Just another WordPress.com site

Օտար լեզվի իմացության կարևոր կարողություններից է առանց թարգմանելու տալ մի որևէ բառի բացատրությունը և հակառակը՝ բառի օտար լեզվով բացատրությունից կռահել բառը: One of the important skills of knowing a foreign language is giving the definition or explanation of a word without translating it, and vice versa, to guess a foreign word by reading it or listing to its explanation in the foreign language.

Կարդացեք տրված մի քանի օրինակները. Read some examples.

A place where groceries are sold – supermarket.

A place where children go to get education – school.

A person who writes poems – poet.

A person who trains sportsmen – coach.

 

Task 1. Guess the word.

A place where you go to have dinner. –

A place where people are buried. –

A person who arrests people. –

A person who makes films. –

Something that opens doors. –

A person whose husband has died. –

A person who isn’t married. –

A place where you keep money. –

A place where you can buy medicine. –

In this section of the supermarket you can buy sweets. –

A person whose job is to govern the whole country (nation)-

Task 2. Give your own definitions of these words. Do not use English explanatory dictionaries.

elephant –

hedgehog –

library –

smart phone-

corkscrew –

slippers –

rifle –

prosecutor –

lawyer –

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: