Just another WordPress.com site

Ժամը 17:30, Մուտքի հղումը

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Քալանթարյան

to be, to have, can բայերի անցյալ ձևերի կիրառումը հաստատական, հարցական և ժխտական նախադասություններում:

The Characters in the Essential English Books

Page 93.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: