Just another WordPress.com site

Շատ կարևոր է լսելով հասկանալու վարժանքը: Ձեզ եմ ներկայացնում լսելով հասկանալու համար նախատեսված դաս: Լսեք մինչև երկրորդ րոպեի սկիզբը: Լսելու ժամանակ դադար տվեք և աշխատեք կրկնել ասված նախադասությունները: Եթե որևէ բառ չեք հասկանում, կարող եք նայել բառարանում: Տեքստը երկու անգամ լսելուց հետո սկսեք թարգմանել այն: Դադար տվեք յուրաքանչյուր նախադասութւնը էկրանին հայտնվելուն պես: Գրի առեք նախադասությունը և թարգմանեք այն հայերեն:

Ձեր առաջադրանքն է. լսել, գրի առնել բոլոր նախադասությունները և թարգմանել դրանք հայերեն:

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը փետրվարի 7-ին: Ստուգել եմ պատասխանը և ուղարկել եմ իմ կարծիքը փետրվարի 8-ին:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: