Just another WordPress.com site

Կրկնում ենք նախադասություններին տարբեր տիպերի հարցեր տալը, ժխտելը:

Simple Present

We like to learn foreign languages.

Do we like to learn foreign languages?

What do we like to learn?

We don’t like to learn foreign languages.

Simple Past

He went to Sevan last Sunday.

Did he go to Sevan last Sunday?

Where did he go last Sunday?

He didn’t go to Sevan last Sunday.

Կարդացեք այս տեքստը, մուտքագրեք այն ձեր բլոգներում և հարցերը թարգմանեք անգլերեն:

Last week John went to the theatre. He had a very good seat but he didn’t enjoy the play. A young man and a young woman were sitting behind him. They were talking loudly. John got very angry because he couldn’t hear the actors. He looked at the and the woman angrily but they didn’t pay any attention to him.

  1. Ու՞ր գնաց Ջոնը անցյալ կիրակի:
  2. Ինչու՞ նա չհավանեց ներկայացումը:
  3. Ովքե՞ր էին նստած նրա հետևում: Ի՞նչ էին նրանք անում:
  4. Ինչու՞ Ջոնը բարկացավ:
  5. Ի՞նչ արեց նա:

 

Anahit հովհաննիսյանը պատասխանեց սեպտեմբերի 14-ին: Պատասխանեցի նույն օրը:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: