Just another WordPress.com site

so, such a, so…that

So – այնքան

Գործածվում է ածականի հետ, երբ նրան չի հաջորդում գոյական:

Dilijan is so beautiful. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է:

such a – այնպխիսի

Գործածվում է, երբ ածականին հաջորդում է գոյականը:

Dilijan is such a beautiful town. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ քաղաք է:

So + ածական + that + նախադասություն

Dili5an is so beautiful that it is often called Armenian Switzerland.

Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է, որ այն հաճախ անվանում են հայկական Շվեյցարիա:

Task

I. Շարունակեք միտքը՝ օգտագործելքվ փակագծում տրված բառը ըատ օրինակի:

Try to speak to him once more. (obstinate)

Try to speak to him once more. He is so obstinate.

 1. Tell him about it again. (forgetful)
 2. Let’s go up and comfort her. (helpless)
 3. What’s the matter with you today. (sad)
 4. I can’t accept your invitation because I am very busy on that day. (sorry)

II. Combine the two sentences by using “so that”.

 1. He was sleepy. He couldn’t wake up.
 2. This picture is beautiful. I am going to hang it in my room.
 3. The work was easy. He finished it early.
 4. I was tired. I went to bed immediately.

III. Translate into English

 1. Ֆիլմն այնքան հուզիչ էր:
 2. Դա այնքան հուզիչ ֆիլմ էր:
 3. Աշխատանքը հոգնեցուցիչ էր: (tiring)
 4. Դա այնքան հոգնեցուցիչ աշխատանք էր:
 5. Աշխատանքն այնքան հոգնեցուցիչ էր, որ դրանից հետո չկարողացանք թենիս խաղալ:

Ապրիլի 21-ին պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը: Պատասխանել եմ բացատրություններով ապրիլի 22-ին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: