Just another WordPress.com site

Երկրորդ և երրորդ տիպի պայմանական նախադասությունները նմուշ օրինակներով.

Նմուշ օրինակներ

It isn’t windy today. We won’t wear scarves. Այսօր քամոտ չէ: Մենք շարֆեր չենք կրի: 

Երկու նախադասությունները միացնում ենք իրար «եթե» շաղկապով:

If it were windy today we would wear scarves. Եթե այսօր քամոտ լիներ, մենք շարֆեր կկրեինգ: (Պետք է ուշադրություն դարձնել to be բայի վրա, որը միշտ were ձևը ունի բոլոր դեմքերի համար:)

Նույնկերպ վարվեք տրված նախադասությունների հետ:

 1. The weather is not cold. The children won’t stay indoors.
 2. He isn’t’ going to enter university. He won’t attend preliminary courses.
 3. The weather isn’t warm today. We won’t go hiking.
 4. The sausage is not fresh. I won’t eat it.
 5. I am not a doctor. I won’t help you.

Նմուշ օրինակ

I don’t like carbonated soft drinks. I don’t buy them. 

If I liked carbonated soft drinks I would buy them.

 1. I have no appetite. I won’t eat anything.
 2. He doesn’t read much. His vocabulary won’t get rich.
 3. I don’t know Mr. Hansen. I can’t meet him at the airport.
 4. He doesn’t sing well. He won’t take part in the concert.
 5. They don’t cook. They don’t eat at home.

Նմուշ օրինակ

I have got no money with me. I can’t lend you any.

If I had money with me I would lend you some. 

 1. Jim doesn’t earn much. He can’t go to the sea every summer.
 2. I don’t know the town. I can’t show it to you.
 3. The soup isn’t ready We can’t have dinner now.
 4. We haven’t got any vegetables at home. We can’t make any salad.
 5. I don’t read any newspapers. I can’t tell you the news.

Ռուբեն Գալստյանը և Նելլի Գևորգյանը պատասխանել են մարտի 12-ին: Ողղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Նանե Խալաթյանը պատասխանել է մարտի 20-ին: Ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել մարտի 21-ին:

Նարե կարապետյանը պատասխանել է մարտի 18-ին: Նույն օրը ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Ավետիս Տետեյանը պատասխանել է մարտի 16-ին: Ես իմ պատասխանը ուղարկել եմ մարտի 18-ին:

Արսեն Մկրտչյանը պատասխանել է մարտի 15-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 16-ին:

Աստղիկ Խաչատրյանը պատասխանել է մարտի 17-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 18-ին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: