Just another WordPress.com site

Սկիզբը այստեղ կարող եք գտնել.

Շարունակություն

at

be good at – լավ լինել մի բանում He is good at Mathematics

be good at doing something –

look at somebody (something)

glance at ….

throw something at somebody – He threw the money at him. (Նա նետեց փողը նրա վրա:)

throw something to somebody – Throw the ball to me. (Նետիր գնդակն ինձ:)

to be surprised at something (somebody)

to arrive at the station, բայց to arrive in London

at somebody’s request – ինչ-որ մեկի խնդրանքով  I did that at my mother’s request.

at somebody’s demand – ին-որ մեկի պահանջով

at somebody’s invitation – ինչ-որ մեկի հրավերով -I have come here at your director’s invitation. Ես այստեղ եմ եկել ձեր տնօրենի հրավերով:

at a distance of 120 kilometers – Vanadzor is at a distance of 120 kilometers from Yerevan.

on

depond on  – կախված լինել մեկից կամ մի բանից It depends on the weather.

independent of something, somebody- անկախ լինել մի բանից, մեկից

on somebody’s initiative – ինչ-որ մեկի նախաձեռնությամբ

on somebody’s order – ինչ-որ մեկի հրամանով

on somebody’s instructions – ինչ-որ մեկի ցուցումներով

a lecture on .. He gave a lecture on Armenian Literature. Նա դասախոսություն կարդաց հայ գրականությունից:

a meeting on … ժողով մի բանի վերաբերյալ

 

a debate on … բանավեճ մի բանի վերաբերյալ

a talk on …

agreement on something – համաձայնություն մի բանի շուրջ

a resolution on something – որոշում մի բանի վերաբերյալ

a policy on – քաղաքականությունը մի բանի վերաբերյալ

on the radio – ռադիոյով

on TV – հեռուստատեսությամբ

on the phone -հեռախոսով

operate on somebody – վիրահատել մեկին

for

medicine for a disease – դեղ հիվանդության դեմ

pills, drops, mixture for some ailment – հաբեր, կաթիլներ, լուծույթ

treatment for a disease – բուժում ինչ-որ հիվանդության

operation for appendicitis – կույր աղիքի վիրահատություն

Ինչ-որ մեկի կույր աղիքը վիրահատել – operate on somebody for appendicitis

leave for Moscow – մեկնել Մոսկվա  Leave Yerevan for Kiev. Երևանից մեկնել Կիև:

with

shiver with cold – դողալ ցրտից

tremble with – դողալ վախից

cry out with pain – ցավից ճչալ

in

lie in the sun – պառկել արևի տակ

sit in the tree նստել ծառի վրա

I have a pain in my shoulder – Ուսս ցավում է:

I have a pain in my knee. – Ծնկի ցավ ունեմ:

result in – հանգել մի բանի  Their quarreling resulted in fighting. Նրանց վեճը հանգեց կռվի:

end in victory (failure)- վերջանալ հաղթանակով (ձախողմամբ)

bite somebody in the arm – կծել մեկի թևը

sting somebody in the arm – խայթել մեկի թևը

strike somebody in the arm – խփել մեկի թևին

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: