Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Distance Education -Հեռավար կրթություն’ Category

Անգլերենի առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 8-ը հունվարի

I.Կարդալ տեքստը և ընտրել հարցերի ճիշտ պատասխանը

Read the text and choose the right answer to the questions

The Smartest Animal

Once there was a farmer in Lori. Every morning and every evening he plowed (վարում էր) his field with his buffalo (եզ).

One day a wolf saw the farmer and his buffalo working. The wolf was surprised to see a big animal listening to a small animal. He wanted to know more about the buffalo and the man.

After the man had gone home, the wolf spoke to the buffalo. “You are so big and strong. Why do you do everything that the man tells you?” the wolf asked. The buffalo answered, “Oh, the man is very intelligent (խելացի).” The wolf asked, ”Can you tell me how intelligent the man is?” “No, I can’t tell you,” said the buffalo, “but you can ask the man.”

So the next day, the wolf said to the man, “Can I see your intelligence?” The man answered, “It’s at home.” “Can you go home and get it?” asked the wolf. “Yes,” said the man, “but I am afraid that you will kill my buffalo when I am not here. Can I tie you to a tree?”

After the man had tied the wolf up, he didn’t go home to get his intelligence. He took his stick (ճիպոտ) and began hitting the wolf. He was hitting and saying, “Now you know my intelligence. Can you see it?”

 

1.The wolf was surprised to see a big animal listening to a small animal

 1. a) because in animal world big animals usually obey small ones
 2. b) small animals usually obey big ones
 3. c) animals don’t obey one another

 

2.The buffalo admitted the man’s superiority because

 1. a) the man was very clever
 2. b) the man was very strong
 3. c) the man was from Lori

 

 1. The wolf didn’t understand that intelligence
 2. a) was something that couldn’t be seen
 3. b) was eaten with mutton
 4. c) was usually owned by buffaloes

 

 1. The moral of the fable is:
 2. a) an early bird catches the worm
 3. b) if you have strength you don’t need any intelligence
 4. c) you don’t have to be very strong if you are very intelligent

 

 1. Use the correct form of intelligent in each of the sentences.

Օգտագործեք intelligent բառի ճիշտ ձևերը տրված նախադասություններում:

intelligent, intelligence, intelligently

1.The man in the story was very —- .

 1. He acted very —- when he tied up the wolf.
 2. The buffalo knew about the man’s —- .
 3. It was not very —- of the wolf to let the man tie him up.

III. Choose the correct additions to fill in the gaps

Ընտրեք ճիշտ ձևերը իրենց տեղերում:

Last summer I …1… to Ujan to spend my vacations there. My grandmother …2… me very warmly. The best time …3… to Ujan is, of course, August when peaches are ripe. They are so juicy and delicious in the orchards of Ujan. I had a very good time there with my village friends. Every day we went to the river and …4… there. I was sorry to return to Yerevan when it was time to start a new school year.

 

 1. a) was going b) went c) have gone
 2. a) met b) will meet c) is meeting
 3. a) is going b) to go    c) goes
 4. a) swim b) is swimming c) swam

 

 1. Choose the correct words or word combinations.

Ընտրեք ճիշտ բառերն ու բառակապակցությունները:

1.  I feel very well because I went to bed early … .

a) this evening b) tonight c) last night

2.  My mother will come home at 6 o’clock … evening.

a) in this b) this c) on this

3. The sun …. In the East.

a) rises always b) is always rising c) always rises

4. What …. On Sundays?

a) do Mary usually does b) Mary usually does c) does Mary usually do

 

 1. Match the lines of the columns Համապատասխանեցրեք թվով նախադասությունները տառերով նախադասություններին

 

1. I am very tired a. I haven’t got a single free minute
2. I am very busy b. If only you could give me a glass of water
3. I am very thirsty c. I am exhausted
4. I am free now d. I can be at your disposal

Սովորողների պատասխանները՝

Մինդելի Դիանան պատասխանել է հունվարի 9-ին: Մեկ սխալ էր արել: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է հունվարի 10-ին: Մեկ սխալ էր արել: Պատասխանել եմ հունվարի 11-ին:

Էրիկա Ասատրյանը պատասխանել է հունվարի 10-ին: Անթերի աշխատանք է: Պատասխանել եմ հունվարի 11-ին:

Մանե Սարգսյանը պատասխանել է հունվարի 11-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Ալեն Գևորգյանը պատասխանել է հունվարի 11-ին: Անթերի աշխատանք է: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Վահե Հովհաննիսյանը պատասխանել է հունվարի 13-ին. Պատասխանել եմ հունվարի 15-ին:

Անի Ազատյանը պատասխանել է հունվարի 14-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 16-ին:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է հունվարի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ջուլիետա Պապիկյանը պատասխանել է հունվարի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ավետիս Տետեյանը պատասխանել է հունվարի 18-ին: Ես պատասխանել եմ հունվարի 19-ին:

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հունվարի 7-ին

Ուշադիր կարդացեք բացատրությունները նախքան առաջադրանքը կատարելը:

Ածակա՞ն, թե՞ մակբայ – Adjective or Adverb?

We use adjectives to talk about nouns – a quiet boy – հանգիստ տղա (ինչպիսի՞ տղա).

We use adverbs to talk about verbs – to speak quietly – խոսել հանգիստ (ինչպե՞ս խոսել ).

Ձևի մակբայներ ենք կազմում՝ ածականներին ավելացնելով «ly»:

slow – դանդաղ  He is a slow runner. Նա դանդաղ վազող է:

slowly – դանդաղ (որեն)  He runs slowly. Նա դանդաղ է վազում:

This is a comfortable armchair. Սա հարմարավետ բազկաթոռ է:

He is sitting comfortably in the armchair. Նա հարմարավետ նստած է բազկաթոռին:

Համեմատության աստիճանները (ավելի …, ամենա…)

Ածական – adjective Մակբայ – adverb
quick quicker than The quickest
slow slower The slowest
beautiful More beautiful than The most beautiful
careful More careful than The most careful
quickly quicker than quickest
slowly slower slowest
beautifully More beautifully than Most beautifully
carefully More carefully than Most carefully

Անկանոն ածականներ և մակբայներ
good – լավ, better than – ավելի լավ քան, the best – ամենալավ

well – լավ, better than, best. Ուշադրություն դարձրեք այն բանի վրա, որ մակբայների գերադրական աստիճանը the հոդ չի ընդունում:

Henry is a good football player. He is a better football player than Michael. John is the best football player in our town.

Henry plays football well. He plays football better than Michael. John plays football best of all.

bad – վատ, worse than – ավելի վատ քան, the worst – ամենավատ

badly – worse than, worst

many (հաշվելի գոյականների հետ)  – շատ, more – ավելի շատ քան, the most – մենաշատ

much – (անհաշվելի գոյականների հետ) շատ, – more – ավելի շատ քան, the most – մենաշատ

little – (քիչ անհաշվելի գոյականների հետ) less than – ավելի քիչ քան, the least – ամենաքիչ

few – քիչ (հաշվելի գոյականների համար), fewer -ավելի քիչ, fewest – ամենաքիչ

Որոշ մակբայներ չունեն ly վերջավորությունը:

fast – արագ, արագընթաց,  Ferrari is a fast car.

He was fast asleep. Նա խորը քնած էր:

hard – This is hard work. Սա դժվար աշխատանք է:

hard – ջանասիրաբար  He works hard.

 

Task – առաջադրանք

Ընտրեք ածականը կամ մակբայը.

Last night my father was talking about languages. He says he speaks French good/well, but he doesn’t. I’ve heard him speaking French: he tries to speak very quick/quickly, and his pronunciation is terrible/terribly. But I didn’t say that.

I want to speak Italian fluent/fluently. Yesterday I talked to the Italian teacher about my test. She said I got 4 out of 20 – I did the test really bad/badly. I was surprised. I thought the test was easy/easily and I answered all the questions really quick/quickly. The teacher said I would never be good/well at Italian, but I smiled happy/happily at her because she is wrong. I am going to learn Italian and go to live in Rome.

Նախադասությունները փոխեք ըստ տրված նմուշների.

Նմուշ 1.

a) I have a lot of work. (John)

John has less work. (Օգտագործվեց «less-ավելի քիչ», որովհետև «work»-ը անհաշվելի է: )

b) They have so many children. (The Browns)

The Browns have fewer children. (Օգտագործվեց «fewer-ավելի քիչ», որովհետև «children»-ը հաշվելի է:)

 1. Bobby has too many toys. (Nelly)
 2. He has so much free time. (I)
 3. We have so many flowers in the garden. (They)
 4. He has a lot of money. (His brother)
 5. I have too many mistakes in my dictation. (My friend)

Նմուշ 2.

a) Is Moscow larger or smaller than Rostov?

Moscow is larger than Rostov.

b) Are tragedies more popular or less popular than comedies?

Tragedies are less popular than comedies.

 1. Are you stronger or weaker than your elder brother?
 2. Is German easier or more difficult than English?
 3. Is your street wider or narrower than Arshakunyats avenue?

Նմուշ 3

Which is the highest mountain in Armenia?

The highest mountain in Armenia is Aragats.

 1. Which is the largest city in Armenia?
 2. Which is the most well-known Armenian poet?
 3. Which is the largest lake in Armenia?

Նմուշ 4.

a) Fred is a quick runner. (run)

Fred runs quickly.

b) Mike is a careful worker. (work)

Mike works carefully.

 1. Our teacher is an excellent speaker. (speak)
 2. He is a bad swimmer. (swim)
 3. He is a wonderful actor. (act)

 

 

 

 

 

Առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար սովորողների համար. 18-ը դեկտեմբերի

Այս անգամ առաջադրանքը միայն ստեղծագործական է՝ ազատ մտքի, խոսքի շարադրում:

This task is a fully creative one: narrating your free ideas and speech.

Christmas is the season of love, forgiving, spending and making resolutions ( the firm decision to do or not to do something, like losing weight.) Let us see the extent to which you are ready for this season. Please read the questions carefully then answer them.

 

1- Christmas is a time to renew:

a- your blogs.

b- your friendships.

c- your energy level.

d- your bonds of love.

e- all of the above.

 

2- How do you behave at Christmas? Do you prefer to forgive someone who has hurt you or continue holding a grudge against that person (that is you continue being hurt, carrying negative emotions)? Do you think forgiving is easy or difficult? Explain why.

3- What are some of the decisions, resolutions you would make at Christmas? Remember, resolutions are firm decisions to do or not to do something.

4- You like to say “thank you” to someone. How do you do it?  Do you do it verbally, or you buy presents, gifts, or do something else. Clarify.

5- What are some of the Armenian customs/traditions you would like to change during Christmas and New Year?

6- If you had 50000 AMD in your pocket to spend during this holiday. What would you spend your money on?

7- If you were the prime minister of Armenia for one day, what would you do for your country?

Պատասխանել են՝

Ալեն Գևորգյանը դեկտեմբերի 21-ին: Լավ մտքեր էին ու սխալները շատ քիչ: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 22-ին:

Դիանա Մինդելին՝ դեկտեմբերի 21-ին: Պատասխանը հրապարակեցի կայքի անգլերեն էջում:

Ավետիս Տետեյանը՝ դեկտեմբերի 21-ին: Պատասխանեցի 22-ին: Շատ լավ էր գրել:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ դեկտեմբերի 21-ին: Շատ լավ մտքեր էին: Պատասխանեցի նույն օրը:

Էրիկա Ասատրյանը՝ դեկտեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 24-ին:

Նելլի Գևորգյանը՝ դեկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 26-ին:

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար սովորողների համար. դեկտեմբերի 18-ին

When does a teenager become an adult?

In many countries boys are considered to be adults on their 18th birthday, but in some countries you have to do something special to enter the world of adults.

On the island of Papua New Guinea, there lives a tribe near the Sepik River which is full of crocodiles. These people believe that crocodiles made the Earth and the people, and that their ancestors were crocodiles. When it is time for teenage boys to become men, a “crocodile ceremony” takes place. The boys are taken to a hut called “The Crocodile Nest”. The hut is full of crocodile teeth and skulls. The boys are told to think of their crocodile “fathers and mothers” to help them to be strong and brave. Then they are beaten several times a day for six weeks. The boys play the drums during their time in the hut. This helps them to feel that they become stronger and braver. They say that the boys do not feel pain when they are beaten. The people in the tribe believe that after such ceremonies boys will not be afraid to be alone in the dangerous forest.

When the ceremony is over, there is singing and dancing and the teenagers are given adult responsibilities in the village.

 

Answer the questions.

 1. What is special about the place where this tribe lives?
 2. What do the people in the tribe believe?
 3. Why do the teenage boys go to the “Crocodile Nest”?
 4. What do the boys do in the “Crocodile Nest” and why are they beaten?
 5. How do the boys’ lives change after the ceremony?

 

Տեքստում շատ է օգտագործված բայի կրավորական սեռը (Passive Voice):

Վերհիշենք, թե ինչպես է կազմվում բայի կրավորական սեռը.

 1. Active – Նրանք նամակ են գրում ամեն օր: They write a letter every day.

Passive – Նամակ է գրվում ամեն օր: A letter is written every day.

 1. Active – Նրանք ուղարկեցին նամակը երեկ: They sent the letter yesterday.

Passive – Նամակն ուղարկվեց երեկ: The letter was sent yesterday

 1. Active – Նրանք կուղարկեն նամակը վաղը: They will send the letter tomorrow.

 

Passive – The letter will be sent tomorrow.

 1. Active – Նա հիմա գրում է նամակը: She is writing the letter now.

Passive – Նամակը գրվում է հիմա: The letter is being written now.

 1. Active – Նա արդեն ուղարկել է նամակը: She has already sent the letter.

Passive – Նամակն արդեն ուղարկվել է: The letter has already been sent.

 

Հետևյալ նախադասությունները դարձրեք կրավորական սեռի ըստ տրված օրինակի.

Օրինակ I. People always admire such pictures.

Such pictures are always admired.

 1. People speak English all over the world.
 2. One uses milk for making butter and cheese.
 3. They make progress every day.
 4. They sell apples by the kilo.
 5. She takes her little daughter to the kindergarten every day.
 6. What language do people speak in Italy?

Օրինակ II.

They built this bridge last year.

This bridge was built last year.

 1. He hurt his leg in an accident.
 2. I left the dog in the garden.
 3. They gave a party in his honour.
 4. Somebody left the light on all night.
 5. She washed the floor this morning.

Օրինակ III.

Did they send the letter this morning?

Yes, the letter was sent this morning.

 1. Did they turn down your offer?
 2. Did they break the door down?
 3. Did you notice any mistakes?
 4. Did she laugh at him?
 5. Did they agree upon the time of the meeting?

Օրինակ IV.

Ben will look after the dog.

The dog will be looked after.

 

 1. Kate will clean the rooms.
 2. We will make the room comfortable.
 3. People will enjoy this film.
 4. They will serve both tea and coffee.
 5. Someone will meet the guests.
 6. When will they answer my letter?

Օրինակ V.

The dentist is filling in his tooth.

His tooth is being filled in.

 1. The firemen are putting the fire out.
 2. The hairdresser is cutting her hair.
 3. They are still asking questions about it.
 4. People are reading his books.
 5. They are building a new road outside my house.

Պատասխանել է՝

Մանե Հովհաննիսյանը՝ դեկտեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար սովորողների համար. դեկտեմբերի 4-ին

I.Text for reading comprehension

Foreign Exchange

Hotels and tourist trips don’t always give you the freedom to enjoy a holiday the way you want it. Why not swap your home (մի քանի օրով, շաբաթով կամ ամսով արտասահմանցու հետ կատարել տների փոխանակում. նա իր արձակուրդը անցկացնում է քո երկրում ու քո տանը, իսկ դու քո արձակուրդը անցկացնում ես նրա երկրում ու նրա տանը.) with another family and find out what life is really like in your dream destination?

A change may be as good as a rest, but when it comes to holidays, more and more people are discovering that home exchange – swapping your house with another family – is a good deal better than a package.

For a start, it’s a financial winner. Compared with the daunting cost of even the most reasonable fortnight in the sun in a hotel or rented apartment, you will be paying literally nothing for accommodation.

There is also the pleasantly reassuring feel that both houses are therefore occupied and not an open invitation to burglars and vandals. And instead of a soulless hotel, you are part of a genuine community, probably with your host’s friends and neighbors helping to make you welcome.

If both families have children they will make local friends – and have the run of the resident toy cupboard. Experienced swappers agree that living as guests in someone else’s house encourages mutual respect for each other’s property – although it is probably sensible to pack away vulnerable treasures.

Some of the most successful home-swap holidays have made firm friends of the families involved – with the children becoming pen pals and even getting together to organize their combined holidays in subsequent years.

Copy out the new words and look them up in the dictionary.  Դուրս գրեք նոր բառերը և նայեք դրանք բառարանում: 

Answer the questions

 1. What do you think are the advantages of swapping homes with another family from a different country as a holiday?
 2. Are any disadvantages mentioned?

 

II.   need doing something և need to do something

Սենյակը վերանորոգման կարիք ունի: The room needs repairing.

Քո վերնաշապիկը արդուկելու կարիք ունի: Your shirt needs ironing.

Բայց եթե մարդը կարիք ունի մի որևէ բան անելու, ապա պետք է գործածել «need to do something» արտահայտությունը:

Օրինակ՝ I need to iron this shirt.

I need to repair this room.

Choose the right word. 

 1. She (needs to mend, needs mending) the carpet.
 2. The walls of the apartment (need to paint, need painting).
 3. Your hands (need to wash, need washing).
 4. They (need to discuss, need discussing) this matter.
 5. The dog is too thin. It (needs feeding, needs to feed) properly.

III. Կան գործողություններ, որոնք սովորաբար մարդն ինքը չի անում: Նա դրանք անել է տալիս: Օրինակ՝ ատամը հեռացնելը կամ բուժելը, մազերը կտրելը, տաբատը կարճացնելը, բնակարանում ջրատաքացուցիչ տեղադրելը և այլն:

Համեմատենք այս երկու նախադասությունները.

Ես փոխեցի խոհանոցի ջրի ծորակը:  I changed the water tap in the kitchen.

Ես փոխել տվեցի խոհանոցի ջրի ծորակը: I had the water tap changed in the kitchen.

մի բան անել տալ – have something done (have + առարկան + բայի երրորդ ձևը)

Ես տաբատս կարճացնել տվեցի: I had my trousers made shorter.

-Ի՞նչ ես անում այստեղ:  What are you doing here?

-Տաբատս եմ կարճացնել տալիս: I am having my trousers made shorter.

-Ջուրը անընդհատ կաթում է ծորակից: Water is constantly dripping from the tap.

-Ես վերանորոգման կտամ այն: I will have it fixed.

Ուրեմն have-ն է ընդունում ժամանակների փոփոխությունը:

Translate the sentences into English

 1. Ես վերանորոգման տվեցի մեր փոշեկուլը:
 2. Ցուրտ է և ես չեմ կարողանա լվալ իմ ավտոմեքենան: Ես լվալ կտամ այն:
 3. Վարսահարդարը կտրեց նրա մազերը: Նա կտրել տվեց իր մազերը:
 4. Ինչ ես անում հիմա: Ես տունն եմ մաքրել տալիս հիմա:
 5. Ատամնաբույժը պլոմբեց (fill in) իմ առջևի ատամը (Ես պլոմբել տվեցի իմ առջևի ատամը):

 

Պատասխանել են՝

Էրիկա Ասատրյանը – դեկտեմբերի 5-ին: Գերազանց աշխատանք է: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ջուլիետա Պապիկյան –  դեկտեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մինդելի Դիանան՝ – դեկտեմբերի 7-ին: Նույն օրը սխալների ուղղումով և իմ բացատրությունով պատասխանեցի:

Լարիսա Սիրունյանը՝ դեկտեմբերի 9-ին: Նույն օրը սխալների ուղղումով պատասխանել եմ:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ դեկտեմբերի 9-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Ավետիս Տետեյանը՝ դեկտեմբերի 10-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրությունով պատասխանել եմ դեկտեմբերի 11-ին:

Նելլի Գևորգյանը՝ դեկտեմբերի 11-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրությունով պատասխանել եմ դեկտեմբերի 12-ին:

Մանե Սարգսյանը՝ դեկտեմբերի 12-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրությունով պատասխանել եմ նույն օրը:

Շահ Դանիել՝ դեկտեմբերի 15-ին: Կատարել էր երկու առաջադրանք: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 16-ին:

Պետրոս Հովհաննիսյան՝ դեկտեմբերի 16-ին: Գերազանց աշխատանք էր:

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. նոյեմբերի 30-ին

I. A Text for Reading

Bicycle Revolution

Like all big cities, Paris has a traffic (երթևեկություն) problem: lots of cars, lots of traffic jams (խցանումներ) and lots of pollution (աղտոտվածություն) from exhaust fumes (արտանետվող գազեր). So in 2007, the city began a free bicycle project (անվճար հեծանվային նախագիծ) to improve (լավացնել, բարելավել) the situation.

Now people can take a bicycle, use it for as long as they want, and then leave it at the same place or another bicycle station. The first half-hour on the bike is free (անվճար), but if you don’t return it after 30 minutes, you have to pay. But it’s only €1 a day or €29 a year! The bicycles are heavy (25kg), and they are all grey and have baskets. There are about 20,000 of them in the city, and around 1,450 bicycle stations. So there are more bicycle stations than metro stations.

A city spokesman said, “The free bicycle project won’t solve all our traffic problems, of course. But it might reduce pollution levels (մակարդակ) in the atmosphere. Traffic, together with factory fumes (գործարանային արտանետումներ), is a big problem. Everyone knows about global warming and dramatic climate changes – we know this is partly because rainforests (արևադարձային անտառները, որտեղ հորդառատ անձրևներ են գալիս) are disappearing (անհետանալ). But it’s also because there is so much pollution in the world and we can help improve the situation right here. The bikes might help people to lead a healthier (ավելի առողջ) life, too. There aren’t any simple answers to traffic problems and pollution in cities. But unless we do something now, there will be more traffic jams and temperatures will continue to rise, so the problems in our environment (շրջակա միջավայր) will get worse.”

 1. Do you think we can use the same free bicycle project in Yerevan?
 2. How can we reduce air pollution in Yerevan?

II. Translate the following sentences into English using the vocabulary of the text. (Առաջին հայացքից թվում է, որ դժվար թարգմանություն է, բայց դուք կարող եք հեշտությամբ թարգմանել, եթե տեքստից օգտվեք):

 1. Երևանում կան շատ ավտոմեքենաներ, երթևեկության շատ խցանումներ, իսկ օդն էլ շատ աղտոտված է արտանետվող գազերից.
 2. Եթե մարդիկ սկսեն էլեկտրոմոբիլներ վարել, նրանք կկրճատեն մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակը:
 3. Տարիներ առաջ շատ գործարաններ կային Երևանում և օդի աղտոտվածությունը գործարանային արտանետումների պատճառով էր:
 4. Համընդհանուր տաքացումը և կլիմայի դրամատիկ փոփոխությունները մեծ խնդիրներ են մարդկանց համար:
 5. Մեր շրջակա միջավայրի խնդիրները կվատանան եթե շարունակենք աղտոտել օդը և ջուրը:

 

New vocabulary – նոր բառապաշար

recycle – վերամշակել

recycling – վերամշակում

pollute – աղտոտել

litter – աղբ

waste – վատնել

հայերենի «աղբաման» բառը անգլերենում մի քանի ձևով կարելի է արտահայտել՝ waste paper basket -օգտագործված թղթի աղբաման, litter box – փողոցի աղբաման, rubbish can – աղբաման

Օգտագործեք վերը նշված բառերը այս նախադասություններում.

 1. Don’t drop … on the pavement.
 2. We will … the empty plastic bottles. Leave them here.
 3. Water is important and has limits. Don’t … it.
 4. Factories and cars … the air we breathe.
 5. Drop litter into the ….

Առաջադրանքը կատարել են՝

Աստղիկ Հակոբյանը՝  դեկտեմբերի 1-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար սովորողների համար.նոյեմբերի 21-ին

Մի փոքր բառակազմություն.

Դիտարկենք «help» բառը: Այն կարող է ունենալ հետևյալ ձևերը.

help – (գոյական)-օգնություն, (բայ) – օգնել

helped – անցյալի ձևը

helper – օգնական

helpful – օգտակար լինելու հատկանիշը

unhelpful – օգտակար չլինելու հատկանիշը

helpless – անոգնական լինելու վիճակ

helpfully – օգտակար կերպով

Task 1.  Use one of the different forms of help to complete the sentence.

 1. This exercise is rather difficult. Can you … me?
 2. A newborn baby is …. and totally dependent on other people.
 3. The shop assistant was very …. . She didn’t want to give me any advice.
 4. Thank you very much for all the …. you gave me when I was preparing for my exams.
 5. She is a …. person, always there when you need a hand.
 6. If you organize a party for children you need about one …. for every five children.
 7. John …. Raquel to finish her homework yesterday.
 8. “Shall I carry that heavy bag for you?”, he said ….

Simple Past և Past Perfect ժամանակաձևերի կրկնողություն

Task 2. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets.

Hidesaburo Ueno was a professor at the University of Tokyo. Every morning his faithful dog Hachiko …. (say) goodbye to his master at the front door and every evening the dog  … (go) to the railway station to welcome his master home. One day Professor Ueno …. (not return) on the usual train. He …. (have) a heart attack at work and died. The professor’s friends …. (take) the dog to their house to look after him. On the first day when they …. (arrive) from work they …. (find) Hachiko missing. He …. (escape) and gone to the station where he …. (meet) his master so many times. The next day and the day after that Hachiko …. (do) the same thing. In fact, he continued to meet his master for the next ten years until he finally died too.

Questions for discussion  

Task 3

Are you a loyal friend?

You have promised to meet a friend to go shopping, but another friend has just phoned to invite you to do something better.

Do you:

a) let your first friend down and not go shopping?

b) keep to your original arrangement and go shopping?

c) phone the first friend and explain the situation?

Can you remember about another situation from your own life and prove that you or your friend are loyal to each other?

 

Պատասխանել են՝

Դիանա Մինդելին՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրությունով պատասխանեցի նույն օրը:

Լարիսա Սիրունյանը՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Վահե Հովհաննիսյան՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Մանե Սարգսյանը՝ նոյեմբերի 24-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Էլեն Ջանոյանը՝ նոյեմբերի 29-ին: Սխալների ուղղումով նույն օրը պատասխանեցի:

Նելլի Գևորգյանը՝ նոյեմբերի 29-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

 

 

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. նոյեմբերի 18-ին

I. Here are some adjectives characterizing persons. Ահա անձերին բնորոշող մի քանի ածականներ:

Positive negative
friendly  – ընկերական, բարեկամական, բարեհամբույր

 

unfriendly – անբարեհամբույր, ոչ ընկերական

 

organized – կազմակերպված

 

disorganized – անկազմակերպ

 

kind – բարի

 

unkind – չար

 

Honest –  ազնիվ

 

Dishonest – անազնիվ

 

Hardworking – աշխատասեր

 

Lazy – ծույլ
Polite – քաղաքավարի Impolite անքաղաքավարի
Respectful – հարգարժան Miserable – խղճալի
Relaxed – հանգիստ Worried – անհանգստացած

Լրացրեք նախադասությունները՝ ընտրելով տրված ածականներից որևէ մեկը.

 1. She always gossips and tells bad things about other people. She is so …
 2. Hakob never gets nervous before examinations. He is always …
 3. Lucy doesn’t want to do hard work. She is so …
 4. Tom is very … He always says please and thank you.
 5. Don’t trust Sam. He is …
 6. Henry is so … There are books and magazines, socks and shirts everywhere in his room.
 7. Everybody likes Uncle Edward. He is so …

II. Make և get բայերը ածականների հետ.

make somebody angry – բարկացնել մեկին

get angry – բարկանալ

make somebody happy – ուրախացնել

get happy – ուրախանալ

Complete the sentences with make or get.

 1. Do not … angry. Listen to me, please.
 2. Do not …your teacher angry.
 3. You will …. fat if you eat too much pastry.
 4. You will  … nervous if you play with your smartphone

III. as … as այնքան որքան, not so … as կամ՝՝ not as … as  – ոչ այնքան որքան,

Examples:

There are as many pupils in our class as there are in that one.

You can drink as much mineral water as you like. It is free.

I am not so hardworking as you are.

Translate into English.

 1. Երևանում այնքան ցուրտ չէ որքան Աշոցքում:
 2. Նա այնքան շատ է սիրում ջազային երաժշտություն (jaz music), որքան իր քույրը:
 3. Լոռին նույնքան գեղեցիկ է, որքան Տավուշը:
 4. Օպելը այնքան թանկարժեք չէ, որքան Տոյոտան:

 

III. Նկարագրեք ձեր երկու ընկերներին՝ օգտագործելով այս դասի բառերն ու բառակապակցությունները:

Աշխատանքը կատարել է՝

Ալիսա Ղասաբյանը՝ նոյեմբերի 19-ին: Կիսատ էր արված: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նոյեմբերի 20-ին: Նոյեմբերի 21-ին արդեն լրիվ կատարած նորից ուղարկեց աշխատանքը: Նույն օրը սխալների ուղղումով պատասխանեցի:

Մանե Հովհաննիսյանը՝ նոյեմբերի 21-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Աստղիկ Հակոբյանը՝ նոյեմբերի 30-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և բացատրությունով:

Դաս-առաջադրանքանգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար սովորողների համար. նոյեմբերի 8-ին

Creative task

I. Answer the following questions.

 1. What is interesting in the city you are living in now? Is it a large city or a small town? Can you compare it with Yerevan?
 2. Have you learned the official language of the natives in the country of your residence now?
 3. What difficulties do you have to overcome in the new place of living?

 

Developing your oral speech

Explanations

II. In everyday speech people often use the absolute forms of possessive pronouns: mine-իմը, yours – քոնը, his- նրանը, hers-նրանը, its-նրանը, դրանը, ours-մերը, theirs-նրանցը.

All these pronouns are used when the speaker doesn’t want or there is no need to repeat the noun which has already been used in the speech.

Examples:

Which of these books are yours?

Mine is the one with my name on the cover. 

Which of the coats is Mary’s?

Hers is the one with big brown buttons on it.

Which gloves are yours?

– Mine are the ones with red lines on them.

How do you like my new hat?

I don’t like this hat of yours at all, it doesn’t suit you. 

 

Task

Translate the answers into English.

Which of the documents are Nick’s? – Նրանը նրանք են՝ իր նկարներով դրանց վրա:

Which bicycle is Tom’s? – Նրանը դռան մոտինն է:

Which of the dogs is the Browns’? – Նրանցը ձախ ականջի վրա սև բծովն է: (բիծ-spot)

Which of these bags are your? – Մերը պիտակներովն են:

You always read while eating, don’t you? – Այո, դա իմ վատ սովորությունն է:

Who is that blue-eyed girl Peter and Ann are talking with? – Նա նրանց զարմուհին է: (Սխալ կլինի, եթե թարգմանեք այսպես՝ She is their niece.)

Why didn’t you reproach the waiter when he spilt some wine on your new dress? – Դա նրա մեղքը չէր: (մեղք-fault)

Explanations

III. When you want to express an idea, about which you have no doubt, you can use the following speech patterns: surely-հաստատ, certainly-անշուշտ, there is no doubt- կասկած չկա.

Examples:

We have run out of bread, and our bakery closes at 6 pm.

Surely, there is some other bakery which closes later.

The tin-opener is missing. I’ve got nothing to open the tin with.

Surely, there is another one in the kitchen-cupboard.

I don’t thinkwe can go to the skating-rink tonight.

-There is certainly no hope of our going to the skating-rink tonight. It’s thawing.

 

Task

Translate the speaker’s remarks into English. 

I have to take some medicine for my cough. Անկասկած հազի դեմ հաբեր կան այդ դարակում:

It’s raining outside and I can’t find my umbrella. Հաստատ մեկ ուրիշ անձրևանոց էլ կլինի տանը: Շարունակիր փնտրել:

I think “Google translate” doesn’t give the right translation of this word. – Դու անշուշտ կհասկանաս այդ բառի իմաստը, եթե դա նայես Օքսֆորդի բառարանում: (look up a word in the dictionary)

Պատասխանել են՝

Դիանա Մինդելին՝ նոյեմբերի 8-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ նոյեմբերի 9-ին:

Նելլի Գևորգյանը՝ նոյեմբերի 15-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Ալեն Գևորգյանը՝ նոյեմբերի 20-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Էրիկա Ասատրյան՝ նոյեմբերի 30-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Արսեն Մկրտչյանը՝ դեկտեմբերի 30-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ դեկտեմբերի 31-ին ժամը 15:28-ին:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար սովորողների համար. նոյեմբերի 3-ին

Read the dialogue and answer the questions.

William: Guess what? Next week, I’m going to start diving lessons. You know – scuba diving. (ստորջրյա լող ակվալանգով)

Sam: Really? That’s fantastic! But I am surprised – have you ever done anything like this before?

William: No, never. And that’s the problem. My life is really boring (ձանձրալի). Well, that’s what Emily Jones said yesterday.

Sam: Well, Emily Jones is a really unkind person. Attractive, but unkind. Just a minute – are you doing this because of her?

William: I am not sure. Sort of. Maybe, Well, yes.

Sam: You are mad! You shouldn’t do things just to impress other people. Especially Emily Jones!

William: I know – but I like her. I’ve never taken a risk in my life. And if I don’t take any risks, I’ll never get what I want.

Sam: OK. So tell me – if you go diving, will you enjoy it?

William: Probably not. To be honest, I’m really frightened! And …well, the truth is, I can’t swim!

Sam: William, do you know what? You should be who you are – a friendly, honest, nervous guy! Forget Emily Jones and forget diving! Come on, let’s go and get a pizza.

Questions

1. What does William think about himself?

2. What does Sam think about Emily Jones?

3.  Why does Sam say, “You are mad!”

4. Why does William want to take a risk?

5. Why won’t William enjoy diving?

6. What does Sam think William should do?

Պայմանական նախադասություններ

Պայմանի երկրորդական նախադասությունները սովորական ներկա ժամանակում են, իսկ գլխավոր նախադասությունը՝ ապառնի:

Օրինակ՝

Եթե գաս ինձ հետ պատկերասրահ, դու կտեսնես շատ գեղեցիկ նկարներ այնտեղ: If you come to the picture gallery with me, you will see many beautiful pictures there.

Առաջադրանք

Բայերը գրեք ճիշտ ժամանակաձևերով.

 1. I (not help) you, if you (not tell) me the truth.
 2. If you (read) this letter, you (understand) everything.
 3. You (help) me if I (tell) you the truth. (հարցական նախադասություն է)
 4. I think he (understand you) if you (tell) him everything.
 5. If you (go) out without an umbrella, you (get) wet.

Present Perfect բայական ժամանակաձևը «ever» և «never» բառերի հետ:

Օրինակներ.

Have you ever gone to the new zoo in Yerevan? Դու երբևէ գնացե՞լ ես Երևանի նոր կենդանաբանական զբոսայգի:

No, I have never been to the new zoo in Yerevan. Ոչ, ես երբեք չեմ եղել Երևանի նոր կենդանաբանական զբոսայգում:

Դու երբևէ վիսկի խմե՞լ ես: Ոչ, ես երբեք վիսկի չեմ խմել: Have you ever drunk whiskey? No, I have never drunk whiskey.

Առաջադրանք.

Բայերը օգտագործեք ճիշտ ժամանակաձևերով.

 1. You ever (be) to Paris?  No, I never (be) to Paris.
 2. You ever (taste) crawfish? (խեցգետին) No, I never (eat) crawfish.
 3. You ever (try) to climb up Mount Aragats? No, I never (be) to Armenia.

Թարգմանեք նախադասությունները անգլերեն:  

 1. Դու երբևէ փորձե՞լ ես ավտոմեքենա վարել:
 2. Ես երբեք չեմ եղել Անգլիայում:
 3. Դու երբևէ փորձել ես ճաշ պատրաստել:
 4. Ես երբեք ձի չեմ վարել: (ride-rode-ridden)
 5. Դու երբևէ վարե՞լ ես ձախ ղեկով (wheel) ավտոմեքենա:

 

Պատասխանել են՝

Ալիսա Ղասաբյանը՝ նոյեմբերի 8-ին: Նոյեմբերի 9-ին պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Մանե հովհաննիսյանը՝ նոյեմբերի 12-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Դաս-առաջադրանքանգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար սովորողների համար. հոկտեմբերի 27-ին

I. Text            The Faithful Dog

Prince LLewellyn was out hunting on his horse in the Welsh countryside. At that time his newborn son was sleeping at home, and Gelert, his faithful dog, was watching over him. While the Prince and his men were riding through the forest, they heard loud barking coming from the direction of the house. The Prince had a terrible feeling. He turned his horse around and galloped quickly home.

When Prince LLewelyn walked through the door, Gelert was waiting for him. As soon as he saw his master, the dog jumped up to greet him with a huge smile on his face. The Prince looked at Gelert. Something wasn’t right. When he looked closer he saw blood dripping from the dog’s mouth and fur. LLewellyn ran into his son’s bedroom. The cot (օրորոց) was empty. The white sheets were covered with blood. The Prince didn’t think twice. He took his sword and swung it at the dog. Gelert looked at his master as if he didn’t understand. Then with a final whimper, he lay down and died. As Prince LLewellyn looked at his dead dog on the floor, he knew that he had done something wrong. He looked around the room and he saw that there had been a fight. There were clothes and broken dishes on the floor. There was a lot more blood too. And then he heard the sound of a baby crying. The noise was coming from under the cot. The Prince slowly lifted it up. There was his baby, alive and well. On the floor behind the cot he saw the body of a dead wolf. And then the Prince realised. Gelert hadn’t killed his son – he had hidden the baby and killed the wolf. Prince LLewellyn was heartbroken. He organised a great ceremony to burry the dog that had saved his son’s life. He visited the grave every day until he died.

Այս տեքստում պարզ ձևով ներկայացված են անգլերենի Simple Past, Past Continuous և Past Perfect ժամանակները:

While the Prince and his men were riding through the forest, they heard loud barking coming from the direction of the house.

Մինչ արքայազնը և իր մարդիկ ձիերով անցնում էին անտառով, նրանք լսեցին …

«While» շաղկապը հաճախ է օգտագործվում անգլերենի անցյալ շարունակական բայական ժամանակաձևը կազմելու համար:

«When» շաղկապը նույնպես կարող է օգտագործվել:

When Prince LLewelyn walked through the door, Gelert was waiting for him.

Այս տեքստում անգլերենի Past Perfect ժամանակաձևի օգտագործման մի քանի օրինակ կա:

…he knew that he had done something wrong.

He looked around the room and he saw that there had been a fight.

Gelert hadn’t killed his son – he had hidden the baby and killed the wolf.

He organised a great ceremony to burry the dog that had saved his son’s life.

Այժմ մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ Past Perfect ժամանակաձևը, քանի որ հայ սովորողները հաճախ են սխալվում հենց այդ ժամանակաձևի ընտրության հարցում:

The Past Perfect ժամանակաձևի կազմությունը և գործածումը

Կազմությունը բոլոր դեմքերի համար նույնն է՝ had + բայի երրորդ ձևը

I (you, he, she it, we, you, they) had eaten. Ես կերել էի:

Had he eaten?  He hadn’t eaten.

Ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է նախքան մի պահ անցյալում: Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել կամ բառակապակցություններով՝ by 6 o’clock yesterday-մինչև երեկ ժամը 6-ը, by last Sunday-մինչև անցյալ կիրակի, by the end of last year-մինչև անցյալ տարվա վերջը:

Ես ավարտել էի այդ աշխատանքը մինչև անցյալ ուրբաթ: I had finished that work by last Friday.

Մենք հանձնել էինք մեր քննությունները մինչև ամառվա սկիզբը: We had taken our examinations by the beginning of summer.

Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել նաև մեկ այլ նախադասությամբ, որը անցյալ ժամանակում է:

Երբ նա նորից զանգահարեց ինձ, ես կատարել էի առաջադրանքը: When he telephoned me again, I had done the task.

Նա ասաց, որ կարդացել է այդ գիրքը: He said that he had read that book.

Նախքան ֆիլմը դիտելը նա կարդացել էր այդ վեպը: She had read the novel before she saw the film.

Նա սկսեց թարգմանել բանաստեղծությունը հայերեն, մի քանի բառ բառարանում նայելուց հետո: He began translating tհe poem into Armenian after he had looked up some words in the dictionary.

Նա չէր պառկում քնելու մինչև չպատասխաներ բոլոր նամակներին: She didn’t go to bed until she had answered all the letters.

 

Առաջադրանք 

Complete the Dialogue using the right tense forms.

Alan: Hey Dylan, I hear you played your first concert  last night. How was that?

Dylan: It was OK. The audience … (like) it. But we … (have) some problems.

Alan: Really? What ….(happen)?

Dylan: Well, as I …(sing) the fourth song, all the lights suddenly ….(go) out!

Alan: Oh no! What … you …(do)?

Dylan: The audience sat in the dark and I carried on singing.

Alan: Wow! Well done – that was pretty cool of you.

Dylan: Oh, that was nothing. As soon as the lights …(come) back on, I realised my microphone … (not work)!  So while the guys … (fix) the microphone the band musicians played on, and when it was fixed I … (start) singing again. No broblem!

Alan: No problem? I hope all your concerts aren’t like that.

 

Բացել փակագծերը՝ բայերը գործածելով կամ Simple Past, կամ՝ Past Perfect ժամանակաձևերում:

 1. The teacher (to check) our essays by last Saturday.
 2. She opened the door and (to see) that someone (to turn) everything upside down.
 3. Tom (not to go) to bed until he (to clean) his teeth.
 4. She (to say) that she (to see) that film (not to want) to see it again.
 5. When I (to look) at him I (to think) that I (to meet) him somewhere before.
 6. We (not to have) breakfast when she (to arrive.)
 7. We couldn’t pass the border because we (to leave) our passports at home.
 8. After he (to read) all the names on the list, he realized that he (not to pass) the test.
 9. When she (to come) home it (to seem) to him that something bad (to happen).
 10. When I (to arrive) at the airport, I (to discover) that I (to forget) to bring the passport.

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երբ հասա կայարան, հիշեցի, որ մոռացել եմ վերցնել իմ անձնագիրը:
 2. Երեխան սովորաբար չէր քնում, մինչև հեքիաթ չպատմեին:
 3. Նա ավարտել էր տեքստի թարգմանությունը մինչև երեկոյան ժամը 7-ը:
 4. Սիրանուշը շատ էր կարդացել Եգիպտոսի մասին նախքան այնտեղ մեկնելը:
 5. Նա հասկացավ ամեն ինչ, նամակը մի քանի անգամ կարդալուց հետո:
 6. Ուսուցիչն ասաց, որ ստուգել է մեր շարադրությունները:
 7. Ֆիլմն այնքան անհետաքրքիր էր, որ բոլորը լքել էին դահլիճը, նախքան դրա վերջանալը:
 8. Նրանք չկարողացան շարունակել իրենց ճամփորդությունը, որովհետև ծախսել էին իրենց ողջ գումարը:
 9. Նրանք հրաժարվեցին որևէ բան ուտել, քանի որ արդեն ճաշել էին:
 10. Դու ասացի՞ր նրան, որ պատասխանել ես իր նամակին:

 

Պատասխանել են՝

Ավետիս Տետեյանը՝ նոյեմբերի 3-ին: Պատասխանել եմ սխալների ուղղումով նոյեմբերի 4-ին:

Լարիսա Սիրունյանը՝ հոկտեմբերի 28-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ հոկտ. 31-ին:

Մինդելի Դիաննան՝ հոկտեմբերի 30-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը սխալների ուղղումով: Շատ լավ էր գրել: Ընդամենը երկու սխալ էր արել:

Անի Ազատյանը չի կարողացել կատարել առաջադրանքը և նամակով խնդրել է բացատրել Simple Past ժամանակաձևը: Ուղարկեցի բացատրությունը նոյեմբերի 6-ին:

Մանե Սարգսյանը  թերի է կատարել առաջադրանքը:  Որոշեցի Մանե Սարգսյանին և Անի Ազատյանին ավելի հեշտ առաջադրանքներ տալ:

Աստղիկ Խաչատրյանը՝ նոյեմբերի 6-ին. գերազանց է կատարել առաջադրանքը: Նույն օրը ուղարկեցի պատասխանը:

Արսեն Մկրտչյանը՝ նոյեմբերի 10-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ նոյեմբերի 11-ին:

 

Հեռավար դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի սովորողների համար. 13-ը հոկտեմբերի

An Unforgettable Experience at the Restaurant

You can’t imagine what happened last night. Dad took us out to a famous restaurant, but there weren’t many people there last night. “An unforgettable experience-անմոռանալի փորձառություն,” their website-կայք says. Well, it certainly was unforgettable! We ordered the “exotic surprise-էկզոտիկ անակնկալ” (ճաշացուցակի մեջ գրվածը) and thought it was going to be wonderful, but it was the most awful meal I have ever had. The first course was chicken and chips. The chicken was bad, but the chips were worse. Yuck! Then they gave us “picnic-style special ham with strawberries-զբոսախնջույքի ոճով հատուկ խոզապուխտ ելակներով”. When the waiter brought it, we saw little ham sandwiches hiding under some salad. There were no strawberries. And you can’t believe what happened next. The waiter tried to put the plates on the table, but he dropped one. And then the worst thing happened. He picked the sandwich up from the floor, put it back on the plate and gave it to Mum. Mum asked him to throw the sandwich away. “Are you angry?” the waiter asked. My dad got really angry and told him off. But he only laughed. I tried the dessert. Ice cream. No comment! But I didn’t eat much.

I. Read the story again. Write T (true) or F (false)

 1. Thomas and his family went to a self-service restaurant.
 2. They didn’t like their first course at all.
 3. The special ham came with many strawberries.
 4. Mum didn’t want her sandwich.
 5. The waiter was really sorry and apologized.
 6. Thomas had some ice cream for dessert.

II. Կանոնավոր և անկանոն բայերի անցյալ ժամանակը. բացեք փակագծերը՝ բայերը գործածելով իրենց ճիշտ ձևերով:

A. Did you watch the film last night?

B. Well, I … (want) to watch, but then Natalie …(call), and we …(go) to see the football match together. …(be) the film good?

A) Not really. The actors …(be) so bad that I …(fall) asleep after 20 minutes. And when I …(wake) up, I only …(see) the last two minutes of the film.

B) I’m glad I …(not stay) at home then.

A) Right. And …you …(enjoy) the football match?

B) Wrong question! 20 minutes into the game it …(start) to rain. My team …(lose) 3-0, and then we …(miss) the last bus home.

A) So how …you …(get) home? …you …(phone) your dad?

B) No I didn’t. We …(take) a taxi, and we …(pay) $10 each.

So I have no money left until the end of the week.

III. Ածականների համեմատական աստիճանները 

Կրկնություն

միավանկ ածականներ

big – bigger than – the biggest

large – larger than- the largest

բազմավանկ ածականներ

beautiful – more beautiful than – the most neautiful

interesting – more interesting than – the most interesting

անկանոն ածականներ

good – better than – the best

bad – worse than – the worst

little (քիչ անհաշվելի գոյականների հետ) – less than – the least

many (հաշվելի գոյականների հետ) – more than – the most

much (անհաշվելի գոյականների հետ) – more than – the most

Translate into English

 1. Արարատը ավելի բարձր է, քան Արագածը:
 2. Իմ ձեռագիրը լավն է, բայց քրոջս ձեռագիրը ավելի լավն է: Սոնայի ձեռագիրը ամենալավն է:
 3. Ես քիչ ջուր ունեմ իմ բաժակի մեջ: Դու ավելի քիչ ջուր ունես: Ամենաքիչ ջուրը Հակոբի բաժակում է:
 4. Ես շատ անգլերեն գրքեր ունեմ: Ընկերս ավելի շատ անգլերեն գրքեր ունի, քան ես: Մեր անգլերենի ուսուցիչն ունի ամենաշատ անգլերեն գրքերը:
 5. Այս վեպը (novel) ավելի հետաքրքիր է, քան ֆիլմը:

 

Աստղիկ Հակոբյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 20-ին՝ անսխալ: Միայն pay բառի անցյալն էր սխալ գրել: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 21-ին:

Անահիտ Հովհաննիսյանը՝ ուշացումով դեկտեմբերի 1-ին:

Հեռավար դաս առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի սովորողների համար. 13-ը հոկտեմբերի

Talk to the Animals

Only humans speak using words. But all species in animal kingdom can communicate in one way or another. Maybe you have heard about the way bees dance around to send messages to each other and the way dogs bark in different ways to give warnings, to be friendly or to be playful.

But did you know about infrasonic (հաղորդակցություն ցածր հաճախականությամբ ձայներով) communication used by elephants? This is how it works:

Animals such as elephants and hippos can hear much lower sounds than humans can. And what’s more, they can make such low sounds as well. Low sounds can travel much farther distances than higher sounds. That’s why elephants can hear one another from long distances. The low sound that elephants can make is called infrasound. People can’t hear this sound. Infrasound can travel about several kilometers. Sounds which have a higher pitch, like the ones people make and hear, don’t travel well through walls, leaves, trees, and so on, which is why we can’t hear sounds from more than 100 meters away. But infrasound is much “stronger”, and things like grass and trees have no effect on it. Therefore, it can travel much farther. Elephants can hear infrasonic calls from four kilometers away.

There have been reports of people watching herds (նախիր) of elephants feeding or resting and then the elephants suddenly all got troubled for no reason at all. They obviously heard a warning call from a long way, but the people didn’t hear a sound. In places like a zoo or wildlife park where you can get nearer to animals, it is a bit easier to sense (զգալ) when infrasonic sounds are made. When you stand near mother elephants with their babies in a zoo you may notice a slight rumbling (մռթմռթոց) in the air every few minutes – not loud or strong but clearly noticeable. This is infrasonic communication – the mother elephants “talking” to their babies.

I.Read the text again and choose the right answer.

 1. The writer mentions bees and dogs …

a) because they want to learn how they communicate.

b) as example of animal communication.

c) because they use infrasonic communication

2. Humans can hear …

a) lower sounds than elephants.

b) sounds that travel long distances.

c) sounds with higher pitch.

3. Things like trees …

a) cause problems for low sounds.

b) cause problems for high sounds.

c) don’t affect sounds at all.

4. In places like zoos …

a) humans can sense when infrasonic sounds are being made.

b) elephants don’t need to make infrasonic sounds.

c) it is easier than in wildlife parks to sense when elephants use infrasonic sounds.

 

II. Match the words from the text with their meaning

 1. animal kingdom

a) all the living creatures in the world

b) all living creature that can communicate.

2. warning

a) a friendly greeting

b) a message about danger

3. pitch

a) the time a sound lasts

b) the level of a sound

4. notice

a) think about

b) sense

 

III. Express your opinion. 

What difference would it make to the world if animals were able to speak our language?

 

IV. Expressions with the word “tell”. Do you know the usage of the verbs “tell” and “say”? 

say  a word – բառ ասել

say a sentence – նախադասություն ասել

tell somebody something – մեկին մի բան ասել

tell the truth – ճշմարտությունն ասել

tell a lie – սուտ ասել

tell a secret – գաղտնիք ասել

tell somebody off – ինչ-որ մեկին հանդիմանել

tell the difference between – մեկը մյուսից զանազանել, տարբերությունն ասել

tell a joke – անեկդոտ պատմել

Translate these sentences into English.

 1.  Ընկերս մի զվարճալի անեկդոտ պատմեց ինձ երեկ, բայց հիմա չեմ հիշում այն:
 2. Նա ասաց ինձ, որ շատ հոգնած է: Նա ասաց, որ շատ հոգնած է:
 3. Նա այդ նախադասությունը հպարտ ձայնով ասաց:
 4. Երբ փոքր երեխա էի, մի օր ես սուտ ասացի իմ ծնողներին և նրանք բարկացան ինձ վրա:
 5. Նա ասում է, որ 5 օտար լեզու գիտի, բայց չեմ կարծում, որ նա ճշմարտությունն է ասում:
 6.   Կարո՞ղ ես տարբերել հնդկական փիղը աֆրիկականից: Ես չեմ կարողանում տարբերել ամերիկական ակցենտը բրիտանականից:
 7.  Ես քեզ մի գաղտնիք եմ ասում: Խոստանու՞մ ես, որ ոչ մեկին չես ասի:

 

Առաջադրանքի պատասխանները ներկայացրել են՝

Լարիսա Սիրունյանը հոկտեմբերի 14-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ իմ ուղղումներով և բացատրությունով:

Պետրոս Հովհաննիսյանը հոկտեմբերի 14-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Դիանա Մինդելին՝ հոկտեմբերի 14-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 15-ին՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Մանե Սարգսյանը՝ հոկտեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը՝ իմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Ավետիս Տետեյանը հոկտեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 17-ին՝ սխալների ուղղումով և մանրամասն բացատրություններով:

Նելլի Գևորգյանը՝ հոկտեմբերի 20-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 21-ին՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ հոկտեմբերի 21-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 21-ին՝ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Արսեն Մկրտչյանը՝ նոյեմբերի 4-ին. պատասխանել եմ նույն օրը:

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 29-ին

Simple Past ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

Մենք արդեն գիտենք հետևյալ կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

They were in Yerevan last week but now they are in Paris. Նրանք Երևանում էին անցյալ շաբաթ, բայց հիմա Փարիզում են:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

Answer the questions

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Come գալ  came

See տեսնել   saw

Give տալ gave

Take վերցնել took

Bring բերել  brought

Buy գնել   bought

Hear լսել   heard

Put դնել  put

Read կարդալ  read

Write գրել  wrote

Sing երգել  sang

Swim լողալ –swam

Run վազել ran

Think մտածել, կարծել thought

Sit նստել sat

Get got

Wake up արթնանալ woke

 

Ահա մի տեքստ, որտեղ գարծածված են անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, an

d so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief.

Questions to the text

1. At what time did you wake up yesterday?

2. What did you do when you woke up?

Շարունակեք ինքնուրույն հարցեր տալ տեքստին:

 

Պատասխանել է Ալիսա ղասաբյանը հոկտեմբերի 3-ին: Սխալները ուղղել  պատասխանել եմ հոկտեմբերի 5-ին:

Պատասխանել է Անահիտ Հովհաննիսյանը հոկտեմբերի 5-ին:

Անահիտ ջան, ‹‹diary›› նշանակում է ‹‹օրագիր››: Փաստորեն նա ինքն իրեն է գրում իր օրագրում: Ճիշտ պատասխանը կլինի այսպես. Jack is writing a letter to himself in his diary.

Երրորդ դեմքի համար have to-ի փոխարեն պետք է գործածել has to:

He hates flying.

…because he doesn’t have to be very clever.

his (նրա՝ առանց ապաթարցի) fingers

He writes the word ”decision” three times because he can’t make a final decision but he has to do it. He wants to convince (համոզել) himself.

Մնացածը լավ է:

 

 

 

 

 

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 27-ին

Talking without Speaking

Parents of twins often say their children are a little unusual or a bit special. But according to 16-year-old twin Gerald Scott, there are ways in which some sets of twins are quite amazing.

“My twin, Owen, and I have had a very special bond since we were born. When we were very small, we had our own language. Our mum says we used to talk to each other using our own special language.

We knew what we were saying but nobody else understood. Even our mother didn’t understand us! As we have got older, we have started using telepathy to communicate. Sometimes we don’t need to speak at all; we just use our minds. We can somehow send messages to each other even when we aren’t in the same place. I know it sounds weird, but I’ve always known if Owen was in trouble. Once he had a bad fall in rugby- he broke his leg and when it happened, I got this terrible pain in my leg.”

Although it sounds strange, telepathy between twins isn’t so unusual. There has been a lot of research that has proved that some twins h

ave this ability. One experiment involved eight-year-old Richard Powls and his twin, Damien. First, they were put in separate , sound-proof  rooms, and Damien was wired up to a machine that measured his responses. Richard was then asked to put his arm into freezing cold water. At the exact moment he put his arm into the water, Damien’s responses went wild. And it was the same whenever anything  scary or surprising happened to Richard – his brother in the other room reacted too.

There have been cases between celebrity twins too. Actor Ashley Olsen tells us that, even when they are far apart, she knows when her twin sister, Mary -Kate, is going through a difficult time or when she isn’t happy. So, maybe it’s true – maybe some twins don’t need words at all to speak to each other.

Explanations of some words – որոշ բառերի բացատրություններ

according to – ըստ

telepathy – մտքերի հաղորդումը տարածության մեջ

communicate – հաղորդակցվել

I got a pain in my leg – ոտքս ցավեց

sound-proof room – ձայնամեկուսիչ սենյակ

Read the article again. Mark the statements with “True” or “False”. Correct the false statements. Նշեք հետևյալ պնդումները «Ճիշտ» «Սխալ» բառերով: Ողղեք սխալ պնդումները:

 1. Only their mother could understand Gerald and Owen’s special language when they were small. True/False
 2. Gerald and Owen can communicate even if they are in different places. True/False
 3. According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins. True/False
 4. Damien wasn’t able to see Richard or hear anything he said during the experiment.  True/False
 5. Ashley Olsen has experienced telepathic communication with her twin. True/False

 

Express your opinion.

What would be good or not so good about being telepathic? Would you like to be a telepathic person? Կցանկանայի՞ք հասկանալ մարդկանց մտքերը տարածության վրա՝ առանց նրանց հետ խոսելու:

Grammar: Simple Past and Present Perfect

Կրկնենք Simple Past ժամանակին ուղեկցող բառերն ու բառակապակցությունները

Yesterday, the day before yesterday, two months ago, in 1980, last week, the other day, in one’s childhood, during the First World War, this morning,

Simple Past կամ Past Indefinite ժամանակի կազմությունը

 

Present Perfect ժամանակի ուղեկցող բառերն ու բառակապակցություններն են՝

 

Already-արդեն,

He has already returned to Armenia. Նա արդեն վերադարձել է Հայաստան:

Just – հենց նոր

I have just finished my task. Ես հենց նոր եմ վերջացրել իմ առաջադրանքը:

Lately – վերջերս

He has bought a new left-wheel Japanese car lately. Նա վերջերս մի նոր ձախ ղեկով ճապոնական ավտոմեքենա է գնել:

for –

He has stayed at this hotel for 6 days. Նե 6 օր է մնում է այս հյուրանոցում:

Since– ի վեր

I haven’t seen him since last Sunday. Ես նրան չեմ տեսել անցյալ կիրակիից ի վեր:

So far – մինչև հիմա

How many grammar mistakes have you made so far? Քանի՞ քերականական սխալներ ես արել մինչև հիմա:

Since when…?, երբվանի՞ց

Since when have you known her? Երբվանից ես ճանաչում նրան:

Never – երբեք

I have never seen such a horror film before. Երբեք նախկինում այսպիսի սարսափ ֆիլմ չեմ տեսել:

Ever – երբևէ

Have you ever seen such a horror film before?

Today, this month, this year, this week

I have translated two articles this month.

 

Գործածեք բայական ճիշտ ժամանակաձևը

 1. Messi (to score) two goals at yesterday’ match.
 2. You (to make) any progress last week? Պետք է հարց տալ:
 3. I (not to see) my teacher since last week.
 4. What film you (to see) on TV today?
 5. I never (to drink) milk with fish.
 6. He (to crash) his car twice this year.
 7. They (to come) to our office last week.
 8. How many days you (to stay) at this hotel last year?
 9. How many days you (to stay) at this hotel so far?
 10. I already (to wash) up.

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն

 1. Մինչև հիմա ես միայն երկու ռուսերեն գիրք եմ կարդացել:
 2. Քանի ռուսերեն գիրք կարդացիր անցյալ տարի:
 3. Ես հենց նոր եմ վերադարձել աշխատանքից և հիմա ճաշում եմ:
 4. Վերջերս մի հետաքրքիր ֆիլմ եմ դիտել:
 5. Դուք այցելեցի՞ք Հնեվանքը, երբ Լոռիում էիք:
 6. Երբվանի՞ց եք ճանաչում պարոն Բրաունին:
 7.  Ես սովորեցի լողալ երբ 8 տարեկան էի:
 8. Երկու օր առաջ հանդիպեցի իմ դասընկերոջը:

Complete the gaps with the verbs in the right tense forms.

Petra Dawns …(leave) school six months ago. But she …(not go) straight on to university after the holidays like a lot of her schoolmates. In September she …(do) something she had wanted to do for some time. She …(take) a gap year.(տարկետում). Since then she …(travel) to three different countries and …(spend) between two and four weeks in each one. She …(not learn) three new languages though, because all the countries are French-speaking! But she …(start) to learn some Italian, because Italy is her next stop- and she can’t wait! “I …always … (want) to see Italy. It’s a country I …never …(visit), so I’m incredibly excited about it.”

Պատասխանել է՝

Լարիսա Սիրունյանը սեպտեմբերի 29-ին: Պատասխանել եմ Իմ ուղղումներով և այս բացատրությամբ սեպտեմբերի 30-ին:

Dear Larisa Sirunyan, your translation from Armenian into English shows that you have understood the usage of the Present Perfect and Simple Past. But in other exercises, you seem not to have understood it. Լարիսա Սիրունյան ջան, հայերենից անգլերեն քո թարգմանությունը ցույց է տալիս, որ դու հասկացել ես Present Perfect և Simple Past բայական ժամանակաձևերի գործածումը, բայց մյուս վարժություններում թվում է, որ չես հասկացել: Ուղարկում եմ քո ստուգված աշխատանքը: Ուղղումները կարմիրով են: Ուշադիր կարդա իմ ուղղումները: Կարծում եմ, որ կհասկանաս: Անցյալ ժամանակի հետ սովորաբար ուղեկցող բառեր են լինում՝ yesterday, last week, three days ago, … իսկ Present Perfect-ի հետ կամ ոչինչ չի լինում, կամ՝ already, just, lately, so far, never, recently բառերն են ուղեկցում:

Ավետիս Տետեյանը սեպտեմբերի 30-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 1-ին:

Սխալների ուղղում և բացատրություններ

Correction of mistakes and explanations

 

People – մարդիկ, ինքնին հոգնակի է: Կարիք չկա s ավելացնելու: Եթե s ավելացնենք, կնշանակի ‹‹ժողովուրդներ, տարբեր ազգությունների իմաստով››:

Loose –ածական է, որը նշանակում է ‹‹լայն, չափսով մեծ կամ՝ թուլացած (կոճակի, շնորոքի մասին)››

Կորցնելու իմաստը ունի «lose» բառը, որը մեկ o-ով է: lose-lost-lost

Գործածել բայական ճիշտ ժամանակաձևը

I have never drunk milk with fish.

Թարգմանության մեջ

3….and now I am having dinner.

4.Lately բառը վերջում է դրվում: I have seen an interesting film lately.

5.Did you visit Hnevank when you were in Lori?

7.swim միայն ուղղագրությունը

8.Two days ago I met my classmate.

Complete the gaps.

Petra dawns left school

…has spent

Մանե Սարգսյանը՝ հոկտեմբերի 1-ին. Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

4 – true. It was a sound-proof room and it was impossible to hear anything.

Dear Nane, you expressed your opinion about telepathy very well.

Գործածել  բայական ճիշտ ժամանակաձևերը

Մանե ջան, երբ ես բացատրություններ եմ անում նախքան առաջադրանքը, անպայման պետք է կարդալ դրանք: Իմ բացատրություններում պարզ գրված է, թե որ դեպքերում է Present Perfect-ը գործածվում:

I haven’t seen my teacher since last week.

What film have you seen on TV today?

I have never drunk milk with fish.

He has crashed his car twice this year.

How many days did you stay at this hotel last year?

How many days have you stayed at this hotel so far?

I have already washed up.

Թարգմանությունը – Translation

Թարգմանությունում շատ քիչ սխալ կար:

3.I have just returned …

 

Complete the gaps.

Since then she has traveled …

She hasn’t learned three …

She has started ….

Դիանա Մինդելի՝ հոկտեմբերի 1-ին. Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 2-ին:

Correction of mistakes with my explanations.

According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins. True No, it is not right. We can read in the text: “telepathy between twins isn’t so unusual-երկվորյակների միջև տելեպատիան անսովոր երևույթ չէ”.

The right answer is “false” Telepathy between twins is not rare. Տելեպատիան երկվորյակների միջև հազվադեպ չէ:

Expressing your own opinion.

I like your opinion. I have made some corrections.

I would like to be a telepathic person. Telepathy would make things much better. I often wonder what people think or what they worry about. If I had a telepathic connection with a person, I could communicate with him even if oceans separated us. I could feel his presence anywhere and at any time.

Գործածեք բայական ճիշտ ժամանակաձևը:

Messi scored two goals at yesterday’ match. Երբ նախադասության մեջ առկա են yesterday, two days ago, last week … և նման այլ ժամանակի պարագաները, որոնք նշված են դաս-առաջադրանքի մեջ, անպայման գործածվում է Simple Past ժամանակը:

Did you make any progress last week? Նույն սխալը. 

I didn’t see my teacher since last week. Նույն սխալը.

They came to our office last week. Նույն սխալը

 

Թարգմանությունը –the translation

Dear Diana, you have translated the sentences into English very well. Only the first sentence is not right.

The English for ″մինչև հիմա″ is ″so far″, and only the Present Perfect tense is used with this modifier of time.

I have read only two Russian books so far.

There is also one minor mistake in the sixth sentence. The English for ″երբվանի՞ց″ is ″Since when…?″  ″How long…?″ in Armenian means ″Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ … ″

Since when have you known Mr. Brown? – Երբվանի՞ց եք ճանաչում պ-ն Բրաունին:

How long have you known Mr. Brown? – Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ ճանաչում եք պ-ն Բրաունին:

 

 

Complete the gaps.

Well done. There are only two mistakes.

Instead of using Present Perfect Continuous ″She has been travelling″ you should have used Present Perfect tense ″She has travelled″.

I have always wanted… – Ես միշտ ցանկացել եմ …

Հայերեն էլ չի լինի ‹‹ես միշտ ցանկացա››:

 

Dear Diana Mindeli, may always success attend you! – Դիանա Մինդելի, թող հաջողությունը միշտ ուղեկցի քեզ:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը սխալների ուղղումով:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 9-ին շատ քիչ սխալներով: Պատասխանել եմ նույն օրը սխալների ուղղումով:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 15-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ իմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Տեքստի հարցերի պատասխաններում սխալներ չկան: Սխալներ կան  քերականության մեջ: Պետք է կրկնել անկանոն բայերի ցուցակը:
Նորից կարդալ անցյալ ժամանակի (Simple Past) և ներկա վաղակատարի (Present Perfect) գործածման իմ բացատրությունները, որոնք տրված են այս առաջադրանքում: 

Messi scored two goals at yesterday’ match.

Did you make any progress last week?

I have not seen my teacher since last week.

What film have you seen TV today?

I have never drunk milk with fish.

He has crashed his car twice this year.

They came to our office last week.

How many days did you stay at this hotel last year?

How many days have you  stayed at this hotel so far?

I have already washed up.

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն

Մինչև հիմա ես միայն երկու ռուսերեն գիրք եմ կարդացել:

I have read two Russian books so far.

Քանի ռուսերեն գիրք կարդացիր անցյալ տարի:

How many Russian books did you read last year ?

Ես հենց նոր եմ վերադարձել աշխատանքից և հիմա ճաշում եմ:

I have just come back from work and now I am having dinner.

Վերջերս մի հետաքրքիր ֆիլմ եմ դիտել:

I have watched an interesting film recently.

Դուք այցելեցի՞ք Հնեվանքը, երբ Լոռիում էիք:

Did you visit Hnevanq, when you were in Lori?

Երբվանի՞ց եք ճանաչում պարոն Բրաունին:

Since when have you known Mr Brown?

Ես սովորեցի լողալ երբ 8 տարեկան էի:

I learned to swim when I was 8 years old.

Երկու օր առաջ հանդիպեցի իմ դասընկերոջը:

I met my friend 2 days ago.

Complete the gaps with the verbs in the right tense forms.

Petra Dawns left school six months ago. But she did not go straight on to university after the holidays like a lot of her schoolmates. In September she did something she had wanted to do for some time. She took a gap year.(տարկետում). Since then she has travelled to three different countries and spent between two and four weeks in each one. She hasn’t learned three new languages though, because all the countries are French-speaking! But she has started  to learn some Italian, because Italy is her next stop- and she can’t wait! “I have always wanted to see Italy. It’s a country I have never visited, so I’m incredibly excited about it.”

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 21-ին

I. Read the text and answer the questions.  From English in Mind, Book 2

March 29th

Dear Diary,

I’m writing this in my room – it’s almost midnight and I have to get up early tomorrow, but I can’t sleep. I have to think about my future! Every day my parents ask me, “What do you want to be when you grow up?” The problem is: I don’t know. My mum always says, “Be a doctor!” But she doesn’t understand – to be a doctor, you have to study for a long, long time and that’s not my idea of fun. Also I’m really bad at Biology at school. My dad says, “Be a pilot!” Is he crazy? He knows I hate flying.

Well, I ‘ve got some ideas, of course. I really want to be a rock star. You don’t have to be very clever, so it’s the perfect job for me. I like listening to music, too. I don’t play any musical instruments and I sing really badly – but there are lots of rock stars like that.

Now I’m getting tired and my fingers are hurting, too. So I am going to bed. I can think about my future in bed. I get my best ideas when I am lying down.

Or perhaps one more computer game? Decisions, decisions, decisions!

 1. Who is Jack writing a letter to?
 2. What time is it?
 3. Why can’t Jack sleep?
 4. Why doesn’t he want to be a doctor?
 5. Why doesn’t he want to be a pilot?
 6. Why is a rock star the perfect job for him?
 7. Why is he going to bed?
 8. Why is he ending his letter by writing the word decisions three times?

9. What do you want to be? What are your ideas?

II. Simple Present or Present Continuous? Սովորական ներկա ժամանա՞կ, թե՞ ներկա շարունակական: Ընտրեք ինքներդ:

A telephone conversation

Andy: Hi Sophie. It’s me, Andy. What do you do/what are you doing?

Sophie: Nothing really. Why?

Andy: Do you want to go to the cinema with me? I go/am going every Friday.

Sophie: Well, I don’t know. I can only go after eight o’clock. We always have/are having dinner at 7:30. My mum cooks/is cooking dinner now.

Andy: No problem. Let’s meet at the cinema at 8:15.

Sophie: OK. Great! But Andy – I can hear a lot of noise in your house. What is it?

Andy: Oh, that’s my brother. He listens/is listening to music upstairs. He always plays/ is playing very loud music.

Sophie: Oh, I see! OK-well, I’ll see you at 8:15. Thanks for calling.

Andy: See you Sophie!. Bye.

III. Translate into English

 1. Ի՞նչ ես անում հիմա: Ի՞նչ ես անում ամեն առավոտ:
 2. Ես սովորաբար ռոք երաժշտություն եմ լսում, բայց հիմա լսում եմ դասական երաժշտություն:
 3. Քույրս ամեն օր օգնում է մայրիկին տան գործերում: (help somebody about the house կամ help somebody with housework):
 4. Դու նույն օրն ես պատասխանում էլեկտրոնային նամակներին:
 5. Արևը ծագում է Արևելքում:

 

 

 

 

 

Դաս-առաջադրանք հեռավար ուսուսուցմամբ սովորողների համար. Միջին դպրոց, սեպտեմբերի 11-ին

Կրկնում ենք նախադասություններին տարբեր տիպերի հարցեր տալը, ժխտելը:

Simple Present

We like to learn foreign languages.

Do we like to learn foreign languages?

What do we like to learn?

We don’t like to learn foreign languages.

Simple Past

He went to Sevan last Sunday.

Did he go to Sevan last Sunday?

Where did he go last Sunday?

He didn’t go to Sevan last Sunday.

Կարդացեք այս տեքստը, մուտքագրեք այն ձեր բլոգներում և հարցերը թարգմանեք անգլերեն:

Last week John went to the theatre. He had a very good seat but he didn’t enjoy the play. A young man and a young woman were sitting behind him. They were talking loudly. John got very angry because he couldn’t hear the actors. He looked at the and the woman angrily but they didn’t pay any attention to him.

 1. Ու՞ր գնաց Ջոնը անցյալ կիրակի:
 2. Ինչու՞ նա չհավանեց ներկայացումը:
 3. Ովքե՞ր էին նստած նրա հետևում: Ի՞նչ էին նրանք անում:
 4. Ինչու՞ Ջոնը բարկացավ:
 5. Ի՞նչ արեց նա:

 

Anahit հովհաննիսյանը պատասխանեց սեպտեմբերի 14-ին: Պատասխանեցի նույն օրը:

 

Դաս-առաջադրանք հեռավար ուսուցման սովորողների համար. Ավագ դպրոց. սեպտեմբերի 10-ին

Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակային դեմքով և թվով.

Բոլորդ գիտեք, որ ստորոգյալը համաձայնեցվում է ենթակայի հետ դեմքով և թվով: Օրինակ՝  I am studying the facts.

He is studying the facts. They are studying the facts.

I don’t speak German. He doesn’t speak German.

Այնուամենայնիվ, կան համաձայնեցման հատուկ դեպքեր, որոնք շեղվում են այդ ընդունված կանոններից և որոնց պետք է իմանալ՝ գրավոր և բանավոր խոսքը գրագետ կազմելու համար:

 1. Սովորաբար and շաղկապով կապված ենթակաների ստորոգյալը հոգնակի թվում է, բայց կան բառեր, որոնք այնքան հաճախ են իրար հետ գործածվում, որ դիտվում են մի ամբողջություն և օգտագործվում է ստորոգյալի եզակի թիվը:

Bread and cheese is what I usually have for lunch.

Ստորոգյալը եզակի թվում է նաև այն ժամանակ, երբ առաջին ենթակայի հետ գործածվում է every անորոշ դերանունը:

Every boy and girl enjoys this sport camp.

2. Երբ հավաքական գոյականը օգտագործվում է որպես մի ամբողջություն, չի երևում նրա կատարած գործողությունը, ապա գործածվում է ստորոգյալի եզակի թիվը:

Նրանց աշխատանքային թիմը կազմվեց անցյալ տարի: Հիմա նրանց թիմը լավ է աշխատում:

Their working team was formed last year. Now their team are working wery well. Երկրորդ նախադասության ստորոգյալը հոգնակի թվում է, որովհետև ցույց է տալիս թիմի անդամների գործողությունը:

3. either or (կամ… կամ) և neither nor (ոչ…ոչ) արտահայտչամիջոցներով երկու ենթականերով նախադասություններոմ ստորոգյալը համաձայնեցվում է երկրորդ ենթակայի հետ:

Either the students or the teacher is always late for the first lesson.

Either the teacher or the students are always late for the first lesson.

Neither the students nor the teacher is late for the first lesson.

4. Two hours is not enough to finish this work.  Երկու ժամն այստեղ դիտվեց որպես ժամանակի ամբողջություն և այդ պատճառով էլ գործածվեց եզակի թիվը:

There are two ten-dollar bills in my pocket. Նկատի ունի թղթադրամների քանակը ու այդ պատճառով էլ գործածվում է հոգնակի թիվը: Հաջորդ օրինակում նկատի ունի փողի ամբողջությունը ու այդ պատճառով էլ գործածվում է եզակի թիվը:

How much do I pay? Is 20 dollars enough?

5. Great Expectations  is a novel written by Charles Dickens. Նկատի ունի գրքի վերնագիրը:

6. Երբ գործողություն կատարող անձը ցույց տվող ենթական կապված է նույն գործողությունը կատարող այլ անձի, անձերի հետ, ապա ստորոգյալը համաձայնեցվում է առաջին ենթակայի հետ:

A young mother with her child was crossing the street.

Jane together with her fellow students goes on educational trips every summer.

Հիմա կատարեք այս առաջադրանքը: Եթե բոլոր նախադասությունների ստորոգյալների համաձայնեցումը ճիշտ կատարեք, ապա կլսեք ծափահարության ձայներ և էկրանին կտեսնեք հրավառություն:

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-122082.php

Ավետիս Տետեյանը կատարել է անսխալ:

Միքաել Մնացականյանը կատարել է անսխալ:

Ալեն Ավետիսյանը պատասխանել է անսխալ:

Լարիսա Սիրունյանը պատասխանել է:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է սեպտեմբերի 13-ին:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է սեպտ. 15-ին

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է սեպտ. 15-ին:

Առաջադրանք անգլերենից. Ավագ դպրոց. սեպտեմբերի 7-ին

Answer the following questions.

In which country are you temporarily living now?

Do you go to school there or are you taking only this distance form of education?

Դիանա Մինդելիի պատասխանը.

https://dianamindeli.blogspot.com/p/english.html

Սիրունյան Լարիսայի պատասխանը.

I live in Turkey now.  Only the distance form of education.

Անի Ազատյանի պատասխանը

https://millagrosmskh.wordpress.com/2019/09/08/english/

Աշոտ Հովհաննիսյանի պատասխանը

I live in China now and I go to chinese school here. So distance form of education is not the only one source of my knowledge.

 

Տեղեկատու ուսումնական նյութ անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Սկիզբը այստեղ կարող եք գտնել.

Շարունակություն

at

be good at – լավ լինել մի բանում He is good at Mathematics

be good at doing something –

look at somebody (something)

glance at ….

throw something at somebody – He threw the money at him. (Նա նետեց փողը նրա վրա:)

throw something to somebody – Throw the ball to me. (Նետիր գնդակն ինձ:)

to be surprised at something (somebody)

to arrive at the station, բայց to arrive in London

at somebody’s request – ինչ-որ մեկի խնդրանքով  I did that at my mother’s request.

at somebody’s demand – ին-որ մեկի պահանջով

at somebody’s invitation – ինչ-որ մեկի հրավերով -I have come here at your director’s invitation. Ես այստեղ եմ եկել ձեր տնօրենի հրավերով:

at a distance of 120 kilometers – Vanadzor is at a distance of 120 kilometers from Yerevan.

on

depond on  – կախված լինել մեկից կամ մի բանից It depends on the weather.

independent of something, somebody- անկախ լինել մի բանից, մեկից

on somebody’s initiative – ինչ-որ մեկի նախաձեռնությամբ

on somebody’s order – ինչ-որ մեկի հրամանով

on somebody’s instructions – ինչ-որ մեկի ցուցումներով

a lecture on .. He gave a lecture on Armenian Literature. Նա դասախոսություն կարդաց հայ գրականությունից:

a meeting on … ժողով մի բանի վերաբերյալ

 

a debate on … բանավեճ մի բանի վերաբերյալ

a talk on …

agreement on something – համաձայնություն մի բանի շուրջ

a resolution on something – որոշում մի բանի վերաբերյալ

a policy on – քաղաքականությունը մի բանի վերաբերյալ

on the radio – ռադիոյով

on TV – հեռուստատեսությամբ

on the phone -հեռախոսով

operate on somebody – վիրահատել մեկին

for

medicine for a disease – դեղ հիվանդության դեմ

pills, drops, mixture for some ailment – հաբեր, կաթիլներ, լուծույթ

treatment for a disease – բուժում ինչ-որ հիվանդության

operation for appendicitis – կույր աղիքի վիրահատություն

Ինչ-որ մեկի կույր աղիքը վիրահատել – operate on somebody for appendicitis

leave for Moscow – մեկնել Մոսկվա  Leave Yerevan for Kiev. Երևանից մեկնել Կիև:

with

shiver with cold – դողալ ցրտից

tremble with – դողալ վախից

cry out with pain – ցավից ճչալ

in

lie in the sun – պառկել արևի տակ

sit in the tree նստել ծառի վրա

I have a pain in my shoulder – Ուսս ցավում է:

I have a pain in my knee. – Ծնկի ցավ ունեմ:

result in – հանգել մի բանի  Their quarreling resulted in fighting. Նրանց վեճը հանգեց կռվի:

end in victory (failure)- վերջանալ հաղթանակով (ձախողմամբ)

bite somebody in the arm – կծել մեկի թևը

sting somebody in the arm – խայթել մեկի թևը

strike somebody in the arm – խփել մեկի թևին

 

Ուսումնական նյութ Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. մայիսի 18-ին

Այս դասը թող ձեզ համար լինի նախդիրների ճիշտ գործածման ուղեցույց:

Օրվա ժամանակահատվածները, ժամանակը, օրը, ամիսը, տարին

In the morning, in the evening, in the afternoon

At night, at midnight, late at night,  at dawn (լուսաբացին, երբ լուսանում է և դեռ արևը չի ծագել), at sunrise, at sunset

In winter, in spring, in early summer, in early spring (վաղ գարնանը),

On a hot summer day,  on a cold winter morning (ձմեռվա մի ցուրտ առավոտ)

On the morning of January 6, 2016 – 2016-ի հունվարի 6-ի առավոտյան

I was born on the 16th of May 1991, կամ` I was born on May 16, 1991

On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday

At Christmas – Սուրբ ծննդին

On my birthday – իմ ծննդյան օրը, բայց՝ He bought a binocular for my birthday.

At 6 o’clock, at a quarter past 6, at half past six

At about  5 – մոտավորապես ժամը 5-ին:

From six to seven

Work from morning till night

At 10 a.m. առավոտյան 10-ին: At 10 p.m. երեկոյան 10-ին:

A ticket to Moscow for the 16th of May

An appointment for 6 o’clock. – ժամադրություն ժամը 6-ի համար

Տարբեր բառերից հետո տարբեր նախդիրներ

To be +ածական+ to somebody

To be rude to somebody – կոպիտ լինել մեկի նկատմամբ

To be cruel to somebody – դաժան լինել մեկի նկատմամբ

To be polite to somebody – քաղաքավաի լինել մեկի նկատմամ

To be impolite to somebody – անքաղաքավարի լինել մեկի նկատմամբ

 

About

There is something strange about him. Տարօրինակ բան կա նրա մեջ:

There is something funny about him.

There is something suspicious about him. Կասկածելի բան …

There is something unpleasant about him. Տհաճ բան …

 

for  

love for people – սեր մարդկանց նկատմամբ

admiration for people հիացմունք

contempt for people – արհամարհանք

hatred for people – ատելություն

respect for people – հարգանք

 

of

It’s kind of you to help me.  – բարի է ձեր կողմից ինձ օգնելը:

It’s nice of you – Լավ է …

It’s bad of you – Վատ է …

It’s mean of you – Ստոր է …

 

At

To be surprised at something – Զարմացած լինել մի բանի վրա:

To get surprised at something – Զարմանալ մի բանի վրա:

To be astonished at something – ապշած լինել…

To be indignant at something – զայրացած լինել

 

To

It is clear to me – Պարզ է ինձ համար:

It’s unexpected to me – Անսպասելի է ինձ համար:

It’s unknown to me – Անհայտ է ինձ համար:

It’s news to me – Նորություն է ինձ համար:

It’s all the same to me – Ինձ համար միևնույնն է:

It makes no difference to me. – Ինձ համար տարբերություն չկա:

 

For  

It’s important for me to do this work. – Կարևոր է ինձ համար…:

It’s necessary for me to…. –Անհրաժեշտ է ինձ համար…

It’s impossible for me to …. –Անհնար է …

It’s convenient for me to … – Հարմար է …

 

Շարունակելի

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 13-ը մայիսի

Շատ հաճախ հարկ է լինում կապել երկու պարզ ընդարձակ նախադասությունները՝ խոսքն ավելի հակիրճ ու սահուն դարձնելու համար. and-և կամ իսկ, but-բայց, yet-բայցևայնպես, or-այլապես, both…and-և…և, so-այսպիսով, either…or-կամ…կամ, neither…nor–ոչ…ոչ, not only…-but…as well-ոչ միայն…այլ նաև.

Examples.

and

She finished her homework. She went out.

She finished her homework and went out. Այստեղ «և» է թարգմանվում:

She drank a cup of tea. Nick refused to drink anything.

She drank a cup of tea and Nick refused to drink anything.

but 

She studied hard. She failed the exam.

She studied hard but failed the exam.

So 

It was raining heavily. I stayed at home.

It was raining heavily, so I stayed at home.

yet 

I was very tired. I continued working.

I was very tired, yet I continued working.

or 

Stop mocking your sister. I will punish you.

Stop mocking your sister or I will punish you.

both…and

John likes action films. Nick likes action films.

Both John and Nick like action films.

either…or

You can come at seven. You can come at eight.

You can come either at seven or eight.

neither …nor

Nick doesn’t like Indian films. John doesn’t like Indian films.

Neither Nick nor John likes Indian films.

not only…but…as well

He copies out the new words. He learns the new words.

He not only copies out the new words but learns them as well.

Նա ոչ միայն դուրս է գրում նոր բառերը, այլ նաև սովորում է դրանք:

 

Միացրեք նախադասությունները օրինակներում նշված կապակցող բառերով: Join the sentences with the linking words mentioned above.

She doesn’t like Chemistry. She doesn’t like Biology.

You should study hard. You will fail the exam.

I did my lessons. I switched on the TV set.

You can go to the Black Sea for your holiday. You can go to Jermuk for your holiday.

I finished school ten years ago. My friend finished school ten years ago.

I can lend you my cell phone. You should give it back in an hour.

Translate the sentences into English.

Ե՚վ իմ քույրը, և՚ ես գնացինք գնումներ անելու:

Նա չի խոսում ո՚չ վրացերեն, ո՚չ ռուսերեն:

Դու ոչ միայն պետք է  ափսեները լվանաս, այլ նաև հատակը ավլես(sweep the floor):

Նա շատ էր ուզում ավտոմեքենա գնել, բայց չէր կարողանում փող խնայել (save money for) դրա համար:

Սուսանը արկածային գրքեր է կարդում, իսկ Լևոնը պատմավեպեր է սիրում կարդալ:

Դու կարող ես կամ համերգ գնալ, կամ՝ թատրոն:

Նա շատ էր ուզում շարունակել իր կրթությունը համալսարանում (continue his education at the university), բայցևայնպես, քիչ էր աշխատում:

Ես չգիտեի դեպի հյուրանոց տանող ճանապարհը, այսպիսով հարցրեցի ոստիկանին:

 

Պատասխանել են՝

Ալիսա Ղասաբյանը -մայիսի 14-ին: Ուղղել եմ սխալները և նոր առաջադրանք եմ տվել:

Աստղիկ Հակոբյանը- մայիսի 16-ին: Շատ քիչ սխալներ էր արել: Պատասխանեցի իմ բացատրություններով մայիսի 17-ին:

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. մայիսի 3-ին

Երբեմն ավելի հարմար է ուղիղ հարց տալու փոխարեն այդ բանը անել անուղղակիորեն, որն ավելի քաղաքավարի է:

Օրինակ՝ When does the train arrive from Moscow? Ուղիղ հարց:

When did you meet Vahag?

Is Hakob at home?

Անուղղակի հարցեր ուղղելու ձևեր. անուղղակի հարցերում նախադասությունը պատմողական ձևում է: do, did, օժանդակ բայերը չեն գործածվում, is, was, are, were օժանդակ բայերը դրվում են ենթակայից հետո:

I wonder when the train arrives from Moscow. Հետաքրքիր է, թե երբ է գնացքը ժամանում Մոսկվայից:

I wonder when you met Vahag.

I wonder if Hakob is at home.

I’d like to know when the train arrives from Moscow.  Ես կցանկանայի իմանալ, թե երբ է գնացքը ժամանում Մոսկվայից:

I’d like to know when you met Vahag.

I’d like to know if Hakob is at home.

I want to know when the train arrives from Moscow. Ես ուզում եմ իմանալ, թե …

I want to know when you met Vahag.

I want to know if Hakob is at home.

 

Ուղղակի հարցեր տալու փոխարեն նույն միտքը ձևակերպեք պատմողական նախադասություններով` հետևելով իմ օրինակներին:

 1. How did he manage to solve that problem?
 2. Are you pleased with his answer?
 3. When does the plane to Amsterdam take off?
 4. How often do you visit your grandparents?
 5. When are they returning to Yerevan?
 6. Is this book translated into Armenian?
 7. Where are you going to spend your holiday?

Translate into English

1 Ինչպե՞ս կարողացար գտնել այս հարցի պատասխանը:

2. Հետաքրքիր է, թե ինչպես կարողացար գտնել այս հարցի պատասխանը:

3. Ես կցանկանայի իմանալ, թե երբ են նրանք վերադառնալու:

4. Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչու ես դու այդքան տխուր:

5. Ինչու՞ ես այդքան տխուր:

6. Ինչու՞ չես կարողանում պատասխանել իմ հարցին:

7. Հետաքրքիր է, թե ինչու չես կարողանում պատասխանել իմ հարցին:

 

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 3-ը մայիսի

used to do something – անցյալում սովորաբար կատարվող գործողություն նշելու համար

When I was young I used to go to the cinema very often. Now I watch films on YouTube. Այստեղ used to -ն նույնիսկ չի էլ թարգմանվում հայերեն: Երբ երիտասարդ էի, շատ հաճախ էի գնում կինոթատրոն:

to be used to doing something կամ to be used to something – սովոր լինել մի բան անելուն կամ սովոր լինել մի բանի. այս արտահայտությունը կարելի է տարբեր ժամանակներում գործածել:

I am used to drinking coffee in the morning. Ես սովոր եմ սուրճ խմելուն առավոտյան:

I am used to morning coffee.

I was used to drinking coffee. Ես սովոր էի …

I was used to coffee.

I will be used to drinking coffee. Ես սովոր կլինեմ …

I have been used to drinking coffee in the mornings for already 10 years. Ես արդեն տօ տարի է սովոր եմ սուրճ խմելուն առավոտներին:

get used to doing something կամ get used to something – մի բան անելու սովորություն ձեռք բերել կամ սովորություն ձեռք բերել մի բանի

Այս արտահայտությունն էլ կարելի է տարբեր ժամանակներով գործածել:

He got used to smoking 15 years ago.

He got used to cigarettes 15 years ago.

Soon you will get used to getting up early because of your new job.

 

I.Use the right expression in the correct form.

 1. She (used to, got used to, was used to) get up very early because her working place is at a distance of 25 km.
 2. Henry (used to, is used to, got used to) cycling to his work as there was no transport in that district.
 3. They (used to, are used to, got used to) having a shower every day in summer.
 4.  Jack (used to, got used to, was used to) wear a panama hat.
 5. I didn’t like to take part in those events but soon I (used to, was used to, got used to) them.

II. Translate into English

 1. Նա վեր էր կենում վաղ առավոտյան և աշխատում էր իր փոքրիկ պարտեզում:
 2. Հենրին սովորություն ունի ուշանալ հանդիպումներից (ուշանալ մի բանից – to be late for)
 3. Նա սկզբում չէր ուզում կաշառք (bribe) վերցնել, բայց շուտով սովորեց դրան:
 4. Նա սովորություն ուներ դուռը բաց թողնել գիշերները, բայց այդ դեպքից հետո միշտ կողպում (lock) է այն:
 5. Կարծում եմ, որ շուտով ձեր սենյակը մաքուր պահելու սովորություն ձեռք կբերեք:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը՝  https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=70B8AE94D7BD748C!141&ithint=file%2cdocx&authkey=!AEDf0EngMURM5cE  Սխալներ չկան:

Նամակով պատասխանել է Արսեն Մկրտչյանը: Սխալներ չկան:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 18-ը ապրիլի

Բառազույգեր. մաս 2

To rob-կողոպտել – to steal-գողանալ

Actual-փաստացի – current-ներկայիս

To walk along the street քայլել փողոցի երկայնքով –to walk across the street- անցնել փողոցի մի մայթից մյուս մայթը

Among երկուսից ավել բաների միջև  – between երկու բաների միջև

Each other իրար – one another -իրար Seyran and Susan loved each other. People should respect one another.

To allow թույլատրել (կարող է գործածվել կրավորական սեռում – He was allowed to go home. ) – to let թույլատրել (չի գործածվում կրավորական սեռում)

Since ի վեր– for Since 2016 -2016-ից ի վեր, for 7 days յոթ օր

So that որպեսզի (պետք է հաջորդի ենթակայով և ստորոգյալով նախադասություն) – in order to որպեսզի (չի հաջորդում ենթակայով և ստորոգյալով նախադասություն) He studied hard so that he could pass the exam. He studied hard to pass the exam:

To remain մնալ – to stay-մնալ

to remain faithful, to remain confident, to stay at school, to stay at home.

To leave թողնել – to forget մոռանալ

I am sorry, I left my notebook at home. I am sorry I fogot to bring my notebook.

Beside կողքը – besides-բացի  Come and sit beside me.  Another taxi is coming towards me besides this one.

Except բացի (բացառում է) – besides բացի (ներառում է)

I have watered all the trees except this one. Ես ջրել եմ բոլոր ծառերը բացի այս մեկից:

Besides this one, I have watered two more trees. Բացի այս մեկից ես ևս երկու ծառ եմ ջրել:

Too նույնպես (նախադասության վերջում) – also նույնպես(ենթակայից հետո) – either նույնպես (ժխտական նախադասություններում)

Lose կորցնել – loose չափսով մեծ, լայն

Disinterested անտարբեր լինել, հետաքրքրություն, շահ չունենալ – uninterested-ձանձրացած լինել, չհետաքրքրվել

Compliment հաճոյախոսություն– complement-լրացում

He gave her a compliment on her new dress. Her necklace was a perfect complement to her dress.

Bear տանել, համբերել I can’t bear it any more. Այլևս տանել չեմ կարող դա: – bare մերկ

Further լրացուցիչ, հետագա – farther-ավելի հեռու

Affect վատ ազդեցություն – effect լավ ազդեցություն

The affect of the new medication was a loss of appetite.

The effect of the new method of teaching English is great.

principle -սկզբունք – principal-դպրոցի տնօրեն

advice -խորհուրդ – advise խորհուրդ տալ –

whether -թե արդյոք — weather – եղանակ

stationary -անշարժ  stationery – գրենական պիտույքների խանութ

stationary bicycle – անշարժ հեծանիվ մարզվելու համար, երբ պեդալները պտտվում են, բայց հեծանիվը ամրացված է հատակին

I bought some paper and pencils at the stationery.

 

 

 

 

 1. Two men, with masks on and guns in their hands, rushed into the bank and (to rob, to steal) nearly $1mln.
 2. I can’t find my wallet in the bag. Someone has (to rob, to steal) it.
 3.  The bookstore is on the opposite side of the street. You should walk (along, across) the street.
 4.  Excuse me, can you tell me the way to the Puppet Theatre? –  Go (along, across) this street until the first crossing and then turn right at the corner.
 5. Is there a doctor (among, between) your friends?
 6. I will tell you the secret but let it be (among, between) you and me.
 7. Although she is over sixty she has (to remain, to stay) young and looks like a woman of 40.
 8. Will you (to remain, to stay) at home and look after my baby while I am shopping?
 9. I am more confident when you are sitting (beside, besides) me while I am solving a math problem.
 10. (beside, besides) solving math and physics problems you should sometimes read fiction books.
 11. I like all the school subjects (besides, except) chemistry.
 12. These shoes are (lose, loose) on me. Can you give me a size smaller?
 13. Never (lose, loose) your hope.
 14. I didn’t continue my business activities because I got (disinterested, uninterested) in it.
 15. The old man fell asleep while watching the TV show because he got (disinterested, uninterested) in it.
 16. The new head of the department doesn’t like the employees to tell him (compliments, complements).
 17. The wall ornaments are a good (compliment, complement) to this architectural style.
 18. I can’t (bear, bare) your impoliteness any longer.
 19. The trees are (bear, bare) in late autumn.
 20. Please ring me up in case you need any (further, farther) information.
 21. Petersburg is (further, farther) from Yerevan than Moscow.
 22. I can’t act against my (principles, principals).
 23. The (principle, principal) had to make a hard decision.
 24. Please follow my (advice, advise).
 25. Yesterday my grandfather (advice, advise) me to not to waste my earnings.
 26. Mobile cafes are not (stationery, stationary).
 27. You can buy pens and pencils at the (stationery, stationary).

 

 1. Մեզ թույլատրվու՞մ է բառարանից օգտվել:
 2. Եկեք ընդմիջում անենք:
 3. Չեմ հանդիպել նրան անցյալ տարվանից ի վեր:
 4. Ես նրան չեմ տեսել ավելի քան 10 տարի:
 5. Դեղատունը փողոցի դիմացի կողմում է: Դուք պետք է փողոցն անցնեք:
 6. Թող մեր զրույցը մնա իմ ու քո մեջ:
 7. Երբ դու իմ կողքին ես, ես ավելի ինքնավստահ եմ զգում:
 8. Բոլոր տղաները մասնակցեցին մրցումներին բացի Արամից:
 9. Այս բաճկոնը լայն է իմ վրա:
 10.  Նա հավատարիմ (faithful) մնաց իր սկզբունքներին (principles):
 11.  Քաղաքապետարանը հետաքրքրություն չի ցուցաբերում (անտարբեր է) մեր խնդիրների հանդեպ:
 12. Ուսուցիչը խորհուրդ տվեց ինձ վերընթերցել «Վերք Հայաստանի» վեպը:
 13. Դու կարող ես տետր գնել գրենական պիտույքբերի բաժնից:
 14. Այս անշարժ տրամվայը ծառայում է որպես սրճարան:
 15. Լրացուցիչ մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել այս կայքը:
 16. Երբ դպրոցի տնօրենը ներս մտավ, բոլոր սովորողները ոտքի կանգնեցին:

 

Պատասխանել է Աստղիկ Խաչատրյանը ապրիլի 23-ին: Ապրիլի 24-ին պատասխանեցի իմ բացատրություններով: Ընդամենը երկու սխալ էր արել:

https://1drv.ms/w/s!Aox0vdeUrrhwgQ1A39BJ4DFETOXB

Պատասխանել է Ավետիս Տետեյանը ապրիլի 23-ին:

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html  Ուղղել եմ սխալները և պատասխանը ուղարկել եմ ապրիլի 24-ին:

Նելի Գևորգյանը պատասխանել է ապրիլի 24-ին: Ընդամենը երկու սխալ էր արել: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի ապրիլի 25-ին:

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. ապրիլի 15-ին

so, such a, so…that

So – այնքան

Գործածվում է ածականի հետ, երբ նրան չի հաջորդում գոյական:

Dilijan is so beautiful. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է:

such a – այնպխիսի

Գործածվում է, երբ ածականին հաջորդում է գոյականը:

Dilijan is such a beautiful town. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ քաղաք է:

So + ածական + that + նախադասություն

Dili5an is so beautiful that it is often called Armenian Switzerland.

Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է, որ այն հաճախ անվանում են հայկական Շվեյցարիա:

Task

I. Շարունակեք միտքը՝ օգտագործելքվ փակագծում տրված բառը ըատ օրինակի:

Try to speak to him once more. (obstinate)

Try to speak to him once more. He is so obstinate.

 1. Tell him about it again. (forgetful)
 2. Let’s go up and comfort her. (helpless)
 3. What’s the matter with you today. (sad)
 4. I can’t accept your invitation because I am very busy on that day. (sorry)

II. Combine the two sentences by using “so that”.

 1. He was sleepy. He couldn’t wake up.
 2. This picture is beautiful. I am going to hang it in my room.
 3. The work was easy. He finished it early.
 4. I was tired. I went to bed immediately.

III. Translate into English

 1. Ֆիլմն այնքան հուզիչ էր:
 2. Դա այնքան հուզիչ ֆիլմ էր:
 3. Աշխատանքը հոգնեցուցիչ էր: (tiring)
 4. Դա այնքան հոգնեցուցիչ աշխատանք էր:
 5. Աշխատանքն այնքան հոգնեցուցիչ էր, որ դրանից հետո չկարողացանք թենիս խաղալ:

Ապրիլի 21-ին պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը: Պատասխանել եմ բացատրություններով ապրիլի 22-ին:

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. ապրիլի 5-ին

Անգլերենում ըղձական եղանակի իմաստը արտահայտվում է երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությամբ: Այնքան հետաքրքիր մտքեր են ծնվում իղձ արտահայտելիս: Եկեք փորձենք:

Հարց առաջին.

If I gave you one million euros, what would you do with it? Write a list of five things. (Պատասխանը գրելիս նախադասությունները ձևակերպեք այսպես՝ If I …. I would …)

Հարց երկրորդ.

Where would you like to appear if time travel were possible? Որտեղ կցանկանայիք հայտնվել, եթե ժամանակի մեջ ճամփորդելը հնարավոր լիներ: Write a list of 5 things.

Պատասխանը այսպես սկսեք. If time travel were possible, I would like to…

Հարց երրորդ.

What would you do, if you became the prime minister of Armenia? Ի՞նչ կանեիր, եթե դառնայիր Հայաստանի վարչապետը: Write a list of 5 things.

If I … I would…

«Երանի …»-ով նախադասությունները անգլերենում.

Երանի հիմա Տաշիրի ծաղկազարդ սարերում լինեի:

I wish I were in Tashir’s mountains covered with field flowers.

Write down a few sentences beginning with “I wish I were…”.

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը ապրիլի 21-ին: Իմ պատասխանը սխալների ուղղումներով ուղարկել եմ ապրիլի 22-ին:

Դաս-առաջադրանք շփոթեցնող բառազույգերի վերաբերյալ Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցման սովորողների համար. 3-ը ապրիլի, մաս առաջին

Բառազույգեր, որոնք հաճախ են լինում անգլերենի տարբեր հարցաշարերում: Երբեմն սովորողները չեն կարողանում այդ բառերի գործածման ճիշտ ընտրություն կատարել:

To raise -բարձրացնել –  to rise – բարձրանալ

Before – նախքան – in front of-առջևում

To find-գտնել – to found-հիմնադրել

Incident-միջադեպ – accident-վթար

Host, hostess-տանտեր, տանտիրուհի հյուրի համար – landlord, landlady -տանտեր, տանտիրուհի վարձով ապրողի համար

Lend-պարտքով տալ – borrow-պարտք վերցնել,

To worry-անհանգստանալ – to bother-անհանգստացնել

To retire-թոշակի անցնել – to resignճհրաժարական տալ

To learn-սովորել (իրենից հետո խնդիր է պահանջում. օրինակ` learn a poem by heart )  – to study- սովորել, ուսումնասիրել (անպայմանորեն խնդիր չի պահանջում)

To suggest- առաջարկել մի բան անել, գաղափար առաջարկել– to offer- օգնություն, փող առաջարկել

Last վերջին (The last day of the month) – latest – վերջինը (թարմի իմաստով) օրինակէ the latest news, latest fashion

To lie -պառկել lay-lain, ստել-lied-lied – lay- դնել, laid- laid (Why are you lying to me? ինչու՞ ես ստում ինձ: She is laying the table. Նա սեղանն է գցում):

Play-ներկայացում – game -խաղ

Possibility-հնարավորություն – opportunity-առիթ

the possibility of doing something – the opportunity to do something

 

I. Choose the right word in the correct form

 1. The sun (to raise, to rise) in the East.
 2. He (to raise, to rise) a question at yesterday’s meeting.
 3. There is a small orchard (before, in front of) the school building.
 4. You shouldn’t eat too much (before, in front of) going to bed.
 5. They (found, founded) their company during the Second World War.
 6. He (found, founded) himself in an empty room.
 7. He got injured in a car (incident, accident).
 8. I will forget this (incident, accident) which happened at school.
 9.  The guests thanked the (host and hostess, landlord and landlady) for such warm hospitality and left.
 10. The (hostess, landlady) felt sorry for the poor student and didn’t take the rent for
 11. that month.
 12. Will you (to lend, to borrow) me $100?
 13. You should return the book you have (to lend, to borrow) from the library in time.
 14. Don’t (to worry, to bother) yourself. I will be able to do it myself.
 15. I always (to worry, to bother) about Jane when she is taking an exam.
 16. The demonstrators demanded that the city mayor should (to retire, to resign).
 17. Employees in our country have the right (to retire, to resign) at the age of 63.
 18. If you want to be a success you should (to learn, to study) hard.
 19. (to learn, to study) a poem by heart has always been a boring task for me.
 20. If you (to offer, to suggest) me a bribe, I will take it as I am not sure that you will be able (to offer, to suggest) doing anything else.
 21. I recommend that you try on this pair of shoes of the (latest, last)  fashion.
 22. He who laughs (last, latest), laughs best.
 23. You should always tell me the truth. Do not (to lie, to lay, ) to me.
 24.  This (play, game) can’t be performed by ten-year-old children.
 25. You should sometimes turn your smartphone off and get involved in outdoor (plays, games).
 26. You shouldn’t lose this (possibility, opportunity) to learn the second foreign language.
 27.  In Yerevan there is hardly any (possibility, opportunity) of meeting an English speaking foreigner in order to take the (possibility, opportunity) to speak English.

 

Translate into English

 1. Տես ինչ գեղեցիկ է, երբ արևը բարձրանում է սարերի հետևից:
 2. Երբ հարց ունեք, բարձրացրեք ձեր ձեռքերը:
 3. Ես ուզում եմ գտնել այն բարերարին, ով հիմնադրել է այս ծերանոցը: (nursing home)
 4. Նա կորցրեց իր ձախ ոտքը ավտովթարի պատճառով:
 5. Տանտիրուհին չէր ուզում երիտասարդ ուսուցչից սենյակի վարձը վերցնել:
 6. 90-ականներին մեր երկրի նախագահը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարտք վերցնել հարևաններից:
 7. Մի անհանգստացեք ինձ համար: Երբ օգնության կարիք ունենամ, ես ինքս կանհանգստացնեմ ձեզ:
 8. Ե՞րբ ես սովորել լողալ:
 9. Դու սիրու՞մ ես սովորել:
 10.   Ես չեմ հրաժարվի, եթե օգնություն առաջարկես:
 11. Անգլերեն խոսելու առիթը բաց մի թող, երբ հանդիպում ես անգլիախոս զբոսաշրջիկի:
 12. Մենք զբոսախնջույք արեցինք մի մեծ կաղնու ստվերում: Նրա ստվերը այնքան մեծ էր:

Առաջադրանք կատարել են՝

Աստղիկ Խաչատրյանը – ապրիլի 10-ին

Աշխատանքը շատ լավ է կատարել, բայց որոշ սխալներ կային: Իմ բացատրություններով պատասխանը ուղարկել եմ ապրիլի 11-ին:

Իմ բացատրություններից.

Հայերենումռուսերենում և անգլերենում գործածվում է ստվերում – в тени – in the shade ձևըայլ ոչ թե՝ստվերի տակ

Խնձորենիբալենիդեղձենի և այլ ծառերի տեսակները նշելու համար հայերենը մի բառով է արտահայտում, ինչից զուրկ է անգլերենըԱնգլերենում երկու բառ է գործածվում՝ apple tree- cherry tree – peach tree;

Ապաթարց ‘s –ը չի գործածվում առարկա ցույց տվող գոյականների հետԳործածվում է of –ը: …the leaves of the tree, …the shade of the tree;

It’s –ի երկար ձևը it is-ն է:

It դերանվան պատկանելություն ցույց տվող ձևը its-ն է՝ առանց ‘-ի

 

Ռուբեն Գալստյանը – ապրիլի 10-ին: Ռուբենը առանց որևէ սխալների կատարել էր միայն առաջադրանքի առաջին կետը: Թարգմանությունը չէր արել: Ապրիլի 11-ին ստացա Ռուբենի թարգմանությունը:

Սխալների ուղղում

  Ես ուզում եմ գտնել այն բարերարին, ով հիմնադրել է այս ծերանոցը: (nursing home)

  I want to find the philanthropist who founded this nursing home.

…այն մարդը, որը …the man who…, այն բանը, որը…the thing which
  Նա կորցրեց իր ձախ ոտքը ավտովթարի պատճառով:

  He lost his left foot because of a car accident.

  Տանտիրուհին չէր ուզում երիտասարդ ուսուցչից սենյակի վարձը վերցնել:

    The landlady did not want to take the rent from the young teacher.

  90-ականներին մեր երկրի նախագահը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարտք վերցնել հարևաններից:

  During the 1990s our president suggested borrowing money from neighbours.
in 1990`առանց the հոդի , բայց in the 1990’s the հոդի հետ, երբ ուզում ենք ասել՝ 90-ականներին

  Մի անհանգստացեք ինձ համար: Երբ օգնության կարիք ունենամ, ես ինքս կանհանգստացնեմ ձեզ:

  Don’t worry about me. When I need help, I’ll bother you myself. Գլխավոր նախադասությունն է ապառնի ժամանակում:

  Անգլերեն խոսելու առիթը բաց մի թող, երբ հանդիպում ես անգլիախոս զբոսաշրջիկի:

  Don’t lose the opportunity to speak English when you meet an English speaking tourist.
lose – կորցնել, loose – լայն, չափսով մեծ

  Մենք զբոսախնջույք արեցինք մի մեծ կաղնու ստվերում: Նրա ստվերը այնքան մեծ էր:

We had a picnic lunch in the shadow of an oak tree. Its shadow was so big.

Նստել ծառի ստվերում – to sit in the shade of a tree

Ծառի ստվերը 15 մետր տրամագիծ ուներ:

The shadow of the tree had a diameter of 15 meters.

Արսեն Մկրտչյանը – ապրիլի 9-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանս ուղարկել եմ ապրիլի 11-ին:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է ապրիլի 12-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլի 21-ին:

Սխալների ուղղումը ուղարկեցի ապրիլի 22-ին:

 

Անգլերենի հեռավար ուսուցումը մարտ ամսին. հաշվետվություն

Իմ ուսումնական բլոգը ունի հեռավար կրթության բաժինը, որտեղ երևում են բոլոր դաս-առաջադրանքները, սովորողների պատասխանները  իմ արձագանքները նրանց պատասխաններին:

Ավագ դպրոց

Ավագ դպրոցից 15 սովորող է ընդգրկված անգլերենի հեռավար ուսուցման մեջ՝ Ավետիս Տետեյան, Ռուբեն Գալստյան, Աստղիկ Խաչատրյան, Տիգրան Խաչատրյան, Ինեսա Թումասյանց, Ալբերտ Ղազարյան, Նարե Կարապետյան, Նանե Խալաթյան, Աշոտ Աղաջանյան, Անահիտ Քաթուզյան, Արսեն Մկրտչյան, Լիանա Ակիմյան, Մանուկյան Մարինե, Սիլվա Սարգսյան, Նելլի Գևորգյան: Թվարկած 15 սովորողներից բոլոր առաջադրանքները պարտաճանաչ կատարում են՝ Ավետիս Տետեյանը, Ռուբեն Գալստյանը, Աստղիկ Խաչատրյանը, Արսեն Մկրտչյանը, Նարե Կարապետյանը,    Նանե Խալաթյանը, Նելլի Գևորգյանը:

Մարտ ամսվա առաջին օրերին՝ մինչև ամսի 10-ը սովորողները պատասխանելիս են եղել փետրվարի 26-ի առաջադրանքին:

Dear learners, you have already learned how sentences in direct speech can be turned into indirect speech. Now let’s check your knowledge. Here is a text of a parable (առակ): Read the text and reproduce it in indirect speech. Կարդացեք տեքստը և փոխադրեք այն անուղղակի խոսքով

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը մարտի 2-ին գերազանց էր

Մարտի 3-ին պատասխանել է Ավետիս Տետեյանը:

Իմ պատասխանը Ավետիս Տետեյանին սխալների ուղղումներով հետ եմ ուղարկել մարտի 4-ին:

Պատասխանել է նաև Նելլի Գևորգյանը, որը նոր սովորող է: Խորհուրդ տվեցի նրան նախ կատարել հունվարի 31-ի առաջադրանքը, որտեղ տվյալ թեման բացատրված է օրինակներով:

Ռուբեն Գալստյանը պատասխանել է մարտի 9-ին: Մարտի 10-ին սխալների ուղղումներով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ Ռուբեն Գալստյանին:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է մարտի 9-ին: Մարտի 10-ին սխալների ուղղումներով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ Նարե Կարապետյանին:

Մարտի 11-ին ուղարկել եմ նոր դաս-առաջադրանք:

Ռուբեն Գալստյանը և Նելլի Գևորգյանը պատասխանել են մարտի 12-ին: Ողղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Նանե Խալաթյանը պատասխանել է մարտի 20-ին: Ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել մարտի 21-ին:

Նարե կարապետյանը պատասխանել է մարտի 18-ին: Նույն օրը ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Ավետիս Տետեյանը պատասխանել է մարտի 16-ին: Ես իմ պատասխանը ուղարկել եմ մարտի 18-ին:

Արսեն Մկրտչյանը պատասխանել է մարտի 15-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 16-ին:

Աստղիկ Խաչատրյանը պատասխանել է մարտի 17-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 18-ին:

Մարտի 21-ին ուղարկեցի նոր  դաս-առաջադրանքը

Let’s enrich our vocabulary. Եկեք հարստացնենք մեր բառապաշարը:

Someone who…

Մարտի 22-ին պատասխանել է Աստղիկ Խաչատրյանը:

Իմ պատասխանը Աստղիկին՝

Well done, dear Astghik!

Correction of mistakes. You have only two mistakes.

 1. You’ll never be sad with him. He’s a very funny person. a հոդը պետք է գործածվի person գոյականի համար:

10) She’s so forgetful and absent-minded. «ցրված» բառի հայերեն համարժեքը «absent-minded»-ն է:

Մարտի 22-ին պատասխանել է Նելլի Գևորգյանը:  Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ մարտի 22-ի երեկոյան:
Մարտի 22-ին պատասխանել է Արսեն Մկրտչյանը: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ մարտի 22-ի երեկոյան:

Սպասում եմ մյուս սովորողների պատասխաններին:

Միջին դպրոց

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցմամբ երեք սովորող ունեմ՝ Աշոտ Հովհաննիսյանը, Արտյոմ Կիրակոսյանը և Անի Պետրոսյանը: Աշոտ Հովհաննիսյանը պարտաճանաչ կերպով ուղարկում բոլոր առաջադրանքների պատասխանները: Արտյոմ Կիրակոսյանը ուսումնական առաջին շրջանում երկու-երեք առաջադրանք կատարեց, իսկ Անի Պետրոսյանը դեռ որևէ առաջադրանք չի կատարել:

Մարտ ամսվա առաջին դաս-առաջադրանքը եղել է ամսի 5-ին՝ «have և have got» թեմայով:

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը մարտի 7-ին, բայց շատ սխալներ էր կատարել, որովհետև ուշադիր չէր կարդացել իմ բացատրությունները: Առաջարկեցի նորից կատարել առաջադրանքը: Դեռ Պատասխան չեմ ստացել:

Մարտի 22-ին ուղարկեցի երկրորդ առաջադրանքը:  

Արևելյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորող Անահիտ Հովհաննիսյանի հետ իմ աշխատանքը մարտ ամսին

Անահիտ Հովհաննիսյանը միշտ պարտաճանաչ կերպով կատարում է իր առաջադրանքները:

Առաջին առաջադրանքը եղել է մարտի 2-ին, որին Անահիտը պատասխանեց մարտի 13-ին:

Երկրորդ առաջադրանքը ուղարկել եմ մարտի 22-ին:

Առաջադրանք հեռավար ուսուցմամբ սովորող 5-րդ դասարանցի Անահիտ Հովհաննիսյանին.մարտի 22-ին

 1. Երբ ինչ-որ մեկը փռշտում է, ասում են. «Առողջություն: God bless you!», իսկ դրա պատասխանը՝ «Շնորհակալություն: Thank you»: Երբ ինչ-որ մեկը անզգուշորեն տրորել է ձեր ոտքը, ասում է. «Ներողություն: I am sorry կամ պարզապես՝ Sorry», իսկ դրա պատասխանը՝ «Ոչինչ – Never mind»: Երբ ինչ-որ մեկը ասում է «Excuse me», ուշադրություն դարձրեք նրան՝ ասելով՝ «I am listening to you»: Երբ ինչ-որ մեկը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, կան տարբեր տիպի պատասխաններ՝ «You are welcome , եթե մի բաժակ ջուր, մատիտ կամ էլ գրիչ ես տվել, – Not at all. Don’t mention it. It’s a pleasure to help you, եթե օգնել ես նրան ավելի կարևոր բանում»:Արագ կողմնորոշվեք, թե ինչ եք ասելու և ինչ պատասխան եք ստանալու այս իրավիճակներում.

I am sorry for knocking off your cell phone. Կներես, որ վայր գցեցի քո հեռախոսը:

Thank you for helping me to open my blog.

Your friend sneezed.

Thank you for lending me your pen.

Excuse me, …

 

Ինչպե՞ս հրաժարվել և ինչպե՞ս չհրաժարվել հյուրասիրությունից:Եթե ճաշկերույթի ժամանակ մի որևէ բան են հյուրասիրում և դուք չեք ուզում վերցնել, ապա պետք է ասել. «No, thank you» կամ «No, thank you, I am fed up»: Եթե ուզում եք օգտվել հյուրասիրությունից, ապա պետք է ասել. «Yes, please» կամ «Yes, please, I want some more», կամ «Yes, please. I want a piece of cake». Հիմա եկեք փորձենք.

 1. a) Do you want some more rice porridge? (հրաժարվեք)

 

 

 1. b) Help yourself to apples. (չհրաժարվեք)
 2. c) Taste this piece of cake. It is very delicious (համեղ). (չհրաժարվեք)

 

Պատասխանեք այս հարցերին.

 1. a) Have you got brothers and sisters? Are they older or younger than you? Do you often argue (վիճել) with them?
 2. b) What do you do in your free time? What is your hobby?
 3. c) Where do you live? Can you write your address in English?

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. մարտի 22-ին

Օտար լեզվի իմացության կարևոր կարողություններից է առանց թարգմանելու տալ մի որևէ բառի բացատրությունը և հակառակը՝ բառի օտար լեզվով բացատրությունից կռահել բառը: One of the important skills of knowing a foreign language is giving the definition or explanation of a word without translating it, and vice versa, to guess a foreign word by reading it or listing to its explanation in the foreign language.

Կարդացեք տրված մի քանի օրինակները. Read some examples.

A place where groceries are sold – supermarket.

A place where children go to get education – school.

A person who writes poems – poet.

A person who trains sportsmen – coach.

 

Task 1. Guess the word.

A place where you go to have dinner. –

A place where people are buried. –

A person who arrests people. –

A person who makes films. –

Something that opens doors. –

A person whose husband has died. –

A person who isn’t married. –

A place where you keep money. –

A place where you can buy medicine. –

In this section of the supermarket you can buy sweets. –

A person whose job is to govern the whole country (nation)-

Task 2. Give your own definitions of these words. Do not use English explanatory dictionaries.

elephant –

hedgehog –

library –

smart phone-

corkscrew –

slippers –

rifle –

prosecutor –

lawyer –

 

 

 

 

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. մարտի 21-ին

Let’s enrich our vocabulary. Եկեք հարստացնենք մեր բառապաշարը:

Someone who…

 1. keeps losing things is (careless-անուշադիր, forgetful-մոռացկոտ, absent-minded-ցրված)
 2. always drops/breaks things is (clumsy-անփույթ)
 3. thinks bad things will happen is (pessimistic – վատատես)
 4. goes to a lot of parties is (outgoing-շատ ման եկող, sociable-շփվող)
 5. keeps his thoughts and ideas to himself is (introverted-ներամփոփ, unsociable-չշփվող)
 6. never smiles is (bad-tempered- միշտ մռայլ վատ տրամադրությամբ, )
 7. makes you yawn is (boring – ձանձրացնող, )
 8. likes making things is (creative – ստեղծագործ, )
 9. keeps things tidy is (neat- կոկիկ, organized- կազմակերպված)
 10. never thinks about other’s feelings is (uncaring-անհոգատար, selfish-եսասեր)
 11. always arrives late for meetings is (unpunctual-անճշտապահ, unreliable -անվստահելի)
 12. makes you laugh all the time is (funny – զվարճացնող, humorous-սրամիտ հումորով)
 13. thinks good things will happen is (optimistic – լավատես, positive – դրական մտածողությամբ)
 14. hurts people or animals is (cruel-չար, sadistic-սադիստային բնավորությամբ)
 15. doesn’t like talking about his achievements is (modest – համեստ)

Translate the following sentences into English.

 1. Երբեք չես տխրի նրա հետ: Նա շատ զվարճալի մարդ է:
 2. Մարդիկ, ովքեր երբեք իրենց հույսը չեն կորցնում դժվար իրադրություններում, լավատես են:
 3. Դու միշտ ուշանում ես մեր հանդիպումներին: Դու անճշտապահ ես:
 4. Չի կարելի այդքան եսասեր լինել: Հարկ է, որ երբեմն մտածես նաև այլ մարդկանց մասին:
 5. Նա այնքան ձանձրալի է, որ երբ սկսում է խոսել, ես հորանջում եմ:
 6. Ամեն օր նա թատրոն, կինո, համերգ կամ հավաքույթի է գնում: (Թարգմանեք այս նախադասությունը երկու բառով:)
 7. Թոմը չի խոսում իր զգացմունքների մասին: Նա այնքան ներամփոփ է:
 8. Պարոն Բրաունը համեստ կյանքով է ապրում, չնայած շատ ունևոր մարդ է:
 9. Քո սենյակը միշտ մաքուր է և ամեն ինչ իր տեղում: Դու շատ կոկիկ ես:
 10. Նա այնքան մոռացկոտ ու ցրված է:

 

Մարտի 22-ին պատասխանել է Աստղիկ Խաչատրյանը:

Իմ պատասխանը Աստղիկին՝

Well done, dear Astghik!

Correction of mistakes. You have only two mistakes.

 1. You’ll never be sad with him. He’s a very funny person. a հոդը պետք է գործածվի person գոյականի համար:

10) She’s so forgetful and absent-minded. «ցրված» բառի հայերեն համարժեքը «absent-minded»-ն է:

Մարտի 22-ին պատասխանել է Նելլի Գևորգյանը:  Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ մարտի 22-ի երեկոյան:
Մարտի 22-ին պատասխանել է Արսեն Մկրտչյանը: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ մարտի 22-ի երեկոյան:
Ապրիլի 2-ին պատասխանել է Ավետիս Տետեյանը:
Սխալները ուղղել և պատասխանել եմ ապրիլի 3-ին:
Նարե Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլի 8-ին:

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավարուսուցմամբ սովորողների համար. մարտի 11-ին

Երկրորդ և երրորդ տիպի պայմանական նախադասությունները նմուշ օրինակներով.

Նմուշ օրինակներ

It isn’t windy today. We won’t wear scarves. Այսօր քամոտ չէ: Մենք շարֆեր չենք կրի: 

Երկու նախադասությունները միացնում ենք իրար «եթե» շաղկապով:

If it were windy today we would wear scarves. Եթե այսօր քամոտ լիներ, մենք շարֆեր կկրեինգ: (Պետք է ուշադրություն դարձնել to be բայի վրա, որը միշտ were ձևը ունի բոլոր դեմքերի համար:)

Նույնկերպ վարվեք տրված նախադասությունների հետ:

 1. The weather is not cold. The children won’t stay indoors.
 2. He isn’t’ going to enter university. He won’t attend preliminary courses.
 3. The weather isn’t warm today. We won’t go hiking.
 4. The sausage is not fresh. I won’t eat it.
 5. I am not a doctor. I won’t help you.

Նմուշ օրինակ

I don’t like carbonated soft drinks. I don’t buy them. 

If I liked carbonated soft drinks I would buy them.

 1. I have no appetite. I won’t eat anything.
 2. He doesn’t read much. His vocabulary won’t get rich.
 3. I don’t know Mr. Hansen. I can’t meet him at the airport.
 4. He doesn’t sing well. He won’t take part in the concert.
 5. They don’t cook. They don’t eat at home.

Նմուշ օրինակ

I have got no money with me. I can’t lend you any.

If I had money with me I would lend you some. 

 1. Jim doesn’t earn much. He can’t go to the sea every summer.
 2. I don’t know the town. I can’t show it to you.
 3. The soup isn’t ready We can’t have dinner now.
 4. We haven’t got any vegetables at home. We can’t make any salad.
 5. I don’t read any newspapers. I can’t tell you the news.

Ռուբեն Գալստյանը և Նելլի Գևորգյանը պատասխանել են մարտի 12-ին: Ողղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Նանե Խալաթյանը պատասխանել է մարտի 20-ին: Ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել մարտի 21-ին:

Նարե կարապետյանը պատասխանել է մարտի 18-ին: Նույն օրը ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Ավետիս Տետեյանը պատասխանել է մարտի 16-ին: Ես իմ պատասխանը ուղարկել եմ մարտի 18-ին:

Արսեն Մկրտչյանը պատասխանել է մարտի 15-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 16-ին:

Աստղիկ Խաչատրյանը պատասխանել է մարտի 17-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 18-ին:

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. մարտի 5-ին

have և have got

Բրիտանական անգլերենում «have got»-ը նշանակում է «ունենալ» հաշվելի և անհաշվելի գոյականների համար՝  տվյալ ներկա ժամանակահատվածում: «Have got»-ով կազմված նախադասությունների հարցը կազմվում է «have»-ը դնելով ենթակայից առաջ:

He has got a new Nissan Tiida. What has he got?

He has got free time now. I think he can help us.

Has he got free time now?

«Have»-ը նշանակում է «ունենալ» ընդհանրապես անհաշվելի գոյականների համար: «Have»-ը նաև ձեռք է բերում տարբեր բայերի նշանակություններ տարբեր գոյականների հետ՝ have breakfast – նախաճաշել, have coffee (tea) – սուրճ (թեյ) խմել, have a good time – լավ ժամանակ անցկացնել, have a smoke (cigarette) – ծխել, …

Հարցական նախադասությունները կազմելիս գործածվում է «to do» օժանդակ բայը:

Do you have breakfast every day? Did you have a good time yesterday?

I am so busy during the working day that I don’t even have time to chat with my fellow workers. Խոսողը ընդհանրապես ազատ ժամանակ չունի: Բայց այս իրավիճակում գործածվում է «have got» ձևը. «I haven’t got time to help you today. Can you come to our office tomorrow? – Ես այսօր ժամանակ չունեմ ձեզ օգնելու համար: Կարո՞ղ եք գալ մեր գրասենյակ վաղը»:

Առաջադրանք.

Շարունակեք սկսված հարցը. Form questions with the given beginnings.

 1. The Smiths have tea at five.

When …?

2. The Smiths have got a new car.

What …?

3. He seldom has accidents.

How often …?

4. Their grandparents have breakfast at 9 am.

What time …

5. Their grandparents have got a house in the country.

What ….?

Translate into English.  

1. Նրանք միշտ ընթրում են երեկոյան ժամը 8-ին:

2. Նրանք մի նոր տուն ունեն գյուղում:

3. Նա աղքատ է և փող չունի:

4. Կարո՞ղ ես վճարել ուղևորավարձը: Ես փող չունեմ: Դրամապանակս թողեցի տանը:

5. Արամը դժվարանում է (դժվարություն ունի) ֆիզիկան սովորելիս:

6. Արամը չունի ֆիզիկայի դասագիրք:

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը. շատ սխալներ էր արել: Առաջարկեցի նորից կատարել առաջադրանքը՝ իմ բացատրությունները ուշադիր կարդալուց հետո:

Առաջադրանք հեռավար ուսուցման 5-րդ դասարանի համար. մարտի 2-ին

I. Answer these questions. 

 1. What do you do when you are thirsty?
 2. What do you do when there is a good film on TV but you have a lot of homework to do?
 3. What do you do when you are outside, and the battery of your cell phone is very low but you want to call your mother?
 4. What do you do when you are in another country and you miss (կարոտել) Armenia very much?
 5. What do you do when you are hungry and there is nothing in the fridge?

II. Explaining the meaning of words in English. Բառերի նշանակությունը անգլերեն բացատրելը.

Դու օտար երկրում ես և խոսելու ժամանակ մի ինչ-որ բառ չես կարողանում անգլերեն ասել: Ինչպե՞ս կբացատրես այդ բառը անգլերեն քո իմացած այլ բառերով, բառակապակցություններով կամ նախադասություններով:

How can you explain the meanings of these words in English?

 1. անձրև
 2. ձյուն
 3. հեծանիվ
 4. ուսուցիչ
 5. փող
 6. ծով
 7. գետ
 8. մայրաքաղաք
 9. ավտոմեքենա
 10. հաց

 

 

 

Առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. փետրվարի 26-ին

Dear learners, you have already learned how sentences in direct speech can be turned into indirect speech. Now let’s check your knowledge. Here is a text of a parable (առակ): Read the text and reproduce it in indirect speech. Կարդացեք տեքստը և փոխադրեք այն անուղղակի խոսքով: 

One day a very wealthy father took his son on a trip to the country for the sole purpose of showing his son how it was to be poor. They spent a few days and nights on the farm of what would be considered a very poor family.

After their return from the trip, the father asked his son how he liked the trip. “It was great, Dad,” the son replied.

“Did you see how poor people can be?” the father asked. “Oh Yeah,” said the son.

“So what did you learn from the trip?” asked the father.

The son answered, “I saw that we have one dog and they had four. We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night. Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon. We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. We have servants who serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us, they have friends to protect them.”

The boy’s father was speechless. Then his son added, “It showed me just how poor we really are.”

Too many times we forget what we have and concentrate on what we don’t have. What is one person’s worthless object is another’s prize possession. It is all based on one’s perspective.

Sometimes it takes the perspective of a child to remind us what’s important.

 

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը մարտի 2-ին գերազանց էր: 

Պատասխանել է նաև Նելլի Գևորգյանը, որը նոր սովորող է: Խորհուրդ տվեցի նրան նախ կատարել հունվարի 31-ի առաջադրանքը, որտեղ տվյալ թեման բացատրված է օրինակներով:

Ռուբեն Գալստյանը պատասխանել է մարտի 9-ին:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է մարտի 9-ին:

 

 

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար սովորողների համար. փետրվարի 18-ին

 

Անցյալ դասի առաջադրանքն էր լսել մինչև 2-րդ րոպեի վերը, գրի առնել և թարգմանել հայերեն: Այս առաջադրանքը շատ լավ էր կատարել Աշոտ Հովհաննիսյանը:

Այսօրվա առաջադրանքը.

Շարունակում եք լսել երկխոսությունները 2-րդ րոպեից հետո, երբ սկսում են խոսել ներգաղթյալների խնդիրների մասին մինչև 4-րդ րոպ. 10 վայրկյանը: Գրի առնել ամբողջ տեքստը և թարգմանել հայերեն:

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավարուսուցմամբ սովորողների համար. փետրվարի 18-ին

Ուղղակի խոսքի փոխակերպումը անուղղակիի

(Շարունակություն)

Ո՞ր դեպքերում են լինում շեղումներ կանոններից:

Երբ ուղղակի խոսքում համընդհանուր ճշմարտություն է ասվում, ապա ներկա ժամանակը չի փոխվում անցյալի:

The teacher said: “The Earth is the third planet in the Solar System.” (Երկիրը Արեգակնային համակարգության երրորդ մոլորակն է:)

The teacher said that the Earth is the third planet in the Solar System.

The teacher said: “Moscow is the capital city of Russia.” The teacher said that Moscow is the capital city of Russia.

Եթե ուղղակի խոսքում երկրորդ տիպի պայմանական նախադասություն է, ապա ժամանակները մնում են անփոփոխ:

She said: “If you were my husband I would give you poison.” She said that if were her husband she would give me poison.

I said: “If you were my wife I would take that poison with pleasure.” I said that if she were my wife I would take that poison with pleasure.

Եթե ուղղակի խոսքում մի քանի իրար հաջորդող անցյալ ժամանակով կազմված նախադասություններ կան, ապա Past perfect է դառնում միայն առաջինը:

He said: “Last night I came home, switched on the light and saw a stranger sleeping on the sofa.”

He said that had come home the previous night and saw a stranger sleeping on the sofa.

Հետաքրքիր այլ մանրամասնություններ

Երբ ուղղակի խոսքում երկու առանձին պատմողական նախադասություն կա, պետք է դրանք կապել այսպես՝ …and adds that… ,…and added that… (…և ավելացնում է, որ…, …և ավելացրեց, որ…)

He said: “I am tired. I want to go to bed.”  He said that he was tired and added that he wanted to go to bed.

Երբ ուղղակի խոսքի մի նախադասությունը պատմողական է, իսկ մյուսը՝ հարցական, ապա պետք է դրանք կապել իրար այսպես՝ …and asks if… , եթե հարցը ընդհանուր է և …and asks when (why, where…)…, եթե հատուկ հարցի հետ գործ ունենք:

She said to me: “I know that you were not at home last night. Where were you?”  She told me that she knew I hadn’t been at home the previous night and asked where I had been.

Եթե ուղղակի խոսքում ասվում է «I am sorry, I have lost your book.», ապա պետք է օգտագործել «apologize-ներողություն խնդրել» բառը:

He apologized to me for having lost my book.

Ուղղակի խոսքը անուղղակիի վերածելիս հաճախ են գործածվում այս բառերն ու բառակապակցությունները tell և ask բառերի փոխարեն`…advise-խորհուրդ տալ, warn-նախազգուշացնել, demand-պահանջել, insist-պնդել, declare-հայտարարել, want to know- ուզենալ իմանալ, wonder-ուզենալ իմանալ և այլ նմանատիպ բառեր և բառակապակցություններ:

He said, “Where are you from?” He wondered where I was from.

Mother said, “Beware of coming trains in this place.” Mother warned me against coming trains in that place.

 

Առաջադրանք

Ուղղակի խոսքը փոխակերպեք անուղղակիի. Turn the direct speech into indirect.

She said to me: “I don’t remember where I put my mobile phone. Have you seen it?”

The teacher said: “Tomorrow you will take your final test. It will be better if you revise the grammar rules.”

The teacher said: “The River Volga flows into the Caspian Sea.”

He said: “I did everything as you said. I turned off the lights, turned off the gas, and locked the door.”

She said, : “I am sorry. I broke your mobile phone.”

Mother said: “Nick, you should wash your hands before having a meal.” Խորհուրդ է տալիս:

He took the loud speaker and said: “You are free and proud citizens of Armenia.” Հայտարարում է:

He said: “When are you going to take your next exam?” Նա ուզում էր իմանալ, թե երբ…

 

 

 

 

Դաս-առաջադրանք հեռավար ուսուցման 5-րդ դասարանի համար. փետրվարի 14-ին

Երբ մի բան անելու թույլտ վություն ենք խնդրում, հայերեն ասում ենք. «Կարելի՞ է…», իսկ անգլերեն՝ «May I …?»: Երբ մի բան այնքան էլ չենք ուզում անել, բայց ստիպված ենք անել դա, հայերենում ասում ենք. «Ես ստիպված եմ …», իսկ անգլերեն՝ «I have to …»: Երբ մեզ համար միևնույնն է մի բան անելը կամ չանելը, բայց ուզում ենք, որ դիմացինի կամքով լինի, հայերենում ասում ենք. «Բացե՞մ…, օգնե՞մ…, տանե՞մ…, բերե՞մ… », իսկ անգլերենում՝ «Shall I open…? Shall I help …? Shall I bring?»: Այս բոլոր նշված դեպքերում չի գործածվում «must-պետք է» բառը:

 1. Ընտրեք ճիշտ նախադասությունը

Դու ուզում ես դիտել մի հեռուստահաղորդում: Ի՞նչ կասես այդ դեպքում

 1. May I watch this TV programme?
 2. Do I have to watch this TV programme?

Քո պապիկն ասում է, որ լավ չի զգում: Ի՞նչ կասես:

 1. Shall I bring you a glass of water?
 2. Must I bring you a glass of water?

Ցուրտ է սենյակում և պատուհանն էլ բաց է: Ի՞նչ կասես:

 1. Do I have to close the window?
 2. May I close the window?

Քո մայրիկի պայուսակը ծանր է: Ի՞նչ կասես:

 1. Shall I help you mum?
 2. Do I have to help you, mum?

Դու ուզում ես օգտվել քո ընկերոջ համակարգչից: Ի՞նչ կասես:

 1. May I use your computer?
 2. Shall I use your computer?

Դու վատ ես զգում և ուզում ես դուրս գնալ դասասենյակից: Ի՞նչ կասես:

 1. Must I go out?
 2. May I go out?
 1. If you have a pet at home, write at least 5-6 sentences about them. If you have no pets at home, write about your toys. (pet –տանը պահվող կենդանի՝ շուն, կատու..)
 2. Ենթադրենք նամակագրական կապ ունես մի ամերիկացի քո հասակակցի հետ: Պատմիր նրան քո դպրոցի մասին: Write about your school.

Անահիտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է փետրվարի 18-ին:

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հունվարի 31-ին

Ուրիշի ուղղակի խոսքի փոխակերպումը անուղղակիի

Սովորում ենք առանց տեսության՝ միայն ուսումնասիրելով տրված օրինակները: Կարևոր տեղերը ընդգծված են:

Երբ հեղինակի խոսքը ներկա ժամանակում է:

Aram says: “I want to help you.”  Aram says that he wants to help me.

Aram says to me: “I want to help you.” Aram tells me that he wants to help me.

Aram says: “I wanted to help you yesterday but I didn’t have time.”  Aram says that he wanted to help me yesterday but he didn’t have time.

Aram says: “Do you want me to help you?”  Aram asks if I want him to help me.

Aram says: “Where did you meet your teacher?”  Aram asks where I met my teacher.

Aram says to me: “Where did you meet your teacher”  Aram asks me where I met my teacher.

Aram says to me: “Did you meet your teacher in the classroom or at the bus stop?” Aram asks me whether I met my teacher in the classroom or at the bus stop.

He says to me: “Help me please.”   He asks me to help him.

He says to me: “Go out of the room.”  He tells me to go out of the room.

He says to me: “Don’t go out without your hat on. It is windy outside.” He tells me not to go out without my hat on as it is windy outside.

Երբ հեղինակի խոսքը անցյալ ժամանակում է.

He said: “I want to help you.” He said that he wanted to help me.

He said to me: “I saw an interesting film yesterday.” He told me that he had seen an interesting film the day before.

“Which is your permanent address?” asked the interviewer. The interviewer asked which was my permanent address.

“What do you usually do in the evenings?”, the teacher asked. The teacher asked what I usually did in the evenings.  Հարցի «do» օժանդակ բայը վերանում է, որովհետև անուղղակի խոսքում նախադասությունը արդեն պատմողական է դառնում:

փոփոխություններ, երբ հեղինակի խոսքը անցյալ ժամանակում է

now – then

here – there

at present – then

was/were – had been

go – went

went – had gone

will – would

would – would

yesterday – the day before կամ the previous day

tomorrow – the next day

in two days – two days later

two days ago – two days before

last week – the previous week

may – might

might – might

should – should

 

Առաջադրանք

Turn into indirect speech

 1. He said: “I have chosen my course.”
 2. He said to me: “Will you take me to your office tomorrow?”
 3. He says to me: “Will you take me to your office tomorrow?”
 4. “I’ll wait for you here”, she said.
 5. The captain said to the sailor: “Raise the flag.”
 6. She asked him: “How many umbrellas did you take to the umbrella maker’s shop yesterday?”
 7. She asks him: “How many umbrellas did you take to the umbrella maker’s shop yesterday?”
 8. “We have a lift but very often it doesn’t work”, they said.
 9. He said: “I’ll join you as soon as I am ready.”
 10. “What do you think of the canteen coffee?”, asked Peter.
 11. “What do you think of the canteen coffee?”, asks Peter.
 12. He said to me: “Don’t lock the door.”
 13. “Don’t watch late night horror films”, said Mother.
 14. “Where is the ticket office?”, asked Mrs Jones.
 15. Peter said: “My father will come to the school tomorrow.”
 16. He said: “I sent him a message last week.”
 17. He asked Jane: “Why don’t you come in time?”
 18. Tom said: “Everything will be ready in two weeks.”
 19. She says: “I think the weather will change tomorrow.”
 20. She said: “I think the weather will change tomorrow.”

 

Պատասխանել են Ավետիս Տետեյանը և Աստղիկ Խաչատրյանը

Ավետիսին հանձնարարեցի նորից կատարել առաջադրանքը՝ իմ բացատրությունները ուշադիր կարդալուց հետո:

Աստղիկ Խաչատրյանին ուղարկեցի սխալների ուղղումը:

Պատասխանել է Ռուբեն Գալստյանը.

Սխալների ուղղումը իմ բացատրություններով ուղարկել եմ փետրվարի 8-ին:

 

Ավետիս Տետեյանը երկրորդ անգամ կատարեց առաջադրանքը: Չէր հասկացել միայն ընդհանուր հարցի փոխակերպումը անուղղակիի: Ուղարկեցի սխալների ուղղումը իմ բացատրություններով: 12.02.2019

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հունվարի 31-ին

Շատ կարևոր է լսելով հասկանալու վարժանքը: Ձեզ եմ ներկայացնում լսելով հասկանալու համար նախատեսված դաս: Լսեք մինչև երկրորդ րոպեի սկիզբը: Լսելու ժամանակ դադար տվեք և աշխատեք կրկնել ասված նախադասությունները: Եթե որևէ բառ չեք հասկանում, կարող եք նայել բառարանում: Տեքստը երկու անգամ լսելուց հետո սկսեք թարգմանել այն: Դադար տվեք յուրաքանչյուր նախադասութւնը էկրանին հայտնվելուն պես: Գրի առեք նախադասությունը և թարգմանեք այն հայերեն:

Ձեր առաջադրանքն է. լսել, գրի առնել բոլոր նախադասությունները և թարգմանել դրանք հայերեն:

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը փետրվարի 7-ին: Ստուգել եմ պատասխանը և ուղարկել եմ իմ կարծիքը փետրվարի 8-ին:

 

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 21-ը հունվարի

Our previous lesson was about describing people. Today’s lesson is about the place where we live.

I live in Yerevan. It is the capital city of the Republic of Armenia. Although Yerevan is an ancient city it looks like a newly built one. They say that Yerevan is 2800 years old but you can hardly find a house which is more than 100 years old. Anyway, I love Yerevan. The population of Yerevan is more than one million. The center of the city is Republican Square. It is considered to be one of the most beautiful squares in the world. It has a pool with tens of dancing fountains with light effects. One can also admire the Opera House which is not far from Republican Square. In front of the Opera House, there is a square which has two names: Theatrical Square and Freedom Square. There are a lot of public gardens in Yerevan. Tourists say that, first of all, they are impressed by the great number of fountains of drinkable water everywhere in the city. They are also impressed by the friendly atmosphere in our city.

Artem Kirakosyan and Ashot Hovhannisyan, can you describe the place where you are living now? I will publish your descriptions on the English page of our school website.

 

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար սովորողների համար. հունվարի 20-ին

Ժամանակների համաձայնեցումը.

Երբ գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակում է, ժամանակների համաձայնեցման անհրաժեշտություն չկա: Անգլերեն նախադասության թարգմանությունը հայերեն նույն ժամանակներով է կատարվում:

He knows that everybody will agree with him. Նա գիտի, որ բոլորը կհամաձայնվեն իր հետ:

She is sure that the plane took off on time. Նա համոզված է, որ ինքնաթիռը ժամանակին թռավ:

I know that you have read a great number of books. Ես գիտեմ, որ դու մեծ քանակի գրքեր ես կարդացել:

Երբ գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակում է, անհրաժեշտ է համաձայնեցնել բայական ժամանակները:

 1. Անգլերենի երկրորդական նախադասությունը չի կարող լինել Simple Present, Simple Future, Present Perfect, Present Continuous ժամանակներում:

He knew that everybody would agree with him.   Նա գիտեր, որ բոլորը կհամաձայնվեն իր հետ:

2. The mother knew that her child was plaing with the puppy in the next room. Մայրիկը գիտեր, որ իր երեխան խաղում է շնիկի հետ կողքի սենյակում:

3. I was sure that he had passed the exam.   Ես համոզված էի, որ նա հանձնել է իր քննությունը:

4. I asked her if she wanted to drink a cup of coffee. Ես հարցրեցի նրան, թե արդյոք նա ուզում է մի գավաթ սուրճ խմել:

Բացառություն.

Եթե երկրորդական նախադասությունը համընդհանուր ճշմարտություն է, ապա այն մնում է Simple Present ժամանակում՝ նույնիսկ, եթե գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակում է:

The teacher said that the Earth moves round the Sun. Ուսուցիչն ասաց, որ երկիրը պտտվում է արեգակի շուրջը:

Translate the following sentences into English.

 1. Նա ինձ ասաց, որ ուզում է Ամերիկա մեկնել:
 2. Թոմը համոզված էր, որ բոլորը սիրում և հարգում են իրենց նոր ուսուցչին:
 3. Ես գիտեի, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:
 4. Ես գիտեմ, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:
 5. Ես համոզված էի, որ նրանք չեն ուշանա:
 6. Ես համոզված եմ, որ նրանք չեն ուշանա:
 7. Սա ամենահետաքրքիր պատմությունն է, որ ես երբևէ լսել եմ:
 8. Դա ամենահետաքրքիր պատմությունն էր, որը ես երբևէ լսել էի:
 9. Նա հարցնում է ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:
 10. Նա հարցրեց ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:
 11. Նա ինձ ասաց, որ կօգնի ինձ:
 12. Նա ասում է ինձ, որ կօգնի ինձ:
 13. Նա ասում է, որ շատ գրքեր է կարդացել:
 14. Նա սաց, որ շատ գրքեր է կարդացել:
 15. Ես համոզված էի, որ նրանք աշխատում են և ներս չմտա:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը հունվարի 23-ին

https://1drv.ms/w/s!Aox0vdeUrrhwgQ1A39BJ4DFETOXB

Correction of mistakes

2) Tom was sure, that everyone loved and respected their new teacher.

9) He asks me how many mistakes I have made.  Astghik, you have chosen the right tenses in the 9th and 10th sentences but why have you written the word order of interrogative sentences?

10) He asked me how many mistakes I had made.

15) I was sure, that they were working, so I didn’t go in.

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը հունվարի 23-ին

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Սխալների ուղղում

Նա ինձ ասաց, որ ուզում է Ամերիկա մեկնել:

He told me that he wanted to go to America.

Թոմը համոզված էր, որ բոլորը սիրում և հարգում են իրենց նոր ուսուցչին:

Tom was sure that everybody loved and had a respected their new teacher.

Ես գիտեի, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:

I knew that you would like that film.

Ես գիտեմ, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:

I know that you will like this film.

Ես համոզված էի, որ նրանք չեն ուշանա:

I was sure that they wouldn’t be late.

Ես համոզված եմ, որ նրանք չեն ուշանա:

I am sure they will not be late.

Սա ամենահետաքրքիր պատմությունն է, որ ես երբևէ լսել եմ:

This is the most interesting story, that I have ever heard.

Դա ամենահետաքրքիր պատմությունն էր, որը ես երբևէ լսել էի:

That was the most interesting story, that I had ever heard.

Նա հարցնում է ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:

He asks me how many mistakes I have made.

Նա հարցրեց ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:

He asked me how many mistakes I had made.

Նա ինձ ասաց, որ կօգնի ինձ:

Ha told me that he would help me.

Նա ասում է ինձ, որ կօգնի ինձ:

He tells me that he will help me.

Նա ասում է, որ շատ գրքեր է կարդացել:

He says that he has read many books.

Նա սաց, որ շատ գրքեր է կարդացել:

He said that he had read many books.

Ես համոզված էի, որ նրանք աշխատում են և ներս չմտա:

 

I was sure that they were working and I didn’t go in. 

Դաս-առաջադրանք 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հունվարի 10-ին

«Իմ օրը» ներկա և անցյալ ժամանակներում

Ներկա ժամանակ

Every day I get up at 7:30 (seven thirty կամ half past seven).  I go to the bathroom and wash. Then I put on my clothes and have breakfast. I usually eat bread and cheese or butter and drink a cup of tea. Then I take my bag and go to school. We usually have 5 or 6 lessons. I like our school, my friends and teachers. I come home at 2:30. When the weather is fine I like to play outdoor games with my friends. I have dinner at 3 o’clock. After dinner I do my lessons. In the evenings I like to watch TV. I go to bed at 10 pm.

Answer the questions (հարցերին պատասխանելիս գրեք ձեր օրվանը համապատասխան՝ օգտագործելով տեքստի բառերը)

 1. T what time do you usually get up?
 2. What do you do when you get up?
 3. What do you eat and drink for breakfast?
 4. Do you go to school on foot or by bus?
 5. How many lessons do you have at school every day?
 6. At what time do you usually come home?
 7. Do you play outdoor games with your friends?
 8. At what time do you have dinner?
 9. Do you do homework every day?
 10. What do you do in the evenings?

 

Անցյալ ժամանակ

Yesterday I got up at 7:30. I went to the bathroom and washed. Then I put on my clothes and had breakfast. I ate bread and cheese and drank a cup of tea. Then I took my bag and went to school. We had 6 lessons yesterday. I came home at 2:30. It was sunny yesterday and my friends and I played volley-ball. I had dinner at 4 o’clock.  After dinner I did my lessons. In the evening I watched a film on TV.

 1. At what time did you get up yesterday?
 2. What did you do when you got up yesterday?
 3. What did you eat for breakfast yesterday?
 4. Did you walk to school or did you go to school by bus.
 5. How many lessons did you have yesterday?
 6. What did you do after dinner yesterday?
 7. Did you do your homework?

 

Պատասխանել է Անահիտ Հովհաննիսյանը 

1.Usually I get up at 8:30 (half past eight).

2.I go to the bathroom and wash then comb my hair, and put on my clothes.

3.I eat eggs with butter, bread and drink a cup of tea for my breakfast.

4.I usually go to school on foot.

5.Every day we have 6 lessons.

6.I usually cօme home at 3:30 (half past three).

7.When the weather is fine I play outdoor games with my friends.

8.We usually have dinner at 4:30 (half past four).

9.Every day I do my homework.

10.Every evenings I usually like to draw.

 

 

1.I got up at 9:30 (half past nine) yesterday.

2.I went to the bathroom washed, and put on my clothes.

3.I ate bread and jam and drank a cup of milk.

4.I went to school on foot.

5.I had 5 lessons yesterday.

 1. Yesterday after dinner I had a little rest and did my home work.

7.Yes, I did my home work.

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հունվարի 9-ին

Անձի արտաքին և ներքին նկարագիրը

What does he look like? – Ինչպիսի՞ն է նա արտաքնապես (հասակը, մաշկի և մազերի գույնը, գե՞ր է, թե՞ նիհար, հագուստի ոճը ):

tall – բարձրահասակ, short-ցածրահասակ, slim- հաճելիորեն նիհար, plump-հաճելիորեն գեր, fat-գեր, thin-նիհար, be of light complection-բաց գույնի մաշկով, be of dark complection-մուգ գույնի մաշկով, brown eyes-, light brown hair-բաց շագանակագույն մազեր, dark brown hair-մուգ շագանակագույն մազեր, sports clothes-սպորտային հագուստ, jeans-, shorts-, T-shirt-, suit-կոստյում, trousers-տաբատ, jacket -բաճկոն

What is he like? – Ինչպիսի՞ն է նրա ներքինը (զգացմունքայնությունը, բնավորության գծերը, հետաքրքրությունները, նպատակները, ձգտումները):

sensitive-զգայուն, easy going-հեշտ առնչվող, sociable-հեշտ շփվող, self-confident-ինքնավստահ, indecisive-ոչ վճռական, optimistic-լավատես, pessimistic-վատատես, talkative-շատախոս, outgoing-շատ դուրս գնացող, reserved-ներամփոփ, interested-հետաքրքրասեր, indifferent-անտարբեր, honest-ազնիվ, liar-սուտասան, imaginative-երևակայող, creative-ստեղծագործող…,

Joe wants to find a penfriend on the Internet. Read Joe’s description of himself and write down yours. Ջոուն ուզում է հաղորդակցվել համացանցով իր հասակակցի հետ: կարդացեք նրա նամակը, որտեղ նա ինքն իրեն է նկարագրում և գրեք ձերը:

Hi! My name is Joe. I am 15 years old. I am from Newcastle which is in the North of England. I am a student. I am not very tall and not short. I am neither fat nor thin. I have light brown hair and grey eyes. I am fond of wearing sports clothes. I am a sociable boy. I have got very good friends. I am an optimistic boy. In fact I never get upset. I like listening to rock music. I also like to watch action films. When I leave school I want to continue my studies at London University. I want to become a doctor. Will you tell me about yourself?

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հունվարի 8-ին

The Past Perfect ժամանակաձևի կազմությունը և գործածումը

Կազմությունը բոլոր դեմքերի համար նույնն է՝ had + բայի երրորդ ձևը

I (you, he, she it, we, you, they) had eaten. Ես կերել էի:

Had he eaten?  He hadn’t eaten.

Ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է նախքան մի պահ անցյալում: Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել կամ բառակապակցություններով՝ by 6 o’clock yesterday-մինչև երեկ ժամը 6-ը, by last Sunday-մինչև անցյալ կիրակի, by the end of last year-մինչև անցյալ տարվա վերջը:

Ես ավարտել էի այդ աշխատանքը մինչև անցյալ ուրբաթ: I had finished that work by last Friday.

Մենք հանձնել էինք մեր քննությունները մինչև ամառվա սկիզբը: We had taken our examinations by the beginning of summer.

Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել նաև մեկ այլ նախադասությամբ, որը անցյալ ժամանակում է:

Երբ նա նորից զանգահարեց ինձ, ես կատարել էի առաջադրանքը: When he telephoned me again, I had done the task.

Նա ասաց, որ կարդացել է այդ գիրքը: He said that he had read that book.

Նախքան ֆիլմը դիտելը նա կարդացել էր այդ վեպը: She had read the novel before she saw the film.

Նա սկսեց թարգմանել բանաստեղծությունը հայերեն, մի քանի բառ բառարանում նայելուց հետո: He began translating tհe poem into Armenian after he had looked up some words in the dictionary.

Նա չէր պառկում քնելու մինչև չպատասխաներ բոլոր նամակներին: She didn’t go to bed until she had answered all the letters.

 

Առաջադրանք 1.

Բացել փակագծերը՝ բայերը գործածելով կամ Simple Past, կամ՝ Past Perfect ժամանակաձևերում:

 1. The teacher (to check) our essays by last Saturday.
 2. She opened the door and (to see) that someone (to turn) everything upside down.
 3. Tom (not to go) to bed until he (to clean) his teeth.
 4. She (to say) that she (to see) that film (not to want) to see it again.
 5. When I (to look) at him I (to think) that I (to meet) him somewhere before.
 6. We (not to have) breakfast when she (to arrive.)
 7. We couldn’t pass the border because we (to leave) our passports at home.
 8. After he (to read) all the names on the list, he realized that he (not to pass) the test.
 9. When she (to come) home it (to seem) to him that something bad (to happen).
 10. When I (to arrive) at the airport, I (to discover) that I (to forget) to bring the passport.

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երբ հասա կայարան, հիշեցի, որ մոռացել եմ վերցնել իմ անձնագիրը:
 2. Երեխան սովորաբար չէր քնում, մինչև հեքիաթ չպատմեին:
 3. Նա ավարտել էր տեքստի թարգմանությունը մինչև երեկոյան ժամը 7-ը:
 4. Սիրանուշը շատ էր կարդացել Եգիպտոսի մասին նախքան այնտեղ մեկնելը:
 5. Նա հասկացավ ամեն ինչ, նամակը մի քանի անգամ կարդալուց հետո:
 6. Ուսուցիչն ասաց, որ ստուգել է մեր շարադրությունները:
 7. Ֆիլմն այնքան անհետաքրքիր էր, որ բոլորը լքել էին դահլիճը, նախքան դրա վերջանալը:
 8. Նրանք չկարողացան շարունակել իրենց ճամփորդությունը, որովհետև ծախսել էին իրենց ողջ գումարը:
 9. Նրանք հրաժարվեցին որևէ բան ուտել, քանի որ արդեն ճաշել էին:
 10. Դու ասացի՞ր նրան, որ պատասխանել ես իր նամակին:

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը և իմ բացատրությունները

Առաջադրանք 1.

Բացել փակագծերը՝ բայերը գործածելով կամ Simple Past, կամ՝ Past Perfect ժամանակաձևերում:

 1. The teacher had checked our essays by last Saturday. Անգլերենում շաբաթվա օրերը միշտ մեծատառով են գրվում:
 2. She opened the door and saw that someone had turned everything upside down.
 3. Tom didn’t go to bed until he had cleaned his teeth. Ատամները մաքրելը ավելի շուտ է եղել և այդ պատճառով էլ այդ գործողությունը Past Perfect ժամանակով է: Ճիշտ սրա նման մի նախադասություն որպես օրինակ գրել էի իմ բացատրություններում, որը չես ուզեցել կարդալ:
 4. She said that she had seen (բացատրությունների առաջին կետը Past Perfect-ի կազմության մասին է had + բայի երրորդ ձևը) that film and she doesn’t want to see it again.
 5. When I looked at him I thought that I had met him somewhere before.
 6. We hadn’t had breakfast when she arrived.
 7. We couldn’t pass the border because we had left our passports at home.
 8. After he had read all the names on the list, he realized that he had not passed the test.
 9. When she came home it seemed to him that something bad had happened.
 10. When I arrived at the airport, I discovered that I had forgotten to bring the passport.

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երբ հասա կայարան, հիշեցի, որ մոռացել եմվերցնել իմ անձնագիրը:

When I arrived at the airport, I remembered that I had forgotten to bring my passport.

 1. Երեխան սովորաբար չէր քնում, մինչև հեքիաթչպատմեին:

The baby didn’t usually (usually-ի տեղը միշտ ենթակայից հետո է) fall asleep until somebody had told him a fairy tale. (Բացատրության մեջ իմ օրինակը սա էր. Նա չէր պառկում քնելու մինչև չպատասխաներ բոլոր նամակներին: She didn’t go to bed until she had answered all the letters.)

 1. Նա ավարտել էր տեքստի թարգմանությունը մինչևերեկոյան ժամը 7-ը:

He had finished the translation of the text by 7o’clock. (Իմ բացատրության մեջ գրել եմ. ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է նախքան մի պահ անցյալում: Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել կամ բառակապակցություններով՝ by 6 o’clock yesterday-մինչև երեկ ժամը 6-ը, by last Sunday-մինչև անցյալ կիրակի, by the end of last year-մինչև անցյալ տարվա վերջը:) Դու գործածում ես for նախդիրը:

 1. Սիրանուշը շատ էր կարդացել Եգիպտոսի մասիննախքան այնտեղ մեկնելը:

Siranush had read a lot about Egypt before going there.

 1. Նա հասկացավ ամեն ինչ, նամակը մի քանի անգամկարդալուց հետո:

After he had read the letter several times he understood everything. Ըստ  քո գրածի նա ամեն ինչ հասկացել էր նախքան նամակը կարդալը:

 1. Ուսուցիչն ասաց, որ ստուգել է մերշարադրությունները:

The teacher said he had checked our essays.

 1. Ֆիլմն այնքան անհետաքրքիր էր, որ բոլորը լքել էինդահլիճը, նախքան դրա վերջանալը:

The movie was so uninteresting that everybody had left the hall before it ended.

 1. Նրանք չկարողացան շարունակել իրենցճամփորդությունը, որովհետև ծախսել էին իրենցողջ գումարը:

They could not finish their journey, because they had spent all their money.

 1. Նրանք հրաժարվեցին որևէ բան ուտել, քանի որարդեն ճաշել էին:

They refused to eat anything, because they had already had their dinner.

 1. Դու ասացի՞ր նրան, որ պատասխանել ես իրնամակին:

Did you tell him, that you had answered his letter.

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=70B8AE94D7BD748C!141&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AEDf0EngMURM5cE

Միայն մեկ սխալ է արել`

8) After he read all the names on the list, he realized that he hadn’t passed the test.

Պետք է լինի՝ After he had read …

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը հունվարի 12–ին.

Սխալների ուղղումը ուղարկել եմ հունվարի 13-ին:

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է հունվարի 15-ին:

1) When I arrived at the station, I remembered that I had forgotten to bring my passport.

2) The baby usually didn’t fall asleep, until they had told him a fairytale.

3) He had finished translating the text by seven o’clock in the evening.

4) Siranush had read a lot about Egypt, before she went there.

5) He understood everything, after he had read the letter for several times.

6) The teacher said that he had checked our essays.

7) The film was so boring, that everybody had left the hall before it ended.

8) They couldn’t continue their trip, because they had spent all their money.

9) They refused to eat anything, as they had already eaten.

10) Did you tell him that you had answered his letter?

Պատասխանել է Լիանա Ակիմյանը հունվարի 16-ին:

Պատասխանը նամակով էր: Սխալներ չկային:

 

 

Անգլերենի առաջադրանք հեռավար ուսուցմամբ սովորող՝ 5-րդ դասարանցի Անահիտ Հովհաննիսյանի համար

Dear Anahit, when I was a little boy my most favourite (սիրելի) holiday was the New Year. I liked it very much. When the New Year came I got presents from Santa. I liked the presents but most of all (ամենից շատ) I liked the New Year’s gata (գաթա) baked by my mother. I also liked the peaceful (խաղաղ), kind (բարի) and loving (սիրով լի) atmosphere (մթնոլորտը) at home. The coming of the New Year was especially (հատկապես) beautiful when it snowed on the 31st of December. We went out and played snowballs, made a snowman. We were really happy.

Now answer my questions.

Which is your most favourite holida?

Do you get Christmas presents? What kind of (ինչպիսի) Christmas presents do you like?

Which is your most favourite New Year food?

Does it snow in the country where you are living now? Ձյուն գալի՞ս է այն երկրում, որտեղ դու ապրում ես հիմա:

What winter games do you like to play?

Անահիտ Հովհաննիսյանի պատասխանը

Now answer my questions.

Which is your most favourite holiday?

My favorite holidays is New Year and summer vacations.

Do you get Christmas presents? What kind of (ինչպիսի) Christmas presents do you like?

Yes.I like drawing instruments, because I like to draw.

Which is your most favourite New Year food?

Pancakes and salads.

Does it snow in the country where you are living now?

Not yet.

What winter games do you like to play?

I like to play snowballs and make a snowman.

 

Անգլերենի Simple Past(Past Indefinite) բայական ժամանակաձևի բացատրությունը Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Simple Past (Past Indefinite) ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

 

Ահա ամենահաճախ հանդիպող կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

Ահա անցյալ ժամանակով մի տեքստ, որտեղ գործածված են կանոնավոր բայեր:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

 

Հարցեր տեքստին

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

 

 

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Come գալ  came

See տեսնել   saw

Give տալ gave

Take վերցնել took

Bring բերել  brought

Buy գնել   bought

Hear լսել   heard

Put դնել  put

Read կարդալ  read

Write գրել  wrote

Sing երգել  sang

Swim լողալ –swam

Run վազել ran

Think մտածել, կարծել thought

Sit նստել sat

Get got

Wake up արթնանալ woke

 

Ահա մի տեքստ, որտեղ գարծածված են անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, and so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief specialized on umbrellas.

 

Հարցեր տվեք տեքստի վերաբերյալ: Երբ did-ով հարց են կազմում, բայի ներկայի ձևն է գործածվում:

Օրինակ՝ When did you wake up?

Where did you go?

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցիհեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 14-ը դեկտեմբերի

Անգլերենի մոդալ բայերի համարժեքները

Can – կարողանալ անցյալի ձևը՝ could, որը հայերեն է թարգմանվում «կարողանում էի, կարողանում էր…»: Իսկ ինչպե՞ս կլինեն «կարողացա, կարողացավ…» ձևերը: Այս դեպքում արդեն գործածվում է «to be able to do» համարժեքը:

I could swim when I was 8. – Ես կարողանում էի լողալ, երբ 8 տարեկան էի:

I was able to swim across that river. Ես կարողացա լողալով անցնել այդ գետը:

to be able to do ձևը գործածվում է նաև այլ ժամանակների համար:

Ես կկարողանամ լուծել այս խնդիրը: – I  will be able to solve that problem.

Ես կարողացել եմ լուծել այդ խնդիրը: I have been able to solve that problem:

may – արտահայտում է թույլտվություն և հիմնականում գործածվում է ներկա ժամանակում:

You may call me up at any time. Դու կարող ես զանգել ինձ ցանկացած ժամանակ:

Անցյալի ձևը «might», որը թույլտվության իմաստով գործածվում է միայն աննուղղակի խոսքում:

Նա ասաց, որ կարող եմ զանգել իրեն ցանկացած ժամանակ: He said that I might call him up at any time.

to be allowed to do ձևն է գործածվում այլ դեպքերում:

Քեզ կթույլատրեն մասնակցել այդ մրցույթին: You will be allowed to take part in that contest.

Քեզ թույլատրեցի՞ն մասնակցել այդ մրցույթին: Were you allowed to take part in that contest?

must – պետք է. ոնի միայն ներկայի ձևՙ Մնացած այլ ժամանակների համար գործածվում է «have to» համարժեքը:

You must do that work. Դու պետք է անես այդ աշխատանքը:

Ես պետք է անեի (կամ՝ ստիպված էի անել) այդ աշխատանքը: I had to do that work:

Did you have to copy out the whole text? Դու ստիպվա՞ծ էիր ամբողջ տեքստը դուրս գրել:

Կարծում եմ, որ դու ստիպված կլինես ամբողջ տեքստը դուրս գրել: I think you will have to copy out the whole text.

«must»-ի երկրորդ համարժեքը «needn’t»-է, որը նշանակում է`«կարիք չկա»:

You must copy out all the new words. Դու պետք է դուրս գրես բոլոր նոր բառերը:

You needn’t copy out all the new words. Կարիք չկա դուրս գրել բոլոր նոր բառերը:

Շատ քիչ է օգտագործվում «mustn’t» ժխտական ձևը, որը հրամայական ձևով է մի բան անելը արգելում: Օրինակ՝ «You mustn’t smoke in the children’s room»:

Առաջադրանք

I. Continue the sentence in English. 

 1. I had a pain in my knee և ես չէի կարողանում քայլել:
 2. I had a headache և ես չկարողացա գնալ դպրոց:
 3. I have a pain in my left foot և ես չեմ կարողանա մասնակցել մրցմանը: (take part in the competition.)
 4. It is not difficult for me to solve this problem and I want to say that ես միշտ էլ կարողացել եմ լուծել այսպիսի խնդիրներ:
 5. This is a very long text and կարիք չկա, որ դու թարգմանես ամբողջ տեքստը:
 6. It is necessary for you to do it, դու պետք է թարգմանես այդ հոդվածը:
 7. It will be necessary for you to prepare for the exam, այլապես ստիպված կլինես մնալ տանը արձակուրդների ժամանակ:
 8. It was necessary for me to translate the article as ես ստիպված էի անել դա քրոջս համար:
 9.  Now you may go to the toilet but when the exam begins ձեզ չի թույլատրվի դուրս գնալ դասասենյակից:
 10. When I asked my teacher for permission to leave the room, she said, որ ես կարող եմ դուրս գնալ սենյակից:

 

Ռուբեն Գալստյանը պատասխանել է դեկտեմբերի 15-ին: 

Սխալների ուղղումը ուղարկել եմ նույն օրը:

Ավետիս Տետեյանը պատասխանել է դեկտեմբերի 18-ին:

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Ուղղել եմ սխալները և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ նրան:

Աստղիկ Խաչատրյանը պատասխանել է դեկտեմբերի 19-ին:

Ուղղել եմ սխալները և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ նրան:

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար Դեկտեմբրի 13-ին

Simple Past and Present Perfect

Կրկնենք Simple Past ժամանակին ուղեկցող բառերն ու բառակապակցությունները

Yesterday, the day before yesterday, two months ago, in 1980, last week, the other day, in one’s childhood, during the First World War, this morning,

Simple Past կամ Past Indefinite ժամանակի կազմությունը

 

Present Perfect ժամանակի ուղեկցող բառերն ու բառակապակցություններն են՝

 

Already-արդեն,

He has already returned to Armenia. Նա արդեն վերադարձել է Հայաստան:

Just – հենց նոր

I have just finished my task. Ես հենց նոր եմ վերջացրել իմ առաջադրանքը:

Lately – վերջերս

He has bought a new left-wheel Japanese car lately. Նա վերջերս մի նոր ձախ ղեկով ճապոնական ավտոմեքենա է գնել:

for –

He has stayed at this hotel for 6 days. Նե 6 օր է մնում է այս հյուրանոցում:

Since– ի վեր

I haven’t seen him since last Sunday. Ես նրան չեմ տեսել անցյալ կիրակիից ի վեր:

So far – մինչև հիմա

How many grammar mistakes have you made so far? Քանի՞ քերականական սխալներ ես արել մինչև հիմա:

Since when…?, երբվանի՞ց

Since when have you known her? Երբվանից ես ճանաչում նրան:

Never – երբեք

I have never seen such a horror film before. Երբեք նախկինում այսպիսի սարսափ ֆիլմ չեմ տեսել:

Ever – երբևէ

Have you ever seen such a horror film before?

Today, this month, this year, this week

I have translated two articles this month.

 

Գործածեք բայական ճիշտ ժամանակաձևը

 1. Messi (to score) two goals at yesterday’ match.
 2. You (to make) any progress last week? Պետք է հարց տալ:
 3. I (not to see) my teacher since last week.
 4. What film you (to see) on TV today?
 5. I never (to drink) milk with fish.
 6. He (to crash) his car twice this year.
 7. They (to come) to our office last week.
 8. How many days you (to stay) at this hotel last year?
 9. How many days you (to stay) at this hotel so far?
 10. I already (to wash) up.

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն

 1. Մինչև հիմա ես միայն երկու ռուսերեն գիրք եմ կարդացել:
 2. Քանի ռուսերեն գիրք կարդացիր անցյալ տարի:
 3. Ես հենց նոր եմ վերադարձել աշխատանքից և հիմա ճաշում եմ:
 4. Վերջերս մի հետաքրքիր ֆիլմ եմ դիտել:
 5. Դուք այցելեցի՞ք Հնեվանքը, երբ Լոռիում էիք:
 6. Երբվանի՞ց եք ճանաչում պարոն Բրաունին:
 7.  Ես սովորեցի լողալ երբ 8 տարեկան էի:
 8. Երկու օր առաջ հանդիպեցի իմ դասընկերոջը:

 

Արտյոմ Կիրակոսյանը պատասխանել է դեկտեմբերի 21-ին:

Ուղղել եմ սխալները և ուղարկել եմ իրեն ու Անի-Տեր-Արսենյանին:

 

 

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Նման իմաստներով, բայց տարբեր գործածություններ ունեցող բառեր. Ուսումնասիրեք տրված բառերը և կազմեք ձեր նախադասությունները. յուրաքանչյուր բառով մեկ նախադասություն:

Ընդունել

receive – ընդունել հյուր

We receive guests almost every Saturday.

accept – ընդունել հրավեր, առաջարկություն

Yesterday we discussed and accepted your offer.

adopt – ընդունել օրենք, որոշում

The Parliament adopted a new of public education.

Բացի

except

All the teachers were present at the meeting except Ms. Parker.

except for

Except for Ms Parker all the teachers were present.

 

ջրանցք և նեղուց

Channel-նեղուց

The English Channel is 34 km long in its narrowest place.

Canal – ջրանցք

The Suez Canal connects the Mediterranean Sea to the Red Sea.

Ժամանել, գալ    

The French actors arrived in Yerevan early this morning.

The French actors came to Yerevan to to take part in the Francophone activities.

ամսագիր

magazine – ամսագիր

There are articles about different spheres of our life in this magazine.

journal – ամսագիր

There are articles latest achievements in Chemistry in this journal.

շարունակել

go on doing something – շարունակել մի բան անելը

When the principal came in the teacher stopped speaking. When the principal went out the teacher went on speaking.

continue doing something – շարունակել մի բան անելը

I went to bed late in the evening and continued working early in the morning.

սազել

suit – սազել բոլոր առումներով

This coat suits you.

fit – լավ նստել վրան, ոչ մեծ ոչ փոքր լինել

The shoes fit me. They are neither soose nor tight on me.

go with –

Your Jeans don’t go with your shirt and tie.

match – սազել գույնով

Your trousers don’t match your shirt.

 

Ռուբեն Գալստյանի սխալների ուղղումը

Correction of mistakes

I have just received your present.

It’s hard to accept your apology.

He is my adopted son, but I raise him as my own.

Everybody agreed on our decision, except the teacher. (“to agree with somebody” but “to agree to a suggestion, to agree on a plan, a decision”)

Except for me, everybody finished the homework.

La Manche or the English Channel separates the UK from France. Pas-de-Calais is an administrative district in the north of France. The definite article “the” is used before the country names which consist of more than one word. For example “The United Kingdom”, “The United States of America”,

When I arrived in Armenia I finally felt like I was at home.

When he came into the classroom everybody was already there. When we say “class” we mean the students, not the room. The word “everybody” denotes “everyone – ամեն ոք” or “all – բոլորը” but it is singular in person.

I like to read neither magazines nor journals. “Neither … nor – ոչ … ոչ”. In this case, the verb is not in its negative form.  Countable nouns are used either with an indefinite article “a” or definite article “the”. We do not use any article only when the noun is in the plural form.

Everybody told him he couldn’t be the football player that he dreamed to be, but he went on and became the legendary PELE.    The sequence of tenses

I started to learn Chinese 2 years ago and I continue learning it now.

I think classic suits do not suit me. Costume – does not mean “կոստյում”. It means “տարազ, հանդերձանք” For example, “He was wearing a Spiderman’s costume. Նա սարդ մարդու հանդերձանք էր հագել:”

Green does not go with pink.

I don’t think they can be friends. They don’t match at all!

Ավետիս տետեյանի սխալների ուղղումը 

The museum receives guests from many countries.

They have accepted our invitation. Հոգնակի թվով ենթական պահանջում է «have»

The Parliament doesn’t adopt a new law about elections.

I have been to all the regions of Armenia, except Syunik.

Except for my sister all my family members have gathered.

The Panama Canal connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. Անգլերենում ջրանցքների, գետերի, ծովերի, օվկիանոսների, նեղուցների անունները միշտ գրվում են «the» հոդի հետ: Մեծատառով են գրվում նաև գետ, ծով … բառերը իրենց անունների հետ միասին: օրինակ՝ The Black Sea, the Pacific Ocean…

The Bosphorus Channel connects the Black Sea with the Sea of Marmara.

Many presidents and heads of states arrived in Yerevan to participate in Francophonie Summit.

I like to read magazines and journals about geography and tourism.

We finished our lessons and continued to discuss football the match.

They went on with their work when the rain stopped.

This dress suits her.

His shoes fit him and match with his trousers and go with the belt.

 

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է դեպտեմբերի 15-ին

Աշխատանքըում քիչ սխալներ կային: Բլոգում չի կատարում աշխատանքները:

Դաս-առաջադրանք ուսուցմամբ սովորողների համար

Ընթերցել տեքստը՝ սովորելով անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

On a Rainy Day

 

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, and so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief specialized on umbrellas.

 

New words

Wake up – արթնանալ. ձևը՝ woke up

Go – գնալ, անցյալի ձևը՝ went

Put – դնել, put on – հագնել, անցյալի ձևը՝ put

Umbrella – անձրևանոց

Break –կոտրել, անցյալի ձևը ՝ broke, երրորդ ձևը՝ broken – կոտրված

Take – վերցնել, անցյալի ձևը՝ took,

Another – մեկ ուրիշ

Too – նույնպես

Decide – որոշել

Make – պատրաստել,

Maker – պատրաստող, սարքող

Umbrella maker’s shop – անձրևանոց վերանորոգողի արհեստանոց

Give – տալ, անցյալի ձևը՝ gave

Say – ասել, անցյալի ձևը՝ said

Come – գալ, անցյալի ձևը՝ came

Have – ունենալ, անցյալի ձևը՝ had

Sit – նստել, անցյալի ձևը՝ sat

May I … կարելի՞ է…

Order – պատվիրել, կանոնավոր բայ է

Young – երիտասարդ

Old – ծեր

Vacant – ազատ, չզբաղեցված

Chair – աթոռ

Nasty – զզվալի, վատ

By mistake – սխալմամբ

Hear – լսել, անցյալի ձևը՝ heard

Absent-minded – ցրված

Leave – թողնել, հեռանալ , անցյալի ձևը՝ left

Knee – ծունկ

Seem – թվալ, կանոնավոր բայ

Familiar – ծանոթ

It seems familiar to me – Թվում է, որ դա ինձ ծանոթ է:

His face seems familiar to me – նրա դեմքը ծանոթ թվում ինձ

Smile – ժպտալ

Thief – գող, thieves – գողեր

The same – նույնը

Specialized – մասնագիտացված

 

 

Դաս-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 19 նոյեմբերի

as + ածական + as -այնքան որքան.

Այս կառուցվածքով համեմատվում են միանման հատկանիշ ունեցող գոյականները:

Yerevan is as beautiful as Tbilisi. Երևանն այնքան գեղեցիկ է, որքան Թբիլիսին:

Echmiatsin is as far from Yerevan as Ashtarak. Էջմիածինն այնքան հեռու է Երևանից, որքան Աշտարակը:

not so +ածական + as – ոչ այնքան, որքան

Gyumri is not so large as Yerevan.  Գյումրին այնքան մեծ չէ, որքան Երևանը:

There are not so many old buildings in Yerevan as there are in Gyumri. Երևանում այնքան շատ հին շենքեր չկան, որքան Գյումրիում:

twice as big as – երկու անգամ ավելի մեծ, քան. three times (five times, ten times) as big as  – երեք անգամ (հինգ անգամ, տաս անգամ) ավելի մեծ, քան ….

Moscow is about ten times as big as Yerevan. Մոսկվան մոտ տաս անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանը:

There was three times as much snow in Tsaghkadzor last year than there is this year. Անցյալ տարի Ծաղկաձորում երեք անգամ ավելի շատ ձյուն կար, քան այս տարի:

the + ածականի համեմատական աստիճան + the + ածականի համեմատական աստիճան

որքան … այնքան 

The sooner the better. Որքան շուտ, այնքան լավ:

The more books you read the more things you will learn: Որքան շատ գրքեր կարդաս, այնքան շատ բան կսովորես:

get + ածական – ածականին բայական իմաստ է տալիս:

black – սև —–  get black – սևանալ

short – կարճ —– get short — կարճանալ, get shorter – ավելի կարճանալ

Առաջադրանք.

I. Translate into English

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
 7. Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում
 1. որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանումՈրքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,Ինչու՞ սովորել:8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

  9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

 

Պատասխանել է Լիանա Ակիմյանը

Սխալների ուղղում

Correction of mistakes

5. Նախ պետք է ասեմ, որ «cold» բառի համեմատական աստիճանը «more cold» չէ, այլ՝ «colder», որը նույնպես այս նախադասության մեջ պետք չէր: Ճիշտ ձևը սա է՝ «Last year it was several times as cold as it is this year.» As …as-ի արանքում ածականի ուղիղ ձևն է գործածվում: Իմ բացատրությունը միշտ ուշադիր կարդա:

7. Բոլոր տեղերում պետք էր գործածել «study» բառը: «learn» բառը գործածվում է, երբ նշվում է, թե ինչ սովորել: Օրինակ՝ «learn the new words, learn Chemistry,» , իսկ «study» բառը կարող է գործածվել նաև առանց նշելու այն, թե ինչ ես սովորում: Մնացածը ճիշտ է:

8-րդ և 9-րդ նախադասությունների սխալը նույնն է: Ածականը բայի իմաստ՝ գործողություն է արտահայտում՝ «get» բայի հետ գործածվելով: Օրինակ՝ ցուրտ է – it is cold, ցրտում է – it is getting cold, տաք է – it is warm, տաքանում է – it is getting warm.

Տրված նախադասություններում պետք է գործածել Simple Present ժամանակաձևը:

In autumn the days get shorter and the nights get longer.

In spring the days get longer and the nights get shorter.

Գործածվեց shorter և longer, ամեն օր ավելի ու ավելի է կարճանում կամ երկարում:

Մի նկատառում ևս՝ պետք չէ տարվա եղանակների հետ գործածել the հոդը: Այդ հոդը գործածվում է, երբ նշվում է, թե որ տարվա աշունն է կամ գարունը: Օրինակ՝ The summer of 2017 was very hot.

Աստղիկ Խաչատրյանը պատասխանել է

https://1drv.ms/w/s!Aox0vdeUrrhwgQ1A39BJ4DFETOXB

Սխալների ուղղում

Dear Astghik, you have made two mistakes in your latest work.

5)Last year was few times colder than this year.

You shouldn’t use the comparative degree with the construction “as..as”

Last year was several times as cold as this year.

or

It was severel times as cold last year as it is this year.

6)In my bank account there is twice as much money (than) as in yours.

“than” is not used with the construction “as …as”.

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. նոյեմբերի 12-ին

Ինչպե՞ս կապակցել երկու նախադասությունները who-ով, whom-ում, with whom-ում հետ, whose-ում, which-որը, որոնք բառերով:

Օրինակներ՝ սովորելու համար:

1.He is the boy. He can speak four foreign languages. Նա այն տղան է: Նա կարող է խոսել չորս օտար լեզվով:

Նա այն տղան է, ով կարող է խոսել չորս օտար լեզվով:

He is the boy who can speak four foreign languages.

2.She is the girl. I meet her every morning. Նա այն աղջիկն է: Ես հանդիպում եմ նրան ամեն առավոտ:

Նա այն աղջիկն է, ում հանդիպում եմ ամեն առավոտ:

She is the girl whom I meet every morning.

3.This is the film. I enjoy watching it. Սա է այն ֆիլմը: Սա է այն ֆիլմը, որը ես բավականությամբ եմ դիտում:

This is the film which I enjoy watching.

  Կատարեք առաջադրանքը: Օգտվելով վերը բերված օրինակներից՝ միացրեք երկունախադասությունները:

1.This is the car. The mechanic repairs it every 3 years.

2.He is the man. I want to invite him to my birthday party.

3.She is the nurse. She looks after me.

4.They are the people. They can’t speak Armenian well.

5.They are the trees. We water them twice a week.

6. He is the man. He goes fishing every Sunday.

7. She is the girl. Her father is the Minister of Defence.

8. They are the boys. We play football with them.

9. They are the girls. They are leaving for London on Sunday.

10. He is the teacher. I respect him.

Պատասխանել է Լիանա Ակիմյանը

Սխալների ուղղում

Սխալների ուղղում

1.which բառի ճիշտ ուղղագրությունը

2. whose-ը պատկանելություն է ցույց տալիս: Շփոթեցնում է այն, որ հայերենում «ում» բառը երկու իմաստ ունի: Ու՞մ տեսար ճանապարհին: Whom did you see on the way? Ու՞մ գիրքն է սա: Whose book is this?

«Նա այն մարդն է, ում ուզում եմ հրավիրել իմ ծննդյան հավաքույթին»: Այստեղ պետք է գործածել «whom» բառը:

He is the man whom I want to invite to my birthday party.

5. They are the trees which we water twice a week.  «them»-ը ավելորդ է:

7. She is the girl whose father is the Minister of Defence.  «whose»-ը պետք է գործածել, որովհետև պատկանելություն է արտահայտվում: «Նա այն աղջիկն է, ում հայրը պաշտպանության նախարարն է»:

8. They are the boys with whom we play football.  Կամ՝ They are the boys we play football with. Համեմատիր քո գրածի հետ:

10. «i» տառը, որը նախադասության մեջ նշանակում է «ես», պետք է միշտ մեծատառ գրվի:

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. նոյեմբերի 10-ին

Let’s speak English.

Պատասխանեք իմ հարցերին՝ խոսքում գործածելով sometimes-երբեմն, seldom-հազվադեպ, twice a week – շաբաթը երկու անգամ, often-հաճախ, every day – ամեն օր, today, tonight-այս երեկո, at the moment – տվյալ պահին: Արդյունքում կստացվի երկխոսություն:

 

Where are you going?

….

How often do you go to your music lessons?

….

Do you have time to go to the concerts or the theatre?

….

How long does your music lesson last?

….

What musical instrument do you play?

….

Do you always listen to classical music when you are at home?

….

I can see an earphone in your ear. What are you listening to?

….

What are your plans for this evening?

….

 

 

 

շարունակելի

Դաս-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցներիհեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 28

Հաճախ է պատահում, որ սովորողները երկընտրանքի առաջ են կանգնում. իրենց խոսքի մեջ գործածել Simple Present թե՞ Present Progressive (Present Continuous) ժամանակաձևը: Հայերենում ներկա անկատար ժամանակաձևը մեկն է, որը շփոթեցնում է հայ սովորողին:

Հայերեն նախադասությունը Simple Present Present Continuous
Ամռանը մենք հաճախ Սևան ենք գնում: We often go to Sevan in summer.
-Ու՞ր եք գնում:

-Սևան ենք գնում: Մեքենան դրսում սպասում է:

Where are you going?

We are going to Sevan. The car is waiting for us outside.

Արևը ծագում է արևելքում: The sun rises in the East.
Հիմա մենք սպասում ենք  արևածագին ֆոտոխցիկներով:

-Նայի′ր արևը ծագում է այն սարերի ետևից:

Now we are waiting for the sunrise with our cameras.

Look, the sun is rising from behind those mountains.

Ամեն կիրակի նա լվանում է իր ավտոմեքենան: Every Sunday he washes his car.
-Որտե՞ղ է Հակոբը:

-Նա իր ավտոմեքենան է լվանում:

 

Where is Hakob?

He is washing his car.

Վաղը մենք գնում ենք ուսումնական ճամփորդության: We are going on an educational trip tomorrow.
Նա երեք օտար լեզու գիտի: He knows three foreign languages.
Ինչու՞ ես միշտ վերցնում իմ հեռախոսը առանց իմ թույլտվության: Why are you always taking my phone without my permission?
Այդքան բարձրաձայն մի խոսիր: Ես քեզ լավ եմ լսում: Do not speak so loudly. I hear you well.
Խոսիր, ես քեզ լսում եմ: Speak, I am listening to you.

 

Բացեք փակագծերը՝ օգտագործելով բայերի ճիշտ ժամանակաձևերը:

 1. He usually (to water) these flowers once a week.
 2. Where is he now? He (to water) the flowers in the garden.
 3. She (to go swimming) every day?
 4. We generally (to have) 6 lessons, but today we (to have) 7 lessons.
 5. He always (to complain).
 6. Do not switch off the radio. I (to listen) to the latest news.
 7. You (to understand) me now?
 8. What you (to see) in this picture?
 9. I (to meet) my grandfather at the airport tonight.
 10. Whenever she (to ask) such questions I can’t answer any of them.

 

Translate the sentences into English.

 1. Ե՞րբ եք մեկնում Հայաստանից: Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի քանի տեսարժան վայր: (places of interest)
 2. Ես չեմ հավատում ձեզ: Դուք ստում եք:
 3. -Որտե՞ղ է պարոն Գրինը:

-Նա ճամփորդության մասին հաշվետվությունն (report) է գրում:

 1. Ես ուզում եմ ձեզ լսել, բայց այստեղ աղմկոտ է և ես չեմ կարողանում ձեզ լսել:
 2. Հաջորդ շաբաթ մենք Արատես ենք գնում:
 3. Ի՞նչ եք խմում:
 4. Ես սովորաբար սուրճ եմ խմում այս ժամին, բայց այսօր ցուրտ է և ես թեյ եմ խմում:

 

Պատասխանել է Արտյոմ Կիրակոսյանը Միջին դպրոցից

https://wp.me/pacZ1U-20

Սխալների ուղղում

We generally have six lessons but today we are having 7 lessons. Ընդհանրապես, ըստ դասացուցակի, նրանք ունեն 6 դաս ամեն օր: Ճիշտ է, որ ընտրել ես Simple Present ժամանակաձևը: Երկրորդ մասում պետք է ընտրել Present Continuous, որովհետև դա միայն այդ օրվան է վերաբերում:

He is always complaining. Երբ մարդուն լավ կողմով են բնորոշում, գործածվում է Simple Present. Երբ վատ կողմով են բնորոշում, գործածվում է Present Continuous. Բողոքելը սովորաբար վատ է:

I am listening to the latest news. Ժամանակը ճիշտ ես ընտրել, բայց listen բառից հետո to նախդիրը չես գրել:

I am meeting my grandfather at the airport tonight.  “tonight” բառը նշանակում է “այս երեկո”, որը ապագա ցույց տվող բառ է: Այդ պատճառով էլ պետք է գործածել Present Continuous.

When are you leaving Armenia? “ing” վերջավորությունը չէիր գրել:

He is writing a report about his trip. Այստեղ պետք է գործածել Present Continuous, որովհետև նա հենց հիմա է գրում:

I want to listen to you, but it is noisy here, and I can’t hear you. Գործածվում է listen, երբ լսում ես հասկանալու համար, իսկ hear բառը ցույց է տալիս, որ ականջին ձայն է հասնում:

“The” հոդը պետք չէ next week-ից առաջ:

I usually drink coffee at this time but today it is cold and I am drinking tea.

Պատասխանել է Ռուբեն գալստյանը. Ավագ դպրոց

Սխալների ուղղում

 

 1. He usually waters these flowers once a week.
 2. Where is he now? He is watering the flowers in the garden.
 3. Is she going to swim every day? “Every day”-ի հետ չի կարելի գործածել “continuous”. Պետք է լինի՝ Does she go swimming every day? (go swimming – լողի գնալ)
 4. We generally have 6 lessons, but today we are having 7 lessons. Պահանջվում է գործածել կամ Simple Present կամ Present Continuous. Քո գրածն էլ ճիշտ էր, բայց պահանջից դուրս էր:
 5. He is always complaining.
 6. Do not switch off the radio. I am listening to the latest news.
 7. Do you understand me now?
 8. What do you see in this picture?
 9. I am meeting my grandfather at the airport tonight.
 10. Whenever she asks such questions I can’t answer any of them.
 1. Ե՞րբ եք մեկնում Հայաստանից: Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի քանի տեսարժան վայր: (places of interest)

When are you leaving Armenia. I want to show you some places of interest.

 1. Ես չեմ հավատում ձեզ: Դուք ստում եք:

I don’t believe you. You are lying.

 1. -Որտե՞ղ է պարոն Գրինը:

-Նա ճամփորդության մասին հաշվետվությունն (report) է գրում:

Where is Mr Green?

Hi is writing a report about his trip.

 1. Ես ուզում եմ ձեզ լսել, բայց այստեղ աղմկոտ է և ես չեմ կարողանում ձեզ լսել:

I want to listen to you, but it is too noisy here and I can’t hear you.

 1. Հաջորդ շաբաթ մենք Արատես ենք գնում:

Next week we are going to Arates.

 1. Ի՞նչ եք խմում:

What are you drinking. or What do you drink.(usually) both ways possible

 1. Ես սովորաբար սուրճ եմ խմում այս ժամին, բայց այսօր ցուրտ է և ես թեյ եմ խմում:

I usually drink coffee at this time, but today it is very cold and I am drinking tea.
Usually բառը դրվում է ենթակայից հետո:

It is – ով են սկսում անդեմ նախադասությունները: Օրինակ՝ ցուրտ է – it is cold, շոգ է – it is hot, դժվար է – it is difficult

Ավետիս Տետեյանի աշխատանքը և սխալների ուղղումը

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Ավետիսին և Լիլիթ Գասպարյանին եմ ուղարկել սխալների ուղղումը՝ կարմիր նշումներով:

 

Պատասխանել է Գրիգոր Շաբոյանը

https://grighorshaboyan.wordpress.com/2018/11/03/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6-3/

Սխալների ուղղումը իմ բացատրություններով ուղարկել եմ նոյեմբերի 5-ին:

 

Պատասխանել է նաև Աշոտ Հովհաննիսյանը

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար.հոկտեմբերի 22-ին

Սիրելի սովորողներ, մենք սկսում ենք սովորել անգլերենի բայական ժամանակաձևերը: Ուշադիր կարդացեք իմ բացատրությունները: Միանգամից մի անցեք առաջադրանքի կատարմանը: Մեր առաջին ժամանակաձևը Simple Present – ն է:

Simple Present

To be բայը

I am a student.

You are a student.

He is a student.

She is a student.

It is a dog.

We are students.

You are students.

They are students.

They are dogs.

Am I a student?

Are you a student?

Is he a student?

Is she a student?

Is it a dog?

Are we students?

Are you students?

Ar they students?

Are they dogs?

I am not a student.

He isn’t a student.

They aren’t students.

Այլ բայերը

I usually get up at 7 am.

You usually get up at 6:30 am.

He,she usually gets up at 7 am.

It usually eats meat.

We, you, they usually get up at 7 am.

 

Do I usually get up at 7 am?

Do you usually get up at 7 am?

Does he usually get up at 7 am?

Does it usually eat meat?

Do they usually get up at 7 am?

 

I don’t usually get up at 7 am.

He, she doesn’t usually get up at 7 am.

They don’t usually get up at 7 am.

He usually gets up at 7. Հատուկ հարցեր

Who usually gets up at 7?

What does he usually do at 7?

What time does he usually get up?

Այլընտրանքային հարցեր

Does he usually get up at 7 or 8?

Անջատական հարց

He usually gets up at 7, doesn’t he?

Ուղեկցող բառերը Դրանց տեղը նախադասության մեջ թարգմանությունը
usually Ենթակայից հետո

He usually …

Does he usually …?

He doesn’t usually …

սովորաբար
generally Ենթակայից հետո

She generally comes …

Does she generally come …?

She doesn’t generally come …

ընդհանրապես
sometimes Կամ ենթակայից հետո կամ նախադասության սկզբում

They sometimes ..

Sometimes they …

 

երբեմն
often Ենթակայից հետո

I often …

Do I often …?

I don’t often ….

հաճախ
Frequently Ենթակայից հետո

Often-ի նման

հաճախ
seldom Ենթակայից հետո

She seldom …

 

Հազվադեպ

 

rarely Ենթակայից հետո հազվադեպ
As usual Նախադասության սկզբում, իսկ հարցի դեպքում՝ նախադասության վերջում

As a rule he doesn’t come late.

Does he come early as a rule?

Որպես կանոն
Never

 

 

Ենթակայից հետո

Հարցի դեպքում never բառը դառնում է ever

 

He never comes late.

Doesn’t he ever come late?

 

 

Every day, every week, every month, every year բառերը դրվում են նախադասության սկզբում կամ վերջում, իսկ հարցական նախադասություններում՝ միայն վերջում:

 

Թարգմանեք նախադասությունները անգլերեն

 

 1. Թոմը հազվադեպ է գիրք կարդում.
 2. Թոմը հաճախ է գնում օպերա:
 3. Ջեյնը երբեմն թարգմանություններ է անում: (անել – to do )
 4. Նա հաճա՞խ է բառարան օգտագործում:
 5. Մենք հաճախ ենք քաղաքից դուրս գնում (go to the country) ամռանը:
 6. Ու՞ր եք դուք սովորաբար գնում ամռանը:
 7. Որպես կանոն ես չեմ ուշանում իմ դասերից: (to be late for the lessons)
 8. Հաճախ մենք չենք գիտակցում (realize) մեր սխալները:
 9. Որպես կանոն, որտե՞ղ եք ճաշում: (have dinner)
 10. Նա երբեք չի ստում: (to tell a lie)

Կարող եք դիտել նաև այս տեսադասը:

Պատասխանել է Ռուբեն Գալստյանը հոկտեմբերի 25-ին: Ես ուղղել եմ սխալները և բացատրություններով հետ եմ ուղարկել Ռուբենին և Լիլիթ Գասպարյանին:

 1. Թոմը հազվադեպ է գիրք կարդում.

Tom rarely reads books.

 1. Թոմը հաճախ է գնում օպերա:

Tom often goes to the opera.

 1. Ջեյնը երբեմն թարգմանություններ է անում: (անել – to do )

Sometimes Jane does translations.

 1. Նա հաճա՞խ է բառարան օգտագործում:

Does he often use a dictionary?

 1. Մենք հաճախ ենք քաղաքից դուրս գնում (go to the country) ամռանը:

We often go to the country in summer.

 1. Ու՞ր եք դուք սովորաբար գնում ամռանը:

Where do you usually go in summer?

 1. Որպես կանոն ես չեմ ուշանում իմ դասերից: (to be late for the lessons)

As a rule I am never late for my lessons.

 1. Հաճախ մենք չենք գիտակցում (realize) մեր սխալները:

We don’t often realize our mistakes.

 1. Որպես կանոն, որտե՞ղ եք ճաշում: (have dinner)

Where do you have your dinner, as a rule?

 1. Նա երբեք չի ստում: (to tell a lie)

He never tells lies.

Պատասխանել են Լիանա և Նարեկ Ակիմյանները

Իմ ուղղումները

Սխալների ուղղում
Պետք է վերջակետ դնել յուրաքանչյուր նախադասության վերջում:
1.Tom  seldom reads books.
2)Tom often goes to the opera.
3)Jane sometimes does translations. “Sometimes” բառի տեղը վերջում չէ:
4)She often uses a dictionary.
5)We often go to the country.
6)Where do you usually go in summer.
7)As a rule I am never late for my classes.
8)We don’t often realize our mistakes.  “don’t”-ը դրվում է “often”-ից առաջ:
9)Where do you usually have lunch as a rule?
10)He never tells lies.  “Ստել” – tell a lie
Պատասխանել է Շաբոյան Գրիգորը
Սխալների ուղղում
4.Երբ հարց ենք կազմում, երրորդ դեմք եզակի թվով բայի s վերջավորությունը չի գործածվում:
5.Քաղաքից դուրս գնալ – go to the country.
8. Often-ը դրվում է don’t -ից հետո:
Պատասխանել է Տիգրան Խաչատրյանը
Սխալների ուղղում
1.Tom rarely …  կարիք չկա ‘s գործածել այստեղ:
6.Where do you usually go in summer? Բառերի տեղերն էր սխալ:
9.Where do you have dinner as a rule? Որպես օգնություն գրել էի (have dinner): Ինչու՞ չես օգտվում իմ օգնությունից:
10.He never tells lies. Որպես օգնություն ես գրել էի tell a lie:
Մնացածը լավ էր:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողի համար. հոկտեմբերի 15-ին

Այսօր մեր ուշադրությունը դարձնում ենք տեղ ցույց տվող նախդիրների վրա՝ գործածելով there is/there are-կա/կան:

on – վրա

on the table-սեղանի վրա, on the floor- հատակի վրա

There is a picture on the wall. Կա մի նկար պատի վրա: There are two pictures on the wall. Պատի վրա երկու նկար կա:

in – մեջը

in the classroom – դասասենյակում, in the bag – պայուսակի մեջ, պայուսակում

There is a bag on the table. There are books in the bag. There are three pictures in the room.

in front of – առջևում

There is a sofa in the room. Սենյակում մի բազմոց կա: There is a small table in front of the sofa. Բազմոցի առջև մի փոքրիկ սեղան կա:

behind – հետևում 

There is a garden behind the school. – Մի պարտեզ կա դպրոցի ետևում:

Next to – կողքին 

There is a TV set next to the book-case. – Մի հեռուստացույց կա գրապահարանի կողքին:

Սովորելով տրված դասի բառերը և նախդիրների գործածումը՝ նկարագրիր ձեր ընդհանուր սենյակը (living-room):

This is our living-room

There is a …

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 12-ին

Շարունակում ենք Gerund-ի կամ to մասնիկով անորոշ դերբայի գործածման մասին դասը:

like և try բայերից հետո կարող է գործածվել Gerund կամ անորոշ դերբայ:

I like reading. Ինձ դուր է գալիս կարդալը: (ընդհանրապես)

I like to read the poems written by Tumanyan. (գործածվում է անորոշ ձևը, երբ մասնավորեցնում ենք) Ես սիրում եմ կարդալ Թումանյանի բանաստեղծությունները:

He tried to raise the suitcase but it was too heavy. Նա փորձեց բարձրացնել ճամպրուկը, բայց այն չափազանց ծանր էր: (նա մի անգամ փորձեց)

He tried unlocking the door with the wrong key. Նա փորձում էր բացել դուռը սխալ բանակիով: (նա մի քանի անգամ փորձեց)

help  և can’t help

He helped me to solve the problem. Նա ինձ օգնեց լուծել խնդիրը:

He can’t help dancing when he hears that music. Նա չի կարողանում չպարել, երբ լսում է այդ երաժշտությունը:

need to do և need doing

I need to go home earlier today. Ինձ պետք է ավելի շուտ տուն գնալ այսօր:

The house needs repairing. Տունը կարիք ունի վերանորոգման:

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն:

 1. Այս բջջային հեռախոսը վերալիցքավորման կարիք ունի: (charge-լիցքավորել)
 2. Ինձ պետք է մնալ տանը:
 3.  Երեխան չկարողացավ զսպել իր լացը: (cry-լացել)
 4. Կարո՞ղ ես ինձ օգնել թարգանել այս նախադասությունը:
 5. Հենրին սիրում է երգել:
 6. Հենրին սիրում է երգել, երբ աշխատում է տանը:
 7. Փորձիր բացել դուռը տարբեր բանալիներով: Մի հուսահատվիր:
 8. Փորձիր զանգել նրան: Նա անպայման կպատասխանի, եթե քաղաքում լինի:
 9. Պատուհանները կեղտոտ են: Նրանք կարիք ունեն մաքրման:
 10. Ես չկարողացա չասել նրան ճշմարտությունը:

 

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը.

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Իմ ուղղումները

7-րդ նախադասությունը պետք է այսպես լինի՝

Try opening the door with different keys. Երբ մի քանի անգամ է փորձում, պետք է Gerund գործածել:

9-րդ նախադասությունը պետք է լինի՝ They need cleaning. Հոգնակիի դեպքում s չի գործածվում:

10-րդ նախադասությունը.

I couldn’t help telling him the truth.

 

Առաջադրանքը կատարել է Ռուբեն Գալստյանը

 1. Այս բջջային հեռախոսը վերալիցքավորման կարիք ունի: (charge-լիցքավորել)

This phone needs charging.
Եթե իրը կարիք ունի մի բան անելու, պետք է օգտագործել Gerund.

 1. Ինձ պետք է մնալ տանը:

I need to stay at home.

 1.  Երեխան չկարողացավ զսպել իր լացը: (cry-լացել)

The child couldn’t help crying.

 1. Կարո՞ղ ես ինձ օգնել թարգանել այս նախադասությունը:

Could you help me to translate this sentence.

 1. Հենրին սիրում է երգել:

Henry likes singing.

 1. Հենրին սիրում է երգել, երբ աշխատում է տանը:

Henry likes to sing when he works at home. Ուշադիր կարդա like-ի մասին իմ գրածը:

 1. Փորձիր բացել դուռը տարբեր բանալիներով: Մի հուսահատվիր:

Try opening the door with different keys.

 1. Փորձիր զանգել նրան: Նա անպայման կպատասխանի, եթե քաղաքում լինի:

Try to call him. He will answer, if he is in the city.

 1. Պատուհանները կեղտոտ են: Նրանք կարիք ունեն մաքրման:

The windows are dirty. They need cleaning.

 1. Ես չկարողացա չասել նրան ճշմարտությունը:

I couldn’t help telling him the truth.

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար.հոկտեմբերի 12-ին

too, also, as well, either – չորս բառ, որոնք բոլորն էլ նշանակում են ‹‹նույնպես››: Ինչպե՞ս ճիշտ օգտագործել դրանք:

too և as well բառերը դրվում են նախադասության վերջում և չեն օգտագործվում ժխտական նախադասություններում:

Vardan is a good swimmer. Hakob is a good swimmer too. Կամ՝ Hakob is a good swimmer as well.

‹‹also›› բառը դրվում է նախադասության ենթակայից հետո:

Vardan speaks English very well. Hakob also speaks English very well. Եթե նախադասության ստորոգյալը կազմված է to be բայով, ապա also բառը դրվում է to be բայից հետո:

Tom is a good dentist. Michael is also a good dentist.

either բառը ‹‹նույնպե›› իմաստով օգտագործվում է միայն ժխտական նախադասություններում և դրվում է վերջում:

Jim isn’t a good driver. Mike isn’t a good driver either.

Առաջադրանք.

Օգտագործեք too, also և as well:  Սկզբում արտագրեք տրված նախադասությունը, իսկ հետո գրեք նորը՝ ենթակա դարձնելով փակագծի միջինը:

 1. Tim is a very good driver. (Sam)
 2. Our teacher speaks English quite well. (My father)
 3. They are clever students. (Susan)
 4. Mike is a bad driver. (They)
 5. Jim and Jack like playing basket-ball. (Andrew)
 6. She doesn’t drink tea in the mornings. (They)

Ներկայացրեք ձեր երկու ընկերներին անգլերեն` օգտագործելով too, also, as well և either բառերը:

Արտյոմ Կիրակոսյանի պատասխանը

https://artyomkirakosyan.wordpress.com/2018/10/13/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6-2/

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 9-ը հոկտեմբերի

Շատ հաճախ են սովորողները ածականներ գործածում իրենց նախադասություններում: Օրինակ՝ «Shoghik is a beautiful girl. -Շողիկը գեղեցիկ աղջիկ է:  Aram is a slow reader. Արամը դանդաղ ընթերցող է»: Իսկ ինչպե՞ս կարելի է ասել. «Շողիկը գեղեցիկ է երգում»: Այսինքն՝ ինչպե՞ս է կատարում գործողությունը: Եթե ուզում ենք ասել, թե ինչպես է նա կատարում գործողությունը, պետք է «beautiful» ածականի վրա ավելացնել ly մասնիկը:

Shoghik sings beautifully. 

How does Shoghik sing? She sings beautifully

Vahag is a dangerous driver. Վահագը վտանգավոր վարորդ է:

Vahag drives dangerously. Վահագը վտանգավոր է վարում:

How does Vahag drive?  He drives dangerously.

Առաջադրանք

Թարգմանել նախադասությունները անգլերեն.

 1. Սուսանը հանդարտ (quiet) խոսող է:
 2. Սուսանը հանդարտ է խոսում:
 3. Լևոն Ջավախյանը գերազանց (excellent) գրող (writer) է:
 4. Լևոն Ջավախյանը գերազանց է գրում:
 5. Նրանք աղմկոտ (noisy) երեխաներ են:
 6. Երեխաները աղմկոտ խաղում են բակում:
 7. Հասմիկը վատ խոհարար է:
 8. Հասմիկը վատ է պատրաստում (cook):

 

Աշոտ հովհաննիսյանի աշխատանքը

 • Exercise
 • Translate the sentences.

Սուսանըհանդարտ (quiet) խոսողէ:

 • Susan is a quiet speaker.

Սուսանըհանդարտէխոսում:

 • Susan speaks quietly.

ԼևոնՋավախյանըգերազանց (excellent) գրող (writer) է:

 • LevonJavakhyan is an excellent writer.

ԼևոնՋավախյանըգերազանցէգրում:

 • LevonJavakhyan writes excellently.

Նրանքաղմկոտ (noisy) երեխաներեն:

 • They are noisy kids.

Երեխաներըաղմկոտխաղումենբակում:

 • Kids are playing noisily in the yard.

Հասմիկըվատխոհարարէ:

 • Hasmik is a bad cook.

Հասմիկըվատէպատրաստում (cook):

 • Hasmik cooks badly.

 

 

Հեռավար ուսուցման առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի սովորողների համար.հոկտեմբերի 2-ին

Որքան կարող եք տարբեր տեսակի հարցեր տվեք տեքստի վերաբերյալ.

I study at the Middle School of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. I am a sixth-grade student. Every morning before classes we have a general morning training (Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք) in the Marble Hall (մարմարյա սրահում). We sing and dance in the Marble Hall. Our lessons begin at 9:20. We usually have 5 or six lessons every day. We have a long break (դասամիջոց) after the 4th lesson. At break time we go to the school canteen (ճաշարան) and eat something.

Ասհօտ Հովհաննիսյանի պատասխանը և իմ ուղղումները.

 1. Where do I study?
 2. What grade student am I?
 3. When do we have a general morning training?
 4. Where do we have a general morning training?
 5. What do we do in the Marble Hall?
 6. When do our lessons begin?
 7. How many lessons do we have every day?
 8. When do we have a long break?
 9. Where do we go at break time?
 10. What do we eat?

 

 

Դաս- առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 30

Անգլերենում կան բայեր, որոնցից հետո մեկ այլ բայն օգտագործվում է ing վերջավորությամբ, որոնց ասում են՝ “Gerund”:

Gerund-ին նախորդող բայերն են՝ –

admit – ընդունել

She admitted taking private lessons. -Նա ընդունեց, որ մասնավոր դասեր է ստանում:

avoid – խուսափել

I always avoid meeting the school headmaster. – Ես միշտ խուսափում եմ հանդիպել դպրոցի տնօրենին:

deny – ժխտել

She denies using a dictionary while translating the text into Russian. – Նա ժխտում է, որ բառարան է օգտագործել տեքստը ռուսերեն թարգմանելիս:

enjoy – բավականություն ստանալ, դուր գալ

I enjoy reading detective stories. – Ես բավականություն եմ ստանում դետեկտիվ պատմվածքներ կարդալով:

fancy – imagine – երևակայել, պատկերացնել

I can’t even fancy jumping down from this hight. – ես նույնիսկ պատկերացնել չեմ կարող ցած թռչել այս բարձրությունից:

finish – վերջացնել

We finished working on the project. – Մենք վերջացրեցինք աշխատելը նախագծի վրա:

keep (on) – շարունակել մի բան անելը

He kept working on that book. – Նա շարունակեց աշխատել այդ գրքի վրա:

mind – դեմ լինել

I don’t mind opening the window. – Ես դեմ չեմ պատուհանը բացելուն:

postpone – հետաձգել

They postponed leaving Armenia. – Նրանք հետաձգեցին Հայաստանից մեկնելը:

risk – ռիսկի դիմել

If you keep on going to the casino you will risk losing all your money. – Եթե շարունակես կազինո գնալ, դու ռիսկի կդիմես կորցնելու քո ամբողջ գումարը:

suggest – առաջարկել

I suggest going to the country. – Առաջարկում եմ գնալ քաղաքից դուրս:

Կան բայեր, որոնցից հետո մեկ այլ բայը գործածվում է իր անորոշ ձևով “to” մասնիկի հետ:

Բայերի անորոշ ձևերին նախորդող բայերից են՝

afford – թույլ տալ (երբ մարդ ինքն իրեն է թույլ տալիս)

I can’t afford to go to the restaurant every day. Ես չեմ կարող ինքս ինձ թույլ տալ ռեստորան գնալ ամեն օր:

agree – համաձայնվել

I agree to go with you. – Ես համաձայն եմ գնալ քո հետ:

arrange – պայմանավորվել

We arranged to meet at 15:00. – մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել ժամը 15:00-ին:

decide – որոշել

They decided to stay at home because of rainy weather. – Նրանք որոշեցին տանը մնալ անձրևոտ եղանակի պատճառով:

fail – ձախողել մի բան անելը, չկարողանալ մի բան անել

They failed to meet at the station. – Նրանք չկարողացան հանդիպել կայարանում:

forget – մոռանալ

I forgot to do my homework. – Մառացա տնային աշխատանքն անել:

hope – հույս ունենալ

I hope to see you soon.- Հույս ունեմ շուտով հանդիպել քեզ:

learn – սովորել

I learned to use my smartphone without anyone’s help. Ես սովորեցի գործածել իմ սմարթֆոնը առանց որևէ մեկի օգնության:

manage – կարողանալ

We managed to get to the top of the mountain at 14:00.

offer –  առաջարկել

I offered to help that elderly woman. Ես առաջարկեցի օգնել այդ տարեց կնոջը:

planպլանավորել մի բան անել, որոշել

We planned to meet them at the railway station. Մենք որոշեցինք նրանց դիմավորել երկաթգծի կայարանում:

promise – խոստանալ

They promised to help us. Նրանք խոստացան օգնել մեզ:

refuse – հրաժարվել

She refused to join our group. Նա հրաժարվեց միանալ մեր խմբին:

threaten – սպառնալ

They threatened to sue us. Նրանք սպառնացին դատի տալ մեզ:

Կան բայեր, որոնցից հետո կարող է գործածվել և Gerund, և անորոշ ձևը՝ to մասնիկով: Այս դեպքում փոխվում են իմաստները:

remember – հիշել

remember doing something – հիշել նախկինում մի բան անելը

remember to do something – հիշել, որ մի բան պետք է անել

I remember swimming in this canal when I was a child. Հիշում եմ, որ լողանում էի այս ջրանցքում, երբ երեխա էի:

Remember to take an umbrella with you. Չմոռանաս հովանոցը վերցնել:

stop-դադարեցնել, կանգնեցնել

stop doing something – դադարեցնել մի բան անելը

stop to do something – մի բան անելը դադարեցնել, որպեսզի մի այլ բան անել

Stop working. It’s already lunchtime. Դադարեցրեք աշխատելը: Արդեն ճաշի ժամն է:

We stopped to have lunch. Մենք դադարեցրինք, որպեսզի ճաշենք:

regret – ափսոսալ, փոշմանել

regret doing something – փոշմանել նախկինում մի բան արածի համար

regret to do something – ափսոսանքով և չուզենալով մի բան անել

I regret leaving the party so early. – Փոշմանում եմ, որ այդքան վաղ դուրս եկա հավաքույթից:

I regret to tell you that you haven’ passed the exam. – Ափսոսանքով եմ ասում, որ դուք չեք հանձնել քննությունը:

Առաջադրանք

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երեխան դադարեցրեց լացելը, երբ տեսավ իր մորը:
 2. Ես առաջարկում եմ գնալ Արատես ուրբաթ օրը:
 3. Մենք որոշեցինք մնալ տանը, քանի որ հոգնած էինք:
 4. Նա միշտ խուսափում է նման սխալներ անելուց:
 5. Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման թանկարժեք հեռախոս գնել:
 6. Դուք կվերջացնեք աշխատելը նախագծի վրա մինչև հաջորդ ամիս:
 7. Ես դեմ չեմ դուռը բաց թողնելուն:
 8. Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ շաբաթ:
 9. Ես խոստացա չլքել Հայաստանը: (leave Armenia)
 10. Նա հույս ունի մի լավ աշխատանք գտնել:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի աշխատանքը

 • The baby stopped crying when he saw his mom.
 • I suggest going to Arates on Friday.

Offer բայը գործածվում է, երբ խոսողը օգնություն կամ մի այլ բան է առաջարկվում անել՝ ի օգուտ դիմացինի:  I offered to help him.

 • We decided to stay at home, as we were tired.
 • He always avoids making such
 • I can’t afford to buy such an expensive phone.
 • You’ll finish working on the project by next month.
 • I don’t mind opening the door.
 • We arranged to meet the next week.

The հոդը գործածվում է next week-ի հետ, եթե գլխավոր նախադասության բայը անցյալ ժամանակում է:

 • I promised not to leave Armenia.
 • He hopes to find a good job.

Իմ ուղղումները և բացատրությունները ուղարկելուց հետո Աստղիկ Խաչատրյանը այս նամակը ուղարկեց.

Good morning. I understood all my mistakes except the 4-th one. I know about using “such” in sentences, but can’t “these kind of” also be used there? And also, I will try to make a blog, but because of many sites being blocked in here, I think I won’t be able to do it. In that case is it okay not to make a blog?

Իմ պատասխանը նամակին

Dear Astghik, I like the learners who ask me questions to find out the truth. Thank you for the question. First of all, the word combination “these kind of questions” is not correct. You should have written “this kind of questions” or “these kinds of questions” because “this” modifies the noun “kind” and not the “questions”. If “this” is in singular form, “kind” should also be in singular form.
To avoid this kind of ambiguity and to be on the safe side, you’d better use “such” in such cases.
Good luck to you!
Երկրորդ հարցին հայերեն եմ պատասխանում, որպեսզի Լիլիթ Գասպարյանն էլ տեղյակ լինի: Ուսումնական բլոգ ունենալը պարտադիր է: Բլոգն է հավաստի դարձնում քո և քո ուսուցչի կատարած աշխատանքը: Քո ծնողները վճարել են հեռավար դասերի համար, իսկ ինձ էլ վարձատրում են իմ աշխատանքի համար: Եթե բլոգ չլինի, ինչպե՞ս կարող ենք ցույց տալ մեր աշխատանքները: Սա կարևոր հարց է: Խնդրում եմ պատճառաբանել, թե ինչու է անհնար բլոգ ստեղծելը: Սպասում եմ քո պատասխանին:

Ավետիս Տետեյանի աշխատանքը

 

Երեխան դադարեցրեց լացելը, երբ տեսավ իր մորը:

The child stopped crying when he saw his mother.

Երեխա – a child, երեխան – the child

Ես առաջարկում եմ գնալ Արատես ուրբաթ օրը:

I suggest going to Arates on Friday.

Շաբաթվա օրերը on նախդիրով են գործածվում:

Մենք որոշեցինք մնալ տանը, քանի որ հոգնած էինք:

We decided to stay at home because we were tired.

Նա միշտ խուսափում է նման սխալներ անելուց:

He always avoids making such mistakes.

Սխալ անել – make a mistake

Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման թանկարժեք հեռախոս գնել:

I can’t afford to buy such an expensive telephone.

Afford բայի հետ me չի գործածվում:

Դուք կվերջացնե՞ք աշխատելը նախագծի վրա մինչև հաջորդ ամիս:

Will you finish working on the project until next month?

Ես դեմ չեմ դուռը բաց թողնելուն:

I don’t mind leaving the door open.

Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ շաբաթ:

We arranged to meet the next weak.

Ես խոստացա չլքել Հայաստանը: (leave Armenia)

I promised not to leave Armenia.

Նա հույս ունի մի լավ աշխատանք գտնել:

He hopes to get a good job.

Գրիգոր Շաբոյանի պատասխանը և իմ ուղղումները

 • The baby stopped crying when he saw his mother.
 • I suggest going to Arates on Friday.
 • We decided to stay at home, as we were tired.
 • He always avoids making such mistakes.
 • I can’t afford to buy such an expensive phone.
 • You’ll finish working on the project next month.
 • I don’t mind opening the door.
 • We agreed to meet the next week.
 • I promised not to leave Armenia.
 • She hopes to find a good job.

 

Արաքսի Հովհաննիսյանի աշխատանքը

http://arakshov.blogspot.com/2018/10/english.html

Առաջադրանք 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողի համար

 1. Shopping for the first time. Առաջին անգամ ենք գնումներ անում: ()Օրինակ. “Good afternoon, ma’am.” (Բարև ձեզ, տիկին:)“Good afternoon.”“I want this drawing album. How much is it?” (Ես այս նկարչական ալբոմն եմ ուզում: Ի՞նչ արժե այն:)“It is $2.” (2 դոլար:)“Here is $5.” (Ահա 5 դոլար:)“Here is the drawing album and $3 change.” (Ահա նկարչական ալբոմը և մնացորդը՝ 3 դոլար:)“Thanks.” (Շնորհակալություն:)“You are welcome.” (Խնդրեմ🙂Գրված օրինակին հետևելով գնեք՝ (3 միավոր)
 2. մեկ կապույտ գրիչ

…..

 1. մեկ ռետին

…..

 1. մեկ տետր

….

 1. Երբ ինչոր մեկը փռշտում է, հայերն ասում են՝. «Առողջություն››, իսկ անգլերեն ասում են՝ ‹‹ God bless you!», իսկ դրա պատասխանը՝ «Շնորհակալություն: Thank you»: Երբ ինչոր մեկը անզգուշորեն տրորել է ձեր ոտքը, ասում է. «Ներողություն: I am sorry կամ պարզապես՝ Sorry», իսկ դրա պատասխանը՝ «Ոչինչ – Never mind»: Երբ ինչոր մեկը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, կան տարբեր տիպի պատասխաններ՝ «You are welcome , եթե մի բաժակ ջուր, մատիտ կամ էլ գրիչ ես տվել, – Not at all. Don’t mention it. It’s a pleasure to help you, եթե օգնել ես նրան ավելի կարևոր բանում»:Արագ կողմնորոշվեք, թե ինչ եք ասելու և ինչ պատասխան եք ստանալու այս իրավիճակներում. (3 միավոր)
 2. I am sorry for knocking off your cell phone.
 3. Thank you for helping me to open my blog.
 4. Your friend sneezed.
 5. Thank you for lending me your pen.
 6. Պատասխանեք այս հարցերին. (4 միավոր)
 7. a) Have you got brothers and sisters? Are they older or younger than you? Do you often argue (վիճել) with them?
 8. b) What do you do in your free time? What is your hobby?
 9. c) Where do you live? Can you write your address in English?

 

 

Միջին դպրոցում հեռավար ուսուցմամբ սովորողների առաջադրանք անգլերենից

Սովորում ենք հարցեր տալու ձևերը ներկա ժամանակաձևում.

Օրինակներ.

We go to school in the mornings. He goes to school in the mornings.

Ընդհանուր հարց.

Do we go to school in the mornings? Does he go to school in the mornings?

Հատուկ հարցեր

Who goes to school in the mornings?

What do we do in the mornings?  What does he do in the mornings?

Where do we go in the mornings? Where does he go in the mornings?

When do we go to school?  When does he go to school?

 

Այլընտրանքային հարցեր.

 

Do we go to school in the mornings or in the evenings?

Does he go to school in the mornings or in the afternoons?

 

Հետևելով օրինակին՝ կազմեք այս նախադասություններին տրվող հարցերը.

 

We play football on Sundays.

She goes to her music lessons on Saturdays.

 

Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների երկու մակարդակի առաջադրանք անգլերենից (սեպտեմբերի 12)

Ա մակարդակ

Այս առաջադրանքը այն սովորողների համար է, ովքեր անգլերենից միշտ ստացել են 7 և ավելի ցածր գնահատականներ

Սովորում ենք հարցեր տալու ձևերը ներկա ժամանակաձևում.

Օրինակներ.

We go to school in the mornings. He goes to school in the mornings.

Ընդհանուր հարց.

Do we go to school in the mornings? Does he go to school in the mornings?

Հատուկ հարցեր

Who goes to school in the mornings?

What do we do in the mornings?  What does he do in the mornings?

Where do we go in the mornings? Where does he go in the mornings?

When do we go to school?  When does he go to school?

Այլընտրանքային հարցեր.

Do we go to school in the mornings or in the evenings?  Does he go to school in the mornings or in the afternoons?

Հետևելով օրինակին՝ կազմեք այս նախադասություններին տրվող հարցերը.

 1. We play football on Sundays.
 2. She goes to her music lessons on Saturdays.

 

Բ մակարդակ

Այս առաջադրանքը այն սովորողների համար է, ովքեր անգլերենից միշտ ստացել են 8 և ավելի բարձր գնահատականներ:

 

 1. Explain the meanings of these words without using them in your sentences.

For example, optimistic – a person who always thinks good things will happen.

 

absent-minded

sociable

modest

stubborn

emotional

generous

tight-fisted

selfish

 1. Imagine as if you were a philosopher, and make up your own sayings by continuing the following beginnings:

Պատկերացրեք, որ դուք փիլիսոփա եք և գրեք ձեր մտքերը՝ շարունակելով տրված սկիզբները:

Life is ….

Religion is …

 

Being young is …

Being old is ….

Happiness is ….

Art is ….

 • Paraphrase these sentences by using other words and word combinations leaving the meaning of the sentence the same. For example: Don’t give up! Go on standing for your own point of view. – Do not stop struggling. Continue protecting your own ideas. Կարող եք հետևյալ նախադասությունների նույն մտքերը արտահայտել այլ բառերով:
 1. He suggested going to the restaurant. (այստեղ կարող եք ուղիղ խոսքով նույն իմաստն արտահայտել)
 2. On entering the room he switched on the lights.
 3. Give me a hand. I can’t do it all by myself.
 4. He is fond of watching football on TV.

 

Հովհաննիսյան Արաքսիի պատասխանը և իմ ուղղումները

http://arakshov.blogspot.com/2018/09/english-2.html

Dear Araksi, I am pleased with your answer. Your English language competency is excellent. However, I’d like to draw your attention to two things:

 1. When you are asked to paraphrase the sentence “He suggested going to the restaurant”, the best way of doing it is this: he said, “Let’s go to the restaurant”.
 2. On entering the room he switched on the lights.

Right after he had entered the room he turned on the lights.

It will be very pleasant for me to work with you. As far as the level of your knowledge is so high, I will give you another interesting task. Please wait until tomorrow.

P.S. Publish your two answers on your blog.

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը և իմ ուղղումները. կատարել է A մակարդակը.

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

I have been learning English for nine years.

I can assess my level of English 7 out of 10 points.

In the process of learning English, the tenses are difficult for me.

I have read an adapted book in English. It is Daniel Defoe’s Robinson Crusoe.

Ավետիս, ես հարցը «ներկա շարունակական-Present Continuous» ժամանակաձևով էի տվել, որովհետև ակնկալում էի, որ դու ժամանակավորապես այլ վայրում ես ապրում, բայց դու պատասխանել ես, որ ապրում ես Հայաստանում և գործածել ես «Present Continuous»: Այդ ժամանակաձևով նշվում է ժամանակավոր ապրելու վայրը: Մշտականը նշվում է «Simple Present»-ով՝ I live in Armenia.

I have got an educational blog. I am a new blogger and it is a new experience for me.

 

 

Ա մակարդակ

 

We play football on Sundays.

She goes to her music lessons on Saturdays.

 

Ընդհանուր հարց

Do we play football on Sundays?

Does she go to her music lessons on Saturdays?

 

Հատուկ հարցեր

Who plays football on Sundays?

What do we do on Sundays?

When do we play football?

Who goes to music lessons on Saturdays?

What does she do on Saturdays?

Where does she go to on Saturday?

When does she go to her music lessons?

 

Այլընտրանքային հարցեր

Do we play football on Sundays, or Saturdays?

Does she go to her music lessons on Saturdays or Sundays?

 

The first task for the students of distance learning- Հեռավար ուսուցմամբ սովորողների առաջին առաջադրանքը. 2018-2019 ուստարի

Hello, dear students!

I am happy to tell you that I will be your English teacher. This is our first meeting at the beginning of the new 2018-2019 school-year. My last year’s students already know how to address me. The new students should also know that students usually address me as “Mr.Yura”.

I want to get to know my students better. So you are to answer these questions:

 1. How long have you been learning English?
 2. Can you assess (գնահատել) the level of your English?
 3. What is difficult for you when learning English?
 4. Have you ever read any adapted (հեշտացված՝ ոչ բնագիր) book in English?
 5. In which country are you living now?
 6. Have you got an educational blog? Write down your blog address.

Այս հարցերին անգլերեն պատասխանելուց հետո կարդացեք այս կազմակերպչական ուղերձը և հետևեք, որ կատարվեն դրանում նշված բոլոր կետերը:

 1. Կատարած առաջադրանքները հրապարակեք ձեր բլոգներում և դրանց հղումները ուղարկեք ինձ՝ ganjalyan@mskh.am և Լիլիթ Գասպարյանին` L.Gasparyan@mskh.am
 2. Եթե առաջադրանքները կատարելիս հարցեր են առաջանում, ապա գրեք ինձ: Նույն նամակը ուղղեք նաև Լիլիթ Գասպարյանին, որովհետև հեռավար ուսուցման կարգը դա է պահանջում:
 3. Երբ ես ուղղեմ ձեր սխալները և բացատրություններ գրեմ, անպայման հրապարակեք իմ բացատրությունները ձեր բլոգներում և ուղղված առաջադրանքը նորից հրապարակեք ձեր բլոգում: Հրապարակելուց հետո հղումը նորից ուղարկեք ինձ և Լիլիթ գասպարյանին:

 

Սիլվա Սարգսյանի պատասխանը և իմ ուղղումները.

2. I can not evaluate, i still have so much to learn.

«Cannot» միասին է գրվում, կամ ավելի լավ է գործածել կրճատ ձևը՝ «can’t»: 

3. Of course it is very diffcult, but i lave English very much, and i world lave to learn.

Of course, it is difficult, but I love English very much, and I love to learn it.

4. No, but in the next few dayn i will read.

No, I haven’t. But I will read one in the near future. (մոտ ապագայում)

5. I only now live in Moskow, but in general in Yerevan.

Երբ մարդը ժամանակավոր է մի տեղ ապրում, պետք է գործածել «ներկա շարունակական» ժամանակը՝ «I am living in Moscow now, but in general, I live in Yerevan.»

Հեռավար ուսուցման ուսումնական նյութ. բառակազմություն

Ուսումնական նյութը նախատեսված է IX-XII դասարաններում սովորողների համար

 

Այսօրվա մեր ուսումնական նյութը բառակազմությունն է: Լեզվական այս երևույթը մեծ նշանակություն ունի խոսքը հասկանալու և ինքնուրույն ճիշտ խոսք կազմելու համար: Բառակազմության հիմնական աղբյուրը նախածանցների և վերջածանցների ճիշտ կիրառումն է: Նախածանցները բառին տալիս են նոր իմաստ՝ առանց փոխելու բառի խոսքի մասը: Այսինքն՝ երբ նախածանց ենք գործածում, գոյականը մնում է գոյական, ածականը մնում է ածական, բայը՝ բայ և այլն: Փոխվում են միայն այդ բառերի արտահայտած իմաստները: (more…)

Անգլերենի հեռավար ուսուցում Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար

Շատ կարևոր է լսելով հասկանալը: Ներկայացնում եմ Ջեյն Էըր վեպի ընթերցումը հեշտացված անգլերենով: Լսեք և աշխատեք հասկանալ միայն լսելով: Նրանք, ովքեր չեն կարողանում հասկանալ միայն լսելով, կարող են կարդալ տեքստը: Դա շատ է օգնում լսելով հասկանալուն: Մեկ ժամ 20 րոպե տևողությամբ տեսադասը կարող եք լսել 4 մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ լսելով միայն 20 րոպե: Listening comprehension is very important. Here is the adapted version of the well-known novel Jane Eyre. Listen and try to understand. Those, who cannot understand, can read the text. It will help you very much. The video lessson lasts one hour and 20 minutes. You can divide it into 4 parts and every time listen to it for 20 minutes.

Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների անգլերենի հեռավար ուսուցման կազմակերպման մասին

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում բացել եմ Ավագ դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ distanceenglish@mskh.am և Միջին դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ mijindistanceenglish@mskh.am, որտեղ ընդգրկված են սեպտեմբերից մինչև հիմա հեռավար ուսուցման մեջ ներառված բոլոր սովորողները: Իմ բլոգում բացել եմ «Անգլերենի հեռավար ուսուցման բաժինը», որտեղ հրապարակում եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման բոլոր ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները, հաշվետվությունները, սովորողների պատասխաններն ուղղումներով և լրացուցիչ բացատրություններով պատասխանները:

Մեդիագրադարանում հրապարակված է սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում ստեղծված իմ ուսումնական նյութերի և առաջադրանքների փաթեթը:    Երկրորդ կիսամյակում իմ ստեղծած ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները կարելի է տեսնել իմ բլոգի հեռավար ուսուցման բաժնում :

Տեղեկանք սովորողների մասին

Դավիթ Խաչատրյան – կատարել է բոլոր առաջադրանքները

Ինեսա Թումասյանց – Մինչև հիմա միայն մեկ առաջադրանք չի կատարել

Միքայել Մնացականյան – Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ուսշրջանի բոլոր առաջադրանքները կատարել է: Այս կիսամյակում առայժմ մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվար ամսին:

Սերժ Ղազարյան – սեպտեմբեր-նոյեմբերին աշխատում էր կատարել առաջադրանքները և նույնիսկ միջին դպրոցի համար նախատեսված Ֆլեշմոբները, բայց դեկտեմբերից հետո մինչև հիմա չի աշխատում:

Արամ դավթյան – անգլերեն լավ գիտի, բայց աշխատում է միայն կիսամյակը լավ գնահատականով փակելու համար: Ամեն ինչ անում է վերջում և միանգամից:

Նաիրի-Արեգ Հացպանյան – մինչև դեկտեմբեր կատարել է բոլոր առաջադրանքները:

Արթուր Հովակիմյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Սիլվա Սարգսյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Շահ Դանիել – դեկտեմբերի վերջին թվանշանով գնահատվելու համար կատարեց բոլոր առաջադրանքները: Դեկտեմբերից հետո ոչ մի առաջադրանք չի կատարում:

Էրիկ Խաչատրյան – անունը կա, բայց ոչ մի առաջադրանք չի կատարել

Միջին դպրոց

Ռուբեն Գալստյան – կատարել է մինչև հիմա իմ ուղարկած բոլոր առաջադրանքները: Օրինակելի սովորող է:

Սովորողների ինձ ուղարկած բոլոր պատասխանները և իմ ուղղումներով պատասխան նամակները ես հասցեագրում եմ նաև Լիլիթ Գասպարյանին և Անի Տեր Արսենյանին:

 

 

Ոսումնական նյութ հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Հայերենն իր ճկունությունը, խոսքի հակիրճությունը  մեծապես կկորցներ առանց իր դերբայների, դերբայական դարձվածներով նախադասությունների:

Ուսումնասիրեք և համեմատեք դերբայական դարձվածներով կազմված այս հայերեն և անգլերեն նախադասությունները:

 1. Բակում ֆուտբոլ խաղացող տղաներն իմ ընկերներն են:

The boys playing football in the yard are my friends.

՝     Այն պարող աղջիկը իմ քույրն է:

That dancing girl is my sister.

 1. Գիրք կարդալիս նա միշտ դուրս է գրում նոր բառերն ու արտահայտությունները:

While reading a book he always copies out the new words and expressions.

Վազելիս նա վայր ընկավ ու կոտրեց ոտքը:

While running he fell down and broke his leg.

 1. Պատուհանի մոտ կանգնած կինը իմ ուսուցչուհին է:

The woman standing by the window is my teacher.

Կոտրված երկու աթոռը դրեք սենյակի անկյունում:

Put the two broken chairs in the corner of the room.

 1. Փոքրիկ աղջիկը սենյակ մտավ երգելով:

The little girl came into the room singing.

Ուսուցիչն այդ հարցը տվեց ժպտալով:

The teacher asked that question smiling.

 1. Հասնելով տուն նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

Arriving home he immediately turned on the TV set.

Տուն հասնելուն պես նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

On arriving home he immediately turned on the TV set.

 1. Դասերը պատրաստելուց հետո տղան դուրս գնաց խաղալու իր ընկերների հետ:

After doing his lessons the boy went out to play with his friends.

Ֆիլմը դիտելուց հետո մենք քննարկեցինք այն:

After watching the film we discussed it.

 1. Պատասխանիր իմ հարցին առանց դասագիրքը բացելու:

Answer my question without opening the text-book.

Նա արեց դա առանց մտածելու հետևանքների մասին:

He did that without thinking about consequences.

 1. Չիմանալով նրա նոր հասցեն մենք չկարողացանք այցելել նրան:

Not knowing hi new address we couldn’t visit him.

Չգտնելով  նրան տանը ես գնացի նրանց պարտեզը:

Not finding him at home I went into their garden.

 1. Դու կարող ես լավացնել լսելով ընկալելու կարողությունը անգլերեն ֆիլմեր դիտելով:

You can improve your listening comprehension by watching English films.

Դու կարող ես թարգմանել այս տեխնիկական տեքստը օգտագործելով «Google translator» ծրագիրը:

You can translate this technical text by using the program Google translator.

 

Օգտվելով վերը գրված օրինակներից, թարգմանեք հետևյալ  նախադասությունները անգլերեն.

 

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

 

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are those singing girls.

 1. Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at running boy.

 1. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

Wile going to school I met my friend.

 1. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You should be attentive wile crossing the street:

 1. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It is not polite to continue sitting when guest is coming inside.

 1. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take checked works.

 1. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

Watered trees have fresh look.

 

 1. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came to stage by dancing.

 1. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Do not sign any document without reading.

 1. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun at the playground, she worried.

 1. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription with using magnifying glass.

 1. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

 

Սխալների ուղղում

2….that running boy.

5….when a guest comes in.

6….the checked ..

7. Watered trees look fresh.

8. The actor came on to the stage dancing.  (by նախդիրը այստեղ նշանակում է «միջոցով», որը պետք չէ)

10. …on the playground…

11. …by using … (by նախդիրն այստեղ պետք է և նշանակում է «մի բան անելու միջոցով»)

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
  Who are those singing girls?
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
  Look at the running boy.
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
  When i went to school i met my friend.
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
  You must be careful when you cross the street.
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
  It’s not politely to stay seated when guest enters.
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
  Take checked works.
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
  Watershed trees look fresh.
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
  The actor came out to the stage with dancing.
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
  Don’t sign a document without check.
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
  Without seeing his son in the playground,he gets worried.
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց
  (magnifying glass):
  You can read this prescription by using a bagnifying glass.
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:
  You will understand everything after reading the letter.

 

Միքայել Մնացականյանի պատասխանը

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/287

1.Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are thօse singing girl?

2.Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at that running boy.

3.Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

While going to school, i met my friend.

4.Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You must be careful while crossing the street.

5.Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It’s not polite to remain seated when a guest enters.

6.Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take the checked works.

7.Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

The watered trees look fresh.

8.Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came on to the stage dancing.

9.Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Dont sign any document without reading.

10.Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun on the playground, he got worried.

11.Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription by using a magnifying glass.

12.Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

Անգլերենի առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Այս առաջադրանքը լսելով հասկանալու ունակությունները զարգացնելու համար է:

This task is for developing listening comprehension skills.

Լսեք զրույցները (մինչև 5-րդ մասը ներառյալ) և գրի առեք բոլոր այն կարևոր արտահայտությունները, որոնք անծանոթ են ձեզ: Գրի առած արտահայտությունները մուտքագրեք ձեր բլոգներում և հղումը ուղարկեք ինձ:

Listen to the conversations (the first 5 Units) and write down all the important expressions and words which you don’t know. Publish these words and expressions on your blog and send the link to me.

 

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6-5-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AB%D5%B6%D5%B1-%D5%A1%D5%B6%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%A9/

Անգլերենի առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Պատկերացրու՛, որ հիմա հարցազրույցի ես մասնակցում` « Իմ սիրելիները» թեմայով: Պատասխանի՛ր տրվող հարցերին անգլերեն:

Imagine that you are taking part in an interview the topic of which is “My Favourites”. Answer the questions in English.

 1. What is your favourite day of the week? Why?
 2. What is your favourite holiday? Why?
 3. What is your favourite book? Why?
 4. What is your favourite kind of music?
 5. What is your favourite memory of childhood?
 6. What is your favourite pastime?
 7. What is your favourite season? Why?
 8. What is your favourite TV programme?
 9. What is your favourite Website? Why?
 10. What is your favourite subject at school? Why?
 11. Who is your favourite teacher at school? Why?
 12. Who is your favourite character from literature? Why?
 13. Who is your favourite author? Why?
 14. What is your favourite time of the day? Why?
 15. Who is your favourite actress or actor? What can you tell about her or him?

Առաջադրանք II.  Շարադրություն

Task II. Composition.  Read the instructions before writing your composition.

Կարդա՛ ցուցումները` նախքան շարադրությունը գրելը.

Որքան հնարավոր է մանրամասն ներկայացրու տեղեկատվություն քո դպրոցական կյանքի մասին: Այդ տեղեկատվությունը պետք է այնքան գրավիչ լինի, որ արտասահմանցի քո հասակակցի մոտ հետաքրքրություն առաջանա գալ և տեսնել այն ամենը, ինչի մասին դու տեղեկացնում ես նրան: Թույլատրվում է բառարան գործածել: Կարելի է նաև օգտվել դպրոցական կայքից, բայց արգելվում է գրավոր աշխատանքի մեջ պատճենված նյութ գործածել: Դու կարող ես տալ միայն քո մեկնաբանությունները:

Give detailed information as much as you can about your school life. The information should be attractive enough to arouse interest in a schoolchild of your age to come and see everything you are writing about. You can use a dictionary. You can also take information from your school Web site but you are not allowed to make copies of the Website information. You can only give your interpretations.

 

Առաջադրանք հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Here is the beginning of a story. Think of a logical continuation and narrate your story by using the given words, word combinations and expressions.

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. …

Words and expressions to be used.

To change for the worse-փոխվել դեպի վատը, rough-ալեկոծված, stormy- փոթորկոտ, inside the hotel, regret-փոշմանել, play board games- սեղանի խաղեր խաղալ, not to lose one’s hope, to change for the better, on the day of departure.

Խոսքն ավելի տրամաբանական և հյութեղ դարձնելու համար կարող եք գործածել նաև այս կապող բառերը.

Moreover – դեռ ավելին, hardly … when հազիվ … երբ, for the purpose of նպատակով, not only … but also …- ոչ միայն … այլ նաև, nevertheless – բայցևայնպես, so that – որպեսզի.

Շարադրությունը պետք է ունենա 200-250 բառ:

Արթուր հովակիմյանը պատասխանել է.

Դավիտ Խաչատրյանը պատասխանել է

Սիլվա սարգսյանը պատասխանել է

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը՝

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. And I thought “ this is going to be the best holiday ever!!!”. We rented a big room for us. As I didn’t have anything to do in the room I started to explore the Hotel. That was a cool hotel with a beautifull and clean garden, playgraund, movie room and a swimming pool. I didn’t think that people would use that pool because we were near the sea why should somebody go to the swimming pool? But then I found my favorite part in the hotel sport ground where you could play any kind of sport games: football, basketball, table tennis, volleyball, batminton and chess. Oh yeh, this was gonna be a good time going to the sea in the morning, then relaxing in in the jacuzzi, then whatching some movie, then going to the sports ground and sleeping on the soft bed. But why wasn’t so good? Well, because when we woke up we could see no calm sea, no sunshine, no birds in the sky. The sea was rough and it was raining and the noise of thunder was heard. Actually, I like rain especially when the thunder noise with lightning, but when it changes my plans I start hating it. Well, we got sad because we did not have anything to do. At that time in the hotel, nothing was open so we started to play cards. Cards are good friends for sad and bored travelers. So we decided to watch some TV. While watching Tv we were speaking about weather and thunderstorm. The weather forecast said it such bad weather was going to last for 15 days. Well, I never believe what is said on TV about the weather so I still had some hope that it was going to be the best holiday ever. In the swimming pool, I made friends with many peers and I was even happy that the weather was stormy. On the day of our departure, I got very angry because the weather changed for the better: the sea was again calm, the sky was blue and the birds were singing and flying over the sea.

Միքայել մնացականյանի պատասխանը իր բլոգում

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/273

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը իր բլոգում

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/

Ածականների համեմատական կառուցվածքներ. ուսումնական նյութ և առաջադրանք Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

as + ածական + as -այնքան որքան.

Այս կառուցվածքով համեմատվում են միանման հատկանիշ ունեցող գոյականները:

Yerevan is as beautiful as Tbilisi. Երևանն այնքան գեղեցիկ է, որքան Թբիլիսին:

Echmiatsin is as far from Yerevan as Ashtarak. Էջմիածինն այնքան հեռու է Երևանից, որքան Աշտարակը:

not so +ածական + as – ոչ այնքան, որքան

Gyumri is not so large as Yerevan.  Գյումրին այնքան մեծ չէ, որքան Երևանը:

There are not so many old buildings in Yerevan as there are in Gyumri. Երևանում այնքան շատ հին շենքեր չկան, որքան Գյումրիում:

twice as big as – երկու անգամ ավելի մեծ, քան. three times (five times, ten times) as big as  – երեք անգամ (հինգ անգամ, տաս անգամ) ավելի մեծ, քան ….

Moscow is about ten times as big as Yerevan. Մոսկվան մոտ տաս անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանը:

There was three times as much snow in Tsaghkadzor last year than there is this year. Անցյալ տարի Ծաղկաձորում երեք անգամ ավելի շատ ձյուն կար, քան այս տարի:

the + ածականի համեմատական աստիճան + the + ածականի համեմատական աստիճան

որքան … այնքան 

The sooner the better. Որքան շուտ, այնքան լավ:

The more books you read the more things you will learn: Որքան շատ գրքեր կարդաս, այնքան շատ բան կսովորես:

get + ածական – ածականին բայական իմաստ է տալիս:

black – սև —–  get black – սևանալ

short – կարճ —– get short — կարճանալ, get shorter – ավելի կարճանալ

Առաջադրանք.

I. Translate into English

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
  Vienna is not so old as Rome.
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
  Aram is as tall as Davit.
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
  In my opinion, chemistry is not as interesting as physics..
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
  Grammar is as interesting as literature.
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
  Last year, it was several times as cold as it is this year.
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
  My bank account has twice as much money as your account.
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում
  որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում
  Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,
  Ինչու՞ սովորել:
  The more we learn, the more we know.
  The more we know, the more we forget.
  The more we forget, the less we know,
  Why learn?
 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:
  In autumn days get short, and the nights get long.
  Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:
  In spring days get long, and nights get short.

Well done, Davit. Only the 8th and 9th sentences had mistakes. In such sentences “get” should be used.

Get short – կարճանալ

Get long – երկարել

Միջին դպրոցի սովորող Ռուզան Մինասյանի պատասխանը իր բլոգում

https://ruzanminasyannd.wordpress.com/category/%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/

Միջին դպրոցի սովորող Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

Առաջադրանք.

 1. Translate into English
 2. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old as Rome.

 1. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as Davit.

 1. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

I think chemistry is not so interesting as physics.

 1. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as interesting as literature.

 1. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year, it was several times as cold as it is this year.

 1. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

My bank account has twice as much money as yours.

 1. Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we learn, the more we know,

the more we know, the more we forget

the more we forget, the less we know,

so WHY LEARN???

 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

Days in autumn get short and nights get long.

 1. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Days in spring get long and nights get short.

 

Միջին դպրոցի սովորող Տիգրան Խաչատրյանը պատասխանել է. Սխալները ուղղած հետ եմ ուղարկել և պահանջել եմ հրապարակել բլոգում

1.Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old city as Rome.

2.Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as David.

3.Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

In my opinion, chemistry is not as interesting as physics.

4.Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as exciting as literature.

5.Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year it was several times more cold than this year.

6.Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

On my bank account there are twice as much money than on your account.

7 Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

The more we learn, the more we know.

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

The more we know, the more we forget.

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we forget, the less we know,

Why Learn?

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

In the autumn the days get short and the nights get long.

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

In the spring the days get long, and the nights get short.

Ավագ դպրոցի սովորող Միքայել Մնացականյանը պատասխանել է և ես ուղղել եմ սխալներն ու հետ ուղարկել:

Vienna is not as old city as Rome. Aram is as tall as David. In my opinion, chemistry is not as interesting as physics. Grammar is as also interesting as literature. Last year it was several times more cold than is this year. There are twice as much money on my bank account than on your account.

The more we learn, the more we know, the more we know, the more we forget.
The more we forget, the less we know, why learn.
8. The days get shorten in the autumn, and the nights are long.
9. In the spring the days get longer and the nights are shorter.
Միքայելի բլոգում հրապարակվել է

Հեռավար ուսուցման սովորողների թարմացված ցուցակը

Ավագ դպրոց 

Դավիթ Խաչատրյան  d.xachatryanmskh@mail.ru , davit-khachatryan@mskh.am

Ինեսա Թումասյանց  in.tumasyants@mail.ru 

Ժորա Ասլանյան – չի կատարում առաջադրանքներ

Միքայել Մնացականյան   miqayel@mskh.am

Արամ Դավթյան  aramd@mskh.am 

Ամասյա Նիզիբլյան  amassia-niziblyan@mskh.am

Էրիկ Խաչատրյան  eric-kh@mskh.am ,  հեռավար սովորող է 2017-ի դեկտեմբերի 10-ից

Նաիրի Արեգ Հացպանյան  nairiareg-h@mskh.am

Շահ Դանիել  daniel-s@mskh.am  հազվադեպ է աշխատում:  

Դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան Շահ Դանիելը մի քանի առաջադրանք գերազանց արված միանգամից ուղարկեց: Շահ Դանիելը ընդունվել է նորաբաց Բրիտանական դպրոցը:

Սերժ Ղազարյան  serj-kh@mskh.am 

Միջին դպրոց

Ռավոյան Ալեն  r-alen@mskh.am  առաջադրանքները չի անում

Ռուբեն Գալստյան  g.ruben@mskh.am       կատարում է բոլոր առաջադրանքները և ֆլեշմոբները

Դավիթ Օունալի  – odavit@mskh.am   չի կատարում առաջադրանքները

Առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. դեկտեմբեր 6

I..Մեր մայրաքաղաքի հյուրին ճանապարհը բացատրելը. Օգտակար արտահայտություններ. On the right – աջ կողմում, on the left – ձախ կողմում, to the right – դեպի աջ, to the left – դեպի ձախ, turn right – շրջվեք աջ, turn left – շրջվեք ձախ , go straight along this street until – ուղիղ գնացեք այս փողոցովմինչև, cross the street – փողոցն անցեք, crossing – խաչմերուկ

 

 1. a) ԴուհիմաԶորավար Անդրանիկի արձանի մոտ ես և քեզ էմոտենում մի ամերիկացի զբոսաշրջիկ ու հարցնում. «Excuse me, can you tell me the way to the Malatia Fair?»: Պատասխանիրանգլերեն:Ուղիղ գնացեք այս փողոցով մինչև առաջինխաչմերուկը: Տոնավաճառը ձախ կողմում է:

 

 1. b) ԴուհիմաՀանրապետության հրապարակի յոթցայտաղբյուրների մոտ ես: Քեզ է մոտենում մի հնդիկզբոսաշրջիկ և հարցնում. «Excuse me, how can I get to the Northern Avenue? –Հյուսիսային պողոտա»:Պատասխանիր անգլերեն: Ուղիղ գնացեք այդ փողոցով, անցեք առաջինխաչմերուկը, գնացեք մինչև երկրորդ խաչմերուկը և շրջվեքդեպի ձախ: Հյուսիսային պողոտան շատ լայն (wide) է ևժամանակակից (modern):

 

 1. c) Իսկհիմադու Կարապի լճի մոտ ես և քեզ է մոտենում միանգլիացի ու հարցնում. «Excuse me, how can I get to the Puppet Theater (տիկնիկային թատրոն) after Hovhannes Tumanyan?»:Պատասխանիր անգլերեն:Անցեք այդ փողոցը ևուղիղ գնացեք այդ փողոցով վերև (up) մինչև առաջինխաչմերուկը և շրջվեք դեպի աջ ու քայլեք ուղիղ այդ փողոցով: Տիկնիկային թատրոնը աջ կողմում է:

 

 1. ՇնորհավորանքիպատասխանըԵրբշնորհավորանքը միայնքեզ է վերաբերում, օրինակ, երբ ծննդյանդ օրն է, կամ էլ ինչ–որ բանում հաջողության ես հասել, ապա պետք է պարզապեսասել. «Շնորհակալություն»: Բայց եթե տոնն ընդհանուր է, ապա պետք է ասել. «Thank you, the same to you. Շնորհակալություն, նույնն էլ ձեզ»:Պատասխանիր այսշնորհավորանքներին:

 

 1. a) Happy New Year! May all your wishes come true!
 2. b) I congratulate you on your engagement (նշանադրություն).
 3. c) I congratulate you on your passing the final examination.
 4. d) Dear Mary, I congratulate you on the Women’s International Day. Եթե շնորհավորողը տղամարդ է, ապա պետք է նա պատասխանի …
 5. e) Եթե շնորհավորողը կին է, ապա պետք է նա պատասխանի…
 6. Շարունակեք այս անգլերեն նամակը և ամբողջ հոգովցանկացեք, որ Ձեր երազանքը կատարվի: Dear Santa …

 

 

Առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. դեկտեմբերի 6

 

 1. Օգտագործեք ասացվածքը համապատասխան իրավիճակներում. Use the saying in the corresponding situation: (2 միավոր)A friend’s eye is a good mirror.  Before healing others, heal yourself. Make hay while the sun shines. Eat to live, not live to eat. Be careful about reading health books: you may die of a misprint. 

1.a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.

….

 1. b) Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.

……

 1. c) Stop following the advice given in books about keeping diets.

…..

 1. d) Do not postpone till tomorrow what you can do today!

……

 1. e) You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.

 

 1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

 

 1. “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
 2. You spilled some wine on the hostess’s dress.
 3. You didn’t hear the last two words.
 4. Two people are talking together, and you want to ask them a question.

III. What will you advise your friend to do if he/she says….?

 1. a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
 2. b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
 3. c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
 4. d) Whatever I do my car won’t start.
 5. e) Ouch! I have cut myself.
 6. f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.

 

Դավիտ Խաչատրյանի պատասխանը դեկտեմբերի 6-ին

Օգտագործեք ասացվածքը համապատասխան իրավիճակներում. Use the saying in the corresponding situation.

A friend’s eye is a good mirror.
Before healing others, heal yourself.
Make hay while the sun shines.
Eat to live, not live to eat.
Be careful about reading health books: you may die of a misprint. 

 1. a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.

  Before healing others, heal yourself. 
  b)Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.

A friend’s eye is a good mirror.

c) Stop following the advice given in books about keeping diets.

Be careful about reading health books: you may die of a misprint.

 1. d)Do not postpone till tomorrow what you can do today!

Make hay while the sun shines.

 1. e)You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.Eat to live, not live to eat.

  Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? 

 • “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
  I am sorry,i didn’t now!
 • You spilled some wine on the hostess’s dress.
  I am sorry, I I wasn’t careful.
 • You didn’t hear the last two words.
  Pardon me, can you repeat?
 • Two people are talking together, and you want to ask them a question.
  Excuse me, where are we?

 What will you advise your friend to do if he/she says….?

 1. a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
  Just think only in English.
 2. b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
  Don’t listen to anyone! Do what you love to do.
 3. c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
  Help your grandfather, to buy his insurance.
 4. d) Whatever I do my car won’t start.
  I think you are out of petrol.
 5. e) Ouch! I have cut myself.
  Don’t be afraid, just give me the medicine box!
 6. f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
  Call the police, they will help you.

 

Միքայել Մնացականյանի Պատասխանը

 

1.a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.
Be fore healing others hear yours.
1. b) Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.
A friend’s eye u a good mirror
1. c) Stop following the advice given in books about keeping diets.
Be careful about reding health
1. d) Do not postpone till tomorrow what you can do today!
Make hay while the jun shines
1. e) You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.
Eat to live,not live to eat
II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)
1. “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
I em sorry,i did not know.
2. You spilled some wine on the hostess’s dress.
Exase mi.
3. You didn’t hear the last two words.
Sorry.
4. Two people are talking together, and you want to ask them a question.
pardon me.
III. What will you advise your friend to do if he/she says….?
a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
It is necessary to repeat them more often.
b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
You are rigth,to be strong.
c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
I can help with insurance.
d) Whatever I do my car won’t start.
Adress to masters.
e) Ouch! I have cut myself.
Do not worry tighten the wound.
f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
Knock down year Location and stay there,i wile be come soon.
1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)
1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

Ուսումնական նյութ Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Անգլերենի բոլոր բայական ժամանակաձևերը ներգործական և կրավորական սեռերում Simple Present – (more…)

Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների հեռավար ուսուցման հոկտեմբերի հաշվետվությունը

Մանրամասն հաշվետվություն եմ ներկայացրել սեպտեմբերի սկզբից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամանակամիջոցի համար:

Նշված հաշվետվությունը գրելուց հետո նամակով դիմեցի հեռավար սովորողներին, որպեսզի նրանք իրենց բլոգներում հրապարակեն բոլոր իրենց աշխատանքները: Ինեսա Թումասյանցը,   պատասխան նամակով գրեց, որ կատարել է իմ այդ պահանջը:

Հոկտեմբերի 15-ի հաշվետվությունից հետո սովորողները շարունակեցին կատարել հոկտեմբերի 10-ի Ավագ դպրոցի և Միջին դպրոցի սովորողների համար նախատեսված առաջադրանքները: Այս հրապարակումների մեջ նշված են սովորողների պատասխանները և իմ մանրամասն վերլուծությունները: Ավագ դպրոցի առաջադրանքը կատարեցին Արամ Դավթյանը, Ինեսա Թումասյանցը, Դավիթ Խաչատրյանը, Յուրի Դանիելյանը, Անասյա Նիզիբլյանը, Միքայել Մնացականյանը: Միջին դպրոցից առաջադրանքը կատարել է միայն Ռուբեն Գալստյանը:

Հոկտեմբերի 16-ին մի նյութ եմ հրապարակել «Հուզիչ ֆլեշմոբ Չինաստանից»:

Հոկտեմբերի 19-ին նոր առաջադրանք հրապարակեցի Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար: Առաջադրանքը նաև ուսումնական նյութ է տարբեր տիպի հարցեր տալու վերաբերյալ: Առաջադրանքի վերջում պարբերաբար հրապարակում եմ սովորողներից ստացված պատասխանները և դրանց վերլուծություններըը: Դեռ ոչ բոլորն են կատարել այն: Առաջադրանքն առայժմ կատարել են հետևյալ սովորողները՝ Ռուբեն Գալստյան – Միջին դպրոց և Ինեսա Թումասյանցը և Դավիթ Խաչատրյանը – Ավագ դպրոց: Յուրի Դանիելյանը գրել է, որ հիվանդ է և առայժմ չի կարողանում աշխատել:

Հոկտեմբերի 20-ին մեկնարկեց անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբը, որին մասնակցեցին նաև հեռավար ուսուցմամբ սովորողներ Դավիթ Խաչատրյանը, Միքայել Մնացականյանը, Սերժ Ղազարյանը:

Երեք օր առաջ նորից նամակ եմ գրել բոլոր սովորողներին, որպեսզի նրանք կատարեն հոկտեմբերի վերջին առաջադրանքը և ֆլեշմոբը:

Սովորողների աշխատանքների պատասխաններն իմ վերլուծություններով միշտ ուղարկում եմ Մարթա Ասատրյանին և Մարգարիտ Սարգսյանին:

 

Ուսումնական նյութ-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 18, 2017

Թեմա. Բայական տարբեր ժամանակաձևերով տարբեր տիպերի հարցեր տալը

Այն սովորողները, ովքեր լավ գիտեն հարցեր տալը, կարող են մի անգամ կարդալ, համոզվել դրանում և սկսել առաջադրանքը կատարելը: Նրանք, ովքեր լավ չգիտեն հարցեր տալը, մի քանի անգամ պետք է կարդան այս նյութը և վերադառնան նյութին առաջադրանքները կատարելու ժամանակ: Հուսով եմ, որ այս ուսումնական նյութ – առաջադրանքը կատարելով ձեռք կբերեք անգլերենի ամենակարևոր լեզվական ունակություններից մեկը՝ հարցեր տալը: Սա մի թեմա է, որը միշտ ուղեկցում է լեզու սովորողին՝ անկախ նրանից, թե որ դասարանում է, կամ էլ համալսարանի ո՞ր կուրսում է սովորում: (more…)

Հուզիչ ֆլեշմոբ Չինաստանից

Ռուբեն Գալստյանը Միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորող է: Նա այժմ իր ծնողների հետ Չինաստանում է ապրում, իսկ կրթությունը հեռավար ուսուցմամբ շարունակում է կրթահամալիրում, քանի որ այս ուսումնական տարվանից սկած այդ հնարավորությունը տրված է բոլոր նրանց, ովքեր ֆիզիկապես հնարավորություն չունեն առկա ուսուցում ստանալու: Ռուբենը միայն էլեկտրոնային նամակագրությամբ է աշխատում՝ պարզաբանելով, որ Չինաստանում Google համակարգը չի աշխատում, իր բլոգը՝ նույնպես: Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի վերջին առաջադրանքն այսպիսին էր.

Ընտրեք այս երկու վերնագրերից մեկը և գրեք մի կարճ շարադրություն: (more…)

Հեռավար ուսուցմամբ անգլերեն սովորողների գործունեության մասին հաշվետվություն

Էլեկտրոնային նամակագրության համար Ավագ և Միջին դպրոցների սովորողների խմբեր եմ ստեղծել` Distanceenglish Ավագ դպրոցի և Mijindistanceenglish միջին դպրոցի սովորողների համար: Սեպտեմբերի սկզբից մինչև հիմա Ավագ դպրոցի սովորողներին տվել եմ 4 առաջադրանք և մեկ Ֆլեշմոբ, իսկ Միջին դպրոցի սովորողների համար՝ երկու առաջադրանք և մեկ ֆլեշմոբ: Իմ բլոգում բացել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման էջը, որտեղ հրապարակում եմ առաջադրանքները ըստ դպրոցների, յուրաքանչյուր սովորողի կատարած աշխատանքները, իմ ուղղումներն ու արձագանքները: (more…)

Հեռավար ուսուցում. առաջադրանք ավագ դպրոցի սովորողների համար

I.Կարդալ տեքստը և ընտրել հարցերի ճիշտ պատասխանը

Read the text and choose the right answer to the questions (more…)

Հեռավար կրթություն. առաջադրանք միջին դպրոցի սովորողների համար

 1. The Ant and the Cicada

The ant is working all day long. He is gathering food for winter. The cicada isn’t working. She is dancing and singing. The sun is shining and she is very happy. She can find food in the field. She can sleep on a flower. Suddenly she sees the ant. The ant is bringing food to his anthill. The cicada says, “What are you doing? Come and dance with me.” (more…)

Հեռավար ուսուցման սովորողների անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի աշխատանքները և դրանց վերլուծությունը

 

Միջին դպրոցի սովորող Միլենա Դանիելյանի պատասխանը և իմ արձագանքը

Միլենա, անգլերենի քո բոլոր աշխատանքները անպայման հրապարակիր քո բլոգի անգլերենի բաժնում:

Ահա անգլերենի Ֆլեշմոբի քո պատասխանները և դրանց ուղղումները: Հենց այդպես էլ հրապարակիր, որ ուսանելի լինի: (more…)

Distance teaching-learning English: High School, the 3rd task

 1. Do you know that you can form an adverb by adding ly to an adjective?

For example, Anna is a nice singer. Anna sings nicely. (more…)

Ծանոթանում եմ միջին դպրոցի հեռավար ուսուցման սովորողների հետ

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողներն են՝

6-րդ դասարան

Ռավոյան Ալեն – 1 ամիս    r-alen@mskh.am- հեռավար ուսուցման մեկամսյա պայմանագիր

7-րդ դասարան

Օունալլի Նասսիմ   odavit@mskh.am

8-րդ դասարան

Գալստյան Ռուբեն  g.ruben@mskh.am

Միլենա Դանիելյան

 

Ծանոթանանք. իմ անուն ազգանունն է՝ Յուրա Գանջալյան

Ես ուզում եմ որոշ տեղեկություններ իմանալ ձեր մասին:

Պատասխանեք այս հարցերին

What is your full name?

2.      When and where were you born?

3.      Which grade student are you?

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? Can you tell me a few words about your favorite occupation?

 

Պատասխանները ուղարկեք այս հասցեով՝ y.ganjalyan@mskh.am

Ես ձեր սխալները կուղղեմ, կբացատրեմ: Դուք արդեն ուղղված տեքստը իմ բացատրություններով կհրապարակեք ձեր բլոգում:

Դավիթ Օունալլիի պատասխանը
You replied on 9/18/2017 9:01 PM.

1․What is your full name?

my name is David

2.      When and where were you born?

I was born in Armenia on May 31

3.      Which grade student are you?

I am a 7-5 grader

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

I am in the Russian provinces.

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? I am interested in English Can you tell me a few words about your favorite occupation?

 

(more…)

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողները

6-րդ դասարան

Ռավոյան Ալեն – 1 ամիս    r-alen@mskh.am- հեռավար ուսուցման մեկամսյա պայմանագիր

7-րդ դասարան

Օունալլի Նասսիմ   odavit@mskh.am

8-րդ դասարան

Գալստյան Ռուբեն  gruben@mskh.am

(more…)

Հեռավար ուսուցում. սեպտեմբերի 6

Երեկ ուղարկած ձեր տեքստերից երևաց, որ անգլերենի շաղկապները չգիտեք: Այդ պատճառով էլ այսօր կսովորեցնեմ մի քանի կարևոր շաղկապների և կապող բառերի  կիրառությունը: Շաղկապների իմացությունը կարևոր է նաև քննություններ հանձնելու համար: From your yesterday’s texts I understood that you don’t know the English conjunctions which are very important for fluent speech. Therefore, I am going to teach you the most common English conjunctions. Knowing conjunctions is also important for taking English exams.

 

Շաղկապներ և կապող բառեր, արտահայտություններ Conjunctions and linking words and expressions
«չնայած» , երբ գործածվում է երկրորդական նախադասության մեջ:

Չնայած եղանակը վատն էր, նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

 

Ես շարունակեցի աշխատել, չնայած շատ հոգնած էի:

Այստեղ գրիր քո օրինակները:

Though, although

Although the weather was bad they went on an excursion to the country.

 

I went on working, though I was very tired.

 

Here you can write your own 2 examples.

«Չնայած», երբ պարզ նախադասության մեջ է գործածվում:

Չնայած անձրևին նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

Բայց, եթե ուզենանք ասել. «Չնայած անձրև էր գալիս, …», ապա պետք է օգտագործել though կամ although

Քո օրինակները.

despite” when it is used in simple sentences.

 

Despite the rain they went on an excursion to the country.

Although it was raining …

 

 

Your examples:

Ուստի, այդ պատճառով, ահա թե ինչու…,

Սրանք գործածվում են, երբ տրամաբանական շարունակություն կա խոսքում:

Նրա ավտոմեքենան փչացավ  ճանապարհին. ահա թե ինչու նա ուշացավ  հանդիպումից:

Քո օրինակները.

 

Therefore, that’s why…

 

 

Something went wrong with his car, that’s why he was late for the meeting.

…therefore, he was late for the meeting.

 

Your examples:

(more…)

The first English lesson of distance education – Հեռավար կրթության առաջին անգլերեն դասը

 

Hello Everybody Ողջույն բոլորին
My full name is Yura Ganjalyan. Students always call me Mr. Yura.

For different reasons, you have decided to continue your education in a distance way. Our Educational Complex is the first educational institution in Armenia to organize a distance education for the learners of school age. I will be your English teacher. Our first lesson will be devoted to introducing yourselves. This lesson will help me to get to know you better.

Answer these questions in English (as much as you can) and in Armenian, please. You can write down the answers on your blog and send me the link to your entry.

1.      What is your full name?

2.      When and where were you born?

3.      Which grade student are you?

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? Can you tell me a few words about your favorite occupation?

Ես Յուրա Գանջալյանն եմ: Սովորողները դիմում են ինձ այսպես՝ Mr. Yura:

Տարբեր պատճառներով դուք որոշել եք ձեր կրթությունը հեռավար ձևով շարունակել: Մեր կրթահամալիրը առաջինն է Հայաստանում, որ կազմակերպում է հեռավար կրթություն դպրոցահասակ սովորողների համար: Ես կլինեմ ձեր անգլերենի դասավանդողը: Մեր առաջին դասը նվիրվելու է ինքներդ ձեզ ներկայացնելուն: Այս դասը կօգնի ինձ ավելի լավ ճանաչել ձեզ: Պատասխանեք այս հարցերին անգլերեն (որքան կարող եք) և հայերեն: Դուք կարող եք պատասխանները գրել ձեր ուսումնական բլոգներում և ուղարկել ինձ այդ մուտքի հղումը:

1.      Ի՞նչ է ձեր անուն ազգանունը:

2.      Ե՞րբ և որտե՞ղ եք ծնվել:

3.      Ո՞ր դասարանի սովորող եք:

4.      Ի՞նչն է պատճառը, որ որոշել եք ձեր կրթությունը շարունակել հեռավար ձևով:

5.      Ի՞նչ հետաքրքրություններ ունեք: Ո՞ր ուսումնական առարկաներով եք հետաքրքրված: Կարո՞ղ եք կարճ պատմել ձեր սիրելի զբաղմունքի մասին:

Առաջադրանքն ուղղված է Ավագ դպրոցի հետևյալ սովորողներին (more…)