Just another WordPress.com site

Talk to the Animals

Only humans speak using words. But all species in animal kingdom can communicate in one way or another. Maybe you have heard about the way bees dance around to send messages to each other and the way dogs bark in different ways to give warnings, to be friendly or to be playful.

But did you know about infrasonic (հաղորդակցություն ցածր հաճախականությամբ ձայներով) communication used by elephants? This is how it works:

Animals such as elephants and hippos can hear much lower sounds than humans can. And what’s more, they can make such low sounds as well. Low sounds can travel much farther distances than higher sounds. That’s why elephants can hear one another from long distances. The low sound that elephants can make is called infrasound. People can’t hear this sound. Infrasound can travel about several kilometers. Sounds which have a higher pitch, like the ones people make and hear, don’t travel well through walls, leaves, trees, and so on, which is why we can’t hear sounds from more than 100 meters away. But infrasound is much “stronger”, and things like grass and trees have no effect on it. Therefore, it can travel much farther. Elephants can hear infrasonic calls from four kilometers away.

There have been reports of people watching herds (նախիր) of elephants feeding or resting and then the elephants suddenly all got troubled for no reason at all. They obviously heard a warning call from a long way, but the people didn’t hear a sound. In places like a zoo or wildlife park where you can get nearer to animals, it is a bit easier to sense (զգալ) when infrasonic sounds are made. When you stand near mother elephants with their babies in a zoo you may notice a slight rumbling (մռթմռթոց) in the air every few minutes – not loud or strong but clearly noticeable. This is infrasonic communication – the mother elephants “talking” to their babies.

I.Read the text again and choose the right answer.

  1. The writer mentions bees and dogs …

a) because they want to learn how they communicate.

b) as example of animal communication.

c) because they use infrasonic communication

2. Humans can hear …

a) lower sounds than elephants.

b) sounds that travel long distances.

c) sounds with higher pitch.

3. Things like trees …

a) cause problems for low sounds.

b) cause problems for high sounds.

c) don’t affect sounds at all.

4. In places like zoos …

a) humans can sense when infrasonic sounds are being made.

b) elephants don’t need to make infrasonic sounds.

c) it is easier than in wildlife parks to sense when elephants use infrasonic sounds.

 

II. Match the words from the text with their meaning

  1. animal kingdom

a) all the living creatures in the world

b) all living creature that can communicate.

2. warning

a) a friendly greeting

b) a message about danger

3. pitch

a) the time a sound lasts

b) the level of a sound

4. notice

a) think about

b) sense

 

III. Express your opinion. 

What difference would it make to the world if animals were able to speak our language?

 

IV. Expressions with the word “tell”. Do you know the usage of the verbs “tell” and “say”? 

say  a word – բառ ասել

say a sentence – նախադասություն ասել

tell somebody something – մեկին մի բան ասել

tell the truth – ճշմարտությունն ասել

tell a lie – սուտ ասել

tell a secret – գաղտնիք ասել

tell somebody off – ինչ-որ մեկին հանդիմանել

tell the difference between – մեկը մյուսից զանազանել, տարբերությունն ասել

tell a joke – անեկդոտ պատմել

Translate these sentences into English.

  1.  Ընկերս մի զվարճալի անեկդոտ պատմեց ինձ երեկ, բայց հիմա չեմ հիշում այն:
  2. Նա ասաց ինձ, որ շատ հոգնած է: Նա ասաց, որ շատ հոգնած է:
  3. Նա այդ նախադասությունը հպարտ ձայնով ասաց:
  4. Երբ փոքր երեխա էի, մի օր ես սուտ ասացի իմ ծնողներին և նրանք բարկացան ինձ վրա:
  5. Նա ասում է, որ 5 օտար լեզու գիտի, բայց չեմ կարծում, որ նա ճշմարտությունն է ասում:
  6.   Կարո՞ղ ես տարբերել հնդկական փիղը աֆրիկականից: Ես չեմ կարողանում տարբերել ամերիկական ակցենտը բրիտանականից:
  7.  Ես քեզ մի գաղտնիք եմ ասում: Խոստանու՞մ ես, որ ոչ մեկին չես ասի:

 

Առաջադրանքի պատասխանները ներկայացրել են՝

Լարիսա Սիրունյանը հոկտեմբերի 14-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ իմ ուղղումներով և բացատրությունով:

Պետրոս Հովհաննիսյանը հոկտեմբերի 14-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Դիանա Մինդելին՝ հոկտեմբերի 14-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 15-ին՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Մանե Սարգսյանը՝ հոկտեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը՝ իմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Ավետիս Տետեյանը հոկտեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 17-ին՝ սխալների ուղղումով և մանրամասն բացատրություններով:

Նելլի Գևորգյանը՝ հոկտեմբերի 20-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 21-ին՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ հոկտեմբերի 21-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 21-ին՝ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Արսեն Մկրտչյանը՝ նոյեմբերի 4-ին. պատասխանել եմ նույն օրը:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: