Just another WordPress.com site

 

Անցյալ դասի առաջադրանքն էր լսել մինչև 2-րդ րոպեի վերը, գրի առնել և թարգմանել հայերեն: Այս առաջադրանքը շատ լավ էր կատարել Աշոտ Հովհաննիսյանը:

Այսօրվա առաջադրանքը.

Շարունակում եք լսել երկխոսությունները 2-րդ րոպեից հետո, երբ սկսում են խոսել ներգաղթյալների խնդիրների մասին մինչև 4-րդ րոպ. 10 վայրկյանը: Գրի առնել ամբողջ տեքստը և թարգմանել հայերեն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: