Just another WordPress.com site

Սիրելի սովորողներ, այսօր հունվարի 23-ն է, ժամը 19:00-ը, և մենք սկսում ենք կատարել անգլերենի հունվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Հայկուհի Հովհաննիսյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Ծովիկ Կասսաբյան) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: