Just another WordPress.com site

have և have got

Բրիտանական անգլերենում «have got»-ը նշանակում է «ունենալ» հաշվելի և անհաշվելի գոյականների համար՝  տվյալ ներկա ժամանակահատվածում: «Have got»-ով կազմված նախադասությունների հարցը կազմվում է «have»-ը դնելով ենթակայից առաջ:

He has got a new Nissan Tiida. What has he got?

He has got free time now. I think he can help us.

Has he got free time now?

«Have»-ը նշանակում է «ունենալ» ընդհանրապես անհաշվելի գոյականների համար: «Have»-ը նաև ձեռք է բերում տարբեր բայերի նշանակություններ տարբեր գոյականների հետ՝ have breakfast – նախաճաշել, have coffee (tea) – սուրճ (թեյ) խմել, have a good time – լավ ժամանակ անցկացնել, have a smoke (cigarette) – ծխել, …

Հարցական նախադասությունները կազմելիս գործածվում է «to do» օժանդակ բայը:

Do you have breakfast every day? Did you have a good time yesterday?

I am so busy during the working day that I don’t even have time to chat with my fellow workers. Խոսողը ընդհանրապես ազատ ժամանակ չունի: Բայց այս իրավիճակում գործածվում է «have got» ձևը. «I haven’t got time to help you today. Can you come to our office tomorrow? – Ես այսօր ժամանակ չունեմ ձեզ օգնելու համար: Կարո՞ղ եք գալ մեր գրասենյակ վաղը»:

Առաջադրանք.

Շարունակեք սկսված հարցը. Form questions with the given beginnings.

  1. The Smiths have tea at five.

When …?

2. The Smiths have got a new car.

What …?

3. He seldom has accidents.

How often …?

4. Their grandparents have breakfast at 9 am.

What time …

5. Their grandparents have got a house in the country.

What ….?

Translate into English.  

1. Նրանք միշտ ընթրում են երեկոյան ժամը 8-ին:

2. Նրանք մի նոր տուն ունեն գյուղում:

3. Նա աղքատ է և փող չունի:

4. Կարո՞ղ ես վճարել ուղևորավարձը: Ես փող չունեմ: Դրամապանակս թողեցի տանը:

5. Արամը դժվարանում է (դժվարություն ունի) ֆիզիկան սովորելիս:

6. Արամը չունի ֆիզիկայի դասագիրք:

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը. շատ սխալներ էր արել: Առաջարկեցի նորից կատարել առաջադրանքը՝ իմ բացատրությունները ուշադիր կարդալուց հետո:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: