Just another WordPress.com site

Անգլերենում ըղձական եղանակի իմաստը արտահայտվում է երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությամբ: Այնքան հետաքրքիր մտքեր են ծնվում իղձ արտահայտելիս: Եկեք փորձենք:

Հարց առաջին.

If I gave you one million euros, what would you do with it? Write a list of five things. (Պատասխանը գրելիս նախադասությունները ձևակերպեք այսպես՝ If I …. I would …)

Հարց երկրորդ.

Where would you like to appear if time travel were possible? Որտեղ կցանկանայիք հայտնվել, եթե ժամանակի մեջ ճամփորդելը հնարավոր լիներ: Write a list of 5 things.

Պատասխանը այսպես սկսեք. If time travel were possible, I would like to…

Հարց երրորդ.

What would you do, if you became the prime minister of Armenia? Ի՞նչ կանեիր, եթե դառնայիր Հայաստանի վարչապետը: Write a list of 5 things.

If I … I would…

«Երանի …»-ով նախադասությունները անգլերենում.

Երանի հիմա Տաշիրի ծաղկազարդ սարերում լինեի:

I wish I were in Tashir’s mountains covered with field flowers.

Write down a few sentences beginning with “I wish I were…”.

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը ապրիլի 21-ին: Իմ պատասխանը սխալների ուղղումներով ուղարկել եմ ապրիլի 22-ին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: