Just another WordPress.com site

I. Finish the sentences. Add either a beginning or an ending

  1. If I were in your shoes …
  2. …. you would definitely be a success.
  3. Help yourself ….
  4. No matter how much money you have got …
  5. You always leave your note-book at home, moreover, ….
  6. Nearly everything is bought and sold nowadays, but …
  7. We haven’t seen him since …
  8. She frequently …

 

II. What will you advise me to do in these situations?

1. Tomorrow is the application deadline, but I haven’t even filled in the forms.

….

2. We haven’t installed a local heating system and it is extremely difficult to warm up our flat in this cold winter.

….

3. To continue my education in Armenia after leaving school or to do it in another country? That’s the question.

….

 

III. Give the meaning of the following conversation in reported speech.

Jane said to Mike: “Do you know how to solve such math problems? I can help you.”

Mike said: “Thank you, for your offer, but I will try to do it myself.”

After half an hour Mike said: “Jane, I have finished doing my home assignments. Let’s go out for a walk.” Jane said: “You don’t say so! You only began it half an hour ago. May I check your answers?” Mike said: “Mind your own business. I don’t need your help.”

Պատասխանել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը՝ փետրվարի 20-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Մինդելի Դիանան՝ փետրվարի 21-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ փետրվարի 24-ին:

Մանե Սարգսյանը՝ փետրվարի 22-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ փետրվարի 23-ին:

Լարիսա Սիրունյանը՝ փետրվարի 23-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ փետրվարի 24-ին:

Ավետիս Տետեյանը՝ փետրվարի 23-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ փետրվարի 25-ին:

Ալեն Գևորգյանը՝ պատասխանել է փետրվարի 26-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

Էրիկա Ասատրյանը՝ պատասխանել է փետրվարի 26-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

Նելլի Գևորգյանը՝ պատասխանել է փետրվարի 26-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

Տաթևիկ Դադալյանը՝ աշխատանքը կիսատ էր արված

Արսեն Մկրտչյան՝ մարտի 4-ին: Պատասխանել եմ մարտի 6-ին:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: