Just another WordPress.com site

Dear students, as you know, the university language entrance exams in our country are good for nothing. They don’t have any creative character. They are all composed of multiple-choice questionnaires. You only have to choose the right answer. On the other hand, English exams TOEFL and IELTS also check your writing skills, your ability to write essays. Now I am going to teach you some essay writing skills which you will need in case you want to continue your education in another country where they demand that you should be able to write essays.

Essay topics (շարադրությունների թեմաները)

Most of the essay topics are argumentative (բանավեճ հարուցող).

For example: general and university educations (հանրակրթությունը) should be free, students shouldn’t be allowed to use smartphones in class, plastic bags should be banned …

Expressions in the introductory part – արտահայտություններ նախաբանի համար

It is generally agreed today that … համընդհանուր կերպով ընդունված է, որ …

It is a well-known fact that … հայտնի փաստ է, որ …

The supporters of this (idea) point of view claim that … այս (գաղափարի) տեսակետի աջակիցները պնդում են, որ ….

There are a great number of people with just an opposite point of view … կան մեծ թվով մարդիկ, ովքեր ունեն հակառակ տեսակետը:

Advantages and disadvantages one point of view – մի տեսակետի առավելությունները և թերությունները

The main advantage of this point of view is that –  այս տեսակետի գլխավոր առավելությունը այն է, որ …

The main disadvantage of this point of view is that – այս տեսակետի գլխավոր թերությունն այն է, որ …

However – այնուամենայնիվ

Therefore – ուստի

Developing an idea – գաղափարի (մտքի, տեսակետի)  զարգացնելը 

Firstly, … նախ …

However – այնուամենայնիվ

Therefore – ուստի

Secondly, … երկրորդն այն է, որ

Thirdly, … երրորդն այն է, որ

Finally, (Lastly) … Եվ վերջապես այն, որ …

Conclusion – եզրակացություն

To sum up, I am convinced that … ամփոփելով այս ամենը`ես համոզված եմ, որ …

Taking into account

 

Now write an essay of 250 words on the topic “Should smartphones be banned at schools?” 

Պատասխանել են՝

Մինդելի Դիանան՝ հունվարի 23-ին: Հետաքրքիր մտքեր են: Որոշ խմբագրումից հետո որոշեցի հրապարակել այն կայքի անգլերեն էջում: https://mskh.am/en/89828

Էրիկա Ասատրյանը՝ հունվարի 27-ին:  Հետաքրքիր մտքեր են: Շատ քիչ խմբագրումից հետո որոշեցի հրապարակել այն կայքի անգլերեն էջում: https://mskh.am/en/89889

Լարիսա Սիրունյանը՝ հունվարի 27-ին: Կխմբագրվի և կհրապարակվի կայքի անգլերեն էջում: Հունվարի 28-ին հրապարակվեց կայքում: https://mskh.am/en/89823

Ավետիս տետեյանը՝ հունվարի 28-ին: Շատ լավ է գրել՝ օգտագործելով դաս-առաջադրանքի գրեթե բոլոր արտահայտությունները: Որոշեցի նրա շարադրությունն էլ հրապարակել կայքի անգլերեն էջում:

Ռաշիդ զաքիրին՝ հունվարի 29-ին: Լավ է գրել: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: