Just another WordPress.com site

Այս դասը թող ձեզ համար լինի նախդիրների ճիշտ գործածման ուղեցույց:

Օրվա ժամանակահատվածները, ժամանակը, օրը, ամիսը, տարին

In the morning, in the evening, in the afternoon

At night, at midnight, late at night,  at dawn (լուսաբացին, երբ լուսանում է և դեռ արևը չի ծագել), at sunrise, at sunset

In winter, in spring, in early summer, in early spring (վաղ գարնանը),

On a hot summer day,  on a cold winter morning (ձմեռվա մի ցուրտ առավոտ)

On the morning of January 6, 2016 – 2016-ի հունվարի 6-ի առավոտյան

I was born on the 16th of May 1991, կամ` I was born on May 16, 1991

On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday

At Christmas – Սուրբ ծննդին

On my birthday – իմ ծննդյան օրը, բայց՝ He bought a binocular for my birthday.

At 6 o’clock, at a quarter past 6, at half past six

At about  5 – մոտավորապես ժամը 5-ին:

From six to seven

Work from morning till night

At 10 a.m. առավոտյան 10-ին: At 10 p.m. երեկոյան 10-ին:

A ticket to Moscow for the 16th of May

An appointment for 6 o’clock. – ժամադրություն ժամը 6-ի համար

Տարբեր բառերից հետո տարբեր նախդիրներ

To be +ածական+ to somebody

To be rude to somebody – կոպիտ լինել մեկի նկատմամբ

To be cruel to somebody – դաժան լինել մեկի նկատմամբ

To be polite to somebody – քաղաքավաի լինել մեկի նկատմամ

To be impolite to somebody – անքաղաքավարի լինել մեկի նկատմամբ

 

About

There is something strange about him. Տարօրինակ բան կա նրա մեջ:

There is something funny about him.

There is something suspicious about him. Կասկածելի բան …

There is something unpleasant about him. Տհաճ բան …

 

for  

love for people – սեր մարդկանց նկատմամբ

admiration for people հիացմունք

contempt for people – արհամարհանք

hatred for people – ատելություն

respect for people – հարգանք

 

of

It’s kind of you to help me.  – բարի է ձեր կողմից ինձ օգնելը:

It’s nice of you – Լավ է …

It’s bad of you – Վատ է …

It’s mean of you – Ստոր է …

 

At

To be surprised at something – Զարմացած լինել մի բանի վրա:

To get surprised at something – Զարմանալ մի բանի վրա:

To be astonished at something – ապշած լինել…

To be indignant at something – զայրացած լինել

 

To

It is clear to me – Պարզ է ինձ համար:

It’s unexpected to me – Անսպասելի է ինձ համար:

It’s unknown to me – Անհայտ է ինձ համար:

It’s news to me – Նորություն է ինձ համար:

It’s all the same to me – Ինձ համար միևնույնն է:

It makes no difference to me. – Ինձ համար տարբերություն չկա:

 

For  

It’s important for me to do this work. – Կարևոր է ինձ համար…:

It’s necessary for me to…. –Անհրաժեշտ է ինձ համար…

It’s impossible for me to …. –Անհնար է …

It’s convenient for me to … – Հարմար է …

 

Շարունակելի

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: