Just another WordPress.com site

I. Answer these questions. 

 1. What do you do when you are thirsty?
 2. What do you do when there is a good film on TV but you have a lot of homework to do?
 3. What do you do when you are outside, and the battery of your cell phone is very low but you want to call your mother?
 4. What do you do when you are in another country and you miss (կարոտել) Armenia very much?
 5. What do you do when you are hungry and there is nothing in the fridge?

II. Explaining the meaning of words in English. Բառերի նշանակությունը անգլերեն բացատրելը.

Դու օտար երկրում ես և խոսելու ժամանակ մի ինչ-որ բառ չես կարողանում անգլերեն ասել: Ինչպե՞ս կբացատրես այդ բառը անգլերեն քո իմացած այլ բառերով, բառակապակցություններով կամ նախադասություններով:

How can you explain the meanings of these words in English?

 1. անձրև
 2. ձյուն
 3. հեծանիվ
 4. ուսուցիչ
 5. փող
 6. ծով
 7. գետ
 8. մայրաքաղաք
 9. ավտոմեքենա
 10. հաց

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: