Just another WordPress.com site

Archive for September, 2014

Նախնական պատկերացում անգլերենի հոդերի մասին

 

a (an) անորոշ հոդ

սեղան – a table   սեղաններ – tables

խնձոր – an apple  խնձորներ – apples

Հրաշալի օր է: It is a fine day.

the -որոշյալ հոդ

սեղանը – the table        սեղանները- the tables

խնձորը – the apple        խնձորները-the apples

Հրաշալի օրը ստիպեց ինձ գնալ քաղաքից դուրս:

The fine day made me go to the country.