Just another WordPress.com site

Little և few, a little և a few

Little water – քիչ ջուր, little butter-քիչ կարագ (little-ը «քիչ» իմաստով օգտագործվում է անհաշվելի գոյականների հետ)

few chairs – քիչ աթոռ, few pencils – քիչ մատիտ (few-ն օգտագործվում է հաշվելի գոյականների հետ )

a little – մի քիչ

a few – մի քանի

much water – շատ ջուր, much cheese-շատ պանիր,

many balls – շատ գնդակ, many tables – շատ սեղան

some  և any

There are some apricot trees in the garden.

Հարց տալիս և ժխտելիս some-ի փոխարեն գործածվում է any

Are there any apricot trees in the orchard?

There aren’t any apricot trees in the orchard.

I. Choose the right word

 1. He has got (much, many) friends in Yerevan.
 2. Has she got (some, any) friends in Gyumri?
 3. You should use (little, few) salt.
 4. I have got (a little, a few) friends in Vanadzor.
 5. There are (little, few) chairs in the hall. We need 2 more chairs.

II. Translate into English

 1. Ես շատ ջուր եմ խմում ամռանը:
 2. Շատ ծիրանենի կա մեր այգում:
 3. Ես քիչ ջուր եմ խմում ձմռանը:
 4. Ես աշխատում եմ այստեղ: Ինձ մի քանի մեխ (nail) տուր:
 5. Դուք շատ եք աշխատում և քիչ եք ուտում: Դուք պետք է քիչ աշխատեք և շատ ուտեք:
 6. Սեղանի վրա կա՞ն գրքեր: Ո՚չ, սեղանի վրա գրքեր չկան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: