Just another WordPress.com site

220px-s._hripsime_exterior

Saint Hripsime Church Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցի
Saint Hripsime Church was built by Catholicos Komitas in the seventh century (618). The church was built in the place where Saint Hripsime’s mausoleum was, the place where she was buried. In fact it is one of the oldest surviving churches in Armenia.

In 1776 a brick wall was built around the church by Catholicos Simeon of Yerevan. An open narthex with a bell tower was built in front of the western entrance in the 18th century by Catholicos Ghukas.

It is interesting that its exterior has the form of a rectangle but its interior has a cruciform ground plan with four tabernacles. The church is not the earliest example of this architectural form, however, the form is widely known in architectural history as the “Hripsime-type” since the church is the best-known example of the form. It is also called “Gem of Armenian Architecture”.

The church has been included in the list of UNESCO World Heritage Sites.

 

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին կառուցել է Կոմիտաս կաթողիկոսը յոթերորդ դարում (618թ): Եկեղեցին կառուցվել է այն վայրում, որտեղ եղել է Սուրբ Հռիփսիմեի դամբարանը, այն տեղը որտեղ նա թաղված է եղել: Փաստորեն Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին Հայաստանի ամենահին պահպանված եկեղեցիներից մեկն է: 1776 թվականին կաթողիկոս Սեմեոն Երևանցին աղյուսե պատ կառուցեց եկեղեցու շուրջը: 18-րդ դարում եկեղեցու արևմտյան մուտքի դիմաց կառուցվեց գավիթ իր զանգակատնով: Հետաքրքիր է, որ եկեղեցու արտաքին տեսքը ուղղանկյան ձև ունի, իսկ ներսում հատակը խաչաձև է՝ խաչի կողմերում չորս խորաններով:

Եկեղեցին այս ճարտարապետական ձևով ամենահինը չէ, այնուամենայնիվ, այդ ձևը լայնորեն հայտնի է ճարտարապետության պատմության մեջ որպես «Հռիփսիմեի ճարտարապետական ձև», քանի որ եկեղեցին այդ ձևի ամենահայտնի օրինակն է: Այն նաև անվանում են «Հայ ճարտարապետության աչքը»:

Եկեղեցին ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի մեջ:

Vocabulary Նոր բառերի ցանկ
Mausoleum

Bury

In fact

Survive

Brick wall

Narthex

Bell tower

Western (eastern, northern, southern)

Entrance

Exterior

Interior

Cruciform

Tabernacle

Since –այս տեքստում՝ քանի որ

 

Դամբարան

Թաղել

Փաստորեն

Պահպանվել

Ացյուսե պատ

Գավիթ

Զանգակատուն

Արևմտյան, արևելյան, հյուսիսային, հարավային

Մուտք

Արտաքին

Ներքին

Խաչաձև

խորան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: