Just another WordPress.com site

Ուղղակի խոսքի փոխակերպումը անուղղակիի

(Շարունակություն)

Ո՞ր դեպքերում են լինում շեղումներ կանոններից:

Երբ ուղղակի խոսքում համընդհանուր ճշմարտություն է ասվում, ապա ներկա ժամանակը չի փոխվում անցյալի:

The teacher said: “The Earth is the third planet in the Solar System.” (Երկիրը Արեգակնային համակարգության երրորդ մոլորակն է:)

The teacher said that the Earth is the third planet in the Solar System.

The teacher said: “Moscow is the capital city of Russia.” The teacher said that Moscow is the capital city of Russia.

Եթե ուղղակի խոսքում երկրորդ տիպի պայմանական նախադասություն է, ապա ժամանակները մնում են անփոփոխ:

She said: “If you were my husband I would give you poison.” She said that if were her husband she would give me poison.

I said: “If you were my wife I would take that poison with pleasure.” I said that if she were my wife I would take that poison with pleasure.

Եթե ուղղակի խոսքում մի քանի իրար հաջորդող անցյալ ժամանակով կազմված նախադասություններ կան, ապա Past perfect է դառնում միայն առաջինը:

He said: “Last night I came home, switched on the light and saw a stranger sleeping on the sofa.”

He said that had come home the previous night and saw a stranger sleeping on the sofa.

Հետաքրքիր այլ մանրամասնություններ

Երբ ուղղակի խոսքում երկու առանձին պատմողական նախադասություն կա, պետք է դրանք կապել այսպես՝ …and adds that… ,…and added that… (…և ավելացնում է, որ…, …և ավելացրեց, որ…)

He said: “I am tired. I want to go to bed.”  He said that he was tired and added that he wanted to go to bed.

Երբ ուղղակի խոսքի մի նախադասությունը պատմողական է, իսկ մյուսը՝ հարցական, ապա պետք է դրանք կապել իրար այսպես՝ …and asks if… , եթե հարցը ընդհանուր է և …and asks when (why, where…)…, եթե հատուկ հարցի հետ գործ ունենք:

She said to me: “I know that you were not at home last night. Where were you?”  She told me that she knew I hadn’t been at home the previous night and asked where I had been.

Եթե ուղղակի խոսքում ասվում է «I am sorry, I have lost your book.», ապա պետք է օգտագործել «apologize-ներողություն խնդրել» բառը:

He apologized to me for having lost my book.

Ուղղակի խոսքը անուղղակիի վերածելիս հաճախ են գործածվում այս բառերն ու բառակապակցությունները tell և ask բառերի փոխարեն`…advise-խորհուրդ տալ, warn-նախազգուշացնել, demand-պահանջել, insist-պնդել, declare-հայտարարել, want to know- ուզենալ իմանալ, wonder-ուզենալ իմանալ և այլ նմանատիպ բառեր և բառակապակցություններ:

He said, “Where are you from?” He wondered where I was from.

Mother said, “Beware of coming trains in this place.” Mother warned me against coming trains in that place.

 

Առաջադրանք

Ուղղակի խոսքը փոխակերպեք անուղղակիի. Turn the direct speech into indirect.

She said to me: “I don’t remember where I put my mobile phone. Have you seen it?”

The teacher said: “Tomorrow you will take your final test. It will be better if you revise the grammar rules.”

The teacher said: “The River Volga flows into the Caspian Sea.”

He said: “I did everything as you said. I turned off the lights, turned off the gas, and locked the door.”

She said, : “I am sorry. I broke your mobile phone.”

Mother said: “Nick, you should wash your hands before having a meal.” Խորհուրդ է տալիս:

He took the loud speaker and said: “You are free and proud citizens of Armenia.” Հայտարարում է:

He said: “When are you going to take your next exam?” Նա ուզում էր իմանալ, թե երբ…

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: