Just another WordPress.com site

Մի փոքր բառակազմություն.

Դիտարկենք «help» բառը: Այն կարող է ունենալ հետևյալ ձևերը.

help – (գոյական)-օգնություն, (բայ) – օգնել

helped – անցյալի ձևը

helper – օգնական

helpful – օգտակար լինելու հատկանիշը

unhelpful – օգտակար չլինելու հատկանիշը

helpless – անոգնական լինելու վիճակ

helpfully – օգտակար կերպով

Task 1.  Use one of the different forms of help to complete the sentence.

  1. This exercise is rather difficult. Can you … me?
  2. A newborn baby is …. and totally dependent on other people.
  3. The shop assistant was very …. . She didn’t want to give me any advice.
  4. Thank you very much for all the …. you gave me when I was preparing for my exams.
  5. She is a …. person, always there when you need a hand.
  6. If you organize a party for children you need about one …. for every five children.
  7. John …. Raquel to finish her homework yesterday.
  8. “Shall I carry that heavy bag for you?”, he said ….

Simple Past և Past Perfect ժամանակաձևերի կրկնողություն

Task 2. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets.

Hidesaburo Ueno was a professor at the University of Tokyo. Every morning his faithful dog Hachiko …. (say) goodbye to his master at the front door and every evening the dog  … (go) to the railway station to welcome his master home. One day Professor Ueno …. (not return) on the usual train. He …. (have) a heart attack at work and died. The professor’s friends …. (take) the dog to their house to look after him. On the first day when they …. (arrive) from work they …. (find) Hachiko missing. He …. (escape) and gone to the station where he …. (meet) his master so many times. The next day and the day after that Hachiko …. (do) the same thing. In fact, he continued to meet his master for the next ten years until he finally died too.

Questions for discussion  

Task 3

Are you a loyal friend?

You have promised to meet a friend to go shopping, but another friend has just phoned to invite you to do something better.

Do you:

a) let your first friend down and not go shopping?

b) keep to your original arrangement and go shopping?

c) phone the first friend and explain the situation?

Can you remember about another situation from your own life and prove that you or your friend are loyal to each other?

 

Պատասխանել են՝

Դիանա Մինդելին՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրությունով պատասխանեցի նույն օրը:

Լարիսա Սիրունյանը՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Վահե Հովհաննիսյան՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Մանե Սարգսյանը՝ նոյեմբերի 24-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Էլեն Ջանոյանը՝ նոյեմբերի 29-ին: Սխալների ուղղումով նույն օրը պատասխանեցի:

Նելլի Գևորգյանը՝ նոյեմբերի 29-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: