Just another WordPress.com site

Սկսում ենք կատարել անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը

4-5-րդ դասարաններ. Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ. Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ. Յուրա Գանջալյան

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: