Just another WordPress.com site

Archive for September, 2018

Դաս- առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 30

Անգլերենում կան բայեր, որոնցից հետո մեկ այլ բայն օգտագործվում է ing վերջավորությամբ, որոնց ասում են՝ “Gerund”:

Gerund-ին նախորդող բայերն են՝ –

admit – ընդունել

She admitted taking private lessons. -Նա ընդունեց, որ մասնավոր դասեր է ստանում:

avoid – խուսափել

I always avoid meeting the school headmaster. – Ես միշտ խուսափում եմ հանդիպել դպրոցի տնօրենին:

deny – ժխտել

She denies using a dictionary while translating the text into Russian. – Նա ժխտում է, որ բառարան է օգտագործել տեքստը ռուսերեն թարգմանելիս:

enjoy – բավականություն ստանալ, դուր գալ

I enjoy reading detective stories. – Ես բավականություն եմ ստանում դետեկտիվ պատմվածքներ կարդալով:

fancy – imagine – երևակայել, պատկերացնել

I can’t even fancy jumping down from this hight. – ես նույնիսկ պատկերացնել չեմ կարող ցած թռչել այս բարձրությունից:

finish – վերջացնել

We finished working on the project. – Մենք վերջացրեցինք աշխատելը նախագծի վրա:

keep (on) – շարունակել մի բան անելը

He kept working on that book. – Նա շարունակեց աշխատել այդ գրքի վրա:

mind – դեմ լինել

I don’t mind opening the window. – Ես դեմ չեմ պատուհանը բացելուն:

postpone – հետաձգել

They postponed leaving Armenia. – Նրանք հետաձգեցին Հայաստանից մեկնելը:

risk – ռիսկի դիմել

If you keep on going to the casino you will risk losing all your money. – Եթե շարունակես կազինո գնալ, դու ռիսկի կդիմես կորցնելու քո ամբողջ գումարը:

suggest – առաջարկել

I suggest going to the country. – Առաջարկում եմ գնալ քաղաքից դուրս:

Կան բայեր, որոնցից հետո մեկ այլ բայը գործածվում է իր անորոշ ձևով “to” մասնիկի հետ:

Բայերի անորոշ ձևերին նախորդող բայերից են՝

afford – թույլ տալ (երբ մարդ ինքն իրեն է թույլ տալիս)

I can’t afford to go to the restaurant every day. Ես չեմ կարող ինքս ինձ թույլ տալ ռեստորան գնալ ամեն օր:

agree – համաձայնվել

I agree to go with you. – Ես համաձայն եմ գնալ քո հետ:

arrange – պայմանավորվել

We arranged to meet at 15:00. – մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել ժամը 15:00-ին:

decide – որոշել

They decided to stay at home because of rainy weather. – Նրանք որոշեցին տանը մնալ անձրևոտ եղանակի պատճառով:

fail – ձախողել մի բան անելը, չկարողանալ մի բան անել

They failed to meet at the station. – Նրանք չկարողացան հանդիպել կայարանում:

forget – մոռանալ

I forgot to do my homework. – Մառացա տնային աշխատանքն անել:

hope – հույս ունենալ

I hope to see you soon.- Հույս ունեմ շուտով հանդիպել քեզ:

learn – սովորել

I learned to use my smartphone without anyone’s help. Ես սովորեցի գործածել իմ սմարթֆոնը առանց որևէ մեկի օգնության:

manage – կարողանալ

We managed to get to the top of the mountain at 14:00.

offer –  առաջարկել

I offered to help that elderly woman. Ես առաջարկեցի օգնել այդ տարեց կնոջը:

planպլանավորել մի բան անել, որոշել

We planned to meet them at the railway station. Մենք որոշեցինք նրանց դիմավորել երկաթգծի կայարանում:

promise – խոստանալ

They promised to help us. Նրանք խոստացան օգնել մեզ:

refuse – հրաժարվել

She refused to join our group. Նա հրաժարվեց միանալ մեր խմբին:

threaten – սպառնալ

They threatened to sue us. Նրանք սպառնացին դատի տալ մեզ:

Կան բայեր, որոնցից հետո կարող է գործածվել և Gerund, և անորոշ ձևը՝ to մասնիկով: Այս դեպքում փոխվում են իմաստները:

remember – հիշել

remember doing something – հիշել նախկինում մի բան անելը

remember to do something – հիշել, որ մի բան պետք է անել

I remember swimming in this canal when I was a child. Հիշում եմ, որ լողանում էի այս ջրանցքում, երբ երեխա էի:

Remember to take an umbrella with you. Չմոռանաս հովանոցը վերցնել:

stop-դադարեցնել, կանգնեցնել

stop doing something – դադարեցնել մի բան անելը

stop to do something – մի բան անելը դադարեցնել, որպեսզի մի այլ բան անել

Stop working. It’s already lunchtime. Դադարեցրեք աշխատելը: Արդեն ճաշի ժամն է:

We stopped to have lunch. Մենք դադարեցրինք, որպեսզի ճաշենք:

regret – ափսոսալ, փոշմանել

regret doing something – փոշմանել նախկինում մի բան արածի համար

regret to do something – ափսոսանքով և չուզենալով մի բան անել

I regret leaving the party so early. – Փոշմանում եմ, որ այդքան վաղ դուրս եկա հավաքույթից:

I regret to tell you that you haven’ passed the exam. – Ափսոսանքով եմ ասում, որ դուք չեք հանձնել քննությունը:

Առաջադրանք

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երեխան դադարեցրեց լացելը, երբ տեսավ իր մորը:
 2. Ես առաջարկում եմ գնալ Արատես ուրբաթ օրը:
 3. Մենք որոշեցինք մնալ տանը, քանի որ հոգնած էինք:
 4. Նա միշտ խուսափում է նման սխալներ անելուց:
 5. Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման թանկարժեք հեռախոս գնել:
 6. Դուք կվերջացնեք աշխատելը նախագծի վրա մինչև հաջորդ ամիս:
 7. Ես դեմ չեմ դուռը բաց թողնելուն:
 8. Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ շաբաթ:
 9. Ես խոստացա չլքել Հայաստանը: (leave Armenia)
 10. Նա հույս ունի մի լավ աշխատանք գտնել:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի աշխատանքը

 • The baby stopped crying when he saw his mom.
 • I suggest going to Arates on Friday.

Offer բայը գործածվում է, երբ խոսողը օգնություն կամ մի այլ բան է առաջարկվում անել՝ ի օգուտ դիմացինի:  I offered to help him.

 • We decided to stay at home, as we were tired.
 • He always avoids making such
 • I can’t afford to buy such an expensive phone.
 • You’ll finish working on the project by next month.
 • I don’t mind opening the door.
 • We arranged to meet the next week.

The հոդը գործածվում է next week-ի հետ, եթե գլխավոր նախադասության բայը անցյալ ժամանակում է:

 • I promised not to leave Armenia.
 • He hopes to find a good job.

Իմ ուղղումները և բացատրությունները ուղարկելուց հետո Աստղիկ Խաչատրյանը այս նամակը ուղարկեց.

Good morning. I understood all my mistakes except the 4-th one. I know about using “such” in sentences, but can’t “these kind of” also be used there? And also, I will try to make a blog, but because of many sites being blocked in here, I think I won’t be able to do it. In that case is it okay not to make a blog?

Իմ պատասխանը նամակին

Dear Astghik, I like the learners who ask me questions to find out the truth. Thank you for the question. First of all, the word combination “these kind of questions” is not correct. You should have written “this kind of questions” or “these kinds of questions” because “this” modifies the noun “kind” and not the “questions”. If “this” is in singular form, “kind” should also be in singular form.
To avoid this kind of ambiguity and to be on the safe side, you’d better use “such” in such cases.
Good luck to you!
Երկրորդ հարցին հայերեն եմ պատասխանում, որպեսզի Լիլիթ Գասպարյանն էլ տեղյակ լինի: Ուսումնական բլոգ ունենալը պարտադիր է: Բլոգն է հավաստի դարձնում քո և քո ուսուցչի կատարած աշխատանքը: Քո ծնողները վճարել են հեռավար դասերի համար, իսկ ինձ էլ վարձատրում են իմ աշխատանքի համար: Եթե բլոգ չլինի, ինչպե՞ս կարող ենք ցույց տալ մեր աշխատանքները: Սա կարևոր հարց է: Խնդրում եմ պատճառաբանել, թե ինչու է անհնար բլոգ ստեղծելը: Սպասում եմ քո պատասխանին:

Ավետիս Տետեյանի աշխատանքը

 

Երեխան դադարեցրեց լացելը, երբ տեսավ իր մորը:

The child stopped crying when he saw his mother.

Երեխա – a child, երեխան – the child

Ես առաջարկում եմ գնալ Արատես ուրբաթ օրը:

I suggest going to Arates on Friday.

Շաբաթվա օրերը on նախդիրով են գործածվում:

Մենք որոշեցինք մնալ տանը, քանի որ հոգնած էինք:

We decided to stay at home because we were tired.

Նա միշտ խուսափում է նման սխալներ անելուց:

He always avoids making such mistakes.

Սխալ անել – make a mistake

Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման թանկարժեք հեռախոս գնել:

I can’t afford to buy such an expensive telephone.

Afford բայի հետ me չի գործածվում:

Դուք կվերջացնե՞ք աշխատելը նախագծի վրա մինչև հաջորդ ամիս:

Will you finish working on the project until next month?

Ես դեմ չեմ դուռը բաց թողնելուն:

I don’t mind leaving the door open.

Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ շաբաթ:

We arranged to meet the next weak.

Ես խոստացա չլքել Հայաստանը: (leave Armenia)

I promised not to leave Armenia.

Նա հույս ունի մի լավ աշխատանք գտնել:

He hopes to get a good job.

Գրիգոր Շաբոյանի պատասխանը և իմ ուղղումները

 • The baby stopped crying when he saw his mother.
 • I suggest going to Arates on Friday.
 • We decided to stay at home, as we were tired.
 • He always avoids making such mistakes.
 • I can’t afford to buy such an expensive phone.
 • You’ll finish working on the project next month.
 • I don’t mind opening the door.
 • We agreed to meet the next week.
 • I promised not to leave Armenia.
 • She hopes to find a good job.

 

Արաքսի Հովհաննիսյանի աշխատանքը

http://arakshov.blogspot.com/2018/10/english.html

2018-ի սեպտեմբերյան հաշվետվություն

 1. Քոլեջում սկսել եմ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար անգլերենի հատուկ կուրսը՝ շաբաթական 4 ժամով: Սկսել եմ մասնագիտական անգլերենի մոդուլ-ծրագրի կազմման աշխատանքը: Ինքս եմ գրում դասերի տեքստերը.
 2. Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբները:
 3. Կազմել եմ դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության նախագիծը և վարում եմ պարապմունքները շաբաթական 4 ժամով (երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին):
 4. Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. «Երբ պատժում ենք սովորողին, պատժում ենք նաև ինքներս մեզ»:
 5. Թարգմանական աշխատանք.

(more…)

2018-ի անգլերենի և ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբների ամփոփումը

Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբը 260 մասնակից է ունեցել:

դասարան Առաջադրանքը կազմել և կատարված աշխատանքները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 68
4-5-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 65
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 26
9-12-րդ դասարաններ Սիլվա Հարությունյան 104

Ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբը ունեցել է 192 մասնակից:

դասարան Առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան 50
4-5-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 73
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 66
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 3

Բոլոր առաջադրանքները ունեցել են հաղորդակցական բնույթ և կատարողից պահանջվել է ստեղծականություն:

Կատարված առաջադրանքների Excel ֆայլերը ուղարկվել են անգլերեն և ռուսերեն  դասավանդողներին, որպեսզի քննարկվեն սխալները:

Երբ պատժում ենք սովորողին, պատժում ենք նաև ինքներս մեզ (այլոց փորձի ուսումնասիրություն)

Մարմնական պատիժը

 

Աշխարհի 100 երկրներում արգելված է մարմնական պատիժը հանրակրթական դպրոցներում:

1979 թվականին Շվեդիան առաջին երկիրն էր, որ արգելեց մարմնական պատիժը: Ռուսաստանում և նախկին Խորհրդային հանրապետություններում մարմնական պատիժը «ձևականորեն» արգելվել է 1917 թվականին և ըստ աշխատանքային օրենսգրքի, ուսուցչին ազատում են աշխատանքից, եթե նա ձեռք է բարձրացնում սովորողի վրա:

Մեծ Բրիտանիայում մարմնական պատիժը արգելվել է 1986 թվականին:

Ներկայումս տնտեսապես զարգացած երկրներից միայն Սինգապուրի դպրոցներում սովորող տղաների համար է մարմնական պատիժը օրինական:

Ֆինլանդիայում արգելվել է մարմնական պատիժը դպրոցներում 1914 թվականին, իսկ 1984 թվականից ծնողներին նույնպես արգելվում է ծեծելով պատժել իրենց երեխաներին: Այդուհանդերձ, ըստ Ֆինլանդիայում անցկացված 2010 թվականի հարցման՝ երկրի դպրոցականների մեծամասնությունը կողմ է, որպեսզի մարմնական պատիժ սահմանվի իրենց համար:

ԱՄՆ-ի 19, հիմնականում հարավային նահանգներում, մարմնական պատիժ են կիրառում հանրակրթական դպրոցներում:

1977 թվականին ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանը հաստատեց, որ մարմնական պատիժը հակասահմանադրական չէ և յուրաքանչյուր նահանգ ինքն է որոշում՝ կիրառե՞լ այն, թե՞ ո՛չ: Այդ օրենքը դեռևս ուժի մեջ է և մոտ 160000 աշակերտ իր մարմնի վրա զգում է այդ օրենքի ուժը: Օրինակ, Ալաբամա նահանգում հատուկ կարգով որոշված է, թե ինչ երկարություն և հաստություն պետք է ունենա երեխաներին ծեծելու ճիպոտը (24 դյույմ երկարություն, 3 դյույմ լայնություն և կես դյույմ հաստություն): Խփում են հիմնականում հետույքին: Մարմնական պատիժ են կիրառում նույնիսկ տարրական դպրոցում:

Իսկ ո՞ր դեպքերում է օգտագործվում մարմնական պատիժը: Օրինակ, Հյուսիսային Կարոլինայում երեխաներին թույլատրվում է ծեծել հետևյալ դեպքերում.

 • Երբ սովորողը կռվել է իր դասընկերոջ հետ:
 • Երբ սովորողը ուսճամփորդության ժամանակ ոգելից խմիչք է օգտագործել և հարբել է:
 • Երբ սովորողը դպրոցում հրավառություն է արել:

2013-2014 ուսումնական տարվա ընթացքում Հյուսիսային Կարոլինայում մարմնական պատիժների 63%-ը կիրառվել է կռվելու, ագրեսիվ պահվածք ցուցաբերելու, թույլերին նեղացնելու պատճառներով, իսկ 37%-ը՝ դպրոցական ավտոբուսի մեջ վատ վարքի, ուսուցչական անձնակազմի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, դասի ընթացքում բջջային հեռախոսներ օգտագործելու, անպարկեշտ բառեր (հայհոյանքներ) օգտագործելու համար:

Այնուամենայնիվ, բոլոր դպրոցներում վերջին տարիներին մարմնական պատժին դիմելու դեպքերը քչացել են: Եթե նախկինում՝ 70-ականներին, բոլոր սովորողների 4%-ին գոնե մեկ անգամ ծեծում էին, այժմ այդ տոկոսային թիվը դարձել է 0,4: Շատ դպրոցներ սկսել են արգելել մարմնական պատիժները: Մարմնական պատիժը պահպանվել է հիմնականում այն դպրոցներում, որոնք տեղակայված են համեմատաբար աղքատ համայնքներում:

 

Դպրոցից հեռացնելը

Ուշագրավ է Learning English  ամերիկյան ամսագրում հրապարակված Ջոն Քինգի հոդվածը՝ «How should schools deal with misbehaving students? – Ինչպե՞ս պետք է դպրոցները վարվեն վատ վարք ունեցող սովորողների հետ» վերնագրով:

Ջոն Քինգը գրում է, որ ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ միայն 2013-2014 ուստարվա ընթացքում մոտ 2,8 մլն ամերիկացի դպրոցականի առնվազն մեկ անգամ ասվել է, որ իրեն կհեռացնեն դպրոցից վատ վարքի համար: ԱՄՆ-ի հանրակրթական դպրոցներում մինչև 8 տարեկան դառնալը չի թույլատրվում վատ վարքի պատճառով նախակրթարանի և կրտսեր դպրոցի երեխային հեռացնել ուսումնական հաստատությունից: Իսկ ո՞ր դեպքերում են ԱՄՆ-ի դպրոցներում 8 տարեկանից բարձր երեխաներին հեռացնում ուսումնական հաստատությունից: Մանկավարժների մեծամասնությունը այն կարծիքին է, որ հեռացնել կարելի է միայն այն դեպքում, երբ սովորողը բռնություն է գործադրում մեկ այլ սովորողի կամ ուսուցչի նկատմամբ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ընդհանուր առմամբ անհեռանկարային է սովորողին դպրոցից հեռացնելը: Դպրոցներից հեռացվելով՝ երեխաները հայտնվում են փողոցում և կտրուկ մեծանում է դեռահասների կատարմամբ հանցագործությունների թիվը: Մյուս կողմից էլ՝ եթե ընդհանրապես չի կիրառվում դպրոցներից հեռացնելու պատիժը, մեծապես տուժում են այն սովորողները, ովքեր ուզում են սովորել և իրենց դասաժամին հատկացված ժամանակը վատնվում է կարգապահական հարցեր լուծելու վրա:

Մնացած այլ դեպքերում, երբ սովորողը բարձրաձայն խոսում և խանգարում է դասը, մի որևէ իր է նետում մեկ այլ սովորողի վրա, ուշանում է դասերից, անընդհատ քննարկումներ են ընթանում և պատժի առաջարկություններ են լինում, որոնք տարբերվում են դպրոցից դպրոց, նահանգից նահանգ, բայց մեծամասնության միակ ընդհանուր կարծիքն այն է, որ  սովորողը պետք է պատասխանատվություն կրի իր վատ վարքի համար:

Հոգեբանորեն հաստատված է, որ դեռահասները ավելի ականջալուր են իրենց հասակակիցների ընկերական խորհուրդ-հորդորներին, քան մեծահասակների բարոյական խրատներին: Միգուցե, սա է պատճառը, որ Նյու-Յորքի 40 դպրոցներում գործում է սովորողների վարքի լավացմանն ուղղված ծրագիրը, որում ընդգրկված են հոգեբաններ, փորձառու մանկավարժներ և նաև սովորողներ: Սովորողները հաճախ շատ ավելի լավ լուծումներ են առաջարկում, քանի որ ավելի լավ են ճանաչում իրենց ընկերների բնավորությունը, տարբեր հակումները:

 

Ավելի լավ է կանխարգելել վատ արարքը քան պատժելու ուղիներ փնտրել արդեն արածի համար

Արդյո՞ք արդյունավետ է տարբեր արարքների համար պատիժների տարբեր ձևեր մշակելը: Ծնողների և մանկավարժների մի մեծ խումբ էլ այն կարծիքին է, որ ավելի ճիշտ է կանխարգելել վատ վարքը՝ տեղին և ճիշտ ժամանակին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելով երեխային: Երեխաները, դեռահասները վատ արարք են ցուցաբերում հիմնականում այն դեպքերում, երբ անտեսվում է նրանց ուշադրության կենտրոնում լինելու պահանջը: Այս կարծիքին է, օրինակ, northsouthblonde.com կայքով բլոգերը: Ամեն անգամ, երբ մենք մի որևէ վատ արարքի դեպքում խոժոռ հայացքով գոռում ենք երեխայի վրա, մենք նրան հրահրում ենք նույնկերպ պատասխանել մեզ, հրահրում ենք ավելի վատ արարքների, որոնք անխուսափելիորեն կհետևեն՝ վաղ թե ուշ: Գոռալով, արգելելով մենք միայն կրակի վրա յուղ ենք լցնում: Ահա այդ բլոգերի մի քանի խորհուրդների համառոտ միտքը` ուղղված ծնողներին և կրտսեր դպրոցում դասավանդողներին.

 • Երեխայի վրա ձայնը բարձրացնելու փոխարեն մոտեցեք նրան և հանգիստ տոնով խոսեք նրա հետ: Այդ դեպքում նա իրեն կարևորված կզգա և կգիտակցի, որ հասկանում եք իրեն: Նույնն են անում նաև կրտսեր դպրոցի ուսուցիչները: Նրանք հանգիստ են մնում ցանկացած իրավիճակում և այդ հանգստությունը փոխանցվում է երեխային:
 • Երբ երեխան հանգստանա, հանգիստ և կարեկցող տոնով այնպիսի հարց եք տալիս, որը լսելով՝ երեխան կգիտակցի, որ դուք հասկանում եք իր այդ պահի զգացողությունները: Այդ ժամանակ նա նույն հանգիստ ձևով էլ կպատասխանի և կասի իր վատ վարքի իրական ու ճիշտ պատճառը. ‹‹Ես հոգնել եմ…, ուզում եմ ուրիշ բան անել…, ուզում եմ, որ խաղաս իմ հետ…, ես քաղցած եմ…, ուզում եմ…››: Ճիշտ հաղորդակցումը կայացավ ու կանխարգելվեց երեխայի էլ ավելի վատ արարքը:
 • Այդ պահին բավարարում եք երեխայի պահանջը, բայց և պայման եք դնում նրա առջև. ‹‹հավաքիր խաղալիքներդ և ես դրանք կպահեմ…, կթույլատրեմ համակարգիչով շարունակել քո խաղը այս կամ այն բանը անելուց հետո…, ››
 • Մի որևէ բան անելը արգելելու փոխարեն ասեք ձեր երեխային, թե ինչ է թույլատրվում անել: Օրինակ, ‹‹չտեսնեմ քո խալաքնիրը հյուրասենյակում››-ի փոխարեն ասեք. ‹‹կարող ես քո խաղալիքներով խաղալ ննջասենյակում››:
 • Գովեք դրական վարքագիծը: Երբ տեսնում եք, որ ձեր երեխան մի լավ բան է արել, ցույց տվեք, թե որքան ուրախ և երջանիկ եք դրա համար: Նա անպայման կուզենա, որ դուք միշտ այդպիսին լինեք իր դրական վարքի շնորհիվ:

 

Միացյալ նահանգները մեծ երկիր է և այնտեղ, անշուշտ, կան առաջադեմ մանկավարժությամբ դպրոցներ իրենց մանկավարժներով: Այս առումով հետաքրքիր է  չորս երեխայի մայր և ուսուցիչ Ստեֆանի Բըրն-Բիանկարդիի (Stephanie Byrne-Biancardi)         կենսափորձը` երեխաների նկատմամբ ընդհանրապես որևէ տեսակի պատիժ չկիրառելու վերաբերյալ: Նա նույնպես հարցի լուծումը տեսնում է երեխաների կարգապահությունը բարձրացնող աշխատանքի կիրառմամբ:

Նույն կարծիքին է նաև Ինդիանայի համալսարանի դպրոցական վարչարարության գծով դոկտորանտ Գրեգ Բրաունը: Մարդու բազմակողմանի դաստիարակությանը վերաբերող սոցիալական Quora կայքում 2018-ի փետրվարին նա մի գրառում է կատարել՝ պատասխանելով ‹‹What are the best punishment methods in schools?Որո՞նք են պատժի լավագույն մեթոդները դպրոցում›› հարցին: Նա գրում է, որ լավագույն մեթոդն այն է, երբ կարգապահություն ենք սերմանում մեր աշխատանքով և վերանում է պատժելու կարիքը: Բարձր դասարաններում, քոլեջում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կարգապահությունը դառնում է անձի ներքին վերահսկողական պահանջը, երբ անձը սկսում է անտեսել այն ամենը ինչը խանգարում է իր սիրելի զբաղմունքը դարձած ուսումնական առարկայի ուսումնասիրմանը: Պատահական չէ, որ ռուսերենում, անգլերենում և այլ եվրոպական լեզուներում ‹‹дисциплина-discipline›› բառը, բացի ‹‹կարգապահություն›› իմաստից, ունի նաև ‹‹ուսումնական առարկա›› նշանակությունը: Ընտրվող ու սիրվող ուսումնական առարկան և դրանից բխող ներքին կարգապահությունը դրական երևույթներ են, իսկ պատիժը՝ բացասական: Պատժի կարիք է առաջանում, երբ ուսումնական հաստատությունում կրթության կազմակերպման գործում և ուսուցիչների աշխատանքում թերացումներ են եղել: Այլ կերպ ասած՝ կրթության ճիշտ կազմակերպման և ուսուցիչների ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ նվազագույնի է հասցվում պատժի անհրաժեշտությունը: Պատժին դիմելու անհրաժեշտությունը հասունանում է, երբ դասավանդողը ճիշտ չի պլանավորում իր աշխատանքը, երբ նա չի կարողանում ներգրավել բոլոր սովորողներին ուսումնական պարապմունքի մեջ՝ ըստ յուրաքանչյուր սովորողի ընդունակությունների ու կարողությունների, երբ ներգրավվում են փոքրամասնություն կազմող  ամենաընդունակները, իսկ մնացածներն էլ ստիպված են լինում իրենք իրենց զբաղեցնելու ճանապարհներ փնտրել, կամ էլ՝ ստիպողաբար անում են այն, ինչը չեն սիրում անել: Իսկ որոշ ժամանակ հետո գալիս է դասավանդողի և սովորողների մեծամասնության փրկության զանգը՝ դասի ավարտը:

Այնուամենայնիվ, երբ պատժի կարիք է լինում, պետք է պատժել սովորողին՝ որքան հնարավոր է պահպանելով նրա արժանապատվությունը: Կարգապահական կանոններն էլ պետք է հաշվի առնեն սովորողի արժանապատվությունը:

Պատժին և դաստիարակությանը վերաբերող իր ընդհանրական մտքերին Գրեգ Բրաունը ավելացնում է նաև մի օրինակ, որն իրենց այլընտրանքային դպրոցի աշխատելաոճին է վերաբերում: Նա գրում է, որ իրենց դպրոցի սովորողները հիմնականում այլ դպրոցներից հեռացված պատանիներն են, ովքեր չեն ուզեցել ենթարկվել իրենց դպրոցներում հաստատված կարգ ու կանոնին և ովքեր չեն ուզեցել սովորել այն, ինչը պարտադրվում էր սովորել: Այլընտրանքային այս նոր դպրոցում պատասխանատվությունը դրվում է սովորողների ուսերին, քանի որ այստեղ հաճախելը կամավոր հիմունքներով է: Նրանք արդեն հեռացված են այլ դպրոցներից և կարող են տանը մնալ: Յուրաքանչյուր սովորող իր հետ բերում է ծնողների հետ համաձայնեցված այդ օրվա ուսումնական պլանը, որտեղ նշվում է այդ օրվա դասաժամերի քանակը, ուսումնական առարկան և ցանկալի մակարդակը ըստ իր կարողությունների: Եթե սովորողի այդ օրվա ուսպլանը նախատեսում է միայն ուսճամփորդություն, ապա նա միանում է այն խմբին, որն այդ օրը գնալու է ուսճամփորդության: Այդպիսով ամեն օր սովորողն է պատասխանատու իր գործունեության համար, կարգ չի խախտվում և պատժի կարիք էլ չի լինում նույնիսկ ամենաանկարգապահ և ըմբոստ երեխաների դեպքում:

 

Պարգևատրությունն ընդդեմ պատժի  

 

Գայանան պետություն է Հարավային Ամերիկայում, որի կրթության նախարարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում երկրի դպրոցներում գործող ‹‹պարգևատրություն և պատիժ›› ծրագրին: Երկրի մանկավարժների համար վերլուծության չընդհատվող գործընթաց է ‹‹Պարգևատրումը ընդդեմ պատժի›› ծրագիրը: Ծրագիրն ուսուցիչների ձեռքին մի լծակ է, որից նրանք օգտվում են, երբ գործ ունեն ուսումնական գործընթացը խանգարող կամ էլ ուսումնատենչ աշակերտների հետ: Նախքան այդ լծակները գործադրելը նրանք պետք է ուսումնասիրեն այդ երկու լծակների դրական և բացասական կողմերը:

Պարգևատրման դրական կողմերը

Ուսուցիչները միշտ էլ ուզում են դրական մթնոլորտ ստեղծել դասարանում, իսկ դրական մթնոլորտ ստեղծելու ճանապարհը սովորողներին պարգևատրումներով դրդելն է, որպեսզի նրանք ավելի լավ սովորեն: Օրինակ, առաջադրանքը ժամանակից շուտ վերջացնելու համար սովորողը համեղ ուտեստով է պարգևատրվում, կամ էլ հանգստի լրացուցիչ ժամանակ է տրվում: Պարգևատրումները լավ են ազդում և դրանք ստացողների, և չստացողների վրա: Առաջինները ոգևորվում են, իսկ վերջինների մոտ պարգևատրում ստանալու ձգտում է առաջանում:

Պատժի դրական կողմերը

Մանկավարժները բավականին հաճախ ընտրում են պատժի լծակը, երբ սովորողները խախտում են կանոնակարգը: Ուստարվա սկզբին նրանք ծանոթացնում են սովորողներին պատժացանկի բոլոր կետերին, որտեղ գրված է, թե ինչ պատժի են արժանանալու այս կամ այն կանոնը խախտելու դեպքում: Պատիժները որոշ ժամանակով սովորողներին զրկում են այն բաներից, որոնք հաճելի են իրենց: Օրինակ, կանոնազանց սովորողին կարող է թույլ չտան դասամիջոցից օգտվել, կամ էլ դասերից հետո նրան պահում են դպրոցում: Այս պատիժներից խուսափելու համար սովորողը չի ուզում այլևս որևէ կանոն խախտի:

Պարգևատրման բացասական կողմերը

Պարգևատրումը սկսում է հակամանկավարժական լինել, երբ սովորողի սովորելու շարժառիթը միայն պարգևատրությունն է դառնում, իսկ որոշ սովորողների համար էլ ուսուցչին գոհացնելն իրենց գլխավոր նպատակն է դառնում:

Պատժի բացասական կողմերը

Պատժի նկատմամբ վախը կարող է սովորողին զրկել նախաձեռնողականությունից, ստեղծականությունից: Սովորողի համար առանցքային է դառնում միայն պատժից խուսափելու գործելակերպը: Նա բավարարվում է աննկատ մնալով:

 

Ամփոփիչ խոսք՝ ուղղված կրթական բոլոր աստիճաններում զբաղված մանկավարժական աշխատողներին

Անհիմն և անհույս է փնտրել ու գտնել մի որևէ երկրի հանրակրթական համակարգում  կիրառվող պատժի ձևեր, որոնք կարող են ընդունելի համարվել մի այլ երկրում: Ժողովուրդները, ազգային ավանդույթները, առանձին անհատներն այնքան տարբեր են: Օրինակ՝ մեծահարուստների ծառայողական մեծ անձնակազմով էլիտար դպրոցներում միջավայրի մաքրության աշխատանքը կարող է պատիժ համարվել, բայց մեր սովորական հանրակրթական դպրոցների սովորողների համար՝ պարտականություն, իսկ որոշ երեխաների համար՝ նույնիսկ հաճելի: Դարեր շարունակ մարմնական պատիժ է կիրառվել աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, բայց դրանց իրագործման ձևերը տարբերվել են երկրից երկիր, դպրոցից դպրոց և նույնիսկ՝ ուսուցչից ուսուցիչ: Օրինակ՝ որքան որ նվաստացնող են եղել ճապոնական դպրոցի պատժամիջոցները, նույքան էլ ցավոտ՝ եվրոպական դպրոցի ճիպոտահարումները:  Միանշանակ չի էլ կարելի պնդել, որ այդ մարմնական պատիժները միայն բացասական ազդեցություն են ունեցել մարդկության զարգացման վրա: Մեծ Բրիտանիայում դարեր շարունակ՝ մինչև 1986 թվականը, ճիպոտահարել են երեխաներին, բայց Անգլիան է մարդկության պատմության ընթացքում ամենակարևոր հայտնագործությունների բնօրրանը և առաջինն այնտեղ է իրականացվել արդյունաբերական հեղաշրջումը: Այժմ արդեն տարբեր երկրներում աստիճանաբար քչանում են դպրոցից հեռացնելու դեպքերը, քանի որ բոլոր երկրներում էլ սկսել են գիտակցել, որ դպրոցից հեռացված դեռահասը այնքան հեշտությամբ է տրվում տարբեր հանցագործություններ անելու գայթակղությանը: Այդուհանդերձ, դրա առնվազն մի դեպք այնքան արգասաբեր է եղել տեխնիկայի առաջընթացի համար: Խոսքս Թոմաս Ալվա Էդիսոնի մասին է, երբ նրան վատ առաջադիմության համար 8 տարեկանում հեռացրեցին դպրոցից և նա հետագայում աշխարհահռչակ գյուտարար դարձավ: Հետագայում նա արժանիորեն դարձավ նաև ամերիկացի հանրահայտ մանկավարժ-հրապարակախոս Քեն Ռոբինսոնի ‹‹Ինչպես է դպրոցը սպանում երեխայի ստեղծականությունը›› դիտարկման ամենափայլուն օրինակը:

Այժմ արդեն 21-րդ դարն է և ուսուցիչն այլևս գիտելիքի միակ աղբյուրը չէ միջին դպրոցի ավագ դասարաններում և ավագ դպրոցում: Ուսման մեջ շատ ավելի մեծ հաջողություններ են ունենում այն սովորողները, ովքեր համացանցի միջոցով ինքնակրթությամբ են զբաղվում և ժամանակակից առումով շատ ավելի լավ ուսուցիչ է համարվում նա, ով իր սովորողների հետ մենթորական աշխատանք է տանում, սովորեցնում է սովորել, ինքնակրթության է մղում նրանց: Ժամանակակից դպրոցի ամենակարևոր առաքելությունը դարձել է սովորող անհատի ձևավորումը, որը հիմնված է մարդկային ճիշտ փոխհարաբերությունների վրա:

Ըստ ամերիկացի հոգեբան Աբրահամ Մասլոուի ‹‹A Theory of Human Motivation-մարդկային պատճառաբանության(շարժառիթների) տեսության››, յուրաքանչյուր անձ ներդաշնակ և հավասարակշռված հոգեվիճակում է ապրում, եթե իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, յուրաքանչյուր տարիքային խմբում բավարարվում են իր մարդկային պահանջմունքները: Մարդը (մեր դեպքում՝ սովորողը ) սկսում է տարբեր սահմանված կանոններ խախտել, երբ նրա պահանջմունքները հաշվի չեն առնվում:

 

500px-Maslow's_Hierarchy-hy.svg

Ինչու՞ են այդքան սիրված ու գնահատված մեր դպրոց-պարտեզները և երեխային պատժելու կարիք էլ չի լինում: Պատասխանն այն է, որ այստեղ լիովին բավարարվում են երեխայի տարիքին բնորոշ մարդկային պահանջմունքները.

 • ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները. հենց ընդարձակ խաղասենյակ-դասասենյակի մի անկյունում հասանելի ջրի ծորակն է և իրենց լեզվով ասած՝ պետքարանը: Երեխան և սնունդ է ընդունում և խաղում է, իսկ նախակրթարանի սաները նաև քնում են:
 • անվտանգության պահանջմունքը. Երկաթյա սուր անկյուններով մահճակալների փոխարեն փափուկ ու հաստ ներքնակներ են, որոնք դրված են հատակին և որևէ վտանգ չկա նույնիսկ երկու տարեկանի համար: Լողավազանների առկայությունը և լողուսուցումը ամրապնդում է առողջությունը և երեխայի հետագա կյանքն անվտանգ դարձնելու առաջին քայլերն է ապահովում:
 • սիրո և պատկանելիության պահանջմունքը.  Երեխան ընդհանուր պարապմունքի ոգով, դասվարների ու դաստիարակների անմիջականությամբ ընտանեկան սիրո ջերմություն է զգում վաղ առավոտյան, երբ դպրոց-պարտեզ է ոտք դնում: Այդ սերը պահպանվում է նաև ուսումնական պարապմունքների ընթացքում: Ոչ ոք չի գոռում երեխայի վրա այն բանի համար, որ տառերը ծուռ է գրել իր տետրում: Համակարգչային մուտքագրումը համահարթեցրել է ամեն ինչ:

Մարդկային պահանջմունքների բուրգի վերին շերտերը ավելի համապատասխան են միջին և ավագ դպրոցների սովորողների պահանջմունքներին՝ ներառելով նաև ստորին շերտերը:

Պահանջմունքների բավարարումը միջին և ավագ դպրոցներում.

 • Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ. սովորողներին չի բավարարում սննդի կազմակերպումը, որի հետևանքով մեծ դասամիջոցին հարյուրավոր սովորողներ վազում են դեպի մոտակա խանութները և երբեմն ուշացած են ներկայանում հինգերորդ դասաժամին և անարդարացի պատժի կարիք է զգացվում: Լավ է, որ հասանելի ջրի ծորակներ կան առաջին հարկում:
 • Անվտանգության պահանջմունքը. Մայր դպրոցը մի նոր անուն է ստացել՝ ‹‹Խառնարան››: Ուրբաթօրյա համերգներին, ստուգատեսային հավաքներին կրթահամալիրում սովորող բոլոր տարիքային խմբերի երեխաները Մարմարյա սրահում սկսում են ճանաչել իրար դրական հույզերով՝ միասին երգելով, պարելով, իսկ Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողները միասին են անցկացնում առավոտյան ընդհանուր պարապմունքները: Այս պահանջմունքի բավարարման համար դրական ազդեցություն ունի սովորողներին  հատկացվող պահարանները անձնական իրերի համար: Կրթահամալիրում գործող տարաբնույթ սպորտային ակումբները (ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի, հեծանվային, նետաձգության, հրաձգային, մարմնամարզության, տրիաթլոնի) նպաստում են սովորողների առողջության ամրապնդմանը, օրը ավելի հագեցած դարձնելուն, ինչը էապես նվազեցնում է կանոնազանցությունը և պատժի կիրառման կարիքը:

Այնուամենայնիվ, ռիսկային են 6-րդ և 10-րդ դասարանները, որտեղ ամենաշատն են նորեկներ լինում և նոր միջանձնային հարաբերություններ են սկսվում: Հնարավոր հակադրությունները մեղմելու, հանդուրժողականություն սերմանելու գործում մեծ է կազմակերպիչների և դասավանդողների դերը:

Այս տարիքային խմբում հասունանում է նաև մարդու աշխատանքի պահանջմունքը: Կրթահամալիրի միջավայրի բարեկարգման, կանաչ գոտիները խնամելու շատ աշխատանք կա: Այնուամենայնիվ, այս հասունացող պահանջմունքին խանգարում է 12-ամյա պարտադիր կրթության օրենքը: Սովորողներ կան, ում համար (ընտանիքների համար նույնպես) աշխատելն ավելի նպատակահարմար և օգտակար կլիներ, քան 17-18 տարեկանում աննպատակ դասերին նստել, խանգարել ուսումնական գործընթացը և անարդարացի պատժի արժանանալ: Պատժի ամենակարևոր պայմանը դրա արդարացիությունն է:

 • Սիրո և պատկանելիության պահանջմունքը.  Սիրո և ամուր ընկերական հարաբերությունների ստեղծմանը դրականորեն են նպաստում հաճախակի կազմակերպվող եռօրյա ուսճամփորդությունները: Հեռավար ուսուցման կազմակերպմամբ սովորողը հնարավորություն է ունենում չկտրվել և՛ իր ընտանիքից, և՛ ուսումից, երբ ընտանիքը որոշ ժամանակով հարկադրված է լինում ապրել մեկ այլ երկրում:
 • Պատվի (հարգանքի) և ինքնաիրականացման պահանջմունքները. Մարդու պահանջմունքների բուրգի ամենավերին երկու շերտերը միացրեցի, որովհետև դրանք այնքան շատ են փոխկապակցված՝ հատկապես Ավագ դպրոցում: Սովորողն ինքն է կազմում իր անհատական ուսումնական պլանը, ինչը նպաստում է մասնագիտական կողմնորոշմանը: Ընտրությամբ ուսումնական առարկաների, ակումբների ընտրությունը թույլ է տալիս ուսումնառությանը հատկացված ժամանակի մեծ մասը սիրով օգտագործել, ինչը մեծացնում է ինքնավստահությունը, հարգված լինելու հնարավորությունը, սեփական անձի կարևորության գիտակցումը: Այսուհանդերձ, երբ դասավանդողը սկսում է աշխատել միայն ամենաընդունակների և ամենաաշխատասերների հետ. երբ հաշվի չեն առնվում յուրաքանչյուր սովորողի նյութն ընկալելու արագությունը, մտավոր կարողությունները. երբ անհատականացված չեն առաջադրանքները. երբ հանդուրժվում է անհատական համակարգչով դպրոց չգալը, ամեն ինչ հակադարձվում է: Այս ամենը անտեսած դասավանդողը սկսում է ինքնակամ պատիժների դիմել, ինչը խաթարում է և՛ դասավանդողի, և՛ սովորողի սիրո, հարգանքի պահանջմունքների, ինչպես նաև բուրգի ամենավերին շերտի՝ ինքնաիրականացման պահանջմունքի բավարարումը:

 

Օգտագործված աղբյուրներ              

 

John King – How should students deal with misbehaving students?

northsouthblonde.com – Ten ways to discipline your child without yelling

Blogger Calley – www.backtocalley.com -20 Creative discipline & punishment ideas

Erin Kurt – www.lifehack.org/articles/featured- 8 Reasons why children misbehave with solutions

Ministry of Education, Guyana- Rewards and Punishments

Greg Brown – What are the best punishment methods in schools?


Stephanie Byrne-Biancardi – lifehacker.com – Six tips on disciplining children from an experienced teacher

https://en.wikipedia.org/wiki/School_corporal_punishment

Elizabeth T. Gershoff and Sarah A. Font – Corporal Punishment in US public Schools

Laws on Corporal Punishment Around the World

Խրախուսանք և պատիժ

«Conversational English»դասընթաց Քոլեջի ուսանողների համար

-Hello, Gohar.

-Hello, Anahit.

-How are you?

-Fine thank you, and you?

-I am fine too.

-Where are you from?

-I am from Yerevan, and you?

-I am from Yerevan too. Which is your district in Yerevan? District-քաղաքի շրջան

-I live in the South-West district of Yerevan.

-And I live in the North-East of Yerevan, in Avan.

-Gohar, do you work or study?

-I study at the College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. My specialty is “Organization of Tourism”. I am going to be a guide. I will show the places of interest of Armenia to the tourists who will visit our country.

-What languages do you know?

-My native language is Armenian and I am learning Russian and English. Anahit, are you learning any foreign language?

-I am learning Russian and English too. Gohar, are you married?

-No, I am not married, I am single. Anahit, why are you learning Russian and English?

-I am learning Russian and English because I am going to work in an international office.

-Yes, knowing foreign languages is very important now.

 

 

Առաջադրանք 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողի համար

 1. Shopping for the first time. Առաջին անգամ ենք գնումներ անում: ()Օրինակ. “Good afternoon, ma’am.” (Բարև ձեզ, տիկին:)“Good afternoon.”“I want this drawing album. How much is it?” (Ես այս նկարչական ալբոմն եմ ուզում: Ի՞նչ արժե այն:)“It is $2.” (2 դոլար:)“Here is $5.” (Ահա 5 դոլար:)“Here is the drawing album and $3 change.” (Ահա նկարչական ալբոմը և մնացորդը՝ 3 դոլար:)“Thanks.” (Շնորհակալություն:)“You are welcome.” (Խնդրեմ🙂Գրված օրինակին հետևելով գնեք՝ (3 միավոր)
 2. մեկ կապույտ գրիչ

…..

 1. մեկ ռետին

…..

 1. մեկ տետր

….

 1. Երբ ինչոր մեկը փռշտում է, հայերն ասում են՝. «Առողջություն››, իսկ անգլերեն ասում են՝ ‹‹ God bless you!», իսկ դրա պատասխանը՝ «Շնորհակալություն: Thank you»: Երբ ինչոր մեկը անզգուշորեն տրորել է ձեր ոտքը, ասում է. «Ներողություն: I am sorry կամ պարզապես՝ Sorry», իսկ դրա պատասխանը՝ «Ոչինչ – Never mind»: Երբ ինչոր մեկը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, կան տարբեր տիպի պատասխաններ՝ «You are welcome , եթե մի բաժակ ջուր, մատիտ կամ էլ գրիչ ես տվել, – Not at all. Don’t mention it. It’s a pleasure to help you, եթե օգնել ես նրան ավելի կարևոր բանում»:Արագ կողմնորոշվեք, թե ինչ եք ասելու և ինչ պատասխան եք ստանալու այս իրավիճակներում. (3 միավոր)
 2. I am sorry for knocking off your cell phone.
 3. Thank you for helping me to open my blog.
 4. Your friend sneezed.
 5. Thank you for lending me your pen.
 6. Պատասխանեք այս հարցերին. (4 միավոր)
 7. a) Have you got brothers and sisters? Are they older or younger than you? Do you often argue (վիճել) with them?
 8. b) What do you do in your free time? What is your hobby?
 9. c) Where do you live? Can you write your address in English?

 

 

Միջին դպրոցում հեռավար ուսուցմամբ սովորողների առաջադրանք անգլերենից

Սովորում ենք հարցեր տալու ձևերը ներկա ժամանակաձևում.

Օրինակներ.

We go to school in the mornings. He goes to school in the mornings.

Ընդհանուր հարց.

Do we go to school in the mornings? Does he go to school in the mornings?

Հատուկ հարցեր

Who goes to school in the mornings?

What do we do in the mornings?  What does he do in the mornings?

Where do we go in the mornings? Where does he go in the mornings?

When do we go to school?  When does he go to school?

 

Այլընտրանքային հարցեր.

 

Do we go to school in the mornings or in the evenings?

Does he go to school in the mornings or in the afternoons?

 

Հետևելով օրինակին՝ կազմեք այս նախադասություններին տրվող հարցերը.

 

We play football on Sundays.

She goes to her music lessons on Saturdays.

 

Military Sports Camp in the Schooling Center Arates

The High School students of the “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex and also the students of senior classes from the villages of Karaglukh, Taratumb, Aghnjadzor, Goghtanik, Hermon and Yeghegis came to Arates Schooling Center on September 14 to take part in the military sports camp.

dscn9882

The participants have been divided into platoons and are living on field conditions on a special routine: getting up, performing spiritual songs, having meals, jogging along the Yeghegis George, sports trainings: archery, shooting, fencing. Performing military songs and the national anthem is also included in the routine of the day.  Reserve Lieutenant Colonel Armen Davtyan also conducts row trainings.

dscn99091dscn9839

dscn97861

Deputy Minister of Territorial Administration and Development of RA Davit Gevorgyan, Deputy Minister of Defence Gabriel Balayan, representative of the Ministry of SE Arthur Karapetyan, the head of enlarged Yeghegus community Arthur Stepanyan, head of the Department of Education of Vayots Dzor Arpiar Ghazaryan, directors of schools have come to Arates to see the camp conditions and discuss some issues of future collaboration. The importance and advantages of the camp were discussed during the meeting. The socializing role of the camp for teenagers was especially highlighted so that they can be ready for their future army life. The guests were shown the participants’ readiness for row training. Then, Ashot Bleyan, the Director of “Mkhitar Sebastatsi Educomplex”, and the guests walked around the territory of the schooling center. He told the guests about improvement and restoration works done in the territory and the works still to be done. The houses are already ready to receive guests and camp participants. The Educomplex director especially highlighted the importance of having a military sports base in the area where the camp participants will be able to shoot and overcome obstacles. Mr. Bleyan also showed the territories intended for arts, observatory, laboratories and for other educational programs. Painting easels, placed in the arts area, are ready to meet the learners. The guests had brought a professional telescope for the observatory and a globe for Geography trainings.

 

Written by Arusyak Hokhikyan

The English translation by Yura Ganjalyan

Photos by Smbat Petrosyan

Սկսում ենք կատարել 2018-ի անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները

Ընտրեք առաջադրանքների համապատասխան մակարդակը և սկսեք կատարել դրանք:

2-3-րդ դասարաններ (Լիանա Ասատրյան)

4-5-րդ դասարաններ (Լիանա Ասատրյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Սիլվա Հարությունյան)

Դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության նախագիծ

Նախագծի նպատակային հիմնավորումը

Տարեց տարի ավելանում են մեր կրթահամալիրի միջազգային կրթական փոխանակումները, բացվում են նոր միջազգային հանրակրթական կամուրջներ և անգլերենի իմացությունը մեծապես օգնում է իրականացնելու կրթահամալիրի միջազգային նախագծերը, ուսումնասիրելու այլոց մանկավարժական փորձը, ինչպես նաև՝ բարելավում է անգլերեն մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողությունները:

Դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության դասընթացի բովանդակային ուղղությունները. 

 1. Անգլերեն հաղորդակցվելու կարողության զարգացմանը նպաստող պարապմունքներ
 2. Մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողությանը նպաստող պարապմունքներ

Նախագծի տևողությունը և պարապմունքներին հատկացվող ժամերը 

2018-2019 ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր երկուշաբթի և հինգշաբթի ժամը 15:00-16:30

Հայտագրված մասնակիցների ցուցակը

 1. Սոնա Փափազյան – Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
 2. Տաթև Աբրահամյան – Միջին դպրոց
 3. Դիանա Նազարյան – Միջին դպրոց
 4. Սոֆյա Այվազյան – Ավագ դպրոց
 5. Հասմիկ Նալբանդյան – Ավագ դպրոց
 6. Մանիկ Պողոսյան – Քոլեջ
 7. Գայանե Թերզյան – Քոլեջ

 

Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների երկու մակարդակի առաջադրանք անգլերենից (սեպտեմբերի 12)

Ա մակարդակ

Այս առաջադրանքը այն սովորողների համար է, ովքեր անգլերենից միշտ ստացել են 7 և ավելի ցածր գնահատականներ

Սովորում ենք հարցեր տալու ձևերը ներկա ժամանակաձևում.

Օրինակներ.

We go to school in the mornings. He goes to school in the mornings.

Ընդհանուր հարց.

Do we go to school in the mornings? Does he go to school in the mornings?

Հատուկ հարցեր

Who goes to school in the mornings?

What do we do in the mornings?  What does he do in the mornings?

Where do we go in the mornings? Where does he go in the mornings?

When do we go to school?  When does he go to school?

Այլընտրանքային հարցեր.

Do we go to school in the mornings or in the evenings?  Does he go to school in the mornings or in the afternoons?

Հետևելով օրինակին՝ կազմեք այս նախադասություններին տրվող հարցերը.

 1. We play football on Sundays.
 2. She goes to her music lessons on Saturdays.

 

Բ մակարդակ

Այս առաջադրանքը այն սովորողների համար է, ովքեր անգլերենից միշտ ստացել են 8 և ավելի բարձր գնահատականներ:

 

 1. Explain the meanings of these words without using them in your sentences.

For example, optimistic – a person who always thinks good things will happen.

 

absent-minded

sociable

modest

stubborn

emotional

generous

tight-fisted

selfish

 1. Imagine as if you were a philosopher, and make up your own sayings by continuing the following beginnings:

Պատկերացրեք, որ դուք փիլիսոփա եք և գրեք ձեր մտքերը՝ շարունակելով տրված սկիզբները:

Life is ….

Religion is …

 

Being young is …

Being old is ….

Happiness is ….

Art is ….

 • Paraphrase these sentences by using other words and word combinations leaving the meaning of the sentence the same. For example: Don’t give up! Go on standing for your own point of view. – Do not stop struggling. Continue protecting your own ideas. Կարող եք հետևյալ նախադասությունների նույն մտքերը արտահայտել այլ բառերով:
 1. He suggested going to the restaurant. (այստեղ կարող եք ուղիղ խոսքով նույն իմաստն արտահայտել)
 2. On entering the room he switched on the lights.
 3. Give me a hand. I can’t do it all by myself.
 4. He is fond of watching football on TV.

 

Հովհաննիսյան Արաքսիի պատասխանը և իմ ուղղումները

http://arakshov.blogspot.com/2018/09/english-2.html

Dear Araksi, I am pleased with your answer. Your English language competency is excellent. However, I’d like to draw your attention to two things:

 1. When you are asked to paraphrase the sentence “He suggested going to the restaurant”, the best way of doing it is this: he said, “Let’s go to the restaurant”.
 2. On entering the room he switched on the lights.

Right after he had entered the room he turned on the lights.

It will be very pleasant for me to work with you. As far as the level of your knowledge is so high, I will give you another interesting task. Please wait until tomorrow.

P.S. Publish your two answers on your blog.

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը և իմ ուղղումները. կատարել է A մակարդակը.

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

I have been learning English for nine years.

I can assess my level of English 7 out of 10 points.

In the process of learning English, the tenses are difficult for me.

I have read an adapted book in English. It is Daniel Defoe’s Robinson Crusoe.

Ավետիս, ես հարցը «ներկա շարունակական-Present Continuous» ժամանակաձևով էի տվել, որովհետև ակնկալում էի, որ դու ժամանակավորապես այլ վայրում ես ապրում, բայց դու պատասխանել ես, որ ապրում ես Հայաստանում և գործածել ես «Present Continuous»: Այդ ժամանակաձևով նշվում է ժամանակավոր ապրելու վայրը: Մշտականը նշվում է «Simple Present»-ով՝ I live in Armenia.

I have got an educational blog. I am a new blogger and it is a new experience for me.

 

 

Ա մակարդակ

 

We play football on Sundays.

She goes to her music lessons on Saturdays.

 

Ընդհանուր հարց

Do we play football on Sundays?

Does she go to her music lessons on Saturdays?

 

Հատուկ հարցեր

Who plays football on Sundays?

What do we do on Sundays?

When do we play football?

Who goes to music lessons on Saturdays?

What does she do on Saturdays?

Where does she go to on Saturday?

When does she go to her music lessons?

 

Այլընտրանքային հարցեր

Do we play football on Sundays, or Saturdays?

Does she go to her music lessons on Saturdays or Sundays?

 

2018-իռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները

Սիրելի սովորողներ, ընտրեք համապատասխան մակարդակը և սկսեք կատարել 2018-2019 ուստարվա ռուսերենի առաջին ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Անահիտ Նաղդալյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Մարիամ Քալանթարյան)

6-8-րդ դասարաններ (Ժաննա Հակոբյան)

9-12-րդ դասարաններ (Ժաննա Հակոբյան) 

Arates Schooling Center has Opened in Vayots Dzor SHANTNEWS.am

The English translation from Armenian by Yura Ganjalyan

 

Arates-08.09-1

A schooling center has opened in Arates, VayotsDzor province in Armenia, with a solemn opening ceremony at the initiative of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex.

The Schooling Center will provide students and teachers with not only camping accommodations in the vicinity of nature, but it will also help to make a close contact with the historical-cultural heritage.

There, we can see Arates Monastery (10-13th centuries), Holy Zion (10th century), ST.Mary (11th century), cross-stones of the 10-16th centuries and many other historical values.

Arates-08.09-3-1024x768

The former Azerbaijani-populated area of ​​Arates, since 1990 has been provided to “MkhitarSebastatsi” Educational Complex for the construction of a schooling center.

Thanks to the regular visits, cleaning and repairing works carried out by the students, teachers and groups of specialists, Arates has now become more improved and fit for living. The village houses are being repaired and reconstructed and the whole village is turning into a camp.

The reconstruction of the monastery of Arates is included in the project of the school in nature. In order to reproduce the original appearance of the monastery, the architects Samvel Ayvazyan, Amiran Badishyan, Manushak Titanyan conducted research in the 90s. The restoration, however, has not been implemented due to the lack of funds.

Arates-08.09-12-768x1024

Today the drafts have been publicized with presentations. Architect Samvel Ayvazyan presented the works in detail and underscored the unprecedented architectural solution which made it possible to save a large area within the monastery and avoid large pillars.

Arates also has a tent camp for educational, sportive and various types of gatherings. There will be a studio for experienced and beginner architects.

There will also be a three-day military-sportive training camp beginning on September 14, in which students from the Educomplex and Yeghegis School will participate. And the September 21, the Educomplex traditional day of conquering summits, will be held just in Arates. The students of the Educomplex Country Studies Club with their teens from Yeghegis will be the participants.

 

 

Անգլերենի ուսումնական պարապմունք Հարավային դպրոցի երրորդ դասարանում

Պարապմունքը վարում էր իր աշխատանքային փորձաշրջանն անցնող Լիլիթ Խալաթյանը: Լիլիթ Խալաթյանին ճանաչում էի դեռ այս տարվա հունիսյան մանկավարժական ճամբարից: Նա ամեն օր մասնակցում էր օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների անգլերենի պարապմունքներին: Դեռ այն ժամանակ Լիլիթը իր ակտիվ մասնակցությամբ ցույց տվեց, որ ունի մասնագիտական բավարար գիտելիքներ՝ կրթահամալիրում անգլերենի դասավանդող աշխատելու համար: Այսօրվա պարապմունքին իմ ներկա գտնվելը ավելի նեղ նպատակ էր հետապնդում: Ուզում էի պարզել, թե արդյոք նա կարող է պարապմունքը վարել այնպես, որ այն սովորողների մեծ մասի համար արդյունավետ լինի: Նա ուզում էր ներգրավել բոլորին, փորձում էր տարբեր հնարքներ, բայց չեմ կարող ասել, որ պարապմունքը արդյունավետ ստացվեց: Նա անընդհատ շտապում էր և սովորողները չէին հասցնում յուրացնել, ամրապնդել դասի հիմնական առանցքը կազմող լեզվական կառուցվածքը «can-կարողանալ» բայով: Պարապմունքից հետո խորհուրդ տվեցի Լիլիթին չշտապել, երբ հարց է ուղղվում սովորողին, չասել հարցի պատասխանը նախքան սովորողը կասի դա: Սովորողը ամեն պահի պետք է գիտակցի ոչ թե այն, որ իրենց ուսուցիչը լավ գիտի ամեն ինչ, այլ այն, որ սովորողն ինքը գիտի պահանջվածը և կարող է վստահ ասել դա: Անընդհատ լսվում էր Լիլիթի ձայնը՝ ավելի ու ավելի ինքնավստահ, իսկ սովորողների՞նը: Լիլիթիը խոստացավ հաշվի առնել իմ դիտողություններն ու խորհուրդները, իսկ ես խոստացա, որ նորից կայցելեմ իր ուսումնական պարապմունքներին 2-3 շաբաթ հետո:

The first task for the students of distance learning- Հեռավար ուսուցմամբ սովորողների առաջին առաջադրանքը. 2018-2019 ուստարի

Hello, dear students!

I am happy to tell you that I will be your English teacher. This is our first meeting at the beginning of the new 2018-2019 school-year. My last year’s students already know how to address me. The new students should also know that students usually address me as “Mr.Yura”.

I want to get to know my students better. So you are to answer these questions:

 1. How long have you been learning English?
 2. Can you assess (գնահատել) the level of your English?
 3. What is difficult for you when learning English?
 4. Have you ever read any adapted (հեշտացված՝ ոչ բնագիր) book in English?
 5. In which country are you living now?
 6. Have you got an educational blog? Write down your blog address.

Այս հարցերին անգլերեն պատասխանելուց հետո կարդացեք այս կազմակերպչական ուղերձը և հետևեք, որ կատարվեն դրանում նշված բոլոր կետերը:

 1. Կատարած առաջադրանքները հրապարակեք ձեր բլոգներում և դրանց հղումները ուղարկեք ինձ՝ ganjalyan@mskh.am և Լիլիթ Գասպարյանին` L.Gasparyan@mskh.am
 2. Եթե առաջադրանքները կատարելիս հարցեր են առաջանում, ապա գրեք ինձ: Նույն նամակը ուղղեք նաև Լիլիթ Գասպարյանին, որովհետև հեռավար ուսուցման կարգը դա է պահանջում:
 3. Երբ ես ուղղեմ ձեր սխալները և բացատրություններ գրեմ, անպայման հրապարակեք իմ բացատրությունները ձեր բլոգներում և ուղղված առաջադրանքը նորից հրապարակեք ձեր բլոգում: Հրապարակելուց հետո հղումը նորից ուղարկեք ինձ և Լիլիթ գասպարյանին:

 

Սիլվա Սարգսյանի պատասխանը և իմ ուղղումները.

2. I can not evaluate, i still have so much to learn.

«Cannot» միասին է գրվում, կամ ավելի լավ է գործածել կրճատ ձևը՝ «can’t»: 

3. Of course it is very diffcult, but i lave English very much, and i world lave to learn.

Of course, it is difficult, but I love English very much, and I love to learn it.

4. No, but in the next few dayn i will read.

No, I haven’t. But I will read one in the near future. (մոտ ապագայում)

5. I only now live in Moskow, but in general in Yerevan.

Երբ մարդը ժամանակավոր է մի տեղ ապրում, պետք է գործածել «ներկա շարունակական» ժամանակը՝ «I am living in Moscow now, but in general, I live in Yerevan.»

The Schooling Center in Arates Yesterday, Today, Tomorrow

 

dscn9982Translation from Armenian

Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex of the Ministry of ES of RA is a state non-profit organization which was established by the Government of RA in 1989.

The authorized state body of the Educomplex, the Ministery of ES of RA, has approved the Educomplex’s regulations (the latest one in 2017) : the aim, subject matter, structure and educational activities. The immovable property given to the Educomplex with the right of free use, is the state ownership. Author (state alternative) pre-school, primary, basic-comprehensive, secondary, vocational educational programs are worked out, organized in the Educomplex and spread by the order of the Ministry of ES of RA. The author educational program of the 2018 year includes support for the organization of general education in the enlarged community Yeghegis in the Vayots Dzor province which will have its continuation in 2019 as working out and experimenting a new model of organizing general education in enlarged communities.

The Schooling Center in Arates (hereafter: Schooling Center) as a school in nature, is a branch of the Educomplex  with its regulations approved by the established order.

In 1989 the Government of Armenia handed the village of Kzlgule, formerly inhabited by Azerbaijanians and now abandoned and isolated in the mountainous area with no roads, to ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex to build the Schooling Center in Arates (Resolution 462 of the Council of Ministries of Armenian SSR).

The Government of Armenia defined that the only contractor for the design and construction works of the Mkhitar Sebastatsi school- complex institutions should be the research experimental school-complex ″Mkhitar Sebastatsi″. The Government assigned the General Directorate for Conservation and Use of Historical and Cultural Monuments the task to form the design and expenditure documents for the restoration works of Arates Monastery Complex. The Ministry of Road construction and Exploitation was assigned the task to construct the road Ghavushugh-Arates (Resolution 216, of the year 1990). Designing and constructing works of the Schooling Center in Arates began according to our educational task and by the order of the Ministry of People’s Education.  In the period of 1990-1992 the new road Hermon-Arates, the roads around the Schooling Center site were constructed and the foundations of the first constructions were laid. Parallaly, restoration designs of Arates Monastery were created by the order of the Ministry of Culture.

For years Arates has been a special educational environment, a real school in nature for learners, their parents and teachers. In every season of the year camps for learners of different age groups, Plein Airs, creative gatherings and educators’ summer camps with country studies and ecological hiking and swimming activities have been organized.

At the request of the Educational Complex, the Government declined the right of the Educomplex to the majority of the lands on April 29, 2004 with its resolution No. 636-N., leaving only the lands designed for constructions and activities of the Schooling Center. With the same resolution,  the Government obliged the local authorities of the village Hermon in Vayots Dzor province to carry out improvement works  in the territory of the Schooling Center and construct passages, walking paths or tourist trails not including them in the lands which were to be alienated.         The year 2017 was the beginning of the renovation of the Arates Schooling Center. Everything is done with the work and money of the learners and teachers of the Educomplex. It is an open project of the author educational program which creates a real opportunity for all Arates beneficiaries to participate. Partnership being promoted with Vayots Dzor Youth Center is a testimony to this.The activities of the Schooling Center has been defined by the regulations of the Educomplex. The activities are organized according to the yearly Educational Calendar and are elucidated on its educational blog.
Open camps in Arates Schooling Center, educators’ and youth gatherings also attract the learners, teachers in the Yeghegis Gorge, Vayots Dzor and other provinces in Armenia, Artsakh, partners of the educational exchange program in other countries: Georgia, Istanbul, France. We are open to partnership. You are welcome!

Ashot Bleyan, Director of the ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex