Just another WordPress.com site

I. Թվում է, որ այս բոլոր նախադասությունները ճիշտ են, բայց նրանցում առնվազն մեկ սխալ կա: Կարո՞ղ եք ուղղել այդ սխալները: Each of these sentences has at least one mistake. Correct them.

  1. I think he won’t be able to do that work alone.

2. Only then he agreed to join our group.

3. Under no circumstances, I will agree to help you with this evil intention.

4. The film is worth seeing it.

5. I don’t like when you speak like that.

6. He was elected as a member of parliament.

7. All what I have said is true.

8. It is a hard work.

9. She doesn’t allow to take her books.

10. Do not stay under the sun so long.

II. Think over the following expressions and give your own ideas:

  1. You can’t applaud with one hand.
  2. Out of sight out of mind.
  3. Never say never.
  4. The sun always shines behind the thickest clouds.
  5. Do not sit in an armchair until lucky days come by themselves.

III. Try to express these in English. This mathematical language skill will be necessary if you decide to continue your education abroad or at the American University in Yerevan.

Մեկ երրորդ, մեկ ամբողջ մեկ երրորդ, երկու երրորդ, մեկ ամբողջ երեք չորրորդ, զրո ամբողջ վեց:

Պատասխանել են՝

Ալեն Գևորգյանը՝ փետրվարի 13-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ փետրվարի 14-ին:

Պետրոս Հովհաննիսյանը՝ փետրվարի 13-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և բացատրությունով:

Տաթևիկ Դադալյանը՝ փետրվարի 14-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 15-ին:

Ալբերտ Ղազարյանը՝ փետրվարի 14-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Մինդելի Դիանան՝ փետրվարի 14-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ փետրվարի 15-ին:

Մանե Սարգսյանը՝ փետրվարի 16-ին: Նույն օրը սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ փետրվարի 16-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Էրիկա Ասատրյանը՝ փետրվարի 16-ին: Փետրվարի 17-ին պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: