Just another WordPress.com site

Archive for the ‘College “Organization of Tourism”’ Category

Gyumri – Գյումրի

-Good morning, we are impatiently waiting for our next trip in your country. Where will we go today?

-Good morning, I am very happy that you like our country. Today we will go to Gyumri. Have you heard about Gyumri?

-Oh, I have heard many times the name of the city Gyumri but it’s a pity that I know little about it.  I only know that on December 7 in 1988 there was a terrible earthquake there and many people lost their lives in the ruins.

-Yes, you are right. But there are many good things that you should know about Gyumri, and even that big disaster couldn’t change the character of the cheerful people in Gyumri. For example, they say that the first music school and theater were founded in Gyumri. The first opera was performed here. It was the Opera Almast by Alexandr Spendiaryan. The famous poets Avetic Isahakyan, Hovhannes Shiraz, actor Mher Mkrtchyan and other well-known artists, sportsmen were born in Gyumri.

-Yes, I think that Armenians are very talented people. How can we reach there?

-We will go there by train. Last year a high-speed train began working, and it usually takes an hour and a half to get there.

-Oh, it’s good. I didn’t know about it.

-So we are already in Gyumri. At first, I want to tell you that Gyumri had other names many years ago. It was called Kumairi, Alexandrapol, Leninakan, and when Armenia gained its independence the city was renamed Gyumri. Gyumri is the second-largest city in Armenia. It is about 120 km. to the North West of Yerevan.

-Are there any historical monuments here?

Yes, surely there are. Now we are in the center of Gyumri. This is Saint Mary Church. It was built in the 19th century. The church was greatly damaged by the 1988 earthquake. Now it has been reconstructed.

-What else is Gyumri famous for?

-Gyumri has always been the city of poets, artists and handicraft workmen.

-Which Home-Museum can we go to?

-We can go to the Dzitoghtsyan Museum of National Architecture․The museum exhibits the elements of the daily urban life of Gyumri.

– Yes, that will be very interesting for me. Oh, I can see the monument to Charles Aznavour here. Was he born here or were his ancestors from Gyumri?

– No, he was not born in Gyumri and neither were his ancestors from here. Gyumri is simply grateful to Charles Aznavour for his great aid to the city after the terrible earthquake. Charles Aznavour was the founder of the Foundation Aznavour to Armenia.

There are still families in Gyumri who live in small metal cottages. We hope that in the near future all the families will move to new comfortable flats, and the city of Gyumri will no longer be considered a disaster area.

Pagan Temple of Garni – Գառնիի հեթանոսական տաճարը

-Today we are going to Garni Temple. It is the only Pagan Temple in Armenia. When in 301 Christianity was adopted in Armenia, all the Pagan temples were destroyed except Garni. Later, in the 17th century, it was destroyed by an earthquake. It was reconstructed in the middle of the 20th century.

300px-Garni-msu-wlm-3121

Where is the Temple of Garni located?

-The pagan temple of Garni is in Kotaik Province in the village of Garni. It is about 35 km to the North East of Yerevan. It was built in the 1st century by King Trdat A to the God of Sun Mihr.

-Are there any other Pagan temples in Armenia?

-No, there aren’t any other pagan temples. All the pagan temples were destroyed when Christianity was adopted in Armenia in 301. The temple of Garni was so beautiful that it wasn’t destroyed and was left to serve as a historical monument.

-Are there any places of interest on the way to Garni?

-Yes, there is. That is Charents Arch near the village of Voghjaberd. In 1957, when the well-known architect Raffael Israyelyan was going to Garni, he stopped the car and admired the beauty of Mount Ararat. The mountain was seen very well from that place. He decided to build an arch there. Now it has become tourists’ frequently visited place.

 

Չարենցի_կամար5

The Temple of Garni is in a picturesque place. It is near the Gorge of the River Azat. Down there in the gorge, you can see the so-called symphony of stones.

Քարերի_սիմֆոնիան

There are still a number of Armenians who consider themselves to be pagan followers. They organize different pagan festivities and rituals there.

temple – տաճար, synonym to “cathedral”

pagan – հեթանոսական

destroy – կործանել

frequently – հաճախ synonym to “often”

follower –  հետևորդ

ritual – ծես

 

Գառնիի հեթանոսական տաճարը

-Այսօր մենք գնալու ենք Գառնիի հեթանոսական տաճարը: Այն միակ հեթանոսական տաճարն է Հայաստանում: Երբ 301 թվականին Քրիստոնեությունն ընդունվեց Հայաստանում, բոլոր հեթանոսական տաճարները քանդվեցին բացի Գառնիի տաճարից: Տաճարը փլուզվեց ավելի ուշ՝ 16-րդ դարում երկրաշարժի հետևանքով: Գառնին վերակառուցվեց 20-րդ դարի կեսերին:

-Որտե՞ղ է գտնվում Գառնու հեթանոսական տաճարը:

-Գառնու հեթանոսական տաճարը Կոտայքի մարզում է, Գառնի գյուղում: Այն մոտավորապես 35 կմ Երևանից հյուսիս արևելք է: Տաճարը կառուցվել է Տրդատ Առաջին թագավորի օրոք և խորհրդանշում է հայերի պաշտամունքը արևի աստված Միհրին:

-Հայաստանում կա՞ն այլ հեթանոսական տաճարներ:

-Ո՚չ, բոլոր հեթանոսական տաճարները քանդվեցին, երբ Քրիստոնեությունը ընդունվեց Հայաստանում: Գառնու տաճարն այնքան գեղեցիկ էր, որ այն պահպանվեց որպես պատմական հուշարձան:

-Կա՞ն այլ տեսարժան վայրեր Գառի տանող ճանապարհին:

-Այո, կա: Չարենցի կամարն է Ողջաբերդ գյուղի մոտ: 1957 թվականին, երբ անվանի ճարտարապետ Ռաֆաել Իսրաելյանը Գառնի էր գնում, նա կանգնեցրեց մեքենան ու հմայված սկսեց նայել Արարատ սարին: Այդ վայրից Արարատը շատ լավ էր երևում: Նա որոշեց հենց այդտեղ կառուցել մի կամար-դիտարան, որտեղ ճամփորդները կկանգնեին ու կհիանային այդ տեսարանով: Այժմ այն դարձել է զբոսաշրջիկների հաճախակի այցելվող վայրրերից մեկը:

-Գառնու տաճարը գեղատեսիլ վայրում է: Այն Ազատ գետի կիրճի վրա է, իսկ այնտեղ ներքևում երևում է, այսպես կոչված, քարերի սիմֆոնիան:

-Հայաստանում դեռ կան հայեր, ովքեր համարում են իրենց հեթանոսության հետևորդներ: Նրանք տաճարի բակում կազմակերպում են հեթանոսական տոնակատարություններ և ծեսեր:

Հաղարծին – Haghartsin

 • 300px--Հաղարծնի_վանք_1
 • Which is our next destination in the province of Tavush?
 • -Our next destination is one of the most beautiful monasteries in Armenia. The monastery is called Haghartsin. It is about 13,4 km to the north of Dilijan, in a picturesque place.
 • -What does the word Haghartsin mean in Armenian?
 • -According to a folklore myth, an eagle was soaring playfully over the dome of the main church on the day of its consecration. The Armenian word for “to play” is “խաղալ” or “հաղալ” in the local dialect. The Armenian for eagle is “արծիվ”. So Haghartsin is a compound word in Armenian meaning “խաղացող արծիվ – playing eagle”.
 • -Here is Haghartsin Monastery. It is really beautiful, isn’t it?
 • -Oh, what a beauty!
 • -How old is this monastery?
 • -Haghartsin Monastery was built in the 10-13th centuries.   The monastery has 4 churches: St. Grigor, St.Astvatsatsin (St.Mary), Holy Katoghike Church, St.Stepanos Church. All these churches were built in different years. There are also chapels and cross-stones here.
 • -And what was this hall used for?

 

180px-Haghartsin-4

 • -That was the refectory. It was constructed on 12 columns that symbolize 12 apostles of Christ. It served as a public dining-room. There is a huge bronze pot with ornaments on it in the yard of the monastery.
 • -Oh, what an old tree it is!
 • -There is a belief that if you can go through the hollow of this tree your dream will come true.
 • -I have a dream. Let me try it.

 

Vocabulary

destination – նպատակակետ

province – մարզ

picturesque – գեղատեսիլ

mean – նշանակել

folklore – ժողովրդական բանահուսյություն

myth – առասպել

soar – թևածել, ճախրել

dome – գմբեթ

consecration – օծում

eagle – արծիվ

dialect – բարբառ

compound word – բարդ բառ

chapel – մատուռ

refectory – սեղանատուն

symbolize – խորհրդանշել

apostel – առաքյալ

pot – կաթսա

hollow – ծառի փչակ

Դիլիջան – Dilijan

-Which is the next place of interest that we will visit?
– We will go to Dilijan. For me Dilijan is one of the most beautiful places in Armenia. I hope you will like it.
– Where is Dilijan located? What is the distance from Yerevan to Dilijan?
-Dilijan is in Tavush province, on the bank of the River Akhstev. It is about 106 km from Yerevan. It usually takes 2 hours to get there by car or by bus.
-What else can you tell about Dilijan?
– According to the locals, the name “Dilijan”means  “sweet tongue” (sweet sound). Dilijan’s climate is healthy with fresh air because it is surrounded with forests of fir trees.  Dilijan is rich in natural springs of fresh and mineral water. Dilijan Mineral Water is rich in minerals that are natural remedies for the people with digestive problems, and the forests of fir trees help people with larynx problems..
-Are there any historical monuments in or near Dilijan?
-Of course, there are. Not far from Dilijan is the Monastry Haghartsin.
-We will visit there, won’t we?
-Surely, will visit. But before visiting Haghartsin I will tell you a legend about Haxartsin Monastery.
-Ո՞րն է հաջորդ տեսարժան վայրը, որը մենք այցելելու ենք:

-Մենք կգնանք Դիլիջան: Ինձ համար Դիլիջանը Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկն է: Ես հուսով եմ, որ դուք կհավանեք այն:

– Որտե՞ղ է գտնվում Դիլիջանը: Որքա՞ն է Երևանից Դիլիջան հեռավորությունը:

– Դիլիջանը Տավուշի մարզում է՝ Աղստև գետի վրա: Երևանից Դիլիջան 106 կմ է: Սովորաբար 2 ժամ է պահանջվում ավտոբուսով կամ ավտոմեքենայով այնտեղ հասնելու համար:

– Էլ ի՞նչ կարող եք պատմել Դիլիջանի մասին:

– Ըստ տեղաբնակների «Դիլիջան» անունը նշանակում է «քաղցր լեզու» կամ «քաղցր ձայն»: Դիլիջանի կլիման մեղմ է և առողջարար իր մաքուր օդով, որովհետև այն շրջապատված է եղևնիների և սոճու անտառներով: Դիլիջանը հարուստ է բնական հանքային և խմելու սառնորակ ջրերով: Դիլիջանի հանքային ջուրը հարուստ է  միներալներով, որոնք բուժիչ սպեղանի են մարսողական և շնչուղիների  խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար:

– Դիլիջանում կամ նրա մոտաքայքում կա՞ն պատմական հուշարձաններ:

– Իհարկե կան: Հաղարծինի վանքը Դիլիջանից հեռու չէ:

– Մենք կայցելենք այնտեղ, այդպես չէ՞:

Իհարկե, կայցելենք: Բայց նախքան Հաղարծին այցելելը ես մի ավանդապատում կպատմեմ նրա մասին:

Տեքստի հեղինակ՝  Անժելա Շամոյան

Lake Sevan – Սևանա լիճ

Lake-Sevan

Tourist: Which places of interest are usually shown to tourists when they visit Armenia?

Guide: When tourists come to Armenia they are certainly taken to Echmiatsin, Garni, Geghard, Noravank, Lake Sevan, Tatev Monastery and some other places.

Tourist: Where is Lake Sevan located?

Guide: Lake Sevan is located some 60 Km to the North East of Yerevan, and it usually takes 45-60 minutes to get there by bus or car.

Tourist: What else can you tell us about the lake?

Guide:  Lake Sevan is the second largest lake in the world among the lakes at the altitude of more than 1900 meters above the sea level. It has fresh water. Many years ago the level of the lake was so high that it had an island, but during the Soviet Union hydroelectric power stations were built on the River Hrazdan, and more water was released from the lake. In the result of this, the island became a peninsula.

Tourist: Are there any historical monuments near Lake Sevan?

Guide: There is a monastery on the peninsula. They say that the oldest cross-stones are kept in the yard of the monastery.

Tourist: Does Lake Sevan have any influence on the development of Armenia’s economy?

Guide:  It surely has. Besides hydroelectric power stations built on the River Hrazdan we know that the water of this river is used to irrigate Ararat Valley.  So every year more and more water is released from the lake. The level of Lake Sevan is decreasing, and the water in it is getting swampy. Without Lake Sevan, the territory of Armenia would become a desert. We should think about the problem of Sevan and give a solution to it.

Tourist: Do people of Armenia like to have a good time on the shore of Lake Sevan?

Guide: The summers in Armenia are very hot, especially in Yerevan. So people of Armenia like to spend their weekends on the shore of the lake. They swim and sunbathe here. But we should be very careful not to get sunburnt.

 

at the altitude of – ծովի մակարդակից մի ինչ-որ բարձրության վրա

freshwater – քաղցրահամ ջուր

peninsula – թերակղզի

cross-stone – խաչքար

hydroelectric power station – հիդրոէլեկտրակայան

influence – ազդեցություն

development  – զարգացում

release water – ջուր բաց թողնել

decrease – նվազել

on the shore of the lake (sea) – լճի, ծովի ափին

sunbathe – արևի լոգանք ընդունել

get sunburnt – արևահարվել

Հյուրանոցի սենյակի ամրագրումը. տեսադաս

Copy out the dialogue.

Սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթը Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության ուսանողների համար

Նախագիծ`«Ներկայացնում ենք Քոլեջը անգլերեն»

Նախագծի նպատակը. ուսանողները ձեռք են բերում իրենց ուսումնական հաստատությունը անգլերեն ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի իրականացման ընթացքը. 

Սկզբում ուսումնասիրվում է «The College of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex» անգլերեն տեքստը, որտեղ ներկայացված են Քոլեջում ուսուցանվող  մասնագիտությունները:

Մասնագիտությունների անվանումները անգլերեն սովորելու նպատակով կազմվում են երկխոսություններ, որոնցում գործածվում են նաև այդ մասնագիտություններին առնչվող որոշ մտքեր իրենց բառապաքշարով: Ավելի մանրամասն ներկայացվում է «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությունը`կրկնելով անցյալ ուսումնական տարվա որոշ ուսումնական նյութեր:

Նախագծի արդյունքը.  Power Point Presentation «The College of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex»:

 

 

Հունիսի 10-14. աշխատանքային պլան

Հունիսի 10-14

Մասնակցություն փառատոնային ճամբար-դպրոցի գործունեությանը Քոլեջում.

Ժամը 9:00-ից մինչև 12:00

Թարգմանչական նախագծային աշխատանք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների հետ. անգլերեն ենք թարգմանում ‹‹Գետը բնակավայրում››, ‹‹Իսկական հարսանիք. ժողովրդական օպերա›› և ‹‹Բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով›› նախագծերի կատարման մասին պատմող նյութերը, որոնք հրապարակվում են կրթահամալիրի կայքում:

12:30-16:00 – անհատական աշխատանք Մեդիա կենտրոնում

Հեռավար ուսուցման ամփոփիչ դաս-առաջադրանքների կազմում, Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում, Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում, հունիսյան ռուսերենի և անգլերենի ֆլեշմոբների համակարգում (6-8-րդ դասարանների համար առաջադրանքի կազմում), հայերենից անգլերեն թարգմանություններ տնօրենի օրագրից:

Նշված անհատական աշխատանքները շարունակվում են նաև տանը:

 

 

 

Խոսքը՝ բարեհունչ, ջերմ ու մատչելի

Երբ 2018-2019 ուստարվա սկզբին ինձ առաջարկվեց վարել Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների անգլերենի դասընթացը, միանգամից սիրով ընդունեցի առաջարկը, քանի որ Հայաստանը, հայկական մշակույթը օտարներին ներկայացնելու առաքելությունը միշտ էլ ինչ-որ չափով իմն եմ համարել: Իմն էի համարում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքս էի ուսանող և օտար լեզուների ուսուցման պետական չափորոշիչների պահանջներն էլ դեռ գրված չէին:

Երբ առցանց հանրագիտարանում բացում ենք ‹‹Զվարթնոցի տաճարը›› վերնագրով տեղեկատվությունը ու փորձում ենք կարդալ, տեքստի լեզվական բարդ կառույցները, ճարտարապետական տերմինների առատությունը վանում են ոչ մասնագետ ընթերցողին: Որպես ասվածի ապացույց առաջարկում եմ կարդալ այս մեջբերումը. ‹‹ Զվարթնոցը կառուցվել է Ներսես Գ Տայեցի կաթողիկոսի օրոք՝ 643–652 թթին։ Ենթադրվում է, որ Զվարթնոցի տարածքում է եղել հեթանոսական Տիր աստծու մեհյանը։ Ըստ Սեբեոսի՝ 301 թին այստեղ են հանդիպել Հայոց Տրդատ Գ արքան և Գրիգոր Լուսավորիչը։Տաճարը կառուցվել է յոթաստիճան պատվանդանի կենտրոնում։ Արտաքուստ՝ եռաստիճան՝ հաջորդաբար նվազող 3 գլանաձև ներդաշնակ ծավալների միասնական շինություն է, որի հորինվածքի միջուկը քառակոնքն է։ Վերջինիս խորանները միավորված են 4 զանգվածեղ մույթերով, որոնք վերին՝ կապող 4 կամարների և առագաստների հետ կազմում են գմբեթակիր միաձույլ համակարգ››: Ընդունելի չի լինի գրավոր խոսքին բնորոշ նման խրթին ոճը, որը կարող է միայն մասնագետ ճարտարապետներին հետաքրքիր թվալ:  Զբոսաշրջիկին ուղղված խոսքը պետք է, նախ և առաջ, մատչելի լինի, ընտրված բառերը՝ ամենօրյա գործածական:

Ահա Զվարթնոցի տաճարի մասին պատմող մեր դասընթացի տեքստը, որը մատչելի է, բարեհունչ է լեզվական կառույցների պարզությամբ, իսկ զբոսաշրջիկներին երկրորդ դեմքով ուղղված նախադասությունները խոսքին հաճելի ջերմություն են հաղորդում:

Մենք հիմա ընդամենը երեք կիլոմետր ենք հեռու Էջմիածնից՝ հայ հոգևոր կենտրոնից: Մեր առջև Զվարթնոց տաճարի ավերակներն են:   

Զվարթնոց տաճարը կառուցվել է 643-652 տարիներին՝ կաթողիկոս Ներսես Շինարարի պատվերով: Հին հայերենում «զվարթ» նշանակել է «հրեշտակ», այսպիսով «զվարթնոց» նշանակել է «հրեշտականոց»՝ մի տեղ, որտեղ հրեշտակներն էին ապրում: Ասում են, որ հրեշտակները մինչև հիմա էլ այստեղ են ապրում: Զգոն, սիրալիր ու սիրառատ եղեք միմյանց նկատմամբ: Ձեզ հրեշտակներն են պահպանում ու հսկում: Տաճարը կանգուն է մնացել մինչև 10-րդ դարը: Այն տարիների պատմիչները չեն նշել, թե որն է Զվարթնոցի փլուզման պատճառը: Կարծիք կա, որ այն կործանվել է հզոր երկրաշարժից: Ոչինչ չգիտեին Զվարթնոցի մասին մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Հնէաբանների մի խումբ Զվարթնոցի ավերակները հողի տակից պեղեցին 1902-1907 թթ.: 1905 թվականին հայ հայտնի ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանը կառուցեց Զվարթնոցի փոքր մակետը: Ըստ Թորոս Թորոմանյանի Զվարթնոցը երեք հարկ է ունեցել:

Պատմամշակութային հուշարձանները օտարերկրացիներին ներկայացնելիս կարևորում եմ շինության ոչ այնքան ճարտարապետական առանձնահատկությունները, որքան դրանց հետ կապված ժողովրդական ավանդապատումները, որոնք վերցված են Արամ Ղալանանյանի ‹‹Ավանդապատումներ›› գրքից: Օրինակ՝ Գոշավանքի մասին տեքստում Մխիթար Գոշի մասին այսպիսի մի ավանդապատում է ընդգրկված. ‹‹Մի անգամ Մխիթարը երազ է տեսնում. Երազում Աստված նրան ասում է. ‹‹Մխիթա՛ր, յոթ տարի հացի առատություն է լինելու, յոթ տարի էլ՝ չորային. Առատության տարիներին պաշար հավաքիր՝ սովի ժամանակ ժողովուրդը նեղություն չքաշի››: Գոշը մեծմեծ ամբարներ է շինել տալիս, վանքի հարստությամբ հացի էժան տարին ցորեն է առնում լցնում ամբարները: Երբ սովն ընկնում է ժողովրդի մեջ, նա մի գուշ (փայտե կլոր աման) է շինել տալիս և այդ գուշով ցորեն է բաժանում մարդկանց: Դրանից հետո նրա անունը մնում է Գոշ Մխիթար: Երբ Մխիթարը մեռնում է, գյուղը նրա անունով կոչում են Գոշի գյուղ, իսկ վանքն էլ՝ Գոշավանք››:

Սուրբ Գայանե և Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցիների մասին տեքստերում կարևորվել է Հռոմից Հայաստան փախած այդ երկու կույսերի նահատակված կյանքերի մասին պատումները:

Հայաստանի թանգարանների, մշակութային գործիչների տուն թանգարանների մասին պատմող տեքստերը ծանրաբեռնված չեն նրանցում առկա ցուցանմուշների նկարագրությամբ: Երբ զբոսաշրջիկները որևէ թանգարան են այցելում, նրանց դիմավորում ու այդ թանգարանում եղած բոլոր ցուցանմուշների մասին ամենամանրամասն տեղեկություններն է հաղորդում այդ թանգարանի էքսկուրսավարը: Մեր դասընթացի տեքստը կարևորում, արժևորում է տվյալ մշակութային գործչին և նրա նկատմամբ հայ ժողովրդի սերն է փոխանցում օտարերկրացուն և, ընդհանրապես, պատասխանում է այն հարցին, թե ինչու է արժանի այցելել այդ մշակութային օջախը: Որպես օրինակ՝ ներկայացնում եմ Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի մասին պատմող մեր երկլեզու տեքստը, իսկ տուն թանգարանն այցելելուց հետո Քոլեջի ուսանող Անժելա Շամոյանը ստեղծեց անգլերեն իր տեսաֆիլմը:

Մեր անգլերեն դասընթացի գերակշիռ մասը երևակայական (մի անգամ էլ իրական եղավ) երկխոսություններն են օտարերկրացիների հետ օդանավակայանում, Երևանի փողոցներում, հյուրանոցում, ռեստորանում, առևտրի մոլերում և բացօթյա ցուցահանդեսներում:

Դասընթացի տեքստերի մի մեծ շարք մեկը մյուսի բովանդակային շարունակությունն է կազմում: Օրինակ՝ ‹‹Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում – Meeting the Tourists at the Airport››, ‹‹Օդանավակայանից մինչև Մարիոթ հյուրանոցը. նախաճաշ – On the Way to the Mariotte Hotel››, ‹‹Նախաճաշ հյուրանոցում-Breakfast at the Hotel››, ‹‹Երևանի կենտրոնը – The center of Yerevan››:

Համացանցում, իհարկե, կան առանձին տեքստեր Հանրապետության հրապարակի, Աբովյան փողոցի ու Հյուսիսային պողոտայի, Օպերայի շենքի, Կարապի լճի ու Ազատության հրապարակի մասին, Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանի ու նրա շուրջը ժամանակակից նկարիչների բացօթյա ցուցահանդես վաճառքի մասին: Մեր դասընթացը տարբերվում է այս բոլորից նրանով, որ այս ամենը օտարերկրացիների հետ երևակայական կենդանի երկխոսությունների միջոցով է ներկայացված, երբ զբոսաշրջիկների հետ քայլում ենք Երևանի փողոցներով ու պատասխանում նրանց հարցերին: Բոլոր երկխոսությունները սկզբում գրվում են հայերեն, որից հետո ուսանողները  թարգմանում են անգլերեն: Լեզվական սխալները ուղղելուց հետո սկսվում է տեքստի հետ աշխատանքի երկրորդ փուլը: Երկրորդ փուլի ընթացքում ուսանողները իրենց համակարգիչների, սմարթֆոնների վրա բացում են տեքստի միայն հայերեն տարբերակը և հայերենը մտքում կարդալով՝ խոսում են անգլերեն: Երրորդն ազատ ոճի փուլն է, երբ համակարգիչները, սմարթֆոնները անջատված են և սկսվում է կենդանի երկխոսությունը: Այս փուլում ուսանողները ազատ ու անկաշկանդ ստեղծում են իրենց խոսքը՝ շատ հաճախ էլ շեղվելով բնագրից:

Մենք միասին ստեղծում ենք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության անգլերենի մեր հեղինակային դասընթացը: Դեռ շատ աշխատանք կա անելու:

 

 

The College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Students get vocational and career college education at our College.

We have the following departments of career college education here:

 • Pre-school education
 • Office work with specialized teaching of foreign languages
 • Organization of tourism services with specialized teaching of foreign languages
 • Librarianship
 • Decorative and applied arts and crafts
 • Computer network maintenance
 • Photograghy
 • Fashion modeling and clothing design

Two new departments will open in September 2019

 • Fermentation technology and winemaking
 • Computer arts design

We have the following departments of vocational education:

 • Gardening
 • Sewing technology
 • Horticulture
 • Culinary

Two new departments will open in September 2019

 • Winemaking and production of juices
 • Pottery

At our college, we are trying to create a proper environment for vocational education: modern studio-workshop-laboratories.

We are realizing production based teaching. We are sure that the best teaching is through teaching with real work. Our educational programs are organized through the educational calendar of the Educomplex, with personal digital means and educational projects.

The education here is also considered individual as we have the opportunity to choose courses of supplementary education. Open clubs of preference development function here. We organize open creative gatherings, reviews, exhibitions, presentations and concerts.

The College students can also participate in the expositional, military-sports camps organized for the schools of the Educomplex.

Sewing workshop

 

The College students of the departments “Sewing technology” and “Fashion modeling and clothing design” have their trainings in this workshop. We have already said that our education is production based. During the specialization the training is carried out by projects. The students acquire professional skills while working. They are manufacturing a make-to-order process for other branch educational institutions of the Educomplex.

For example, the students sew pillows, blankets, sheets, holiday ritual clothes and other items for the kindergartens of the Educomplex.

20190426_104357.jpgimg-10cde29a9d8215f5c1278cb9ae4a0b11-v

      Laboratory of technology and decorative applied arts and crafts

This is the main workshop of the profession “Decorative applied arts and crafts”. But the students, having chosen the supplementary courses of handicrafts and crafts, also have their trainings here. Here the students are engaged in pottery, sculpture, drawing, as well as decorations, plates, glasses and other applied art samples.

The workshop cooperates with the Grapes and Wine School. In the result of the project work, there have been designed wine bottles, labels. Both the college students and the pre-school children take part in these projects. During the ritual projects, the students decorate the College, creating the typical environment for each ritual.

20190219_123107-1received_2288049737965870

 

Greenhouse laboratory

This is the greenhouse laboratory of our Educomplex. Thanks to project based teaching we can effectively combine theoretical knowledge with practical training in the greenhouse laboratory.

The greenhouse laboratory serves the students of different age groups: from pre-school children up to school children and teachers.

The middle school learners carry out their biological projects in the greenhouse. The College students of ″Horticulture″ department work here.

 

20190405_100508

 

Grapes and Wine School

In 2018 Grapes and Wine School was established for the College departments ″Fermentation Technology and Winemaking″, ″Winemaking and Production of juices″ and ″Cultivation of Grapes and Horticulture″.

 Vineyards

We have already planted grape vines on the College hill and on the Educational Farm. The Educomplex has appealed to the Government of the Republic of RA to provide us with a plot in the uncultivated area near the Educational Farm. Here we will have a large grape vineyard, for which we have already purchased nursery vines and rooted them all year round.

58610155_438922766920671_5343486563776987136_n58625816_1833209113446025_5678444603561213952_n

screenshot_20190419-212236_messenger

Wine Laboratory

 This is our wine laboratory which is equiped with wine making equipments.

Last year our students with groups of schoolchildren took part in grape harvesting and wine making process (grape harvesting, grape crushing, releasing the juice and fermentation…)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=WeJd58dn_9g 

 

Wine Cellar

The wine cellar will be in the basement of our building. Wine aging will be done in the barrels and clay vessels. The bottled wine will also be kept here. There will be corners for tasting wine here.

img-11978a7de825150eb5a25e888140b599-v

Barrel making workshop

There has been created a barrel making workshop where barrels will be made and repaired.

 

 

Քոլեջի ուսանողները ներկայացնում են անգլերենի իրենց դասընթացը

Armenia is a museum in the open area, and we are its guides.

Interesting findings in Armenia

For College students studying the specialty “Organization of Tourism Services”

Leather Shoe – 5,500 years old

Без названия (5)

A perfectly preserved shoe, 1,000 years older than the Great Pyramid of Giza in Egypt and 400 years older than Stonehenge in the UK, has been found in a cave in Vayots Dzor region, Armenia. The 5,500-year-old shoe is the oldest leather shoe in the world. The Armenian shoe is named “Charokh”

Source: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100609201426.htm

 

Sky Observatory – 7,500 years old

 

Без названия (6)Без названия (7)

“Carahunge” or “Zorats Karer” (also known as the Armenian Stonehenge) is a circle of big stones with holes in them. They are located some 200km from the Armenian capital Yerevan, not far from the town of Sisian. The holes (4-5 cm diameters) in the stones are directed to the sky like telescopes. Armenian “Carahunge” is 2000 years older than the famous Stonehenge in England. Prof. P.M. Herouni (1998) who dated the structure to around 5,500 BC. There are 222 stones.

Source: http://www.aras.am/Archaeoastronomy/astronomyancientarmenia.html

 

Անժելա Շամոյանի ֆիլմը Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանը այցելելուց հետո. Angela Shamoyan’s film about the visit to Avetik Isahakyan’s home museum.

https://mskh.am/en/82978

We are Visiting Yeghishe Charents’ Home Museum

Yeghishe Charents

Now we are visiting Yeghishe Charents’ Home Museum in Yerevan. It is on Mashtots Avenue. Yeghishe Charents is considered to be the great Armenian poet of the 20th century. He lived and created in a very tragic period for Armenia: the Great Armenian Genocide in 1915 and revolutionary events in Armenia in 1920-1921. He reflected these tragic events in his poems.

Charents was charged for “counterrevolutionary and nationalist activity” and imprisoned during the 1937 Great Purge. He died in the Yerevan prison hospital. All his books were also banned. Charents’ younger friend Regina Ghazaryan buried and saved many of his manuscripts.

As it is unknown where his body was buried, on March 13 thousands of Armenians and among them schoolchildren and university students, gather in front of the Charents Home Museum to express their love towards the great Armenian poet. They recite his poems, sing songs with his lyrics.

շարունակելի

Այցելում ենք Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան – We are Visiting Avetik Isahakyan’s Home Museum in Yerevan

 

2017-05-09

Today we are visiting AvetiK Isahakyan’s Home Museum in Yerevan. Avetik Isahakyan was a great Armenian poet, writer and public figure. He was born in Alexandrapol (now Gyumri) in 1875 and died in Yerevan in 1957. So he lived and created in the 19th and 20th centuries. He received a good education. He studied at Echmiatsin Theological Seminary and then he continued his education at Leipzig and Zurich Universities studying Literature and History of Philosophy.

Avetik Isahakyan was very much loved and respected by Armenians. Many of his poems became lyrics of songs. The lyrics of these songs are so close to the soul of Armenian country life that common people know for sure these songs to be folk songs. He was also a great patriot.

Hey, my fatherland, how lovely you are!
Your mountain peaks are lost in the mists of heaven.
Your waters are sweet, your breezes are sweet;
Only your children are in seas of blood.… Translation by Alice Stone Blackwell

Է՜յ, ջան-հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես,
Սարերըդ կորած երկնի մովի մեջ.
Ջրերըդ անո՛ւշ, հովերըդ անո՛ւշ,
Մենակ բալեքըդ արուն ծովի մեջ:

Avetik Isahakjan lived in this house for ten years, from 1947-1957.

250px-Ավետիք_Իսահակյան

 

Երկարաժամկետ համագործակցային նախագիծ «Գրական Երևան»

Մասնակիցները. Քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ անգլերենի և ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ 2-րդ և 3-րդ կուրսերի սովորողները: Դասավանդողներ՝ Գայանե Թերզյան, Յուրա Գանջալյան, Մարիամ Քալանթարյան:

Նպատակը.  Նախագծի իրականացմամբ սովորողները ձեռք են բերում հայ մեծանուն գրողներին երեք լեզվով ներկայացնելու կարողություններ, պատրաստվում է զբոսաշրջային եռալեզու փաթեթ՝ «Գրական Երևան»:

Նախագծի կատարման ժամկետները. սկիզբը՝ 2019-ի ապրիլի 1-ը, ավարտը՝ 2019-ի հունիսի 25-ը:

Նախագծի իրականացման ընթացքը.

Առաջին փուլ. նախագծի իրականացման առաջին փուլը համընկնում է ապրիլյան նախագծային շաբաթին՝ ապրիլի 1-5-ը:

Պատրաստվում են եռալեզու նյաթեր երկու գրողների և նրանց տուն թանգարանների մասին՝ Եղիշե Չարենց և Ավետիք Իսահակյան:

Սովորողները գրողների և նրանց տուն թանգարանների մասին տեղեկատվական նյութեր են հավաքում համացանցից, որից հետո դրանք քննարկվում են դասավանդողների հետ և միասնական վերջնական տեսքի են բերվում: Հայերեն տեքստերը մի քիչ ավելի համառոտ և պարզեցված լեզվով թարգմանվում են անգլերեն և ռուսերեն: Տեքստերը դառնում են ուսումնական նյութեր ուսպարապմունքների համար:

Շաբաթվա վերջին սովորողների և դասավանդողների խումբը այցելում է Եղիշե Չարենցի և Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանները: Այցելության ընթացքում զբոսաշրջային փաթեթեի համար լուսանկարներ են արվում:

Զբոսաշրջային եռալեզու փաթեթները հրապարակվում են սովորողների և դասավանդողների ուսումնական բլոգներում, Քոլեջի կայքում:

Երկրորդ փուլ.  սկիզբը՝ ապրիլի 10-ը, ավարտը ապրիլի 30-ը

Նախագծի ընթացքը և վերջնական արդյունքը նույնն է:

Երրորդ փուլ. ամբողջ մայիս ամիսը

Չորրորդ փուլ. Գրականության և արվեստի պետական թանգարան

Ուսումնասիրության համար առաջարկվող այլ նյութեր

Մոսկովյան «ԺԱՄ»  ամսագրի՝ «Եղեգնյա գրչով» շարքի հրապարակումները.

 1. Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանի մասին
 2. Հովհաննես Թումայանի տուն-թանգարանի մասին
 3. Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի մասին
 4. Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի մասին
 5. Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանի մասին
 6. Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի մասին
 7. Գրականության և արվեստի պետական թանգարանի մասին (կից ֆայլը)

 

Գայանե Թերզյան

Յուրա Գանջալյան

Մարիամ Քալանթարյան

Երևանի կենտրոնը. The center of Yerevan

Եկեք գնանք կարապի լիճ հյուսիսային պողոտայով։ Սա հյուսիսային պողոտան է: Այն շատ լայն է, այդպես չէ՞։ Գրեթե բոլոր շենքերը այս պողատայում կիսադատարկ են (half empty), որովհետև բնակարանները այս շենքերում չափազանց թանկ են։ Պողատայի երկու կողմերում ֆիրմային խանութներ են։ Զբոսաշրջիկները սիրում են քայլել այս պողոտայով։ Ահա մենք մոտենում ենք կարապի լճին։ Կարապի լիճը իր ձևով շատ նման է Սևանա լճին։ Ամռանը այստեղ կարապներ են լողում, իսկ ձմռանը այստեղ արհեստական սահադաշտ է։ Կարապի լճից դեպի ձախ Օպերայի շենքն է իր Ազատության հրապարակով: Սա Երևանի սիրտն է։

Ópera,_Ereván,_Armenia,_2016-10-03,_DD_13

Օպերայի շենքը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը 1930-ականներին: Ըստ Թամանյանի սկզբնական նախագծի օպերայի շենքը պետք է ունենար երկու դահլիճ՝ ձմեռային և ամառային՝ բացօթյա: Հետագայում բացօթյա դահլիճի փոխարեն կառուցվեց ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճը, որը կոչվեց Արամ Խաչատրյանի անունով: Արամ Խաչատրյանի անվան մեծ համերգասրահը ունի 1400 նստատեղ, իսկ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի դահլիճը՝ 1200. 1937 թվականին օպերայի շենքի նախագիծը Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսում ստացավ ոսկե մեդալ: Հայկական եկեղեցիների և վանքերի նման օպերայի շենքի պատերի զարդաքանդակները խաղողի ողկույզներ և նռներ են:

Օպերայի շենքի դիմաց կարող եք տեսնել Հովհաննես Թումանյանի և Ալեքսադր Սպենդիարյանի հուշարձանները: Ալեքսանդր Սպենդիարյանը հայ մեծ կոմպոզիտոր է, որի Ալմաստ օպերան առաջին հայկական օպերան էր, որի լիբրեդոն գրվել էր Հովհաննես Թումանյանի «Թմբկաբերդի առումը-The Siege of the Tmbouk Castle» պոեմի հիման վրա: Օպերայի շենքի դիմաց Ազատության հրապարակն է:

-Ինչու՞ է այս հրապարակը կոչվում «Ազատության»:

-Բոլոր հակաիշխանական, ժողովրդավարություն պահանջող ցույցերը այս հրապարակում են կազմակերպվել: Շենքի հյուսիսային կողմում Արամ Խաչատրյանի անվան համերգային մեծ դահլիճի մուտքն է Արամ Խաչատրյանի հուշարձանով:

Հաջորդ տեսարժան վայրը, որը այստեղից շատ մոտ է, Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանն է, որի չորս կողմը ժամանակակից նկարիչների բացօթյա ցուցահանդես-վաճառքն է կազմակերպվում շաբաթ և կիրակի օրերին: Մենք պետք է միայն կտրենք անցնենք Մաշտոցի պողոտան:

Без названия

Այս հուշարձանը պատրաստված է սպիտակ մարմարից: Դուք կարող եք մոտենալ նկարներին, որոնց կողքին այդ նկարների հեղինակներն են կանգնած: Կարող եք հարցնել նկարների գինը և գնել դրանցից մեկը: Կարող եք նաև գինը սակարկել:

Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանից ոչ հեռու կարող եք տեսնել չորս տղամարդկանց մի յուրահատուկ հուշարձան: Այս հուշարձանը պատկերում է հայկական հայտնի «Տղամարդիկ» ֆիլմի հերոսներին:

Men_in_Yerevan

Այստեղից ոչ հեռու, Սայաթ Նովա և Մաշտոց պողոտաների խաչմերուկը կոչվում է Ֆրանսիայի հրապարակ: Հրապարակի մեջտեղում ֆրանսիացի հայտնի նկարիչ Ժյուլ բաստիեն լեպաժի-Jules Bastien-Lepage-ի արձանն է, որի հեղինակը Օգյուստ Ռոդենն է:

images

Let’s go to Swan Lake through Northern Avenue. This is Northern Avenue. It is very wide, isn’t it? Almost all the buildings in this avenue are half empty because the apartments here are very expensive. There are firm (brand) shops on both sides of the avenue. Tourists like walking along this avenue. Now we are approaching Swan Lake. Swan Lake is very much like Lake Sevan with its shape. Swans bathe in this lake in summer, and in winter an artificial skating rink opens here.  To the left of Swan Lake is the Opera House with its Freedom Square. This is the heart of Yerevan. The Opera House was designed by Alexander Tamanyan in the 1930-s. According to Tamanyan’s initial design, the Opera House was to have two halls: a summer out-door hall, and a winter hall. Later, instead of the summer hall, a big hall of Philharmonie was built and it was named after Aram Khachatryan. The Big Concert Hall after Aram Khachatryan has 1400 seats, and the Opera and Ballet Hall has 1200 seats. In 1937 the design of the Opera House got a gold medal at the World Exhibition of Art in Paris. Like Armenian churches and monasteries, the wall ornaments of the Opera House are bunches of flowers and pomegranates. In front of the Opera House, you can see the monuments to Hovhannes Tumanyan and Alexander Spendiaryan. Alexander Spendiaryan is a great Armenian composer who created the first Armenian opera “Almast” the libretto of which was written on the bases of Tumanyan’s poem ”The Seige of the Tmbouk Castle”.

Freedom Square is in front of the Opera House.

-Why is this square called “Freedom Square”?

All the anti-government and democratic rallies have been organized here. The Northern side of the Opera House is the entrance to the Big Concert Hall after Aram Khachatryan. There is a monument to him here.

The next place of interest which is very close to this place, is Martiros Saryan’s monument. On Saturdays and Sundays, out-door exhibitions and sale of the works by modern artists are held. We only have to cross the Mashtots Avenue. This monument is built of white marble. You can approach these paintings and the artists who are standing beside them. You can ask the prices of these pictures and buy one of them. You can also bargain.

Not far from the monument to Martiros Saryan, you can see a peculiar monument to four men. This monument portrays the heroes of the well-known Armenian film “Men”.

Not far from here, the crossing of Sayat Nova and Mashtots Avenues is called The Square of France. In the center of the square, you can see the monument to the famous French painter Jules Bastien-Lepage created by Auguste Rodin.

 

 

Նախաճաշ հյուրանոցում. Breakfast at the hotel

Փոխադրել անգլերեն.

_ Բարի լույս, սրահում շատ ազատ սեղաններ կան: Որտե՞ղ կցանկանայիք նստել. պատուհանի՞ մոտ, թե՞ աջ կողմի պատի մոտ:

_ Մենք նախընտրում ենք պատուհանի մոտ: Մենք կարող ենք հիանալ Հանրապետության հրապարակի տեսարանով:

_ Շատ լավ. ընտրությունը ձերն է: Ահա մենյուն:

_ Կարո՞ղ եք մեզ առաջարկել որևէ բան հայկական խոհանոցից: Ի՞նչ են հայերը նախընտրում ուտել առավոտյան:

_ Ես կարող եմ ձեզ առաջարկել կարագ, մեղր, տնական թթվասեր, կարտոֆիլի պյուրե, թխվածք, սուրճ, թեյ:

_ Որտեղ են պատրաստում տնական թթվասերը:

_ Դա բերվել է Ազատան գյուղից, որը Գյումրի քաղաքի մոտ է: Շատ համեղ թթվասեր է:

_ Շատ լավ, բերեք մեզ տնական թթվասեր, կարտոֆիլի պյուրե, թխվածք և թեյ կաթով: Մենք պետք է լավ նախաճաշենք, որովհետև այսօր շատ ենք քայլելու Երևանի փողոցներով:

Արդեն ժամը 10:25 – է, մենք պետք է հանդիպենք մեր էքսկուրսավար Միլենայի հետ հյուրանոցի դիմաց:

_Բարի լույս, պ-ն և տիկին Հանսեններ:

_Բարի լույս, սիրելի Միլենա: Մենք պատրաստ ենք քայլարշավի գնալ Երևանի փողոցներով:

_ Մենք սկսում ենք մեր քայլարշավը Հանրապետության հրապարակից: Ինչպես արդեն ասել եմ սա աշխարհի ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկն է: Հրապարակը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը: բոլոր շենքերը կառուցվել են հայկական վարդագույն տուֆից և ունեն նույն ճարտարապետական ոճը: Ուշադրություն դարձրեք բոլոր շենքերի կամարաձև (arched windows) պատուհանններին, հայկական զարդաքանդակներին, որոնք սովորաբար խաղողի ողկույզներ են (ornaments, bunches of grapes): Հրապարակի դիմացի կողմում (on the opposite side), շատրվանների(fountain) հետևի մասում, Հայաստանի պատմության թանգարանի (the Museum of the History of Armenia) և Հայաստանի պետական պատկերասրահի (the State Picture Gallery of Armenia) շենքն է: Ուզու՞մ եք այսօր այցելենք այդ թանգարանները:

_ Ոչ, այսօր մենք ուզում ենք քայլել Երևանի փողոցներով, տեսնել Երևանը մեր աչքերով:

_Այս շատրվանները ձմռանը չեն աշխատում: Նրանք սկսում են աշխատել մայիսի սկզբին: Շատ մարդաշատ (overcrouded) է այստեղ լինում ամռան երեկոներին, ժամը 9-ից հետո: Ինչպես գիտեք Երևանում շատ շոգ է ամռանը: Հուլիսի միջին  ջերմաստիճանը (the average temperature) 40 է, և այդ պատճառով (because of that) էլ շատ հաճելի է զբոսաշրջիկների, երևանցիների համար գալ հրապարակ և տեսնել պարող շատրվանները: Դա փոփոխվող գույների, պարող ջրի շիթերի շարժումների և երաժշտության միասնությունն է:  It is a combination of changing colours, movements of dancing water, and music.  Ամենահաճելին այն պահն է, երբ քամին ջրի կաթիլները փչում է դեպի ձեզ ու, կարծես (as if), սառը ցնցուղ եք ընդունում:

_Ափսոս (it’s a pity), մենք եկել ենք ապրիլին և շատրվանները դեռ չեն աշխատում: Մյուս կողմից էլ մեր բախտը բերել է (we are lucky), որ 40 աստիճան չէ հիմա և զբոսնելը շատ հաճելի է:

_Այո, հիմա Երևանում 25 աստիճան է, արևոտ ու հաճելի եղանակ է: Հիմա բարձրանում (go up) ենք Աբովյան փողոցով: Այս փողոցը Երևանի ամենահին և ամենանշանավոր (the most significant) փողոցներից մեկն է: Տեսնու՞մ եք վարդեր վաճառող այն մարդու արձանը (statue): Դա հայտնի Կարաբալայի արձանն է, ով վարդեր էր վաճառում այս փողոցում: Ասում են, որ նա իր օրվա հացի փողը վաստակելուց (after earning the money of his daily bread) հետո սկսում էր անվճար բաժանել (give away) վարդերը Երևանի սիրուն աղջիկներին, ովքեր անցնում էին Աբովյան փողոցով:

 

 

 

 

The building on the opposite side of the square, behind the fountains, is the Museum of the History of Armenia and the Picture Gallery of Armenia.

(շարունակելի)

 

-Good morning, there are many vacant tables in the hall. Where would you like to sit: at the window or at the wall on the right?

-We prefer to sit at the window. We can admire the scenery of Republican Square.

-Ok. The choice is yours. Here is the menu.

-Can you offer anything from Armenian cuisine? What do Armenians prefer to eat in the morning?

-I can offer you butter, honey, homemade sour-cream, mashed potatoes, pastry coffee, tea.

-Where is that sour-cream made?

-It is brought from the village of Azatan which is near Gyumri. It is very tasty sour cream.

-Ok. Bring us homemade sour- cream, mashed potatoes, pastry, and tea with milk. We must have a good breakfast because we will walk a lot along the streets of Yerevan.

-It is already 10:25. We are to meet our guide Milena in front of the hotel.

-Good morning, Mr. and Mrs. Hansens.

-Good morning dear, Milena. We are ready to go on hiking along the streets of Yerevan.

– We will start our hiking from Republican Square. As I have already said, this is one of the most beautiful squares in the world. The square was designed by Alexander Tamanyan. All the buildings are built with Armenian rosy tuff and have the same architectural style. Pay attention to the arched windows of all the buildings, Armenian ornaments which are bunches of grapes.

_

Հյուրանոցում. օդանավակայանից մինչև Մարիոթ հյուրանոցը. նախաճաշ – At the hotel; On the way to the Mariotte Hotel; Breakfast

Փոխադրել տեքստը անգլերեն:

__Մարիոտ հյուրանոցը քաղաքի կենտրոնու՞մ է:

__Այո, Մարիոտ հյուրանոցը Հանրապետության հրապարակում է, որը քաղաքի կենտրոնում է: Երևանի Հանրապետության հրապարակը համարվում է ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկը աշխարհում: Այն շրջանաձև է և բոլոր շենքերը ունեն նույն ճարտարապետական ոճը: (the same architectural style) Այդ շենքերից մեկն էլ Մարիոտ հյուրանոցն է: Հրապարակը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը: Ձախ կողմում «Կիլիկիա» թաղամասն է իր «Կիլիկիա» գարեջրի գործարանով: Ձախ կողմում՝ բլրի վրա, Երևանի հռչակավոր կոնյակի գործարանն է: Հիմա մենք անցնում ենք Հրազդանի կիրճի վրայով: (cross over the Hrazdan Gorge). Եթե նայեք աջ, կտեսնեք Արարատ լեռը:

__Գեղեցիկ տեսարան է: Սա այն լե՞ռն է, որտեղ կանգ է առել Նոյան Տապանը ջրհեղեղի ժամանակ: (the place where Noah’s Ark rested). Ես պետք է լուսանկարեմ: Կանգնեք, խնդրում եմ:

__Կամուրջի վրա կանգնել չի թույլատրվում: Դուք մեկ շաբաթ մնալու եք Հայաստանում: Դուք շատ առիթներ կունենաք լուսանկարելու Արարատը: Աջ կողմում Երևանի «Արարատ» գինու կոնյակի գործարանն է:  Ձախ կողմում քաղաքապետարանի շենքն է (City Council): Հիմա մենք մոտենում ենք (appro) Հանրապետության հրապարակին:

__Ի˜նչ գեղեցիկ հրապարակ է:

__Սա Մարիոտ հյուրանոցն է: Եկեք գնանք հյուրերի ընդունման տեղը(reception desk), որպեսզի գրանցվեք (check-in) և ստանաք ձեր սենյակի բանալին (key to the room):

__Բարև ձեզ, ես «Շամոյան թրեվլ» ճամփորդական գործակալությունից եմ: Մեր հյուրերը Դանիայից են: Նրանք սենյակ են պատվիրել (book a room) ձեր հյուրանոցում:

__Բարի գալուստ Հայաստան և մեր հյուրանոց, պ-ն և տիկին Հանսեններ: Դուք պատվիրել երկտեղանոց սենյակ (double room): Տվեք ձեր անձնագրերը (passports), խնդրում եմ, ամեն ինչ կարգին է: Լրացրեք այս ձևաթուղթը, խնդրում եմ: (fill in this form):

__Ահա խնդրեմ: Ես լրացրեցի ձևաթուղթը:

__Շնորհակալություն, ձեր սենյակը 331-ն է, երրորդ հարկում: Սպասավորը կտանի ձեր ուղեբեռը: Առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 10-ը կարող եք նախաճաշել առաջին հարկի ռեստորանում:

__Նախաճաշի գինը ներառվա՞ծ է սենյակի գնի մեջ:

__Այո, իհարկե, նախաճաշի գինը ներառված է սենյակի գնի մեջ:

__Շնորհակալություն

__Ցտեսություն, Միլենա: Հուսով եմ, որ վաղը կհանդիպենք ժամը 10:30-ին և դուք ցույց կտաք մեզ Երևանի տեսարժան վայրերը:

__Ես մեծ հաճույքով կանեմ դա: Ցտեսություն պ-ն և տիկին Հանսեններ:

 

_ Is the Marriott Hotel in the center of the city?

-Yes, the Marriott hotel is in Rebuplican Square which is in the center of the city. The Republican Square in Yerevan is considered one of the most beautiful Squares in the world. It is circular and all the constructions have the same architectural style. One of those buildings is the Marriott hotel. The Square was designed by Alexander Tamanyan. On the left is the Cilicia district with its Cilicia beer factory. On the left, on the hill, you can see the famous Yerevan brandy factory. Now we are crossing over the Hrazdan Gorge. If you look to the right you will see Mount Ararat. It is beautiful scenery.

-Is this the mountain where Noah’s Ark rested? I must take a photo. Stop the car, please.

-It is not allowed to stop the car on the bridge. You will stay in Armenia for a week. You will have chances to take photos of Ararat. On the right, you can see Yerevan Wine and Brandy Factory Ararat. The city council is on the left. Now we are approaching Republican Square.

-What a beautiful Square!

-This is the Marriott hotel. Let’s go to the reception desk to check in and get the key to your room.

– Hello. I am from Shamoyan Travel agency. Our guests are from Denmark. They have booked a room in your hotel.

-Welcome to Armenia and our hotel, Mr. and Mrs. Hansens. You have booked a double room. Give me your passports, please. Everything is all right. Fill in this form, please.

– Here you are. I filled in the form.

– Thanks. Your room is number 331. It is on the third floor. The bell boy will take your luggage to your room. From 9 to 10 am you can have breakfast in the restaurant on the first floor.

-Is the breakfast price included in the room price?

-Yes, of course, the breakfast price is included in the room price.

– Thanks

-Goodbye Milena. I hope we will meet tomorrow at 10:30 am and you will show us the places of interest in Yerevan.

-I will do it with great pleasure. Goodbye Mr.and Mrs. Hansens.

Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում. Meeting the tourists at the airport

Առաջադրանք. փոխադրել անգլերեն

-Բարի գալուստ Հայաստան:

_ Բարև ձեզ, դուք ճամփորդական գործակալությունի՞ց եք:

_ Այո, ես Shamoyan Travel գործակալությունից եմ: Ինչպե՞ս եք: Դուք պարոն և տիկին Հանսեննե՞րն եք Դանիայից:

_Այո, մենք Հանսեններն ենք Կոպենհագենից: Մենք հյուրանոց ենք պատվիրել ձեր գործակալության միջոցով: (through your agency)

_Ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու համար: Իմ անունը Միլենա է: Սա՞ է ձեր ուղեբեռը: (luggage)

_Այո: մենք պետք է տաքսի՞ պատվիրենք:

_ Ոչ, կարիք չկա: Մեր ճամփորդական գործակալությունը ունի իր սեփական փոխադրամիջոցը: Այն Մերսեդես միկրոավտոբուս է: Եկեք գնանք այս ուղղությամբ:

_Որքան է հեռավորությունը օդանավակայանից մինչև քաղաքի կենտրոն:

_Մոտավորապես 7-8 կմ է:

_ Հայաստանում կա՞ն շատ տեսարժան վայրեր:

_ Երբ ամերիկացի նշանավոր նկարիչ Ռոքվել Քենթը այցելեց Հայաստան 1960-ականներին, նա մեկնելուց առաջ ասաց. «Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ»: Բայց պետք է ասեմ, որ չեք կարող Հայաստանում գտնել հին տներ, պալատներ և այլ շինություններ: Կամ ավերիչ երկրաշարժներն են դրանք փլուզել կամ օտար նվաճողները:(foreign invaders): Միակ հնադարյան շինությունները եկեղեցիներն ու վանքերն են:

_Բայց ես կարդացել եմ, որ Հայաստանում նույնիսկ քարանձավներ կան, որտեղ մարդիկ են ապրել դարեր առաջ:

_Այո, քարանձավներ կան Վայոց ձորում և Գորիսում:

_Մենք կայցելե՞նք այնտեղ:

Այո:

_Ինչ հետաքրքիր է:

 

-Welcome to Armenia.

_ Hello, are you from a travel agency?

_ Yes, I am from Shamoyan Travel agency. How are you? Are you Mr and Mrs Hansens from Denmark?

Yes, we are the Hansens from Kopenhagen. We have booked a hotel room through your agency. (through your agency)

 • I am glad to meet you. My name is Milena. Is this your luggage?
 • Yes, it is. Shall we order a taxi?
 • No, you needn’t. Our travel agency has its own means of transport. It is a Mercedes microbus. Let’s go in this direction.
 • What’s the distance from the airport to the centre of the city?
 • It is about 7-8 km.
 • Are there many places of interest in Armenia?
 • When the famous American artist Rockwell Kent visited Armenia in the 1960-s, he said before leaving: “Armenia is a museum in the open air.” But I must say that you can’t find old houses, palaces or other ancient constructions in Armenia. They were pulled down by either terrible earthquakes or foreign invaders. The only ancient constructions are the churches and monasteries.
 • But I have read that there are even caves in Armenia where people lived centuries ago.
 • Yes, there are such caves in Vayots Dzor and Goris.
 • Shall we visit there?
 • Yes, certainly.

Supplementary vocabulary in conversations

At the Airport (at the check-in desk- գրանցման պատուհանի մոտ)

_ Good evening. May I have your passport please?

_ Here you are.

_ Are you checking any bags? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, only this suitcase.

_ OK, put your suitcase on the scale.

__ You will have to pay an overweight baggage fee. That is  $20. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ Have you got any carry-on bags? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, here you go. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Here is your boarding pass. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը: Your flight is from Gate 4. – Ձեր թռիչքը 4-րդ մուտքից է:

_

 Useful words and expressions

 

Stopover or layover -ռուսերեն՝ «пересадка» – հայերեն՝  «տեղփոխ». Օրինակ, «I am flying to Frankfurt on the Main but I will have a layover at Warsaw airport.»

check-in desk – գրանցման պատուհան

fragile – կոտրվող

The flight is on schedule – թռիչքն ըստ չվացուցակի է

25-minute delay – 25 րոպե ուշացում

The plane has landed – ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել

The plane has taken off – ինքնաթիռը թռել է

Firearms or flammable materials are forbidden – հրազեն կամ դյուրավառ նյութերը արգելվում են

Put your carry-on bag on the conveyor belt of the X-Ray machine – Դրեք ձեր ձեռքի պայուսակը ռենտգենյան սարքի շարժափոկի վրա:

Սովորողները կազմում են նոր երկխոսություններ՝ հիմք ընդունելով տրված երկխոսությունը և նոր բառապաշարը:

 

Ես ունենալու եմ իմ մասնավոր զբոսաշրջային գործակալությունը. I am going to have my private travel agency

 

Ի՞նչ ես որոշել դառնալ: What have you decided to become?

Ես որոշել եմ էքսկուրսավար դառնալ: Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է և ամեն տարի շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում Հայաստան: Կարծում եմ, որ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ կայցելեն Հայաստան ապագայում:

I have decided to become a tourist guide. Armenia is a beautiful country, and every year many tourists visit Armenia. I think that more tourists will visit Armenia in the future.

Ի՞նչ կարող են տեսնել զբոսաշրջիկները հայաստանում: What can the tourists see in Armenia?

Նրանք կարող են ուշադրություն դարձնել մեր պատմական հուշարձաններին՝ եկեղեցիներին, վանքերին: Շատ եկեղեցիներ և վանքեր կան մեր երկրում: Հայաստանը ընդունել է քրիստոնեությունը 4-րդ դարում և մեր առաջին կաթողիկոսը եղել է Գրիգոր Լուսավորիչը: Նա Տրդատ թագավորի հետ կառուցել է առաջին եկեղեցիները Հայաստանում:

They can pay attention to our historical monuments, churches, and monasteries. There are a great many churches and monasteries in our country. Armenia adopted Christianity in the 4th century, and our first Catholicos was Gregory the Enlightener. He and King Trdat built the first Christian churches in Armenia.

Էլ ի՞նչ կարող են հյուրերը տեսնել Հայաստանում: What else can the guests see in Armenia?

Երբ ես ավարտեմ քոլեջը, կբացեմ իմ մասնավոր տուրիստական գործակալությունը: Տուրիստները կայցելեն իմ տուրիստական գործակալությունը և ես նրանց ցույց կտամ Հայաստանի հետաքրքիր վայրերի քարտեզը:

When I graduate from college I will open my private travel agency. The tourists will visit my agency, and I will show them the map of places of interest in Armenia.

Դուք կունենա՞ք ձեր սեփական ավտոմեքենան զբոսաշրջային ծառայությունների համար: Will you have your own car for tourist service?

Այո, իհարկե: Ես կգնեմ մի քանի հատ Մերսեդես միկրոավտոբուսներ: Մի ավտոտնակ կունենամ իմ գործակալության մոտ:

Yes, certainly. I will buy several Mercedes microbuses

Դուք կարողանու՞մ եք ավտոմեքենա վարել: Can you drive a car?

Այո, ես վերջերս եմ գնել մի Ֆորդ և սովորել եմ ավտոմեքենա վարել:

Yes, I have recently bought a Ford and learned to drive.

Հայաստանը փոքր երկիր է և կարծում եմ, որ ավտոմեքենայով ճամփորդելը հարմար կլինի: Armenia is a small country and I think that it will be convenient to travel by car.

Այո, ամենահեռու քաղաքը երևանից Գորիսն է: Երևանից Գորիս տարածությունը 240 կմ է:

Yes, the farthest town from Yerevan is Goris. The distance from Yerevan to Goris is 240 km.

Կա՞ն տեսարժան վայրեր մինչև Գորիս: Are there any places of interest on the way to Goris?

Այո, ես խորհուրդ կտամ զբոսաշրջիկներին այցելել Նորավանք, որը Եղեգնաձորից շատ մոտ է: Նորավանքը շատ գեղեցիկ է:

Yes, I will advise the tourists to visit Noravank which is not far from Yeghegnadzor.

Ի՞նչ կարող են զբոսաշրջիկները տեսնել Գորիսում: What can the tourists see in Goris?

Ես խորհուրդ կտամ հյուրերին տեսնել քարանձավները, որոնք հնում ծառայել են որպես տներ:

I will advise the tourists to see the caves which used to serve as homes for the locals in ancient times.

Որտե՞ղ կարող են զբոսաշրջիկները տեսնել պատմական հուշարձաններ և եկեղեցիներ, որոնք ավել մոտ են Երևանին: Where can the tourists see historical monuments and churches which are near Yerevan?

Ես կտանեմ նրանց Էջմիածին: Էջմիածինը Հայաստանի հոգևոր կենտրոնն է: Այնտեղ նրանք կարող են այցելել Մայր տաճարը, Սուրբ Հռիփսիմե և Սուրբ Գայանե եկեղեցիները: Իսկ Էջմիածնի ճանապարհին ես անպայման ցույց կտամ նրանց Զվարթնոց տաճարի ավերակները: Այն շատ գեղեցիկ է:

I will take them to Echmiatsin. Echmiatsin is the spiritual center of Armenia. There they can visit the Mother Cathedral, Saint Gayane and Saint Hripsime Churches. And on the way to Echmiatsin, I will certainly show them the ruins of Zvartnots Cathedral.

 

 

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին. Saint Hripsime Church

220px-s._hripsime_exterior

Saint Hripsime Church Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցի
Saint Hripsime Church was built by Catholicos Komitas in the seventh century (618). The church was built in the place where Saint Hripsime’s mausoleum was, the place where she was buried. In fact it is one of the oldest surviving churches in Armenia.

In 1776 a brick wall was built around the church by Catholicos Simeon of Yerevan. An open narthex with a bell tower was built in front of the western entrance in the 18th century by Catholicos Ghukas.

It is interesting that its exterior has the form of a rectangle but its interior has a cruciform ground plan with four tabernacles. The church is not the earliest example of this architectural form, however, the form is widely known in architectural history as the “Hripsime-type” since the church is the best-known example of the form. It is also called “Gem of Armenian Architecture”.

The church has been included in the list of UNESCO World Heritage Sites.

 

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին կառուցել է Կոմիտաս կաթողիկոսը յոթերորդ դարում (618թ): Եկեղեցին կառուցվել է այն վայրում, որտեղ եղել է Սուրբ Հռիփսիմեի դամբարանը, այն տեղը որտեղ նա թաղված է եղել: Փաստորեն Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին Հայաստանի ամենահին պահպանված եկեղեցիներից մեկն է: 1776 թվականին կաթողիկոս Սեմեոն Երևանցին աղյուսե պատ կառուցեց եկեղեցու շուրջը: 18-րդ դարում եկեղեցու արևմտյան մուտքի դիմաց կառուցվեց գավիթ իր զանգակատնով: Հետաքրքիր է, որ եկեղեցու արտաքին տեսքը ուղղանկյան ձև ունի, իսկ ներսում հատակը խաչաձև է՝ խաչի կողմերում չորս խորաններով:

Եկեղեցին այս ճարտարապետական ձևով ամենահինը չէ, այնուամենայնիվ, այդ ձևը լայնորեն հայտնի է ճարտարապետության պատմության մեջ որպես «Հռիփսիմեի ճարտարապետական ձև», քանի որ եկեղեցին այդ ձևի ամենահայտնի օրինակն է: Այն նաև անվանում են «Հայ ճարտարապետության աչքը»:

Եկեղեցին ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի մեջ:

Vocabulary Նոր բառերի ցանկ
Mausoleum

Bury

In fact

Survive

Brick wall

Narthex

Bell tower

Western (eastern, northern, southern)

Entrance

Exterior

Interior

Cruciform

Tabernacle

Since –այս տեքստում՝ քանի որ

 

Դամբարան

Թաղել

Փաստորեն

Պահպանվել

Ացյուսե պատ

Գավիթ

Զանգակատուն

Արևմտյան, արևելյան, հյուսիսային, հարավային

Մուտք

Արտաքին

Ներքին

Խաչաձև

խորան

Սուրբ Գայանե եկեղեցին. Saint Gayane Church

300px-4.2.16_st._gayane_church

Saint Gayane Church Սուրբ Գայանե եկեղեցի
Saint Gayane Church is located in Echmiadzin not far from the Mother Cathedral. According to Armenian historian Agatangeghos, Gayane and Hripsime were nuns in Rome and were living in the nunnery of Saint Pole. Gayane was an abbess. Gayane and Hripsime were being persecuted by the Roman Emperor Diocletian. So they ran away from Rome and came to Armenia. They settled near the town of Vagharshapat (now it is called Echmiadzin). Armenian king Tiridates III was admired by the beauty of Hripsime and he proposed her to marry him. Hripsime refused to do so, and Tiridates ordered Hripsime, Gayane and all their virgin friends to be killed. In 301 Christianity was adopted in Armenia, and Grigor the Enlightener built a wooden chapel in the place where Gayane was killed. Later Gayane and Hripsime were made saints of the Armenian Apostolic Church. In the 7th century (630) a church was built in the place of the chapel by the order of Catholicos Ezra, and it was called Saint Gayane Church.

 

Սուրբ գայանե եկեղեցին գտնվում է Էջմիածնում՝ ոչ հեռու Մայր տաճարից: Ըստ հայ պատմիչ Ագաթանգեղոսի Գայանեն և Հռիփսիմեն կույսեր էին Հռոմում և ապրում էին Սուրբ Պողոս կուսանոցում: Գայանեն կույսերի մայրապետն էր: Գայանեն և Հռիփսիմեն հալածվում էին Հռոմի կայսր Դիոկղետանիոսի կողմից: Այսպիսով նրանք փախան Հռոմից և եկան Հայաստան: Նրանք հաստատվեցին Վաղարշապատ (այժմ՝ Էջմիածին) քաղաքի մոտ: Հայոց արքա Տրդատ Երրորդը հիացած էր Հռիփսիմեի գեղեցկությամբ և առաջարկեց նրան ամուսնանալ իր հետ: Հռիփսիմեն հրաժարվեց անել դա, և Տրդատը հրամայեց մահապատժի ենթարկել Հռիփսիմեին, Գայանեին և բոլոր նրանց կույս ընկերուհիներին: 301 թվականին Քրիստոնեությունը ընդունվեց Հայաստանում և Գրիգոր Լուսավորիչը մի փայտաշեն մատուռ կառուցեց այն վայրում, որտեղ սպանվել էր Գայանեն: Հետագայում Գայանեն և Հռիփսիմեն Հայ Առաքելական եկեղեցու սրբեր դասվեցին: 7-րդ դարում (630թ.) Կաթողիկոս Եզրի հրամանով մի եկեղեցի կառուցվեց մատուռի տեղում և այն անվանվեց Սուրբ Գայանե եկեղեցի:
Vocabulary բառապաշար

 

Vocabulary

saint – սուրբ

to be located – գտնվել

according to – ըստ

historian – պատմիչ, պատմաբան

nun – միանձնուհի

virgin – կույս

nunnery – կուսանոց

abbess – մայրապետ

persecute – հալածել, հետապնդել

settle – բնակություն հաստատել

to be admired – հիացած լինել

propose – ամուսնական առաջարկություն անել

kill – սպանել

Armenian Apostolic Church – Հայ Առաքելական Եկեղեցի

By the order of somebody– ինչ-որ մեկի հրամանով

 

 

Զվարթնոցի տաճարը. Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների դասընթաց

images (1)

Zvartnots Cathedral was built during the years 643-652 by the order of Catholicos Nerses the Builder. It is about 3 kilometres to the East of Echmiadzin. In old Armenian “Zvart” meant “հրեշտակ-angel”, so “Zvartnots” meant “հրեշտականոց”, a place where angels lived. Angels are said to be still living here. Be careful, be full of love towards one another. Angels watch you and protect you.  The cathedral remained standing until the 10th century. Historians of those years didn’t write about the reason why the cathedral collapsed. There is a belief that it was pulled down by a terrible earthquake. Nothing was known about Zvartnots until the beginning of the 20th century. A group of archaeologists uncovered the ruins of Zvartnots during the years of 1902-1907. In 1905 the famous Armenian architect Toros Toromanyan studied the ruins and built the small model of the Cathedral. According to Toros Toromanyan Zvartnots had three floors. Զվարթնոց տաճարը կառուցվել է 643-652 տարիներին՝ կաթողիկոս Ներսես Շինարարի պատվերով: Այն Էջմիածնից մոտ 3 կիլոմետր դեպի արևելք է: Հին հայերենում «զվարթ» նշանակել է «հրեշտակ», այսպիսով «զվարթնոց» նշանակել է «հրեշտականոց»՝ մի տեղ, որտեղ հրեշտակներն էին ապրում: Ասում են, որ հրեշտակները մինչև հիմա էլ այստեղ են ապրում: Զգոն, սիրալիր ու սիրառատ եղեք միմյանց նկատմամբ: Ձեզ հրեշտակներն են պահպանում ու հսկում: Տաճարը կանգուն է մնացել մինչև 10-րդ դարը: Այն տարիների պատմիչները չեն նշել, թե որն է Զվարթնոցի փլուզման պատճառը: Կարծիք կա, որ այն կործանվել է հզոր երկրաշարժից: Ոչինչ չգիտեին Զվարթնոցի մասին մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Հնէաբանների մի խումբ Զվարթնոցի ավերակները հողի տակից պեղեցին 1902-1907 թթ.: 1905 թվականին հայ հայտնի ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանը կառուցեց Զվարթնոցի փոքր մակետը: Ըստ Թորոս Թորոմանյանի Զվարթնոցը երեք հարկ է ունեցել:

 

Без названия (6)

Հունվարյան նախագծային ուսուցում Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների համար

Նախագծի նպատակը.

‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի Հայաստանի պատմական հուշարձանների մասին տեղեկատվական գիտելիքների ձեռքբերումը, դրանց եռալեզու ներկայացումը՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, ինչպես նաև՝  ստեղծվող մասնագիտական տերմինների եռալեզու բառարանի հարստացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը:

Հունվարյան նախագծային ուսուցման ընթացքում առաջարկվում է 3 պատմական հուշարձանների ուսումնասիրում և ներկայացում՝ Զվարթնոցի տաճարը, Սուրբ Գայանե եկեղեցին և Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին:

Մասնակիցներ՝ ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողները, դասավանդողներ՝ Գայանե Թերզյան, Մարիամ Քալանթարյան, Յուրա Գանջալյան:

Նախագծի ընթացքը.

Առաջարկվող պատմական հուշարձանների վերաբերյալ տեքստերի ուսումնասիրում,  ավելի մատչելի, հետաքրքիր և կենդանի լեզվով նոր տեքստերի ստեղծում: Տեքստերում գործածվող մասնագիտական տերմինների եռալեզու բառապաշարի ստեղծում:

Ժամանակացույց.

Հունվարի 8-15

Զվարթնոցի տաճարը

Հունվարի 15-22

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին

Հունվարի 22-29

Սուրբ Գայանե եկեղեցին

Հունվարի 30-ին

Այցելություն ուսումնասիրվող պատմական հուշարձանները:

Նախագծի արդյունքների ներկայացումը լինելու է տեսաֆիլմերով:

 

 

 

 

 

Դաս-առաջադրանք ուսուցմամբ սովորողների համար

Ընթերցել տեքստը՝ սովորելով անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

On a Rainy Day

 

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, and so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief specialized on umbrellas.

 

New words

Wake up – արթնանալ. ձևը՝ woke up

Go – գնալ, անցյալի ձևը՝ went

Put – դնել, put on – հագնել, անցյալի ձևը՝ put

Umbrella – անձրևանոց

Break –կոտրել, անցյալի ձևը ՝ broke, երրորդ ձևը՝ broken – կոտրված

Take – վերցնել, անցյալի ձևը՝ took,

Another – մեկ ուրիշ

Too – նույնպես

Decide – որոշել

Make – պատրաստել,

Maker – պատրաստող, սարքող

Umbrella maker’s shop – անձրևանոց վերանորոգողի արհեստանոց

Give – տալ, անցյալի ձևը՝ gave

Say – ասել, անցյալի ձևը՝ said

Come – գալ, անցյալի ձևը՝ came

Have – ունենալ, անցյալի ձևը՝ had

Sit – նստել, անցյալի ձևը՝ sat

May I … կարելի՞ է…

Order – պատվիրել, կանոնավոր բայ է

Young – երիտասարդ

Old – ծեր

Vacant – ազատ, չզբաղեցված

Chair – աթոռ

Nasty – զզվալի, վատ

By mistake – սխալմամբ

Hear – լսել, անցյալի ձևը՝ heard

Absent-minded – ցրված

Leave – թողնել, հեռանալ , անցյալի ձևը՝ left

Knee – ծունկ

Seem – թվալ, կանոնավոր բայ

Familiar – ծանոթ

It seems familiar to me – Թվում է, որ դա ինձ ծանոթ է:

His face seems familiar to me – նրա դեմքը ծանոթ թվում ինձ

Smile – ժպտալ

Thief – գող, thieves – գողեր

The same – նույնը

Specialized – մասնագիտացված

 

 

The Simple Past Tense – Քոլեջի ուսանողների համար

Simple Past ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

 

Մենք արդեն գիտենք հետևյալ կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

I was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

They were in Yerevan last week but now they are in Paris. Նրանք Երևանում էին անցյալ շաբաթ, բայց հիմա Փարիզում են:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

Անցյալ կիրակի երեկոյան ես շատ հոգնած էի: Ես մնացի տանը ամբողջ օրը: Ես պատճենեցի նոր տեքստը և դուրս գրեցի բոլոր նոր բառերը: Ժամը 1-ին ես ուզեցի դուրս գնալ, բայց ընկերս զանգեց ինձ և տեղեկացրեց ինձ, որ ուզում է գալ իմ տուն: Նա ուզում էր աշխատել ինձ հետ: Մենք միասին աշխատեցինք 5 ժամ: Մենք թարգմանեցինք 3 տեքստ անգլերենից հայերեն: Նա մնաց իմ տանը երեկոյան ժամը 6-ը: Ինձ դուր չեկավ դա: Ես ուզում էի հանգստանալ: Հետո ժամը 6-ին նա խնդրեց ինձ դուրս գնալ իր հետ: Ես համաձայնվեցի: Մենք քայլեցինք փողոցներում: Հետո նա ուզեց խանութ գնալ, որպեսզի հագուստ գնի: Մենք մի խանութ մտանք: Տղամարդկանց հագուստի բաժնում նա փորձեց երկու վերնաշապիկ մի ջինսե տաբատ: Ջինսե տաբատը լայն էր իր վրա և նա խնդրեց վաճառողուհուն տալ իրեն մի չափս ավելի փոքր: Նա փորձեց տաբատը, բայց այս անգամ այն նեղ էր իր վրա: Ի վերջո նա ոչինչ չգնեց: Երբ ես տուն եկա, արդեն երեկոյան ժամը 9-էր: Հեռուստացույցով լուրեր նայելու ժամանակն էր, բայց ես շատ քաղցած էի: Ես բացեցի սառնարանը և փակեցի այն: Ոտելու ոչինչ չկար: Ժամանակն էր պառկել քնելու:

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

Զբոսաշրջության կազմակերպում մասնագիտությամբ սովորողների համար – Shopping

Shopping֊ – գնումներ

Go shopping  –  գնալ գնումների
clothes – ֊հագուստ (clothes բառը միշտ հոգնակի ձևում է)

Your clothes are in the wardrobe – քո հագուստը զգեստապահարանում է

Women’s clothes – ֊կանացի հագուստ
skirt – ֊կիսաշրջազգեստ
blouse – ֊բլուզ
shirt֊ – վերնաշապիկ
T- shirt – ֊կիսաթև մայկա
dress – ֊շրջազգեստ
jacket – ֊բաճկոն
coat֊ – վերարկու
scarf – ֊շարֆ

Shoes – ֊կոշիկ
boots – ֊երկարաճիտ կոշիկ
underwear֊ – ներքնաշոր
panty-hoze֊ – զուգագուլպա

Men’s clothes

Singlet – ֊մայկա
trousers – ֊շալվար
socks – ֊նասկի,գուլպա
belt֊ – գոտի

Sandals – ֊ամառային կոշիկ
suit֊ – կոստյում
costume – ֊դիմակահանդեսի զգեստ

 

Size

Loose – ֊լայն, մեծ ;  This blouse is loose on me. Give me a size smaller please.
tight֊ – նեղ                This blouse is tight on me. Give me a size larger please.
The blouse is loose on me, give me a size smaller.
Այս բլուզը լայն է ինձ համար, տվեք ինձ մի չափս փոքրը։
The blouse is tight on me, give me a size larger.
Այս բլուզը նեղ է ինձ համար, տվեք ինձ մի չափս մեծը։

Fitting room 

Fitting room – ֊հանդերձարան
May I try on this coat?
Կարող եմ՞ փորձել այս վերարկուն։
Yes you may, go to the fitting room.
Այո, կարող եք, գնացեք հանդերձարան։

Suit, Fit, go with, match

Suit – սազել ընդհանրապես (ոճով, գույնով, չափսով)

This blouse suits you.
Այս բլուզը քեզ սազում է։
This blouse fits you. Այս բլուզը լավ է նստում քո վրա: (Չափսը համապատասխանում է։)
This blouse doesn’t go with your jeans.
Այս բլուզը չի սազում ջինսի հետ։
Your white shirt and this tie don’t go with your jeans.
Քո սպիտակ վերնաշապիկը և այս փողկապը չեն սազում ջինսի հետ։
This shirt matches your jeans.
Այս վերնաշապիկը գույնով սազում է ջինսին:

 

Իրավիճակային երկխոսություններ – Situational dialogues

Jane:  My dear Dad and Mom, I am going to Europe for a tour. I am going to France, Germany and Spain. So I need summer and autumn clothes.

Dad:  Jane, but you have got summer and autumn clothes.

Jane:  Daddy, my clothes are old. I want new clothes.

Dad:  How much money do you need?

Jane:  200000 AMD (two hundred thousand drams)

 

At the Women’s Clothes Department

Jane:  Excuse me, where is the section of shirts?

Salesgirl: It’s over there, on the right.

Jane: Thank you. …Are there any shirts made in Italy?

Salesgirl: No, there aren’t. All our shirts are from Turkey.

Jane: I want a shirt to match my Jeans.

Salesgirl: You may choose yourself.

Jane: May I try on this one?

Salesgirl: Yes, you may. Go to the fitting room.

Jane: This shirt is loose on me. Can you give a size smaller?

Salesgirl: Here you are.

Jane: This shirt fits me very well, but I don’t think it goes with my Jeans.

Salesgirl: Then try on this one. I think it will suit you.

Jane: This shirt fits me and it goes with my Jeans. I will buy it. How much is it?

Salesgirl: 5000 AMD. You may pay for it at the cash desk.

 

Dictionary in Pictures

What is it?

https://ganjalyanyura.files.wordpress.com/2017/08/what-is-it-d5abd5b6d5b9-d5a7-d5bdd5a1.pdf

 

Conversation English (Texts)

Text  Lesson 02-2

 

I am looking for my keys.

Here they are.

Thank you.

Do your classes start today?

No, I start classes on Wednesday. I am looking for a job today.

It’s a good idea to get the paper for the job early. Can I make you some tea? Կամ Can I make some tea for you?

Do you have coffee?

Sorry, I am not sure if we have any coffee. Let me have a look.

Darling! Good morning!

Good morning, Agatha.

What a clever girl! You are doing morning exercises. Did you sleep well?

Sorry, we haven’t got any coffee left. Maybe, we should add it to the shopping list.

Yes, tell me what you need. I am going shopping with my sister Betty.

Coffee would be nice. Սուրճը լավ կլիներ:

What are your plans for today, sweetheart?

She is job-hunting. Or : She is looking for a job. She is looking for a part time job.

How industrious – աշխատասեր հոմանիշը՝ hard-working.  Well, a pretty girl like you will have no trouble finding a job. Քո նման սիրուն աղջիկը դժվարություն չի ունենա աշխատանք գտնել:

There is one job in Kensington.

A video store.

Young person with excellent communication skills.

Where is High Street?

Make a left –

 

Vocabulary

Look for – փնտրել

Key – բանալի  I am looking for my keys.

Start – սկսել synonym հոմանիշը՝ begin

My classes (lessons start) at 9:00.

idea – միտք, գաղափար

To be sure – համոզված լինել I am sure he will come.

Darling –սիրելի

Clever – խելացի

sure

Leave – թողնել, մեկնել,  I am leaving Yerevan tomorrow. Ես մեկնում եմ Երևանից վաղը: I am leaving for London. Ես Լոնդոն եմ մեկնում:

We haven’t got any coffee left. «Սուրճ չի մնացել», կամ՝ «Սուրճը վերջացել է»:

Shopping list – գնումների ցուցակ

Need – կարիք ունենալ  I need a dictionary. Ես բառարանի կարիք ունեմ What do you need? Ինչի՞ կարիք ունես:

Sweet – քաղցր, sweetheart – սիրելիս darling –ի հոմանիշն է:

A part time job – ոչ լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

A full time job – լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

Young – երիտասարդ

Communication – հաղորդակցություն

Skills – հմտություններ

That’s perfect – հոյակապ է

Make a left – turn left շրջվեք ձախ

Turn right – շրջվեք աջ

 

I am Sorry, I Can’t Speak French

–I am sorry I can’t speak French. Do you speak English?

These were the two introductory sentences with which our college students, Angela and Milena Shamoyans, Marianna Sulyan, Narine Manasyan and Gohar Jhangiryan studying “Organization of Tourism Services”, came up to the representatives of Francophonie Countries in their Francophone pavillions.   Of course, coming up with this question and request is a little impropriety of the Francophone prior idea ″speaking French″ but with our kind and sincere smiles we were showing that we fully accepted and maintained the fundamental principles of the Francophone General Assembly: establishing international relations based on friendship, love, solidarity and tolerance, appreciating democratic values, protecting human rights. French is an official language in 40 countries 21 out of which are African countries. At first it was not easy for us to find a pavilion where it would be appropriate for our students to come up with that request. Our efforts were in vain in the pavilions of Congo, Cote d’ivoir (Ivory Coast) and in two other pavilions where there were many visitors speaking French, and in one pavilion we were welcomed in Armenian. It turned out that we had stepped into the pavilion of Goris Cultural Francophone Center.

20181010_134026_Burst01

The first pavilion, where Angela Shamoyan was able to start a conversation, belonged to Canada. The pavilion was run by a Canadian woman, Catherine by name, with a kind and sincere smile. Catherine said that she liked sunny Armenia and Yerevan. She was showing landscapes of Canada on the monitor, and at the same time, saying that Armenia is also a very beautiful country.

20181010_133102

In return for that, Angela said that she was studying the specialty “Organization of Tourism” and she would show Catherine the places of interest of Armenia with great pleasure. We said good bye to the mistress of Canadian pavilion in French “Au revoir” which was taught to our students by Gayane Terzyan at the right time. Catherine’s smile became kinder and more sincere. Au revoir, Catherine.

20181010_133245_Burst01

The second pavilion where they kindly agreed to speak to us in English belonged to Ruanda. A beautiful woman, with a national costume on, introduced her country to our group. She said that Ruanda has two similarities with Armenia: like Armenia, Ruanda is one of the few countries in the world where there are fountains with drinkable water, and the second is that Ruanda is also a mountainous country.

20181010_134615_Burst01 (1)

When Angela asked her whether many tourists visit their country, she answered that tourists from different countries of the world come to Ruanda to see their elephants, zebras and other animals and birds of the subequatorial zone.20181010_134926_Burst01

We also spoke in the pavilions of Morocco and Maurice. The students again and again revised the speech patterns and expressions of our first English lessons: greeting words, introducing ourselves, meeting strangers, kind words of saying good bye.

Eventually, we had a live lesson of communicative language in the Freedom Square of Yerevan.

 

Կներեք, որ ֆրանսերեն չեմ խոսում

–Կներեք, որ ֆրանսերեն չեմ կարողանում խոսել: Դուք անգլերեն խոսու՞մ եք:

Այս երկու ներածական նախադասություններով էին մոտենում Ֆրանկոֆոնիայի ավանի տաղավարներում ֆրանսախոս երկրների ներկայացուցիչներին մեր Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությունը սովորող ուսանողները՝ Անժելա և Միլենա Շամոյանները, Մարիաննա Սուլյանը , Նարինե Մանասյանը, Գոհար Ջհանգիրյանը: Իհարկե, այս հարցադրումով և խնդրանքով մոտենալը մի փոքր խախտում է Ֆրանկոֆոնիայի առաջնային գաղափարը՝ ‹‹Խոսել ֆրանսերեն››, բայց մեր բարեհամբույր ու անկեղծ ժպիտներով ցույց էինք տալիս, որ լիովին պահպանում և ընդունում ենք Ֆրանկոֆոնիայի վեհաժողովի հիմնարար սկզբունքները՝ ‹‹տարբեր ժողովուրդների միջև բարեկամության, սիրո և հանդուրժողականության հաստատում, ժողովրդավարական արժեքների գնահատում, մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանություն››: Ֆրանսերենը պաշտոնական լեզու է աշխարհի 40 երկրներում, որոնցից 21-ը աֆրիկական են: Մեզ համար սկզբում դժվար էր գտնել տաղավար, որտեղ կընդառաչեին մեզ և կխոսեին անգլերեն: Մեր ճիգերն ապարդյուն անցան Կոնգոյի, Կոտ դ՛իվուարի (Փղոսկրյա ափի) և երկու այլ տաղավարներում, որտեղ ֆրանսերեն խոսող շատ այցելուներ կային, իսկ մի տաղավարում էլ սկսեցին հայերեն խոսել: Պարզվեց, որ մենք Գորիսի ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոնի տաղավարում ենք:

20181010_134026_Burst01.jpg

Առաջին տաղավարը, որտեղ Անժելա Շամոյանը կարողացավ երկխոսության մեջ մտնել, Կանադայինն էր, որը տնօրինում էր Քեթրին անունով ու բարեհամբույր ժպիտով մի կին: Քեթրինն ասաց, որ շատ է սիրում արևաշող Հայաստանը և Երևանը: Նա մոնիտորի վրա սիրով ցույց էր տալիս Կանադայի բնապատկերներ և, միևնույն ժամանակ, ասում էր, որ հայաստանը նույնպես շատ գեղեցիկ երկիր է:

20181010_133102.jpg

Անժելան ասաց, որ ինքը սովորում է ‹‹զբոսաշրջության կազմակերպում›› մասնագիտությունը և հաճույքով նրան ցույց կտա Հայաստանի տեսարժան վայրերը: Կանադայի տաղավարի տիրուհուն հրաժեշտ տվեցինք ֆրանսերեն, որը մեր ուսանողներին ճիշտ տեղին ու պահին սովորեցրեց Գայանե Թերզյանը՝ ‹‹Au revoir››: Ֆրանսերեն խոսք լսելով Քեթրինի ժպիտն ավելի անմիջական դարձավ:

20181010_133245_Burst01.jpg

Երկրորդ տաղավարը, որտեղ սիրով համաձայնվեցին խոսել անգլերեն, Ռուանդայինն էր: Ազգային տարազ հագած կինը սիրով ներկայացրեց իր երկիրը: Նա ասաց, որ Ռուանդան երկու նմանություն ունի Հայաստանի հետ. մեկն այն է, որ իրենց երկիրը  Հայաստանի նման աշխարհի այն քիչ երկրներից է, որտեղ խմելու ջրի ցայտաղբյուրներ կան, իսկ երկրորդն էլ այն է, որ Ռուանդան նույնպես լեռնային երկիր է:

20181010_134615_Burst01 (1).jpg

Երբ Անժելան հարցրեց, թե արդյոք շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում իրենց երկիրը,  նա պատասխանեց, որ աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս են Ռուանդա, որպեսզի տեսնեն իրենց փղերին, զեբրաներին և այլ մերձհասարակածային կենդանիներ ու թռչուններ:

20181010_134926_Burst01

Խոսեցինք նաև Մարոկկոյի տաղավարում: Սովորողները նորից ու նորից կրկնեցին անգլերենի մեր առաջին դասերի խոսքային նմուշներն ու արտահայտությունները՝ ողջույնի խոսքերը, ներկայանալը, ծանոթանալը, հրաժեշտի բարեմաղթանքները: Պարզվեց նաև, որ Մարոկկոյում խոսում են արաբերեն, ֆրանսերեն և մի քիչ էլ անգլերեն:

Փաստորեն այսօր անգլերենի կենդանի շփման հաղորդակցական դաս անցկացրեցինք Երևանի Ազատության հրապարակում:

 

 

«Conversational English»դասընթաց Քոլեջի ուսանողների համար

-Hello, Gohar.

-Hello, Anahit.

-How are you?

-Fine thank you, and you?

-I am fine too.

-Where are you from?

-I am from Yerevan, and you?

-I am from Yerevan too. Which is your district in Yerevan? District-քաղաքի շրջան

-I live in the South-West district of Yerevan.

-And I live in the North-East of Yerevan, in Avan.

-Gohar, do you work or study?

-I study at the College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. My specialty is “Organization of Tourism”. I am going to be a guide. I will show the places of interest of Armenia to the tourists who will visit our country.

-What languages do you know?

-My native language is Armenian and I am learning Russian and English. Anahit, are you learning any foreign language?

-I am learning Russian and English too. Gohar, are you married?

-No, I am not married, I am single. Anahit, why are you learning Russian and English?

-I am learning Russian and English because I am going to work in an international office.

-Yes, knowing foreign languages is very important now.

 

 

Ծրագիր-մոդուլ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ սովորողների համար

Ծրագիր-մոդուլի նպատակն է ձևավորել սովորողների անգլերեն խոսելու, լսելով հասկանալու, թարգմանելու և գրելու կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ աշխատելու համար:

Ուսումնական պլանով օտար լեզվին շաբաթական հատկացվող ժամաքանակը՝ 4 ժամ

Սովորողների ելքային կարողությունները դասընթացի վերջում.

«Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտական որակավորում ստացողը պետք է ունենա անգլերենի հետևյալ անհրաժեշտ լեզվական կարողությունները՝

Խոսելու և լսելով հասկանալու կարողություններ.

Կարողանում է մասնագիտությանն առնչվող բնագավառներին բնորոշ բառապաշարով զբոսաշրջիկի հետ հաղորդակցվել օդանավակայանում, հյուրանոցում, ռեստորանում, քաղաքային տրանսպորտում.

Կարողանում է պարզ ու մատչելի լեզվական կառուցվածքներով հայերեն և անգլերեն ներկայացնել Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Դիլիջանի և Հայաստանի այլ բնակավայրերում և տարածքներում գտնվող տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները, ինչպես նաև պատասխանել զբոսաշրջիկների հնարավոր հարցերին, որոնք վերաբերում են տվյալ տեսարժան վայրի կամ պատմամշակութային հուշարձանի ճարտարապետությանը, պատմությանը և ժողովրդական ավանդապատումներին:

Կարողանում է խոսելու ընթացքում տեղին և ժամանակին օգտագործել օտար լեզվին բնորոշ հաղորդակցական գործառույթների այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, ինչպիսիք են՝ ողջույնը և հրաժեշտը, շնորհակալությունը և դրա պատասխանը, համաձայնությունը և անհամաձայնությունը, գոհունակությունը և դժգոհությունը, կասկածանքը և վստահությունը, հեռախոսային հաղորդակցական բառապաշարը, խնդրանքը և դրապատասխանը, ժամանակն ասելը, երթուղին քարտեզով կամ խոսքով բացատրելը:

 

Գրելու կարողություններ

Կարողանում է գրել պաշտոնական և մտերմիկ էլեկտրոնային նամակներ, որոնք արտահայտում են շնորհակալություն մատուցած պատշաճ և բողոք՝ ոչ պատշաճ ծառայության համար, հրավեր և հրավերի ընդունում, տարբեր տեսակի պայմանավորվածություններ (նախատեսվող շրջագայությունների, ուղևորությունների ժամանակի, տրանսպորտի տեսակների, քայլարշավների մասին և այլն), բարեմաղթանքներ և նման նամակների պատասխաններ:

 

Թարգմանական կարողություններ

Կարողանում է բանավոր թարգմանական ծառայություններ մատուցել զբոսաշրջիկին օդանավակայանում, հյուրանոցում, ռեստորանում, ներքաղաքային և քաղաքից դուրս կատարվող ուղևորությունների ընթացքում ամենատարբեր խոսքային իրավիճակներում:

Կարողանում է զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպման հարցերին վերաբերող թեմաներով հայերենից օտար լեզու և օտար լեզվից հայերեն գրավոր թարգմանություններ կատարել:

Ծրագիր-մոդուլի բովանդակային մասը

I մոդուլ

Մոդուլի անվանումը՝ «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտության մասնագիտական հաղորդակցում օտար լեզվով

Թեմա՝ 1. Ողջույնի ձևերը օրվա տարբեր ժամերին՝ ուղղված ընկերներին, հասակակից անծանոթներին, մեծահասակներին, մտերմիկ և պաշտոնական իրավիճակներում

Թեմա 2. Օդանավակայանում

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը՝

 1. սովորողը կարողանում է բանավոր խոսքում կիրառել ողջույնի ձևերը`ուղղված ընկերներին, հասակակից անծանոթներին, մեծահասակներին, մտերմիկ և պաշտոնական իրավիճակներում
 2. սովորողը կարողանում է  օդանավակայանին վերաբերող գործառույթներին (ժամանումների և մեկնումների առցանց չվացուցակ, ուղևորների և նրանց ուղեբեռի գրանցում, արտարժույթի փոխանակում, տեղեկատվական կենտրոն) վերաբերող տերմինների իմացությամբ մայրենի և օտար լեզվով հաղորդակցվել օդանավակայանի աշխատակազմի և զբոսաշրջիկների հետ:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:

Ուսումնառության նյութ 1.

 

Ողջույնի ձևերը ընկերներին, անծանոթ հասակակիցներին մտերմիկ ոչ պաշտոնական միջավայրում.

Սովորական, դասական դարձած ձևը՝

-Hello, how are you?

-Fine, and how are you?

Ամենօրյա, իրական կյանքում ասվող ձևը՝

-Hi, how’re you doing?

-Good, and you?

Ողջույնի ձևերը ուղղված անծանոթ մեծահասակներին, պաշտոնական կամ գործարար իրավիճակներում.

Առավոտյան մինչև ժամը 12:00՝ «Good morning» (իջնող հնչերանգով)  կամ «Good morning, Mr. Brown, Ms. Brown», եթե գիտեք անունը: Պատասխանը նունն է՝ բարձրացող հնչերանգով:

Ցերեկը 12:00-ից հետո՝ «Good afternoon» կամ՝ «Good afternoon, Mr. Brown, Ms. Brown»:

Երեկոյան 18:00-ից հետո՝  «Good evening» կամ՝ «Good evening, Mr.Brown, Ms.Brown»

Եթե հանդիպել եք երեկոյան 24:00-ից հետո, ընդունված չէ ասել «Good night»: Այս դեպքում կարելի է գործածել «Good evening» ձևը և հրաժեշտ տալուց միայն՝ «Good night»:

Ողջույնի ձևը օտարերկրյա դեսպանին հանդիպելիս. 

Օրվա ցանկացած պահին՝

Թեթևակի գլխով անելով՝-Your excellency. կամ՝ Mr.Ambassador; Madam Ambassador

Ձեռքը սեղմելու համար առաջինը նա պետք է պարզի ձեռքը, եթե ցանկանա:

Ողջույնի ձևը կաթոլիկ կամ ուղղափառ հոգևորականին՝

-Good morning, Father; կամ՝ «Good morning Father Bernard», եթե գիտեք անունը:

Եթե ուզում եք, որ նա օրհնի ձեզ, ապա ասում եք «Bless, Father»:

 

At the Airport (at the check-in desk- գրանցման պատուհանի մոտ)

_ Good evening. May I have your passport please?

_ Here you are.

_ Are you checking any bags? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, only this suitcase.

_ OK, put your suitcase on the scale.

__ You will have to pay an overweight baggage fee. That is  $20. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ Have you got any carry-on bags? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, here you go. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Here is your boarding pass. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը: Your flight is from Gate 4. – Ձեր թռիչքը 4-րդ մուտքից է:

_

 Useful words and expressions

 

Stopover or layover -ռուսերեն՝ «пересадка» – հայերեն՝  «տեղփոխ». Օրինակ, «I am flying to Frankfurt on the Main but I will have a layover at Warsaw airport.»

check-in desk – գրանցման պատուհան

fragile – կոտրվող

The flight is on schedule – թռիչքն ըստ չվացուցակի է

25-minute delay – 25 րոպե ուշացում

The plane has landed – ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել

The plane has taken off – ինքնաթիռը թռել է

Firearms or flammable materials are forbidden – հրազեն կամ դյուրավառ նյութերը արգելվում են

Put your carry-on bag on the conveyor belt of the X-Ray machine – Դրեք ձեր ձեռքի պայուսակը ռենտգենյան սարքի շարժափոկի վրա:

Սովորողները կազմում են նոր երկխոսություններ՝ հիմք ընդունելով տրված երկխոսությունը և նոր բառապաշարը:

Երկխոսություններով լրացուցիչ տեքստ

Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում – Meeting the tourists at the airport

-Բարի գալուստ Հայաստան:

_ Բարև ձեզ, դուք ճամփորդական գործակալությունի՞ց եք:

_ Այո, ես Shamoyan Travel գործակալությունից եմ: Ինչպե՞ս եք: Դուք պարոն և տիկին Հանսեննե՞րն եք Դանիայից:

_Այո, մենք Հանսեններն ենք Կոպենհագենից: Մենք հյուրանոց ենք պատվիրել ձեր գործակալության միջոցով: (through your agency)

_Ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու համար: Իմ անունը Միլենա է: Սա՞ է ձեր ուղեբեռը: (luggage)

_Այո: մենք պետք է տաքսի՞ պատվիրենք:

_ Ոչ, կարիք չկա: Մեր ճամփորդական գործակալությունը ունի իր սեփական փոխադրամիջոցը: Այն Մերսեդես միկրոավտոբուս է: Եկեք գնանք այս ուղղությամբ:

_Որքան է հեռավորությունը օդանավակայանից մինչև քաղաքի կենտրոն:

_Մոտավորապես 7-8 կմ է:

_ Հայաստանում կա՞ն շատ տեսարժան վայրեր:

_ Երբ ամերիկացի նշանավոր նկարիչ Ռոքվել Քենթը այցելեց Հայաստան 1960-ականներին, նա մեկնելուց առաջ ասաց. «Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ»: Բայց պետք է ասեմ, որ չեք կարող Հայաստանում գտնել հին տներ, պալատներ և այլ շինություններ: Կամ ավերիչ երկրաշարժներն են դրանք փլուզել կամ օտար նվաճողները:(foreign invaders): Միակ հնադարյան շինությունները եկեղեցիներն ու վանքերն են:

_Բայց ես կարդացել եմ, որ Հայաստանում նույնիսկ քարանձավներ կան, որտեղ մարդիկ են ապրել դարեր առաջ:

_Այո, քարանձավներ կան Վայոց ձորում և Գորիսում:

_Մենք կայցելե՞նք այնտեղ:

Այո:

_Ինչ հետաքրքիր է:

 

-Welcome to Armenia.

_ Hello, are you from a travel agency?

_ Yes, I am from Shamoyan Travel agency. How are you? Are you Mr and Mrs Hansens from Denmark?

Yes, we are the Hansens from Kopenhagen. We have booked a hotel room through your agency. (through your agency)

 • I am glad to meet you. My name is Milena. Is this your luggage?
 • Yes, it is. Shall we order a taxi?
 • No, you needn’t. Our travel agency has its own means of transport. It is a Mercedes microbus. Let’s go in this direction.
 • What’s the distance from the airport to the centre of the city?
 • It is about 7-8 km.
 • Are there many places of interest in Armenia?
 • When the famous American artist Rockwell Kent visited Armenia in the 1960-s, he said before leaving: “Armenia is a museum in the open air.” But I must say that you can’t find old houses, palaces or other ancient constructions in Armenia. They were pulled down by either terrible earthquakes or foreign invaders. The only ancient constructions are the churches and monasteries.
 • But I have read that there are even caves in Armenia where people lived centuries ago.
 • Yes, there are such caves in Vayots Dzor and Goris.
 • Shall we visit there?
 • Yes, certainly.

Supplementary vocabulary in conversations

At the Airport (at the check-in desk- գրանցման պատուհանի մոտ)

_ Good evening. May I have your passport please?

_ Here you are.

_ Are you checking any bags? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, only this suitcase.

_ OK, put your suitcase on the scale.

__ You will have to pay an overweight baggage fee. That is  $20. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ Have you got any carry-on bags? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, here you go. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Here is your boarding pass. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը: Your flight is from Gate 4. – Ձեր թռիչքը 4-րդ մուտքից է:

_

 Թեմա 2 Գնումներ կատարելը – Shopping 

Թեմա 3 – Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում Երևանը (Օդանավակայանից մինչև Մարիոթ հյուրանոց)

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը

2. Սովորողները ձեռք են բերում խոսքային կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են գնումներ կատարելիս:

3. Սովորողները ձեռք են բերում քաղաքի տարբեր շինություններ ներկայացնելու իրենց առաջին կարողությունները:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:

————————————————————————————————————————-

Թեմա 4 

Սեփական անձը, նպատակները ներկայացնելը. “Ներկայանում ենք“,  “Ես ունենալու եմ իմ մասնավոր զբոսաշրջային գործակալությունը”

Լեզվական նյութը՝ անձնական և ցուցական դերանուններ, ածականի համեմատության աստիճանները, համեմատական կառուցվածքներ

Թեմա 5

Սննդի կազմակերպումը. Նախաճաշը հյուրանոցի ռեստորանում

Լեզվական նյութը՝ the Simple Present Tense

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը

4. Սովորողը կարողանում է ներկայանալ և ներկայացնել ուսումնառության և ապագա աշխատանքին վերաբերող գործնական նպատակները:

5. Սովորողը ձեռք է բերում ռեստորանում, սրճարանում և հասարակական սննդի կազմակերպման այլ վայրերում նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք պատվիրելու, մատուցողի հետ երկխոսություն վարելու, զբոսաշրջիկին հայկական ուտեստներ ներկայացնելու կարողություններ:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:


 

Թեմա 6.  

Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում Երևանը. Երևանի կենտրոնը 

Լեզվական նյութ՝ ածականի համեմատական կառույցներ

Թեմա 7. Ներկայացնում ենք Հայաստանի պատմամշակութային արժեքները. Սուրբ Գայանե եկեղեցի  

Լեզվական նյութ. The Simple Past Tense 

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը

6. Սովորողները ձեռք են բերում Երևանի կենտրոնը ներկայացնելու կարողություն՝ Հանրապետության հրապարակը, Աբովյան փողոցը, Հյուսիսային պողոտան, Կարապի լիճը, Ազատության հրապարակը, Օպերայի շենքը, Ֆրանսիայի հրապարակը և Վերնիսաժը:

7. Սովորողները ձեռք են բերում պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունը ներկայացնելու կարողություն՝ որոշ թեմատիկ բառապաշարով:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:


 

Թեմա 8.

Ներկայացնում ենք Հայաստանի պատմամշակութային արժեքները. Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին

Լեզվական նյութ. The Simple Past Tense 

Թեմա 9

Ներկայացնում ենք Հայաստանի պատմամշակութային արժեքները. Զվարթնոցի տաճարը

Լեզվական նյութ. The Simple Past Tense Passive

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը

8. Սովորողները ձեռք են բերում պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունը ներկայացնելու կարողություն՝ որոշ թեմատիկ բառապաշարով:

9. Սովորողները շարունակում են ձեռք բերել պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունը ներկայացնելու կարողություն՝ որոշ թեմատիկ բառապաշարով:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:


 

Թեմա 10.

Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում հայ մեծերի տուն-թանգարանները. Ավետիք Իսահակյան

Թեմա 11.

Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում հայ մեծերի տուն-թանգարանները. Եղիշե Չարենց

Շարունակելի

 

Գոշավանք Goshavank-Gosh Monastery

 

Գոշավանք

250px-Goshavank3

Լուսանկարը՝ Արամ Պետրոսյանի, Միջին դպրոց, 7-րդ դասարան

 

 Ըստ հայ պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու՝ այս վանքը ի սկզբանե Գետիկ է կոչվել և եղել է համանուն գյուղի մոտ: Երբ 12-րդ դարում երկրաշարժը փլուզեց վանքը, Մխիթար Գոշը`վանքի վանահայրը, Զաքարյան իշխանների օգնությամբ նոր վանք կառուցեց և անվանեց այն Նոր Գետիկ: Գետիկի երկրաշարժից փրկված բնակիչներն էլ Նոր Գետիկ գյուղը հիմնեցին վանքից ոչ հեռու: Մխիթար Գոշի մահվանից հետո Նոր Գետիկ վանքը վերանվանվեց Գոշավանք: (more…)