Just another WordPress.com site

Դուք մի անգամ նման բովանդակությամբ առաջադրանք արել եք, բայց թեման այնքան կարևոր է, որ անհրաժեշտ է լինում պարբերաբար կրկնել այն, որպեսզի կարողանալ անգլերենի տարբեր թեստերի հարցերին ճիշտ պատասխանել ու, ընդհանրապես, ճիշտ հաղորդակցվել:

  1. Հաղորդակցման ընթացքում շատ հաճախ են գործածվում պայման արտահայտող նախադասությունները: Անգլերենում դրանք երեք տիպի են լինում.

Առաջին տիպ. Եթե կարդաս այս նամակը, կհասկանաս ամեն ինչ:

If you read this letter, you will understand everything.

Երկրորդ տիպ. Եթե կարդայիր այս նամակը, կհասկանայիր ամեն ինչ:

If you read (անցյալ ժամանակ) this letter, you would understand everything.

Երրորդ տիպ. Եթե կարդացած լինեիր այս նամակը երեկ, հասկացած կլինեիր ամեն ինչ:

If you had read this letter yesterday, you would have understood everything.

Task 1: Complete these sentences.

If it rains tomorrow ….

If Catalonia becomes an independent country, …

If money grew on trees …

If everyone was telepathic …

If all the peoples were peaceful.. . (people-մարդիկ, peoples-ժողովուրդներ)

If you had come earlier…

They would have seen you …

Task 2.«Երանի տալը» անգլերեն`I wish I were in Denmark now. Երանի ես հիմա Դանիայում լինեի:

Հետաքրքիր է, որ այս դեպքում անցյալ ժամանակն է գործածվում «հիմա, վաղը, հաջորդ տարի…» ներկա և ապագա ցույց տվող բառերի հետ, իսկ «to be» բայն էլ «were» ձևով է գործածվում բոլոր դեմքերի համար գրական անգլերենում: Հնարավոր է նաև «was» ձևը խոսակցական լեզվում:

Երանի տվեք այս իրավիճակներում.

Օրինակ՝ I want to give up smoking.  Ձևափոխում ենք այսպես՝ I wish I gave up smoking.

I love her but she never notices me.

I can’t get a visa to the USA.

German grammar is so hard.

I never win the jackpot with a lottery ticket.

Task 3. Write a letter to a friend you haven’t seen for some time. Mention some recent news about yourself and people you both know. 

 

Պատասխանել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը փետրվարի 4-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ փետրվարի 5-ին:

Մինդելի Դիանան՝ փետրվարի 5-ին:  Նույն օրը պատասխանել եմ:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ փետրվարի 5-ին: Պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և բացատրություններով փետրվարի 6-ին:

Ավետիս Տետեյանը՝ հունվարի 8-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

Էրիկա Ասատրյանը՝ փետրվարի 7-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

Նելլի Գևորգյանը՝ փետրվարի 9-ին: Վատ է գրել: Բացատրությունները չի կարդում: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ալեն Գևորգյան՝ փետրվարի 9ին: Առաջադրանքը չի կատարել:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: