Just another WordPress.com site

Երբեմն ավելի հարմար է ուղիղ հարց տալու փոխարեն այդ բանը անել անուղղակիորեն, որն ավելի քաղաքավարի է:

Օրինակ՝ When does the train arrive from Moscow? Ուղիղ հարց:

When did you meet Vahag?

Is Hakob at home?

Անուղղակի հարցեր ուղղելու ձևեր. անուղղակի հարցերում նախադասությունը պատմողական ձևում է: do, did, օժանդակ բայերը չեն գործածվում, is, was, are, were օժանդակ բայերը դրվում են ենթակայից հետո:

I wonder when the train arrives from Moscow. Հետաքրքիր է, թե երբ է գնացքը ժամանում Մոսկվայից:

I wonder when you met Vahag.

I wonder if Hakob is at home.

I’d like to know when the train arrives from Moscow.  Ես կցանկանայի իմանալ, թե երբ է գնացքը ժամանում Մոսկվայից:

I’d like to know when you met Vahag.

I’d like to know if Hakob is at home.

I want to know when the train arrives from Moscow. Ես ուզում եմ իմանալ, թե …

I want to know when you met Vahag.

I want to know if Hakob is at home.

 

Ուղղակի հարցեր տալու փոխարեն նույն միտքը ձևակերպեք պատմողական նախադասություններով` հետևելով իմ օրինակներին:

  1. How did he manage to solve that problem?
  2. Are you pleased with his answer?
  3. When does the plane to Amsterdam take off?
  4. How often do you visit your grandparents?
  5. When are they returning to Yerevan?
  6. Is this book translated into Armenian?
  7. Where are you going to spend your holiday?

Translate into English

1 Ինչպե՞ս կարողացար գտնել այս հարցի պատասխանը:

2. Հետաքրքիր է, թե ինչպես կարողացար գտնել այս հարցի պատասխանը:

3. Ես կցանկանայի իմանալ, թե երբ են նրանք վերադառնալու:

4. Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչու ես դու այդքան տխուր:

5. Ինչու՞ ես այդքան տխուր:

6. Ինչու՞ չես կարողանում պատասխանել իմ հարցին:

7. Հետաքրքիր է, թե ինչու չես կարողանում պատասխանել իմ հարցին:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: