Just another WordPress.com site

Archive for September, 2019

Սեպտեմբեր ամսվա իմ հաշվետվությունը

Հրապարակումներ Դպիրում

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. Մենթոր ուսուցչի աշխատանք

Աշոտ Տիգրանյանի հոդվածի թարգմանությունը անգլերեն. Վադուլ Լուի Վոդիի դասերը

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն մանկավարժության կենտրոնի պատվերով

Կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների ուսումնական բլոգների, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրություն

Սեմինար պարապմունքի վարում

Սեպտեմբերի 18-ին վարել եմ օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբի սեմինար-պարապմունքը:

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբները

Անգլերենի ֆլեշմոբ

դասարան Առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 116
4-5-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 66
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 37
9-12-րդ դասարաններ Իրինա Ապոյան 14

Առաջադրանքները Google ձևաթղթերում է անցկացրել Յուրա Գանջալյանը

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ Աննա Ֆրանգյան 50
4-5-րդ դասարաններ Դիանա Ղազարյան 77
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 11
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 2

Առաջադրանքները Google ձևաթղթերում է անցկացրել Դիանա Ղազարյանը

Մենթորական աշխատանք

Սեպտեմբերի 16-ին ներկա եմ եղել Ավագ դպրոցի անգլերենի դասավանդող Էլինա Մանուկյանի ուսումնական պարապմունքին: Ուսպարապմունքից հետո միասին քննարկել ենք պարապմունքը, խորհուրդներ եմ տվել:

Սեպտեմբերի 17-ին ներկա եմ եղել Հայկուհի Հովհաննիսյանի 2 ուսումնական պարապմունքների, որից հետո Հայկուհու ուսպարապմունքների արդյունավետությունը բարձրացնելուն ուղղված մի քանի կարևոր խորհուրդներ եմ տվել: Այդ մասին մանրամասն գրված է իմ ներկրթահամալիրային ուսումնասիրության մեջ:

Հանրային նախագծի իրականացում

Համակարգեցի կրթահամալիրի սովորողների և դասավանդողների մասնակցությունը Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությանը, որը տեղի ունեցավ Մանկավարժական համալսարանում սեպտեմբերի 26-ին:

Նյութ կայքում.

հայերեն

անգլերեն

Նախագիծը

Իրադարձության լուսաբանումը

Հեռավար ուսուցում

Առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 7-ին

Առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 7-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 10-ին 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 11-ին

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 18-ին 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 21-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 27-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 29-ին

 

Սեպտեմբերյան նախագծային շաբաթը Քոլեջում

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 29-ին

Simple Past ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

Մենք արդեն գիտենք հետևյալ կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

They were in Yerevan last week but now they are in Paris. Նրանք Երևանում էին անցյալ շաբաթ, բայց հիմա Փարիզում են:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

Answer the questions

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Come գալ  came

See տեսնել   saw

Give տալ gave

Take վերցնել took

Bring բերել  brought

Buy գնել   bought

Hear լսել   heard

Put դնել  put

Read կարդալ  read

Write գրել  wrote

Sing երգել  sang

Swim լողալ –swam

Run վազել ran

Think մտածել, կարծել thought

Sit նստել sat

Get got

Wake up արթնանալ woke

 

Ահա մի տեքստ, որտեղ գարծածված են անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, an

d so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief.

Questions to the text

1. At what time did you wake up yesterday?

2. What did you do when you woke up?

Շարունակեք ինքնուրույն հարցեր տալ տեքստին:

 

Պատասխանել է Ալիսա ղասաբյանը հոկտեմբերի 3-ին: Սխալները ուղղել  պատասխանել եմ հոկտեմբերի 5-ին:

Պատասխանել է Անահիտ Հովհաննիսյանը հոկտեմբերի 5-ին:

Անահիտ ջան, ‹‹diary›› նշանակում է ‹‹օրագիր››: Փաստորեն նա ինքն իրեն է գրում իր օրագրում: Ճիշտ պատասխանը կլինի այսպես. Jack is writing a letter to himself in his diary.

Երրորդ դեմքի համար have to-ի փոխարեն պետք է գործածել has to:

He hates flying.

…because he doesn’t have to be very clever.

his (նրա՝ առանց ապաթարցի) fingers

He writes the word ”decision” three times because he can’t make a final decision but he has to do it. He wants to convince (համոզել) himself.

Մնացածը լավ է:

 

 

 

 

 

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 27-ին

Talking without Speaking

Parents of twins often say their children are a little unusual or a bit special. But according to 16-year-old twin Gerald Scott, there are ways in which some sets of twins are quite amazing.

“My twin, Owen, and I have had a very special bond since we were born. When we were very small, we had our own language. Our mum says we used to talk to each other using our own special language.

We knew what we were saying but nobody else understood. Even our mother didn’t understand us! As we have got older, we have started using telepathy to communicate. Sometimes we don’t need to speak at all; we just use our minds. We can somehow send messages to each other even when we aren’t in the same place. I know it sounds weird, but I’ve always known if Owen was in trouble. Once he had a bad fall in rugby- he broke his leg and when it happened, I got this terrible pain in my leg.”

Although it sounds strange, telepathy between twins isn’t so unusual. There has been a lot of research that has proved that some twins h

ave this ability. One experiment involved eight-year-old Richard Powls and his twin, Damien. First, they were put in separate , sound-proof  rooms, and Damien was wired up to a machine that measured his responses. Richard was then asked to put his arm into freezing cold water. At the exact moment he put his arm into the water, Damien’s responses went wild. And it was the same whenever anything  scary or surprising happened to Richard – his brother in the other room reacted too.

There have been cases between celebrity twins too. Actor Ashley Olsen tells us that, even when they are far apart, she knows when her twin sister, Mary -Kate, is going through a difficult time or when she isn’t happy. So, maybe it’s true – maybe some twins don’t need words at all to speak to each other.

Explanations of some words – որոշ բառերի բացատրություններ

according to – ըստ

telepathy – մտքերի հաղորդումը տարածության մեջ

communicate – հաղորդակցվել

I got a pain in my leg – ոտքս ցավեց

sound-proof room – ձայնամեկուսիչ սենյակ

Read the article again. Mark the statements with “True” or “False”. Correct the false statements. Նշեք հետևյալ պնդումները «Ճիշտ» «Սխալ» բառերով: Ողղեք սխալ պնդումները:

 1. Only their mother could understand Gerald and Owen’s special language when they were small. True/False
 2. Gerald and Owen can communicate even if they are in different places. True/False
 3. According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins. True/False
 4. Damien wasn’t able to see Richard or hear anything he said during the experiment.  True/False
 5. Ashley Olsen has experienced telepathic communication with her twin. True/False

 

Express your opinion.

What would be good or not so good about being telepathic? Would you like to be a telepathic person? Կցանկանայի՞ք հասկանալ մարդկանց մտքերը տարածության վրա՝ առանց նրանց հետ խոսելու:

Grammar: Simple Past and Present Perfect

Կրկնենք Simple Past ժամանակին ուղեկցող բառերն ու բառակապակցությունները

Yesterday, the day before yesterday, two months ago, in 1980, last week, the other day, in one’s childhood, during the First World War, this morning,

Simple Past կամ Past Indefinite ժամանակի կազմությունը

 

Present Perfect ժամանակի ուղեկցող բառերն ու բառակապակցություններն են՝

 

Already-արդեն,

He has already returned to Armenia. Նա արդեն վերադարձել է Հայաստան:

Just – հենց նոր

I have just finished my task. Ես հենց նոր եմ վերջացրել իմ առաջադրանքը:

Lately – վերջերս

He has bought a new left-wheel Japanese car lately. Նա վերջերս մի նոր ձախ ղեկով ճապոնական ավտոմեքենա է գնել:

for –

He has stayed at this hotel for 6 days. Նե 6 օր է մնում է այս հյուրանոցում:

Since– ի վեր

I haven’t seen him since last Sunday. Ես նրան չեմ տեսել անցյալ կիրակիից ի վեր:

So far – մինչև հիմա

How many grammar mistakes have you made so far? Քանի՞ քերականական սխալներ ես արել մինչև հիմա:

Since when…?, երբվանի՞ց

Since when have you known her? Երբվանից ես ճանաչում նրան:

Never – երբեք

I have never seen such a horror film before. Երբեք նախկինում այսպիսի սարսափ ֆիլմ չեմ տեսել:

Ever – երբևէ

Have you ever seen such a horror film before?

Today, this month, this year, this week

I have translated two articles this month.

 

Գործածեք բայական ճիշտ ժամանակաձևը

 1. Messi (to score) two goals at yesterday’ match.
 2. You (to make) any progress last week? Պետք է հարց տալ:
 3. I (not to see) my teacher since last week.
 4. What film you (to see) on TV today?
 5. I never (to drink) milk with fish.
 6. He (to crash) his car twice this year.
 7. They (to come) to our office last week.
 8. How many days you (to stay) at this hotel last year?
 9. How many days you (to stay) at this hotel so far?
 10. I already (to wash) up.

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն

 1. Մինչև հիմա ես միայն երկու ռուսերեն գիրք եմ կարդացել:
 2. Քանի ռուսերեն գիրք կարդացիր անցյալ տարի:
 3. Ես հենց նոր եմ վերադարձել աշխատանքից և հիմա ճաշում եմ:
 4. Վերջերս մի հետաքրքիր ֆիլմ եմ դիտել:
 5. Դուք այցելեցի՞ք Հնեվանքը, երբ Լոռիում էիք:
 6. Երբվանի՞ց եք ճանաչում պարոն Բրաունին:
 7.  Ես սովորեցի լողալ երբ 8 տարեկան էի:
 8. Երկու օր առաջ հանդիպեցի իմ դասընկերոջը:

Complete the gaps with the verbs in the right tense forms.

Petra Dawns …(leave) school six months ago. But she …(not go) straight on to university after the holidays like a lot of her schoolmates. In September she …(do) something she had wanted to do for some time. She …(take) a gap year.(տարկետում). Since then she …(travel) to three different countries and …(spend) between two and four weeks in each one. She …(not learn) three new languages though, because all the countries are French-speaking! But she …(start) to learn some Italian, because Italy is her next stop- and she can’t wait! “I …always … (want) to see Italy. It’s a country I …never …(visit), so I’m incredibly excited about it.”

Պատասխանել է՝

Լարիսա Սիրունյանը սեպտեմբերի 29-ին: Պատասխանել եմ Իմ ուղղումներով և այս բացատրությամբ սեպտեմբերի 30-ին:

Dear Larisa Sirunyan, your translation from Armenian into English shows that you have understood the usage of the Present Perfect and Simple Past. But in other exercises, you seem not to have understood it. Լարիսա Սիրունյան ջան, հայերենից անգլերեն քո թարգմանությունը ցույց է տալիս, որ դու հասկացել ես Present Perfect և Simple Past բայական ժամանակաձևերի գործածումը, բայց մյուս վարժություններում թվում է, որ չես հասկացել: Ուղարկում եմ քո ստուգված աշխատանքը: Ուղղումները կարմիրով են: Ուշադիր կարդա իմ ուղղումները: Կարծում եմ, որ կհասկանաս: Անցյալ ժամանակի հետ սովորաբար ուղեկցող բառեր են լինում՝ yesterday, last week, three days ago, … իսկ Present Perfect-ի հետ կամ ոչինչ չի լինում, կամ՝ already, just, lately, so far, never, recently բառերն են ուղեկցում:

Ավետիս Տետեյանը սեպտեմբերի 30-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 1-ին:

Սխալների ուղղում և բացատրություններ

Correction of mistakes and explanations

 

People – մարդիկ, ինքնին հոգնակի է: Կարիք չկա s ավելացնելու: Եթե s ավելացնենք, կնշանակի ‹‹ժողովուրդներ, տարբեր ազգությունների իմաստով››:

Loose –ածական է, որը նշանակում է ‹‹լայն, չափսով մեծ կամ՝ թուլացած (կոճակի, շնորոքի մասին)››

Կորցնելու իմաստը ունի «lose» բառը, որը մեկ o-ով է: lose-lost-lost

Գործածել բայական ճիշտ ժամանակաձևը

I have never drunk milk with fish.

Թարգմանության մեջ

3….and now I am having dinner.

4.Lately բառը վերջում է դրվում: I have seen an interesting film lately.

5.Did you visit Hnevank when you were in Lori?

7.swim միայն ուղղագրությունը

8.Two days ago I met my classmate.

Complete the gaps.

Petra dawns left school

…has spent

Մանե Սարգսյանը՝ հոկտեմբերի 1-ին. Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

4 – true. It was a sound-proof room and it was impossible to hear anything.

Dear Nane, you expressed your opinion about telepathy very well.

Գործածել  բայական ճիշտ ժամանակաձևերը

Մանե ջան, երբ ես բացատրություններ եմ անում նախքան առաջադրանքը, անպայման պետք է կարդալ դրանք: Իմ բացատրություններում պարզ գրված է, թե որ դեպքերում է Present Perfect-ը գործածվում:

I haven’t seen my teacher since last week.

What film have you seen on TV today?

I have never drunk milk with fish.

He has crashed his car twice this year.

How many days did you stay at this hotel last year?

How many days have you stayed at this hotel so far?

I have already washed up.

Թարգմանությունը – Translation

Թարգմանությունում շատ քիչ սխալ կար:

3.I have just returned …

 

Complete the gaps.

Since then she has traveled …

She hasn’t learned three …

She has started ….

Դիանա Մինդելի՝ հոկտեմբերի 1-ին. Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 2-ին:

Correction of mistakes with my explanations.

According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins. True No, it is not right. We can read in the text: “telepathy between twins isn’t so unusual-երկվորյակների միջև տելեպատիան անսովոր երևույթ չէ”.

The right answer is “false” Telepathy between twins is not rare. Տելեպատիան երկվորյակների միջև հազվադեպ չէ:

Expressing your own opinion.

I like your opinion. I have made some corrections.

I would like to be a telepathic person. Telepathy would make things much better. I often wonder what people think or what they worry about. If I had a telepathic connection with a person, I could communicate with him even if oceans separated us. I could feel his presence anywhere and at any time.

Գործածեք բայական ճիշտ ժամանակաձևը:

Messi scored two goals at yesterday’ match. Երբ նախադասության մեջ առկա են yesterday, two days ago, last week … և նման այլ ժամանակի պարագաները, որոնք նշված են դաս-առաջադրանքի մեջ, անպայման գործածվում է Simple Past ժամանակը:

Did you make any progress last week? Նույն սխալը. 

I didn’t see my teacher since last week. Նույն սխալը.

They came to our office last week. Նույն սխալը

 

Թարգմանությունը –the translation

Dear Diana, you have translated the sentences into English very well. Only the first sentence is not right.

The English for ″մինչև հիմա″ is ″so far″, and only the Present Perfect tense is used with this modifier of time.

I have read only two Russian books so far.

There is also one minor mistake in the sixth sentence. The English for ″երբվանի՞ց″ is ″Since when…?″  ″How long…?″ in Armenian means ″Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ … ″

Since when have you known Mr. Brown? – Երբվանի՞ց եք ճանաչում պ-ն Բրաունին:

How long have you known Mr. Brown? – Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ ճանաչում եք պ-ն Բրաունին:

 

 

Complete the gaps.

Well done. There are only two mistakes.

Instead of using Present Perfect Continuous ″She has been travelling″ you should have used Present Perfect tense ″She has travelled″.

I have always wanted… – Ես միշտ ցանկացել եմ …

Հայերեն էլ չի լինի ‹‹ես միշտ ցանկացա››:

 

Dear Diana Mindeli, may always success attend you! – Դիանա Մինդելի, թող հաջողությունը միշտ ուղեկցի քեզ:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը սխալների ուղղումով:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 9-ին շատ քիչ սխալներով: Պատասխանել եմ նույն օրը սխալների ուղղումով:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 15-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ իմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Տեքստի հարցերի պատասխաններում սխալներ չկան: Սխալներ կան  քերականության մեջ: Պետք է կրկնել անկանոն բայերի ցուցակը:
Նորից կարդալ անցյալ ժամանակի (Simple Past) և ներկա վաղակատարի (Present Perfect) գործածման իմ բացատրությունները, որոնք տրված են այս առաջադրանքում: 

Messi scored two goals at yesterday’ match.

Did you make any progress last week?

I have not seen my teacher since last week.

What film have you seen TV today?

I have never drunk milk with fish.

He has crashed his car twice this year.

They came to our office last week.

How many days did you stay at this hotel last year?

How many days have you  stayed at this hotel so far?

I have already washed up.

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն

Մինչև հիմա ես միայն երկու ռուսերեն գիրք եմ կարդացել:

I have read two Russian books so far.

Քանի ռուսերեն գիրք կարդացիր անցյալ տարի:

How many Russian books did you read last year ?

Ես հենց նոր եմ վերադարձել աշխատանքից և հիմա ճաշում եմ:

I have just come back from work and now I am having dinner.

Վերջերս մի հետաքրքիր ֆիլմ եմ դիտել:

I have watched an interesting film recently.

Դուք այցելեցի՞ք Հնեվանքը, երբ Լոռիում էիք:

Did you visit Hnevanq, when you were in Lori?

Երբվանի՞ց եք ճանաչում պարոն Բրաունին:

Since when have you known Mr Brown?

Ես սովորեցի լողալ երբ 8 տարեկան էի:

I learned to swim when I was 8 years old.

Երկու օր առաջ հանդիպեցի իմ դասընկերոջը:

I met my friend 2 days ago.

Complete the gaps with the verbs in the right tense forms.

Petra Dawns left school six months ago. But she did not go straight on to university after the holidays like a lot of her schoolmates. In September she did something she had wanted to do for some time. She took a gap year.(տարկետում). Since then she has travelled to three different countries and spent between two and four weeks in each one. She hasn’t learned three new languages though, because all the countries are French-speaking! But she has started  to learn some Italian, because Italy is her next stop- and she can’t wait! “I have always wanted to see Italy. It’s a country I have never visited, so I’m incredibly excited about it.”

 

Լեզուների Եվրոպական օրը Մանկավարժական համալսարանում

Без названия

Երբ այսօր ավարտվեց Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությունը Մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի դահլիճում, ներկաներից մի քանիսը մոտեցան ինձ և ասացին, որ հիացած են «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրով: Ի՞նչն էր այդ հիացմունքի պատճառը: Կարծում եմ, որ նրանց համար անսովոր ու զարմանալի էր, որ միևնույն ավագ դպրոցի սովորողները կարող են ոգևորված, իրենց խոսքը նախօրոք անգիր չսովորած տարբեր օտար լեզուներով մտքեր ու կարծիքներ արտահայտել:

Իլոնա Սահակյանը և Արեգ Սերոբյանը անգլերեն խոսեցին Մոլդովայի խաղաղության միջազգային ճամբարի մասին: Զգացվում էր, որ նրանք պարզապես պայմանավորվել էին իրար հետ, թե ինչի մասին են խոսելու, մինչդեռ իրենց բուն խոսքը լիովին ազատ էր, սահուն ու անկաշկանդ: Խաղաղության ճամբարի մի խաղ-գործունեություն էին ներկայացնում, որտեղ հակամարտող կողմերի ներկայացուցիչները պետք է բանակցությունները տանեին խաղաղ հանգուցալուծման ուղիով:

Մանավիի միջազգային ճամբարը վրացերեն ներկայացրեցին Նարե Խաչատրյանը և Մերի Զաքոյանը: Վրացերեն խոսքի հնչելը նույնպես զարմանալի էր ներկաների համար: Բայց արդյո՞ք զարմանալի պետք է լինի այն փաստը, որ դպրոցում սովորողը որպես երրորդ օտար լեզու ընտրել է մեր հարևան երկրի լեզուն:

Իսկ հետո էկրանին երևաց Էյֆելյան աշտարակը ու Երևան – Փարիզ միջազգային կրթական փոխանակումների ճամբարի մասին ֆրանսերեն սկսեցին պատմել Լիլիթ Գաբրիելյանը և Վայք Նիզիբլյանը: Զարմանալի ու մի քիչ էլ նախանձելի էր:

Անգլերեն խոսելու հերթը հասավ Ղանդիլյան Մարինեին, ով պատմեց Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարի մասին: Նա ասաց, որ երկու կարևոր ձեռքբերում են ունեցել Իզմիրի ճամբարի շնորհիվ՝ տիեզերքի, տիեզերանավերի մասին գիտելիքներ և տարբեր ազգությությունների նոր ընկերներ:

Վերջում, երբ այս հանդիսությունը վարող բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանը հարցրեց, թե արդյոք որևէ մեկը ուզում է խոսել, ես բեմ բարձրացա և մի փոքր խոսեցի կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցման մեր փորձի մասին, որն այսպիսի արդյունք է տալիս:

Մասնակցություն Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությանը. նախագիծ

Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 26-ին Եվրոխորհուրդը միջազգայնորեն նշում է ‹‹Լեզուների Եվրոպական օր›› տոնակատարությունը: Մեր կրթահամալիրը մի քանի անգամ մասնակցել է այդ տոնակատարությանը: Այս տարի էլ կրթահամալիրը հրավեր է ստացել Հայաստանում այս տոնակատարությունը համակարգող բանասիրական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանից: Տոնակատարությունը լինելու է Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի մասնաշենքում:

Մեր կրթահամալիրի սովորողների և դասավանդողների Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը մասնակցելու նպատակը.

Տոնակատարությանը սովորաբար ներկա են լինում հյուրեր հանրապետության տարբեր ուսումնական հաստատություններից, ներկայացուցիչներ տարբեր Եվրոպական երկրների դեսպանատներից: Մասնակցությունը նպաստում է մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության տարածմանը:

Այս տարվա մեր մասնակցության բովանդակությունը՝  

Ցույց տալ, որ մեր կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցումը իրականացվում է ոչ միայն ուսումնական պարապմունքների միջոցով, այլ նաև՝ կրթական փոխանակումների, միջմշակութային հաղորդակցմանը նպաստող միջազգային ճամբարների միջոցով:  

Մասնակցության ձևը  

Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը միջազգային ճամբարներին մեր մասնակցության փորձը անգլերեն, ֆրանսերեն և վրացերեն կներկայացնեն մեր սովորողները:

Մոլդովայի խաղաղության ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Սահակյան Իլոնան և Սերոբյան Արեգը:  (Ղեկավար՝ Աշոտ Տիգրանյան)

Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Ղանդիլյան Մարինեն և Ասատրյան Նանեն: (Ղեկավար՝ Տաթև Աբրահամյան)

Մանավիի միջազգային ճամբարը

Վրացերեն կներկայացնեն Նարե Խաչատրյանը և Մերի Զաքոյանը (Ղեկավար՝ Ռինա Շագինյան)

Փարիզի կրթական փոխանակումների ճամբարը

Ֆրանսերեն կներկայացնեն Լիլիթ Գաբրիելյանը և Նիզիբլյան Վայքը: (Ղեկավար՝ Կարինե Թևոսյան)

 

2019-2020 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի իմ աշխատաժամանակը

Ժամաքանակը մեկ շաբաթում դպրոցը Շաբաթվա օրերը
Չնորմավորված ոչ պակաս քան 12 դասաժամ հեռավար ուսուցում

 

Ավագ դպրոց (14 սովորող), Միջին դպրոց (3) Շաբաթվա բոլոր օրերին և տարբեր ժամերին. մեդիա կենտրոնում, Քոլեջում, տանը
12 դասաժամ Քոլեջ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» – մասնագիտական հաղորդակցում անգլերենով. 2-րդ կուրս, 3-4-րդ կուրս Երկուշաբթի –1-2-րդ  ժամերը 9:00-11:00

Չորեքշաբթի – 1-2-3-4-րդ ժամերը (9:00- 12:35)

Հինգշաբթի – 1-2-3-4-րդ ժամերը (9:00- 12:35)

Ուրբաթ – 1-2-րդ ժամերը (9:00-11:00)

     
Ուսումնական պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակ`         24

 

   
Ուսումնական կայքի սպասարկում

https://mskh.am/en

2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Դպիրի անգլերեն էջի խմբագրում https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/415 2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Մենթորական աշխատանք օտար լեզու դասավանդողների հետ

 

2 ժամ Առկա՝ դպրոցներում, հեռավար՝ մեդիա կենտրոնում, տանը
Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում   2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Հետազոտական աշխատանք մանկավարժական ակումբում. մասնավորապես՝ այլոց փորձի ուսումնասիրում

 

2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում. Դպիրի հոդվածների հայերենից անգլերեն թարգմանություններ, հեղինակային հոդվածներ

https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/88

2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Ընդամենը 36 ժամ  

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 21-ին

I. Read the text and answer the questions.  From English in Mind, Book 2

March 29th

Dear Diary,

I’m writing this in my room – it’s almost midnight and I have to get up early tomorrow, but I can’t sleep. I have to think about my future! Every day my parents ask me, “What do you want to be when you grow up?” The problem is: I don’t know. My mum always says, “Be a doctor!” But she doesn’t understand – to be a doctor, you have to study for a long, long time and that’s not my idea of fun. Also I’m really bad at Biology at school. My dad says, “Be a pilot!” Is he crazy? He knows I hate flying.

Well, I ‘ve got some ideas, of course. I really want to be a rock star. You don’t have to be very clever, so it’s the perfect job for me. I like listening to music, too. I don’t play any musical instruments and I sing really badly – but there are lots of rock stars like that.

Now I’m getting tired and my fingers are hurting, too. So I am going to bed. I can think about my future in bed. I get my best ideas when I am lying down.

Or perhaps one more computer game? Decisions, decisions, decisions!

 1. Who is Jack writing a letter to?
 2. What time is it?
 3. Why can’t Jack sleep?
 4. Why doesn’t he want to be a doctor?
 5. Why doesn’t he want to be a pilot?
 6. Why is a rock star the perfect job for him?
 7. Why is he going to bed?
 8. Why is he ending his letter by writing the word decisions three times?

9. What do you want to be? What are your ideas?

II. Simple Present or Present Continuous? Սովորական ներկա ժամանա՞կ, թե՞ ներկա շարունակական: Ընտրեք ինքներդ:

A telephone conversation

Andy: Hi Sophie. It’s me, Andy. What do you do/what are you doing?

Sophie: Nothing really. Why?

Andy: Do you want to go to the cinema with me? I go/am going every Friday.

Sophie: Well, I don’t know. I can only go after eight o’clock. We always have/are having dinner at 7:30. My mum cooks/is cooking dinner now.

Andy: No problem. Let’s meet at the cinema at 8:15.

Sophie: OK. Great! But Andy – I can hear a lot of noise in your house. What is it?

Andy: Oh, that’s my brother. He listens/is listening to music upstairs. He always plays/ is playing very loud music.

Sophie: Oh, I see! OK-well, I’ll see you at 8:15. Thanks for calling.

Andy: See you Sophie!. Bye.

III. Translate into English

 1. Ի՞նչ ես անում հիմա: Ի՞նչ ես անում ամեն առավոտ:
 2. Ես սովորաբար ռոք երաժշտություն եմ լսում, բայց հիմա լսում եմ դասական երաժշտություն:
 3. Քույրս ամեն օր օգնում է մայրիկին տան գործերում: (help somebody about the house կամ help somebody with housework):
 4. Դու նույն օրն ես պատասխանում էլեկտրոնային նամակներին:
 5. Արևը ծագում է Արևելքում:

 

 

 

 

 

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 19-ին

 1. Read the text and answer the questions

It’s legal – but is it right?

When people wanted to find their way to a place in the past, they used to have to buy a map. They don’t have  to do that any more. Now they can either buy a GPS, or go online and find maps for just about anywhere. Is this an improvement? Perhaps but some people think some of the online companies are going too far, because they have been sending out cars with photographic equipment on the roofs, to photograph every street and house in the country.

One of these cars arrived on a Wednesday morning in the quiet English village of Broughton. The camera was on a metre-high pole on top of the car and could see over walls and into people’s gardens. Some of the villagers came and stood around the car, and asked the driver and photographer to go away. Journalists quickly arrived on the place , and soon the event was news all over the country.

Of course, the online company in question claims that it is simply collecting information that people on the internet want. But Broughton residents feel differently.

”We used to have privacy in this country – now companies just come and take photographs of our homes without even asking”, said one resident. ”It’s not right. We mustn’t let this happen. We mustn’t lose our right to live privately.”

There is, of course no law to prevent people from taking photographs of houses, so the residents cannot go to court. But many people are asking the question: ”OK, it’s legal, but is it right?” This is a question that won’t go away.

 

 1. What did people do in the past to find their way to places?
 2. What do people do now to find their way to places.
 3. Why do some people think online companies are going too far?
 4. What did the villagers of Broughton want the photographer and driver to do?
 5. Who else appeared in the village?
 6. Why was one resident of Broughton not happy about the photographs?
 7. Why can’t the people who live in the village go to court?

 

 1. Ինչպես այլ լեզուներում, անգլերենում նույնպես բառերը կարող են ունենալ տարբեր ձևեր՝ արտահայտելով տարբեր իմաստներ: Օրինակ՝ manage (կարողանալ, կառավարել, ղեկավարել) բառը կարող է ունենալ հետևյալ ձևերը՝ manager – կառավարիչ, management – կառավարում, managing, managed :

Հետևյալ նախադասություններում տրված բառերը բործածեք համապատասխան ձևով:

 1. Did you get an … to Martha’s party next week? (invite)
 2. You don’t need much … to do this work.(equip)
 3. She works for te local newspaper. She is a … (journal)
 4. Sorry, there are no tickets left. But try again tomorrow, we might get a …(cancel)
 5. You should make a … a week before if you want to stay at that hotel. (reserve)
 6. He’s still quite ill, but the doctors think there will be some … soon. (improve)
 7. My sister works as a … in a hotel in New-York. (reception)
 8. He studied hotel … of a hotel. (manage)
 9. He hopes that some day he’ll be the … of a hotel somewhere. (manage)
 10. I don’t watch Women’s club on TV any more. – I just don’t think it’s very good … (entertain)
 • Թարգմանել անգլերեն
 1. Երբ նա խոսում է, նրան հետաքրքրությամբ են լսում:
 2. Զգույշ եղեք: Պատերը ներկված են:
 3. Նա հարցրեց ինփ, թե արդյոք ես ուզում եմ մի գավաթ սուրճ ըմպել:
 4. Ո՞րն է տարվա ամենաերկար օրը:
 5. Այսօր շատ ավելի զով է, քան երեկ:

 

Պատասխանել են՝

Մանե Սարգսյանը սեպտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը սխալների ուղղումով:

Դիանա Մինդելին սեպտեմբերի 21-ին: Պատասխանը հրապարակել է իր բլոգում:

https://dianamindeli.blogspot.com/p/english.html

Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ սեպտեմբերի 22-ին:

Ավետիս Տետեյանը սեպտեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը՝ սխալների ուղղումով ու բացատրություններով:

Լարիսա Սիրունյանը սեպտեմբերի 23-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Սեպտեմբերի 26-ին մասնակցելու ենք Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությանը

Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 26-ին Եվրոխորհուրդը միջազգայնորեն նշում է «Եվրոպական լեզուների օր» տոնակատարությունը: Հայաստանում այս տոնակատարության համակարգողը մեր կրթահամալիրի լավ բարեկամ բանասիրական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանն է: Մեր կրթահամալիրը մի քանի անգամ հաջողությամբ մասնակցել է այդ տոնակատարությանը: Տոնակատարությանը սովորաբար ներկա են լինում հյուրեր տարբեր Եվրոպական երկրների դեսպանատներից: Մասնակցությունը նպաստում է մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության տարածմանը: Երեք տարի առաջ մեր սովորողները ներկայացրեցին կրթահամալիրի կայքի օտարալեզու էջերը տարբեր լեզուներով: Երկու տարի առաջ մեր մասնակցությունը եղավ օտար լեզուներով բեմադրված փոքրիկ ներկայացումներով, երգերով:

Այս տարի կրթահամալիրի կյանքում մեծ տեղ գրավեցին միջազգային ճամբարները: Ուսումնական կյանքով է ապացուցվում, որ ‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցումը իրականացվում է ոչ միայն ուսումնական պարապմունքների միջոցով (կրթահամալիրում ուսուցանվում է 7 օտար լեզու ըստ ընտրության), այլ նաև՝ կրթական փոխանակումների, միջմշակութային հաղորդակցմանը նպաստող միջազգային ճամբարների միջոցով: Արդեն մի քանի տարի է, ինչ կրթահամալիրի սովորողները մասնակցում են աշխատանքային տարբեր լեզուներով կազմակերպվող միջազգային ճամբարներին տարբեր երկրներում:  Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը միջազգային ճամբարներին մեր մասնակցության փորձը անգլերեն, ֆրանսերեն և վրացերեն կներկայացնեն մեր սովորողները:

Մոլդովայի խաղաղության ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Սահակյան Իլոնան և Սերոբյան Արեգը:  (Ղեկավար՝ Աշոտ Տիգրանյան)

Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Ղանդիլյան Մարինեն և Ասատրյան Նանեն: (Ղեկավար՝ Տաթև Աբրահամյան)

Մանավիի միջազգային ճամբարը

Վրացերեն կներկայացնեն Նարե Խաչատրյանը և Մերի Զաքոյանը (Ղեկավար՝ Ռինա Շագինյան)

Փարիզի կրթական փոխանակումների ճամբարը

Ֆրանսերեն կներկայացնեն Լիլիթ Գաբրիելյանը և Նիզիբլյան Վայքը: (Ղեկավար՝ Կարինե Թևոսյան)

 

 

 

 

2019-ի անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ.

2-3-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

4-5-րդ դասարաններ. Լիանա Ասատրյան

6-8-րդ դասարաններ. Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ. Իրինա Ապոյան

Հյուրանոցի սենյակի ամրագրումը. տեսադաս

Copy out the dialogue.

Սեպտեմբերի 18-ին ‹‹Օտար լեզուներ›› նախագծային խմբի սեմինար-պարապմունքի ծրագիրը

 1. Ուսումնական պլանով որոշված դասընթացների կազմակերպման ուսումնասիրություն.« Կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների ուսումնական բլոգների, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրություն» Յուրա Գանջալյան. Դասավանդողները կարող են լրացումներ ու պարզաբանումներ անել:
 2. Աշնանային ուսումնական նախագծերի ընթացքի մասին. ներկայացնում են դասավանդողները
 3. կրթահամալիրի 30-ամյակի տոնի, հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման նախագծեր. ներկայացնում են դասավանդողները:

Կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների ուսումնական բլոգների, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրություն

Արևելյան դպրոց

Անի Մրտեյան

Բլոգում հրապարակված է 1-5-րդ դասարանների  անգլերենի առարկայական ծրագիրը, որն ընդհանուր է կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների համար:

Հրապարակված է նաև Անի Մրտեյանի օտար լեզվի ուսուցման հեղինակային կրթական ծրագիրը: Կարծում եմ, որ բոլոր դասավանդողները պետք է ունենան նման հեղինակային ծրագիր:

Հրապարակված է սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթի ծրագիրը

Հրապարակված է նախագծային շաբաթվա կատարման մասին սովորողների նյութերը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա ‹‹Ես›› նախագիծը, որն իր բովանդակությամբ համապատասխանում է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրի ‹‹Ես›› նախագծին:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա անգլերենի ուսումնական նյութերի փաթեթները 1-5-րդ դասարանների համար:

 

Լիլիթ Սարգսյան

Լիլիթ Սարգսյանը դասավանդում է Արևելյան դպրոցում և Քոլեջում:

Բլոգում հրապարակված է 1-5-րդ դասարանների անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Բացակայում է Քոլեջի առաջին կուրսեցիների ծրագիրը: Ես կօգնեմ նրան:

Բլոգում Արևելյան դպրոցի և Քոլեջի նյութերը չեն տարանջատվում իրարից: Լավ կլինի, որ նյութ հրապարակելիս նշվի ո՞ր դասարանի, Քոլեջի ո՞ր կուրսի և ո՞ր մասնագիտությամբ սովորողների համար է նախատեսված:

Հրապարակված է սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթվա անելիքը:

Ուսումնական նյութեր բաժնում հրապարակված տեքստից պարզ չէ, թե որ դասարանի համար է նախատեսված:

Լավ կլինի, որ Լիլիթ Սարգսյանը ավելի շատ ուսումնասիրի Անի Մրտեյանի բլոգը, համագործակցի նրա հետ:

 

Արևմտյան դպրոց

Լիանա Ասատրյան

 

Հրապարակված են 2019-2020-ի նախագծերը:

1-2-րդ դասարանների համար ‹‹Ես›› նախագիծը, որը համընկնում է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրին:

‹‹Իմ սիրելի ընտանի կենդանին›› 3-րդ դասարանի համար:

‹‹Ամառը զվարճալի է›› 4-5-րդ դասարանների համար:

Իմ ընտանիքը – 2-3-րդ դասարանների համար

Իմ տունը – 3-4-րդ դասարանների համար

Իմ խաղալիքները – 1-3-րդ դասարանների համար

Իմ դպրոցը – միասնական նախագիծ 1-5-րդ դասարանների համար

Գնումներ – 4-րդ դասարանի համար

Միասնական նախագիծ 1-5-րդ դասարանցիների համար

 

Հյուսիսային դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Հրապարակված է անգլերենի առարկայական ծրագիրը 2019-2020 ուստարվա համար:

Լավ կլինի, որ Հայկուհին Անի Մրտեյանի օրինակով կազմի նաև իր հեղինակային ծրագիրը իր նախագծերով:

Հրապարակված է ‹‹Ես›› նախագիծը;  Նախագծում 1-3-րդ դասարանների համար նախատեսված է միայն երգերի ուսուցում: 4-5-րդ դասարանցիների համար նախատեսված է անձնական տեղեկատվական հարցազրույցներ, որոնք երևի վերցված են մեծահասակների համար նախատեսված մի ինչ-որ դասագրքից: Հարցազրույցում պետք է ընդգրկված լինեն այնպիսի մտքեր, որոնք վերաբերում են սովորողների շրջապատին, տարիքին համապատասխան ամենօրյա գործունեությանը: Դրանք սովորողներին չվերաբերող վերացական մտքեր չեն կարող լինել:

4-5-րդ դասարանցիների համար թարգմանական նախագիծ է նախատեսված: Թարգմանելու են անգլիալեզու երեխաների համար նախատեսված գրքույկ կենդանիների մասին, որը նույնպես բարդ է իր բառապաշարով և լեզվական կառույցներով:

 

Հարավային դպրոց

Միլենա Մանուչարյան

Հրապարակված է անգլերենի առարկայական ծրագիրը, որը հիմնված է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրի վրա:

Բլոգում առանձնացված են տարբեր դասարաններում իրականացվող լեզվական աշխատանքները, նախագծերը: ‹‹Օգտակար հղումներ›› բաժնում ըստ դասարանների հավաքված են էլեկտրոնային դասերի հղումներ:

Միլենան նաև Միջին դպրոցում է սկսել դասավանդել:

 

Միջին դպրոց

Տաթև Ալեքսանյան

Հրապարակված է 8-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Ունի սովորողի գրադարան բաժինը, որտեղ տրվում են առաջադրանքները:

Նախագծեր բաժինը   

Ավագ դպրոց

Սիլվա Հարությունյան

Հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա ուսումնական նախագծերի փաթեթը:

Ուշագրավ են ‹‹Teenagers››, ‹‹National Stereotypes››, ‹‹Cooking and Culture››, ‹‹The World is Wonderful›› նախագծերը:

Նախագծերը համապատասխանում են Ավագ դպրոցի առարկայական ծրագրի պահանջներին:

 

Իրինա Ապոյան

Հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա նախագծերի փաթեթը

Նախագծերը համապատասխանում են Ավագ դպրոցի առարկայական ծրագրի պահանջներին:  Արժևորման արժանի է Իրինայի ‹‹Interesting World Around Us – Հետաքրքիր աշխարհը մեր շուրջը›› ամենամյա շուրջտարյա նախագիծը:

 

Էլինա Մանուկյանը և Հերմինե Գևորգյանը այս տարվա սեպտեմբերից են սկսել աշխատել Ավագ դպրոցում:

 

 

 

Դաս-առաջադրանք հեռավար ուսուսուցմամբ սովորողների համար. Միջին դպրոց, սեպտեմբերի 11-ին

Կրկնում ենք նախադասություններին տարբեր տիպերի հարցեր տալը, ժխտելը:

Simple Present

We like to learn foreign languages.

Do we like to learn foreign languages?

What do we like to learn?

We don’t like to learn foreign languages.

Simple Past

He went to Sevan last Sunday.

Did he go to Sevan last Sunday?

Where did he go last Sunday?

He didn’t go to Sevan last Sunday.

Կարդացեք այս տեքստը, մուտքագրեք այն ձեր բլոգներում և հարցերը թարգմանեք անգլերեն:

Last week John went to the theatre. He had a very good seat but he didn’t enjoy the play. A young man and a young woman were sitting behind him. They were talking loudly. John got very angry because he couldn’t hear the actors. He looked at the and the woman angrily but they didn’t pay any attention to him.

 1. Ու՞ր գնաց Ջոնը անցյալ կիրակի:
 2. Ինչու՞ նա չհավանեց ներկայացումը:
 3. Ովքե՞ր էին նստած նրա հետևում: Ի՞նչ էին նրանք անում:
 4. Ինչու՞ Ջոնը բարկացավ:
 5. Ի՞նչ արեց նա:

 

Anahit հովհաննիսյանը պատասխանեց սեպտեմբերի 14-ին: Պատասխանեցի նույն օրը:

 

Դաս-առաջադրանք հեռավար ուսուցման սովորողների համար. Ավագ դպրոց. սեպտեմբերի 10-ին

Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակային դեմքով և թվով.

Բոլորդ գիտեք, որ ստորոգյալը համաձայնեցվում է ենթակայի հետ դեմքով և թվով: Օրինակ՝  I am studying the facts.

He is studying the facts. They are studying the facts.

I don’t speak German. He doesn’t speak German.

Այնուամենայնիվ, կան համաձայնեցման հատուկ դեպքեր, որոնք շեղվում են այդ ընդունված կանոններից և որոնց պետք է իմանալ՝ գրավոր և բանավոր խոսքը գրագետ կազմելու համար:

 1. Սովորաբար and շաղկապով կապված ենթակաների ստորոգյալը հոգնակի թվում է, բայց կան բառեր, որոնք այնքան հաճախ են իրար հետ գործածվում, որ դիտվում են մի ամբողջություն և օգտագործվում է ստորոգյալի եզակի թիվը:

Bread and cheese is what I usually have for lunch.

Ստորոգյալը եզակի թվում է նաև այն ժամանակ, երբ առաջին ենթակայի հետ գործածվում է every անորոշ դերանունը:

Every boy and girl enjoys this sport camp.

2. Երբ հավաքական գոյականը օգտագործվում է որպես մի ամբողջություն, չի երևում նրա կատարած գործողությունը, ապա գործածվում է ստորոգյալի եզակի թիվը:

Նրանց աշխատանքային թիմը կազմվեց անցյալ տարի: Հիմա նրանց թիմը լավ է աշխատում:

Their working team was formed last year. Now their team are working wery well. Երկրորդ նախադասության ստորոգյալը հոգնակի թվում է, որովհետև ցույց է տալիս թիմի անդամների գործողությունը:

3. either or (կամ… կամ) և neither nor (ոչ…ոչ) արտահայտչամիջոցներով երկու ենթականերով նախադասություններոմ ստորոգյալը համաձայնեցվում է երկրորդ ենթակայի հետ:

Either the students or the teacher is always late for the first lesson.

Either the teacher or the students are always late for the first lesson.

Neither the students nor the teacher is late for the first lesson.

4. Two hours is not enough to finish this work.  Երկու ժամն այստեղ դիտվեց որպես ժամանակի ամբողջություն և այդ պատճառով էլ գործածվեց եզակի թիվը:

There are two ten-dollar bills in my pocket. Նկատի ունի թղթադրամների քանակը ու այդ պատճառով էլ գործածվում է հոգնակի թիվը: Հաջորդ օրինակում նկատի ունի փողի ամբողջությունը ու այդ պատճառով էլ գործածվում է եզակի թիվը:

How much do I pay? Is 20 dollars enough?

5. Great Expectations  is a novel written by Charles Dickens. Նկատի ունի գրքի վերնագիրը:

6. Երբ գործողություն կատարող անձը ցույց տվող ենթական կապված է նույն գործողությունը կատարող այլ անձի, անձերի հետ, ապա ստորոգյալը համաձայնեցվում է առաջին ենթակայի հետ:

A young mother with her child was crossing the street.

Jane together with her fellow students goes on educational trips every summer.

Հիմա կատարեք այս առաջադրանքը: Եթե բոլոր նախադասությունների ստորոգյալների համաձայնեցումը ճիշտ կատարեք, ապա կլսեք ծափահարության ձայներ և էկրանին կտեսնեք հրավառություն:

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-122082.php

Ավետիս Տետեյանը կատարել է անսխալ:

Միքաել Մնացականյանը կատարել է անսխալ:

Ալեն Ավետիսյանը պատասխանել է անսխալ:

Լարիսա Սիրունյանը պատասխանել է:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է սեպտեմբերի 13-ին:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է սեպտ. 15-ին

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է սեպտ. 15-ին:

Մենթոր ուսուցչի աշխատանքը. այլոց փորձի ուսումնասիրում

Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մենթորի կարիք ունի

Ամերիկյան «Encompassing Education– Ներառող կրթություն» էլեկտրոնային մանկավարժական բլոգ-ամսագրում հրապարակված է Դիանա Մակ-Քինլիի հոդվածը՝ «The Importance of Mentoring New Teachers – Սկսնակ ուսուցիչների մենթորության կարևորությունը» վերնագրով: Հոդվածի հեղինակը` վերլուծելով Լիզ Ռիգսի «Ինչու՞ են ուսուցիչները ազատվում իրենց աշխատանքից (սկսնակ ուսուցիչների մոտ 50%-ը)» ուսումնասիրությունը, եկել է այն եզրակացության, որ բոլոր սկսնակ ուսուցիչները պետք է ունենան իրենց մենթոր ուսուցիչը, որպեսզի չհիասթափվեն իրենց մանկավարժական գործունեության առաջին տարիներին: Ինչու՞ են սկսնակ ուսուցիչները հիասթափվում իրենց աշխատանքից: Լիզ Ռիգսը սոցհարցումներ է  արել տասնյակ աշխատող և իրենց աշխատանքը թողած նախկին ուսուցիչների և պարզել, որ դրա առաջին պատճառը ուսուցչի նկատմամբ հարգանքի պակասությունն է: Ուսուցիչը որևէ բան ասելու իրավունք չունի՝ նրանց կարծիքը չեն լսում, նրանց ասվում է ինչ անել: Առարկայական ծրագիրը կազմվել է առանց ուսուցչի: Աշխատանքին նվիրված, մեծ պատասխանատվությամբ ու խանդավառությամբ օժտված ուսուցիչը ջանում է իրականացնել գրված ծրագրի յուրաքանչյուր տառը, բառն ու միտքը և շատ շուտով արդեն հոգնատանջված ու հյուծված է լինում: Այս վիճակին էլ գումարվում է նրա ցածր աշխատավարձը (սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը մոտ  $ 3000 է) և նա ստիպված է լինում թողնել իր աշխատանքը: Մենթոր ուսուցիչն, իհարկե, չի կարող բարձրացնել սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը, բայց նա կարող է ազատել սկսնակ ուսուցչին առաջին աշխատանքային օրերի, շաբաթների, ամիսների ու տարիների սթրեսային իրավիճակներից`փոխանցելով նրան ուսուցիչ-սովորող սիրո ու հարգանքի վրա հիմնված միջանձնային ճիշտ փոխհարաբերությունների, դասի ու ամբողջ օրվա պլանավորման, առարկայական ծրագրի իրագործման փորձված գործառույթների, ուսումնական նախագծերի իրականացման վերաբերյալ իր անձնական`տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձը:

Մենթորը սովորաբար տարիների վաստակով բազմափորձ ուսուցիչ է, ով ոչ միայն փոխանցում է կրթական ու առարկայական ծրագիրն իրականացնելու իր սեփական փորձը սկսնակ ուսուցչին, այլ նաև ներառում է նրան տվյալ դպրոցին հատուկ կրթական ու մշակութային կյանքին: Այսառումով յուրահատուկ է մեր կրթահամալիրի մենթոր ուսուցչի աշխատանքը, քանի որ մեր կրթահամալիրն իրականացնում է բլոգային ու նախագծային ուսուցմամբ հեղինակային այլընտրանքային կրթական ծրագիր:

Մենթոր ուսուցիչը նշանակվու՞մ է, թե՞ ընտրվում

Սովորաբար դպրոցի տնօրենն է նշանակում մենթոր ուսուցիչներին, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ համագործակցության արդյունավետությունը ավելի բարձր է լինում, երբ ուսուցիչն է ընտրում իր մենթորին:

Իր մենթոր ուսուցչին ուղղված որքա՜ն գորովանք, սեր ու հարգանք կա ուսուցիչ Հիֆեր Ուոլփերթ-Գորենի ‹‹Every Teacher Needs a Mentor– Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մենթորի կարիք ունի›› հոդվածում: Լիզն այն մարդն է, ում հետ ես անհոգ ծիծաղում եմ ամեն ուրբաթ, երբ մենք փակում ենք մեր սենյակները ընդմիջման ժամին ու ծլկում ենք սրճարան: Նա այն մարդն է, ով իմ ուղեղը վառ ու ստեղծագործ է պահում և չի թողնում, որ այն պատվի  պատվի ամենօրյա միօրինակության թանձր շղարշով: Նա է, որ վերջին պահին իմ դասի պլանն է կազմում, երբ ստիպված եմ լինում խնամել իմ հիվանդ երեխային: Լիզն առաջին մարդն է, ում հետ կիսում եմ իմ փոքրիկ հաղթանակները և շփոթեցնող պարտությունները: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մի ‹‹Լիզի›› կարիք ունի: Մենթորներն ավելին են, քան ընկերները: Նրանք ոչ պաշտոնական ու ոչ ցուցադրական ձևով են փոխանցում իրենց գիտելիքներն ու փորձը: Նրանք թողնում են, որ խոսես ու արտահայտես քո մտքերը, լուծումներ առաջարկես, բայց կանգնեցնում են, չեն համաձայնվում, երբ սխալ ուղղությամբ ես գնում: Նրանք օգնում են, որպեսզի ձևավորես կրթական սկզբունքներով  քո սեփական վստահ ձանն ու խոսքը:

Ամերիկյան ‹‹Education Week – Կրթական շաբաթ›› էլեկտրոնային պարբերականում հրապարակված են մենթոր ուսուցիչ Քիմբերլի Լոնգի առաջարկած ութ անհրաժեշտ որակները այն վաստակաշատ ու բազմափորձ ուսուցիչների համար, ովքեր ուզում են ստանձնել մենթոր ուսուցչի պատասխանատվությունը:

Հարգանքը  միջանձնային փոխհարաբերությունների առաջին որակն է, որը պետք է ձևավորվի մենթորի և սկսնակ ուսուցչի միջ: Հարգանքը մի օրում չի ձևավորվում: Այն վաստակում են ժամանակի ընթացքում՝ միջանձնային փոխհարաբերությունների չնչին թվացող մանրուքներում, գիտելիքի ու փորձի փոխանցման անկեղծ ու ոչ պաշտոնական զրույցներում:

Լսելը – Սկսնակ ուսուցչին համբերատար ձևով լսելը օգնում է մենթորին ավելի լավ ճանաչել նրան, ավելի լավ, քան առաջին քայլերն անող ուսուցիչը կարող էր սպասել: Լսելով նրան մենթորը հասկանում է, թե երբ է սկսնակ ուսուցիչը լարված լինում վատ վարք ունեցող սովորողների պատճառով, երբ է ինքնավստահ լինում և երբ է օրն ամբողջությամբ հաջողված լինում: Այդ ամենը համակցելով ու վերլուծելով՝ մենթորը կարողանում է ճիշտ ձևով օգնության ձեռք մեկնել:

Մարտահրավերներ նետելըԼավ մենթոր ուսուցիչը չի թողնում հանգստանալ ձեռք բերածով ու մնալ գտնված հարմարավետ հունի մեջ: Նա անընդհատ արթուն է պահում սկսնակ ուսուցչին, օգնում է նրան գտնելու ինքնազարգացման նոր ուղիներ՝ փնտրելով և փորձարկելով դասավանդման նոր մեթոդներ: Մենթորը նաև խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես ճիշտ արձագանքել  ուսումնական պարապմունքի ընթացքում հանդիպող տարբեր իրավիճակներում:

Համագործակցելը Մենթոր ուսուցիչը կազմակերպում է սկսնակ ուսուցիչների աշխատանքային հանդիպումներ: Այդ հանդիպումները երկուստեք շահավետ են լինում, քանի որ հանդիպման ավարտին ունենում են նոր գաղափարներ, դժվար իրավիճակները հաղթահարելու նոր ռազմավարություններ:

Հաջողությունը գնահատելը  – Մենթոր ուսուցիչը անկեղծորեն ուրախանում և նշում է իր սկսնակ ուսուցչի ամենափոքր ձեռքբերումները: Չէ՞ որ նրա հաջողությունը նաև մենթորի հաջողությունն է:

Ճշմարտությունն ասելը  – Ազնվությունը ցանկացած փոխհարաբերության հիմքն է: Մենթորը պետք է ճիշտն ասի իր սկսնակ ուսուցչին, օգնի նրան հասկանալու և յուրացնելու դպրոցի ‹‹կարելիների›› և ‹‹չի կարելիների›› քաղաքականությունը ու շատ այլ բաներ, որոնք չեն սովորեցնում համալսարաններում:

Ապահով լինելը – Սկսնակ ուսուցիչը պետք է զգա, որ նորմալ է սխալվելը և այդ մասին մենթորին ասելը: Մենթորին սխալվելու իրողությունը վստահելը և օգնություն ակնկալելը նրանց փոխհարաբերության հիմնաքարային որակներից է: Երբ սխալը խոստովանվում է, մենթոր ուսուցիչը պետք է զգույշ լինի իր պատասխան խոսքում՝ սկսնակ ուսուցչին չվիրավորելու համար: Այդ իրավիճակում ասված խոսքերը երկար են հիշվում: Սկսնակ ուսուցիչը պետք է վստահ լինի, որ իր մենթորը միշտ իր կողքին կլինի և իր սխալները չի քննարկի այլոց ներկայությամբ:

Կարեկցելը Մենթորը չի մոռանում, որ սկսնակ ուսուցիչը մարդ արարած է ու ապրում է իրական կյանքում, որը լի է ուրախ և տխուր միջադեպերով, և նա երբեմն կարող է դասարան մտնել դրսի կյանքի բեռն ուսերին:  Պետք է կարողանալ լսել նրան, ժպտալ և նույնիսկ՝ գրկել ու մխիթարել: Մի խոսքով՝ լինել նրա պաշտոնապես նշանակված, բայց իսկական ընկերը:

 

Մենթորական աշխատանքի ծրագրի կազմումը      

Բրիտանական Խորհուրդը մշակել է մենթորական աշխատանքի ծրագրի կազմման հիմնադրույթները՝ քայլ առ քայլ (Setting up a mentoring programme):

Քայլ առաջին. Որոշվում է սկսնակ ուսուցչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որից ելնելով էլ կարելի է կազմել նրա մասնագիտական զարգացման ուղղությունները:

Նախքան սկսնակ ուսուցչի հետ առաջին հանդիպումը մենթոր ուսուցիչը նրան խնդրում է ինքնագնահատման ձևով ներկայացնել իր ուսումնական պարապմունքների հաջողված և զարգացման կարիք ունեցող կողմերը: Կարելի է նաև այս մասին տեղեկություններ ստանալ սովորողներից, մասնախմբի ղեկավարից:

Քայլ երկրորդ. Կազմակերպվում է սկզբնական հանդիպումը և որոշվում է հետագա հանդիպումների շրջանակը ամբողջ ծրագրի իրականացման ընթացքում:

Այս հանդիպումը ավելի շատ հետազոտական է: Միասին քննարկվում են սկսնակ ուսուցչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որից ելնելով էլ կազմվում է մեթոդոլոգիական օգնության ուղղվածությունը:

Քայլ երրորդ. Ապահովվում են մենթորի և սկսնակ ուսուցչի համագործակցության պայմանները:

Որոշվում է հանդիպումների ժամանակացույցը, որի համար դասացուցակը կազմելիս նախատեսվում են ազատ ժամեր և′ սկսնակ ուսուցչի և′ մենթորի համար, ինչպես նաև՝ մի խաղաղ վայր միասին աշխատելու համար:

Քայլ չորրորդ.  Ստուգվում է, թե արդյոք ուսումնական հաստատության ղեկավարությունը հաշվի է առնում սկսնակ ուսուցիչմենթոր համագործակցության կարևորությունը:

Սկսնակ ուսուցչի ուսումնական պարապմունքներով ծանրաբեռնվածությունը և արտադասարանական աշխատանքները չեն կարող խանգարել մենթոր ուսուցչի հետ իր ծրագրած աշխատանքին:

 

Մենթորական աշխատանքի ֆիննական խմբային մոդելը

2006-ին Ֆինլանդիայի հանրակրթական համակարգում ներդրվեց և մինչև հիմա գործում է մենթորական աշխատանքի խմբային մոդելը: Մեկ + մեկ՝ մենթոր ուսուցիչ + սկսնակ ուսուցիչ մոդելի փոխարեն սկսեց գործել մեկ + խումբ՝ բազմափորձ ու վաստակաշատ մեկ մենթոր ուսուցիչ + սկսնակ ուսուցիչների խումբ մոդելը: Մենթոր ուսուցիչը ամիսը մեկ անգամ հանդիպում է սկսնակ ուսուցիչների խմբին: Հանդիպման վայրերը կարող են տարբեր լինել՝ դպրոցի գրադարանում, սրճարանում, թանգարանում, ուսուցիչներից մեկի տանը, կամ մի որևէ այլ խաղաղ տեղ: Հանդիպում-հավաքը տևում է 1,5-ից 3 ժամ՝ ուսումնական պարապմունքներից հետո: Հանդիպման ընթացքում ջերմ ու անկաշկանդ մթնոլորտում քննարկում են ձեռքբերումները, տարբեր մարտահրավերների հաղթահարման ուղիները, իրականացվում է առաջավոր փորձի փոխանակում:

Կարծում եմ, որ մեր կրթահամալիրում հաջողությամբ կարող ենք համակցել մենթորական աշխատանքի ամերիկյան անհատական և ֆիննական խմբային մոդելները:

Ինչպիսի՞ն է ձեր կարծիքը:

 

Օգտագործված աղբյուրները

 

The Role of Teacher as Mentor

http://norssiope.fi/norssiope/mentoring/aineistot/pdf_materials/zachary_role_teacher_mentor.pdf

 

Every Teacher Needs a Mentor

https://www.edutopia.org/article/every-teacher-needs-mentor

 

The Importance of Mentoring New Teachers

http://www.incompassinged.com/2017/07/14/the-importance-of-mentoring-new-teachers/

 

Introduction to supporting and mentoring teachers

https://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/teacher-educator-framework/supporting-and-mentoring-teachers/introduction-supporting-and-mentoring-teachers

 

Setting up a mentoring programme

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/setting_up_a_mentoring_programme_v1.pdf

 

Observation as a teacher development tool

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/observation_as_a_teacher_development_toolv1.pdf

 

Mentor’s Feedback

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/feedback_mentor_observation_v1.pdf

 

Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers’ Peer Group of Mentoring

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2018.1554601

 

The Finnish Peer Group Mentoring Model

https://www.nyutdannede.no/media/1179/ossava-verme-finland.pdf

Առաջադրանք անգլերենից. Միջին դպրոց. սեպտեմբերի 7-ին

Answer the following questions.

Where are you temporarily (ժամանակավորապես) living now?

Do you like the city you are living in?

Do you go to school in that country or are you taking only this dinstance form of education?

Առաջադրանք անգլերենից. Ավագ դպրոց. սեպտեմբերի 7-ին

Answer the following questions.

In which country are you temporarily living now?

Do you go to school there or are you taking only this distance form of education?

Դիանա Մինդելիի պատասխանը.

https://dianamindeli.blogspot.com/p/english.html

Սիրունյան Լարիսայի պատասխանը.

I live in Turkey now.  Only the distance form of education.

Անի Ազատյանի պատասխանը

https://millagrosmskh.wordpress.com/2019/09/08/english/

Աշոտ Հովհաննիսյանի պատասխանը

I live in China now and I go to chinese school here. So distance form of education is not the only one source of my knowledge.