ նրանք չեն ուշանա:

I was sure that they wouldn’t be late.

Ես համոզված եմ, որ նրանք չեն ուշանա:

I am sure they will not be late.

Սա ամենահետաքրքիր պատմությունն է, որ ես երբևէ լսել եմ:

This is the most interesting story, that I have ever heard.

Դա ամենահետաքրքիր պատմությունն էր, որը ես երբևէ լսել էի:

That was the most interesting story, that I had ever heard.

Նա հարցնում է ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:

He asks me how many mistakes I have made.

Նա հարցրեց ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:

He asked me how many mistakes I had made.

Նա ինձ ասաց, որ կօգնի ինձ:

Ha told me that he would help me.

Նա ասում է ինձ, որ կօգնի ինձ:

He tells me that he will help me.

Նա ասում է, որ շատ գրքեր է կարդացել:

He says that he has read many books.

Նա սաց, որ շատ գրքեր է կարդացել:

He said that he had read many books.

Ես համոզված էի, որ նրանք աշխատում են և ներս չմտա:

 

I was sure that they were working and I didn’t go in. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: