Just another WordPress.com site

Ժամը 20:15, առցանցի հղումը

Short forms

I was not – I wasn’t, I had not – I hadn’t, I could not – I couldn’t, I have not – I haven’t, They cannot – they can’t, they could not – they couldn’t, we were not – we weren’t,

I know Armenian very well. I can speak, read and write Russian well. I can speak, read and write English a little.

I am not a young man, but I am not old.

Mr. Gevorg Hakobyan is not a young man, but he is not old. He is about 65-67 years old. He is a good-looking (բարետես) man. He isn’t tall, and he isn’t short. He isn’t a thin man, and he isn’t fat.

in good taste – լավ ճաշակով

I usually wear – Ես սովորաբար հագնում եմ

What do you usually wear at work? – I usually wear sports clothes. (սպորտային հագուստ)

quiet – հանգիստ quietly – հանգիստ ձևով

pleasant – հաճելի – pleasantly – հաճելիորեն

Zaporozhets is a slow car. Զապորոժեցը դանդաղընթաց ավտոմեքենա է: Zaporozhets moves slowly. Զապորոժեցը դանդաղ է ընթանում:

ness – ություն վերջածանցն է

bright – պայծառ brightness – պայծառություն

տես 95 էջի աղյուսակը

strong – ուժեղ strength – ուժ

generally – ընդհանրապես

weak – թույլ weakness – թուլություն

a great many մեծ քանակի

study – որպես գոյական՝ աշխատասենյակ, որպես բայ՝ ուսումնասիրել, սովորել

armchair բազկաթոռ

fire – կրակ fireplace բուխարի

burn – վառել, վառվել

in cold/cool weather-ցուրտ/զով եղանակին, in warm/hot weather – տաք/շոգ եղանակին

tray – սկուտեղ

on the opposite side – հակառակ կողմում

pipe – ծխամորճ

tobacco – թութուն

desk – գրասեղան

shelf – գրադարակ shelves – գրադարակներ

type – typewriter – գրամեքենա

finger – մատ

thumb – բութ մատը, point finger – ցուցամատ, middle finger – միջնամատ, short finger – ճկույտ

almost – գրեթե

till two o’clock – մինչև ժամը 2-ը

except – բացի

holiday – ոչ աշխատանքային օր, արձակուրդ, տոն

Ժամը 19:00

Մուտքի հղումը

Ways of talking about the future.

 • Do not marry that girl. -I will marry her. (will)

They will probably reject our proposal. (prediction)

I promise I will help you when I get my salary. (promise)

I think I will manage to do this work. (opinion)

To be going to do something is used when we want to express intention (մտադրություն)

I am going to study English thoroughly for my future job.

Present Continuous is used when we have an arrangement (պայմանավորվածություն)

-Will you join us in the afternoon? We are going to play tennis.

-No, I can’t. I am meeting a friend of mine in the afternoon.

Task I.

Complete the sentences with the correct future form.

 1. I am sure (there is) a lot of people at the party. prediction
 2. Now you are jobless. What you (to do). intention
 3. We (visit) our grandparents next weekend. arrangement
 4. He wants to become a doctor. That’s why he (to study) biology very well. intention
 5. What have you planned for the coming weekend. – I haven’t planned anything. Maybe, I (to stay) at home and read the book I boorrowed from the library yesterday. prediction, opinion
 6. You haven’t done anything this month. I think you (to fail) the exam. – I (to prepare) for it very well. You you (to see). Prediction, promise
 7. I (to see) my doctor at 1o’clock pm. arrangement

Limits of our knowledge 

From First Certificate PassKey

In recent years a lot of publicity has been given to the problem of global warming caused by the so-called greenhouse effect.

It is worth pointing out, however,  that not all scientists agree about the causes of warming or, indeed, if it is happening at all. Moreover, it is important to remember that reliable records have only existed for 130 years, which is a very short period in climatic terms. While this has been a particularly warm decade, we know that there have been other warm, and cold, periods in history, although we have no precise records about them.

In other words, recent changes in the climate could be explained by natural variations.

Besides the lack of convincing evidence, there is a tendency for this type of issue to get too much publicity and to become fashionable, which, in my opinion, does not help the scientists. Science is about making calculations and predictions and building up theories that must be tested, and often only time will tell us the real answer.

So, bearing this in mind, it is important to be aware of the possible consequences of problems like global warming, but it is also necessary to remain realistic about the nature of scientific research and the limits of our knowledge.

Useful expressions in essay writing 

It is worth pointing out, however, that … Այնուամենայնիվ, արժե նշել, որ …

indeed – իսկապես

Moreover, it is important to remember that …–Դեռ ավելին, կարևոր է հիշել, որ …

while – այս նախադասության մեջ՝ նույնիսկ չնայած

in other words — այլ կերպ ասած

Besides the lack of convincing evidence …- Բացի այն բանից, որ չկա համոզիչ վկայություն …

There is a tendency for this type of issue … միտում կա

in my opinion – իմ կարծիքով

So, bearing this in mind …but … also  –  Այսպիսով, հաշվի առնելով սա … բայց նաև

Write an essay using the above-mentioned expressions in bold type.

Dear students, while writing essays or doing different tests you make mistakes in using the right prepositions. Today we are going to study adjective+preposition cases.

Adjective + of

Բարի է ձեր կողմից ինձ օգնելը: It is kind of you to help me.

It is generous of you to … Ձեր կողմից առատաձեռն է …

It is stupid of you to … Հիմարություն է ձեր կողմից …

It is polite of them to … Քաղաքավարի է նրանց կողմից …

It is good of my father …Լավ է, որ իմ հայրը …

But if we want to mention a certain attitude towards other persons, we should use the preposition to. Բայց եթե ուզում ենք նշել որևէ մեկի վերաբերմունքը այլ անձի կամ անձերի նկատմամբ, պետք է գործածել to նախդիրը:

He is kind to me. Նա բարի է իմ նկատմամբ:

You should be polite to the clients. Հարկ է, որ դու քաղաքավարի լինես հաճախորդների նկատմամբ:

Our teacher is friendly to us. Մեր ուսուցիչը բարյացկամ է մեր նկատմամբ:

I am respectful to my neighbors. – Ես հարգալից եմ իմ հարևանների նկատմամբ:

Task I Translate into English

1.Քաղաքավարի է Բրաունների կողմից մեզ հրավիրելը իրենց բնակարանամուտի հավաքույթին: (housewarming party)

2.Հիմարություն է նրանց կողմից քայլարշավի գնալ այպիսի եղանակին: (go on hiking)

3.Լավ է, որ հայրս ամեն առավոտ ինձ տանում է դպրոց իր ավտոմեքենայով:

4.Առատաձեռն է մեր կառավարության կողմից հաշմանդամների թոշակները 2000 դրամով բարձրացնելը: (the disabled),(by 2000 AMD)

5. Եղիր հարգալից սովորողների նկատմամբ և սովորողներն էլ հարգալից կլինեն ձեր նկատմամբ:

6.Նա միշտ բարյացկամ է եղել մեր նկատմամբ:

7.Եղիր սիրալիր հաճախորդների նկատմամբ:

adjective + about

Բարկանալ մի բանի վրա – get angry about something, բարկացած լինել մի բանի վրա – to be angry about something. The teacher got angry about our behavior. Don’t get angry about such a trifle thing.

You can use the adjective annoyed instead of angry.

Don’t get annoyed about it.’

Բարկանալ մեկի վրա – get angry with somebody

The teacher got angry with us.

She got annoyed with us.

Անհանգստանալ մի բանի համար – get worried about something, անհանգստացած լինել մի բանի համար – be worried about

նայարդայնանալ մի բանից – get nervous about something

Վհատվել մի բանից – get upset about something

Ուրախանալ մի բանով – get happy about something

Task II. Translate into English

1.Մի նյարդայնացեք ձեր աշակերտների վարքի վրա: Օգնեք նրանց ավելի լավը լինել:

2. Ես այնքան վհատված եմ այս իրավիճակից:

3. Երեխաները ուրախանում են մոտեցող Սուրբ ծննդյան տոներով:

Adjective + at/by with

Զարմացած լինել մի բանի վրա – be surprized at կամ by something

Ապշած լինել մի բանի վրա – be astonished at/by something

Ցնցված լինել – be shocked at

Adjective + with

գոհ լինել մի բանից/մեկից – be pleased with something/somebody

be delighted with – հիացած լինել մի բանով

I am pleased with the result of your work. Ես գոհ եմ քո աշխատանքի արդյունքից:

Ձանձրանալ մի բանից – get bored with something

Adjective +about/for

Ներողություն խնդրել մի բանի համար/ մի բան անելու համար – be sorry about something/ for doing something

Խղճալ մեկին – be sorry for somebody

Task III. Translate into English

Պետք չէ խղճալ աղքատներին: Պետք է օգնել նրանց:

Ներողություն եմ խնդրում ուշանալու համար:

Ես շատ գոհ եմ մեր նախագծի արդյունքներից:

Մարդիկ ապշած են Միքայել հակոբյանի գիտելիքների չափից: Նա ընդամենը 7 տարեկան է:

Ես միշտ նյարդայնանում եմ, երբ տեսնում եմ, որ լուսացույցը չի աշխատում: (traffic lights)

Ես ձեր վրա բարկացած չեմ: Ես բարկացած եմ այս հիմար իրավիճակի վրա:

Ես հիացած եմ քո նվերով:

Ինչու ես դու միշտ այդքան կոպիտ աշակերտների նկատմամբ:

Ձանձրանում եմ դասից, երբ ուսուցիչը սկսում է իր կյանքի մասին պատմել:

Դուք դեռ վհատվա՞ծ եք այն բանից, ինչը ես ասացի երեկ:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը դեկտեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 3-ին:

Մանե հովհաննիսյանը – դեկտեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 3-ին:

Հայկ Խաչատրյանը – դեկտեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 3-ին:

Սոնա բալայանը – դեկտեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 3-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – դեկտեմբերի 3-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 5-ին:

Հրակ Քոսբեքեան – դեկտեմբերի 6-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ժամը 17:30, Մուտքի հղումը

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Քալանթարյան

to be, to have, can բայերի անցյալ ձևերի կիրառումը հաստատական, հարցական և ժխտական նախադասություններում:

The Characters in the Essential English Books

Page 93.

Մուտքի հղումը

Ways of talking about the future.

 • Do not marry that girl. -I will marry her. (will)

They will probably reject our proposal. (prediction)

I promise I will help you when I get my salary. (promise)

I think I will manage to do this work. (opinion)

To be going to do something is used when we want to express intention (մտադրություն)

I am going to study English thoroughly for my future job.

Present Continuous is used when we have an arrangement (պայմանավորվածություն)

-Will you join us in the afternoon? We are going to play tennis.

-No, I can’t. I am meeting a friend of mine in the afternoon.

Task I.

Complete the sentences with the correct future form.

 1. I am sure (there is) a lot of people at the party. prediction
 2. Now you are jobless. What you (to do). intention
 3. We (visit) our grandparents next weekend. arrangement
 4. He wants to become a doctor. That’s why he (to study) biology very well. intention
 5. What have you planned for the coming weekend. – I haven’t planned anything. Maybe, I (to stay) at home and read the book I boorrowed from the library yesterday. prediction, opinion
 6. You haven’t done anything this month. I think you (to fail) the exam. – I (to prepare) for it very well. You you (to see). Prediction, promise
 7. I (to see) my doctor at 1o’clock pm. arrangement

Limits of our knowledge 

From First Certificate PassKey

In recent years a lot of publicity has been given to the problem of global warming caused by the so-called greenhouse effect.

It is worth pointing out, however,  that not all scientists agree about the causes of warming or, indeed, if it is happening at all. Moreover, it is important to remember that reliable records have only existed for 130 years, which is a very short period in climatic terms. While this has been a particularly warm decade, we know that there have been other warm, and cold, periods in history, although we have no precise records about them.

In other words, recent changes in the climate could be explained by natural variations.

Besides the lack of convincing evidence, there is a tendency for this type of issue to get too much publicity and to become fashionable, which, in my opinion, does not help the scientists. Science is about making calculations and predictions and building up theories that must be tested, and often only time will tell us the real answer.

So, bearing this in mind, it is important to be aware of the possible consequences of problems like global warming, but it is also necessary to remain realistic about the nature of scientific research and the limits of our knowledge.

Useful expressions in essay writing 

It is worth pointing out, however, that … Այնուամենայնիվ, արժե նշել, որ …

indeed – իսկապես

Moreover, it is important to remember that …–Դեռ ավելին, կարևոր է հիշել, որ …

while – այս նախադասության մեջ՝ նույնիսկ չնայած

in other words — այլ կերպ ասած

Besides the lack of convincing evidence …- Բացի այն բանից, որ չկա համոզիչ վկայություն …

There is a tendency for this type of issue … միտում կա

in my opinion – իմ կարծիքով

So, bearing this in mind …but … also  –  Այսպիսով, հաշվի առնելով սա … բայց նաև

Write an essay using the above-mentioned expressions in bold type.

Reading comprehension

Life on a Desert Island

Most of us have formed an unrealistic picture of life on a desert island. We sometimes imagine a desert island to be a sort of paradise where the sun always shines. Life there is simple and good. Ripe fruit falls from the trees and you never have to work. The other side of the picture is quite the opposite. Life on a desert island is wretched. You either starve to death or live like Robinson Crusoe, waiting for a boat that never comes. Perhaps there is an element of truth in both these pictures, but few of us have had the opportunity to find out.

Two men who recently spent five days on a coral island wished they had stayed there longer. They had been taking a badly damaged boat from the Virgin Islands to Miami to have it prepared. During the journey, their boat began to sink. They quickly loaded a small rubber dinghy (ռետինե նավակ) with food, matches, and tins of beer and rowed for a few miles across the Caribean until they arrived at a tiny coral island. There were hardly any trees on the island, and there was no water, but this did not prove to be a problem. The men collected rainwater in the rubber dinghy. As they had brought a spear gun with them, they had plenty to eat. They caught lobster and fish every day, and, as one of them put it “ate like Kings.” When a passing tanker rescued them five days later, both men were genuinely sorry that they had to leave.

Choose the right answers to the questions

1.Most of us have formed an unrealistic picture of life on a desert island because..

a) we have read the dreadful story of Robinson Crusoe

b) hardly any of us have ever stayed on a desert island.

c) we are too pessimistic or optimistic.

2. They had been taking a badly damaged boat to Miami

a) to repair it as there were a lot of useful tools there.

b) to present it to a boat repairer.

c) to have it repaired.

3. They quickly loaded food, matches, and other emergency goods on their rubber dinghy as

a) their boat became completely good for nothing during the journey.

b) they had reached their destination.

c) they had got tired of doing nothing at all and wanted to row the dinghy.

II. Ways of talking about the future.

 • Do not marry that girl. -I will marry her. (will)

They will probably reject our proposal. (prediction)

I promise I will help you when I get my salary. (promise)

I think I will manage to do this work. (opinion)

To be going to do something is used when we want to express intention (մտադրություն)

I am going to study English thoroughly for my future job.

Present Continuous is used when we an arrangement (պայմանավորվածություն)

-Will you join us in the afternoon? We are going to play tennis.

-No, I can’t. I am meeting a friend of mine in the afternoon.

Task I.

Complete the sentences with the correct future form.

 1. I am sure (there is) a lot of people at the party. prediction
 2. Now you are jobless. What you (to do). intention
 3. We (visit) our grandparents next weekend. arrangement
 4. He wants to become a doctor. That’s why he (to study) biology very well. intention
 5. What have you planned for the coming weekend. – I haven’t planned anything. Maybe, I (to stay) at home and read the book I boorrowed from the library yesterday. prediction, opinion
 6. You haven’t done anything this month. I think you (to fail) the exam. – I (to prepare) for it very well. You you (to see). Prediction, promise
 7. I (to see) my doctor at 1o’clock pm. arrangement

III. Limits of our knowledge 

From First Certificate PassKey

In recent years a lot of publicity has been given to the problem of global warming caused by the so-called greenhouse effect.

It is worth pointing out, however,  that not all scientists agree about the causes of warming or, indeed, if it is happening at all. Moreover, it is important to remember that reliable records have only existed for 130 years, which is a very short period in climatic terms. While this has been a particularly warm decade, we know that there have been other warm, and cold, periods in history, although we have no precise records about them.

In other words, recent changes in the climate could be explained by natural variations.

Besides the lack of convincing evidence, there is a tendency for this type of issue to get too much publicity and to become fashionable, which, in my opinion, does not help the scientists. Science is about making calculations and predictions and building up theories that must be tested, and often only time will tell us the real answer.

So, bearing this in mind, it is important to be aware of the possible consequences of problems like global warming, but it is also necessary to remain realistic about the nature of scientific research and the limits of our knowledge.

Useful expressions in essay writing 

It is worth pointing out, however, that … Այնուամենայնիվ, արժե նշել, որ …

indeed – իսկապես

Moreover, it is important to remember that …–Դեռ ավելին, կարևոր է հիշել, որ …

while – այս նախադասության մեջ՝ նույնիսկ չնայած

in other words — այլ կերպ ասած

Besides the lack of convincing evidence …- Բացի այն բանից, որ չկա համոզիչ վկայություն …

There is a tendency for this type of issue … միտում կա

in my opinion – իմ կարծիքով

So, bearing this in mind …but … also  –  Այսպիսով, հաշվի առնելով սա … բայց նաև

Write an essay using the above-mentioned expressions in bold type.

The topic is this: “To be or not to be. To struggle against what is evil or to pretend that you do not see anything bad and everything is good?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը – նոյեմբերի 24-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 26-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – նոյեմբերի 25: պատասխանել եմ 26-ին: Գերազանց աշխատանք էր:

Հրակ Քոսպեքեանը – նոյեմբերի 29-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել վարդանյանը – նոյեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ 30-ին:

Արամ հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 28-ին: Պատասխանել եմ 30-ին:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 30-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 2-ին:

Մանե Հովհաննիսյանը – դեկտեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Տաթև Աբրահամյան, Անժելա Բլեյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Քալանթարյան

Մուտքի հղումը

Where are you now, Mr. Karapetyan?

I am in Yerevan now. It is the capital city of the Republic of Armenia.

Where were you last summer?

Last summer I was in the village of Kornidzor with my wife and son.

Were you studying English last year?

Yes, we were studying English a little but not very much. We had English lessons once a week.

Who was your teacher?

Our teacher was and now is Mr. Yura Ganjalyan. He is not English but he speaks English well and explains grammar to us very well.

Could you speak English two years ago?

Two years ago I couldn’t speak English. Now I can speak English a little.

Was it very difficult to start learning English?

No, it was not very difficult because we had a very good textbook Essential English

Well, you are lucky because you could get a good teacher and a good textbook.

Yes, I was very glad to begin learning English with Mr. Yura.

———————————-

What about you, Miss Tatev? Could you speak English two years ago?

No, two years ago I couldn’t speak a word. I wasn’t thinking about English. A year ago I began working as a guide, and our manager told me to learn English.

Is it difficult to work and study English at the same time? միևնույն ժամանակ

Yes, it is very difficult because I have to work on my blog in the evenings. I have no free time.

Are you fond of learning English?

Yes, I am very fond of learning English.

What else էլ ի՞նչ are you fond of doing?

I am also fond of reading books, listening to music, and traveling.

Հետևողական եռաստիճան քննարկումներ.

Դեռ հոկտեմբեր ամսին իմ անհամաձայնությունն էի հայտնել ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համար ԳԹԿ-ի կազմած հարցաշարերի վերաբերյալ: Քննադատական խոսք ասելուց հետո հարցի տրամաբանական շարունակությունը եղավ նոյեմբերի 3-ին:  

Նոյեմբերի 3-ին օտար լեզու դասավանդողների առցանց հավաք կազմակերպվեց, որի ընթացքում քննարկում եղավ  «Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող օտար լեզվի դասավանդողների կամավոր ատեստավորումը հեղինակային կրթական պահանջներին համապատասխան» թեմայով:

Նոյեմբերի 20-ին կրթահամալիրի լաբորատորիային ներկայացրեցի իմ այս մշակումը.

«Կրթահամալիրի դպրոցներում աշխատող օտար լեզու դասավանդողների կամավոր ատեստացիայի հարցաշարեր՝ ըստ հեղինակային կրթական պահանջների»: Հարցաշարերը նախատեսում եմ քննարկել օտար լեզու դասավանդողների հետ նոյեմբերի 22-ի առցանց հավաքի ընթացքում:

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ նոյեմբերի 3-ին. Սկսնակների խումբ

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ նոյեմբերի 17-ին. Սկսնակների խումբ

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ նոյեմբերի 18-ին

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի մեկնարկը տրվել է նոյեմբերի 17-ին

Առաջադրանքները կազմել են՝

2-3դ դասարաններ – Վալենտինա Թումանյան

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան

Անգլերեն դասավանդողների վերապատրաստում

Բրիտանական խորհրդի համակարգմամբ անգլերեն դասավանդողները վերապատրաստման Future English ծրագրով հոկտեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 22-ը դասընթացների են մասնակցում կրթահամալիրի դասավանդողներ Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը, Նունե Այդինյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը, Աննա Գանջալյանը:

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոնի առթիվ «Մուտք մանկավարժություն» մրցանակի է ներկայացվել Ավագ դպրոցում անգլերեն դասավանդող Նունե Այդինյանի թեկնածությունը:

Թարգմանական աշխատանք

Անգլերեն է թարգմանվել Մարիետ Սիմոնյանի հոդվածը – «Spiritual Armenia is Becoming a Reality»:

Նոյեմբերի 22, ժամը 18:00, առցանց հավաքի հղումը

Օտար լեզու դասավանդողների հավաք-քննարկում. թեմա՝ «Կրթահամալիրի դպրոցներում օտար լեզու դասավանդողների կամավոր ատեստավորման հարցաշարեր՝ ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջների»:

1.Օտար լեզվի ուսուցման հաղորդակցական մոտեցման իրականացումը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ.

1.1  Ձեր սովորողները օտար լեզվով բնագիր տեքստի ունկնդրման կարողությունների զարգացման համար ի՞նչ ուսումնական գործունեության ձևեր են կիրառում ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ՝

ա) տանը

բ) օտար լեզվի ուսպարապմունքների ընթացքում

գ) այլ վայրերում

1.2  Սովորողների օտար լեզվով խոսելու կարողությունների զարկացման համար ի՞նչ ուսումնական գործունեության ձևեր եք կիրառում՝ օգտագործելով ՏՀՏ միջոցները, համացանցի հնարավորությունները՝

 ա) տանը

բ) օտար լեզվի ուսպարապմունքների ընթացքում

գ) այլ վայրերում

 • Կրթական հատուկ կարիքներ ունեցող և օժտված սովորողներին ուսպարապմունքներին լիարժեք ներառելու համար մանկավարժական ի՞նչ հնարքներ եք կիրառում:

1.3  Ձեր սովորողները ընթերցելով հասկանալու ուսումնական գործունեության ի՞նչ ձևեր են  կիրառում ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ՝

ա) տանը

բ) օտար լեզվի ուսպարապմունքների ընթացքում

գ) այլ վայրերում

1.4   Ձեր սովորողները գրելու ուսումնական գործունեության ի՞նչ ձևեր են կիրառում ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ:

ա) տանը

բ) օտար լեզվի ուսպարապմունքների ընթացքում

գ) այլ վայրերում

2. Բլոգային ուսուցում-ուսումնառություն

2.1 Համապատասխանու՞մ է ձեր ուսումնական բլոգը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին:

2.2 Ձեր բլոգի ո՞ր էջերն ու բաժիններն են անընդհատ թարմացվում:

2.3 Բլոգավարության ի՞նչ դրական փորձ եք ձեռք բերել, որոնք կուզենայիք փոխանցել ձեր գործընկերներին:

2.4 Բլոգավարության ի՞նչ չլուծված խնդիրներ ունեք:

2.5 Նշեք 2020-2021 ուստարվա ընթացքում և 2021-2022-ի առաջին ուսումնական շրջանում ձեր բլոգում հրապարակված մի քանի հիշատակման արժանի ուսումնական նյութեր, մեթոդական մշակումներով հոդվածներ, թարգմանություններ, այլոց փորձի ուսումնասիրություններ:

3. Ուսումնական նախագծի մշակումը, իրականացումը, ներկայացումը

3.1 Համապատասխանու՞մ են ձեր առարկայական նախագծերը կրթահամալիրի մանկավարժական լաբորատորիայի մշակած «Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգին»:

3.2 Ինչպիսի՞ն է ձեր առարկայական նախագծերի կառուցվածքը

3.3 Առարկայական նախագծերի որ տեսակներին եք նախապատվություն տալիս. կարճաժամկետ, երկարաժամկետ, շուրջտարյա, համագործակցային, սովորող-սովորեցնող, ընտանեկան:

3.4 Նշեք 2020-2021 ուստարվա ընթացքում և 2021-2022-ի առաջին ուսումնական շրջանում ձեր բլոգում հրապարակված և իրականացրած կամ իրականացվող մի քանի հիշատակման արժանի առարկայական նախագիծ:   

4. Առարկայական ֆլեշմոբ

4.1 Նշեք 2020-2021 ուստարվա ընթացքում և 2021-2022-ի առաջին ուսումնական շրջանում առարկայական ֆլեշմոբի ձեր կազմած առաջադրանքների օրինակներ, որոնք համապատասխանում են օտար լեզվի առարկայական ֆլեշմոբի առաջադրանքների գլխավոր նշանաբանին «Լեզուն հաղորդակցության միջոց է»:

4.2 Տվեք օտար լեզվի ֆլեշմոբների առաջադրանքներին ներկայացվող այս պահանջի հիմնավորումը «Ֆլեշմոբները նպատակաուղղված չեն սովորողների լեզվի իմացությունը ստուգելուն: Ընդհակառակը՝ դրանք օգնում են իմացածը ամրապնդելուն և նոր կարողություններ ձեռքբերելուն»:

5. Ուսուցման ներառականությունը

5.1 Ինչպե՞ս եք կարողանում խուսափել ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսուցչակենտրոն եղանակից:

5.2 Ինչպե՞ս եք կարողանում ուսումնական պարապմունքների ընթացքում ուսումնական գործունեության մեջ ներգրավել ակադեմիական խառը ընդունակություններ և լեզվական տարբեր կարողություններ ունեցող սովորողներին:

6. Ուսումնական ճամփորդություններ    

6.1 Նշեք 2020-2021 ուստարվա ընթացքում և 2021-2022-ի առաջին ուսումնական շրջանում մի քանի հիշատակման արժանի ուսումնական ճամփորդություններ, որոնց պատասխանատուն եք եղել, մասնակցել եք (օտար լեզվով նախապատրաստական աշխատանքներ, օտար լեզվով լուսաբանումներ սովորողների բլոգներում, դպրոցական կայքում):   

7. Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատում

7.1 Սովորողի ուսումնառության արդյունքների ներքին գնահատման ո՞ր ձևին եք նախապատվությունը տալիս. թվանշանային, ձևավորող: Պատասխանը պետք է հիմնավորել:

7.2 Ի՞նչ դեր ունի սովորողի ուսումնական բլոգը նրա ուսումնառության արդյունքների գնահատման գործում:

Մուտքի հղումը

Մասնակիցներ՝ Սուսան Ամուջանյան, Նելլի Գեղամյան, Արևիկ Ներսիսյան, Գայանե Թերզյան

Gerund vs. Infinitive

hate doing smth

like doing smth

enjoy doing smth

look forward to doing smth – անհամբեր սպասել մի բան անելուն I am not looking forward to taking my exams.

mind doing smth – դեմ լինել մի բան անելուն, Do you mind opening the window?

can’t help doing smth – չկարողանալ մի բան չանել, չզսպել մի բան անելու ցանկությունը – I can’t help laughing when I watch French comedies.

can’t stand doing smth – տանել չկարողանալ մի բան անելը I can’t stand your grumbling (փնթփնթալը) all the time.

before doing smth – նախքան մի բան անելը

after doing smth – մի բան անելուց հետո

without doing smth առանց մի բան անելու

by doing something – մի բան անելու միջոցով We learn doing something by doing it.

something needs doing something – ինչ-որ մի բան կարիք ունի մի բան անելու The walls need painting. Պատերը ներկելու կարիք ունեն:

to be worth doing something – This film is worth watching. This book is worth reading.

Infinitive (to do)

want to do

decide to do

offer to do

wish to do

learn to do

somebody needs to do something – ինչ-որ մեկը կարիք ունի մի բան անելու

Topic “Medicine and Health”

Սկսում ենք կատարել նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3դ դասարաններ – Վալենտինա Թումանյան

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Տաթև Աբրահամյան, Անժելա Բլեյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Քալանթարյան

Մուտքի հղումը

Where are you now, Mr. Karapetyan?

I am in Yerevan now. It is the capital city of the Republic of Armenia.

Where were you last summer?

Last summer I was in the village of Kornidzor with my wife and son.

Were you studying English last year?

Yes, we were studying English a little but not very much. We had English lessons once a week.

Who was your teacher?

Our teacher was and now is Mr. Yura Ganjalyan. He is not English but he speaks English well and explains grammar to us very well.

Could you speak English two years ago?

Two years ago I couldn’t speak English. Now I can speak English a little.

Was it very difficult to start learning English?

No, it was not very difficult because we had a very good textbook Essential English

Well, you are lucky because you could get a good teacher and a good textbook.

Yes, I was very glad to begin learning English with Mr. Yura.

———————————-

What about you, Miss Tatev? Could you speak English two years ago?

No, two years ago I couldn’t speak a word. I wasn’t thinking about English. A year ago I began working as a guide, and our manager told me to learn English.

Is it difficult to work and study English at the same time? միևնույն ժամանակ

Yes, it is very difficult because I have to work on my blog in the evenings. I have no free time.

Are you fond of learning English?

Yes, I am very fond of learning English.

What else էլ ի՞նչ are you fond of doing?

I am also fond of reading books, listening to music, and traveling.

I.Enriching vocabulary

1.A customs union is an organization of autonomous countries.

The word autonomous in the sentence is closest in meaning to …

a) massive

b) acclaimed

c) prosperous

d) independent

2. Until the late nineteenth century all rubber was extracted haphazardly from trees found in the jungles of South America.

The word haphazardly in the sentence is closest in meaning to

a) carelessly

b) secretly

c) constantly

d) dangerously

3.Some animals’ coloration uses bold, disruptive markings to scare predators.

The word disruptive in this sentence is closest in meaning to

a) disturbing

b) distinctive

c) brilliant

d) unfavorable

4. Fans are used to circulate air in rooms and buildings. Even though air circulated by a fan is comforting, no fan actually cools the air.

The word actually in this sentence is closest in meaning to

a) legitimately

b) factually

c) truly

d) essentially

5. For women in the 1920s, freedom in dress reflected their new freedom to take up careers. A revolutionary changes closest in meaning e affected the types of clothes worn by most women. For example, trousers became acceptable attire for almost all activities.

The word acceptable in the passage is closest in meaning to

a) usable

b) endurable

c) believable

d) permissible

II.Reading comprehension

By Heart (անգիր)

Some plays are so successful that they run for years on end. In many ways, this is unfortunate for the poor actors who are required to go on repeating the same lines night after night. One would expect them to know their parts by heart and never have cause to falter. Yet this is not always the case.

A famous actor in a highly successful play was once cast in the role of an aristocrat who had been imprisoned in the Bastille for twenty years. In the last act, a jailer (բանտապահ) would always come on to the stage with a letter which he would hand to the prisoner. Even though the noble was expected to read the letter at each performance, he always insisted that it should be written out in full.

One night, the jailer decided to play a joke on his colleague to find out if, after so many performances, he had managed to learn the contents of the letter by heart. The curtain went up on the final act of the play and revealed the aristocrat sitting alone behind bars in his dark cell. Just then the jailer appeared with the precious letter in his hands. He entered the cell and presented the letter to the aristocrat. But the copy he gave him had not been written out in full as usual. It was simply a blank sheet of paper. The jailer looked on eagerly, anxious to see if his fellow actor had learnt his lines by heart. The noble stared at the blank sheet of paper for a few seconds. Then, squinting his eyes, he said: “The light is dim. Read the letter to me.” And he promptly handed the sheet of paper to the jailer. Finding that he could not remember a word of the letter either, the jailer replied: “The light is indeed dim, sir. I must get my glasses.” With this, he hurried off the stage. Much to the aristocrat’s amusement, the jailer returned a few moments later with a pair of glasses and the usual copy of the letter which he proceeded to read to the prisoner.

Choose the right answer

1.Why are actors in some ways unfortunate?

a) They have to remember very long texts by heart.

b) They get bored by repeating the same lines night after night.

c) They are paid less than engineers.

2. The prisoner always insisted that the letter be written on the sheet of paper because

a) he didn’t want to learn the contents of the letter by heart.

b) he wanted everything to be real on the stage.

c) the spectators could see that it was only a blank sheet of paper.

3. Why did the jailer bring a blank sheet of paper instead of the letter?

a) He didn’t do it on purpose. He had simply been mistaken.

b) He did it on purpose because he didn’t like the famous actor.

c) He simply wanted to make sure that the famous actor knew his part by heart.

III. Complete the following sentences

 1. If you were in my position, what …
 2. If I … , I will let you know.
 3. I would follow that advice if I …
 4. I would have passed the exam if I ….
 5. I am not looking forward to …
 6. Instead of … you should see a doctor.
 7. Don’t you think this room needs …
 8. You should avoid ….
 9. You should give up …
 10. Before … I always wash my teeth.
 11. Not only …
 12. Never …
 13. You had better …
 14. I would rather …
 15. No sooner …
 16. Hardly …
 17. Only then …
 18. Whatever you do you can’t …
 19. I would rather you …
 20. He wondered why …

Առաջադրանքը կատարել են՝

Աշոտ Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ 17-ին:

Հայկ Խաչատրյանը – նոյեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ 17-ին:

Մարիա Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ 17-ին:

Հրակ Քոսպեքեան – նոյեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյան – նոյեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Սոնա Բալայանը – նոյեմբերի 20-ին: Պատասխանել եմ 22-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – նոյեմբերի 15-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 26: Չէի նկատել, որ հենց նույն օրը պատասխանել է:

Դանղյան Արսեն – նոյեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ 26-ին:

I.Insert a, an or the if necessary

 1. Peter thinks that this is quite … cheap restaurant.

2.All … children like sweets.

3.All … children ran out of the house.

4.It was such … enormous tort that nobody was able to eat it up.

5….copper is lighter than … gold.

II.Use the verbs in their right tenses.

 1. She (to be) usually in time for her lessons.
 2. He (to tell) me everything yesterday.
 3. They already (to build) a new bridge across this river.
 4. The teacher (to correct) the mistakes if you make any.
 5. Father said that he (to buy) a new bicycle the following month.

III.Use the adjectives in their correct degrees of comparison

 1. There was (little) water in the jug than I had expected.
 2. Tom is (young) than his brother. He is (young) in the family.
 3. Gyumri is one of (beautiful) towns in Armenia.
 4. Henry is a good carpenter. Tom is a (good) carpenter than Henry. Max is (good) carpenter in our village.
 5. That is not enough. Give me some (much) money.

IV.Մոդալ բայերի և նրանց համարժեքների կիրառումը

can – ը միայն ներկա ժամանակի համար է: Այլ ժամանակների համար օգտագործվում է to be able to

Ես կարողացա – I was able to …

Ես կկարողանամ – I will be able to …

Ես կարողացել եմ – I have been able to ….

Նա ասաց, որ կկարողանա – He said that he would be able to ….

Նա սաց, որ կարողացել է – He said that he had been able to ….

could – կարողանում էի, կարողանում էր

I could read and write when I was 7.

May – միայն ներկա ժամանակով է գործածվում: Այլ ժամանակների համար օգտագործվում է to be allowed to do something

May I … կարելի՞ է …

You may go out. Կարող ես դուրս գնալ:

I was allowed to go out. Ինձ թույլատրեցին դուրս գնալ:

You will be allowed to go out. Քեզ կթույլատրեն դուրս գնալ:

He said that I would be allowed to go out, Նա սաց, որ ինձ կթույլատրեն դուրս գնալ:

He said that he had been allowed to go out. Նա սաց, որ իրեն թույլատրել են դուրս գնալ:

might – կարող է գործածվել may-ի անցյալ միայն անուղղակի խոսքում:

He said: “You may go out.” He said that I might go out.

Մնացած դեպքերում might ձևը արտահայտում է թեթև հնարավորություն:

He might be at home now. Հնարավոր է նա տանն է հիմա:

Must – միայն ներկա ժամանակով է գործածվում: Մնացած ժամանակների համար օգտագործվում է «have to» ձևը:

I must do this work. Ես պետք է անեմ այս աշխատանքը:

I had to do that work. Ես պետք է անեի այդ աշխատանքը: Կամ՝ ես ստիպված էի անել այդ աշխատանքը:

I will have to do … Ես ստիպված կլինեմ …

He said that he would have to … Նա ասաց, որ ստիպված կլինի …

Must I do this work? Yes, you must. No, you needn’t. Ո՚չ, կարիք չկա:

Use modal verbs or their equivalents in these sentences. Օգտագործեք մոդալ բայերը կամ նրանց համարժեքները հետևյալ նախադասություններում:

 1. …. I use your dictionary?
 2. I lived a long way from my office and I … get up very early.
 3. … I come to the office on Sundays? No, you ….
 4. He …. speak French very fluently.
 5. I … to help you in a month or two.
 6. The teacher …. us to use a dictionary.
 7. Mother said that we … to make our beds ourselves.
 8. I … to solve that math broblem.
 9. … I ask you a question?
 10. I think you (not to be allowed) to use a dictionary during the examination.

V.When did you last publish something on your blog? What was it about?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ 17-ին:

Գոհար Կարագյանը – դեկտեմբերի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Author: Mariet Simonyan

Spiritual Armenia is not a myth, it is not a brain delusion. I was thinking about this while standing in the yard of the “Holy Resurrection” Church in Tsaghkunk, listening to the general education mentor of the “Gagarin” project, Ashot Bleyan, the founder of the Mkhitar Sebastatsi Educational Complex: “Give Armenia a deep breath, put heart and soul in your work, bring love and devotion, and Armenia will rise from the ashes like Phoenix.” And Armenia is the villages Tsaghkunk, Zovaber, the EduComplex  young learners and these healthy energetic young people of the basin of Lake Sevan that give breath and soul to Armenia, and also these teachers who have made summer a holiday for their learners. Give life to education and it will become a kind of spiritual chant, ritual, educational camp, public event, educational-human connection connecting town and ․․․ And this life-assirting education will create a citizen who appreciates his land and water, his trees and flowers,  mountains and valleys, his spiritual chants and national rituals and culture.

I met the campers in the yard of Holy Resurrection Church. I am looking at the teachers who are coordinating the camp work. Healthy, colorful faces and happy conversation ․․․ Stories from the camp days; real camp mood, camp activities, camp life.

The Tsaghkunq “Holy Resurrection” church is a basilica. It is impressive and has the breath of God, but there is a lack of human care here. To put it mildly, it is in a deplorable state. When was the last time these walls heard a spiritual chant? Was there been a liturgy here? When, in which year? And now the campers and teachers of Tsaghkunq, Zovaber, Sebastatsi are singing here. The church is filled with prayer. The church becomes a church with the people, it is nourished by spiritual chants and prayers. Mr. Bleyan suggests holding morning services in the church of the village, like the teachers and learners of the EduComplex do in the Holy Trinity Church in Yerevan.

When some weeks ago we were speaking about this educational project in the village, I doubted whether the city children would be able to live a camp life in the village, during their holidays for ten days. Wouldn’t they get bored? What would they do in the village? Would the village families be able or would they want to host the children in their houses? On the other hand, my experience over the years told me that not everything in our unique educational world can be explained by logic. So many seemingly impossible things have come true! During my long and hard pedagogical experience in our Mkhitar Sebastatsi EduComplex I have witnessed so many seemingly impossible, surprising, and admiring situations! However, suspicion arose again. Could such a camp be organized in such a situation? Depressed people, disturbing situation in Gegharkunik region, full of worries and problems ․․ This was weeks ago.

And today I went to Tsaghkunq with a group of teachers from our EduComplex. It was the third pedagogical gathering with the “Gagarin” project, this time in Tsaghkunk. I went to participate in the pedagogical meeting, but I had in mind to see the camp with my own eyes. Of course, I look through the “Gagarin project-general education” website, I read and watch the stories published on it, but what you see with your own eyes and hear with your own ears, is different. It already has a documentary value.

Listen, it’s hard to imagine a more interesting story.

Our Sebastatsi pedagogy is special because it always has a tendency to surprise and admire in its constant development. We have set ourselves the task of transmitting and disseminating our pedagogy. And we do it with love and responsibility. Spiritual Armenia is not a dream and it is not something to dream of. It can become a reality through my, your, other’s efforts.

Today, the Gagarin project has created one of the opportunities to implement it. Ashot Bleyan, the general education manager of the project, mentor, is carrying out that transfer-dissemination with his colleagues. Author pedagogy is transmitted through educational camps, joint rituals, educational trips, jointly implemented projects and pedagogical gatherings.

That pedagogy is inspiring because it drives educators and learners to activities where they are able to express themselves with all their talent and abilities. The teachers Mkhitar Sebastatsi EduComplex admire their colleagues from Tsaghkunq and Zovaber. Gohar Yeghoyan, Suzy Margaryan, Iveta Janazyan can talk for hours about those capable people.

Our latest pedagogical gathering was aimed at this pedagogical partnership.

I.Enriching our vocabulary

You may use a dictionary while doing this task.

1.The point at which pain becomes intolerable is known as the pain perception threshold.

The word intolerable in this sentence is closest in meaning to

a) elusive

b) altered

c) intensified

d) unbearable

2. Nutritional additives (սննդային հավելումներ) are utilized to restore (վերականգնել) nutrients lost during production, to enrich certain foods in order to correct dietary deficiencies, or to add nutrients to food substitutes.

The word enrich in this sentence is closest in meaning to

a) alter

b) enhance

c) produce

d) restore

3.In modern manufacturing production facilities that produce equipment sensitive to environmental contamination (շրջակա միջավայրի աղտոտում), a dust-free (փոշեզուրկ) working area with strict temperature and humidity controls is of vital importance.

The word vital in this sentence is closest in meaning to

a) indispensable

b) lively

c) extreme

d) dubious

4. Human populations are classified in terms of genetically transmitted traits (դասակարգվում են գենետիկորեն փոխանցվող հատկանիշներով). …Ongoing investigations track the history of evolution and its genetic changes…

The word ongoing in the sentence is closest in meaning to

a) current

b) thorough

c) proposed

d) temporary

Institutional changes helped revitalize political democracy.

The word revitalize in this sentence is closest in meaning to

a) intensify

b) establish

c) reform

d) reform

II.Reading comprehension

The Facts

Editors of newspapers and magazines often go to extremes to provide their readers with unimportant facts and statistics. Last year a journalist had been instructed by a well-known magazine to write an article on the president’s palace in a new African republic. When the article arrived, the editor read the first sentence and then refused to publish it. The article began: “Hundreds of steps lead to the high wall which surrounds the president’s palace.” The editor at once sent the journalist a telegram instructing him to find out the exact number of steps and the height of the wall.

The journalist immediately set out to obtain these important facts, but it took him a long time to send them. Meanwhile, the editor was getting impatient, for the magazine would soon go to press. He sent the journalist two urgent telegrams. but received no reply. He sent another telegram informing the journalist that if he did not reply soon, he would be fired. When the journalist again failed to reply, the editor reluctantly published the article as it had originally been written. A week later, the editor, at last, received a telegram from the journalist. Not only had the poor man been arrested, but he had been sent to prison as well. However, he had at last been allowed to send a cable in which he informed the editor that he had been arrested while counting the 1084 steps leading to the 15 foot wall which surrounded the president’s palace.

Answer the questions

 1. Did the journalist want to complete the task set by the editor?
 2. Did he send the editor a telegram on time?
 3. Why was the editor getting impatient?
 4. What did the editor threaten to do?
 5. When did the journalist send a telegram?
 6. Why had he been imprisoned?
 7. What is your opinion about journalists’ work?
 8. How would you act if you were a journalist and had such an editor?

III.Sentences beginning with not only … but … as well, only then, never has somebody done something, hardly …when, no sooner … than

Not only … but …as well – ոչ միայն… այլ նաև ,

Not only had he checked my composition but he had given valuable instructions as well. Նա ոչ միայն ստուգել էր իմ շարադրությունը, այլ նաև արժեքավոր ցուցումներ էր տվել:

only then – միայն այդ ժամանակ

Only then did he understand that I was not guilty. Միայն այդ ժամանակ նա հասկացավ, որ ես մեղավոր չէի:

Never have I betrayed my close friends. Երբեք չեմ դավաճանել իմ մոտիկ ընկերներին:

hardly … when հազիվ … երբ

Hardly had I locked the door when someone knocked at it. Հազիվ էի ես կողպել դուռը, երբ ինչ-որ մեկը թակեց այն:

no sooner … than – չհասցնել մի բան անել, երբ …

No sooner had I hung off than the telephone rang again. Չէի հասցրել անջատել հեռախոսը, երբ այն նորից զանգեց:

IV. Translate into English

Չէի հասցրել տաքսի նստել, երբ վարորդն ասաց, որ բենզին չունի:

Չէր հասցրել վիրաբույժը տուն մտնել, երբ զանգեցին նրան և ասացին, որ նա հիվանդանոց գնա անմիջապես:

Հազիվ էի ես տուն հասել, երբ մեր տնօրենը հաղորդագրություն ուղարկեց ինձ:

Միայն այդ ժամանակ նա հասկացավ, որ պարտվել է խաղը:

Միայն այդ ժամանակ մենք գիտակցեցինք մեր սխալը:

Երբեք ես չեմ լքել իմ հայրենիքը:

Երբեք ես չեմ մոռացել իմ առաջին ուսուցչի խորհուրդները:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ռուբեն Գալստյանը – նոյեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – նոյեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հրակ Քոսպեքեանը – նոյեմբերի 10-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 11-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – նոյեմբերի 10-ին: Պատասխանել եմ 14-ին:

Սոնա բալայան – նոյեմբերի 13-ին:Պատասխանել եմ 14-ին:

Ջուլիետա Պապիկյան – նոյեմբերի 13-ին: Պատասխանել եմ 14-ին:

Գոհարինե Ազնաուրյան – նոյեմբերի 14-ին: Պատասխանել եմ 15-ին:

Արամ Հովհաննիսյան – նոյեմբերի 14-ին: Պատասխանել եմ 15-ին:

Դանղյան Արսեն – նոյեմբերի 17-ին: Պատասխանել եմ 18-ին:

Պատկանելիություն ցույց տվող of դարձվածքը և գոյականների ստացական հոլովը:

The girl’s name is Gohar. The name of the girl is Gohar.

The boy’s father is a teacher. The father of the boy is a teacher.

My friend’s son is 10. The son of my friend is 10.

Հոգնակի գոյականների ստացական հոլովը

The girls’ names are Gohar and Anush. The names of the girls are Gohar and Anush.

The boys’ fathers are engineers. The fathers of the boys are engineers.

My friends’ sons are 10 and 12. The sons of my friends are 10 and 12.

Expressions – phrases արտահայտություններ

Tell the time – ժամն ասել

Can you tell me the time, please?

What time is it? Ժամը քանի՞սն է:

For example – օրինակի համար

What is the meaning of սեղան in English? The meaning of սեղան in English is a table.

Կամ What is the English for սեղան? The English for սեղան is a table.

Text for reading comprehension

When does a teenager become an adult?

In many countries, boys are considered to be adults on their 18th birthday, but in some countries, you have to do something special to enter the world of adults.

On the island of Papua New Guinea, there lives a tribe near the Sepik River which is full of crocodiles. These people believe that crocodiles made the Earth and the people and that their ancestors were crocodiles. When it is time for teenage boys to become men, a “crocodile ceremony” takes place. The boys are taken to a hut called “The Crocodile Nest”. The hut is full of crocodile teeth and skulls. The boys are told to think of their crocodile “fathers and mothers” to help them to be strong and brave. Then they are beaten several times a day for six weeks. The boys play the drums during their time in the hut. This helps them to feel that they become stronger and braver. They say that the boys do not feel pain when they are beaten. The people in the tribe believe that after such ceremonies boys will not be afraid to be alone in the dangerous forest.

When the ceremony is over, there is singing and dancing and the teenagers are given adult responsibilities in the village.

Answer the questions.

 1. What is special about the place where this tribe lives?
 2. What do the people in the tribe believe?
 3. Why do the teenage boys go to the “Crocodile Nest”?
 4. What do the boys do in the “Crocodile Nest” and why are they beaten?
 5. How do the boys’ lives change after the ceremony?

II.   need doing something և need to do something

Սենյակը վերանորոգման կարիք ունի: The room needs repairing.

Քո վերնաշապիկը արդուկելու կարիք ունի: Your shirt needs ironing.

Բայց եթե մարդը կարիք ունի մի որևէ բան անելու, ապա պետք է գործածել «need to do something» արտահայտությունը:

Օրինակ՝ I need to iron this shirt.

I need to repair this room.

Choose the right word. 

 1. She (needs to mend, needs mending) the carpet.
 2. The walls of the apartment (need to paint, need painting).
 3. Your hands (need to wash, need washing).
 4. They (need to discuss, need discussing) this matter.
 5. The dog is too thin. It (needs feeding, needs to feed) properly.

III. Կան գործողություններ, որոնք սովորաբար մարդն ինքը չի անում: Նա դրանք անել է տալիս: Օրինակ՝ ատամը հեռացնելը կամ բուժելը, մազերը կտրելը, տաբատը կարճացնելը, բնակարանում ջրատաքացուցիչ տեղադրելը և այլն:

Համեմատենք այս երկու նախադասությունները.

Ես փոխեցի խոհանոցի ջրի ծորակը:  I changed the water tap in the kitchen.

Ես փոխել տվեցի խոհանոցի ջրի ծորակը: I had the water tap changed in the kitchen.

մի բան անել տալ – have something done (have + առարկան + բայի երրորդ ձևը)

Ես տաբատս կարճացնել տվեցի: I had my trousers made shorter.

-Ի՞նչ ես անում այստեղ:  What are you doing here?

-Տաբատս եմ կարճացնել տալիս: I am having my trousers made shorter.

-Ջուրը անընդհատ կաթում է ծորակից: Water is constantly dripping from the tap.

-Ես վերանորոգման կտամ այն: I will have it fixed.

Ուրեմն have-ն է ընդունում ժամանակների փոփոխությունը:

Translate the sentences into English

 1. Ես վերանորոգման տվեցի մեր փոշեկուլը:
 2. Ցուրտ է և ես չեմ կարողանա լվալ իմ ավտոմեքենան: Ես լվալ կտամ այն:
 3. Վարսահարդարը կտրեց նրա մազերը: Նա կտրել տվեց իր մազերը:
 4. Ինչ ես անում հիմա: Ես տունն եմ մաքրել տալիս հիմա:
 5. Ատամնաբույժը պլոմբեց (fill in) իմ առջևի ատամը (Ես պլոմբել տվեցի իմ առջևի ատամը):
 1. Տրված բոլոր արտահայտություններով խոսողը լռություն է ուզում, բայց այդ արտահայտությունները տարբերվում են միմյանցից քաղաքավարության աստիճանով: Կարո՞ղ եք դրանց հաջորդականությունը այնպես դասավորել, որ ամենաքաղաքավարի ու մեղմ խնդրանքից աստիճանաբար անքաղաքավարի դառնա և վերջանա կոպիտ հրամանով:

a)Quiet, please. B)I am terribly sorry to bother you, but would you mind being a little less noisy? c)Could you please be quiet? D)Shut up! E)Will you be quiet, please? F) Would you mind being a bit quieter? G) Shhhh!

 1. a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – նոյեմբերի 1-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Արամ Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 1-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – նոյեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ջուլիետա Պապիկյանը – նոյեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեանը – նոյեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 7-ին:

Գոհար Կարագյանը – նոյեմբերի 20-ին: Պատասխանել եմ 22-ին:

Կրթահամալիրի դպրոցներում օտար լեզու դասավանդողին ներկայացվող հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջները.

 • օտար լեզվի դասավանդման հաղորդակցական մոտեցումն իրականացվում է ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

Օտար լեզվով տեքստը ունկնդրելու ուսուցումը

 • Սովորողներն իրենց տան համակարգիչով լսում են Բրիտանական խորհրդի նոր կայքի ձայնագրությունները  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
 • Սովորողները, որպես ինքնակրթություն, սկսում են կատարել www.english-test.net կայքի ունկնդրելու վարժությունները տանը սեփական համակարգիչով:
 • Դասավանդողը www.lingualeo.ru կայքից ընտրում է իր դասարանի սովորողների լեզվական իմացության մակարդակին համապատասխան տեքստեր ունկնդրելու համար
 • Սովորողներին առաջարկվում է լսել ձայնագրություն կամ կենդանի խոսք կամ դիտել տեսաֆիլմ և պատասխանել հարցերին
 • Ընտրել տրված նկարների շարքից ունկնդրած տեքստին համապատասխանողը
 • Տրված պնդումների մեջ տարբերակել ճիշտն ու սխալը (True/False)
 • Լսել նախադասությունների խումբը երկու անգամ և որոշել, թե որ նախադասությունն է ավելացել կամ պակասել
 • Լսել իմաստով նման երկու տեքստ և բացահայտել տարբերությունները 

Խոսելու ուսումնական գործունեության ձևերը  ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

Ընթերցելով հասկանալու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներին առաջարկվում է էլեկտրոնային տեքստն ընթերցելու ընթացքում գտնել և տարբեր գույներով ընդգծել տեքստի բովանդակության համար առանցքային բառերը, նախադասություններն ու պարբերությունները :
 • Առաջարկվում է վերադասավորել տեքստը` վերականգնելով նախադասությունների, պարբերությունների խառնված հերթականությունը. Ընթերցելուց հետո ներկայացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը, իրադարձությունների հաջորդականությունը
 • Համացանցում փնտրել և գտնել տվյալ թեմային վերաբերող տեղեկատվություն
 • http://www.superteacherworksheets.com/comprehension.htmlկայքից դասավանդողը ընտրում է իր սովորողների լեզվական կրողություններին համապատասխան տեքստեր

Գրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Գրել տեքստեր` հետևելով համացանցում գտած ուսումնասիրող թեմայի վերաբերյալ նմուշ տեքստերին կամ ձևաչափին
 • Նախօրոք պատրաստած անձնական քարտի լրացում դասարանում
 • Դասավանդողը նախօրոք մուտքագրում է ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ երկխոսությունների տարբեր սկիզբներ, իսկ սովորողներին առաջարկվում է դասարանում ավարտել երկխոսությունները` աշխատելով զույգերով
 • Համացանցում գտած ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող նկարի նկարագրում
 • Դպրոցական առօրյայի նկարագրում դպրոցական կայքում` դասավանդողի օգնությամբ

Դասավանդողը պետք է կարողանա իրականացնել բլոգային և նախագծային ուսուցում

 • Դասավանդողը պետք է կարողանա ստեղծել ուսումնական նյութեր ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ և հրապարակել դրանք բլոգում:

Ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջները

 • Ուսումնական նյութը պետք է ունենա տվյալ ուսումնական առարկային վերաբերող գիտելիքների և կարողությունների փոխանցման կամ բացահայտման նպատակ:
 • Ուսումնական նյութը պետք է մատչելի լինի տվյալ տարիքային խմբի սովորողների համար:
 • Ուսումնական նյութը կարդալով և ուսումնասիրելով՝ սովորողի համար պետք է պարզ լինի, թե ինչ գիտելիքներ և կարողություններ է նա ձեռք բերելու տվյալ ուսումնական նյութի շնորհիվ:
 • Ուսումնական նյութը պետք է ունենա փոխանցված, բացահայտված գիտելիքների և կարողությունների ստուգման և գնահատման գործիքներ:

Ուսումնական նախագծի մշակումը, իրականացումը և ներկայացումը

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը

 • Նախագծի վերնագիրը
 • Նախագծի նպատակը, որն իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի ձևակերպում է, որի լուծումը տալիս է նախագծի իրականացումը:
 • Նախագծի իրականացման ժամկետները
 • Մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը
 • Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները
 •  Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը
 •  Վերջնական արդյունքի (հոդված, պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, թարգմանություն, այլ) հանրային ներկայացում-պաշտպանություն
 • Անդրադարձ. սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում

Դասավանդողը պետք է կարողանա կազմել և իրականացնել տարբեր տեսակի ուսումնական նախագծեր


Նախագծերի տեսակները.

կարճատև նախագիծ – Հագուստի գնումներ և ուտելիք պատվիրելը սրճարանում

երկարատև նախագիծ – «Սովորում ենք գրել» , «Teenagers» 

շուրջտարյա նախագիծ – «Մարդիկ, որ ոգեշնչում են մեզ – People who inspire us»

համագործակցային նախագիծ – Բազմալեզու սեբաստացիներ,

սովորող-սովորեցնող նախագիծ – Meeting with primary school students

ընտանեկան նախագիծ – International Children’s Book Day ,

Դասավանդողը պետք է կարողանա կազմել առարկայական ֆլեշմոբի առաջադրանքներ

Ֆլեշմոբի առաջադրանքներին ներկայացվող պահանջները.

 • Ֆլեշմոբի առաջադրանքները պետք է հեղինակային լինեն
 • Ֆլեշմոբները նպատակաուղղված չեն սովորողների լեզվի իմացությունը ստուգելուն: Ընդհակառակը՝ դրանք օգնում են իմացածը ամրապնդելուն և նոր կարողություններ ձեռքբերելուն:
 • Ֆլեշմոբի գլխավոր նշանաբանը՝ «Լեզուն հաղորդակցության միջոց է»:

Դասավանդողը պետք է կարողանա և թվանշանային և ձևավորող ձևով գնահատել սովորողների գիտելիքները և կարողությունները:

Նոյեմբերի 3, ժամը 15:00

Առցանց հանդիպում օտար լեզու դասավանդողների հետ. «Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող ուսուցչի կամավոր ատեստավորումը հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներին համապատասխան»:

Նոյեմբերի 3, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Նոյեմբերի 4, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Նոյեմբերի 10, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Նոյեմբերի 11, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Նոյեմբերի 17, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Նոյեմբերի 18, ժամը 19:00

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ

Նոյեմբերի 22, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց գրական ակումբ

Նոյեմբերի 24, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Նոյեմբերի 25, ժամը 19:00

Ժամը 19:00

Nelli Geghamyan

During October and November we are providing the beginners with Business trainings. The trainer is professional Armine Mkrtumyan, a financial analyst. She has been working in the Armenian banking system for over twenty years and knows everything about the business in Armenia.

The meetings are agreed to be provided every Thursday and Saturday. We have already had two meetings. During the previous meeting, Armine taught the participants how to choose and develop realistic business ideas and how to understand whether they will really work in Armenia or not.

There are two methods which she suggests that we use. The first method is called Brainstorming. The method is as follows: a group of people offer different ideas and the craziest ones are accepted. Then by using Macromethod and Micromethod way they choose the most realistic ideas and consider them. The second method is SWOT analysis. We choose the idea and analyze it by revealing its Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats.

As ex-banker I used to work with this method very successfully and usually was able to find the best decisions to solve the problems I faced.

Susan Amujanyan

I have planned to work with the “Sunchild” environmental festival, during which there will be environmental films screenings, discussions, environmental actions, etc. My students and I will connect this festival with our educational complex. This will allow us to learn about local environmental issues and then create films on those topics. Tomorrow we are going to meet the Sunchild Project team in our College.

I.Reading Comprehension

Double Life of Alfred Bloggs

These days people who do manual work often receive more money than clerks who who work in offices. People who work in offices are frequently referred to as “white collar workers” for the simple reason that they usually wear a collar and tieto go to work.Such is human nature, that a great many people are often willing to sacrifice higher pay for the privilege of becoming white-collar workers. This can give rise to curious situations, as it did in the case of Alfred Bloggs who worked as a dustman for the Elsemore Corporation.

When he got married, Alf was too embarrassed to say anything to his wife about his job. He simply told her that he worked for a corporation. Every morning, he left home in a fine black suit. He then changed into overalls and spent the next eight hours as a dustman. Before returning home at night, he took a shower and changed back into his suit. Alf did this for over two years, and his fellow dustman kept his secret. Alf”s wife has never discovered that she married a dustman and she never will. he will soon be working in an office as a junior clerk. He will be earning only half as much as he used to, but he feels that his rise in status is is well worth the loss of money. From now on he will wear a suit all day, and others will call him “Mr Bloggs. m not Alf.”

Why didn’t Alfred want his wife to find out the truth about his work?

Can you express the meaning of this sentence by using other words? Alfred was too embarrassed to say anything to his wife about his job.

What is more important for Alfred: money or social status?

Would you act like Alfred if you couldnt’ find a proper job?

II. Paraphrase the following sentences leaving the meaning the same. Use other words and phrases.

For example:

These days, people who do manual work often receive far more money than clerks who work in offices.

In today’s world, persons who do work with their hands, generally get much more wages than people working in offices.

a) Such is human nature, that a great many people are often willing to sacrifice higher pay for the privilage of becoming white collar workers.

b) This can give rise to curious situations.

c) He was too embarrassed to say anything about his job.

d) He will be earning only half as much as he used to.

III. Do you know how to use the word “worth”?

A two-room flat worths $45000 in Yerevan.

This film is worth watching.

The game doesn’t worth the candle.

Choose the correct words in the following:

1.(Is) (Does) it worth five pounds?

2. Is this worth (buying)(to buy) ?

3. Your car (does) (is) not worth $1000.

4. I don’t think it is worth (to go) (going) to all that trouble.

Do you know the usage of used to do something, be used to doing something, get used to doing something,

I used to go to movies very often when I was young. Ես շատ հաճախ էի կինո գնում, երբ երիտասարդ էի:

I was used to going to movies when I was young. Ես սովոր էի կինո գնալուն, երբ երիտասարդ էի:

I got used to going to movies very often when I was young. Երբ երիտասարդ էի, շատ հաճախ կինո գնալու սովորություն ձեռք բերեցի:

Translate these sentences into English

Երբ նա ուսանող էր, հաճախ էր պատքով փող վերցնում և չէր վերադարձնում պատքը:

Դու սովո՞ր ես անկողնում կարդալուն:

Ե՞րբ ես ձեռք բերել անկողնում հեռուստացույց դիտելու սովորությունը:

Stop to do something or stop doing something?

We stopped to have lunch at one pm.

We stopped eating when the teacher came in.

Ես կանգ առա, որպեսզի նորից բացատրեմ նրան ամեն ինչ:

Ես դադարեցրեցի բացատրելը, երբ նա գլխով արեց (nod), որ ամեն ինչ հասկանում է:

Remember to do something (հիշել, որ պետք է մի բան անել) or remember doing (հիշել, որ նախկինում մի բան ես արել)something

Translate

Հիշիր, որ կողպես դուռը:

Հշու՞մ ես, թե ինչպես էինք մենք լողալ սովորում այս գետում:

regret to do something (ափսոսանքով ես ասում, որ մի բան ես անելու) or regret doing something (ափսոսում ես, որ մի բան ես արել նախկինում)?

Ափսոսանքով պետք է ասեմ, որ դուք չեք անցել քննությունը:

Ափսոսում եմ, որ այդքան ժամանակ եմ ծախսել այդ ուսումնական առարկան սովորելու վրա:

need to do (երբ մարդը մի բան անելու կարիք ունի) something and need doing something (երբ մի առարկա կարիք ունի մի բան անելուն)

Այս տունը վերանորոգման կարիք ունի:

Ես կարիք ունեմ վերանորոգելու իմ տունը:

would rather , had better

I would rather do that work without being asked to do it. (would rather-ից հետո to չկա)

Լավ կլիներ, որ ես այդ աշխատանքը անեի առանց ինձ խնդրելու, որ անեմ այն:

You had better do that work – Լավ կլիներ, որ դու այդ աշխատանքը անեիր:

Երբ would rather-ից հետո փոխվում է գործողություն կատարողը, ստորոգյալը անցյալ ժամանակում է դրվում:

I would rather you did this work.

Translate

Լավ կլիներ, որ ես ավտոմեքենա վարել սովորեի:

Լավ կլիներ, որ դու ավտոմեքենա վարել սովորեիր: (երկու տարբերակով)

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – հոկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – հոկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ջուլիետա Պապիկյան – հոկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – հոկտեմբերի 26-ին: Պատասխանել եմ 30-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – հոկտեմբերի 27-յն

I.Choose the right word

1.She (do, make) a lot of mistakes in his dectations.

2.I didn’t (tell, say ) him anything.

3.How (many, much) hours do you usually spend on your lessons every day?

4.I saw him (lately, late) in the evening.

5.I haven’ (yet, still) decided anything.

II. Use the verbs in the correct tense form.

1.Lock the door! – But I already (to lock) it.

2. I never (to be) to London.

3.I (to watch) TV at 7 pm yesterday when my friends came to see me.

4.This bridge (to be built) last year.

5. He said that he (to leave) for Paris 3 days later.

III. Put questions to the underlined words.

1.This poem was written by Charents.

2. We have been to this city for six days.

3. This watch is made of gold.

4.They were speaking in a low voice.

5.The woman was wearing a blue jacket.

IV. Turn into indirect speech

1.She said, “I’ll wait for him.”

2. He said to me, “You may use my dictionary.”

3.She asked him, “How many umbrellas did you take to the umbrella maker yesterday?”

4.Hob said, “I was born in 1960.”

5.The captain said to the sailor, “Raise the flag.”

V. Translate into English

1.Բաժակի մեջ ավելի քիչ ջուր կար, քան ես կարծում էի:

2. Ես համոզված չէի, որ կկարողանամ թարգմանել այդ տեքստը առանց բառարանի:

3. Երբ ես փողոցն էի անցնում, ինչ-որ մեկը հարցրեց, թե որն է մետրոյի ամենամոտ կայարանը:

4.Մենք չենք հանդիպել դպրոցն ավարտելուց ի վեր:

5. Մեր տան դիմաց դպրոցի մի նոր շենք է կառուցվում:

VI Present one of your blog entries in English. Ներկայացրեք ձեր բլոգի հրապարակումներից որևէ մեկը անգլերեն:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 4-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 7-ին:

Մարիա Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Սեպտեմբերի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը իրականացվեց «օտար լեզու» բնագավառի դասավանդողների (8 դասավանդող) վերապատրաստումը:

Օտար լեզու դասավանդողների հավաք է իրականացվել սեպտեմբերի 15-ին:

Կազմվել և Մանկավարժության լաբորատորիա է ներկայացվել 2021-ի առաջին ուսումնական շրջանի առարկայական նախագծերը:

Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի երրորդ կուրսի ուսանողների ընթացիկ մանկավարժական փորձառությունը կրթահամալիրում.

Հոկտեմբերի 5-ին՝ աշնանային մանկավարժական բաց հավաքի առաջին օրը, բաց համագործակցային դաս կազմակերպեցին Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանցիները (դասավանդող՝ Իրինա Ապոյան) և թիվ 105 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանցիները (դասավանդող Շուշան Իսրայելյան):

Հոկտեմբերի 8-ին աշնանային մանկավարժական բաց հավաքի շրջանակներում կայացավ բաց դաս քննարկում՝ «Գենդերային հավասարություն» թեմայով (դասավանդող՝ Սիլվա Հարությունյան):

Հոկտեմբերի 11-ին Նունե Այդինյանի 11-րդ դասարանցիները հրավիրեցին իրենց նախագծի վերջնական արդյունքի քննարկմանը:    

Ջուլիետա Սիմոնյանին է ներկայացվել 2021-2022 ուստարվա 9-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Հոկտեմբեր ամսվա անգլերենի ֆլեշմոբի մեկնարկը տրվել է ամսի 20-ին:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական առցանց սեմինարները վարում եմ վերապատրաստված դասավանդողները:

Բրիտանական խորհրդի համակարգմամբ անգլերեն դասավանդողները վերապատրաստման Future English ծրագրով հոկտեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 22-ը դասընթացների են մասնակցում կրթահամալիրի դասավանդողներ Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը, Նունե Այդինյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը, Աննա Գանջալյանը և Անի Մրտեյանը:

Այս վերապատրաստումը համարժեք է դասավանդողների ատեստավորման 4 կրեդիտային արժեքին: Պարապմունքները լինելու են հեռավար, առցանց:

Հոկտեմբերի 11-ից վերսկսվեցին անգլերենի առցանց պարապմունքները դասավանդողների հետ:

Հոկտեմբերի 11,     

Հոկտեմբերի 20-ին

Հոկտեմբերի 21-ին

Հոդված

Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հարցաշարերը. Արդյոք ճիշտ է ընտրված ռազմավարությունը

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Նախագծի մշակումը և ներկայացումը կրտսեր դպրոցի բարձր դասարաններում

Գերմանիայի կրթական դուալ (երկակի) համակարգը, կամ բոլորի՞ն է անհրաժեշտ ավագ դպրոցում սովորելը

Մասնակիցներ՝ Նելլի Գեղամյան, Սուսան Ամուջանյան, Աննա Հարությունյան, Արևիկ Ներսիսյան

Յուրաքանչյուր դասավանդող անգլերեն ներկայացնում է վերջին նախագիծը, որն իրականացրել է սովորողների հետ: Ներկայացումը հրապարակում է բլոգում:

Առցանց հարթակի հղումը

2-3-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

4-5-րդ դասարաններ – Հայկուհի Հովհաննիսյան

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյան

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան

Time, Days, Months, Seasons

It is 6 o’clock.

It is 5 minutes past 6. It is 10 minutes past 6. It is a quarter past 6. It is 20 minutes past 6. It is 25 minutes past 6. It is half past 6. It is 25 minutes to 7. (կամ 6 – 35) It is 20 minutes to 7. It is a quarter to 7. It is 10 to 7. It is 5 to seven. It is 7 o’clock.

We have our online lessons at 7 pm. Am -կեսօրից առաջ, pm – կեսօրից հետո.

Our lessons at school begin at 9 am.

Շաբաթվա օրերի հետ օգտագործվում է on նախդիրը:

Sunday – կիրակի

Monday – երկուշաբթի

Tuesday – երեքշաբթի

Wednesday – չորեքշաբթի

Thursday – հինգշաբթի

Friday – ուրբաթ

Saturday – շաբաթ

We have our seminars on Wednesdays. Մենք մեր սեմինարներն ունենում ենք չորեքշաբթի օրերին:

We have our online English lessons on Wednesdays at 7 pm.

Seasons տարվա եղանակները

Տարվա եղանակների հետ կիրառվում է in նախդիրը:

There are 4 seasons in a year: winter, spring, summer, autumn (fall -in American English)

I was born in spring. We have our vacations in summer.

Months – ամիսները

Ամիսների հետ օգտագործվում է in նախդիրը:

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

I was born in May. Բայց եթե ամսաթիվն էլ ենք ասում, ապա՝ I was born on May 18.

I was born on May 18, 1950.

Ուսումնասիրեցի ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համար կազմված թեստերը տարբեր ուսումնական առարկաներից և եկա այն եզրակացության, որ դրանք բոլորովին չեն կարող ընդունվել որպես ուսուցչի որակավորումը ստուգող հարցաշարեր, որոնց ճիշտ պատասխաններից կարելի է եզրակացնել, թե արդյոք ուսուցիչը համապատասխանում է իր կոչմանը, թե ոչ: Այո, ուսուցչի զբաղեցրածը պաշտոն չէ. այն կոչում է: Եթե Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցի մի շնորհալի 9-րդ դասարանցի կարողանա անսխալ տալ մաթեմատիկայի հարցաշարերի բոլոր խնդիրների ճիշտ պատասխանները, ուրեմն նա շատ լավ ուսուցի՞չ է: Տարիներ առաջ, երբ Հովհաննես Ալեքյանը իմ աշակերտն էր, եկավ մի պահ, որ ինձնից ավելի արագ էր կռահում ընթերցելով հասկանալու, ընկնդրելով հասկանալու համացանցից վերցված առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները: Դրանից պետք է եզրակացնեինք, որ նա ինձնից ավելի լա՞վ անգլերենի ուսուցիչ էր այն ժամանակ: Ֆուտբոլի մեր ազգային հավաքականի մարզիչ Խոակին Կապառոսը կարո՞ղ է Կամո Հովհաննիսյանի նման արագ վազել գնդակով: Մարզիչի դերն ուրիշ է: Ուսուցչի դերն էլ է ուրիշ:

Մյուս կողմից էլ՝ այս հարցաշարերը թույլ են տալիս մտածելու, որ մեր Երևանի Պետական համալսարանի, ինչպես նաև Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի տված դիպլոմները կեղծ են: Կասկածի տակ է առնվում դիպլոմավոր մասնագետի գիտելիքների պաշարը: Եթե նախարարությունը կասկածելու հավաստի հիմնավորումներ ունի, ավելի լավ է կրթական բարեփոխումներ սկսի համալսարաններում: Ինչու՞ եք Հայաստանի պետական զինանշանով ու համալսարանի կնիքով դրոշմված կեղծ դիպլոմներ բաժանում բոլորին և հետո էլ կասկածում դրանց իսկությանը, շրջանավարտի ստացած որակավորմանը:

21-րդ դարի ուսուցիչը արդեն դադարել է գիտելիքի միակ հավաստի աղբյուրը լինել և անհրաժեշտ էլ չի, որ, օրինակ, պատմության ուսուցիչը իմանա բոլոր «ի՞նչ», «ո՞վ», «որ», «ե՞րբ», «որտե՞ղ» հարցական դերանուններով սկսվող հարցերի պատասխանները: Պատմության ուսուցչի համար ստեղծված հարցաշարերում ինչու՞ չկան «ինչու՞» և «ինչպե՞ս» հարցական դերանուններով սկսվող հարցեր: Օրինակ՝ «ինչու՞ սկսվեց Արցախյան առաջին պատերազմը և ինչպե՞ս էր կարելի կանխել այն»: Միգուցե, հենց նման հարցերն են մեզ սովորեցնում պատմության դասերը, որոնք երբեք էլ մենք չսովորեցինք: Մեր համալսարաններում արդյոք սովորեցնու՞մ են պատմության դասավանդման մեթոդիկա: Մեր մոտ երևի լավ պատմաբան են համարում նրան, ով հստակ պատասխան է տալիս այն հարցին, թե ինչ գույնի ձի էր վարում և քանի նաժիշտ ուներ այս կամ այն արքան:

Ես ավելի առարկայական ու հանգամանալից փաստարկներով կխոսեի, եթե անգլերենի հարցաշարեր լինեին, բայց քանի որ իմ մասնագիտությանը ամենից մոտիկը հայոց լեզուն է, և հրապարակված են հայոց լեզվի հարցաշարերը, կանգ առնենք այստեղ:

Կարելի է հստակ ձևակերպել, որ այս հարցաշարերը ստուգում են ուսուցչին որպես լեզվաբանի, այլ ոչ թե որպես ուսուցչի: Եթե նման հարցաշարերով ատեստացիայի ենթարկեին Ազգային ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտի աշխատակիցներին, որևէ առարկություն չէր լինի: Հանրակրթության նոր Պետական չափորոշիչներում ձևակերպված են կրթական երեք աստիճաններում ձևավորվող 8 կարողունակությունները, որոնց բոլորի հիմքում ընկած է լեզվական կարողունակությունը: Հայոց լեզվի ուսուցիչը այնքանով է համապատասխանում իր կոչմանը, որքանով նա կարողանում է ձևավորել իր աշակերտների լեզվական կարողունակությունը այնպես, ինչպես գրված է հանրակրթության նոր Պետական չափորոշիչում:

Իմ խորին համոզմամբ հայոց լեզվի ուսուցչի կամավոր ատեստավորման հարցաշարերը շտեմարանային բազմընտրական չպետք է լինեին: Հարցերը պետք է ազատ շարադրանքներ պահանջեին, որտեղ բացահայտ կերևար և՚՚ ուսուցչի գրագիտության մակարդակը, և՚՚ առարկայի դասավանդման մեթոդական ճիշտ հայեցակարգերի իմացությունը, և՚՚ դրանց դրույթների գործնական կիրառումը ամենօրյա աշխատանքում:

Կցանկանայի, որ հայոց լեզվի ուսուցչին ուղղված հարցերը մոտավորապես այսպիսին լինեին.

 • Ինչպե՞ս եք կարողանում խթանել հանրակրթության տարրական աստիճանում սովորողի ինքնաարտահայտվելու, գրագետ խոսելու, գրելու, պատմելու ցանկությունը:
 • Ի՞նչ մանկավարժական, մեթոդական հնարքներ եք կիրառում, որպեսզի հիմնական աստիճանում սովորողը հայերեն ազատ զրուցի իրեն հետաքրքրող թեմաների մասին, կազմի ընտրված նպատակին, խնդիրներին և լսարանին համապատասխան գրագետ  բանավոր և գրավոր խոսք, այդ թվում՝ հրապարակային խոսք:
 • Ի՞նչ ուսումնական գործունեության ձևեր եք կիրառում հանրակրթության միջնակարգ աստիճանում, որպեսզի զարգացնեք սովորողների բանավոր հաղորդակցական գրագետ խոսքը՝ կարծիքներ արտահայտելու, հայեցակարգեր ու փաստեր մեկնաբանելու գործում:
 • Ի՞նչ ուսումնական գործունեության ձևեր եք կիրառում հանրակրթության միջնակարգ աստիճանում, որպեսզի զարգացնեք սովորողների գրավոր հաղորդակցական գրագետ խոսքը՝ կարծիքներ արտահայտելու, հայեցակարգեր ու փաստեր մեկնաբանելու գործում:

 Շաբաթներ առաջ Լեզվի պետական կոմիտեի կայքում մի գրառում հրապարակվեց, որտեղ խոսվում էր հայերենի հոգնակին կազմելու դժվարությունների 12 դեպքի մասին:

Պետք է նշեմ, որ մեր Լեզվի պետական կոմիտեն, մեր լեզվաբանները դեռ շատ պարտքեր ունեն տալու մեր հայոց լեզվի ուսուցիչներին: Օրինակ՝ վաղուց ժամանակն է, որ հայերենը ունենար իր գոյականների պատկերազարդ բառարանը, ինչպիսին «Oxford-Duden Pictorial Dictionary»-ն է: Սա առարկայական գոյականների պատկերազարդ բառարան է, որտեղ հազարավոր իրերի նկարներն են ու դրանց անգլերեն անվանումները: Ի˜նչ լավ նվեր կլիներ այդ բառարանի հայերեն տարբերակը մեր հայոց լեզվի ուսուցիչների ու բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են իմանալ տարբեր առարկաների հայերեն ճիշտ անվանումները: Վաղուց ժամանակն է, որ մի գրքում հավաքվեին հայերենի բառագիտական, քերականական (ձևաբանական և շարահյուսական) կիրառման դժվարություններ ունեցող դեպքերը, ինչպես Մայքլ Սվոնի «Practical English Usage»-ն է իր 639 դժվար դեպքերով: Ես անգլերենի ուսուցիչ եմ, և դա իմ սեղանի գիրքն է: Ինչու՞ մեր մայրենիի ուսուցիչները չեն կարող ունենալ իրենց սեղանի գիրքը: Դրան հակառակ՝ ուզում են ատեստավորել ու բռնել նրանց սխալները՝ անհեթեթ բազմընտրական հարցաշարերով: Մխիթար Սեբաստացին 1723 թվականին սկսեց իր «Բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը՝ չունենալով հայերենի բառարանաստեղծման ոչ մի նախադեպ ու օգտագործելով միայն թուղթ ու գրիչ, 25 տարվա տքնաջան աշխատանքով ստեղծեց 18-րդ դարում գոյություն ունեցող ամենահարուստ բառարաններից մեկը աշխարհում: Մխիթար Սեբաստացին ավելի շա՞տ ֆինանսական օժանդակություն ուներ, քան մեր Լեզվի կոմիտեն, Գիտությունների ակադեմիան ու ԿԳՄՍ նախարարությունը միասին: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս 21-րդ դարում շատ ավելի քիչ ջանքեր կարող են պահանջվել ստեղծելու համար այն, ինչն իրոք անհրաժեշտ է մեր մայրենի դասավանդողների ու մեր բոլորի համար: Հայոց լեզվի ուսուցիչներին պետք է, նախ և առաջ, նոր պետական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական նյութեր ու դասագրքեր և պետք է ստուգել նրանց գիտելիքներն ու կարողությունները որպես սովորել սովորեցնող ուսուցիչ:       

I.Reading Comprehension

Talking without Speaking

Parents of twins often say their children are a little unusual or a bit special. But according to 16-year-old twin Gerald Scott, there are ways in which some sets of twins are quite amazing.

“My twin, Owen, and I have had a very special bond since we were born. When we were very small, we had our own language. Our mum says we used to talk to each other using our own special language.

We knew what we were saying but nobody else understood. Even our mother didn’t understand us! As we have got older, we have started using telepathy to communicate. Sometimes we don’t need to speak at all; we just use our minds. We can somehow send messages to each other even when we aren’t in the same place. I know it sounds weird, but I’ve always known if Owen was in trouble. Once he had a bad fall in rugby- he broke his leg and when it happened, I got this terrible pain in my leg.”

Although it sounds strange, telepathy between twins isn’t so unusual. There has been a lot of research that has proved that some twins h

ave this ability. One experiment involved eight-year-old Richard Powls and his twin, Damien. First, they were put in separate , sound-proof  rooms, and Damien was wired up to a machine that measured his responses. Richard was then asked to put his arm into freezing cold water. At the exact moment he put his arm into the water, Damien’s responses went wild. And it was the same whenever anything  scary or surprising happened to Richard – his brother in the other room reacted too.

There have been cases between celebrity twins too. Actor Ashley Olsen tells us that, even when they are far apart, she knows when her twin sister, Mary -Kate, is going through a difficult time or when she isn’t happy. So, maybe it’s true – maybe some twins don’t need words at all to speak to each other.

telepathy – մտքերի հաղորդումը տարածության մեջ

sound-proof room – ձայնամեկուսիչ սենյակ

Read the article again. Mark the statements with “True” or “False”. Correct the false statements.

 1. Only their mother could understand Gerald and Owen’s special language when they were small. True/False
 2. Gerald and Owen can communicate even if they are in different places. True/False
 3. According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins. True/False
 4. Damien wasn’t able to see Richard or hear anything he said during the experiment.  True/False
 5. Ashley Olsen has experienced telepathic communication with her twin. True/False

Express your opinion.

What would be good or not so good about being telepathic? Would you like to be a telepathic person? Կցանկանայի՞ք հասկանալ մարդկանց մտքերը տարածության վրա՝ առանց նրանց հետ խոսելու:that students often mix

II.Which word to choose? Many English tests include choosing some words that students often mix up.

suggest-առաջարկել – offer առաջարկել

.  You may offer your help, money, another way of solving a problem but you “suggest doing something”.

Ես առաջարկեցի նրան իմ օգնությունը: Ես նրան կաշառք առաջարկեցի: Ես նրան փող առաջարկեցի: I offered him my help. I offered him some bribe. I offered him some money.

Բայց երբ ասում ենք «առաջարկել մի բան անել», պետք է օգտագործել «suggest doing something» ձևը: Իսկ երբ ուզում ենք անձին էլ նշել, ապա օգտագործվում է «suggest that somebody should do something»:

Ես առաջարկեցի նրան վերցնել այդ փողը: I suggested that he should take that money. Կարելի է այդ should-ը չասել: I suggested that he take the money. Այս քերականական երևույթը կոչվում է Subjunctive 1 կամ՝ Present Subjunctive.

There are five words which have the meaning of – ընդունել

adopt, accept, receive, take, admit

Օրենք ընդունել – adopt a law

The National Assembly of Armenia adopted a new law.

հյուր ընդունել – receive a guest

We receive guests from France last week.

ընդունել առաջարկ, հրավեր – accept an offer, invitation

ընդունել լավ, վատ, երբ նկատի ունենք վերաբերմունքը, տրամադրությունը – take

He took that news badly. Նա վատ ընդունեց այդ լուրը

Դեղ ընդունել – take medicine Take this tablet three times a day before meals.

Ընդունել սխալը – admit one’s mistake I admitted my mistake.

Refuse – հրաժարվել give up -թողնել, թարգել մի բան անելը

I refused their invitation with a good excuse.

I gave up that bad habit. Ես թողեցի (թարգեցի) այդ վատ սովորությունը:

He refused the job he was offered. Նա հրաժարվեց իրենց առաջարկված աշխատանքից:

He gave up the job he had been doing for many years. Նա հրաժարվեց աշխատանքից, որն արել էր տարիներ շարունակ:

learn-իմանալ, find out – պարզել, get to know – ճանաչել

I came the moment I learnt about it. Ես եկա, հենց որ իմացա այդ մասին:

You will like him when you get to know him better. Դու կհավանես նրան, երբ ավելի լավ ճանաչես նրան:

I failed to find out the details of the car crash. Ինձ չհաջողվեց պարզել ավտովթարի մանրամասները:

Convince somebody of something – համոզել մեկին մի բանում, persuade somebody to do something – համոզել մեկին մի բան անել

You can’t convince me of anything. Դուք չեք կարող ինձ որևէ բանում համոզել:

They persuaded us to join them – Նրանք մեզ համոզեցին միանալ իրենց:

Escape – խուսափել մի բանից փրկվելու իմաստով, avoid – խուսափել հանդիպումից, սխալներից

He escaped punishment, car crash, death,… Նա խուսափեց պատժից, ավտովթարից, մահից. ..

I avoid meeting the principal. Ես խուսափում եմ տնօրենին հանդիպելուց:

retire – թոշակի անցնել, resignհրաժարական տալ

Levon Ter-Petrosyan resigned in 1998.

He retired at the age of 63.

Treat – բուժել (բուժման ընթացքը), cure – բուժել (վերջնականապես ապաքինել)

Who is treating you of Covid 19? Ո՞վ է բուժում քեզ Covid 19-ից:

Who cured you of Covid 19? Ո՞վ բուժեց (ապաքինեց) քեզ Covid 19-ից:

Worry about somebody/something -անհանգստանալ մեկի/մի բանի համար, bother somebody-անհանգստացնել մեկին, bother to do something-նեղություն կրել մի բան անել

Don’t worry about him. He is recovering.

Don’t bother. The suitcase is not heavy.

Don’t bother him. He is working.

Translate the sentences into English

 1. Նեղություն մի կրեք: Ես ինքս կհոգամ իմ նախաճաշի մասին:
 2. Մի անհանգստացրու նրան: Նա ամսվա հաշվետվությունն է գրում:
 3. Մի անհանգստանա: Մենք կհասցնենք կատարել աշխատանքը մինչև վերջնաժամկետը:
 4. Կարծում եմ, որ բժիշկները չեն կարողանում բուժել մարդկանց քաղցկեղից:
 5. Ինձ այս հիվանդանոցում էին բուժում, բայց չկարողացան վերջնականապես ապաքինել ինձ:
 6. Բարեկեցիկ երկրներում մարդիկ ուրախանում են, երբ թոշակի են գնում, որովհետև կարողանում են թոշակով ապրել:
 7. Նախարարը հրաժարական տվեց անցյալ շաբաթ:
 8. Մենք հազիվ կարողացանք խուսափել այդ ավտովթարից:
 9. Ինչ էլ որ անեք, չեք կարող խուսափել պատժից:
 10. Ամեն անգամ, երբ այս փողոցով եմ քայլում, աշխատում եմ խուսափել այդ մուրացկանից:
 11. Նա այնքան հաստակողն (stubborn) է, որ չես կարող համոզել նրան որևէ բանում:
 12. Եթե կարողանաս համոզել նրան, որ մեզ հետ ճամփորդության գնա, նա դուրս կգա այդ ընկճված վիճակից:
 13. Մարդկանց ավելի լավ ես ճանաչում, երբ ճամփորդում ես նրանց հետ:
 14. Ես չեմ կարող որևէ բան ասել: Գնա և ինքդ պարզիր ճշմարտությունը:
 15. Նա շատ տխրեց, երբ իմացավ այդ մասին:
 16. Երբեմն պետք է քաղաքավարի չլինել և հրաժարվել նման առաջարկություններից:
 17. Չի կարելի ոստիկանին փող առաջարկել, որպեսզի խուսափել պատժից: Հնարավոր պատիժն ավելի մեծ կլինի:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – հոկտեմբերի 14-ին, պատասխանել եմ 19-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – հոկտեմբերի 17-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Հրաք Քոսպեքյան – հոկտեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Միքայել Վարդանյան – հոկտեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Հայկ Խաչատրյան – հոկտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Հովհաննիսյան – հոկտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արսեն Դանղյանը – հոկտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

I. Read the text and answer the questions.  From English in Mind, Book 2

March 29th

Dear Diary,

I’m writing this in my room – it’s almost midnight and I have to get up early tomorrow, but I can’t sleep. I have to think about my future! Every day my parents ask me, “What do you want to be when you grow up?” The problem is: I don’t know. My mum always says, “Be a doctor!” But she doesn’t understand – to be a doctor, you have to study for a long, long time and that’s not my idea of fun. Also I’m really bad at Biology at school. My dad says, “Be a pilot!” Is he crazy? He knows I hate flying.

Well, I ‘ve got some ideas, of course. I really want to be a rock star. You don’t have to be very clever, so it’s the perfect job for me. I like listening to music, too. I don’t play any musical instruments and I sing really badly – but there are lots of rock stars like that.

Now I’m getting tired and my fingers are hurting, too. So I am going to bed. I can think about my future in bed. I get my best ideas when I am lying down.

Or perhaps one more computer game? Decisions, decisions, decisions!

 1. Who is Jack writing a letter to?
 2. What time is it?
 3. Why can’t Jack sleep?
 4. Why doesn’t he want to be a doctor?
 5. Why doesn’t he want to be a pilot?
 6. Why is a rock star the perfect job for him?
 7. Why is he going to bed?
 8. Why is he ending his letter by writing the word decisions three times?

9. What do you want to be? What are your ideas?

II. Simple Present or Present Continuous? Սովորական ներկա ժամանա՞կ, թե՞ ներկա շարունակական: Ընտրեք ինքներդ:

A telephone conversation

Andy: Hi Sophie. It’s me, Andy. What do you do/what are you doing?

Sophie: Nothing really. Why?

Andy: Do you want to go to the cinema with me? I go/am going every Friday.

Sophie: Well, I don’t know. I can only go after eight o’clock. We always have/are having dinner at 7:30. My mum cooks/is cooking dinner now.

Andy: No problem. Let’s meet at the cinema at 8:15.

Sophie: OK. Great! But Andy – I can hear a lot of noise in your house. What is it?

Andy: Oh, that’s my brother. He listens/is listening to music upstairs. He always plays/ is playing very loud music.

Sophie: Oh, I see! OK-well, I’ll see you at 8:15. Thanks for calling.

Andy: See you Sophie!. Bye.

III. Translate into English

 1. Ի՞նչ ես անում հիմա: Ի՞նչ ես անում ամեն առավոտ:
 2. Ես սովորաբար ռոք երաժշտություն եմ լսում, բայց հիմա լսում եմ դասական երաժշտություն:
 3. Քույրս ամեն օր օգնում է մայրիկին տան գործերում: (help somebody about the house կամ help somebody with housework):
 4. Դու նու՞յն օրն ես պատասխանում էլեկտրոնային նամակներին:
 5. Արևը ծագում է Արևելքում:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Գոհարինե Ազնաուրյանը – հոկտեմբերի 16-ին, պատասխանել եմ 19-ին:

Մանե Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 21-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Օտար լեզու դասավանդողներ Իրինա Ապոյանը, Կարինե Թևոսյանը, Մարիամ Սարդարյանը, Տաթևիկ Ալեքսանյանը և Հայկուհի Հովհաննիսյանը Սեպտեմբերի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը մասնակցեցին մասնագիտական զարգացման առարկայական բաղադրիչով վերապատրաստման դասընթացին: Վերապատրաստման ընթացքում նրանք ուսումնասիրեցին հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, «օտար լեզու» ուսումնական բնագավառի նոր չափորոշիչները և առարկայական ծրագրերը, կարդացին բազմաթիվ մանկավարժական և առարկայական մեթոդական մշակումներ պարունակող հոդվածներ, կատարեցին տասնյակ գործնական աշխատանքներ: Մանկավարժական աշնանային ճամբարի ընթացքում նրանք գործընկերներին կներկայացնեն իրենց ձեռքբերումները և կանեն վերապատրաստման դասընթացների բարելավմանը ուղղված առաջարկություններ:

Հոկտեմբերի 25

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեման՝ «Առարկայական ծրագրի բովանդակության հիմնական բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություններ, դիրքորոշում և արժեքային համակարգ»

Հոկտեմբերի 26

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեման՝ «Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Հոկտեմբերի 27

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեման՝ «Ուսումնական նյութ»

Հոկտեմբերի 28

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեման՝ «Առարկայական ֆլեշմոբ»

Հոկտեմբերի 29

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեմաները՝ «Առարկայական նախագիծ», «Թվանշանային և ձևավորող գնահատում»

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն, թարգմանություն անգլերենից

Գաղափարների այս պարզ շրջանակը կարող է օգնել կրտսեր դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիներին գտնել նախագծերի մշակման և իրենց հասակակիցներին դրանց ներկայացման կատարյալ ձևեր:

Երբ մեր 5-րդ դասարանցիներին ասում էինք, որ իրենք պետք է նախագիծ իրականացնեն, նրանք անմիջապես հարցնում էին. «Կարո՞ղ ենք Power Point-ով անել»: Ամեն անգամ մեր պատասխանն էլ սա է եղել. «Բայց դուք դեռ չգիտեք էլ, թե ինչ է նախագիծը»: Եվ մենք որոշեցինք, որ պետք է կրտսեր դպրոցի երեխաների հետ ուսումնական նախագծեր իրականացնելու և դրանք ներկայացնելու ավելի լավ ձև մշակել:

Կրտսեր դպրոցի շատ սովորողներ են սիրում ներկայացնել իրենց սովորածն իրենց դասընկերներին, բայց երբեմն վստահ չեն, թե ինչպես դա անել: Սրա արդյունքում հաճախ ունենում ենք հուզված ներկայացնող և անհաղորդ հանդիսատես:   

Սովորողների նախագծերի վերաբերյալ մեր սպասելիքները մտագրոհի ենթարկելուց հետո մենք եզրահանգման եկանք հաջողված նախագծերի մշակման ամենակարևոր երեք նախապայմանների շուրջ՝ նպատակը, բովանդակության խորության չափը և վերջնական արդյուքի ներկայացումը:

Օգտագործելով մեր եռաքայլ շրջանակը, սովորողները կարողացել են ստեղծել ամբողջական ու գրավիչ նախագծեր՝ դրանց ներկայացման զանազան մեթոդներով: Գործողությունների այս շրջանակը սովորողներին ավելի շատ ինքնավարություն է տալիս, ինչն այս տարիքային խմբի համար առանձնապես կարևոր է:                                                                                 

 Նպատակը

Նախքան նախագիծ սկսելը սովորողները պետք է կոնկրետ նպատակ ունենան: Հաճախ այդ նպատակը ուսուցչից է գալիս, բայց երբ սովորողներն են որոշում իրենց նախագծի ուղղվածությունը, նրանք սեփական գաղափարները զարգացնելու ուժ են ստանում:  Եթե նրանք հստակ կարողանան բացատրել իրենց նախագծի նպատակը, կկարողանան արագ ներգրավվել հետազոտական աշխատանքի մեջ՝ առանց անվերջանալի թվացող աղբյուրները փորփրելու:

Մեզ դուր է գալիս օգտվել այսպես կոչված «հարցի ձևակերպման տեխնիկայից», որպեսզի օգնենք սովորողներին սկսել: Նախակրթարանում երեխաները օրեկան միջինը մոտ 300 հարց են տալիս, մի թիվ, որին հանգել է OnePoll-ի հետազոտական ուսումնասիրությունը: Որպես ծնողներ մենք հիշում ենք մեր երեխաների նախադպրոցական տարիները՝ անսպառ հետաքրքրասիրությամբ ու անվերջանալի հարցերով: Բայց ու՞ր են կորում այդ հարցերը երբ երեխաները սկսում են դպրոց հաճախել: Կարո՞ղ ենք համեմատել նախակրթարանի սանի և չորրորդ դասարանցու տված հարցերի քանակները: Ինչպե՞ս հետ գնանք և այնպես անենք, որ ուսուցչի հարցերը վերափոխվեն սովորողի հարցերի: Ինչպե՞ս վարվենք, որ սովորողը մնա հարց տալու, նորը իմանալու ռեժիմում: Պատասխանը ավելի քան պարզ է ու հասարակ: Մենք ենք միշտ որոշում, թե ինչ պետք է իմանա երեխան և մեզ համար հետաքրքիր է, թե արդյո՞ք նա գիտի, ինչը մենք որոշել ենք, որ նա պետք է իմանա: Միգուցե, երեխա՞ն պետք է հարց տա այն մասին, թե ինչն է իրեն հետաքրքրում և ինչն է նա ուզում իմանալ: Նախագծի նպատակն էլ հենց այդ իրենց հարցերի պատասխանները պարզելն է: Սովորողներին պետք է ոգևորել, որպեսզի նրանք որքան կարող են շատ հարցեր տան: Չի կարելի ընդհատել հարցերի տարափը և պատասխանել դրանց կամ էլ դատողություններ անել: Ուսուցիչը պետք է գրի առնի ցանկացած հարց, ինչպես որ այն տալիս են սովորողները: Երբեմն կարելի է սովորողների կասկածանքով արտաբերած պատմողական նախադասությունները ձևակերպել որպես հարցեր: Առավելագույն լավ արդյունքի հասնելու համար ուսուցիչը պետք է սահմանափակի հարցեր տալու ժամանակահատվածը. «Տվեք որքան հնարավոր է շատ հարցեր 4 րոպեի ընթացքում»:  

Սովորողներին պետք է ասել համարակալեն իրենց հարցերը, որպեսզի հետո վերլուծենք և պարզենք, թե որ հարցերն ավելի առաջնային նշանակություն ունեն իրենց համար:      

Բոլոր հարցերը վերլուծելուց հետո դասավանդողները ամփոփում են դրանք նախագծի նպատակը բացահայտող երեք հիմնական հարցերով.

Նպատակն արտացոլող հարցեր՝

 • Ինչու՞ եմ ես այս նախագիծն անում:
 • Ի՞նչ հարցեր ունեմ այս թեմայի մասին:
 • Ի՞նչն է ինձ ամենից շատ հետաքրքիր իմանալ:

Բովանդակության խորության չափը

Թեմա կամ հարց ընտրելուց հետո սովորողները պետք է այն բաժանեն ավելի փոքր մասերի: Դա արվում է այն բանի համար, որ նրանք կարողանան կապեր գտնել իրենց թեմայի և անձնական հետաքրքրությունների միջև կամ առաջացնել ավելի շատ հարցեր, որոնք նրանց ավելի կմոտեցնեն գտնել իրենց հիմնական հարցի պատասխանը: Սա ուղղորդում է նրանց գործողությունները և նրանք հասկանում են, թե ինչը ինչից հետո պետք է անել: Այլ լեզվով ասած՝ ուրվագծվում է նրանց նախագծի իրականացման ճանապարհային քարտեզը:

Բովանդակության խորության չափի հարցեր.

 • Որքա՞ն մանրամասն պետք է անել կամ ուզում եմ լինել:
 • Ի՞նչ մատչելի և հուսալի ռեսուրսներ կան:

Նախագծի վերջնական արդյունքի ներկայացումը

Մեր շրջանակի ամենակարևոր մասն է օգնել սովորողներին գտնելու նախագծի վերջնական արդյունքի ներկայացման համապատասխան մեթոդը: Նախկինում մեր սովորողները սահմանափակված են զգացել՝ օգտագործելով միայն ներկայացման այնպիսի հայտնի ձևեր, ինչպիսիք են պաստառները և սահիկաշարերը: Այդ տարիքային խմբի սովորողները շշմեցուցիչ ստեղծագործողներ են և պետք է թույլ տալ նրանց այնպես մատուցել իրենց իմացածն ինչպես իրենց է հետաքրքրում: Մենք ոգևորում ենք սովորողներին փոխելու ներկայացման ընդունված գործիքները և վարվելու այնպես, ինչպես իրենք են նախընտրում իրենց նախագծի համար: 

Ներկայացման նախապատրաստական աշխատանքը կայանում է նաև նրանում, որ սովորողները պետք է նույնականացնեն իրենց ներկայացման հանդիսատեսին, և թե արդյոք պետք է նրանց տեղեկատվությու՞ն հաղորդել, համոզե՞լ մի բանում, զվարճացնե՞լ նրանց, թե՞ այս բոլորը միասին:   

Վերջնական արդյունքի ներկայացման հարցեր.

 • Ո՞վ է իմ հանդիսատեսը
 • Ես փորձելու եմ նրանց համոզե՞լ, տեղեկացնել, թե՞ զվարճացնել:
 • Ի՞նչ կցանկանայի տեսնել, եթե ես լինեի հանդիսատեսի շարքերում:

Աջակցում ենք սովորողին ու նրա ընտրությանը

Մեր դասերին մենք սովորաբար հանդիպում ենք երկու տեսակի սովորողների՝  նրանց, ովքեր չեն համբերում ներկայացնել իրենց արածը և նրանք, ովքեր նախընտրում են այլ բան անել, քան որևէ բան ներկայացնել հանդիսատեսի առջև: Մեր խնդիրն է օգնել մեր սովորողներին գտնել ստեղծագործական լուծումներ: Մենք պետք է կարողանանք երկու կողմերին էլ օգնել և ցանկանում ենք, որ մեր բոլոր սովորողները զգան, որ մենք իրենց կողքին ենք ու լավ ու կարևորված զգան, ինչպիսին էլ, որ իրենք կան իրականում: Յուրաքանչյուր ներկայացում պետք տա այդ հնարավորությունը նախագիծն իրականացնող բոլոր մասնակիցներին: Օրինակ, մեր նախկին աշակերտներից մեկը ամաչկոտ էր դասարանի առջև, բայց սիրում էր տիկնիկներով բեմադրություններ անել, երբ ինքը չէր երևում: Նա կարողացավ ներկայացնել վերամշակման և աղտոտման մասին նախագիծը իր տիկնիկներով:

Մենք տեսել ենք ներկայացումներ պաստառներով, երգերով, ֆիզիկական և թվային մոդելներով, տեսանյութերով, ռադիոհաղորդումներով, դինամիկ սահիկաշարերով,  գծանկարներով և անիմացիաներով: Մենք ունենք սովորողներ, որոնք օգտագործում են տեխնոլոգիական գործիքներ և ծրագրեր, որոնց մենք չէինք պատկերացնում, որ երբևէ կկիռարենք, սակայն նրանք կարողանում են հեշտությամբ համատեղել գործիքները իրենց նորահայտ գիտելիքների հետ: Ավելին, ամեն անգամ, երբ սովորողները ներկայացումներ են անում, մենք նոր բան ենք սովորում նրանց մասին և տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանց հմտությունները կիրառվում նոր ձևով: Այսպես մենք տեսնում ենք նրանց զարգացումը:

Աղբյուրներ

Expanding students’ ideas how to give presentations    By Michael GlasheenTiffany Perry, Edutopia October 8, 2021

Are Questions the Answer? Mike Lawrence & Rainie Rowell, Edutopia, August 3, 2021

Վերապատրաստող՝ Յուրա Գանջալյան

Բլոգի հղումը

Էլ. փոստը՝ y.ganjalyan@mskh.am

Դասընթացի սկիզբը՝ 13.09.2021, ավարտը՝ 11.10.2021

Դասընթացի մոդուլը՝ մասնագիտական զարգացում. օտար լեզու. անգլերեն

Աշխատակարգը, ժամանակացույցը

Վերապատրաստողի բլոգի «վերապատրաստում» էջը:

Վերապատրաստվողներ

Մերի Նուշիկյան – Երևանի թիվ 105 ավագ դպրոց, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Շուշան Իսրայելյան – Երևանի թիվ 105 ավագ դպրոց, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Արմինե Շաբոյան – «Արգենտինյան հանրապետություն» թիվ 76 դպրոց, առարկան՝ իսպաներեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Իրինա Ապոյան -«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Հայկուհի Հովհաննիսյան – «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Տաթև Ալեքսանյան – «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Մարիամ Սարդարյան – «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ իտալերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Կարինե Թևոսյան – «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ իտալերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Վերապատրաստման ընթացքի մասին լուսաբանումներ կրթահամալիրի կայքում.

The start of the collaboration of two high schools has been given Shushan Israyelyan, High School 105

Տրված է երկու ավագ դպրոցների համագործակցության սկիզբը Շուշան Իսրայելյան, 105 ավագ դպրոց

Առարկայական բաղադրիչով իմ վերապատրաստումը – Արմինե Շաբոյան , «Արգենտինյան հանրապետություն» թիվ 76 դպրոց

Առարկայական բաղադրիչով իմ վերապատրաստումը – Շուշան Իսրայելյան , թիվ 105 ավագ դպրոց

Պարապմունքի ձևը՝ առցանց Teams հարթակում, հոկտեմբերի 11-ին, ժամը 19:00

Թեմա. The Present Continuous Tense, Possessive Pronouns

Text – The Seaside

Answering the questions on page 73.

Why …?

… because I want to…

Use the right verb tenses.

 1. I (to watch) that film last month.
 2. Where you (to spend) your summer holidays last year?
 3. He already (to complete) his term paper.
 4. You (to be) fond of watching comedies or melodramas?
 5. We (not to see) any Italian films lately.
 6. You (to drink) coffee or tea in the mornings?
 7. He just (come) back and is working in his study now.
 8. How long you (to stay) in Arates last week?
 9. I never (to be) to an English speaking country.
 10. I (to help) you if you tell me the whole truth.

II.Turn the following sentences into indirect speech.

1.She said to me: “Do you do your mathematics sums without the calculator?”

2. Mother said: “Henry, wash your hands before having dinner.”

3. The teacher said: “I checked your compositions yesterday.”

4. She said, “Helpm me to solve this math problem, please.”

5. John said, “Did you get over that illness last week?”

6. He says, “I have always been afraid of height.”

7. He said, “I can’t answer this question now.”

8. He said, “How often do you clean your room?”

9. The teacher said, “Do not speak to each other when you are doing a test.”

10. He said, “Let’s spend the weekend in the country.”

III. Turn the following into the Passive Voice.

1.I will send this letter tomorrow.

2. They clean their rooms every Saturday.

3. We have already completed the task.

4. We completed the task last night.

5. Will you send this letter without an attachment?

6. Do you do your math sums without a calculator?

7. Did you do your math sums without a calculator yesterday?

8. They are building a new school in this village.

9. Have you finished your work?

10. They never speak Armenian during the English lesson.

IV. Choose the right word.

 1. He drank (a little, a few) water and felt much better.
 2. Do you you make (many, much) mistakes in your dictations?
 3. What (else, other) things did you see there?
 4. What (else, other) did you see there?
 5. Newton (invented, discovered) gravity.
 6. Edison (invented, discovered) the phonogragh.
 7. Ready made clothes are sold in this (magazine, store).
 8. Interested articles are published in this (magazine, store).
 9. You should (repeat, revise) the grammar rules before the examination.
 10. (repeat, revise) these words after me.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արինա Ազնաուրյան – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Հովհաննիսյան – հոկտեմբերի 12-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Այս առաջադրանքը նախատեսված չէ 9-րդ դասարանցիներ Գոհար Կարագյանի, Մանե Հովհաննիսյանի և Ազնաուրյան քույրերի համար: 9-րդ դասարանցիների համար առանձին առաջադրանք կլինի:

Dear students, I know for sure that you will try to take an international TOEFL or IELTS English test in your future life. Let’s try to do some preparation work for these exams.

I. Make the right choice

1.Geysers have sometimes been compared to volcanoes __________ they both emit hot liquids from below Earth’s surface.

 1. despite
 2. because
 3. in regard to
 4. as a result of

2.During the early period of ocean navigation, __________ any need for sophisticated instruments and techniques.

A. so that hardly

B. when there hardly was

C. hardly was

D. there was hardly

3. Refrigerating meats ________ the spread of bacteria.

 1. slows
 2. slowing
 3. to slow
 4. is slowed

4. The fact ________ credit cards are widely available has made them a popular form of payment.

A. of

B. that

C. is that

D. which is

5. The Constitution gave the legislative branch of government ________ to pass laws.

 1. A. the power
 2. B. has the power
 3. C. the power is
 4. D. of the power

Reading comprehension

Read the text and choose the right answer (տողերը համարակալված են, որովհետև որոշ հարցեր ըստ տողերի համարների են տրված)

 1. The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the
 2. Arctic Ocean. It stretches southward across the largest
 3. and northernmost state in the United States, ending at
 4. a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from
 5. where it begins. It is massive in size and extremely
 6. complicated to operate.
 7. The steel pipe crosses windswept
 8. plains and endless miles of delicate tundra that tops
 9. the frozen ground. It weaves through crooked canyons,
 10. climbs sheer mountains, plunges over rocky crags,
 11. makes its way through thick forests, and passes over or
 12. under hundreds of rivers and streams. The pipe is 4 feet in
 13. diameter, and up to 2 million barrels (or 84 million
 14. gallons) of crude oil can be pumped through it daily.
 15. Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long
 16. sections of the pipeline follow a zigzag course high
 17. above the frozen earth. Other long sections drop out of
 18. sight beneath spongy or rocky ground and return to the
 19. surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-
 20. down route is determined by the often harsh demands
 21. of the arctic and subarctic climate, the tortuous lay of
 22. the land, and the varied compositions of soil, rock, or
 23. permafrost (permanently frozen ground). A little more
 24. than half of the pipeline is elevated above the ground.
 25. The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet,
 26. depending largely upon the type of terrain and the
 27. properties of the soil.
 28. One of the largest in the world, the pipeline cost
 29. approximately $8 billion and is by far the biggest
 30. and most expensive construction project ever
 31. undertaken by private industry. In fact, no single
 32. business could raise that much money, so eight major oil
 33. companies formed a consortium in order to share
 34. the costs. Each company controlled oil rights to
 35. particular shares of land in the oil fields and paid
 36. into the pipeline-construction fund according to the
 37. size of its holdings. Today, despite enormous
 38. problems of climate, supply shortages, equipment
 39. breakdowns, labor disagreements, treacherous
 40. terrain, a certain amount of mismanagement, and
 41. even theft, the Alaska pipeline has been completed
 42. and is operating.
 1. The passage primarily discusses the pipeline’s
  1. A. operating costs
  2. B. employees
  3. C. consumers
  4. D. construction
 2. The word “it” in line 5 refers to the
  1. A. pipeline
  2. B. ocean
  3. C. state
  4. D. village
 3. According to the second paragraph, 84 million gallons of oil can travel through the pipeline each
  1. A. day
  2. B. week
  3. C. month
  4. D. year
 4. The phrase “Resting on” in line 15 is closest in meaning to
  1. A. Consisting of
  2. B. Supported by
  3. C. Passing under
  4. D. Protected with
 5. The author mentions all of the following in the third paragraph as important in determining the pipeline’s route EXCEPT the
  1. A. climate
  2. B. lay of the land itself
  3. C. local vegetation
  4. D. kind of soil and rock
 6. The word “undertaken” in line 31 is closest in meaning to
  1. A. removed
  2. B. selected
  3. C. transported
  4. D. attempted
 7. According to the last paragraph, how many companies shared the costs of constructing the pipeline?
  1. A. three
  2. B. four
  3. C. eight
  4. D. twelve
 8. The word “particular” in line 35 is closest in meaning to
  1. A. peculiar
  2. B. specific
  3. C. exceptional
  4. D. equal
 9. According to the last paragraph, which of the following determined what percentage of the construction costs each member of the consortium would pay?
  1. A. How much oil field land each company owned
  2. B. How long each company had owned land in the oil fields
  3. C. How many people worked for each company
  4. D. How many oil wells were located on the company’s land
 10. Where in the passage does the author provide a term for a layer of soil that always remains frozen?
  1. A. Line 4
  2. B. Line 15
  3. C. Line 23
  4. D. Line 37

Առաջադրանքը կատարել են

Սոնա Բալայանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել Վարդանյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ռուբեն Գալստյան – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյան – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ջուլիետա Պապիկյան – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Դանղյան Արսեն – հոկտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Թեմա 6.

 Գնահատում  

Տեսական՝ 1, գործնական`  4 ժամ (0,5 կրեդիտ)

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (էլ. նամակագրություններով, բլոգային հրապարակումներով) հոկտեմբերի 4-6 

Տեսական. Ծանոթանալ, անդրադառնալ  հանրակրթական պետական չափորոշչում ամրագրված՝ սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքներին

Ներքին գնահատում (գնահատողը ուսուցիչն է՝ ըստ իր ուսուցանած թեմաների, լեզվական կառուցվածքների)

Ըստ հանրակրթության պետական չափորոշիչի 1-4-րդ դասարաններում թվանշանային գնահատական չի դրվում: Օգտագործվում է ձևավորող գնահատման ձևը, որն իրենից ներկայացնում է սովորողի կարողունակությունների բնութագրումը ըստ տվյալ դասարանի համար նշված վերջնարդյունքների: «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի համար վերջնարդյունքները նշված են «Օտար լեզու» բնագավառի նոր չափորոշիչները և առարկայական ծրագրեր» փաստաթղթում:

5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից արդեն կարելի է կիրառել ընթացիկ թվանշանային գնահատականներ 10 միավորային համակարգով: Մեր կրթահամալիրում նախապատվությունը տրվում է ձևավորող գնահատմանը:

Հիմա եկեք պարզենք, թե որն է ձևավորող գնահատման ճիշտ ձևը: Ճիշտ ձևավորող գնահատում կատարելու համար պետք է օգտվել «Օտար լեզուներ» բնագավառի նոր չափորոշիչներ և առարկայական ծրագրեր վերը հղումով նշված փաստաթղթից:

Օրինակ՝ դիտարկենք երրորդ դասարանի մենախոսության վերջնարդյունքների մի կետը. « Սովորողը կարողանում է շատ պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրել իր դպրոցը, տունը, սենյակը»: Ենթադրենք սովորողները արդեն յուրացրել են «Իմ սենյակը» թեման: Կարող ենք գնահատման մատյանում, սովորողի անունի դիմաց գրել, որ նա արդեն կարողանում է պարզ բառերով և լեզվական կառուցվածքներով նկարագրել իր սենյակը: Հաջորդ դասին կարող ենք գրել, որ սովորողը կարողանում է 5-6 նախադասությամբ գրավոր նկարագրել իր սենյակը:

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի ընթերցելով հասկանալու վերջնարդյունքներից է . «Հասկանալ տեղեկատվական տեքստերի հիմնական բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, կարծիքը, պատճառահետևանքային կապերը»:

Մենախոսության – վերջնարդյունքներից է. «Հստակ և մանրամասն նկարագրել իր հետաքրքրություններին առնչվող իրողություններն ու իրադարձությունները»:

Ձևավորող գնահատական Վահե Մարտիրոսյանին.

Վահեն կարողացավ մի անգլերեն տեղեկատվական նյութ կարդալ News.am կայքում և պատասխանեց այդ տեքստի հիմնական բովանդակությանը վերաբերող հարցերին:

Վահե Մարտիրոսյանը կարողանում է խոսել սպորտային իրադարձությունների մասին: Դա իր սիրելի բնագավառն է:

Թվանշանային գնահատում կատարելիս նույնպես պետք է հաշվի առնել վերջնարդյունքներում գրված չափորոշիչները:

Արտաքին գնահատում (ըստ ԳԹԿ-ի կազմած առաջադրանքների)

Տարրական դպրոցի արտաքին գնահատում իրականացվում է չորրորդ դասարանի ավարտին՝ տրամադրելով մեկ դասաժամ և գնահատվող աշխատանքի առաջադրանքները կազմվում են հաղորդակցական հինգ կարողունակություններից առնվազն երկուսի հիման վրա՝ օտար լեզվի ծրագրի չափորոշչում առկա տվյալ դպրոցի թեմաների, լեզվական գիտելիքի, վերջնարդյունքներին համապատասխան։ 

Հիմնական դպրոցի արտաքին գնահատում իրականացվում է  իններորդ դասարանի ավարտին՝ քննության միջոցով, և գնահատվող աշխատանքի առաջադրանքները կազմվում են հաղորդակցական հինգ կարողունակություններից առնվազն երեքի հիման վրա՝ օտար լեզվի ծրագրի չափորոշչում առկա տվյալ դպրոցի թեմաների, լեզվական գիտելիքի, վերջնարդյունքներին համապատասխան։ 

Միջնակարգ դպրոցի արտաքին գնահատումը իրականացվում է քննության միջոցով, որի առաջադրանքները կազմվում են հաղորդակցական հինգ կարողունակություններից առնվազն երեքի հիման վրա և հաղորդակցական հինգ կարողունակություններից առնվազն երեքի հիման վրա՝ օտար լեզվի ծրագրի չափորոշչում առկա տվյալ դպրոցի թեմաների, լեզվական գիտելիքի, վերջնարդյունքներին համապատասխան, օրինակ՝ ունկնդրում, ընթերցանություն և գրավոր խոսք։

Գործնական աշխատանք 1

Ծանոթանալ, անդրադառնալ կրթահամալիրի գնահատման փորձին

Ընտրել առնվազն երկու հոդված, կարդալ և դիտարկումներ անել բլոգում:

Գործնական աշխատանք 2

Գնահատման սեփական փորձի, եղանակների ներկայացում

Բլոգում հրապարկել, ներկայացնել գնահատման սեփական փորձը, հաջողությունը: 

I.Do you know the word brainstorm? It is translated into Armenian as “մտագրոհ”: This word is often used by educators, lecturers at the beginning of their work-shops or seminars. They want to find out how much you know about the topic they are going to deliver. For example, if you are asked to brainstorm the word “education” you are to say words associated with education: public school, teaching, college, university, future career, foreign languages …

Brainstorm the words: computer, sports, universe,

II.Someone, whom you do not know, suddenly says something and waits for your reaction.

a) What nasty weather we are having today!

b) Time is passing so quickly nowadays!

c) Thanks Heaven! At last I met somebody on this deserted island.

d) We are like the ones in that song: “Strangers in the night”.

e) I am thirsty. Please give me a cup of water, as I am so hungry that I don’t know where to stay for the night.

III. What is your opinion about these controversial sayings?

When poverty comes in through the door, love flies out of the window.

You can’t always be motivated, so you should learn to be disciplined.

It’s hard to win an argument with a smart man, but is nearly impossible to win an argument with a stupid person.

Be kind to unkind people. They need it most.

Confidence is silent, insecurity is loud.

Առաջադրանքը կատարել են

Հայկ Խաչատրյանը -հոկտեմբերի 4-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Արամ Հովհաննիսյանը -հոկտեմբերի 4-ին: Պատասխանել եմ 6-ին: Թերի էր գրել

Աշոտ Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 3-ին, պատասխանել եմ 6-ին:

Արսեն Դանղյան – պատասխանել է հոկտեմբերի 4-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Սոնա Բալայանը – պատասխանել է հոկտեմբերի 6-in: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Հրակ Քոսպեքեան – Պատասխանել է հոկտ. 6-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Մանե Հովհաննիսյան – պատասխանել է հոկտ. 5-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – պատասխանել է հոկտ. 5-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Մանե Հովհաննիսյան – պատասխանել է հոկտեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ 7-ին:

Արինա Ազնաուրյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհար Կարագյանը – հոկտեմբերի 7-ին: Պատասխանել եմ 8-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ 10-ին:

Գերմանիայում հանրակրթական դպրոցի հիմնական աստիճանը ավարտելուց հետո սովորողների զգալի մասը, ովքեր գիտությամբ զբաղվելու ձգտում և հակումներ չունեն, ավագ դպրոց կամ գիմնազիա ընդունվելու փոխարեն իրենց կրթությունը շարունակում են երկրի կրթական դուալ (երկակի) համակարգում: Այն խիստ կանոնակարգված և լավ մտածված համակարգ է, որի միջոցով պատանիները սովորում են և՚՚ արտադրական ձեռնարկությունում, և՚՚ դպրոցում: Այստեղ սովորողները ուսման ժամանակի 70%-ը անցկացնում են արտադրությունում և 30%-ը՝ մասնագիտացված ուղղվածություն ունեցող դպրոցում:

Ի՞նչ է Գերմանիայի կրթական դուալ (երկակի) համակարգը

Կրթական դուալ համակարգը այլ կերպ մեկնաբանվում է որպես միջին մասնագիտական կրթության և որակավորման բարձրացման համակարգ: Այն գործում է որպես սահուն անցում հանրակրթական դպրոցից աշխատավայր: Գերմանիայում երեխաները սկսում են դպրոց հաճախել 7 տարեկանից և արդեն 16 տարեկանում կարող են ընդգրկվել ուսման դուալ համակարգում: Գերմանիայում 16-19 տարեկանների 50%-ը ընդգրկված է կրթական դուալ համակարգում: Սովորողների ուսումնառությունն իրականացվում է և՚՚ արտադրական ձեռնարկության աշխատավայրում, և՚՚ մասնագիտացված դպրոցի դասասենյակներում: Ուսման տևողությունը 2-ից մինչև 3,5 տարի է: Ուսումն ավարտելուց հետո սովորողները ստանում են մասնագիտական որակավորման հավաստագրեր, որոնք ճանաչված են ոչ միայն Գերմանիայի, այլ նաև այլ զարգացած երկրների արտադրական ընկերությունների կողմից, և այս համակարգում սովորողների մոտ 90%-ը ուսումն ավարտելուց հետո միանգամից պահանջված է լինում աշխատաշուկայում և նրանք անցնում են մշտական  աշխատանքի: Այդ է պատճառը, որ Գերմանիայում երիտասարդների գործազրկության մակարդակն այդքան ցածր է՝ 5,6%:

Կրթական դուալ համակարգի աշխատանքի կազմակերպումը

 Կրթական դուալ համակարգը կարգավորվում է կառավարության մասնագիտական ուսուցման քաղաքականությամբ և Գերմանիայի օրենսդրությամբ: Կրթական բարձր չափանիշներն ապահովվում են մի քանի կազմակերպությունների համատեղ աշխատանքով: Աշխատանքում ներգրավված են պետական քոլեջները, համալսարանները, մարզային ղեկավարությունը, արհմիությունները և, իհարկե իրենք՝ արտադրական ընկերությունները: Համակարգը համահարթեցված է (ստանդարտացված է) ամբողջ Գերմանիայում:

Այս երկրում 400,000 ընկերությունների արտադրությունում ավելի քան 330 մասնագիտություն կա, որոնց որակավորումը ստանալու համար լուրջ ֆորմալ կրթություն է պետք:

Համակարգում սովորողները որևէ ուսման վճար չեն մուծում, ընդհակառակը՝ պայմանագրի համաձայն նրանք յուրաքանչյուր ամիս €300 – €600 կրթաթոշակ են ստանում այն ընկերությունից, որտեղ ներգրավված են աշխատանքային ուսուցման մեջ: Ընդունող հանձնաժողովում որոշիչ ձայնը պատկանում է գործատուի ներկայացուցչին: Չէ՞ որ նրանք են վճարելու աշխատավարձ-կրթաթոշակը: Երեք ամսվա փորձաշրջանի ընթացքում և՚ սովորողը, և՚ գործատուն կարող է ցանկացած պահի լուծարել պայմանագիրը: Սովորողը արտադրական պայմաններում կարող է հասկանալ, որ սխալ է ընտրել այդ մասնագիտությունը, իսկ գործատուն էլ կարող է ավելի մոտիկից ճանաչելով սովորողին՝ եզրակացնել, որ նա լավ աշխատող չի լինի: Ընկերությունները հոգում են նաև իրենց մոտ հաշվառված սովորողների ուսումնառության ծախսերը մասնագիտացված դպրոցում:

Երկրներ, որտեղ գործում է դուլ կրթական համակարգը  

Կրթական դուալ համակարգը գործում է Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում, Բելգիայի գերմանախոս համայնքում և Հարավային Կորեայում:

Ինչու՞ չի ստացվում կրթական այս համակարգը ներդնել այլ զարգացած երկրներում

Անգիական Գարդիան պարբերականի «Աջակցություն Գարդիանին» էլեկտրոնային հավելվածի 2020-ի մի հրապարակման վերնագիրն է «Importing Germany’s dual education system is easier said than done – Գերմանիայի դուալ կրթական համակարգի ներմուծման մասին ավելի հեշտ է ասելը, քան անելը»: Այս համակարը երբեք չի ունեցել հիացած երկրպագուների պակաս տարբեր երկրներում՝ Մեծ Բրիտանիայի կրթության նախկին և ներկա քարտուղարները, Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը և Դոնալդ Թրամպի դուստրը ԱՄՆ-ում:

Կրթական դուալ համակարգի օգուտների ու արդյունավետության ակնհայտ լինելուն հանդերձ՝ այնուամենայնիվ, դրա պատճենումը և ներդրումը մեկ այլ աշխատաշուկայում, հատկապես բրիտանական, ավելի հեշտ է ասելը, քան անելը: Գերմանական համակարգը տարբեր ոլորտների համակցված աշխատանքների բարդ համակարգում է պահանջում՝ գործատու ընկերությունների աշխատանքը, որոնք վճարում են իրենց մոտ փորձառություն ձեռք բերող սովորողների կրթաթոշակները, դաշնային նահանգների աշխատանքը, որոնք հոգում են մասնագիտացված դպրոցների ծախսերը, արհմիությունների աշխատանքը և ավարտական որակավորման քննություններն իրականացնող առևտրի և արդյունաբերության պալատների աշխատանքը:         

Իսկ ինչպե՞ս է իրականացվում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությունը այլ երկրներում:

Ուսումնասիրությունը կատարել եմ ըստ այն բանի, թե որն է այսպիսի կրթության ֆինանսավորման աղբյուրը: Այսպիսի մի ասացվածք կա. «Երաժշտությունը պատվիրում է նա, ով վճարում է»: Ինչպես պարզեցինք Գերմանիայում ֆինանսական ծախսերի հիմնական բեռը կրում են այն ընկերությունները, որտեղ իրականացվում է արտադրական ուսուցումը:   

Ավստրալիայում արհեստներ են սովորում և միջին մասնագիտական կրթություն են ստանում հիմնականում միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո: Ֆինանսավորումը կատարում է Ավստրալիայի արդյունաբերության և աշխատանքային հմտությունների կոմիտեն – Australian Industry and Skills Committee.

Ֆինլանդիայում – հանրակրթությանհիմնական աստիճանից հետո (9-րդ դասարանը ավարտելուց հետո) սովորողները կրթությունը շարունակելու երկու ընտրություն ունեն՝ ընդունվել ավագ դպրոց, որը դեպի համալսարան տանող ճանապարհնէ, կամ՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) դպրոց, որից հետո կարող են աշխատել՝ օգտագործելով ձեռք բերած արհեստի աշխատանքային հմտությունները, կամ էլ՝ կրթությունը շարունակել տեխնիկական բարձրագույն դպրոցում: Արհեստագործական դպրոցներին ֆինանսավորում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները, քաղաքապետարանները:

Հարավային Կորեայում  գործում են մասնագիտական ավագ դպրոցներ հետևյալ մասնագիտություններով՝ գյուղատնտեսություն, տեխնոլոգիա/ճարտարագիտություն, առևտուր և գործարարություն, ձկնարդյունաբերություն և տնային տնտեսության վարում (սնունդ պատրաստելը, ընտանեկան բյուջեն հաշվարկելը, …)Ֆինանսավորումը կատարում է աշխատանքի նախարարությունը:

Նիդերլանդներում հիմնական կրթությունը ստանալուց հետո սովորողների մոտավորապես կեսը կրթությունը շարունակում է ավագ դպրոցում, իսկ մյուս կեսը՝ մասնագիտական ավագ դպրոցում հետևյալ մասնագիտացումներով՝ տեխնոլոգիա, տնտեսագիտություն, գյուղատնտեսություն, սոցիալական ծառայություններ և առողջապահություն: Սովորողները մասնագիտական ավագ դպրոցում կրթությունը շարունակելու երկու ընտրություն ունեն՝ ուսման 80%-ը արտադրությունում և 20%-ը ավագ դպրոցի դասասենյակում, կամ հակառակը: Գործատու ընկերությունները, ովքեր ավագ դպրոցի սովորողներ են պահում և մասնագիտություն սովորեցնում և ինչ-որ չափի աշխատավարձ են տալիս նրանց, ավելի քիչ հարկ են մուծում պետությանը:

Հայաստանում մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացը աններելիորեն նեղանում է, երբ 9-րդ դասարանից հետո բոլոր սովորողներն իրենց կրթությունը շարունակում են ավագ դպրոցում:

Մի քանի օր առաջ կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում մայրենիի դասավանդող Հասմիկ Ղազարյանը մի քննարկում էր կազմակերպել՝ «Անհրաժե՞շտ է արդյոք բարձրագույն կրթությունը ամեն մեկին»: Այլոց փորձի այս ուսումնասիրությունը անելուց հետո կուզենայի այդ հարցը այլ կերպ ձևակերպել. «Անհրաժե՞շտ է արդյոք ավագ դպրոցում սովորելը ամեն մեկին»:

Կրթության ֆինանսավորման մասին.

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությունը ֆինանսավորվում է ՀՀ կառավարության հաստատված բյուջեով: Այնպիսի տպավորություն է, որ մեր երկրի արտադրական ձեռնարկությունները, ընկերությունները օտարված են նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության պլանավորման, իրենց հարկավոր մասնագետների պատրաստման համար ֆինանսավորման, նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության աշխատանքներից: Միգուցե սա է գործատու կազմակերպությունների անտարբերությունը կրթության և կրթական ծրագրերի նկատմամբ: Կարծում եմ, որ հենց արտադրական ձեռնարկություններն ու ընկերությունները պետք է լինեն նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության պատվիրատուն:   

Աղբյուրներ

 1. German Dual Education System  Expatrio
 2. Importing Germany’s dual education system is easier said than done.  The Guardian
 3. Dual Education System
 4. Vocational Education and Training
 5. Նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը հաստատելու մասինՙ
 6. Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն
 7. Նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության ընդհանուր դրույթները, քննությունները ըստ մասնագիտությունների և առարկաների  

Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի երրորդ կուրսի 14 ուսանող մանկավարժական պրակտիկան անցկացնելու է մեր կրթահամալիրում: Սա կոչվում է «ընթացիկ մանկավարժական պրակտիկա», երբ ուսանողներն իրենք չեն դասավանդում, այլ միայն սովորում են, թե ինչպես է կազմակերպվում հանրակրթությունը և առարկայական ուսուցումը: Փորձառության տևողությունը 10 շաբաթ է՝ յուրաքանչյուր շաբաթվա հինգշաբթի օրը: Նրանք տեսնելու են, թե ինչպես է իրականացվում կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության ծրագիրը, ներկա են լինելու մեր փորձառու դասավանդողների ուսումնական պարապմունքներին, լրացնելու են մանկավարժական փորձառությանը վերաբերող իրենց թղթապանակը:

Առաջին այցի հինգշաբթին սեպտեմբերի 30-ին էր: Շրջայց կատարեցինք Մայր դպրոցում, Արևելյան դպրոց-պարտեզում և Քոլեջում: Քոլեջի վերնատանը ուսանողներին ներկայացրեցի մեր հեղինակային մանկավարժության առանձնահատկություններն ու նվաճումները, ինչպես նաև՝ անգլերենի ուսուցման հեղինակայինը կրթահամալիրում:

Ուսանողական խմբի ավագ Թագուհի Գալստյանը էլեկտրոնային նամակով ներկայացրել է իր տպավորությունները փորձառության առաջին օրվա մասին:

Ես Թագուհին եմ, 3֊րդ կուրսի ուսանողուհի, ներկա և ապագա մանկավարժ։ Սովորում եմ Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում։  Համալսարանս ինձ և շատ այլ ուսանողների հնարավորություն է ընձեռել ունենալ ուսումնական փորձառություն՝ գիտելիքները ամրապնդելու և հետագայում սեփական փորձի հիման վրա ավելի լավ աշխատանք կատարելու որպես մանկավարժ։ Համալսարանի միջնորդությամբ հնարավորություն է տրվել փորձառությունը իրականացնել Հայաստանի լավագույն կրթահամալիրում՝ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում, այլ կերպ կերպ՝ Աշոտ Բլեյանի դպրոցում։

Սովորաբար, երբ ասում ենք դպրոց, միանգամից պատկերացնում ենք գրքեր, թվանշանային գնահատականներ, խիստ և քարացած մոտեցումներ ուսուցիչների կողմից։ Այնինչ, Սեբաստացի կրթահամալիրը ամբողջովին տարբեր է, լի՝ կրթական առանձնահատկություններով և մեթոդներով։ Դպրոցը ունի տարածաշրջանում նմանը չունեցող, յուրօրինակ միջավայր, որի պահպանողն ու կրողը սովորողներն ու մանկավարժներն են: Արժանավայել են այն աշակերտները, ովքեր հնարավորություն ունեն սովորել նման արժանավայել դպրոցում։ Առաջին այցի ընթացքում ստացել եմ բազում դրական տպավորություններ և՛ դպրոցից, և՛ միջավայրից, և՛ աշխատակազմից։ Ստացած սիրալիր և ջերմ վերաբերմքունքը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ մանկավարժի աշխատանքը ամենագեղեցիկն է։

Դպրոցը ունի շատ հետաքրքիր կառուցվածք։ Ամեն ինչ պատրաստված է յուրօրինակ գեղեցկությամբ և սիրով։ Բակը, դասարանները, վերնահարկերըը, նկուղները նույնիսկ ճաշարանը շատ հագեցած են դրական մթնոլորտով, որոնք անտարբեր չեն թողնում ոչ մի այցելուի։

Դպրոցի ապակեպատ թափանցիկ և փայտյա կահավորումը էլ ավելի յուրօրինակ տեսք է հաղորդում՝ ստեղծելով ոչ լարված, հանգիստ միջավայր։ Առավել ուշագրավ է Խաղողի և գինու դպրոցը, որտեղ աշակերտները գինեգործի հետ միասին պատրաստում են հայկական անմահական գինի իրենց հավաքած բերքով, իրենց սեփական ձեռքերով։ Ինքս հնարավորություն ունեցա համտեսել Սեբաստացու անմահական, անուշաբույր գինին։

Մեզ հիացրել է բուսաբանական լաբորատորիան, գրադարանը և ամեն ինչ կապված դպրոցի հետ։

Այցի ընթացքում արժանացել ենք աշխատակիցների ջերմ և հյուրընկալ վերաբերմունքին։ Սիրով և ջերմությամբ ծանոթացրել են տեղանքին, ներկայացրել դպրոցի կարգուկանոնի, դասերի անցկացման և մի շարք այլ հարցերի մասին։

Դպրոցում դասերը մեծ մասամբ իրականացվում են համակարգչային եղանակով, որը նույնպես շատ տպավորել է բոլորիս։ Երեխաները զերծ են մնում ավելորդ ծանրություն կրելուց և սովորում են նորարական մեթոդներով։ Դպրոցը տարածաշրջանում հայտնի է որպես արդիական մոտեցումների և ուսման մոտիվացիայի հաղորդման հզոր միջավայր։ Մենք ինքներս համոզված ենք այդ հարցում։

Ընդամենը մեկ այցի ընթացքում ստացած տպավորությունները շատ մեծ են և ոգևորիչ։ Հուսով եմ կյանքը հնարավորություն կընձեռնի հետագայում աշխատել նման հրաշալի միջավայրում։

Հատուկ ուշադրության ենք արժանացել դպրոցի հրաշալի մասնագետ Յուրա Գանջալյանի կողմից, ով ամեն կերպ օգնում և բացատրում է ամեն ինչ կապված մեզ հուզող հարցերի հետ։

Արդեն իսկ կա մեծ սեր ուղղված կրթահամալիրին ու նրա դպրոցներին և հուսով եմ, որ նման դպրոցները և մասնագետները ավելի շատ կլինեն մեր երկրում։

Օտար լեզու դասավանդողների հավաք է իրականացվել սեպտեմբերի 15-ին:

Կազմվել և Մանկավարժության լաբորատորիա է ներկայացվել 2021-ի առաջին ուսումնական շրջանի առարկայական նախագծերը:

Ջուլիետա Սիմոնյանին է ներկայացվել 2021-2022 ուստարվա 9-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Անգլերենի Ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմվել և մեկնարկն է տրվել սեպտեմբերի 15-ին:

Թեմա 5

Առարկայական նախագիծ 

Տեսական պարապմունք՝ 1 ժամ, գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ (1,5 կրեդիտ) 

Պարապմունքների ձևը՝ համակցված սեպտեմբերի 24-ին առկա, սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 4-ը հեռավար 

Արդեն մի քանի տարի է, ինչ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում նախագծային ուսուցում-ուսումնառություն է իրականացվում: Նախագծային ուսուցում-ուսումնառությունը իրապես նպաստում է դասավանդողների մասնագիտական զարգացմանը և սովորողների ինքնակրթությանը, էականորեն մղում է նրանց հետազոտական, ստեղծական աշխատանքի, իսկ թիմային ու համագործակցային աշխատանքը բարձրացնում է նրանց ամենօրյա սոցիալական ներգրավվածությունը:

Կրթահամալիրի մանկավարժական լաբորատորիան մշակել է ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ:

Ուսումնասիրելով վերը նշված կարգը և «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի նոր չափորոշիչներն ու ծրագրերը կարելի է ուրվագծել առարկայական ուսումնական նախագծի կառուցվածքը.

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը

 • Նախագծի վերնագիրը
 • Նախագծի նպատակը, որն իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի ձևակերպում է, որի լուծումը տալիս է նախագծի իրականացումը:
 • Նախագծի իրականացման ժամկետները
 • Մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը
 • Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները
 •  Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը
 •  Վերջնական արդյունքի (հոդված, պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, թարգմանություն, այլ) հանրային ներկայացում-պաշտպանություն
 • Անդրադարձ. սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում

Գործնական աշխատանք 1

Վերապատրաստվողները կարդում են Հասմիկ Ղազարյանի «Նախագծային ուսուցում՝ կյանքի դպրոց » և Յուրա գանջալյանի «Հրաժարում անգլերենի դասավանդման շտեմարանային-դասագրքային սահմանափակվածությունից » հոդվածները, որից հետո իրենց դիտարկումները հրապարակում են բլոգներում:

Գործնական աշխատանք 2

Վերապատրաստվողները ուսումնասիրում և վերլուծում են ներկայացված առարկայական նախագծերը 

Գործնական աշխատանք 3

Փորձի յուրացում կենդանի միջավայրում.

Երևանի Թիվ 105 ավագ դպրոցի անգլերեն դասավանդողներ Շուշան Իսրայելյանը և Մերի Նուշիկյանը իրենց սովորողների խմբի հետ այցելելու են կրթահամալիրի Ավագ դպրոց և մասնակցելու են Իրինա Ապոյանի նախագծային ուսումնական պարապմունքին: Ուսումնական պարապմունքի մասին իրենց դիտարկումները հրապարակելու են բլոգներում: Այս բաց ուսումնական պարապմունքին մասնակցելու են նաև կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողներ Տաթևիկ Ալեքսանյանը և Հայկուհի Հովհաննիսյանը:

«Արգենտինյան հանրապետություն» Թիվ76 դպրոցի իսպաներենի դասավանդող Արմինե Շաբոյանը, կրթահամալիրում իտալերեն դասավանդող Մարիամ Սարդարյանը և կրթահամալիրում ֆրանսերեն դասավանդող Կարինե Թևոսյանը մասնակցելու են կրթահամալիրում իսպաներեն դասավանդող Ռուզաննա Սարգսյանի նախագծային ուսումնական պարապմունքին:

Վերապատրաստվող դասավանդողները նախագծային ուսումնական բաց պարապմունքների մասին իրենց դիտարկումները հրապարակելու են բլոգներում:

Գործնական աշխատանք 4.

Նախագծերի տեսակները.

կարճատև նախագիծ – Հագուստի գնումներ և ուտելիք պատվիրելը սրճարանում

երկարատև նախագիծ – «Սովորում ենք գրել» , «Teenagers» 

շուրջտարյա նախագիծ – «Մարդիկ, որ ոգեշնչում են մեզ – People who inspire us»

համագործակցային նախագիծ – Բազմալեզու սեբաստացիներ,

սովորող-սովորեցնող նախագիծ – Meeting with primary school students

ընտանեկան նախագիծ – International Children’s Book Day ,

Ուսումնասիրել առարկայական նախագծերի տեսակները, հրապարակել դրանց հղումները բլոգներում, գրել դիտարկումներ այդ նախագծերի մասին:

Գործնական աշխատանք 5

2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ կարճատև նախագիծ, հրապարակել բլոգում

Գործնական աշխատանք 6

2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ երկարատև նախագիծ, հրապարակել բլոգում,

Գործնական աշխատանք 7

2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ համագործակցային նախագիծ, հրապարակել բլոգում

Գործնական աշխատանք 8

2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ ընտանեկան նախագիծ, հրապարակել բլոգում

Գործնական աշխատանք 9

Կազմած նախագծերից առնվազն երկուսը իրականացնել դպրոցում սովորողների հետ, արդյունքները հրապարակել բլոգում:

Գործնական աշխատանք 10

Բլոգում ամփոփել իրականացված նախագծերը. Ակնկալվող արդյունք, հաջողություններ, բացթողումներ, դժվարություններ, զարգացում: 

Հիմա, երբ մեր կրթահամալիրը ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստող ուսումնական հաստատություն է դարձել, ժամանակն է վերանայել մեր առարկայական ուսումնական նախագծերը և պարզել, թե արդյոք նրանք համապատասխանում են ընդունված կարգին և նշել ուղիներ, որոնցով մեր առարկայական նախագծերը ավելի ներկայանալի կդառնան:

Ներկայացնում եմ օտար լեզուներ դասավանդողների 2021-2022 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի նախագծերը.

Իրինա Ապոյան – Ավագ դպրոց, անգլերեն

Իրինա Ապոյանը իր սովորողների հետ երեք համագործակցային նախագիծ է իրականացնում. Ռադիոթատրոն (Միջին դպրոցի հետ), Սովորող-սովորեցնող (Արևելյան դպրոց-պարտեզի հետ) և «Թարգմանիր»-ի հետ: Իրինա Ապոյանի նախագծերը ամբողջական կդառնան, եթե աշխատի այդ նախագծերի ներկայացման (ըստ կարգի) և հանրայնացման վրա:

Սիլվա Հարությունյան – Ավագ դպրոց, անգլերեն

Սիլվա Հարությունյանը Ավագ դպրոցի սովորողների համար ընտրում է սեփական մտքերը արտահայտելու մոտիվացնող թեմաներ և արդյունքում լինում են հրապարակումներ սովորողների բլոգներում: Սիլվա Հարությունյանի ուսումնական նախագծերը ամբողջական կդառնան եթե նա նույնպես աշխատի նախագծերի ներկայացման և հանրայնացման վրա: Դրանք արժանի են հանրայնացման:

Նունե Այդինյան – Ավագ դպրոց, անգլերեն

Նունե Այդինյանի «Մարդիկ, որ ոգեշնչում են մեզPeople who inspire us»-ը ամբողջական ներկայանալի ու կարգին համապատասխան նախագիծ է:

Հերմինե Գևորգյան – Ավագ դպրոց

Տաթևիկ Ալեքսանյան – Միջին դպրոց, անգլերեն

Անահիտ Մելքոնյան – Միջին դպրոց, անգլերեն

Աննա Գանջալյան – Հարավային դպրոց-պարտեզ, անգլերեն

Ամբողջական համագործակցային ներկայանալի նախագիծ է «Իմ տեղեկատվական մոլորակը – My Info Planet»: Փաստորեն այս նախագծի արդյունքը ուսումնական կայք է դարձել:

Անի Մրտեյան – Արևելյան դպրոց-պարտեզ, անգլերեն

Նարե Արիստակեսյան – Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, անգլերեն

Վալենտինա Թումանյան – Արևմտյան դպրոց-պարտեզ, անգլերեն

Հայկուհի Հովհաննիսյան – Արևմտյան դպրոց-պարտեզ, անգլերեն

Ռուզաննա Սարգսյան – Ավագ դպրոց, իսպաներեն

Մարիամ սարդարյան – իտալերեն

Բելլա Աբրահամյան – Քոլեջ, իսպաներեն

Դեռ ոչ բոլոր նախագծերն եմ մանրամասն ուսումնասիրել:

Ուսումնական նախագիծը կրթահամալիրի կարգին և նոր առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան ձևակերպում պետք է ունենա.

 • Նախագծի վերնագիրը
 • Նախագծի նպատակը, որն իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի ձևակերպում է, որի լուծումը տալիս է նախագծի իրականացումը:
 • Նախագծի իրականացման ժամկետները
 • Մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը
 • Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները
 •  Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը
 •  Վերջնական արդյունքի (հոդված, պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, թարգմանություն, այլ) հանրային ներկայացում-պաշտպանություն
 • Անդրադարձ. սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում (այս կետն եմ վերցրել նոր առարկայական չափորոշիչներից):

Թեմա 4

Առարկայական ֆլեշմոբ  

Տեսական պարապմունք՝ 1ժամ, գործնական`  4 ժամ (0,5 կրեդիտ)

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (նամակագրություն, գործնական աշխատանքների հրապարակումներ բլոգներում) սեպտեմբերի 22-23

Ի՞նչ է առարկայական ֆլեշմոբը:

Եթե YouTube-ի որոնման հարթակում գրենք FlashMob, համակարգչի էկրանին անմիջապես կհայտնվեն պարային, պարերգային ֆլեշմոբներ, երբ մի մարդ սկսում է երգել կամ պարել մի ինչ-որ մարդաշատ վայրում և որին սկսում է մի երաժիշտ նվագակցել: Շատ կարճ ժամանակում նրան են միանում 2-3 մարդ, որոնց որոնց թիվը անընդհատ աճումը ու շուտով մարդկանց մի մեծ բազմություն իրար հետ պարում են նույն պարը կամ էլ երգում նույն երգը: Բոլորն ուրախ են, ոգևորված ու երջանիկ զգացողություն են ապրում:

Եվ մեր մանկավարժության առաջատար գաղափարահեն Գևորգ Հակոբյանը մի միտք հղացավ 2016-ի գարնանային մի պայծառ օր. իսկ ի՞նչ կլինի, եթե մի ինչ-որ ժամի մաթեմատիկա սիրող երեխաները իրենց տանը նստեն համակարգիչների առջև ու սկսեն խնդիրներ լուծել: Խնդիրներն էլ լինեն ոչ սովորական, ոչ դասագրքային: Մաթեմատիկա դասավանդողների ոգևորությանը միացան մայրենիի, հասարակագիտության, անգլերենի, ռուսերենի, բնագիտության դասավանդողները ինչպես նաև՝ Առնոլդ Միքայելյանը իր շախմատային խնդիրներով ու այդպես սկսվեցին մեր առարկայական ֆլեշմոբները: Առարկայական ֆլեշմոբները պարտադիր չեն բոլորի համար: Երբ պարտադրանք չկա, սովորողների գործունեության շարժառիթը միայն սերն է տվյալ ուսումնական առարկայի նկատմամբ:

Անգլերենի ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմման սկզբունքները՝

Ֆլեշմոբների առաջադրանքները պետք է հեղինակային լինեն

Առաջադրանքների պահանջների մոտ 70%-ը, պահանջների օրինակների 100%-ը չի  արտատպվում կամ արտագրվում որևէ այլ գրքից, համացանցի աղբյուրից: Դրանք մեր դասավանդողների ստեղծածներն են:

Ֆլեշմոբները նպատակաուղղված չեն սովորողների լեզվի իմացությունը ստուգելուն: Ընդհակառակը՝ դրանք օգնում են իմացածը ամրապնդելուն և նոր կարողություններ ձեռքբերելուն:

Ֆլեշմոբի գլխավոր նշանաբանը՝ «Լեզուն հաղորդակցության միջոց է»:

Անգլերենի ֆլեշմոբներում բացակայում են բառերի ուղղագրության իմացությունը ստուգող հարցեր: Բացակայում են նաև բառերի ձևաբանական և նախադասությունների շարահյուսական վերլուծություն պահանջող հարցեր: Իսպառ բացակայում են նաև բառերի ստուգամանական իմացություն պահանջող հարցեր: Գրեթե բոլոր հարցերը և դրանց ձևակերպումները նպաստում են միայն հաղորդակցական կարողությունների և այլընտրանքային ու քննադատական մտքի զարգացմանը գրավոր և բանավոր խոսքում: Ֆլեշմոբներում նվազագույնի են հասցված բազմընտրանքային հարցերը: Նախապատվությունը տրվում է ուղղորդված կամ ազատ շարադրանքին, ստեղծականությանը:

Ֆլեշմոբը լեզվի իմացության օլիմպիադա չէ: Այն պետք հեշտ, ուսուցանող, օգտակար ու մի փոքր էլ զվարճալի լինի լինի: 

Գործնական աշխատանք 1

Վերապատրաստվողները կարդում են Լուսինե Փաշայանի և Յուրա Գանջալյանի հոդվածները առարկայական ֆլեշմոբների մասին և իրենց դիտարկումները հրապարակում են բլոգներում:

Հեռավար ուսուցման գործիքներից. առարկայական ֆլեշմոբ-Լուսինե Փաշայան 

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբները որպես հեղինակային մանկավարժության բաղադրիչ – Յուրա Գանջալյան

Կրթահամալիրում իրականացվող անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքները-Յուրա Գանջալյան

Գործնական աշխատանք 2

Վերապատրաստվողները ընտրում են այն կրթական աստիճանի ֆլեշմոբները, որտեղ աշխատում են, կատարում են առաջադրանքները և գրում իրենց դիտարկումները բլոգներում:

Առաջադրանքներ կրտսեր դպրոցի համար

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWsTIwVI6d7qYwb6gWVEPNTZaK2ko1XIHw_tJZ-6wzbkUOUQ/viewform

Առաջադրանքներ Միջին դպրոցի համար

https://docs.google.com/forms/d/1wU1AdqzR3LnC_Nip4zucjUfPdSxVdXeHdrx4SU9nXfk/edit

https://forms.gle/KLyxgfBt9qg5EqUv6

Առաջադրանքներ Ավագ դպրոցի համար

https://forms.gle/WxFGZcQc5nttbzpd6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejafsrR5JaJs5QwkqScPjvZnleXAd7_WywpTaL5mPP0lBqbQ/viewform

Գործնական աշխատանք 3

Վերապատրաստողները առարկայական ֆլեշմոբի առաջադրանքներ են կազմում այն կրթական աստիճանի համար, որտեղ աշխատում են, հրապարակում են դրանք իրենց բլոգներում, փորձարկում են առաջադրանքները իրենց դասարաններում և արդյունքների մասին հրապարակում են իրենց բլոգներում:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիան սեպտեմբերյան հավաքին է ներկայացնում կլոր սեղան-քննարկում «Ուսումնական նախագծերի համապատասխանությունը ուսումնական նախագծերի մշակման և իրականացման կարգին» հարցը:

Հանրակրթության նոր պետական չափորոշչով սահմանված է, որ յուրաքանչյուր սովորող մի ուսումնական տարվա ընթացքում մեկ ուսումնական առարկայի նախագծի իրականացման մասնակիցը պետք է լինի: Իհարկե երբևէ ուսումնական նախագիծ չիրականացրած սովորողների համար մեկ ուսումնական նախագիծ անելը մի ուսումնական առարկայից խոհեմ է դիտվում: Կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժությամբ նախագծային ուսուցում-ուսումնառությունը առաջնահերթություն ընտրած պարագայում դա անխոհեմորեն քիչ է, բայց կա մի այլ ծայրահեղություն: Կրթահամալիրում իրականացվող բազմաթիվ դասարանական, արտադասարանական գործունեություններ նախագծեր են անվանվում ու համարվում, որոնք չեն համապատասխանում ուսումնական նախագծերի մշակման և իրականացման կարգին:

Հիմա, երբ մեր կրթահամալիրը ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստող ուսումնական հաստատություն է դարձել, ժամանակն է վերանայել մեր ուսումնական նախագծերը և պարզել, թե արդյոք նրանք համապատասխանում են ընդունված կարգին և նշել ուղիներ, որոնցով կբարելավվի այս իրավիճակը և մեր առարկայական նախագծերը ավելի ներկայանալի կդառնան:

I. Following a healthy lifestyle

Dear students, I think you know that nobody can be happy if he/she is not healthy both mentally and physically. So, to be happy we should, first of all, follow a healthy lifestyle. But how should we organize our everyday routine to have good results? These words and word combinations will help you to write your composition.

  to begin a day with

jogging –  

a sufficient breakfast

healthy food

to smile

not to envy

not to be jealous

to settle down today’s problems

not to live with only dreams

not to waste time

to make friends with

to be sociable

going on a hike – 

to realize one’s dreams by making one real step every day

II. Let’s revise the English verb tenses

Կրկնում ենք անգլերենի բոլոր բայական ժամանակաձևերը ներգործական և կրավորական սեռերում Simple Present –

 Ներգործական սեռ- Active VoiceԿրավորական սեռ – Passive VoiceԱյս բայաժամանակի հետ հաճախ գործածվող ուղեկցող բառերն ու բառակապակցությունները
I usually write e-mail letters.Do I usually write e-mail letters?I don’t usually write e-mail letters.E-mail letters are usually written by me.Are e-mail letters usually written by me?E-mail letters aren’t usually written by me.Usually, generally-ընդհանրապես, never, sometimes, often, frequently հաճախ, rarely-հազվադեպ, seldom-հազվադեպ, as a rule-որպես կանոն, from time to time – ժամանակ առ ժամանակ,
Ես սովորաբար էլեկտրոնային նամակներ եմ գրում:Էլեկտրոնային նամակներ են սովորաբար գրվում:

Simple Past –

I wrote two e-mail letters yesterday.Did I write two e-mail letters yesterday?I didn’t write two e-mail letters yesterday.Two e-mail letters were written by me yesterday.Were two e-mail letters written by me yesterday? Two e-mail letters weren’t written by me yesterday.Yesterday, the other day- անցյալ օրը, two days ago, during the war, last night, last week, a fortnight ago, a short while ago,
Ես երկու էլեկտրոնային նամակ գրեցի երեկ:Երկու էլ. Նամակ գրվեց երեկ:

Simple future

I will write two e-mail letters if I have any information.Two e-mail letters will be written by me if I have any information.Tomorrow, in a week, next week, next month, tonight,
Ես երկու էլ. Նամակ կգրեմ, եթե որևէ տեղեկություն ունենամ:Երկու էլ. Նամակ կգրվի …

Future in the Past

She thought that I would write e-mail letters.She thought that two e-mail letters would be written by me the following week.The next week, the following week,
Նա կարծում էր, որ ես երկու էլ. նամակ կգրեմ:Նա կարծում էր, որ երկու է. Նամակ կգրվի …

Present Continuous կամ Present Progressive

Ashkhen is writing an e-mail letter now.An e-mail letter is being written by Ashkhen now.Now, at the moment, at present
Աշխենը մի է. նամակ է գրում հիմա:Է.նամակ է գրվում (Աշխենի կողմից)

Past Continuous

Ashkhen was writing an e-mail letter at this time yesterday.Ashkhen was writing an e-mail letter when the lights went out.An e-mail letter was being written by Ashkhen when the light went out.At this time yesterday, at 6 yesterday,
Աշխենը մի է. Նամակ էր գրում երեկ այս ժամին:Է. նամակ էր գրվում …

Future Continuous

Ashkhen will be writing an e-mail letter at this time tomorrow.I will still be working when you come home at six.Կրավորական ձև չունիAt this time tomorrow, at this time next week
Աշխենը նամակ գրելիս կլինի …

Future Continuous in the Past

I thought that he would be working that evening, so I didn’t want to visit him.չունի
Ես կարծում էի, որ նա աշխատելիս կլինի այդ երեկո, այսպիսով չայցելեցի նրան:

Present Perfect

I have already written the letter.He has already written te letter.The letter has already been written.Already, just, yet, so far – մինչև հիմա, lately – վերջերս, for six years, since last Sunday – անցյալ կիրակիից ի վեր, this week, this month, today
Ես արդեն գրել եմ նամակը:Նամակն արդեն գրվել է:

Past Perfect

He had written the letter when I came into the room.She said that she had already written the letter.The letter had been written when I came into the room.She said that the letter had been written by her.By last Sunday, by six o’clock yesterday –մինչև երեկ ժամը 6-ը:
Նա գրել էր նամակը, երբ ես մտա սենյակ:Նա ասաց, որ արդեն գրել է նամակը:

Future Perferct

I will have written the letter by six o’clock tonight.I will heve written the letter by the time you come back.The letter will have been written by six o’clock tonight.By six o’clock tomorrow,  by next Sunday
Ես գրած կլինեմ նամակը մինչև ժամը 6-ը երեկոյան:

Future Perfect in the Past

He said that he would have written the letter by 7 o’clock that day,He said that the letter would have been written by 7 that day.
Նա ասաց, որ գրած կլինի նամակը մինչև ժամը 7-ը այդ օրը:Նա սաց, որ նամակ գրված կլինի մինչև ժ 7-ը.

Առաջադրանք բայական ժամանակների վերաբերյալ (հուշում. եթե նախադասության մտքից հասկանում եք, որ ենթական գործողություն չի կատարում, ուրեմն կրավորական սեռում է բայը:)

 1. Use the verb in the correct tense forms.
 2. We (to put) up our tent in the middle of a field.
 3. By the end of the war they (to construct) a new bridge across the river.
 4. She usually (to come) to school in time.
 5. Where are the boys? They still (to play) football.
 6. Lock the door! – But I already (to lock) the door.
 7. I never (to be) to London.
 8. This bridge (to build) by the end of last year.
 9. He said that he (to leave) for New York the following week.
 10. I (to watch) a football match on TV at six o’clock yesterday when my friends came to see me.
 11. My chair (to break) yesterday.
 12. This poem (to write) in 1967.
 13. When I entered the room Mr. Brown (to examine) a student.
 14. I (not to see) Henry since last year.
 15. He said that he (to come) to see us the next Friday.
 16. This castle (to build) in the 10th
 17. If you (to be) tired, we (to stop) working.
 18. I have known him since we (to leave) school.
 19. I said that I (to try) to enter the Yerevan State University the following year.
 20. You (not to be able) to catch the 7.30 train unless you (to take) a taxi.
 21. I think that I (to finish) my work by 5 o’clock.
 22. By that time he (to complete) his test.
 23. I only (to understand) that lesson after I (to read) it several times.
 24. It (to rain) every day since we (to come) here.
 25. Water (to boil) at 100 degrees above 0.

III. Finish these sentences using your own imagination.

The best way of making good relationships with other people is …

Whenever I feel depressed, I …

The best way of refusing an invitation is …

Choosing a birthday present is sometimes …

White lies are sometimes …

Democracy is …

Being literate means to …

Sometimes it is difficult to believe that …

Առաջադրանքը կատարել են

Սոնա Բալայանը – սեպտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – սեպտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Արսեն Դանղյանը – սեպտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Միքայել Վարդանյանը – սեպտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ 28-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – սեպտեմբերի 27-ին: Պատասխանել եմ 28-ին:

Մարիա Ազնաուրյանը – սեպտեմբերի 27-ին: Պատասխանել եմ 28-ին:

Մանե Հովհաննիսյանը – սեպտեմբերի 28-ին: Պատասխանել սեպտեմբերի 30-ին:

Սկսում ենք կատարել անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3 -րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ Հերմինե Գևորգյան

I.Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

a) “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”

……

b) You spilled some wine on the hostess’s dress.

…….

c) You didn’t hear the last two words.

……

d) Two people are talking together, and you want to ask them a question.

…..

II. What will you advise your friend to do if he/she says….? (2 points)

a) Whatever I do I can’t remember the new English words.

…..

b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.

…..

c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.

…..

d) Whatever I do my car won’t start.

…..

e) Ouch! I have cut myself.

…..

f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.

…..

III. If you could translate this sentence into Armenian so that it made a sense, I would appreciate your knowledge both in English and Armenian. (2 points)

The greatest trial of patience is hearing a stammering barrister examining a stuttering witness in the presence of a judge hard of hearing.

IV. The Great Dane or The Dog’s Inspiration (a fable like story. I am the author of this story) (4 points) You can use a dictionary.

This may be a contrived story but it may also be a plausible one if you believe me.

One morning a Great Dane ran out of a block of flats. He looked around and then quickly rushed towards a tree. At that moment a dog of unknown breeding, dirty and gruesome, came out of a cellar, looked around and ran to the rubbish tube. The Great Dane ushered him with a reluctant glance. On seeing the new comer in his territory, the street dog ran up to him, and I overheard the following silent conversation between them. The street dog said,” You are of a high breeding. You are a Great Dane. You are clean and handsome, and I am dirty and repellent and still, I am sorry for you because you are not as free as I am. There isn’t any inspiration in your life.”  “How do you know that? If …”

“You are like a dummy, not a living being. Every day you only eat Pedigree when it is given to you, not when you want it. The choice is diminutive. You can’t have your own point of view. When you inhale, you wait for your master to tell you to exhale. You are constantly being haunted by your master who is also your owner, whereas I am free.”

“But I have got my own corner in a chamber in our flat, and if …”

“You have got only a corner in a chamber, whereas, all the cellars of all the blocks of flats in our district are mine. You have got only one master, whereas, I am loved by all the drunkards and children in this district. All the rubbish tubes are mine. I can make bets that my life is preferable to yours. Every day I have to come to terms with different dogs and in this way I enlarge my world outlook. I even have got a she-dog friend in my district. We love each other passionately. You are deprived of the right of free love. Your loving abilities, your feelings and sacred desires depend on your master’s will. That’s nonsense. I am really sorry for you. You can neither rub yourself on a tree nor run to the bushes when you feel like it. You are a prisoner. Your share in this life is patience. You are a caricature of a dog”. With these words the street dog threw a disdainful glance at the Great Dane and ran back to the rubbish tube which was full of sinister expectations. The Great Dane looked up for a moment and said, “ If all the ifs were pots and pans, life would be so simple.” With these words he marched into the block of flats and went up the stairs to the flat where his chamber was. Its tail was thin but firm and straight.

                                                                                                   Yura Ganjalyan

                                                                                                 Yerevan, 2004

Now please try to analyze this fable like story as much as you can. (10 points)

Սոնա բալայանը պատասխանել է սեպտ. 16-ին. նույն օրը պատասխանել եմ:

Հայկ Խաչատրյանը – սեպտեմբերի 15-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Արամ Հովհաննիսյանը – սեպտեմբերի 15-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մարիա Ազնաուրյան – սեպտեմբերի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ռուբեն Գալստյան – սեպտեմբերի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – սեպտեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյան – սեպտեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ջուլիետա Պապիկյան – սեպտեմբերի 20-ին: Պատասխանել եմ 21-ին:

Միքայել Վարդանյանը – սեպտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ 23-ին:

Ժամը 15:15, փոքր դահլիճ

Օտար լեզու դասավանդողները ներկայացնում են իրենց 2021-202 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի ուսումնական նախագծերը:

Իրինա Ապոյան

Սիլվա Հարությունյան

Աննա Գանջալյան

Թեմա 3. Ուսումնական նյութ

Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում  

Տեսական պարապմունք՝ 1 ժամ , գործնական պարապմունք` 4 ժամ (0,5 կրեդիտ)

 Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (նամակագրություն, գործնական աշխատանքների հրապարակումներ բլոգներում), սեպտեմբերի 19-22

Կրթական նոր առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան դասագրքերի բացակայության պայմաններում առանձնակի կարևորություն է ստանում ուսումնական նյութերի ստեղծումը: Զարգացած կրթական համակարգեր ունեցող երկրներում գործում են հետազոտական, ինստիտուտներ, կազմակերպություններ, որոնք տարբեր ուսումնական նյութեր են ստեղծում՝ տեսաֆիլմեր, սահիկաշարով ներկայացումներ, տեսական և գործնական աշխատանքների համար այլ նյութեր: Մեր հանրապետությունում հիմնականում դասավանդողներն են ստեղծում իրենց ուսումնական նյութերը: Փորձը ցույց է տալիս, որ դպրոցում աշխատող ու ամեն օր սովորողների հետ շփվող և նրանց հարցերին պատասխանող դասավանդողները ավելի մատչելի ուսումնական նյութեր են ստեղծում, քան դասագրքերում հրապարակվածներն են:

Ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջները.

 • Ուսումնական նյութը պետք է ունենա տվյալ ուսումնական առարկային վերաբերող գիտելիքների և կարողությունների փոխանցման կամ բացահայտման նպատակ:
 • Ուսումնական նյութը պետք է մատչելի լինի տվյալ տարիքային խմբի սովորողների համար:
 • Ուսումնական նյութը կարդալով և ուսումնասիրելով՝ սովորողի համար պետք է պարզ լինի, թե ինչ գիտելիքներ և կարողություններ է նա ձեռք բերելու տվյալ ուսումնական նյութի շնորհիվ:
 • Ուսումնական նյութը պետք է ունենա փոխանցված, բացահայտված գիտելիքների և կարողությունների ստուգման և գնահատման գործիքներ:

Գործնական աշխատանք 1.

Վերապատրաստվողները պետք է կարդան, ուսումնասիրեն «Ուսումնական նյութ» հոդվածը և անեն սեփական դիտարկումները ուսումնական նյութին ներկայացվող պահանջների մասին, պարզեն ուսումնական նյութերի տեսակները, ներկայացնեն այն ուսումնական նյութերի տեսակները, որոնցից իրենք օգտվում են և որոնք իրենք են ստեղծում:

Գործնական աշխատանք 2.

Ուսումնասիրել ուսումնական նյութերի օրինակները և գրել դիտարկումներ դրանց մասին:

Գործնական աշխատանք 3.

Կազմել ուսումնական նյութեր, հրապարակել բլոգում՝ 

 • Անհատական աշխատանքի համար 
 • Խմբային աշխատանքի համար 

Գործնական աշխատանք 4

Կազմել ուսումնական նյութեր, հրապարակել բլոգում 

 • Անհատական աշխատանքի համար 

Խմբային աշխատանքի համար 

 • Ստեղծած նյութերը փորձարկել դասարանում (յուրաքանչյուր վերապատրաստվող փորձարկումը անում է իր դպրոցի նախընտրած դասարանում), արդյունքները հրապարակել բլոգում:

Գործնական աշխատանք 5

Վերապատրաստվողները գրախոսում են իրենց գործընկերների ստեղծած ուսումնական նյութերը՝ նշելով, թե արդյոք դրանք բավարարում են ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջներին: Գրախոսությունները հրապարակել բլոգներում:

Թեմա 2

Առարկայական հեղինակային ծրագիր  

Տեսական ՝ 1 ժամ, գործնական 4 ժամ

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (նամակագրություն, գործնական աշխատանքների հրապարակումներ բլոգներում). սեպտեմբերի 16-18

Տեսական պարապմունքի թեման՝ «Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Նյութեր ուսումնասիրման համար՝

Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում — Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար Մարգարիտ Սարգսյանը 

 1. Օտար լեզվի ուսուցման հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում» 
 2. Անգլերենի ուսուցումը  

գործնական հեռավար պարապմունքներ` 4 ժամ (0, 5 կրեդիտ) 

Գործնական աշխատանք 1

Վերապատրաստվողները ուսումնասիրում են հետևյալ նյութերը՝

Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար Մարգարիտ Սարգսյանը 

Օտար լեզվի ուսուցման հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում» և «Ի՞նչն է հեղինակայինը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության գործում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում»

Սեփական դիտարկումները անելիս հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ուսումնական միջավայրի, բլոգային և նախագծային ուսուցման-ուսումնառության առավելություններին:

Գործնական աշխատանք 2

Կարդալ, գրավոր վերլուծել տրված հոդվածները 

Գործնական պարապմունք 3

Առարկայական ծրագրեր

Վերապատրաստվողները ուսումնասիրում են կրթահամալիրի կրթական տարբեր աստիճաններում անգլերենի առարկայական ծրագրերը, որպես օրինակ դուրս են բերում 9-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագրի կառուցվածքը, անում են դիտարկումներ և հրապարակում դրանք իրենց բլոգներում:

Դպրոց պարտեզի անգլերենի առարկայական ծրագիրը 1-3-րդ և 4-5-րդ դասարանների համար 

Միջին դպրոցի անգլերենի առարկայական ծրագիրը 6-8-րդ դասարանների համար  

Անգլերենի առարևկայական ծրագիրը 9-րդ դասարանի համար 

Ավագ դպրոցի անգլերենի առարկայական ծրագիրը 10-11-12-րդ դասարանների համար 

Գործնական աշխատանք 4

Օգտվելով առաջարկված հեղինակային առարկայական ծրագրերից՝ կազմել որևէ թեմայի հեղինակային թեմատիկ պլան, հրապարակել բլոգում 

Օրինակ՝ (ընտրեք մի որևէ այլ թեմա և տրված օրինակի նման գրեք ձեր թեմատիկ պլանը)

The theme: Hiking – Քայլարշավ (հատկացվում է 3 դասաժամ)

Ուսումնական միջավայրը – տանը և դպրոցում սովորողը պետք է ունենա համացանցին միացված անձնական համակարգիչ:

Հաղորդակցական բաղադրիչը իր վերջնարդյունքներով՝

Ունկնդրում – սովորողը լսելով հասկանում է ոչ շատ արագ մենախոսությամբ ձայնագրված տեքստը Կարողանում է պատասխանել ունկնդրած տեքստի ընդհանուր բովանդակությանը վերաբերող հարցերին:

Ընթերցանություն – սովորողը հասկանում է տեքստում առկա 2-3 անծանոթ բառերի իմաստը, պատասխանում է տեքստի բովանդակությանը վերաբերող տարբեր տիպի հարցերին:

Մենախոսություն – սովորողը կարողանում է պատմել մի որևէ քայլարշավին իր մասնակցության մասին՝ իր խոսքում կիրառելով քայլարշավի նկարագրմանը բնորոշ բառեր և արտայատություններ:

Փոխներգործություն -սովորողները կարող են իրենց համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը արտահայտել տեքստում արտահայտված մտքերի նկատմամբ, սովորողները կարողանում են երկխոսություններ կազմել իրենց արդեն կատարած և մոտ ապագայում նախատեսվող քայլարշավների մասին: Երկխոսության ընթացքում օգտագործվում են ողջույն, հրաժեշտ, խնդրանք, հրավեր, համաձայնություն, առաջարկ արտահայտող բառեր և բառակապակցություններ: Երկխոսությունները հրապարակվում են սովորողների բլոգներում:

Գրավոր խոսք – սովորողները գրավոր շարադրում են ամռանը կատարած իրենց մի որևէ քայլարշավի մասին: Տեքստը հրապարակվում է սովորողի բլոգում:

Մասնակցություն կրթահամալիրային կարճաժամկետ նախագծին -օրինակ՝ «Բարձունքի նվաճում», քայլարշավ Քարե լճից Արագածի հարավային գագաթ: Քայլարշավը լուսաբանվում է անգլերեն: Լուսաբանումը հրապարակվում է բլոգում:

Գնահատում – ոչ թվանշանային՝ ձևավորող գնահատական է դրվում:

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

Եթե դուք ուզում եք հայտնվել մի այնպիսի վայրում, որտեղ աշխարհի տարբեր ծայրերից բերված սոճիներ և այլ հազվագյուտ ծառեր են աճում, որտեղ սկսում եք լիաթոք շնչել, կարող եք այցելել Հայաստանի հյուսիսում՝ Լոռու մարզում, գտնվող Ստեփանավանի դենդրոպարկ։ Այն իրականում Ստեփանավանում չէ և գտնվում է քաղաքից 12կմ հեռավորության վրա։

Երբ մուտքից ներս ենք մտնում, մի քանի քայլ անելուց հետո երևում է այգու քարտեզը, որի վրա նշված է, թե այգում ինչ տեսակի ծառեր կան։

Այգին 1931 թվականին հիմնադրել է լեհ ինժեներ և անտառագետ Էդմոն Լեոնովիչը, և մինչև 1984 թվականը եղել է այգու տնօրենը։ Հորից հետո նրա գործը սկսել է շարունակել իր որդին։

Այստեղ յուրաքանչյուր ծառ ունի իր ցուցանակը, թե որտեղից է բերված և ինչ ծառատեսակ է։ Ճեմուղիները սարքված են այնպես, որ նրանց ուռուցիկ ձևը չի թողում անձրևաջրերը խոչընդոտեն քայլելուն։

Այգում շատ են բացատ-ծաղկանոցները։

Այգին զբաղեցնում է 35 հա տարածք։

Նրա գոյության ընթացքում մոտ 2500 ծառատեսակ է բերվել այստեղ, որոնցից միայն 500-ն են հարմարվել տեղի կլիմային։

Սոճիների բազմաթիվ տեսակները և այլ հազվագյուտ ծառատեսակներ, ինչպիսիք են՝ կարմիր կաղնին, սև ընկույզը, դեպի երկինք ձգվող սեկվոյաները, կարծես կանչում են․

<<Եկե՜ք, հիացե՜ք, շնչե՜ք այս օդը>>։

Dendropark in Stepanavan

If yoy want to find yourself in a place where pines and various kinds of rare trees, brought from different parts of the world, grow, and where you begin to breathe fully, you can visit Stepanavan Dendropark which is in Lori Province, in the north of Armenia. In fact, it is not in Stepanavan, it is 12 km away from the city.

When we go through the entrance, after taking a few steps, the map of the park appears, which shows what kind of trees there are in the park. The park was founded in 1931 by Polish engineer and forester Edmon Leonovich, and until 1984 he was the director of the park. When Edmon Leonovich died in 1984, his son started to continue his work.

Here each tree has a notice on it which shows where it came from and what kind of tree it is. The alleys are designed so that the bulging surface prevents rainwater from making ponds.

There are many flower gardens in the park. The park occupies an area of 35 hectares. During its existence, about 2,500 tree species have been brought here, of which only 500 have adapted to the local climate.

Many species of pines and other rare species of trees, such as the red oak, walnut, and sequoias stretching to the sky, seem to call. “Come her, be filled with admiration, breathe this air!”

Գործնական պարապմունքների 4 ժամ (0,5 կրեդիտ)

Առաջին պարապմունքը սեպտեմբերի 13-ին, ձևը՝ առկա, Ավագ դպրոցում

Պարապմունքի տևողությունը՝ 3 ժամ, ժամը 15:30-18:30

Մասնակիցներ՝

Հայկուհի ՀովհաննիսյանԱնգլերենհամակցված
Կարինե ԹևոսյանՖրանսերենհամակցված
Իրինա ԱպոյանԱնգլերենհամակցված
Մարիամ Սարդարյանիտալերենհամակցված
Շուշան Իսրաելյանանգլերենհամակցված
Մերի Նուշիկյանանգլերենհամակցված
Արմինե ՇաբոյանԻսպաներենհամակցված
Տաթև Ալեքսանյանանգլերենհամակցված

Թեմա

Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, պետական չափորոշչում ներկայացված ուսումնական պլանը, պետական չափորոշչի և հեղինակային ծրագրի ուսումնական պլանների համեմատություն, հանրակրթության բովանդակությունը

Հանրակրթության պետական չափորոշչի կառուցվածքը

 • հանրակրթական միջնակարգ կրթության ծրագրի շրջանավարտի ակնկալվող որակական պահանջները` կարողունակությունները (կոմպետենցիաներ)
 • Հանրակրթական տարրական, հիմնական և միջնակարգ ծրագրերի սովորողների ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքները
 • հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակությունը (գիտելիք, հմտություններ, դիքորոշում, արժեքային համակարգ) և ուսումնական բնագավառները
 • առարկայական ծրագրին ներկայացվող պահանջները
 • ուսումնական պլանները
 • առարկայացանկի ձևավորման սկզբունքները
 • սովորողների ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքները

Կարողունակությունները սովորողների այն հիմնական որակական պահանջներն են, որոնք պետք է ձևավորվեն ուսուցման, ուսումնառության և դաստիարակության ընթացքում: Նոր պետական չափարաշիչով սահմանված է 8 կարողունակություն:

Գործնական աշխատանք 1.

Վերապատրաստվողները ուսումնասիրում են պետական չափորոշչի կառուցվածքը, 4-րդ կետում տրված 8 կարողունակությունները և Յուրա Գանջալյանի ««Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը հանրակրթության նոր պետական չափորոշչի և առարկայական ծրագրերի դիտանկյունից» հոդվածում լուսաբանված այն ճանապարհները, որոնցով ձևավորվում են կրթահամալիրի սովորողների նշված կարողությունները:

Վերապատրաստողները կարողունակությունների մասին իրենց դիտարկումները և կրթահամալիրի փորձի մասին գրառումները հրապարակում են իրենց բլոգներում:

Սովորողների ուսումնառության վերջնարդյունքները կրթական տարրական, հիմնական և միջնակարգ աստիճաններում

Յուրաքանչյուր կրթական աստիճանի վերջնարդյունքներն են ձևավորում կարողունակությունները: Վերջնարդյունքները պարտադիր են բոլոր հանրակրթական դպրոցների համար:

Գործնական աշխատանք 2.

Վերապատրաստվողները ուսումնասիրում են «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներում տրված կրթական այն աստիճանի վերջնարդյունքները, որտեղ իրենք աշխատում են: Ուսումնասիրությունից հետո պետք է գրի առնել այն վերջնարդյունքները, որոնք նորություն են իրենց համար և անել համապատասխան դիտարկումներ: Կատարված ուսումնասիրությունը վերապատրաստվողները հրապարակում են իրենց բլոգներում:

Ուսումնական պլանները պետական չափորոշչում և կրթահամալիրի հեղինակային ծրագրում

ԿԳՄՍ նախարարության հաստատած օրինակելի ուսումնական պլանները

Կրթահամալիրի հեղինակային ծրագրով ուսումնական պլանները

Գործնական աշխատանք 3.

Վերապատրաստվողները ուսումնասիրում են նախարարության հաստատած օրինակելի ուսումնական պլանները և համեմատում են դրանք կրթահամալիրի հեղինակային ծրագրի ուսումնական պլանների հետ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել օտար լեզվի ուսուցմանը վերաբերող պարզաբանումներին: Ուսումնասիրություը պետք է հրապարակվեն բլոգներում:

Անդրադարձ առարկայական չափորոշչով սահմանված հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության  բաղադրիչներին (գիտելիք, հմտություն, դիրքորոշում, արժեքային բաղադրիչ):

Ըստ պետական չափորոշչի հանրակրթության բովանդակությունը 4 ընդհանրական բաղադրիչ ունի՝

Գիտելիք

Հմտություններ

Դիրքորոշում

Արժեքներ

Ըստ օտար «Օտար լեզուներ» բնագավառի չափորոշիչների վերը նշված ընդհանրական 4 բաղադրիչները իրենց արտահայտությունն են գտնում հետևյալ հասկացություններով՝

 • «Հաղորդակցություն» – «Ունկնդրում/ընկալում», «Ընթերցանություն», «Մենախոսություն», «Գրավոր խոսք», «Փոխներգործություն», «Լեզվանյութի կիրառում» :
 • «Մշակույթ» – «Արժեքներ», «Վերաբերմունք», «Նորմեր/Կանոններ» և «Հետաքրքրություններ/Նախասիրություններ»
 • «Քննական և ստեղծարար մտածողություն» – «Միտք», «Տրամաբանական կապեր», «Վերլուծություն», «Առաջընթաց»
 • «Ինքնություն» – «Անհատ», «Ընտանիք», «Համայնք» և «Հասարակություն»

«Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներում մանրամասն նկարագրված են այս բովանդակային հասկացությունները և դրանց զարգացումը ըստ դասարանների՝ ըստ լեզուների իմացության եվրոպական շրջանակների (ԼԻԵՇ):

Որպես օրինակ վերցնենք 6-րդ դասարանը (էջ 24)

Մեր թեման է «Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Օշական»: Ի՞նչ բովանդակային չափորոշիչներով է այս թեման ուսուցանվում և ուսումնառվում:

Հաղորդակցություն –

Ունկնդրում – սովորողը լսելով հասկանում է ուսումնական ճամփորդության մասին տեքստը, քանի որ թեման ծանոթ է իրեն: Ունկնդրելու տեքստը ծանոթ բառապաշարով է կազմված: Նա այցելել է Օշական ավելի վաղ տարիքում և մայրենիի դասին հայերեն խոսել են այդ ճամփորդության մասին:

Ընթերցանություն – սովորողը ընթերցում է դեպի Օշական ճամփորդության մասին տեքստը և կարողանում է գուշակել երկու-երեք անծանոթ բառերի իմաստները: Նա կարողանում է առանձնացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը:

Մենախոսություն – սովորողը կարողանում է մի քանի պարզ նախադասություններով և պարզ լեզվական կառույցներով պատմել դեպի Օշական կատարած իրենց ճամփորդության մասին:

Փոխներգոծություն – սովորողը կարողանում է երկխոսություն վարել դեպի Օշական կատարած ճամփորդության մասին: Երկխոսության ընթացքում սովորողները օգտագործում են ողջույնի և հրաժեշտի արտահայտություններ, շնորհակալության, հրավերի և դրանց պատասխանների արտահայտություններ:

Լեզվանյութի կիրառում – սովորողը կարողանում է կիրառել Simple Present և Simple Past ժամանակաձևերը, անձնական, ստացական և ցուցական դերանունները, թեմային վերաբերող բառապաշարը:

Մշակույթ (էջ 36)

Արժեքներ – սովորողը գիտակցում է, որ հայ ժողովրդի համար ամենամեծ արժեքը մեր հայերենն է ու նրա տառերը, որոնցով գրում ու կարդում ենք, իսկ մեր առաջին ուսուցիչը Մեսրոպ Մաշտոցն է:

Վերաբերմունք – սովորողի մոտ հարգալից վերաբերմունք է ձևավորվում մայրենի լեզվի նկատմամբ, սեր է արթնանում հայերեն տառերի նկատմամբ, որոնց շնորհիվ նա կարողանում է կարդալ ու ավելի լավ ճանաչել շրջապատող աշխարհը, գրավոր արտահայտել սեփական մտքերը:

Քննական ստեղծարար մտածողություն – անգլերենը ունի 26 տառ և 44 հնչյուն, իսկ հայերենը՝ 36 տառ և 36 հնյուն: Այս տրամաբանությամբ է սովորողը գիտակցում հայերենի և հայերեն տառերի հանճարեղ լինելը:

Ինքնություն – սովորողը գիտակցում է, որ այս հանճարեղ ու եզակի լեզուն իրենն է, իր մայրենի լեզուն է, որը պետք է սիրել, լավ սովորել և ճիշտ կիրառել:

Գործնական աշխատանք 4

Վերապատրաստվողները իրենց բլոգներում հրապարակում են հանրակրթության պետական չափորոշչում տրված հանրակրթության բովանդակության ընդհանրական 4 բաղադրիչները, ինչպես նաև՝ «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի բովանդակային կառուցվածքի հասկացությունները: Նշվածը հրապարակելուց հետո մի ուսումնական թեմայի և մի դասարանի (2-րդ-12-րդ) օրինակով նկարագրում են բոլոր բովանդակային հասկացությունները: Նկարագրությունը արդյունավետ կլինի, եթե վերապատրաստվողը որպես օրինակ վերցնի այն ուսումնական աստիճանը, որտեղ դասավանդում է:

Նախագծի վերնագիրը – Ստեփանավանի դենդրոպարկը (հայերեն և անգլերեն)

Նախագծի նպատակը – «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար հիմնական կարողունակություններից է մի որևէ տեսարժան վայրի մատչելի, հետաքրքիր ու գրավիչ գովազդումը, որպեսզի զբոսաշրջիկի մոտ ցանկություն առաջանա այցելել այն: Հանրագիտարաններում սովորաբար տեքստերն այդպիսին չեն: Մեր խնդիրն է ստեղծել Ստեփանավանի դենդրոպարկի մասին հայերեն և անգլերեն մի տեքստ, որն ընթերցելով զբոսաշրջիկը կցանկանա այցելել այնտեղ:

Նախագծի իրականացման ժամկետները – սեպտեմբերի առաջին երկու շաբաթները:

Մասնակիցները – Նինել Աղանյան, Անի Պետրոսյան, Մարգարյան Արփի, Սադաղյան Անդրանիկ, Մարգարյան Ռուզան

Նախագծի իրականացման ընթացքում ուսանողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները – տեսարժան վայրը գովազդելու հմտություն, բուսաբանական այգին գրավիչ կերպով ներկայացնելու բառապաշար:

Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը – Սովորողները համացանցում որոնում և գտնում են դենդրոպարկի մասին հրապարակումներ, որտեղ մանրամասն նկարագրված է դենդրոպարկի սոճիների մասին տեղեկություններ, որից հետո կազմում են հայերեն տեքստը՝ ջերմ, մատչելի, հետաքրիր ոճով գրված հայերեն տեքստ: Հայերեն տեքստը միասին խմբագրելուց հետո սկսում ենք թարգմանել այն անգլերեն:

Վերջնական արդյունքը – սահիկաշարով պրեզենտացիա: Պրեզենտացիան լինելու է «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորող առաջինից երրորդ կուրսի ուսանողների և նրանց դասավանդողների ներկայությամբ:

Անդրադարձ – Նախագծի վերջնական արդյունքի մասին իրենց կարծիքն են գրում Քոլեջի ուսանողները, դասավանդողները:

Յուրա Գանջալյանի 2021-2022 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի աշխատաժամանակը

Անգլերենի հեռավար ուսուցում  Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար– 12 դասաժամ, չնորմավորված աշխատանք գրադարանում և տանը

Անգլերենի դասավանդում ըստ դասացուցակի – 6 դասաժամ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝3-րդ և 4-րդ կուրսեր – Քոլեջում

Ուսումնական նախագծեր Քոլեջի ուսանողների հետ

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝3-րդ և 4-րդ կուրսեր. Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները ներկայացնող անգլերեն և հայերեն տեքստերի կազմում ուսանողների հետ.

Կրթահամալիրային նախագծեր

mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում – շաբաթական 5 ժամ

Դպիր-ի անգլերեն էջի սպասարկում      4 ժամ

Այլոց փորձի ուսումնասիրում                  3 ժամ

Անգլերեն ֆլեշմոբների համակարգում – 2

Անգլերենի ակումբի հետ աշխատանք (առցանց հավաքներ, պարապմունքներ) – 4

Անգլերենի գրական ակումբի հետ աշխատանք – 2

Մասնագիտական զարգացման հավաք-սեմինարներ օտար լեզու դասավանդողների հետ – 2 

Սեպտեմբերի – հոկտեմբերի վերապատրաստման դասընթացի վարում –

Օգոստոսի 27

13:00-14:00 փոքր դահլիճ

Նոր ուսումնական տարվա սեպտեմբերյան երկշաբաթյա նախագծային մեկնարկն են ներկայացնում կրթահամալիրի օտար լեզու դասավանդողները.

Սիլվա Հարությունյան

Իրինա Ապոյան

Հերմինե Գևորգյան

Ռինա Շագինյան և Դիանա Նազարյան

Կարինե Թևոսյան

Ռուզաննա Սարգսյան

Անիկ Խաչատրյան

Անի Մրտեյան

Աննա Գանջալյան

Վալենտինա Թումանյան

13:00-14:00

Փոքր դահլիճ

Քննարկում ենք օտար լեզվի ուսումնական նյութերի մշակման հարցերը. պատասխանատու՝ Յուրա Գանջալյան

Ուսումնական նյութերի օրինակներ՝

Միջին դպրոցի համար

Միջին դպրոցի համար

Ավագ դպրոցի համար

Ավագ դպրոցի համար

Ավագ դպրոցի համար

Վերապատրաստման դասընթացի մոդուլը

Առկա՝ սեպտեմբերի 11-ից սկսած՝ յուրաքանչյուր երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ, ժամը՝ 15:00 — 18:00

հեռավար՝ ըստ անհատական նամակագրության, առցանց հանդիպումների

համակցված՝ ըստ անհատական նամակագրության, առցանց և ֆիզիկական միջավայրում

Վերապատրաստվողների գնահատման և հաշվառման մատյաններ

Վերապատրաստվողներ

ԿԳՄՍ նախարարության «Կրթության բարելավում ծրագրի» շրջանակներում վերջերս (օգոստոսի 12-14) մասնակցեցի եռօրյա առցանց սեմինարին: Չեմ կարող ասել, որ սեմինարի ընթացքում ներկայացվող նյութերը լիովին նոր բացահայտումներ էին ինձ համար, բայց օգտակարն այն եղավ, որ երեք օրերի ընթացքում՝ 9 ժամ շարունակ, ընթերցել ու քննարկել ենք այն ամենակարևոր դրույթները, որոնք ներկայացված են պետական չափորոշչի 29 և օտար լեզու բնագավառի նոր չափորոշիչների ու առարկայական ծրագրերի 320 էջերում: Կարծում եմ, որ մեր կրթահամալիրի դասավանդողների համար էլ օգտակար կլինի վերապատրաստման սեմինարի իմ այս լուսաբանումը: Դասավանդողը պետք է իմանա, թե կրթական ինչ նոր ռազմավարություն է մշակվել մեր երկրում, որի մեկնարկը տրվելու է 2023 թվականին:

Լուսաբանման ընթացքում ես աշխատելու եմ վեր հանել ու նշել հանրակրթության կազմակերպման մեջ որպես նորը ներկայացվող այն դրույթները, որոնք մեր կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից են եղել տարիներ շարունակ: Դա կարող է մեր ամենօրյա աշխատանքի նկատմամբ ինքնավստահության բարձրացման և Հայաստանի հանրակրթության նոր ռազմավարության մեջ ինքնաճանաչման քայլ լինել:

Սեմինարի առաջին օրը. պետական չափորոշիչ, կարողունակություն, վերջնարդյունք, կրթության բովանդակություն

Հանրակրթության նոր պետական չափորոշչում առանցքային տեղ է գրավում կարողունակություն նոր տերմինը: Այս տերմինը բացակայում է Էդուարդ Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում»: Տերմինը հնարավոր չէ գտնել նաև «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանում»ՙ Նոր չափորոշիչների հեղինակները այսպես են թարգմանել անգլերեն «competence» բառը, որը ըստ Հասմիկ Ասմանգուլյանի «Անգլերեն – հայերեն բառարանի»՝ մի քանի հայերեն մեկնություն ունի՝ կարողություն, ունակություն, ձեռնհասություն, իրազեկություն:

Ընդունված է, որ միջնակարգ դպրոցի եռաստիճան համակարգով կրթության կազմակերպմամբ (տարրական, հիմնական, միջնակարգ) սովորողի մոտ պետք է ձևավորվեն հետևյալ 8 կարողունակությունները՝ 

 1. Լեզվական կարողունակություն և գրագիտություն

Այս կարողունակության կրթահամալիրայինը. բլոգային ուսուցումը սովորողի համար հնարավորություն է ստեղծում մայրենի և օտար լեզուներով ձեռք բերել ընդհանուր գրագիտություն ոչ միայն մայրենի և օտար լեզուների լեզվական նյութերով, այլ նաև անել հրապարակումներ ուսումնական տարբեր բնագավառներին համապատասխան՝ հետազոտելով, քննելով, մեկնաբանելով, կարծիքներ արտահայտելով, եզրահանգումներ անելով: 

 • Սովորել սովորելու կարողունակություն

Այս կարողունակության կրթահամալիրայինը. թիմային կամ անհատական աշխատանքով նախագծային ուսումնառությունը, նախ և առաջ, նպաստում է սովորել սովորելուն: Նախագծային ուսուցում-ուսումնառության գործընթացում սովորողը մի որևէ ուսումնական առարկայի դասագրքից մի որևէ տեքստ տանը չի սովորում, որպեսզի դպրոցում այն վերապատմի ու ստանա իր ընթացիկ գնահատականը: Նախագծային ուսուցում-ուսումնառությամբ հիմք է դրվում ամբողջ գիտակցական կյանքում անընդհատ սովորելու արժեհամակարգի ստեղծմանը:

 • Ինքնաճանաչողական և սոցիալական կարողունակություն        

 Անհատական ուսումնական պլանով սովորողի ուսումնառությունը հնարավորություն է տալիս սովորողին ճանաչելու իր ներքին ունակությունները և կատարելու ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշում, իսկ թիմային նախագծային աշխատանքն էլ օգնում է, որպեսզի սովորողը իր հետագա կյանքում ուղղորդվի կառուցողական ու համերաշխ սոցիալական հարաբերություններով:

 • Ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողունակություններ

Կարելի է սահմանադրության դրույթները սովորել որպես դաս, պատմել այդ դասը ու թվանշանային գնահատական ստանալ, բայց ժողովրդավարությունը և քաղաքացիականությունը այդպես էլ կենսակերպ չդառնան:   

Կրթահամալիրի սովորողները ժողովրդավարության հիմունքների հետ առնչվում են իրենց ամենօրյա ուսումնառության ընթացքում: Դրա սկիզբը դրվում է ուսումնական պայմանագրի կնքումով: Սովորողը կարդում ու ստորագրում է մի փաստաթուղթ, որտեղ նշված են իր իրավունքները և պարտականությունները ու դառնում է իր ուսումնառության պատասխանատուն: Դրա սկիզբը դրվում է նաև անհատական ուսումնական պլանի ստեղծմամբ, երբ սովորողն ունի ուսումնառության ուղղվածության ընտրության իրավունք: Նախագծային ուսումնառությունը սովորողներին հնարավորություն է տալիս նույնիսկ կրթության բովանդակություն ստեղծել՝ ըստ իր ձեռք բերած կարողունակությունների, դիրքորոշման և արժեհամակարգի:

 • Թվային և մեդիա կարողունակություն

2010 թվականին կրթահամալիրի հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Բլեյանը հայտարարեց՝ «Կա մեդիա՝ կա կրթություն, չկա մեդիա՝ չկա կրթություն»:  Կրթահամալիրի դպրոցների սովորողները և դասավանդողները դպրոց են գալիս իրենց անհատական թվային միջոցներով: Սովորողի և ուսուցչի ուսումնական աշխատանքով ստեղծվում և սպասարկվում են բազմալեզու mskh.am կայք, մեդիագրադարան, ուսումնական TV և ռադիո, մանկավարժական քառալեզու և պատանեկան, մանկական էլեկտրոնային պարբերականներ: Լաբորատորիաների, ուսումնական կենտրոնների, ուսուցիչների և սովորողների ուսումնական բլոգներում յուրաքանչյուր օր մեդիա արտադրանք է ստեղծվում:

 • Մշակութային կարողունակություն

Կրթահամալիրում սովորողներն այս կարողունակությունը ձեռք են բերում կրթական երեք աստիճաններում անընդհատ՝ ոչ այնքան տեսականորեն որքան գործնականորեն՝ իրենց անմիջական մասնակցությամբ: Մի բան է պատմության դասագրքի մշակույթ բաժնում կարդալ Կոմիտասի մշակութային մեծ ժառանգության մասին, միանգամայն այլ՝ ուսումնական ծրագրի մեջ ներառել այն ու սովորեցնել սովորողներին երգել այդ երգերը, իմանալ հայկական տարբեր պարերգերի խոսքերն ու շարժումները, եկեղեցում մասնակցել ժամերգությանը, իրական մասնակցությամբ զգալ հայկական հինավուրձ ծեսերի էությունն ու բերկրանքը: Կրթահամալիրում սովորողը 7 օտար լեզուների և այդ երկրների մշակույթներն ուսումնասիրելու հնարավորություն ունի: Կրթահամալիրը Հայաստանում միակ հանրակրթական հաստատությունն է, որտեղ վրացերեն է դասավանդվում և տարիներ շարունակ կրթական փոխանակումներ են կազմակերպվում Վրաստանի դպրոցների և կրթահամալիրի միջև:

 • Մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողունակություն  

Շնորհիվ շրջապատող տարածքների չափումներ, նախնական հաշվարկներ և խանութներում ու շուկաներում իրական առևտուր պարունակող նախագծերի՝ մեր դպրոց-պարտեզների սովորողների համար մաթեմատիկան հասանելի ու կենցաղում կիրառելի է դառնում: Միջին դպրոցում արդեն սովորողները ինքնուրույն մաթեմատիկական առաջադրանքներ են կազմում մաթեմատիկական ֆլեշմոբների համար, իսկ Ավագ դպրոցի սովորողները ՏՀՏ լաբորատորիայում մաթեմատիկական մոդելավորում են սովորում:

 • Տնտեսական կարողունակություն

Դժվար է ասել, թե այս կարողունակությունն ինչպես է ձևավորվում հանրակրթական դպրոցում, երբ պետական չափորոշչում կարդում ենք այս տողերը. « Աշակերտները համարժեք վերլուծում և գնահատում են մասնավոր ձեռնարկատիրության, ժողովրդական տնտեսության և համաշխարհային տնտեսական մակարդակներում տեղի ունեցող տնտեսական գործընթացները։ Նրանք հասկանում են հասարակության, տնտեսության և քաղաքականության միջև եղած փոխազդեցությունները և արժևորում են առողջ ու անվտանգ կենսակերպը։ » Կարծում եմ, որ հնարավոր չէ նման կարողունակություն զարգացնել միայն դասագիրք ընթերցելով: Տնտեսական կարողունակությունը ձեռք են բերում մեր Քոլեջի սովորողները, ովքեր միջին մասնագիտական կրթություն են ստանում տնտեսության տարբեր ճյուղերի վերաբերյալ մասնագիտություններ սովորելով: Օրինակ, «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողները նախագիծ են իրականացնում՝ իրենց առաջ խնդիր դնելով, թե ինչպես է կարելի հիմնել և աշխատեցնել իրենց մասնավոր զբոսաշրջային ծառայությունը: Իսկ Խաղողի և գինու դպրոցում ուսանողները սովորում են, թե ինչպես խաղողի այգի հիմնել ու զբաղվել գինեգործությամբ:

Սեմինարի առաջին օրվա ընթացքում խոսեցինք նաև կրթական տարբեր աստիճանների վերջում սովորողների ձեռք բերվող վերջնարդյունքներից, որոնց մասին այս հոդված-լուսաբանման մեջ չեմ ուզում խոսել, քանի որ ամեն ինչ հստակ գրված է չափորոշչում, որը պարտադիր է համարվում բոլոր դպրոցների համար: Այստեղ միայն պետք է ընդունել, որ սովորողները տարբեր են իրենց ակադեմիական ընդունակություններով, նյութը ընկալելու կարողությամբ և հմտություններ ձեռք բերելու ունակություններով: Ամեն ինչ քարացած չէ ու ամեն ինչ չէ, որ չափելի է:

Երկրորդ օրվա ամենակարևոր քննարկումը նախագծային գործունեությանն էր նվիրված: Սեմինարավարը ներկայացրեց նախագծային գործունեության արդիականությունը նոր չափորոշչի և ծրագրերի համատեքստում: Ներկայացվեցին նաև նախագծի իրականացման փուլերը, որոնց մեջ առանձնակի ուշադրության է արժանի անդրադարձի՝ վերջին փուլը, երբ սովորողները, դասավանդողները, ծնողները ամփոփում են նախագիծը՝ ինչպես հարկն է արժևորելով այն: Ամփոփելով սեմինարի նյութերը, ինչպես նաև՝ վերընթերցելով կրթահամալիրի «Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգը, ու տարիներ առաջ իմ կատարած այլոց փորձի ուսումնասիրությունը, առաջարկում եմ ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման այս ձևը, որը պարզ ու հասանելի կարող է լինել նաև երբևէ նախագիծ չիրականացրած դասավանդողի համար:

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը

 • Նախագծի վերնագիրը
 • Նախագծի նպատակը, որն իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի ձևակերպում է, որի լուծումը տալիս է նախագծի իրականացումը:
 • Նախագծի իրականացման ժամկետները
 • Մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը
 • Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները
 •  Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը
 •  Վերջնական արդյունքի (հոդված, պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, թարգմանություն, այլ. ) հանրային ներկայացում-պաշտպանություն
 • Անդրադարձ. Սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում

Երրորդ օրվա կարևոր քննարկումը սովորողների գնահատմանն էր նվիրված: Միշտ էլ դեմ եմ եղել ընթացիկ թվանշանային գնահատմանը ու լավ է, որ մեր կրթահամալիրում ընթացիկ գնահատումը ձևավորողն է, երբ սովորողի բլոգում հրապարակված աշխատանքին դասավանդողը բնութագրիչ գնահատականներ է տալիս, իսկ թվանշանայինը միայն ամփոփիչն է՝ ուսումնական շրջանի ավարտին, երբ գնահատվում է սովորողի գործունեությունը, կատարած աշխատանքը ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքում:

Կարծում եմ, որ հետաքրքրության են արժանի նախագծային աշխատանքների գնահատման այս ձևավորող չափանիշները.

 • նախագծի վրա աշխատանքի ինքնուրույնությունը,
 • նախագծի թեմայի արդիականությունը եւ կարևորությունը,
 • որոնողական, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի առկայությունը
 • առաջարկվող լուծումների ինքնատիպությունը,
 • սովորողների նպատակային գիտելիքների և հմտությունների ձեռք բերումը
 • վերջնական արդյունքի համոզիչ ներկայացումը, նախագծի բովանդակության բացահայտումը:

Աղբյուրներ

Սեմինարավար Էմմա Ռևազյանի ներկայացրած նյութերը    

Պետական չափորոշիչ

«Օտար լեզու» բնագավառի նոր չափորոշիչները և առարկայական ծրագրերը

Կրթահամալիրի կայքը

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, վրացերեն, պարսկերեն, թուրքերեն դասավանդողներ

Օգոստոսի 23

Ժամը 13:00-14:00 Ավագ դպրոց

Քննարկում ենք օտար լեզվի առարկայական նախագծերի մշակման հարցերը և իրականացման փուլերը. պատասխանատու՝ Յուրա Գանջալյան

Օգոստոսի 25

Ժամը 13:00-14:00 փոքր դահլիճ

Քննարկում ենք օտար լեզվի ուսումնական նյութերի մշակման հարցերը. պատասխանատու՝ Յուրա Գանջալյան

Ուսումնական նյութերի օրինակներ՝

Միջին դպրոցի համար

Միջին դպրոցի համար

Ավագ դպրոցի համար

Ավագ դպրոցի համար

Ավագ դպրոցի համար

Օգոստոսի 27

Ժամը 13:00-14:00 Ավագ դպրոց

Սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթ. իրենց նախագծերը ներկայացնում են դասավանդողները

Լաբորատորիայի գործունեության հիմնական ուղղությունները

Ծրագրաստեղծ աշխատանքներ

 • Առարկայական ծրագրերի պարբերաբար կատարվող լրամշակումներ՝ ըստ ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացրած օտար լեզուների հանրակրթական նոր չափորոշիչների և ծրագրերի, ինչպես նաև՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում օտար լեզվի դասավանդման հեղինական մոտեցումների:

Օտար լեզուների ուսուցումը կրթահամալիրի դպրոցներում   

 • Օտար լեզուների ուսուցումը կրթահամալիրի դպրոցներում իրականացվում է ըստ ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացրած առարկայական նոր չափորոշիչների և ծրագրերի, ինչպես նաև՝ կրթահամալիրում օտարլեզվի դասավանդման հեղինակային մոտեցումների`(ուսուցում նախագծերով և ուսումնական բլոգներով, կրթահամալիրի կայքում և դպրոցների ենթակայքերում ուսումնառության ձեռքբերումների օտարալեզու լուսաբանմամբ, առարկայական ֆլեշմոբներով, ուսումնական ճամփորդություններով, հրավիրյալ մասնագետների ներգրավմամբ, սովորող-սովորեցնող նախագծերի իրականացմամբ, կրթական փոխանակման տարածաշրջանային նախագծերով):

Օտար լեզուներ դասավանդողների մասնագիտական զարգացման աշխատանքներ

 • Օտար լեզուներ դասավանդողների ատեստավորման համար նախատեսված  վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպան աշխատանքներ,
 • Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդաբանական առկա և հեռավար սեմինարների, զրույց-հանդիպումների կազմակերպում,
 • անգլերենի պարապմունքներ անգլերենի միջին մակարդակի իմացությամբ դասավանդողների հետ: Պարապմունքները նպատակաուղղված են անգլերենի օգտագործմանը՝ որպես գործիք մասնագիտական զարգացման համար.
 • անգլերենի պարապմունքներ անգլերեն չիմացող դասավանդողների, սկսնակների համար․ վերջնական նպատակը նույնն է՝ անգլերենի օգտագործումը որպես գործիք՝ մասնագիտական զարգացման համար:
 • անգլերենի գրական ակումբի գործունեության կազմակերպում:

Այլոց փորձի ուսումնասիրման և թարգմանական աշխատանքներ

 • օտար լեզուներով մանկավարժական ամսագրերում հրապարակված հոդվածների ուսումնասիրություններ, թարգմանություններ:

Հեղինակային մանկավարժության ձեռքբերումների լուսաբանումը և տարածումը օտար լեզուներով

 • կրթահամալիրի դասավանդողների հեղինակային մանկավարժական փորձի լուսաբանումը օտար լեզուներով կրթահամալիրի օտարալեզու էջերում և սոցիալական ցանցերում,  
 • կրթահամալիրի կայքի օտարալեզու էջերի սպասարկում,
 • «Դպիրի» օտարալեզու էջերի սպասարկում։

Los Purus

A film made by Arno Peeters and Iris Honderdos. Every time I watch their films, I am fully satisfied both mentally and spiritually. How can we remain indifferent while watching the film about nature in Sri Lanka or the film about the art installation named CreDogma? The film Los Purus tells us about the art project carried out in the village of Canchabamba, near the town of San Luis, Peru. Arno Peeters is, first of all, a sound artist. We could fairly feel it while watching the film about Sri Lanka. There is no narrator’s voice. Any human voice could have spoilt the genuine perception. Arno’s sensitive microphone lets us hear and listen to “…every sound or voice made by different insects, birds, lizards, squirrels, and water fauna, … the music like the sound of the water stream. We can also hear monks chanting somewhere. Their chanting is mixed with the sounds of nature.” In the film Los Purus, Arno’s electronic microphone seems to be switched off. We do not hear any sound. We do not hear the sound of the car engine or the sounds made by domestic animals in the village. We do not even hear the natives’ voices. All we can hear is the narrator’s voice in the name of Iris. And that’s the right solution…Iris is trying her best to collect impressions, to discover the soul and spirit of the routine everyday life of the peaceful people living in a remote village at the altitude of 3500 meters above sea level. Great was the welcoming ceremony in the schoolyard. It was like official ceremonies welcoming presidents or kings. The head of the school, teachers, students, and their parents were happy to meet not one-hour tourists with their cameras but Iris and Arno who had come to live with them for several weeks. As the film goes on, there seems to exist a contrast in that village: the cleanness and cared for the environment of the school and poor household amenities…very often no electric power, no Internet connection, no TV. They can’t take shower whenever they want but their souls are so pure, and they are so helpful to one another that there are no arguments in the village, and the most surprising thing is that their children never cry. The whole village seems to work for the school. And little by little, an idea comes to Iris for the final art project: that is to use purus containing coca juice. This juice is believed to give people positive energy. Iris’s idea was to empty the purus and put folded sheets of paper with the children’s hopes for the future. The parents were also asked to write down their own dreams for the future. Iris’s idea about the final product of the art project was great. It excellently fitted the peaceful and loving atmosphere of the village. Iris says that Arno wanted to find an old folk lullaby sung by the mothers of Canchabanba but he couldn’t find any. The only music which could be considered harmonic to the spirit of the village life was played by a violinist, a flutist, and a harp player. We can guess from Iris’s narration that having no lullaby is not an imperfection. The routine of everyday life in the village of Cachabanba has all the components of the best lullaby. The farewell lunch party given by the school students and their parents in the forest where …sunlight falling diagonally between the trunks, making stripes on the soft ground… is real proof of it. This was a poem.

Thank you for the creation of this film, dear Iris Honderdos and Arno Peeters!

Առաջադրանքները կազմել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

4-5 -րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյան

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան

Հուլիսի 6-8-ը Ծաղկաձորի Ալպինա հանգստյան տանը անցկացրեցի և հենց առաջին օրն ինձ թվաց, որ մի եվրոպական երկրում եմ, որտեղ հաղորդակցական լեզուն անգլերենն է: Պարզվեց, որ Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակը եվրոպական ութ երկրների (Գերմանիա, Իսպանիա, Պորտուգալիա, Ուկրաինա, Մոլդովա, Վրաստան, Լիտվա, Լատվիա, Հայաստան) ուսանողների հավաք է կազմակերպել: Սկզբում չէի ուզում մոտենալ նրանց, բայց երբ իմացա, որ հավաքի թեման մեդիագրագիտության զարգացումն է, ցանկություն հայտնեցի մասնակցել նրանց ներկայացումներին ու քննարկումներին: Հանդիպումն այնքան ջերմ ստացվեց և արդեն հուլիսի 8-ի առավոտյան ես մասնակցում էի նրանց հերթական հանդիպում-քննարկմանը: 4-5 հոգուց էր բաղկացած յուրաքանչյուր երկրի թիմ, ովքեր նախօրոք պատրաստել էին իրենց ներկայացումները և ջանում էին որքան հնարավոր է լավ ու անկեղծ ներկայացնել իրենց երկիրը: Այդ օրվա թեման նվիրված էր այն մեդիա հմտություններին, որոնք ուսանողները ձեռք են բերում իրենց երկրի համալսարաններում և որոնք օգնում են աշխատանք գտնել ուսումն ավարտելուց հետո: Տարբեր հարցեր էին տրվում յուրաքանչյուր ելույթից հետո: Ես մի կարճ ելույթով ներկայացրեցի մեր կրթահամալիրի ձեռքբերումները, յոթ օտար լեզուներով մեր կրթահամալիրի կայքը ու մեդիագրադարանը: Ծաղկաձորյան հավաքը տևելու է մինչև հուլիսի 15-ը: Կարծում եմ, որ հավաքի վերջում լավ կլինի մասնակիցներին մի քանի ժամով հրավիրել մեր կրթահամալիր: կներկայացնենք հենց առաջին դասարանից մեդիագրագիտության վրա հիմնված մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության կրթական ծրագիրը:

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Աննա Հարությունյան, Նունե Սմբատյան, Տաթև Ավետիսյան, Քրիստինե Սահակյանց, Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան,

as + ածական + as -այնքան որքան.

Այս կառուցվածքով համեմատվում են միանման հատկանիշ ունեցող գոյականները:

Yerevan is as beautiful as Tbilisi. Երևանն այնքան գեղեցիկ է, որքան Թբիլիսին:

Echmiatsin is as far from Yerevan as Ashtarak. Էջմիածինն այնքան հեռու է Երևանից, որքան Աշտարակը:

not so +ածական + as – ոչ այնքան, որքան

Gyumri is not so large as Yerevan.  Գյումրին այնքան մեծ չէ, որքան Երևանը:

There are not so many old buildings in Yerevan as there are in Gyumri. Երևանում այնքան շատ հին շենքեր չկան, որքան Գյումրիում:

twice as big as – երկու անգամ ավելի մեծ, քան. three times (five times, ten times) as big as  – երեք անգամ (հինգ անգամ, տաս անգամ) ավելի մեծ, քան ….

Moscow is about ten times as big as Yerevan. Մոսկվան մոտ տաս անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանը:

There was three times as much snow in Tsaghkadzor last year as there is this year. Անցյալ տարի Ծաղկաձորում երեք անգամ ավելի շատ ձյուն կար, քան այս տարի:

the + ածականի համեմատական աստիճան + the + ածականի համեմատական աստիճան

որքան … այնքան 

The sooner the better. Որքան շուտ, այնքան լավ:

The more books you read the more things you will learn: Որքան շատ գրքեր կարդաս, այնքան շատ բան կսովորես:

get + ածական – ածականին բայական իմաստ է տալիս:

black – սև —–  get black – սևանալ

short – կարճ —– get short — կարճանալ, get shorter – ավելի կարճանալ

Առաջադրանք.

I. Translate into English

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Հայերենի «ասել» բառը անգլերենում երկու ձևով է արտահայտվում՝ «tell» և «say» բառերով: Անցյալի ձևերը՝ tell – told, say – said

Expressions with the word “tell” and “say”.

say  a word – բառ ասել

say a sentence – նախադասություն ասել

tell somebody something – մեկին մի բան ասել

tell the truth – ճշմարտությունն ասել

tell a lie – սուտ ասել

tell a secret – գաղտնիք ասել

tell somebody off – ինչ-որ մեկին հանդիմանել

tell the difference between – մեկը մյուսից զանազանել, տարբերությունն ասել

tell a joke – անեկդոտ պատմել

Translate these sentences into English.

 1.  Ընկերս մի զվարճալի անեկդոտ պատմեց ինձ երեկ, բայց հիմա չեմ հիշում այն:
 2. Նա ասաց ինձ, որ շատ հոգնած է: Նա ասաց, որ շատ հոգնած է:
 3. Նա այդ նախադասությունը հպարտ ձայնով ասաց:
 4. Երբ փոքր երեխա էի, մի օր ես սուտ ասացի իմ ծնողներին և նրանք բարկացան ինձ վրա:
 5. Նա ասում է, որ 5 օտար լեզու գիտի, բայց չեմ կարծում, որ նա ճշմարտությունն է ասում:
 6.   Կարո՞ղ ես տարբերել հնդկական փիղը աֆրիկականից: Ես չեմ կարողանում տարբերել ամերիկական ակցենտը բրիտանականից:
 7.  Ես քեզ մի գաղտնիք եմ ասում: Խոստանու՞մ ես, որ ոչ մեկին չես ասի:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Անգլերենի ակումբը գործում է 2020-ի հունիսից: Ակումբի գործունեության հիմնական նպատակն է նպաստել կրթահամալիրում աշխատող դասավանդողների ինքնակրթությանը ու մասնագիտական զարգացմանը հետևյալ ուղղություններով․

 • Անգլերենի պարապմունքներ անգլերենի միջին մակարդակի իմացությամբ դասավանդողների հետ: Պարապմունքները նպատակաուղղված են անգլերենի օգտագործմանը՝ որպես գործիք մասնագիտական զարգացման համար.
 • անգլերենի պարապմունքներ անգլերեն չիմացող դասավանդողների, սկսնակների համար․ վերջնական նպատակը նույնն է՝ անգլերենի օգտագործումը որպես գործիք՝ մասնագիտական զարգացման համար.
 • այլոց փորձի ուսումնասիրման նպատակով անգլիալեզու մանկավարժական ամսագրերի հոդվածների ընթերձում, ինչի արդյունքում հոդված է հրապարակվում «Դպիր»-ում.
 • անգլերենի գրական ակումբի գործունեություն՝ կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների հետ.
 • մասնագիտական որակների բարձրացմանը նպաստող առցանց զրույց-հանդիպումներ՝ կրթահամալիրում անգլերեն և այլ օտար լեզուներ  դասավանդողների հետ.
 • անգլերենի առարկայական ծրագրերի մշակում, լրամշակում
 • անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմում և անցկացում. 
 • կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում. 
 • «Դպիրի» անգլերեն էջի սպասարկում։

Շարունակվել են կրթահամալիրի դասավանդողների հետ անգլերենի պարապմունքները՝ հունիսի 3-ին, 7-ին, 10-ին, 17-ին սկսնակների խումբ, 17-ին, 24-ին սկսնակների խումբ, 24-ին առցանց,

Մայիսի 31-ից-հունիսի 11-ը առաջին անգամ կազմակերպել եմ հեռավար ամառային ճամբար Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար ընդհանուր առմամբ 8 առցանց պարապմունք (4 ժամ Ավագ – 4 ժամ Միջին) Teams հարթակում:  Պարապմունքների ընթացքի մասին գրված է հեռավար ճամբարի աշխատակարգ-ժամանակացույցի հրապարակման մեջ:

Մասնակցություն մանկավարժական ամառային բաց ճամբարին

Կազմակերպվել են անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողների համար հավաք-սեմինարներ՝

Հունիսի 2-ին

Հունիսի 15-ին – Անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողների հավաք-սեմինար «Քերականական, լեզվական երևույթների ուսուցումը կրտսեր և միջին դպրոցներում» թեմայով ու իր մեթոդական մշակումով:

Հունիսի 17-ին – Անգլերեն դասավանդողների հանդիպման թեման է՝ «2021-2022 ուստարվա անգլերենի առարկայական ծրագրերի լրամշակման ընթացքը»

հունիսի 23-ին – Անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողների հավաք-սեմինար «Հայերենի չափավոր համադրումը օտար լեզվի ուսումնական պարապմունքների ընթացքում» թեմայով ու իր մեթոդական մշակումով:

Լրամշակվեցին անգլերենի առարկայական ծրագրերը 2021-2022 ուստարվա համար:

2021-2022 ուստարվա անգլերենի առարկայական ծրագրերը լրամշակել են՝

1-3-րդ և 4-5-րդ դասարաններ՝  Աննա Գանջալյան և Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ՝  Անահիտ Մելքոնյան և Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-րդ Դասարան – Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան և Հերմինե Գևորգյան

10-11-12-րդ դասարաններ՝ Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան և Հերմինե Գևորգյան

Անգլերենի ակումբի կանխատեսվող անելիքները 2021-2022 ուստարում

1.Դասավանդողների հետ պայմանավորվել եմ, որ շարունակելու ենք մեր անգլերեն պարապմունքները ամռանը և գալիք ուսումնական տարում: Բոլորն էլ գիտակցում են, որ դա իրենց համար ինքնակրթության, մասնագիտական զարգացման կարևոր քայլ է:

2.Շարունակելու ենք անգլերենի գրական ակումբի աշխատանքները

3.Շարունակելու ենք անգլերեն դասավանդողների (իսկ մանկավարժական բաց ճամբարների ընթացքում նաև այլ օըտար լեզուներ դասավանդողների) հետ առցանց և առկա հավաք-սեմինարների կազմակերպումը:

4.Այս տարվա 4-րդ ուսումնական շրջանի փորձը ցույց տվեց, որ կարելի ու պահանջված է հեռավար ուսումնական ճամբարների կազմակերպումը հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների հետ:

Լրամշակել են՝ Սիլվա Հարությունյանը, Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը

Ծրագիրը հիմնված է հանրակրթության պետական չափորոշիչների, անգլերենի առարկայական չափորոշիչների, ինչպես նաև՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց» կրթական ծրագրի պահանջների վրա:  

Նպատակը

Ավագ դպրոցում անգլերենի դասավանդումը նպատակաուղղված է սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցմանը, միջմշակույթային փոխըմբռնմանը, այլ մշակույթների ու արժեքների ընկալմանն ու գնահատմանը, ոչ հայախոս անձանց հետ շփվելու, այլ երկրների ու ժողովուրդների քաղաքակրթությանն ու մշակույթին հաղորդակցվելու, դրանց լավագույն արժեքները յուրացնելու և հայերենով արտահայտելու, ինչպես նաև հայալեզու մշակույթը այլ ժողովուրդներին մատչելի դարձնելուն:

Խնդիրները

 • Հաղորդակցական իրազեկության զարգացումը ըստ անգլերենի իմացության համաեվրոպական մակարդակների խոսքային գործունեության 4 ուղղություններով` լսելով հասկանալը, խոսելը, կարդալով հասկանալը և գրելը՝ ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի վերջում՝  B1, 11-րդ դասարան B1B2(ընտրությամբ խումբ),12-րդ դասարան B1B2 (ընտրությամբ խումբ):
 • Ինքնուրույն ուսումնառության և ինքնազարգացման կարողությունների խթանում,
 •  Ուսումնառության գործընթացի վերլուծում, ինքնակրթության մեթոդների ընտրություն և դրանց արդյունավետության գնահատում։
 • Վստահություն սեփական ուժերի և կյանքի հանդեպ, ինքնագնահատման կարողություն, ինքնաճանաչման ձգտում։
 • ՏՏ հմտությունների զարգացում և մեդիագրագիտություն: Կայքերի ճիշտ և անվնաս ընտրություն և դրանցից օգտվելու հմտություն։ Հեռավար կրթության հմտություն։
 • Վերլուծական, քննադատական և ստեղծագործական մտածողություն, նորի հանդեպ բաց և անկողմնակալ մոտեցում, կենսական խնդիրների լուծմանը ճանաչողական և ստեղծագործական մոտեցում:
 • Ազատ և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու , դրանք իրագործելու ունակություն և հետևանքների համար պատասխանատու լինելու պատրաստակամություն։

Մանկավարժական մոտեցումներ

Օտար լեզվի ուսուցումն իրականացվում է նախագծային աշակերտակենտրոն ուսուցման սկզբունքներով:

Դասավանդող-սովորող, սովորող-սովորող իրավիճակային երկխոսությունների ստեղծում, իմաստի որոնում. (իմաստը չի տրվում պատրաստի ձևավորված վիճակում, դրան սովորողը հասնում է որոնելով, կշռադատելով):

Սովորողներն իրենք են եզրահանգում անում, ինչպես նաև կարող են առաջարկել իրենց նախընտրած թեմաները, դասավանդողը տալիս է առաջնային գաղափարներ, որից հետո կազմակերպվում են քննարկումներ:

Հաշվի է առնվում սովորողի կարծիքը։

Լեզվամտածողության զարգացումը կազմակերպելու համար դասավանդողն աշխատում է հետևյալ համագործակցային և խմբային հետազոտական մեթոդով.

Նախագծերի թեմաները համապատասխանում են օտար լեզուների առարկայական ծրագրերի թեմաներին` հաշվի առնելով նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի այն կետերը, որոնցով հնարավոր կլինի համալրել ու հարստացնել անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Ուսումնական միջավայր

Նյութական միջավայր /առկա կրթության համար/

թափանցիկ, ինքնասպասարկվող, ներառող 1-1 պլանշետ/նոթբուք/նեթբուքներով ուսուցմամբ դասարաններ,

Կրթահամալիրի բոլոր կաբինետները, ընթերցասրահները, լաբորատորիաները, արհեստանոց-արվեստանոցները աշխատում են անլար ինտերնետային WIFI ծածկույթով:

Անգլերենի դասավանդման նյութական միջավայր են նաև բակը, դաշտային պայմանները, բնության և պատմության հուշարձանները, թանգարանները, ցուցահանդեսները, ուսումնական ճամբարները, ստեղծագործական հավաքները:

Արդյունավետ միջավայր են ստեղծում նաև կամավոր-հրավիրյալ մասնագետների ներկայությունը, ինչպես նաև նրանց  հետ  իրականացվող նախագծերը (ճամփորդություններ, ստուգատեսների մասնակցություն,քննարկումներ  և այլն):

Մեդիա միջավայր /առկա և հեռավար կրթության համար/

Zoom, Messenger, Soundcloud,
Microsoft Teams, Viber

mskh.am կայք, մեդիա գրադարան, TV,

Դասավանդողների և սովորողների ուսումնական բլոգներ, մանկավարժական/պատանեկան/մանկական էլեկտրոնային ամսագրեր

Սոցկայքեր՝ Facebook, YouTube

Միջազգային կրթական ծրագրի առցանց մասնակցություն

Տանը նույնպես,  սովորողը պետք է ունենա համացանցին միացված համակարգիչ, ձայնագրիչ, թվային ֆոտոխցիկ և այլ միջոցներ, որոնք կարող են նպաստել հանձնարարությունն ավելի արդյունավետ կատարելուն:

Օգտագործվող գրականություն

Destination B1 և B2 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles,

New English File, Upper – intermediate, Advanced Student’s Book

New Headway, Intermediate Student’s Book,LIz and  John Soars

English Shtem-1,2,3, 2017-2018.

2019թ. լույս տեսած անգլերենի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարաններ

“English Grammar in Use”, Raymond Murphy, Cambridge, third edition

“504 Absolutely Essential Words” Sixth Edition, Murray Bromberg

“Challenges” Student’s Book 4, Michael Harris

“New Inside Out”, Sue Kay & Vaughan Jones

http://www.britishcouncil.am/en

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

http://www.englishtest.net/

http://www.tolearnenglish.com/

http://www.usingenglish.com/comprehension/

http://www.englishleap.com/

https://www.vocabulary.com/lists/1430452

https://www.examenglish.com/B2/b2_vocabulary.htm

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm

https://www.enchantedlearning.com/wordlist/astronomy.shtml

Գրքերի թվային տարբերակներն առկա են  գրադարանի  կայքում http://books.mskh.am/

Հեղինակայինը ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման մեջ

 • ուսումնական միջավայրը թույլ է տալիս անգլերենի դասավանդման հաղորդակցական մոտեցումն իրականացնել ՏՀՏ ուսումնական միջոցների օգտագործմամբ:

Անգլերենի ուսուցում-ուսումնառությունը բլոգային նախագծային է, ինչը հնարավորություն է տալիս՝

 • Հանրակրթության փակ համակարգից անցում կատարել բաց համակարգի. Սովորողների անգլերենի լեզվական կառույցներին վերաբերող հանձնարարությունների կատարման հրապարակումները, նախագծային հետազոտական աշխատանքները հասանելի են դառնում դասընկերներին, ուսումնական այլ առարկաներ դասավանդողներին, ծնողներին, համայնքին և, ընդհանրապես, բաց են բոլորի համար, որտեղ առկա է ինտերնետ կապ:
 • Սովորողի բլոգում հրապարակված նյութերը հնարավորություն են տալիս տեսնելու սովորողի գիտելիքների և կարողությունների աճը ուսումնառության տարբեր տարիներին:
 • Դասավանդողի բլոգը այլ դասավանդողների հետ փորձի փոխանակման ամենաարդյունավետ միջոցն է դառնում:
 • Դպրոցական կայքը և ուսումնական նախագծերով բլոգները թե′ դասավանդողին, և թե′ սովորողին հնարավորություն են տալիս բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող:
 • Ուսումնական բլոգը հեռավար ուսուցման արդյունավետ գործիք է դառնում:
 • Ուսումնական բլոգների, նախագծային ուսուցման, անհատական համակարգիչների կիրառման շնորհիվ իրականացվում է անգլերենի արդյունավետ ուսուցում միևնույն դասարանում սովորող, բայց տարբեր նախնական գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ ունեցող սովորողների համար:

Անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացումըամենամսյա ֆլեշմոբներիմիջոցով:

Կառուցողական մանկավարժության սկզբունքներով կազմակերպվող ուսումնական պարապմունք:

Ուսուցում ըստ նախասիրությունների ՝ ընտրությամբ դասընթացներ և անհատական ուսումնական պլաններ:

Կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում պարբերաբար անգլերեն ուսումնական   պարապմունքներ են անցկացնում արտասահմանյան մասնագետները:

Ուսումնական ճամփորդությունների լուսաբանումները արվում են նաև անգլերեն

Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը

Ունկնդրելու դասարանական գործունեություն

Լսել տեքստի սկիզբը և գուշակել ավարտը

Ձայնագրությունը լսելուց կամ տեսաֆիլմը դիտելուց հետո պատասխանել հարցերին

Տեքստի ունկնդրմանը զուգահեռ կատարել գրառումներ տեքստի բովանդակության մասին

Լսել տեքստը և անձնական վերաբերմունքն արտահայտել լսածի վերաբերյալ

Խոսելու գործունեություն

Հաղորդակցական իրադրությունների դերային խաղարկում (էքսկուրսավար և զբոսաշրջիկներ, թարգմանիչ և հանդիպման մասնակիցներ, հեռախոսային երկխոսություններ)

Հարցազրույցներ տարբեր թեմաներով (օտարերկրացի և լրագրող)

Քննարկումներ և բանավեճեր

Բեմականացումներ

Ընթերցելու գործունեություն

Տեքստը ընթերցելուց հետո գրել տեքստի բովանդակությունը հնարավորինս կարճ ձևով:

Դուրս հանել տեքստի բովանդակությանը առնչություն չունեցող նախադասությունները, որոնք նախորոք մտցվում են տեքստի մեջ:

Տեքստի վերականգնում` (Անծանոթ տեքստից հանվում են որոշ բառեր, որոնց պետք է վերականգնել):

Հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ նյութեր հանել ինտերնետից, ընթերցել և կազմել կարճ տեղեկատվություն:

 Թարգմանական գործունեություն

Ինտերնետից, անգլերեն էլեկտրոնային լրագրերից վերցված արդիական հոդվածներ թարգմանել, որոնք ունեն հասարակագիտական ուղղվածություն

Դիտել BBC լրատվական գործակալության հեռուստալուրերը և տալ կարճ տեղեկատվություն հայերենով

Թարգմանել տարբեր դեղերի, կենցաղային սարքերի գործածման մասին ցուցումները

Գործունեություն ըստ կրթահամալիրի 2021-2022 ուսումնական տարվա օրացույցի

Մասնակցություն հեղինակային մանկավարժության աշնանային հավաքին (թարգմանություններ, բաց դասեր, հոդվածներ)

Մխիթար Սեբաստացու օրեր – նոյեմբեր 2021 (մասնակցությունը թարգմանչական աշխատանքով)

Մասնակցություն քանդակագործության ամենամյա փառատոնին (մասնակցությունը թարգմանչական աշխատանքով)

Մասնակցություն ձմեռային և ամառային ուսումնական ճամբարներին

Մասնակցություն հանրակրթական Digitech ստուգատեսին (անգլերեն տեսադասեր, ուսումնական նյութեր, տեսաֆիլմեր)

Մասնակցություն թարգմանական ստուգատեսին

Գնահատման կարգը

Գնահատումը հիմնվում է սովորողի կատարած նախագծային աշխատանքի վրա` հաշվի առնելով հետևյալ բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները.

Ա. Թեմատիկ բառապաշարի ճիշտ գործածումը – առավելագույնը 2 միավոր

Բ. Լեզվական կառուցվածքների ճիշտ գործածումը – առավելագույնը  2 միավոր

Գ. Վերջնական արդյունքի (հոդված, Power point ծրագրով ներկայացում, տեքստով տեսանյութ, ձայնագրւթյուն) բովանդակության և նախագծի նպատակի համապատասխանությունը – առավելագույնը 3 միավոր

Ստացած առավելագույն 7 միավորին սովորողը հնարավորություն ունի ավելացնելու ևս 3 միավոր՝

ինքնուրույն կատարած թարգմանություններով և հետազոտական աշխատանքներով – 1 միավոր,

ուսումնական ճամփորդություններով – 1 միավոր,

ստուգատեսներին, ֆլեշմոբներ և օլիմպիադաներին մասնակցելով -1միավոր,

Անգլերենի առարկայական նախագծերին ներկայացվող պահանջները

2020-2021 ուստարում 10-11-րդ դասարաններում անգլերենի առարկայական նախագծերն արվում են առարկայական ծրագրի մեջ նշված ուսումնական թեմաներին համապատասխան:

Յուրաքանչյուր սովորող նախագիծը կատարում է լեզվական կարողությունների իր սահմաններում: Նախագիծը կատարված է համարվում, եթե սովորողը իր բլոգի «Անգլերեն» բաժնում արդեն ունի հետևյալ հրապարակումը.

1.Նախագծի անունը

2.Տվյալ թեմայով համացանցից ընտրված մի որևէ նյութ և սովորողի կարծիքը այդ նյութի վերաբերյալ (նյութն ընտրվում է մի քանի նմանատիպ նյութեր կարդալուց, դրանք թարգմանելուց հետո, իսկ կարծիքը պետք է լինի ինքնուրույն գրված):

3.Սովորողի ինքնուրույն գրած տեքստը տվյալ թեմայի վերաբերյալ (հավանական գրագողությունը ստուգվում է հատուկ ծրագրի միջոցովhttp://www.grammarly.com/?q=plagiarism&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search%20$.10%20-%20$.20%20CPC%20-%20Good%20&%20Fair&utm_):

4.Թեմատիկ բառապաշար – thematic vocabulary (բառապաշարում տրվում են թեմային վերաբերող որքան հնարավոր է շատ անգլերեն բառեր և բառակապակցություններ իրենց հայերեն թարգմանություններով):

Կապը այլ բնագավառների հետ

 • Բազմագործառնության իրականացում
  Անգլերենի ուսուցումը իրականացվում է այնպես, որ դա լինի և՛ որպես ուսուցման նպատակ, և՛ որպես միջոց` գիտելիքների տարբեր բնագավառներից տեղեկություններ քաղելու:
 • Միջառարկայական ինտեգրում
  Անգլերենը գործածվում է տարբեր ուսումնական առարկաներից ուսումնական նախագծեր իրականացնելիս` օտարալեզու աղբյուրներից տեղեկություններ հայթայթելու և դրանք թարգմանելու միջոցով:

10-րդ դասարան

(ընդհանուր դասընթացի համար շաբաթական ժամաքանակը՝ 4, ընտրությամբ դասընթացինը՝ 6)

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած 10-րդ դասարանի սովորողները ունենում են անգլերենի բավարար գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ`

 • Արտահայտել իրենց տեսակետը՝ անդրադառնալով այլոց  կարծիքների առավելություններին ու թերություններին և կատարելով եզրահանգումներ
 • Առաջարկել գոյություն ունեցող խնդիրների, այդ թվում՝ կոնֆլիկտների, լուծման նոր եղանակներ՝ հիմնավորելով իրենց մոտեցումը:
 • Հիմնավորել սեփական որոշումները՝ կանխատեսելով դրանց հավանական հետևանքները։
 • Դրսևորել միջաձնային կոնֆլիկտի/դրա լուծելիության գիտակցություն՝ խնդրին այլընտրանքային մոտեցումների կիրառման միջոցով:
 • Հետազոտել հասարակական հնչեղություն ունեցող որևէ հարցի/իրադարձության մասին մեդիա աղբյուրներից քաղված փաստերը և վերլուծությունները՝ ձևակերպելու սեփական դիրքորոշումը։

Լեզվական նյութը

Բառապաշար։ Առաջարկվող թեմաների շրջանակներում ունենալ մոտ 1300-1500 բառային միավորների վերարտադրողական բառապաշար։

Բառակազմություն։ Ածանցում – վերջածանցներ, նախածանցներ։ Կարողանալ ածանցների միջոցով որոշել բառերի պատկանելիությունը տարբեր խոսքի մասերին:

Կարճաժամկետ նախագծերի համար առաջարկվող ուսումնական թեմաները

Առաջին կիսամյակ

 • Անհատ և ընկերություն, խառնվածք, հասարակություն
 • Իմ դպրոցը, կրթահամալիրը, նրա ձեռքբերումները և բացթողումները
 • Մասնագիտությունների ընտրություն
 • Հաղորդակցություն
 • Ինտերնետ և բլոգ
 • Զանգվածային լրատվական միջոցներ, նորություններ, համացանցային պատմություններ
 • Ճամփորդություններ, ճամբարներ

Երկրորդ կիսամյակ

 • Սպորտ և մարզական խաղեր, առողջ ապրելակերպ
 • Շրջակա միջավայրը և նրա պահպանումը
 • Հայաստանի ներկան, անցյալը և ապագան
 • Արվեստ և մշակույթ, ավանդույթներ, սովորույթներ
 • Անգլերենը` որպես միջազգային լեզու
 • Երիտասարդներ և մեծահասակներ
 • Միջազգային կապեր
 •  

Քերականություն (Grammar)

Ձևաբանություն։ Հոդ. որոշյալ, անորոշ, հոդի բացակայություն. գործածությունը նյութ ցույց տվող անհաշվելի գոյականների հետ, վերացական գոյականների հետ, կայուն կապակցությունների հետ։

Գոյական։ Թիվ, հոլով, սեռ։ Գոյական + գոյական կառուցվածքները։

Դերանուն։ Անձնական, ցուցական, հարցական, անորոշ, ստացական, անդրադարձ, փոխադարձ, հարաբերական։

Թվական։ Քանակական, դասական, կոտորակային։

Ածական։ Որակական և հարաբերական ածականներ, ածականների համեմատության աստիճանները։ Համեմատական աստիճանների ուժեղացում (much more/far more interesting)

Մակբայ՝ տեղի, ժամանակի, ձևի, չափի։ too, enough մակբայները և դրանցով կազմված կառուցվածքները. too + adj. (too difficult), adj/adv + enough (quick enough), enough + noun (enough offers). մակբայի կիրառման յուրահատուկ դեպքեր։

Ածական և մակբայ. կիրառման յուրահատուկ դեպքեր։

Նախդիրներ՝ ժամանակ, տեղ, ուղղություն ցույց տվող։

Բայ։ Կանոնավոր և անկանոն բայեր, բայական ժամանակներ (Present Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite, Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect) սեռ, մոդալ բայեր։ Բայական ժամանակներ (Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous)։ Անցողական և անանցողական բայեր։ Մոդալ բայեր, մոդալ բառեր և արտահայտություններ։ Բայական դարձվածքների կիրառում գրավոր և բանավոր խոսքում (verbal phrases) հետևյալ բայերի հետ. To make, to cut, to call, to bring, to come, to go, to break, to look, to set, to hand, to hold, to get, to become, to turn, to grow բայերի հետ: Բայերի խնդրառություն։ Բայի անդեմ ձևեր /Infinitive, Gerund, Participle / և դրանցով կազմված կառուցվածքները։

Շարահյուսություն – նախադասություն

Բարդ համադասական և ստորադասական նախադասություններ

Շարադասություն (word order), շրջադասություն

Ենթակա + ստորոգյալ + խնդիր։ Բարդ ենթակա (Complex subject)։ Բարդ նախդրավոր խնդիր (Complex prepositional object)։

Ստորադասական նախադասություններ։ Պայմանական ստորադասական նախադասությունների տիպերը (conditional sentences)։ Conditional I  (իրական/ռեալ պայմանական նախադասություններ). If I know her telephone number I will phone her. Conditional II  (անիրական/ոչ ռեալ պայմանական նախադասություններ). If I knew her telephone number I would phone her. Wish… But for… It’s (high) time… As if… բառերով և բառակապակցություններով կառուցվածքները։

11-րդ դասարան

 (ընդհանուր դասընթացի համար շաբաթական ժամաքանակը՝ 4, ընտրությամբ դասընթացինը՝ 6)

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած 11-րդ դասարանի սովորողները ունենում են անգլերենի բավարար գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ`

 • Արտահայտել իր տեսակետը՝ հիմնավորելով այն օրինակներով, տարբեր աղբյուրներից քաղված փաստացի տեղեկություններով
 • Հավաքել և համեմատել տեղեկատվություն տարբեր մասնագիտությունների վերաբերյալ:
 • Մեկնաբանել իրադարձությունները՝ անդրադառնալով իր տեսակետի ձևավորմանը նպաստող առանցքային մանրամասներին։
 • Վեր հանել կարևոր մտքերը՝ առանձնացնելով փաստերը կարծիքից, ճանաչելով հեղինակի մտադրությունը:
 • Պահպանել մտքերի տրամաբանական կապը, իրադարձությունների ժամանակագրական հաջորդականությունը

Լեզվական նյութը

Բառապաշար, բառակազմություն։ Հաղորդակցության համար անհրաժեշտ  բառապաշար (1500 (1150+350) բառապաշարային միավոր):

Կարճաժամկետ նախագծերի համար առաջարկվող ուսումնականթեմաները

Առաջին Կիսամյակ

 • Անհատ և հարաբերություններ։ Հին և նոր ընկերներ, բարեկամներ, հարևաններ։
 • Ճամփորդություններ, ճամբարներ
 • Բնավորության գծերի նմանություններ և տարբերություններ
 • Հաղորդակցություն, զանգվածային լրատվական միջոցներ։ Բլոգ,  ինտերնետ
 • Սերունդների հակասություններ, ապագա մասնագիտության ընտրությունը

Երկրորդ կիսամյակ

 • Շրջակա միջավայրը և նրա պահպանումը։ Մարդկության ապագան մարդկանց ձեռքերում է
 • Նորաձևություն, ցուցադրություններ, հագուստներ, դաջվածքներ
 • Առողջություն և սպորտ
 • Մեր ազգային և կրթահամալիրային տոները
 • Հայաստանի և լեզվակիր երկրի քաղաքական համակարգերը։ Նմանություններ և տարբերություններ
 • Կրթություն։ Հայաստանի կրթական համակարգ։ Անգլախոս երկրների կրթական համակարգը

Քերականություն (Grammar)

Ձևաբանություն

Բայ (The Verb)։ Բայի ժամանակների, սեռի, մոդալ բայերի կրկնություն։ Կրավորական սեռը (The Passive Voice) կրկնություն

Հոդ (The Article ) կրկնություն

Past conditionals and Wish

Բայի անդեմ ձևեր (գերունդիումով արտահայտություններ)

Բայական դարձվածքներ

Շարահյուսություն

Նախադասություն (Բարդ համադասական և ստորադասական նախադասություններ)

Ուրիշի ուղղակի խոսքի ազատ վերարտադրում (Reported Speech)

Հարցական նախադասություններ

Պատասխան հարցեր և տրոհված հարցեր (reply questions and tag questions )

Ենթակա և խնդիր երկրորդական նախադասություններ։

It seemed/proved/turned out … that

It is necessary/strange … that. Somebody suggests/believes … that

12-րդ դասարան

Անգլերենի ընդհանուր դասընթաց՝ շաբաթական 4 ժամով և ընտրությամբ դասընթաց՝ շաբաթական 6 ժամով

Լեզվական նյութը

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած 12-րդ դասարանի սովորողները ունենում են անգլերենի բավարար գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ`

 • Լսել և հասկանալ տվյալ թեմային առնչվող մեդիա հաղորդումների  բովանդակությունը, խոսողի տեսակետը և վերաբերմունքը՝ ճանաչելով առանձին մանրամասների և մտքերի միջև տրամաբանական կապը։ Արտահայտել և կարողանալ պաշտպանել սեփական տեսակետը և եզրահանգումներ անել։ Կարողանալ տալ համոզիչ և սպառիչ պատասխաններ տրված հարցերին։ Ձեռք բերել հարցազրույց վարելու հմտություն։
 • Կարդալ և հասկանալ  գիտահանրամատչելի, լրագրային, վերլուծական և այլ հոդվածներ՝ ճանաչելով տեքստում առաջ քաշված վարկածների և եզրահանգումների միջև կապը՝ գնահատելով տարբեր աղբյուրներից քաղած տեղեկություններն ու փաստարկները։
 • Ուսումնասիրած թեմայից հետո կազմակերպել կամ վարել բանավեճեր։ Մասնակցել առաջադրված թեմայի շուրջ քննարկումներին՝ արտահայտելով սեփական կարծիքը, բերելով համոզիչ փաստարկներ, անելով մեկնաբանություններ և արձագանքելով այլոց փաստարկներին։
 • Հանպատրաստից և գրագետ հաղորդակցվել տարբեր միջավայրերում և լսարանների հետ՝ շոշափելով ընդհանուր, գիտահանրամատչելի, մասնագիտական կամ ժամանցի թեմաներ և ցուցաբերելով մտքերի հստակ փոխկապվածություն:
 • Կարևորել թարգմանութան դերը որպես միջմշակութային հաղորդակցության միջոց և ազգային մշակույթի տարր։ Ձեռք բերել որոշ գիտելիքներ թարգմանության տեսակների մասին (գեղարվեստական և ոչ-գեղարվեստական՝ մասնագիտական/տեխնիկական),  տեքստեր թարգմանելու հմտություններ՝ ուշադրություն դարձնելով թարգմանության յուրահատկություններին և տվյալ լեզվի առանձնահատկություններին։
 • Քննարկել ապագայի ծրագրերն ու հետագա քայլերը՝ պատասխանելով իրեն ուղղված հարցերին, արտահայտելով սեփական կարծիքը, բերելով համոզիչ փաստարկներ, մեկնաբանություններ և փոխադարձ հարցեր ուղղելով զրուցակցին,
 • Ձեռք բերել Էսսե գրելու հմտություններ (250 – 300 բառ)՝ հետևելով էսսե  գրելու կառուցվածքին և կանոններին, ներկայացնելով գլխավոր մտքերն ու մանրամասները, գնահատել խնդրի լուծման համար առաջարկվող լուծումները։
 • Դասընթացի բովանդակությունը և սովորողների գիտելիքներն ու կարողությունները ըստ լեզվական նյութի։

Բառապաշար։ Առաջարկվող թեմաների շրջանակներում ունենալ մոտ 1500 (+350) բառային միավորների վերարտադրողական բառապաշար։

Թեմաներ`

 • Կամավորություն -Արժևորել կամավորական աշխատանքի դերը  որպես սոցիալական պատասխանատվություն, անհատի ինքնաճանաչման դրսևորում ի շահ հասարակության:
 1. Կամավորական աշխատանքների տեսակներ
 2. Կամավորության կարևորությունն ու դերը
 3. Իմ կամավորական գործունեությունը
 • Թարգմանության արվեստ – Ձևավորել թարգմանության՝ որպես միջմշակութային հաղորդակցության միջոցի և ազգային մշակույթի անբաժանելի մասի գիտակցությունը։
 1. Թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցություն
 2. Թարգմանչական արվեստի գոհարները
 3. Թարգմանչաց տոն
 4. Ես թարգմանիչ եմ
 • Հաջողության գրավականը, իմ հետագա քայլերը – Ձևավորել ինքնաճանաչման հիման վրա հետագա գործողությունների պլանավորման և ինքնուրույն որոշում կայացնելու գիտակցություն։
 1. Հաջողության հասնելու ուղիները
 2. Ձախողումներ և ձեռքբերումնե
 3. Հաջողության հասած մարդկանց կյանքի պատմություններ
 4. Ապագայի իմ ծրագրերը
 • Քաղաքակրթություն, Կրոններ
 1. Մարդկությանը հայտնի քաղաքակրթությունները
 2. Քաղաքակրթական էվոլյուցիա
 3. Ժամանակակից քաղաքակրթությունը
 4. Աշխարհի կրոնները: Կրոնը ժամանակակից հասարակությունում: Ծեսեր, սովորույթներ, ավանդույթներ

Վերարտադրողական, ակտիվ բառապաշարի մեջ, բացի կենցաղային առօրյա օգտագործման բառերից, անպայմանորեն ընդգրկվում են բոլոր շաղկապները, կապակցող բառերն ու բառակապակցությունները: Շաղկապների և կապակցող բառերի ցանկը կարելի է գտնել այստեղhttp://dpir.mskh.am/art.php?id=80.

Ճանաչողական, պասսիվ բառապաշարը- մոտ 2000

Բառակազմություն

Միասնական թեստերում կարևորություն է տրվում բառակազմությանը` նախածանցների և վերջածանցների իմացությանը: Եթե նույնիսկ բառն անծանոթ է, սովորողը նախածանցներից և վերջածանցներից պետք է գուշակի, թե որ խոսքի մասին է պատկանում տվյալ բառը, որպեսզի բազմընտրական առաջադրանքներում ճիշտ ընտրություն կատարի:

Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել հետևյալ նախածանցները – ժխտական նախածանցներ-in, ir, il, dis, un

Գործողությունը նորից անելու իմաստ տվող – re

Գործողությունը սխալ անելու իմաստ տվող – mis

Ածականին և գոյականին բայ դարձնող – en

«Թերի» իմաստն արտահայտող – under

«Գեր» իմաստն արտահայտող – over

«Նախ» իմաստն արտահայտող – pre

«ետ» իմաստն արտահայտող – post

«Նախկին» իմաստն արտահայտող – ex

Սովորողը պետք է ճանաչի և գործածի հետևյալ վերջածանցները.

Գոյականակերտ վերջածանցներ – er և or, որոնք ցույց են տալիս գործողությունը կատարող անձին

Գործողությունը կատարողի մասնագիտությունը նշող – ist

Ազգային պատկանելիությունը, լեզուն կամ մասնագիտությունը նշող – ian

Ee – ցույց է տալիս այն անձին, ում հանգում է գործողությունը

Բայից վերացական գոյական ստեղծող – age և al

Ance և ence, որոնք համապատասխանաբար ant և ent վերջածանց ունեցող ածականներից ստեղծում են գոյականներ

Ածականից գոյական ստեղծող – dom, ness, th, ity, ability, ibility

Բայից գոյական ստեղծող –ment, ation, tion, sion, ssion

Գոյականից վերացական գոյական ստեղծող – ship, hood

Բայից գոյական ստեղծող – ture, sure, ssure, zure

Ածականակերտ վերջածանցներ

Բայից ածական ստեղծող – able, ible, ant, ent

«ական» իմաստն ունեցող – ary, ory

Գոյականից ածական ստեղծող – ful, less, ous, y

«ավուն» իմաստն ունեցող – ish

Բայաստեղծ վերջածանցներ

Գոյականից բայ ստեղծող – ate, ute

Ածականից և գոյականից բայ ստեղծող – en, fy, ify

Գոյականից բայ ստեղծող – ize, ise

Մակբայակերտ վերջածանցներ

Ածականից ձևի մակբայ ստեղծող – ly

Գործողության ուղղություն ցույց տվող – ward, wards

Ձևաբանություն

Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա գործածել.

անորոշ և որոշյալ հոդերի բոլոր կիրառությունները. հոդի բացակայությունը նյութ ցույց տվող անհաշվելի գոյականների հետ, հոդերի կիրառումը վերացական գոյականների հետ, հոդի բացակայությունը և «some» անորոշ դերբայի կիրառումը, հոդերի կիրառումը հատուկ անուն գոյականների հետ, հոդերի կիրառումը աշխարհագրական անունների հետ, անորոշ հոդի կիրառումը կայուն կապակցություններում, որոշյալ հոդի կիրառումը կայուն կապակցություններում, հոդի բացակայությունը կայուն կապակցություններում, որոշյալ հոդի կիրառումը, երբ հարկ է լինում նշել կենդանու տեսակը – The tiger is a powerful beast. ,» go to university» և «go to the university» կիրառումները, որոշյալ հոդի կիրառումը ածականի գերադրական աստիճանի հետ և դրա բացակայությունը մակբայի գերադրական աստիճանի հետ, որոշյալ հոդի կիրառումը «the … the» համեմատական կառուցվածքում, որոշ ածականների հետ որոշյալ հոդի կիրառումը հավաքական գոյականի իմաստ ստանալու համար –the rich, the poor, որոշյալ հոդի կիրառումը նավերի, հյուրանոցների, թերթերի և ամսագրերի անունների հետ, անորոշ հոդի բացակայությունը որոշ գոյականների հետ-advice, weather, information, progress…, որոշյալ հոդի կիրառումը և դրա բացակայությունը կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների անվանումների հետ, որոշյալ հոդի կիրառումը դասական թվականների հետ, «the tenth gate» և «Gate 10» կիրառումները, «a two-week holiday» և «two weeks’ holiday» կիրառումները, «hair, room, paper, noise» գոյականների կիրառումը անորոշ հոդով և առանց հոդի, անորոշ հոդի կիրառումը և դրա բացակայությունը բացականչական նախադասություններում:

Գոյական

Սովորողը պետք է ճանաչի ու իմանա հաշվելի և անհաշվելի, նյութ ցույց տվող և վերացական գոյականները:

Սովորողը պետք է իմանա գոյականների հոգնակի թվի կազմումը, բարդ գոյականների հոգնակի թվի կազմումը:

Սովորողը պետք է իմանա, որ կան գոյականներ, որոնք.

Անկանոն ձևով են կազմում իրենց հոգնակի թիվը (foot-feet, woman-women,…)

Միշտ հոգնակի թիվ են արտահայտում առանց –s վերջավորության (people, police, cattle, poultry, )

Միշտ գործածվում են եզակի թվով (furniture, news, accommodation, advice, bread, information, luggage…)

Ունեն –s վերջավորությունը, բայց եզակի թիվ են արտահայտում (mathematics, physics, phonetics, politics …)

Հավաքական են և ունեն եզակի թվով կիրառում, ինչպես նաև հոգնակի թվով կիրառում առանց –s վերջավորության

Առանց –s վերջավորության չեն գործածվում և միշտ հոգնակի թվում են (trousers, binoculars, pincers …)

Առանց –s վերջավորության հոգնակի թիվ են արտահայտում, եթե նրանց նախորդում են թվականներ (dozen, pair, couple-օրինակ`three pair of shoes)

Ունեն նույն ձևը և եզակի, և հոգնակի կիրառություններում (sheep, deer, fish)

Նյութ ցույց տվող են, բայց երբեմն գործածվում են հոգնակի թվով` նախադասության մեջ այդ նյութի շատությունը տարբեր տեսակները շեշտելու համար (The snows of Kilimanjaro…, The waters of the Volga… ) ,(There are 300 sorts of cheeses here. Different mineral waters are produced in Armenia)

Ունեն հոգնակի թվի երկակի ձևեր տարբեր նշանակություններով (penny-pence և pennies, cloth –cloths և clothes, brother- brethren և brothers )

Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա կազմել հասարակ և բարդ գոյականների ստացական հոլովը, ինչպես նաև իմանա գոյականի ստացական հոլովի և «of phrase»-ի  գործածման դեպքերը, «a friend of my brother’s» ձևը:

Սովորողը պետք է ճանաչի, հասկանա և կարողանա  գործածել ածականացված գոյականներ, երբ մի գոյականը մյուսի համար որիշիչի դեր է կատարում (school garden, railway station, table cloth…):

Ածական

Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել

որակական ածականների համեմատության աստիճանները,

 • many, much, good, bad, little, far, late, old, near ածականների համեմատության աստիճանները
 • ածականների համեմատական աստիճանի ուժեղացման դեպքերը
 • «most» բառի գործածումը անորոշ հոդով և առանց դրա, երբ այն ունի «ծայրահեղ» և «մեծ մասը, մեծամասնությունը» իմաստները
 • Ածականների համեմատական կառուցվածքները
 • Ածականների շարադասությունը նախադասության մեջ
 • «interesting-interested, exciting-excited, …» տիպի բառազույգերը
 • «so, such, enough, too» մակբայների գործածումը ածականների հետ
 • Ածական + one/ones կառույցը (Which do you want? –The blue ones.»)
 • «It +to be+adjective+infinitive» կառույցը (It is difficult to find an innocent man.)
 • «It +to be+adjective+of you(him, them, Tom)+infinitive» կառույցը (It is kind of you to help me.)
 • «It +to be+for smb+to do smth» կառույցը

Մակբայ

Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել.

Ձևի, չափի, տեղի, ժամանակի, հաճախականության, աստիճանի մակբայները

 • Ածականները և մակբայները, որոնք նույն ձևն ունեն և մի ձև էլ` -ly վերջավորությամբ «hard-hard-hardly, high-high-highly, wide-wide-widely, pretty-pretty-prettily, deep-deep-deeply,…»
 • Մակբայների համեմատության աստիճանները և համեմատական կառուցվածքները
 • «most» բառի գործածումը, երբ այն նախորդում է ածականին`»very» իմաստով (He treated her most kindly.)
 • « adverb+adjective և adverb+past participle» կառուցվածքները (extraordinarily beautiful, beautifully decorated)
 • Մակբայների շարադասությունը նախադասության մե
 • Որոշ մակբայներից հետո շրջուն շարադասության դեպքերը, երբ օժանդակ բայը դրվում է ենթակայից առաջ, ինչպես հարցերում է արվում. «hardly ever, in no circumstances, never, no sooner…than, hardly…when, not only, nowhere, on no account, only by, only in this way, only then, scarcely…when, seldom» (On no account should you agree with him. Only by working hard will you be able to pass your exam.)

Դերանուն

Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել բոլոր տեսակի դերանունները

Անձնական(I, you,..), խնդիր հոլով անձնական դերանունները(me, you, him…), ստացական դերանունները(my, your…), ստացական դերանունների բացարձակ ձևերը(mine, yours,…), անդրադարձ և շեշտող (myself, yourself…), փոխադարձ (each other, one another), ցուցական (this, that…), հարցական (who, what…), hարաբերական (who, which, …), անորոշ (all, each, every, both, neither, either, some, any, no, none)

Բայ

Սովորողը պետք է պատկերացում ունենա, ճանաչի և խոսքում գործածի

բայի դիմավոր ձևերը

 • օժանդակ, կապակցող և իմաստավոր բայերը
 • բայի սահմանական եղանակի բոլոր ժամանակները ներգործական և կրավորական սեռում գործածության իրենց բոլոր դեպքերով ու համապատասխան ուղեկցող բառերով, 4 տիպի հարցական, ինչպես նաև ժխտական ձևերով
 • բայական ժամանակների հաջորդականությունը (համաձայնեցումը)
 • բայի ներգործական սեռով նախադասության փոխակերպումը կրավորականի և հակառակը
 • Բայի հրամայական եղանակը, let-ով սկսվող նախադասությունները, շեշտող հրամայական նախադասությունները օժանդակ բայի գործածմամբ (Do come with me!), հրամայական նախադասության անջատական հարցը «will you?»-ով
 • Ստորադասական եղանակը (Subjunctive 1-Present Subjunctive and Past Subjunctive և Subjunctive 2)
 • «Can, may, must» մոդալ բայերն իրենց բոլոր իմաստներով և գործածության դեպքերով և « be able to, have to, be allowed to» համարժեքներով, ինչպես նաև «modal verb + perfect» ձևերն իրենց իմաստներով
 • Shall, should, ought to, needn’t, daren’t, to be to մոդալ նշանակության բայերը

Բայի անդեմ ձևերը.

Սովորողը պետք է կարողանա ճանաչել և գործածել

Անորոշ դերբայը (Infinitive) «to» մասնիկով և առանց դրա, անորոշ դերբայի ներգործական և կրավորական ձևերը (to read-to be read), «Indefinite» և «Perfect» ձևերը (to go – to have gone),

 • ցանկություն, հարկադրանք, զգացում, ենթադրություն արտահայտող բառախմբերը, որոնցից հետո հնարավոր է կազմել բարդ խնդիր-Complex Object (I want you to help me.)
 • «To say, to state, to report, to announce, to suppose, to think, to believe, to expect, to know, to consider» բայերի կրավորական սեռով սկսվող և անորոշ դերբային նախորդող կառուցվածքները (Mr Hakobyan is reported to have left for Iran.)
 • Անորոշ դերբայը «seem, prove, happen, chance» բայերից հետո (He seems to agree with us. She appeared to be right. )
 • Անորոշ դերբայը առանց «to» մասնիկի «would rather» և «had better» բառերից հետո
 • Անորոշ դերբայը «likely, unlikely, certain, sure» ածականներից հետո (They are sure to arrive soon.)
 • Գերունդին (Gerund) անկախ որևէ բայից կամ նախդիրից (Reading is my favourite occupation), Գերունդին «on, without, by, after, before» նախդիրների հետ, որոշակի բայերից հետո առանց նախդիրների և նախդիրների հետ
 • Բայերի այն ցուցակը, որոնցից հետո գերունդի է օգտագործվում և բայերի այն ցուցակը, որոնցից հետո միշտ անորոշ դերբայ է օգտագործվում
 • Որոշ բայերից հետո կամ գերունդի, կամ անորոշ դերբայ (remember, forget, regret, try, begin, start, go on, stop)
 • Դերբայը (Participle) իր կազմության ձևերով և կիրառման բոլոր դեպքերով
 • Դերբայական դարձվածով կազմված պարզ ընդարձակ նախադասությունները փոխակերպել պարզ բայական ստորոգյալով բարդ ստորադասական նախադասությունների (Not knowing him very well I couldn’t turn to him for help. As I didn’t know him very well, I couldn’t turn to him for help.)

Նախդիր

Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա գործածել

անգլերենի հասարակ (in, on under, at, beside,…) , բարդ (into, upon, onto,… ) և բաղադրյալ (in front of, at the back of, instead of, ) նախդիրները

 • անկախ գործածվող նախդիրները (The sparrow is on the branch) և բառերը, որոնք իրենցից հետո պահանջում են այս կամ այն նախդիրը (I insist on your joining our group.)
 • «to make, to take, to look, to get, to come, to go, to fall, to break, …» բայերով կազմված առավել հաճախ հանդիպող բայական դարձվածքները և դրանց թարգմանությունները հայերեն

Շաղկապ

Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել

Համադասական շաղկապները (and, as well as, both …and, but, either…or, neither…nor, not only…but also, or, whereas, while)

Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել հետևյալ ստորադասական շաղկապները.

 • Ենթակա և խնդիր երկրորդական նախադասությունների (that, if, whether)
 • Ժամանակի պարագա երկրորդական նախադասությունների (after, when, as, as soon as, hardly…when, no sooner…than, since, until, till)
 • Պատճառի պարագա երկրորդական նախ-ների (because, as, for, now that, since, on the ground that,)
 • Պայմանի պարագա երկրորդական նախ-ներ (if, in case, on condition that, provided կամ provided that, providing կամ providing that, as long as կամ sօ long as, unless, )
 • Նպատակի պարագա երկրորդական նախ-ներ (so that, in order that, lest,)
 • Ձևի պարագա երկրորդական նախ-ներ (as, as if, as though, so…that, such…that)
 • Զիջողական պարագա երկրորդական նախադասություններ (though կամ although, in spite of the fact that, notwithstanding that)• «Whose, who, whom, where, which, how, why, what» հարաբերական դերանունները նույնպես շաղկապների դեր են կատարում

Շարահյուսություն

Սովորողից չի պահանջվում նախադասության վերլուծություն անել և որոշել, թե որն է նախադասության ենթական կամ ստորոգյալը, ինչ տիպի են դրանք և ինչ խոսքի մասերով են նրանք արտահայտված, բայց սովորողի համար շատ կարևոր կարողություն է համարվում նախադասության մեջ ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնեցումը դեմքով և թվով:

Սովորողը պետք է կարողանա ստորոգյալը համաձայնեցնել ենթակայի հետ դեմքով և թվով եթե.

Ենթական հավաքական գոյական է

 • Ենթական արտահայտված է «news, advice, information, luggage, phonetics, linguistics,…» և այդ շարքի այլ բառերով
 • Ենթական արտահայտված է «everybody» անորոշ դերանունով և պետք է որոշել անջատական հարցի վերջնամասը
 • Պետք է թարգմանել «խնձորը լավ է առողջության համար» կամ «Կարտոֆիլը պահասենյակում է» և նման կարգի այլ նախադասություններ
 • «all» բառով ենթական անձ է նշում, և երբ այն առարկա է նշում
 • Ենթական արտահայտված է երկու բառով և նրանց կապում է «and» շաղկապը
 • Ենթական արտահայտված է երկու բառով և նրանց կապում է «with» նախդիրը
 • Ենթական արտահայտված է երկու բառով և նրանք կապված են «either…or»-ով կամ «neither..nor»-ով
 • Գործ ունենք «a number of…» և «the number of …» կապակցությունների հետ
 • Ենթական երկրի, գրքի, ֆիլմի կամ որևէ այլ ստեղծագործության անուն է` արտահայտված հոգնակի թվով գոյականով
 • Ենթական արտահայտված է մի քանի անորոշ դերբայներով
 • Ենթական երկու բառերով է արտահայտված և նրանց կապում է «as well as»-ը
 • Ենթական երկու իրար շատ սերտ բառերից է կազմված, օրինակ`»thread and needle»

Շարահյուսական առաջադրանքներում մեծ կարևորություն է տրվում նաև, թե ինչ շարունակություն է ընտրվում այս կամ այն կապակցող բառից հետո. նախադասության առաջին մասից հետո ընտրենք տրամաբանակա՞ն շարունակության միտք, թե` նրան հակասողը, շարունակությունը ընտրենք ժխտվա՞ծ տարբերակովը, թե չժխտվածը, շարունակության մասը ենթակայով և ստորոգյալով նախադասությու՞ն է լինելու, թե իմաստային բառախումբ:

Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա ճիշտ գործածել տրամաբանական շարունակություն պահանջող հետևյալ շաղկապները կամ կապակցող բառերը. «and, because, for, as, since, therefore, consequently, moreover, hence, accordingly»:

Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա ճիշտ գործածել տրամաբանական շարունակությանը հակասող միտք պահանջող հետևյալ շաղկապներն ու կապակցող բառերը. «though, although, whereas, while, however, yet, still, notwithstanding, but, contrary to, despite, in spite of the fact that»:

Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա ճիշտ գործածել իրենցից հետո նախադասություն պահանջող հետևյալ շաղկապները. «although-չնայած, so that-որպեսզի, in order that-որպեսզի, because-որովհետև, in spite of the fact that-չնայած որ»:

Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա ճիշտ գործածել իրենցից հետո նախադասություն չպահանջող շաղկապներն ու կապակցող բառերը. «despite-չնայած, in spite of-չնայած, because of-պատճառով, so as to-որպեսզի, in order to-որպեսզի»:

Սովորողը պետք է կարողանա կատարել փոխակերպման հետևյալ առաջադրանքները.

 • Ուրիշի ուղղակի խոսքի վերածումը անուղղակիի և հակառակը` պահպանելով բայական ժամանակաձևերի հաջորդականության կանոնները, երբ ուղղակի խոսքը պատմողական է, կամ` հարցական, արտահայտում է խնդրանք, կամ` հրաման
 • Ներգործական սեռի նախադասության վերածումը կրավորականի և հակառակը

Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա գործածել պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը:

Ընթերցելով հասկանալու կարողության պահանջները այս դասընթացի շրջանակներում

Ավարտելով դասընթացը սովորողը պետք է կարողանա.

 • Պատասխանել լեզվական իրազեկության B1 – B2 մակարդակով գրված տեքստի բովանդակությանը վերաբերող հարցերին առանց բառարանի
 • Համադրել տեքստի մեջ գործածված բայական դարձվածքները, առանձին բառերը նրանց հոմանիշային արտահայտությունների, բայական դարձվածքների և առանձին բառերի հետ, որոնք տրված են առաջարկվող բազմընտրական հարցերում
 • Գուշակել, թե ինչպիսին կլիներ տվյալ տեքստի շարունակությունը

Գնահատման համակարգը

Դասընթացն ավարտելուց հետո սովորողի լեզվական գիտելիքները և կարողությունները գնահատվում են ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության ԳԹԿ-ի առաջարկած Պետական ավարտական և միասնական անգլերենի գրավոր քննությունների թեստերի նմուշների` 20 բալային համակարգով:

Ընթացիկ ստուգումները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ըստ արդեն յուրացված լեզվական նյութի` 10 բալային համակարգով:

Լրամշակել են՝ Սիլվա Հարությունյանը, Իրինա Ապոյանը և Հերմինե Գևորգյանը

Անգլերենի 9-րդ դասարանների առարկայական ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր) հիմնվում է  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի վրա: Ծրագիրը հիմնված է «Հանրակրթության պետական չափորոշիչների», առարկայական ծրագրի, կրթահամալիրի այլընտրանքային հեղինակային կրթական ծրագրերի պահանջների վրա։ Ծրագրի հիմքում ընկած է նախագծային ուսուցումը, ինչպես նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցը, օտար լեզվի առարկայական օրացույցը, ինչպես նաև օտար լեզվի առարկայան պահանջներից բխող թեմաները (թեմաները նշված են բովանդակային միջուկում): Իրականացվում են նաև միջազգային կրթական ծրագրեր և նախագծեր:

Ընդհանուր դասընթաց  շաբաթական ժամաքանակը՝ 3

Նպատակը

9-րդ դասարանում անգլերենի դասավանդումը նպատակաուղղված է սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցմանը, միջմշակույթային փոխըմբռնմանը, ոչ հայախոս անձանց հետ շփվելու, այլ երկրների ու ժողովուրդների քաղաքակրթությանն ու մշակույթին հաղորդակցվելու, դրանց լավագույն արժեքները յուրացնելու և հայերենով արտահայտելու, ինչպես նաև հայալեզու մշակույթը այլ ժողովուրդներին մատչելի դարձնելուն:

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած 9-րդ դասարանի սովորողները ունենում են անգլերենի բավարար գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ`անգլերենի հիմնական դպրոցի  ավարտական բանավոր քննությունը հաջողությամբ հանձնելու համար:

Խնդիրները

 • Ինքնուրույն ուսումնառության և ինքնազարգացման կարողությունների խթանում
 • Ուսումնառության գործընթացի վերլուծում, ինքնակրթության մեթոդների  ընտրություն և դրանց արդյունավետության գնահատում
 • Վստահություն սեփական ուժերի և կյանքի հանդեպ, ինքնագնահատման կարողություն, ինքնաճանաչման ձգտում
 • ՏՏ հմտությունների զարգացում և մեդիագրագիտություն: Կայքերի ճիշտ և անվնաս ընտրություն և դրանցից օգտվելու հմտություն։ Հեռավար կրթության հմտություն։
 • Վերլուծական, քննադատական և ստեղծագործական մտածողություն, նորի հանդեպ բաց և անկողմնակալ մոտեցում, կենսական խնդիրների լուծմանը ճանաչողական և ստեղծագործական մոտեցում:
 • Ազատ և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու , դրանք իրագործելու ունակություն և հետևանքների համար պատասխանատու լինելու պատրաստակամություն։

Հաղորդակցական իրազեկության զարգացումը ըստ անգլերենի իմացության համաեվրոպական մակարդակների խոսքային գործունեության 4 ուղղություններով` լսելով հասկանալը, խոսելը, կարդալով հասկանալը և գրելը.  (A2-B1)

Ընդհանուր մանկավարժական մոտեցումներ

 • Օտար լեզվի ուսուցումն իրականացվում է նախագծային աշակերտակենտրոն ուսուցման սկզբունքներով:
 • Դասավանդող-սովորող, սովորող-սովորող իրավիճակային երկխոսությունների ստեղծումիմաստի որոնում. (իմաստը չի տրվում պատրաստի ձևավորված վիճակում: Դրան աշակերտը հասնում է որոնելով, կշռադատելով):
 • Սովորողներն իրենք են եզրահանգում անում, դասավանդողը տալիս է առաջնային գաղափարներ:
 • Հաշվի է առնվում սովորողի կարծիքը։
 • Լեզվամտածողության զարգացումը կազմակերպելու համար դասավանդողն աշխատում է համագործակցայինև խմբային հետազոտական մեթոդով.
 • Նախագծերի թեմաները համապատասխանում են օտար լեզուների առարկայական ծրագրերի թեմաներին` հաշվի առնելով նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի այն կետերը, որոնցով հնարավոր կլինի համալրել ու հարստացնել անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Ուսումնական միջավայր

Նյութական միջավայր

 • թափանցիկ, ինքնասպասարկվող, ներառող
 •  
  • 1-1 պլանշետ/նոթբուք/նեթբուքներով ուսուցմամբ դասարաններ,

Կրթահամալիրի բոլոր կաբինետները, ընթերցասրահները, լաբորատորիաները, արհեստանոց-արվեստանոցները աշխատում են անլար ինտերնետային WIFI ծածկույթով:

Անգլերենի դասավանդման նյութական միջավայր են նաև բակը, դաշտային պայմանները, բնության և պատմության հուշարձանները, թանգարանները, ցուցահանդեսները, ուսումնական ճամբարները, ստեղծագործական հավաքները:

Մեդիա միջավայր

mskh.am կայք, մեդիա գրադարան, TV

Դասավանդողների և սովորողների ուսումնական բլոգներ, մանկավարժական/պատանեկան/մանկական էլեկտրոնային ամսագրեր

Սոցկայքեր՝ Facebook, YouTube

Տանը նույնպես,  սովորողը պետք է ունենա համացանցին միացված համակարգիչ, ձայնագրիչ, թվային ֆոտոխցիկ և այլ միջոցներ, որոնք կարող են նպաստել հանձնարարությունն ավելի արդյունավետ կատարելուն:

Օգտագործվող գրականություն

”English in mind” book 3, student’s book, Destination B1

First Certificate Passkey, Nick Kenny 1996.

՛՛English Grammar in Use՛՛, Raymond Murphy, Cambridge, third edition

՛՛New Headway” Pre-Intermediate Student’s Book, Liz and John Soars

http://www.britishcouncil.am/en

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

http://www.english-test.net/

http://www.tolearnenglish.com/

http://www.usingenglish.com/comprehension/

http://www.englishleap.com/

Գրքերի թվային տարբերակներն առկա են  գրադարանի կայքում http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/Passkey.pdf

 • Հեղինակայինը ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման մեջ
 • ուսումնական միջավայրը թույլ է տալիս անգլերենի դասավանդման հաղորդակցական մոտեցումն իրականացնել ՏՀՏ ուսումնական միջոցների օգտագործմամբ:

Անգլերենի ուսուցում-ուսումնառությունը բլոգային նախագծային է, ինչը հնարավորություն է տալիս՝

 • Հանրակրթության փակ համակարգից անցում կատարել բաց համակարգի. Սովորողների անգլերենի լեզվական կառույցներին վերաբերող հանձնարարությունների կատարման հրապարակումները, նախագծային հետազոտական աշխատանքները հասանելի են դառնում դասընկերներին, ուսումնական այլ առարկաներ դասավանդողներին, ծնողներին, համայնքին և, ընդհանրապես, բաց են բոլորի համար, որտեղ առկա է ինտերնետ կապ:
 • Սովորողի բլոգում հրապարակված նյութերը հնարավորություն են տալիս տեսնելու սովորողի գիտելիքների և կարողությունների աճը ուսումնառության տարբեր տարիներին:
 • Դասավանդողի բլոգը այլ դասավանդողների հետ փորձի փոխանակման ամենաարդյունավետ միջոցն է դառնում:
 • Դպրոցական կայքը և ուսումնական նախագծերով բլոգները թե′ դասավանդողին, և թե′ սովորողին հնարավորություն են տալիս բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող:
 • Ուսումնական բլոգը հեռավար ուսուցման արդյունավետ գործիք է դառնում:
 • Ուսումնական բլոգների, նախագծային ուսուցման, անհատական համակարգիչների կիրառման շնորհիվ իրականացվում է անգլերենի արդյունավետ ուսուցում միևնույն դասարանում սովորող, բայց տարբեր նախնական գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ ունեցող սովորողների համար:

Անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը ամենամսյա ֆլեշմոբների միջոցով:

Կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում պարբերաբար անգլերեն ուսումնական   պարապմունքներ են անցկացնում արտասահմանյան մասնագետները

Ուսումնական ճամփորդությունների լուսաբանումները արվում են նաև անգլերեն

Կապը այլ բնագավառների հետ

 • Բազմագործառնության իրականացում
  Անգլերենի ուսուցումը իրականացվում է այնպես, որ դա լինի և՛ որպես ուսուցման նպատակ, և՛ որպես միջոց` գիտելիքների տարբեր բնագավառներից տեղեկություններ քաղելու:
 • Միջառարկայական ինտեգրում
  Անգլերենը գործածվում է տարբեր ուսումնական առարկաներից ուսումնական նախագծեր իրականացնելիս` օտարալեզու աղբյուրներից տեղեկություններ հայթայթելու և դրանք թարգմանելու միջոցով:

9-րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում  սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ խոսքային կարողությունները

Ունկնդրելու կարողություններ

Ունկնդրելու տեքստերը կարող են լինել. կարճ նկարագրու­թյուն, կարճ տեղեկատվական տեքստ, հայտարարություններ, երգեր, բա­նա­ստեղ­ծու­­թյուն­ներ, հարցազրույց,պարզեցված (ադապտաց­ված) հատված գեղարվես­տական երկերից, հեքիաթնե­րից,տեսա­ֆիլ­մ

 • Կարողանալ հասկանալծանոթ թեմայով լսվողնյութի հիմնական բովանդակությունը
 • Կարողանալ հասկանալ հիմնական փաստերը և իրադարձությունները
 •  Կարողանալ հասկանալ լսվող նյութի ամենակարևոր տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է ամենօրյա կենցաղային հարցերին
 • Հասկանալ ծանոթ թեմայով մուլտֆիլմի, տեսա­ֆիլ­մի գլխա­­վոր իմաստը, կարճ տեղե­կու­թ­յուն տալ այդ մասին՝ արտահայտելով նաև սեփա­կան կարծիքը
 • Հասկանալ առօրյա իրադար­ձությունների մասին հեռուս­տա­տեսային կամ ռադիո­հա­ղոր­­դումների, կարճ ձայնա­գրու­­թյունների հիմնական բո­վանդակությունը

Ունկնդրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներն իրենց տան համակարգիչով լսում են Բրիտանական խորհրդի նոր կայքի ձայնագրությունները  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
 • Սովորողները, որպես ինքնակրթություն, սկսում են կատարել www.english-test.net կայքի ունկնդրելու վարժությունները տանը սեփական համակարգիչով:
 • Սովորողներին առաջարկվում է լսել ձայնագրություն կամ կենդանի խոսք կամ դիտել տեսաֆիլմ և պատասխանել հարցերին
 • Ընտրել տրված նկարների շարքից ունկնդրած տեքստին համապատասխանողը
 • Տրված պնդումների մեջ տարբերակել ճիշտն ու սխալը (True/False)
 • Լսել նախադասությունների խումբը երկու անգամ և որոշել, թե որ նախադասությունն է ավելացել կամ պակասել
 • Լսել իմաստով նման երկու տեքստ և բացահայտել տարբերությունները 

Խոսելու կարողությունները

 • Կարողանալ ներկայացնել ինքն իրեն,ընտանիքի անդամներին և ընկերներին
 • կարողանալ պարզ նախադասություններով պատմել դպրոցական կյանքի, առօրյաի և արտադասարանական գործունեության մասին
 • կարողանալ ներկայացնել հայրենի քաղաքը, գյուղը՝ խոսելով տեսարժան վայրերի և պատմական հուշարձանների մասին
 • կարողանալ նկարագրել բնակարանը իր տարբեր սենյակներով
 • կարողանալ պատմել սիրելի զբաղմունքի և հետաքրքրությունների մասին
 • կարողանալ նկարագրել բնությունը տարվա տարբեր եղանակներին
 • կարողանալ պատմել վերջին անգամ կատարած ճամփորդության մասին
 • կարողանալ պարզ նախադասություններով խոսել սիրած ուտեստների, տարբեր մթերքների և մրգերի մասին
 • կարողանալ ներկայանալ և օգտագործել ողջույնի ու հրաժեշտի տարբեր ձևեր
 • կարողանալ հասկանալ խոսակցի համբերատար, կրկնություններով լի խոսքը ծանոթ թեմաների շուրջ
 •  կարողանալ անել հրավերներ, առաջարկություններ, ինչպես նաև պատասխանել դրանց
 • կարողանալ արտահայտել սեփական նախասիրությունները և հարցեր տալ զրուցակցի նախասիրությունների մասին
 • կարողանալ մասնակցել ամենօրյա իրեն հետաքրքրող խոսակցություններին
 • կարողանալ հարց տալ և պատասխանել հարցերին, մտքեր ու տեղեկություններ փոխանակել ծանոթ թեմաներով և կանխատեսելի իրավիճակներում

Խոսելու ուսումնական գործունեության ձևերը  ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

Ընթերցելու կարողությունները

Ընթերցման համար տեքստեր կարող են լինել տարրական և նախամիջին մակարդակի պարզեցված գեղարվեստական գրականությունից հատվածներ, պարզ տեղեկատվություններ, էլեկտրոնային նամակներ, գովազդներ, հայտարարություններ և այլն:

 • Ընթերցելուց հետո կարողանալ որոշելտեքստի թեման և տիպը
 • կարողանալ որոշել ընթերցված տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը, գաղափարը և հեղինակի միտքը
 • կարողանալ ընթերցելուց հետո վերապատմել տեքստը դեպքերիև իրադարձությունների ճիշտ հերթականությամբ
 • առանց բառարանի օգնության կարդալ և հասկանալ տարրական (A1) մակարդակով գրված գեղարվեստական պարզեցված գրականությունը
 • բառարանի օգնությամբ կարդալ և հասկանալ նախամիջին (A2) Pre-intermediate մակարդակով գրված գեղարվեստական գրականությունը

Ընթերցելով հասկանալու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներին առաջարկվում է էլեկտրոնային տեքստն ընթերցելու ընթացքում գտնել և տարբեր գույներով ընդգծել տեքստի բովանդակության համար առանցքային բառերը, նախադասություններն ու պարբերությունները :
 • Առաջարկվում է վերադասավորել տեքստը` վերականգնելով նախադասությունների, պարբերությունների խառնված հերթականությունը. Դասավանդողն ինքը կարող է այսպիսի առաջադրանք պատրաստել Smart Notebook ծրագրի գործիքներով :
 • Ընթերցելուց հետո ներկայացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը, իրադարձությունների հաջորդականությունը
 • Համացանցում փնտրել և գտնել տվյալ թեմային վերաբերող տեղեկատվություն
 • http://www.superteacherworksheets.com/comprehension.htmlկայքից դասավանդողը ընտրում է իր սովորողների լեզվական կրողություններին համապատասխան տեքստեր

Գրելու կարողությունները

Գրելու համար տեքստեր կարող են լինել ինքնակենսագրական տեղեկատվություններ, անձնական թերթիկներ, առօրյայի նկարագրություններ, անձնական նամակներ, շնորհավորանքներ, հրավերներ:

 • Կարողանալ ինքնակենսագրական տվյալներ լրացնել
 • կարողանալ գրել պարզ տեքստեր՝ պատմելով կատարած էքսկուրսիայի, ճանապար-

հորդության մասին

 • կարողանալ նամակ գրել ինչ-որ մեկին մի տեղ հրավիրելու, շնորհակալություն հայտնելու, կամ էլ՝ շնորհավորելու կապակցությամբ
 • կարողանալ տրված բառերով և արտահայտություններով կապակցված խոսք գրել

Գրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Գրել տեքստեր` հետևելով համացանցում գտած ուսումնասիրող թեմայի վերաբերյալ նմուշ տեքստերին կամ ձևաչափին
 • Նախօրոքպատրաստածանձնականքարտիլրացումդասարանում
 • Դասավանդողը նախօրոք մուտքագրում է ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ երկխոսությունների տարբեր սկիզբներ, իսկ սովորողներին առաջարկվում է դասարանում ավարտել երկխոսությունները` աշխատելով զույգերով
 • Համացանցում գտած ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող նկարի նկարագրում
 • Դպրոցական առօրյայի նկարագրում դպրոցական կայքում` դասավանդողի օգնությամբ

Կարճաժամկետ նախագծերի համար առաջարկվող ուսումնական թեմաները

Յուրաքանչյուր դասավանդող ազատ է որևէ այլ նախագծային թեմա ընտրելու հարցում

Առաջին կիսամյակ

Անհատ և ընկերություն, խառնվածք, նորաձևություն

Պատանիները և նրանց խնդիրները

Իմ դպրոցը, կրթահամալիրը, նրա ձեռքբերումները և բացթողումները

Մասնագիտությունների ընտրություն

Հաղորդակցություն

Ինտերնետ և բլոգ

Զանգվածային լրատվական միջոցներ, նորություններ, համացանցային պատմություններ

Բլոգը որպես ուսումնական գործիք

Ուսումնական ճամփորդություններ

Երկրորդ կիսամյակ

Սպորտ և մարզական խաղեր, առողջ ապրելակերպ

Շրջակա միջավայրը և նրա պահպանումը

Հայաստանի ներկան, անցյալը և ապագան

Մշակույթ, ավանդույթներ, սովորույթներ

Անգլերենը` որպես միջազգային լեզու

Միջազգային կապեր

Դպրոցական կայքը

Համացանցը իմ կյանքում

Նախագծեր՝ ըստ կրթահամալիրային օրացույցի

Սեպտեմբեր – հոկտեմբեր ամիսներին՝ թարգմանչական նախագծեր «Սեբաստացու օրերին»

Դեկտեմբեր – Սուրբ ծննդյան նախագծեր (թարգմանություններ, իրավիճակային բեմադրություններ,)

Հունվար – Ձմեռային ուսումնական ճամբարի անգլերեն լուսաբանումներ, ուսճամփորդությունների անգլերեն լուսաբանումներ,

Փետրվար – Նախագծեր նվիրված Հովհ. Թումանյանի ժառանգությանը (թումանյանական անգլերեն թարգմանությունների ընթերցումներ)

Մարտ – Նախագծեր նվիրված Եղիշե Չարենցի ժառանգությանը (չարենցյան անգլերեն թարգմանությունների ընթերցումներ)

Լեզվական նյութը

Բառապաշար։ Առաջարկվող թեմաների շրջանակներում ունենալ մոտ 1000 բառային միավորների վերարտադրողական բառապաշար։

Բառակազմություն։ Ածանցում – վերջածանցներ, նախածանցներ։ Կարողանալ ածանցների միջոցով որոշել բառերի պատկանելիությունը տարբեր խոսքի մասերին:

Քերականություն (Grammar)

Ձևաբանություն։ Հոդ. որոշյալ, անորոշ, հոդի բացակայություն. գործածությունը նյութ ցույց տվող անհաշվելի գոյականների հետ, վերացական գոյականների հետ, կայուն կապակցությունների հետ։

Գոյական։ Թիվ, հոլով, սեռ։ Գոյական + գոյական կառուցվածքները։

Դերանուն։ Անձնական, ցուցական, հարցական, անորոշ, ստացական, անդրադարձ, փոխադարձ, հարաբերական։

Թվական։ Քանակական, դասական, կոտորակային։

Ածական։ Որակական և հարաբերական ածականներ, ածականների համեմատության աստիճանները։ Համեմատական աստիճանների ուժեղացում (much more/far more interesting)

Մակբայ՝ տեղի, ժամանակի, ձևի, չափի։

Ածական և մակբայ. կիրառման յուրահատուկ դեպքեր։

Նախդիրներ՝ ժամանակ, տեղ, ուղղություն ցույց տվող։

Բայ։ Կանոնավոր և անկանոն բայեր, բայական ժամանակներ (Present Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite, Present Continuous, Past Continuous,  Present Perfect, Past Perfect,  սեռ, մոդալ բայեր։ Բայերի խնդրառություն։ Բայի անդեմ ձևեր /Infinitive, Gerund, Participle / և դրանցով կազմված կառուցվածքները։

Շարահյուսություն – նախադասություն

Բարդ համադասական և ստորադասական նախադասություններ

Շարադասություն (word order), շրջադասություն

Ենթակա + ստորոգյալ + խնդիր։ Բարդ ենթակա (Complex subject)։ Բարդ նախդրավոր խնդիր (Complex prepositional object)։

Ստորադասական նախադասություններ։ Պայմանական ստորադասական նախադասությունների տիպերը (conditional sentences)։ Conditional I  (իրական/ռեալ պայմանական նախադասություններ). If I know her telephone number I will phone her.

Ստուգման և գնահատման կարգը

Գնահատումը հիմնվում է սովորողի կատարած նախագծային աշխատանքի վրա` հաշվի առնելով հետևյալ բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները.

Ա. Թեմատիկ բառապաշարի ճիշտ գործածումը – առավելագույնը 2 միավոր

Բ. Լեզվական կառուցվածքների ճիշտ գործածումը – առավելագույնը  2 միավոր

Գ. Վերջնական արդյունքի (հոդված, Power point ծրագրով ներկայացում, տեքստով տեսանյութ, ձայնագրւթյուն) բովանդակության և նախագծի նպատակի համապատասխանությունը – առավելագույնը 3 միավոր

Ստացած առավելագույն 7 միավորին սովորողը հնարավորություն ունի ավելացնելու ևս 3 միավոր՝

ինքնուրույն կատարած թարգմանություններով և հետազոտական աշխատանքներով – 1 միավոր,

անգլերեն ուսումնական ճամփորդություններով – 1 միավոր,

ստուգատեսներին, ֆլեշմոբներ և օլիմպիադաներին մասնակցելով -1միավոր,

Սովորողների հետազոտական աշխատանքներ, ուսումնական նախագծեր

Դասավանդողները իրենց առարկայական ծրագրում հրապարակում են բլոգներում հրապարակած ուսումնական նախագծերի հղումները:

Առաջադրանքներն այնպիսին պետք է լինեն, որպեսզի սովորողին անհրաժեշտ լինի.

 • Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և մշակել
 • Հիմնական տեղեկատվությունը տարբերել երկրորդականից
 • Բացահայտել երևույթների հատկանիշները և օրինաչափությունները. համեմատել, զուգադրել, վերլուծել
 • Եզրահանգումներ անել

Սովորողի ձեռք բերած գիտելիքների և կարողությունների գործնական կիրառությունների ձևերը (ուսումնա–հասարակական նախագծեր):

 • Մասնակցություն միջազգային պատանեկան ճամբարներին, որտեղ աշխատանքային լեզուն անգլերենն է
 • Դասավանդողի օգնությամբ դպրոցական կայքի անգլերեն էջում նյութերի տեղադրում
 • Անգլերենով ուսումնական նախագծերի իրականացում
 • Մասնակցություն անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբներին
 • Դասավանդողի, անգլախոս իր հասակակցի հետ անգլերեն նամակագրության կարողություն 

Լրամշակել են՝ Անահիտ Մելքոնյանը և Տաթևիկ Ալեքսանյանը

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հիմնական (միջին) դպրոցի անգլերենի հանրակրթական առարկայական ծրագրում առանձնակի կարևորություն է տրված ուսումնական միջավայրին, որը թույլ է տալիս անգլերենի դասավանդման հաղորդակցական մոտեցումն իրականացնել ՏՀՏ ուսումնական միջոցների օգտագործմամբ: Ժամանակակից տեղեկատվական միջոցները, դասապրոցեսի ընթացքում համացանցի մշտական հասանելիությունը, դասավանդողի ստեղծած էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, սովորողների և դասավանդողների համակարգչային ծրագրերի գործնական իմացությունը թույլ են տալիս չբավարարվել առարկայական դասագրքով` որքան էլ որ այն անթերի լինի: Այս ամենի առկայությունը հնարավորություն է տալիս սովորողներին և դասավանդողներին ավելի շատ զբաղվել ստեղծական և ստեղծագործական աշխատանքով, չբավարարվել նաև այն հույսով, որ ինչ-որ մի օր դպրոցում ստացած գիտելիքները և կարողությունները օգնելու են առնչվելու  համաշխարհային մշակույթի նորություններին, շփվելու ոչ հայախոս անձանց հետ: Այս շփումը ուսումնական տարվա ընթացքում ամենօրյա հասանելի գործառույթ է դառնում և΄ սովորողների և΄ դասավանդողների համար շնորհիվ ժամանակակից ՏՀՏ միջոցների արդյունավետ գործածման:

Տարբեր դասարանների համար առաջարկվող լեզվական նյութը (քերականությունը)համապատասխանում է նախարարության կողմից հաստատված հանրակրթական ծրագրի առաջարկած բովանդակությանը:

Թվային միջոցները որպես ուսումնական գործիք օգտագործելը օգնում է սովորողին ավելի տեսանելի արժևորել իր ստացած գիտելիքները և ձեռք բերած կարողությունները իր առարկայական էլեկտրոնային փաթեթում, իսկ դասավանդողին էլ` ավելի լավ գնահատել սովորողի կատարած աշխատանքը: Գնահատման այս համակարգը նկարագրված է ծրագրի «Սովորողի ուսումնական գործունեության գնահատման համակարգը» ենթաբաժնում:

Ներկայացվող ծրագրի մեկ այլ առանձնահատկությունն էլ այն է, որ կարևորություն է տրվում ուսումնական ճամփորդություններին, որոնց ճիշտ կազմակերպումը էապես բարձրացնում է ուսման արդյունավետությունը:

Ծրագրում կարևորվում են նաև դասավանդողների և սովորողների հետազոտական և ստեղծագործական աշխատանքները, երկարաժամկետ և կարճաժամկետ նախագծերը:

Ընդհանուր նպատակը

Հիմք ընդունելով ՀՀ հանրակրթության պետական չափորոշիչը, <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի Միջին դպրոցում անգլերենի այլընտրանքային ծրագրով դասավանդումը նպատակաուղղված է սովորողի անմիջական խոսքային, ինչպես նաև ՏՀՏ միջոցներով հաղորդակցվելու և համագործակցելու, ոչ հայախոս անձանց հետ շփվելու,  անգլախոս և այլ երկրների ժողովուրդների քաղաքակրթությանն ու մշակույթին հաղորդակցվելու, դրանց լավագույն արժեքները յուրացնելու և հայերենով արտահայտելու, ինչպես նաև հայալեզու մշակույթը անգլախոս և այլ  երկրների ժողովուրդներին մատչելի դարձնելու հիմնական կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը մեդիամիջավայրում:

Խնդիրները

Անգլերենով հաղորդակցական իրազեկության զարգացումը ըստ օտար լեզվի իմացության համաեվրոպական մակարդակների (5-րդ դասարանի սկիզբում`A1.1,  9-րդ դասարանի վերջում`-A2.2-B1) խոսքային գործունեության 4 ուղղություններով`լսելով հասկանալը, խոսելը, կարդալով հասկանալը և գրելը:

Ուսումնական միջավայրը

Միջին դպրոցում դասարանի սովորողների թիվը 20-22 է: Անգլերենի դասարանական խմբերը  ձևավորվում են ըստ սովորողների լեզվական իրազեկության աստիճանի` ցածր կակարդակ, միջին և բարձր: Անգլերենի ուսուցումը կազմակերպելու համար դասասենյակ-կաբինետները պետք է կահավորված լինեն համացանցին միացված համակարգիչով, էլեկտրոնային գրատախտակով, պրոյեկտորով, ձայնային ուժեղարարներով, ձայնագրիչով, թվային ֆոտոխցիկով, անգլերեն-հայերեն և հայերեն-անգլերեն բառարաններով ու տեղեկատվական գրքերով  իսկ “Նոթբուքն ինձ դասընկեր” դասարաններում`նոթբուքերով:

Տանը սովորողը պիտի ունենա համացանցին միացված համակարգիչ, թվային ֆոտոխցիկ և հնարավոր այլ ՏՀՏ միջոցներ:

Դասավանդողը տանը պետք է ունենա համացանցին միացված համակարգիչ, թվային ֆոտոխցիկ:

Որպես ուսումնական նյութ օգտագործվում են.

 Դասագրքեր “Round up” 2; 3 Student’s book, English in mind starter. աուդիոդասերով CDLongman  – 6-րդ դասարանների համար

“English in mind” book 1, student’s book, workbook, աուդիոդասերով CD – 7րդ դասարանի համար

“English in mind” book 2, student’s book, workbook, աուդիոդասերով CD – 8-րդ դասարանի համար

“Smart Notebook” ծրագրով պատրաստի և դասավանդողների ստեղծած էլեկտրոնային ուսումնական նյութեր, էլեկտրոնային ուսումնական կայքեր, անգլերեն լրատվական կայքեր

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://www.english-test.net/

http://www.tolearnenglish.com/

http://www.markosweb.com/www/tolearnenglish.com/

http://www.dailystep.com/content.asp?id=49213&gclid=CPPo8ou0ibECFYKJDgodIlGHIA

 www.nonstopenglish.com

www.englishpage.com

http://www.tolearnenglish.com/

www.lragir.am

www.news.am

Գործունեություն ըստ կրթահամալիրի 2021-2022 ուսումնական տարվա օրացույցի

Մասնակցություն հեղինակային մանկավարժության աշնանային հավաքին (թարգմանություններ, բաց դասեր, հոդվածներ)

Մխիթար Սեբաստացու օրեր – նոյեմբեր 2021 (մասնակցությունը թարգմանչական աշխատանքով)

Մասնակցություն քանդակագործության ամենամյա փառատոնին (մասնակցությունը թարգմանչական աշխատանքով)

Մասնակցություն ձմեռային և ամառային ուսումնական ճամբարներին

Մասնակցություն հանրակրթական Digitech ստուգատեսին (անգլերեն տեսադասեր, ուսումնական նյութեր, տեսաֆիլմեր)

Մասնակցություն թարգմանական ստուգատեսին

Գնահատման կարգը

Գնահատումը հիմնվում է սովորողի կատարած նախագծային աշխատանքի վրա` հաշվի առնելով հետևյալ բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները.

Ա. Թեմատիկ բառապաշարի ճիշտ գործածումը – առավելագույնը 2 միավոր

Բ. Լեզվական կառուցվածքների ճիշտ գործածումը – առավելագույնը  2 միավոր

Գ. Վերջնական արդյունքի (հոդված, Power point ծրագրով ներկայացում, տեքստով տեսանյութ, ձայնագրւթյուն) բովանդակության և նախագծի նպատակի համապատասխանությունը – առավելագույնը 3 միավոր

Ստացած առավելագույն 7 միավորին սովորողը հնարավորություն ունի ավելացնելու ևս 3 միավոր՝

ինքնուրույն կատարած թարգմանություններով և հետազոտական աշխատանքներով – 1 միավոր,

ուսումնական ճամփորդություններով – 1 միավոր,

ստուգատեսներին, ֆլեշմոբներ և օլիմպիադաներին մասնակցելով -1միավոր,

Անգլերենի առարկայական նախագծերին ներկայացվող պահանջները

2020-2021 ուստարում 10-11-րդ դասարաններում անգլերենի առարկայական նախագծերն արվում են առարկայական ծրագրի մեջ նշված ուսումնական թեմաներին համապատասխան:

Յուրաքանչյուր սովորող նախագիծը կատարում է լեզվական կարողությունների իր սահմաններում: Նախագիծը կատարված է համարվում, եթե սովորողը իր բլոգի «Անգլերեն» բաժնում արդեն ունի հետևյալ հրապարակումը.

1.Նախագծի անունը

2.Տվյալ թեմայով համացանցից ընտրված մի որևէ նյութ և սովորողի կարծիքը այդ նյութի վերաբերյալ (նյութն ընտրվում է մի քանի նմանատիպ նյութեր կարդալուց, դրանք թարգմանելուց հետո, իսկ կարծիքը պետք է լինի ինքնուրույն գրված):

3.Սովորողի ինքնուրույն գրած տեքստը տվյալ թեմայի վերաբերյալ (հավանական գրագողությունը ստուգվում է հատուկ ծրագրի միջոցովhttp://www.grammarly.com/?q=plagiarism&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search%20$.10%20-%20$.20%20CPC%20-%20Good%20&%20Fair&utm_):

4.Թեմատիկ բառապաշար – thematic vocabulary (բառապաշարում տրվում են թեմային վերաբերող որքան հնարավոր է շատ անգլերեն բառեր և բառակապակցություններ իրենց հայերեն թարգմանություններով):

6-րդ դասարան

Առաջարկվող ուսումնական թեմաներն են`

 • Իմ ընկերները և բարեկամները (անձի նկարագրությունը)
 • Իմ նախասիրությունները (երգ-երաժշտություն, համակարգչային խաղեր, ընթերցանություն)
 • Դպրոցական արձակուրդներ (իմ ազատ օրը)
 • Տարվա եղանակները
 • Հայաստան (Համառոտ աշխարհագրական տեղեկություններ, Երևան, Հարավ արևմտյան թաղամաս )
 • Իմ դպրոցը (“Մխիթար Սեբաստացի” կրթահամալիր)
 • Հայկական ազգային և կրթահամալիրային տոներ` ըստ կրթահամալիրային օրացույցի. (Մխիթար Սեբաստացու օրեր, Նոր տարի, սբ. Ծննդյան տոներ, Զատիկ, մայրիկների օր, Երեխաների պաշտպանության օր, Թումանյանական օրեր, Չարենցյան օրեր)

Յուրաքանչյուր թեմա կարող է ուսուցչի ընտրությամբ ունենալ մի քանի ենթաթեմա:Օրինակ, “Մեր դպրոցը” թեման կարող է ունենալ հետևյալ ենթաթեմաները. իմ ուսուցիչը, մեր դասարանը, իմ սիրած ուսումնական առարկան, ինչն եմ սիրում մեր դպրոցում և ինչը չեմ սիրում:

6-րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ խոսքային կարողությունները

Ունկնդրելու և խոսելու կարողություններ

 • լսելով հասկանալ և կազմել պարզ ընդարձակ նա­­խադասություններ, երբ խոսքը ընտանիքի ան­դամներին ներկայացնելու, անձի արտաքինի պարզ նկարագրության մասին է.
 • լսելով հասկանալ, ինքնուրոյն կազմել և գոր­ծա­ծել նախադասություններ, որոնցով կա­րելի է հա­մե­մատել շրջապատի առարկաների հատկանիշները, նկարագրել դպրոցական առօրյան.
 • լսելով հասկանալ, կազմել և  գործածել նախա­դա­սություններ, որոնցով կարելի է նկարագրել առ­օրյան, սիրելի զբաղմունքը,   հայրենի  քաղաքը կամ գյուղը, ամառային և ձմեռային արձակուրդ­ները.
 • հաջորդ օրվա գործողությունների նկարա­գիրը.
 • ուզել մի բան՝ նշելով պահանջվող առարկայի տար­բերակիչ հատկանիշները.
 • տալ անցյալ օրվա տվյալ պահի գործողություն­նե­րի նկարագիրը.
 • հատուկ հարցեր տալով լինել երկխոսութ­յունը վարող ակտիվ կողմը.
 • դասընկերոջը տրվող հարցերի միջոցով պարզել անցյալ օրը նրա դիտած մի որևէ մուլտ­ֆիլմի հա­մա­ռոտ բովանդակությունը.
 • անել հրավերներ և պա­տաս­­խանել նման հրավերներին
 • արտահայտել համաձայնություն կամ անհամա­ձայնություն ասված խոսքին.
 • խնդրել զրուցակցին կրկնել վերջին նախա­դա­սու­թ­յունը, եթե լավ չի լսել կամ հասկացել կամ ասել ավելի դանդաղ:

Ընթերցելու կարողությունները

Որպես ընթերցանության տեքստեր կարող են օգտագործվել. Նկարագրություն, պարզ տեղեկատվություն, հարցազրույց, գովազդ, հայտարարություն, մանկական երգեր բանա­ստեղ­ծություններ,կարճ պատմվածք­ներ, երկխոսություններ, պարզեցված (ադապտաց­ված) հատ­ված­ներ գե­ղար­վես­տական երկերից, հե­քիաթ­նե­րից

 • Կարդալ և հասկանալ 6-րդ դասարանի քերակա­նական կառուցվածքներով և ծանոթ թեմաներով գրված տեքստերի ընդհանուր բովանդակությունը
 • Կարդալ և տեքստից հանել անհրաժեշտ տեղե­կատ­վությունը
 • Կարդալ և հասկանալ տրամաբանական կապ ունե­ցող երկխոսություններ, կարճ հեքիաթներ, անձ­նական համառոտ նամակներ
 • Կարդալ և հասկանալ համակարգչային Microsoft word ծրագրի առավել կարևոր հրահանգները
 • Կարդալ և հասկանալ շնորհավորանքներ, հրավերներ

Գրելու կարողությունները

 • Լրացնել անձնական տվյալներ պահանջող քարտ։
 • Գրավոր պատասխանել կարդացած տեքստի բովանդակությանը վերաբերող հարցերին
 • Ծանոթ բառապաշարով անձ նկարագրել։
 • Մի որևէ դեպքի մասին գրել ներկա և անցյալ ժամանակներով։
 • Կարողանալ կարճ շարադրել լսված խոսքը, որը ծանոթ թեմայով է և ծանոթ բառապաշարով
 • Կարողանալ գրել կրթահամալիրի լրիվ անունը
 • Կարողանալ 2-3 նախադասությամ նկարագրել տարվա եղանակները

Ուղղախոսություն

5-6-րդ դասարաններում սովորողները հնչյունների, երկբարբառների, վանկերի և բառերի ճիշտ արտասանությունը, շեշտադրումը սովորում են լսելով և կրկնելով դասավանդողի և ձայնագրությունների, աուդիոդասերի ճիշտ արտասանությունները :

Լեզվական նյութը

Բառապաշարը

Սովորողիվերարտադրողականբառապաշարըավելանումէ 100-120 նորբառերով: Ընդհանուր բառապաշարը հասնում է 300-350 :

Բառերը, եթե հնարավոր է, ներկայացվում են անգլերեն բացատրություններով, իսկ եթե ոչ` տրվում է հայերեն թարգմանությունը : Բառերը ներկայացվում են իրենց բնորոշ խոսքային իրադրություններում` բառակապակցություններով և նախադասություններով :

Smart Notebook ծրագիրն ունի բառերի խմբավորման, դասակարգման և բազմընտրական առաջադրանքներ կազմող գործիքներ, որոնցից պետք է օգտվեն դասավանդողները:

Քերականություն

Ձևաբանություն

Գոյական (The Noun)

Բարդ գոյականների հոգնակի թվի կազմումը

Գոյականներ, որոնց հոգնակի և եզակի ձևերը նույնն են (sheep, fish, deer)

Գոյակկաններ, որոնք միայն հոգնակի թիվ ունեն (clothes, scissors, trousers, eye-glasses)

Որոշյալ և անորոշ հոդերի գործածումը կայուն կապակցությունների հետմի քանի կայուն կապակցությունների հետ. անորոշ հոդ-  in a low voice, in a loud voice,  a great number of, for a long time, for a short time;որոշյալ հոդ – on the right, on the left, the other day, the day after tomorrow, go to the theatre; առանց հոդի- at breakfast, at dinner, at supper, after breakfast, at home, for breakfast, at sunrise, at sunset

Թվական (The Numeral)

Քանակական և դասական թվականներ

Lesson 10 – the tenth lesson ձևերը

Ածական (The Adjective)

Ածականակերտվերջածանցներ(-able, -y,-ful)

Կրկնություն. ածականներիհամեմատությանաստիճանները

Մակբայ (The Adverb)

Ժամանակի մակբայներ.early, late, soon, now, then, today, tomorrow, yesterday

Հաճախականության մակբայներ – never, usually, always, often

Տեղի մակբայներHere, there, inside, outside, far, near

Չափի մակբայներ -too, quite, very

Ձևի մակբայներ-slowly, quickly, well, badly, hard

Մակբայների համեմատության աստիճանները

Դերանուն (The Pronoun)

Ստացական դերանունների բացարձակ ձևերը -mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

Some, any, every, no անորոշ դերանուններով կազմված որոշ բարդ ձևեր

Նախդիր (The Preposition)

Between– «երկուսի արանքում» իմաստով

Among – երկուսից ավել իրերի կամ մարդ­կանց միջև

Before– «նախքան» իմաստով

Behind – «ետևում» իմաստով

During– «ընթացքում» իմաստով

For– «համար» իմաստով

With – «հետ» իմաստով

Բայ (The Verb)

Կրկնություն.

ներկա անորոշ(The Present Indefinite) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ

– ներկա անորոշ ժամանակը, երբ այն գործած­վում է անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու համար

Ներկա անորոշ ժամանակը, երբ այն ցույց է տա­լիս ծրագրային, չվացուցակային, ժամա­նա­կացուցային գործողություն

 կանոնավոր և անկանոն բայերի (30-40) անցյալ անորոշ ժամանակը

Ներկա շարունակական(The Present Continuous Tense),երբ այն ցույց է տալիս ներ­կա ժամանակահատվածում, բայց ոչ ան­պայ­մանորեն խոսելու պահին կատարվող գոր­ծո­ղու­թյուն

Անցյալ շարունակական(The Past Continuous Tense)ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս մի գործողություն, որն ընթացքի մեջ է անցյալի մի պահի կամ  ժամանակահատվածի ընթաց­քում

Կրկնություն.

can, may, և must մոդալ բայերը իրենց հիմնական նշանակությամբ՝ ֆի­զիկական և մտավոր կարողություն, թույլ­տվություն և անհրաժեշտություն

Շարահյուսություն

Կրկնություն.

– Հարցական նախադասություններ.

– Պայմանի շաղկապ – if

Պայմանի և ժամանակի երկրորդական նախադասություններ ունեցող բարդ ստորադասական նախադասություններ

– Խնդրանք արտահայտող նախադասություններ, որոնք ձևով հարցական են՝ գործածելով «Could you … please  ձևը։

7-րդ դասարան

Առաջարկվող ուսումնական թեմաներն են.

 • Ես և իմ շրջապատը
 • Իմ ընտանիքը, մեր ընտանեկան տոները
 • Մեր դպրոցը
 • Իմ օրը
 • իմ սիրելի զբաղմունքը
 • Նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք
 • Ժամանակ, շաբաթվա օրեր, ամիսներ և տարվա եղանակներ
 • Ամառային և ձմեռային արձակուրդներ
 • Մեր µնակարանը
 • Մեր ùաղաքը, թաղամասը, բակը
 • Իմ ընկերը
 • Մեր ազգային և կրթահամալիրային տոները. Մխիթար Սեբաստացու օրեր, Նոր տարի, սբ. Ծննդյան տոներ, Զատիկ, մայրիկների օր, Երեխաների պաշտպանության օր, Թումանյանական օրեր, Չարենցյան օրեր

Յուրաքանչյուր թեմա կարող է ուսուցչի ընտրությամբ ունենալ մի քանի ենթաթեմա:Օրինակ, “Մեր դպրոցը” թեման կարող է ունենալ հետևյալ ենթաթեմաները. իմ ուսուցիչը, մեր դասարանը, իմ սիրած ուսումնական առարկան, ինչն եմ սիրում մեր դպրոցում և ինչը չեմ սիրում:

7-րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ խոսքային կարողությունները

Ոնկնդրելու կարողությունները

 • Կարողանալ հասկանալայնքան, որ ի վիճակիլինել պատասխանելառօրյա գործողություններին վերաբերող հարցերին
 • կարողանալ հասկանալ խոսքի հիմնական կետերը, եթե խոսում են հստակ և գրական լեզվով
 • Հասկանալ տրամաբանական կապակցվածություն ունեցող մենախոսական խոսք օրինակ՝ անձի արտաքինի պարզ նկարագրություն, անցած մի փորձառության նկարագրություն. 5-6 նախադասություն, նախադասությունների միջև կարճ դադարներով
 • Հասկանալ խոսքի հիմնական կետերը, եթե խոսում են հստակ և գրական լեզվով
 • Կարողանալ ընդհանուր առմամբ հասկանալ պարզ ծանոթ թեմային վերաբերող խոսքը
 • Կարողանալ տարբերել քերականական ժամանակները, երբ խոսում են ներկայի, անցյալի կամ ապագայի մասին
 • Հասկանալ պարզ ծանոթ թեմաներին վերաբերող երկխոսություններ օրինակ՝ Իմ առօրյան, իմ քաղաքը, բնակավայրը, սնունդ, մեր ընտանեկան և ազգային տոները

Ունկնդրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներինառաջարկվումէլսելձայնագրությունկամկենդանիխոսքկամդիտելտեսաֆիլմևպատասխանելհարցերին
 • Ընտրելտրվածնկարներիշարքիցունկնդրածտեքստինհամապատասխանողը
 • Տրվածպնդումներիմեջտարբերակելճիշտնուսխալը (True/False)
 • Լսելնախադասություններիխումբըերկուանգամևորոշել, թեորնախադասություննէավելացելկամպակասել
 • Լսելիմաստովնմաներկուտեքստևբացահայտելտարբերությունները

Առաջարկվում է լսել « English in mind » դասագրքի CD-ն և կատարել այդտեղ տրված առաջադրանքները : Դասավանդողները կարող են տարբեր ուսումնական կայքերից ընտրել իրենց սովորողների լեզվական կարողությունների համապատասխան լսողական վարժություններ :

Խոսելու կարողությունները

Գործածել պարզ ընդարձակ նախադասություններ, երբ անհրաժեշտ է լինում՝

 • ներկայացնել ընտանիքի անդամներին կամ ընկերներին տալով նրանց արտաքինի որոշ նկարագրություն
 • համեմատել շրջապատող առարկաների հատկանիշները
 • նկարագրել առօրյան
 • նկարագրել ապրելու վայրը գործածելով վերաբերմունք արտահայտող որոշ բառեր։
 • նկարագրել հայրենի քաղաքը և երկիրը որոշ համառոտ աշխարհագրական տեղեկություններով
 • նկարագրել ամառային և ձմեռային արձակուրդները
 • Տալ հաջորդ օրվա գոծողությունների նկարագիրը
 • ուզել մի  բան նշելով պահանջվող առարկայի տարբերակիչ հատկանիշները։
 • արտահայտել շնորհակալություն և պատասխանել շնորհակալությանը
 • հատուկ հարցեր տալով լինել երկխոսությունը վարող ակտիվ կողմը, երբ խոսքը ընտանիքի, առօրյայի, դպրոցական կյանքի գնումների, ապրելու վայրի մասին է
 • խնդրել զրուցակցին կրկնել վերջին նախադասությունը, եթե լավ չի լսել
 • գործածել նախապատրաստված խոսքային նմուշները չնախապատրաստված խոսքի մեջ հայտնի թեմաների շուրջ
 • կապել նախադասությունները չնախապատրաստված խոսքում ծանոթ թեմաների շուրջ գործածելով և, բայց, իսկ, որովհետևշաղկապները։

Խոսելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Դասավանդողը ինտերակտիվ գրատախտակի վրա նախօրոք գրում է անավարտ երկխոսություններ, որոնք պետք է ավարտել` լրացնելով այն խոսքային նմուշներով, որոնց ուսուցումը և ամրապնդումը տվյալ դասի նպատակն է
 •  Ուղղորդված երկխոսություն. Ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախտակի վրա բացվում է տվյալ դասի թեմայի վերաբերյալ հարցերը և սովորողները կարդում ու պատասխանում են դրանց :
 • Ստեղծագործական երկխոսություն. Դասավանդողը համացանցում նախօրոք փնտրում և գտնում է թեմային վերաբերող լուսանկարներ և պահպանում է դրանք Desktop-ի վրա դասի ընթացքում արագ դրանց անդրադառնալու համար, իսկ  սովորողները պետք է մեկնաբանեն դրանք իրենց երևակայությամբ
 • Դերախաղեր

Ընթերցելու կարողությունները

 • հասկանալ այնքան, որ ի վիճակի լինել պատասխանել ընթերցված տեքստի բովանդակությանը վերաբերող ընդհանուր հարցերին
 • Հասկանալ ընթերցվող նյութի հիմնական կետերը, եթե տեքստի տեղեկատվությունը ծանոթ թեմաների շուրջ է և ծանոթ բառապաշարով
 • Տարբերել ընթերցվող նյութի գործողությունների ժամանակային հղումները՝ ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ շարունակական, ապառնի
 • Կռահել տեքստում առկա երկու երեք անծանոթ բառերի իմաստները տեքստի ընդհանուր մտքից
 • Կարդալ գովազդ, ոչ պաշտոնական պարզ ոճով գրված նամակ կենցաղային հարցերի մասին

Ընթերցելով հասկանալու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներին առաջարկվում է էլեկտրոնային տեքստն ընթերցելու ընթացքում գտնել և տարբեր գույներով ընդգծել տեքստի բովանդակության համար առանցքային բառերը, նախադասություններն ու պարբերությունները :
 • Առաջարկվում է շարադասել, վերադասավորել տեքստը` վերականգնելով նախադասությունների, պարբերությունների խառնված հերթականությունը. Դասավանդողն ինքը կարող է այսպիսի առաջադրանք պատրաստել Smart Notebook ծրագրի գործիքներով :
 • Ընթերցելուց հետո ներկայացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը, իրադարձությունների հաջորդականությունը
 • Համացանցում փնտրել և գտնել տվյալ թեմային վերաբերող տեղեկատվություն
 • http://www.superteacherworksheets.com/comprehension.htmlկայքից դասավանդողը ընտրում է իր սովորողների լեզվական կրողություններին համապատասխան տեքստեր

Գրելու կարողությունները

 • Գրելտրամաբանական կապակցվածություն ունեցող նախադասություններով կազմվածոչ պաշտոնական նամակ ընկերոջը, բարեկամին
 •  բնակավայրի, բնակարանի նկարագրում
 • սննդի մասին տեղեկատվություն  (նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք)
 • շնորհավորական բացիկի լրացում
 • Կարճ շարադրել կարդացածը
 • ծանոթ բառապաշարով անձ նկարագրել
 • Մի որևէ դեպքի մասին գրել ներկա, անցյալ ժամանակներով
 • ՚գրել համառոտ ինքնակենսագրությունը

Գրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Գրել տեքստեր` հետևելով համացանցում գտած ուսումնասիրող թեմայի վերաբերյալ նմուշ տեքստերին կամ ձևաչափին
 • Նախօրոքպատրաստածանձնականքարտիլրացումդասարանում
 • Դասավանդողը նախօրոք մուտքագրում է ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ երկխոսությունների տարբեր սկիզբներ, իսկ սովորողներին առաջարկվում է դասարանում ավարտել երկխոսությունները` աշխատելով զույգերով
 • Համացանցում գտած ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող նկարի նկարագրում
 • Դպրոցական առօրյայի նկարագրում դպրոցական կայքում` դասավանդողի օգնությամբ

Լեզվականնյութը

Բառապաշարը

Սովորողիվերարտադրողականբառապաշարըավելանումէ 100-120 նորբառերով: Ընդհանուր բառապաշարը հասնում է 400-450 :

Բառերը, եթե հնարավոր է, ներկայացվում են անգլերեն բացատրություններով, իսկ եթե ոչ` տրվում է հայերեն թարգմանությունը : Բառերը ներկայացվում են իրենց բնորոշ խոսքային իրադրություններում` բառակապակցություններով և նախադասություններով :

Smart Notebook ծրագիրն ունի բառերի խմբավորման, դասակարգման և բազմընտրական առաջադրանքներ կազմող գործիքներ, որոնցից պետք է օգտվեն դասավանդողները:

Քերականություն

Ձևաբանություն

Գոյական (The Noun)

.գոյականի հոգնակի թվի կազմումը “s” և “es” վերջավորությամբ

.“man, woman, child, tooth, foot ’’ գոյականների հոգնակի թվի կազմումը

. անձ ցույց տվող գոյականների ստացական հոլովի կազմումը և գործածումը

. “of phrase” –ի գործածումը պատկանելիություն նշելու համար

. “what, who, whose” հարցական դերանունների գործածումը գոյականներին հատուկ հարց ուղղելու համար

անորոշ և որոշյալ հոդերի ամենապարզ գործածումը հասարակ, հատուկ, հաշվելի և անհաշվելի գոյականների հետ

some և any անորոշ դերանունների գործածումը հաշվելի և անհաշվելի գոյականների հետ

. գոյականաստեղծ “er” վերջածանցի կազմումը և գործածումը

Ածական (The Adjective)

. ածականների շարադասությունը

. ամենահաճախ հանդիպող ածականների գործածումը երեխաներին շրջապատող  առարկաների անվանումների հետ

. միավանկ և բազմավանկ ածականների համեմատական աստիճանների կազմումը և գործածումը “er, est” վերջավորություններով և “ more, most” բառերով

 . “good, bad, many, much, little” բառերի համեմատական աստիճանների կազմումը և գործածումը

which, what kind of բառերի գործածումը ածականներին հատուկ հարցեր ուղղելիս

Թվական (The Numeral)

1-100 քանակական և դասական թվականների վերարտադրողական իմացությունը

Դերանուն (The Pronoun)

.Անձնական դերանունների վերարտադրողական իմացությունը (I,you,he,she,it,we,you,they  և  me,you,him,her,it,us,you,them)

.ստացական դերանունների վերարտադրողական իմացությունը (my,your,his,her,its,our,your,their)

.ցուցական դերանունների վերարտադրողական իմացությունը

(this-these,that-those)

.հարցական դերանունների վերարտադրողական իմացությունը

(what,who,whom,whose,which)

. անորոշ դերանունների վերարտադրողական իմացությունը (some,any)

Բայ (The Verb)

to be, to do, to have” բայերի գործածումը բոլոր դեմքերի և թվերի համար ներկա, անցյալ և ապառնի ժամանակներում

.Ներկա անորոշ ժամանակաձևի վերարտադրողական իմացությունը usually, always, often, every day, sometimes մակբայների հետ

. ներկա շարունակական ժամանակաձևի վերարտադրողական իմացությունը գործողությունը խոսելու պահին կատարվելու նշանակությամբ

. անցյալ անորոշ ժամանակաձևի վերարտադրողական իմացությունը ժամանակ ցույց տվող հետևյալ բառերի և բառակապակցությունների հետ` yesterday,  , last week, two weeks ago, last Sunday, in 2005; ամենահաճախ հանդիպող 20-25 անկանոն բայերի անցյալ ձևերի վերարտադրողական իմացությունը

. անորոշ ապառնի ժամանակաձևի վերարտադրողական իմացությունը

. անցյալ շարունակական ժամանակաձևի վերարտադրողական իմացությունը

can, may and must; մոդալ բայերի վերարտադրողական իմացությունը

Մակբայ (The Adverb)

here, there, near, far, where տեղիմակբայների գործածումը

when, now, then, before and after ժամանակի մակբայների գործածումը

little, much, very չափի մակբայների գործածումը

too և also մակբայների գործածումը

. մակբայների տեղը նախադասության մեջ

. ամենահաճախ հանդիպող մակբայների համեմատական աստիճանների կազմելու և գործածման վերարտադրողական իմացություն

. մակբայաստեղծ վերջածանց ly-ին

Նախդիրներ (The Preposition)

on,in,under,to,from,about,for,till,at

Շաղկապներ (Conjunctions)

and, or, because, as, when, after

Շարահյուսություն

.Պարզ համառոտ և պարզ ընդարձակ նախադասությունների հարցական ր ժխտական ձևերի կազմումը և կարճ պատասխաններ տալու հմտությունները

.It  ենթակայով անդեմ նախադասությունների կազմում և գործածում (It is cold. It is winter.)

.Պարզ ընդարձակ նախադասություններում ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով

there is և there are ձևերով արտահայտված ստորոգյալներով նախադասություններ

.It is և  there is ձևերի համեմատությունները

.Հրամայական նախադասությունների կազմումը և գործածումը

Հատուկ և այլընտրանքային հարցերի կազմումը և գործածումը

8-րդ դասարան

Աձաջարկվող ուսումնական թեմաներն են.

 • Իմ ծնողները, ընկերները, շրջապատը
 • Առօրյա կյանք, դպրոց
 • Հեռախոսային խոսակցություններ
 • Իմ բնակավայրը, քաղաքը
 • Երկիրը, որի լեզուն սովորում եմ
 • Գնումներ
 • Ճամփորդություններ
 • Այցելություն բժշկին
 • Սպորտ և մարզական խաղեր
 • Հեռուստատեսային հաղորդումներ
 • Համակարգիչը և ես
 • Մեր ազգային և կրթահամալիրային տոները. Մխիթար Սեբաստացու օրեր, Նոր տարի, սբ. Ծննդյան տոներ, Զատիկ, մայրիկների օր, Երեխաների պաշտպանության օր, Թումանյանական օրեր, Չարենցյան օրեր

Յուրաքանչյուր թեմա կարող է ուսուցչի ընտրությամբ ունենալ մի քանի ենթաթեմա:Օրինակ, “Մեր դպրոցը” թեման կարող է ունենալ հետևյալ ենթաթեմաները. իմ ուսուցիչը, մեր դասարանը, իմ սիրած ուսումնական առարկան, ինչն եմ սիրում մեր դպրոցում և ինչը չեմ սիրում:

 8րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ խոսքային կարողությունները.

Ունկնդրելու կարողությունները

Տեքստերի տիպերը

կարճ նկարարություն, կարճ տեղեկատվական տեքստ (հաղորդագրություն), կարճ պատմվածք (պատմություն), երգեր, բանաստեղծություններ, «ռեփ» , երկխոսություն-հարցում, երկխոսություն-մտքերի փոխանակում, հարցազրույց, պարզեցված (ադապտացված) հատված գեղարվեստական երկերից կամ հեքիաթներից, ձայնագրություն և տեսաֆ‎իլմ

 • Կարողանալ ընդհանուր առմամբ հասկանալ պարզ ծանոթ թեմային վերաբերող խոսքը
 • Լսելով կարողանալ տարբերել քերականական ժամանակները, երբ խոսում են ներկայի, անցյալի կամ ապագայի մասին
 • Լսելով հասկանալ պարզ ծանոթ թեմաներին վերաբերող երկխոսություններ օրինակ՝ <<իմ առօրյան>>, <<իմ քաղաքը>>, <<բնակավայրը>>, <<սնունդ>>, <<մեր կրթահամալիրային, ընտանեկան և ազգային տոները>>

Ունկնդրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներինառաջարկվումէլսելձայնագրությունկամկենդանիխոսքկամդիտելտեսաֆիլմևպատասխանելհարցերին
 • Ընտրելտրվածնկարներիշարքիցունկնդրածտեքստինհամապատասխանողը
 • Տրվածպնդումներիմեջտարբերակելճիշտնուսխալը (True/False)
 • Լսելնախադասություններիխումբըերկուանգամևորոշել, թեորնախադասություննէավելացելկամպակասել
 • Լսելիմաստովնմաներկուտեքստևբացահայտելտարբերությունները

Առաջարկվում է լսել « English in mind » դասագրքի CD-ն և կատարել այդտեղ տրված առաջադրանքները : Դասավանդողները կարող են տարբեր ուսումնական կայքերից ընտրել իրենց սովորողների լեզվական կարողությունների համապատասխան լսողական վարժություններ :

Խոսելու կարողությունները

 • Գործածել պարզ ընդարձակ նախադասություններ, երբ անհրաժեշտ է լինում նկարագրել շրջապատի առարկաները գործածելով այդ առարկաների նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտող որոշ բառեր
 • Նկարագրել առօրյան գործածելով համապատասխան ժամանակի մակբայները
 • Նկարագրել սիրելի տոների տոնակատարությունները ներկա և անցյալ ժամանակներով
 • Տալ անցյալ օրվա տվյալ պահի գործողությունների մկարագիրը
 • Գործածել նախապատրաստված խոսքային նմուշները չնախապատրաստված խոսքի մեջ հայտնի թեմաների շուրջ
 • Կապել նախադասությունները չնախապատրաստված խոսքում ծանոթ թեմաների շուրջ գործածելով և, բայց, իսկ, որովհետև շաղկապները
 • Կարողանալ համաձայնվել, չհամաձայնվել, շնորհավորել, արտահայտել ուրախություն կամ պատրաստակամություն մի բան անելու
 • Դասընկերոջը տրվող հարցերի միջոցով պարզել  անցյալ օրը նրա դիտած մի որևէ մուլտֆիլմի, կամ մանկական ֆիլմի համառոտ բովանդակությունը անցյալ ժամանակով
 • Հեռախոսային զրույց վարել, ուր հատուկ հարցերով պարզվում է, թե ինչ են անում ընտանիքի անդամները խոսելու պահին
 • Կարողանալ անել հրավերներ, առաջարկություններ և պատասխանել նմանատիպ հրավերներին և առաջարկություններին 

Խոսելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Դասավանդողը ինտերակտիվ գրատախտակի վրա նախօրոք գրում է անավարտ երկխոսություններ, որոնք պետք է ավարտել` լրացնելով այն խոսքային նմուշներով, որոնց ուսուցումը և ամրապնդումը տվյալ դասի նպատակն է
 •  Ուղղորդված երկխոսություն. Ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախտակի վրա բացվում է տվյալ դասի թեմայի վերաբերյալ հարցերը և սովորողները կարդում ու պատասխանում են դրանց :
 • Ստեղծագործական երկխոսություն. Դասավանդողը համացանցում նախօրոք փնտրում և գտնում է թեմային վերաբերող լուսանկարներ և պահպանում է դրանք Desktop-ի վրա դասի ընթացքում արագ դրանց անդրադառնալու համար, իսկ  սովորողները պետք է մեկնաբանեն դրանք իրենց երևակայությամբ

Ընթերցելու կարողությունները

Ընթերցմանհամարտեքստերկարողենլինելտարրական (A1)Elementary ևնախամիջին (A2)Pre-intermediate մակարդակիպարզեցվածգեղարվեստականգրականությունիցհատվածներ, պարզտեղեկատվություններ, անձնականպարզնամակներ, փոքրիկգովազդներծանոթապրանքներիմասին, հայտարարություններծանոթթեմաներով.

 • հասկանալ ընթերցվող տեքստի ընդհանուր բովանդակությունը
 • տարբերել ընթերցվող նյութի գործողությունների ժամանակային հղումները՝ ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ շարունակական, ապառնի
 • կռահել տեքստում առկա երկու երեք անծանոթ բառերի իմաստները տեքստի ընդհանուր մտքից
 • կարդալ գովազդ, ոչ պաշտոնական պարզ ոճով գրված նամակ կենցաղային հարցերի մասին

Ընթերցելով հասկանալու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներին առաջարկվում է էլեկտրոնային տեքստն ընթերցելու ընթացքում գտնել և տարբեր գույներով ընդգծել տեքստի բովանդակության համար առանցքային բառերը, նախադասություններն ու պարբերությունները :
 • Առաջարկվում է շարադասել, վերադասավորել տեքստը` վերականգնելով նախադասությունների, պարբերությունների խառնված հերթականությունը. Դասավանդողն ինքը կարող է այսպիսի առաջադրանք պատրաստել Smart Notebook ծրագրի գործիքներով :
 • Ընթերցելուց հետո ներկայացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը, իրադարձությունների հաջորդականությունը
 • Համացանցում փնտրել և գտնել տվյալ թեմային վերաբերող տեղեկատվություն
 • http://www.superteacherworksheets.com/comprehension.htmlկայքից դասավանդողը ընտրում է իր սովորողների լեզվական կրողություններին համապատասխան տեքստեր

Գրելու կարողությունները

Գրելու համար տեքստեր կարող են լինել.անձնական թերթիկ, հարցա­թեր­թիկ, դիմում, ինքնակենսագրական տեղե­կատվություն, առօրյայի նկարագրություն, անձնական նամակներ, շնորհավորական բացիկ, գրավոր ամփոփում, շարադրություն (էսսե), նյութ դպրոցական կայքի համար

 • տրամաբանական կապակցվածություն ունեցող գրավոր խոսք, որը վերաբերում է առօրյային, շրջապատող առարկաներին,դպրոցին, եղանակին, տարվա ամիսներին,սննդին, սպորտին,ուսումնական առարկաներին և այլ կենցաղային թեմաներին
 • Կարճ շարադրել լսված խոսքը
 • Նկարագրել անցած փորձառությունը, էքսկուրսիան և ապագա հնարավոր գործողությունները
 • Կարճ կենցաղային թեմաներով նամակ գրել ձեռագրով և էլեկտրոոնային փոստով։

Գրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Գրել տեքստեր` հետևելով համացանցում գտած ուսումնասիրող թեմայի վերաբերյալ նմուշ տեքստերին կամ ձևաչափին
 • Նախօրոքպատրաստածանձնականքարտիլրացումդասարանում
 • Դասավանդողը նախօրոք մուտքագրում է ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ երկխոսությունների տարբեր սկիզբներ, իսկ սովորողներին առաջարկվում է դասարանում ավարտել երկխոսությունները` աշխատելով զույգերով
 • Համացանցում գտած ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող նկարի նկարագրում
 • Դպրոցական առօրյայի նկարագրում դպրոցական կայքում` դասավանդողի օգնությամբ

Լեզվական նյութը

Ուղղախոսությունը

Սովորողը պետք է ճանաչի հնչյունագրության նշանները և ճիշտ արտասանի անծանոթ բառը օգտվելով բառարանից :

Սովորողը պետք է իմանա տարբեր տիպերի հարցական նախադասությունների հնչերանգը և գործածի դրանք իր խոսքում :

Բառապաշարը

Սովորողիվերարտադրողականբառապաշարըավելանումէ 100-120 նորբառերով: Ընդհանուր բառապաշարը հասնում է 500-520:

Բառերը, եթե հնարավոր է, ներկայացվում են անգլերեն բացատրություններով, իսկ եթե ոչ` տրվում է հայերեն թարգմանությունը : Բառերը ներկայացվում են իրենց բնորոշ խոսքային իրադրություններում` բառակապակցություններով և նախադասություններով :

Smart Notebook ծրագիրն ունի բառերի խմբավորման, դասակարգման և բազմընտրական առաջադրանքներ կազմող գործիքներ, որոնցից պետք է օգտվեն դասավանդողները:

Քերականություն

Ձևաբանություն

Հոդերիկիրառումը`

ա) նյութցույցտվողանհաշվելիգոյականներիհետ,

բ) վերացականգոյականներիհետ,

գ) կայունկապակցություններիհետ.

Գոյականներ

ա) որոնքգործածվումենմիայնեզակիթվով

բ)որոնքգործածվումենմիայնհոգնակիթվով

գ) որոնքունեն –s վերջավորությունը, բայցգործածվումենեզակիթվով

Ածականներիհամեմատականկառուցվածքները` as … as, not so … as, the … the

Տեղիև too, also, either մակբայները

Ստացականդերանուններիբացարձակձևերը` mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs

Among, before, behind, during, for, with, at, in, on, till, until, after նախդիրները

The Simple Futureբայականժամանակաձևը, երբայնցույցէտալիսապագայումկատարվելիքգործողություն ըստ որևէ մեկի կամքի, կարծիքի.

The Simple Future բայական ժամանակաձևը, երբ այն ցույց է տալիս ապագայում կատարվելիք գործողություն անկախ որևէ մեկի կամքից

The Simple Future բայական ժամանակաձևը, երբ այն գործածվում է ժամանակի և պայմանի երկրորդական նախադասություններ ունեցող գլխավոր նախադասություններում

The Present Perfect բայական ժամանակաձևի գործածումը already, never, ever, lately մակբայների հետ

Կրավորական սեռը Ներկա անորոշ, Անցյալ անորոշ, Անորոշ ապառնի  բայական ժամանակներում

Can մոդալ բայի գործածումը հավանականության և թույլտվության նշանակությամբ

May մոդալբայըթույլհավանականությաննշանակությամբ

Շարահյուսություն

Բարդհամադասականնախադասություններըand, but, or, whileշաղկապներով

Ժամանակի, պայմանի, պատճառի, նպատակիպարագաերկրորդականնախադասություններունեցողբարդստորադասականնախադասությունները`because, when, till, until, as soon as, if, unless, in order that, so that շաղկապներով:

Լրամշակել են Աննա Գանջալյանը և Անի Մրտեյանը

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Կրտսեր դպրոցում անգլերենի ուսուցումը նպատակաուղղված է սովորողի հաղորդակցական պարզ կարողությունների ձևավորմանը, ասված ծանոթ և պարզ խոսքը հասկանալուն, որպեսզի նա կարողանա արտահայտել իր կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայացնել իրեն իր շրջապատի մարդկանց ու առարկաները՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով հաղորդելով պարզ տեղեկություններ, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն լեզվական կառույցներ:

1-3-րդ դասարաններում օտար լեզվի դասընթացն իրականացվում է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում, ուսումնական նախագծերը մշակվում և իրականացվում են դասվարի մասնակցությամբ։

Առարկայի ուսուցման խնդիրները և մանկավարժական մոտեցումները

Առաջին դասարանում իրականացվում է սովորողի ծանոթացում-ընտելացումը նոր, իր համար գրեթե լիովին անծանոթ լեզվին: Այս տարիքում այդ ծանոթացումը հիմնականում իրականացվում է երգերի, մուլտֆիլմերի, խաղերի միջոցով: Դասավանդման առաջին իսկ տարվանից ուսպարապմունքներն անցկացվում են անգլերեն: Դրա համար անհրաժեշտ է աստիճանաբար և հետևողականորեն ամեն օր ներմուծել մեկ-երկու արտահայտություն՝ անընդհատ գործածելով ու կրկնելով դրանք: Դասարանում կատարվող բոլոր գործողությունները աստիճանաբար արտահայտվում են միայն անգլերեն: Դասվանդողը անգլերեն խոսելիս հստակ գիտակցում է, որ ուսուցանվող նյութը պետք է համապատասխանի երեխայի մայրենի լեզվով ունեցած գիտելիքներին: Տառաճանաչությունն ամփոփվում է 2-րդ դասարանի վերջում: Սովորողները օտար լեզվի մեկ տարվա ուսուցման բոլոր գործունեությունների շնորհիվ (համակարգչի ստեղնաշարով աշխատանք, երգերի և ոտանավորների կարաոկե, համակարգչային ուսումնական խաղեր և այլն) ճանաչում են բոլոր տառերը: Մինչ այդ նրանք արդեն ծանոթ են լինում անգլերեն հնչյուններին «Jolly phonics» մեթոդի շնորհիվ:

Երկրորդ դասարանից սկսած սովորողը ձեռք բերած տառաճանաչության հիմքերը ամրապնդում է ընթերցման շնորհիվ:

1-ին դասարան

 1. Սովորողին ուսուցանել անգլերենի պարզ հաղորդակցական արտահայտություններ, շրջապատող առարկաների ու առօրյա գործողությունների անվանումներ՝ -երգերի, ոտանավորների, պարզ, առօրեական  հարցերի ու պատասխանների միջոցով։
 2. Զարգացնել լսելու, հասկանալու և խոսելու հմտությունները.
 • լսել և հասկանալ դասավանդողի պարզ խոսքը
 • լսել և կատարել ուսուցչի հրահանգները
 • լսել և հասկանալ պարզ մանկական երգեր
 • լսել և հասկանալ պարզ, առօրեական երկխոսություններ
 • լսել և ճիշտ պատասխանել հարցերին
 • կարողանալ վարել փոքր երկխոսություններ։
 1. Ձևավորել սովորողի տարիքին համապատասխան բառապաշար։
 2. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները կարողանում են ինքնուրույն բացել խաղերի, ուսումնական նյութերի թղթապանակները, ընտրել խաղը ու խաղալ: Ուսուցչի օգնությամբ գտնում են անհրաժեշտ կայքը, ընտրում խաղը, դասը, երգը ու կատարում այն:
 3. Լեզվական նմուշների օգնությամբ սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրերի, լեզվական պարզագույն կառույցների օգտագործումը բանավոր խոսքում:

1-ին դասարանում ուսուցանվող նախագծերից է  <<Անգլերենը մեր տանը>> նախագիծը.

Ուսուցանվող թեմաներն են.

Ways of greetings — Ողջույնի ձևեր                                                                                     

Numbers 1-10- Թվեր 1-10

http://genkienglish.net/numbers.htm

Colours — Գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

Fruits — Մրգեր

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

Vegetables — Բանջարեղեններ

http://www.anglomaniacy.pl/vegetablesDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/vegetablesPictureTest.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/vegetables-1

Domestic and wild animals – Ընտանի և վայրի կենդանիներ

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm

Body parts — Մարմնի մասեր

http://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/bodyPictureTest.htm

Clothes — Հագուստ

http://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

Stationery – գրենական պիտույքներ

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/pencasePictureTest.htm

My family —  Իմ ընտանիքը

http://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/familyPictureTest.htm

http://www.lcfclubs.com/englishzone/practicezone/flashEN/03FruitFamily-intro.swf

Feelings — Զգացողություններ

http://www.anglomaniacy.pl/feelingsDictionary.htm

I can — Ես կարող եմ……………

http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican1.html

Food – մթերք

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2

http://www.anglomaniacy.pl/drinksDictionary.htm

What time is it? — Ժամը քանի՞սն է….

http://www.anglomaniacy.pl/timeTopic.htm

http://www.anglomaniacy.pl/timeMatching.htm

2-րդ դասարան

Խնդիրները

 1. Ձևավորել սովորողի՝ անգլերենի տառերի և հնչյունների մասին պատկերացում։
 2. Զարգացնել լսելու, ունկնդրելու կարողությունները։
 3. Զարգացնել անգլերեն բանավոր հաղորդակցվելու հմտությունները (օրվա տարբեր ժամերին ողջունելը ու ողջույնին պատասխանելը, միմյանց ցտեսություն ասելը, իրեն, ընկերոջն ու իր ընտանիքի անդամներին ներկայացնելը, շրջապատող առարկաների, սիրած խաղալիքների ներկայացնելը իրենց գույներով ու չափսերով, մի բան տալը, վերցնելն ու շնորհակալություն ասելը և այլ պարզագույն լեզվական կառույցներ)։
 4. Ընդլայնել բառապաշարը առաջին դասարանի ուսումնական թեմաներով։
 5. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները ինքնուրույն գտնում են խաղերը, գիտեն անհրաժեշտ ուսումնական կայքերի հասցեները, բացում են դրանք, ընտրում նյութը, կատարում: Կարողանում են լուսանկարել:
 6. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր, առանց դրանք անվանելու։

2-րդ դասարանում ուսուցանվող թեմաները ներառված են Աննա Գանջալյանի հեղինակած

աուդիո գիրքտետրդասագրքի մեջ:

Ուսուցանվող նախագծերն են.

Նախագիծ. «Անգլերենը մեր տանը»

Նախագիծ. «Իմ ընկերը»

Նախագիծ.«Իմ ընտանիքը»

3-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները։
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։
 3. Ընդլայնել բառապաշարը։
 4. Զարգացնել ընթերցելով և լսելով հասկանալու հմտությունները։
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ դասավանդողի օգնությամբ և ինքնուրույն: Սովորողները ինքնուրույն բացում են անհրաժեշտ կայքերը, ընտրում նյութերը, կատարում: Լուսանկարում են, ձայնագրում, արված նյութը ներբեռնում համակարգչում: Կարողանում են էլեկտրոնային փոստից ներբեռնել ֆայլեր:
 7. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր խոսքային նմուշների միջոցով (հոգնակի և եզակի թվով գոյականներով նախադասությունների կազմումը, ցուցական դերանունների this-these, that-those ձևերի օգտագործումը, Simple Present բայական ժամանակաձևով պարզ նախադասությունների կազմումը և օգտագործումը հաստատական, հարցական և ժխտական ձևերով, there is – there are ձևերի օգտագործումը, a և the հոդերի օգտագործումը)

3-րդ դասարանում ուսուցանվող նախագծերն են.

Հաղորդակցական նախագիծ(եր)

Նախագիծ. «Իմ օրը»

Նախագիծ.«Մեր բնակարանը»

Նախագիծ.«Ընտանեկան հեքիաթապատում-ներկայացումներ»

Կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով նախատեսված նախագծեր

Ամանոր(A letter to Santa)

Ձոն կնոջը(Mother’s Day)

Ուսուցանվող թեմաներն են.

Իմ ընտանիքը(My family) և իմ ընկերը(My friend)

Մասնագիտություններ(Occupations)

Թվեր 1-100(Numbers 1-100)

Ժամը քանի՞սն է(What time is it?)

Իմ սենյակը, բնակարանը(My room, my flat)

Իմ օրը(My day)

Ուտելիք(Food)

Տարվա եղանակաները(Seasons of the year)

Շաբաթվա օրերը(Days of the week)

Իմ դպրոցը(My school)

Ուսումնական գործունեության մեջ բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը և ճամփորդությունները:

Օգտագործվող դասագրքեր, կայքեր, ուսումնական նյութեր 3-րդ դասարանի համար

Ապրեսյան III կամ Վերեշչագինա II, 

Round up (starter), 

բլոգից ուսումնական նյութեր

4-5-րդ դասարաններ

Խնդիրները

Օտար լեզվով շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության չորս ուղղությունների.

Ունկնդրումը

 1. ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները
 2. հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 3. լսել և հասկանալ բանավոր մշակված խոսքը, որը կպարունակի մեկ-երկու անծանոթ բառ։

Խոսելը

 1. վարել փոքր երկխոսություններ իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ
 2. փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 3. արտահայտել հարցեր, խնդրանք, տալ պատասխաններ։

Ընթերցելը

 1. ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառանի օգնության
 2. կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։

Գրելը

 1. կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով անցած բառերը
 2. գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ
 3. լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։

Սովորողների ուսումնական գործունեության ձևերը 4-րդ դասարանում

 • Իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ վարում են փոքրիկ երկխոսություններ, քննարկումներ անում, կարծիքներ արտահայտում:
 • Հորինում են փոքր պատմություններ, կատարում թարգմանություններ ու հրապարակում դրանք իրենց բլոգներում:
 • Դիտում են իրենց տարիքին համապատասխան ֆիլմեր և մուլտֆիլմներ, աուդիոնյութեր են լսում ու հասկանում, կարդում են տեքստեր և հասկանում դրանց ընդհանուր իմաստը:
 • Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 • Միջառարկայական կապ են ստեղծում այլ ուսումնական առարկաների հետ (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն)։
 • Կիրառում են ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Ինքնուրույն կարողանում են լուսանկարներից և ձայնային ֆայլերից պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր ու կատարել տրված առաջադրանքները:

Սովորողների ուսումնական գործունեության ձևերը 5-րդ դասարանում

 • Փոքրիկ ռադիոլուրեր են պատրաստում անգլերեն՝ հարցազրույցներ վերցնում սովորողներից և դասավանդողներից, դպրոցի հյուրերից:
 • Կատարում են կարճ տեքստերի թարգմանություններ ու հրապարակում դրանք իրենց բլոգներում:
 • Սովորում են ու իրենց խոսքում կիրառում դարձվածքներ, ասացվածքներ։
 • Կազմում են և վարում երկխոսություններ ընտանիքի, բնակարանի, դպրոցի, ընտանի կենդանիների, խաղերի, սիրելի զբաղմունքի մասին:
 • Ուսումնական պարապմունքի ընթացքում լսում ու կատարում են դասավանդողի անգլերեն հրահանգները, իրենք են տալիս հրահանգներ իրենց դասընկերներին:
 • Իրենց կազմած երկխոսություններում օգտագործում են խոսքային այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, ինչպիսիք են շնորհակալություն հայտնելը, մի բան խնդրելը, համաձայնվելը և անհամաձայնություն արտահայտելը:
 • Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ /մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն/ թարգմանությունների միջոցով:
 • Կիրառում են ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ) ինքնուրույն: Սովորողը ինքնուրույն օգտագործում է ֆոտոխցիկը, ձայնագրիչը, կարողանում է վերցնել հարցազրույցներ, խմբագրել աուդիո և ֆոտո ֆայլեր, տեղադրել դրանք կայքում:

4-5-րդ դասարաններում իրականցվող նախագծերը

Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»

Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում

ՙՀամագործակցային նախագծեր. համագործակցային մի նախագծի ամփոփում՝ որպես օրինակ.

Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ»

Ուսումնական գործունեության բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը և ճամփորդությունները:

4-րդ և 5-րդ դասարաններում ուսուցանվող թեմաները

1.Ես և իմ շրջապատը

2.Ես, իմ ընկերները, իմ բարեկամները

3. Իմ ընտանիքը

4. Իմ պարտականությունները

5.Իմ բնակարանը

6. Դպրոց

7.Դպրոցական առօրյա

8. Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը

9. Հագուստ

10. Գնումներ

11. Տարվա եղանակներ և դպրոցական արձակուրդ

12. Ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ

Տոներ

Մխիթար Սեբաստացու օրեր

Նոր տարի
Սուրբ Ծննդյան տոներ
Զատիկ
Ձոն
Երեխաների պաշտպանության օր


5-րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ կարողությունները.

Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունները

 • հասկանում են և տալիս տեղեկատվություն,  երբ հարցնում են անունը, ազգանունը, տարիքը և հասցեն,
 • հասկանում են կարճ նկարագրության ընդհանուր միտքը և տալիս են տեղեկատվություն այդ մասին,
 • հասկանում են գործողությունների պարզ հրահանգներ և տալիս նման հրահանգներ, օրինակ՝ կանգնիր, թեքվիր աջ, թեքվիր ձախ, առաջ/հետ գնա,
 • հասկանում են ծանոթ թեմայով մի որևէ մուլտֆիլմի գլխավոր միտքը և տալիս են կարճ տեղեկատվություն այդ մասին,
 • ներկայանում են ու ներկայացնում են իրենց ընտանիքի անդամներին և ընկերներին,
 • զրուցում են դպրոցի, առօրյայի մասին,
 • զրուցում են սիրելի զբաղմունքի մասին,
 • ողջունում են և հրաժեշտ տալիս օրվա տարբեր ժամերի համար բնորոշ արտահայտություններով,
 • շնորհակալություն են հայտնում և պատասխանում են շնորհակալությանը,
 • ընդունում են առաջարկությունը, օգնությունը, կամ էլ քաղաքավարի կերպով մերժում են դրանք,

Ընթերցելով հասկանալու կարողություններ

 • հասկանում են և կարճ ձևով տալիս են կարդացած տեքստի գլխավոր տեղեկատվությունը և գաղափարը,
 • կարդում և հասկանում են անձնական քարտի կետերի պահանջները, որոնք պետք է լրացնել,
 • հասկանում են ընթերցվող տեքստի (պարզ նկարագրություն, պարզ տեղեկատվություն, հայտարարություն, գովազդ, մանկական երգեր և ոտանավորներ, կարճ պատմվածքներ և երկխոսություններ) ընդհանուր բովանդակությունը,
 • տարբերում են ընթերցվող նյութի գործողությունների ժամանակային հղումները՝ ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ և ապառնի,
 • կռահում են տեքստում առկա երկու երեք անծանոթ բառերի իմաստները տեքստի ընդհանուր մտքից:

Գրելու կարողությունները

 • լրացնում են անձնական քարտ հե­տևյալ կետերով. անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվն ու ամիս ամսաթիվը, ծննդյան տեղը, ծնողների անունները, դպրոցը, հայրենի քա­ղա­քը կամ գյուղը, հասցեն և հեռախոսի համարը,
 • կազմում են գրում նախա­դասութ­յուն­ներ տրված բառերով և բառակապակցութ­յուն­ներով,
 • կարողանալ հասկանալ և գրել անձնա­կան կարճ նամակներ, որոնք վերաբերում են առօր­յային, դպրոցին կամ սիրելի զբաղմունքին.
 • Կարդալ և տեքստից հանել անհրաժեշտ տե­ղեկատվությունը։

Օգտագործվող դասագրքեր, կայքեր, ուսումնական նյութեր 4-րդ և 5-րդ դասարանների համար

4-րդ դասարան

Ապրեսյան IV կամ Վերեշչագինա III

Round up 2

բլոգից ուսումնական նյութեր

Հեքիաթներ(British Council )

Երկխոսություններ(British Council)

5-րդ դասարան

Վերեշչագինա IV կամ տարբեր ուսումնական նյութեր

բլոգից ուսումնական նյութեր

Հեքիաթներ(British Council )

Երկխոսություններ(British Council)

Քերականություն (Անգլերեն)

Ձևաբանություն
Գոյական (The Noun)
ա) կրկնություն. Գոյականի հոգնակի թվի կազմումը –s և -es վերջավորությունների միջոցով

բ) Կրկնություն. man, woman, child, tooth և  foot գոյականների հոգնակի թվի կազմումը
գ) Կրկնություն. հոդերի  գործածումը մի քանի կայուն կապակցությունների հետ. a lot of, a great many, go for a walk, in the evening, in the afternoon, in the morning, at night, go to bed, go to school
Ածական (The Adjective)
ա) Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմոումը -er, -est, more, most վերջավորությունների և բառերի օգնությամբ
բ) Կրկնություն. many, much, good, bad և little ածականների համեմատության աստիճանների կազմումը
գ) as … as, not so .. as համեմատական կառուցվածքները

Մակբայ (The Adverb)
Far և a long way,  too և also, quickly և slowly
Դերանուն (The Pronoun)
Կրկնություն. անձնական, ստացական, ցուցական, հարցական և  some և any անորոշ դերանունները
Նախդիր (The Preposition)
About, after, with, till, behind
Բայ (The Verb)
ա)կրկնություն. ներկա շարունակական ժամանակը (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս մի  գործողություն, որն ընթացքի մեջ է խոսելու պահին.
բ)ներկա շարունակական ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս պլանավորված գործողություն ապագայում կրկնություն.
գ) ներկա անորոշ (The Present Indefinite Tense) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
դ) ներկա անորոշ ժամանակը անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ.
ե)կրկնություն. կանոնավոր և մի շարք անկանոն բայերի անորոշ անցյալ (The Past Indefinite Tense) ժամանակը.
զ) անորոշ ապառնի ժամանակ (The Future Indefinite Tense), որն արտահայտում է  մտադրություն, որոշումը կայացնելու ժամանակը.
է) անորոշ ապառնի ժամանակ, որն արտահայտում է կանխատեսում, խոստում
ը)կրկնություն. Can, may, must մոդալ բայերը ներկա ժամանակում իրենց հիմնական նշանակությամբ։
թ) Can մոդալ բայի անցյալի ձևը.0
ժ) Can մոդալ բայը թույլտվության իմաստով.
Շարահյուսություն
ա)հարցական նախադասություններ.  հարցերի տիպերը
բ)“It” դերանունով սկսվող անդեմ նախադասություններ
գ)ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով

Read the text and answer the questions

Immigration wasn’t really a problem a long time ago. Many countries welcomed immigrants because they needed workers. The USA, Australia and Canada encouraged millions of people to come and live in their countries. Today, however, immigration is becoming a problem. Many countries are trying to control immigration. At election time, it is a major issue. Immigration today is big business. More and more people from poor countries want to live in rich countries. It is easier to travel nowadays because of cheap transport and more open borders. People risk their lives to get the chance of starting a new life in a rich country. This can cause anger in the countries immigrants go to. It is an issue that will be with us forever, I think.

immigrate – ներգաղթել

emigrate – արտագաղթել

 1. Why do people emigrate to other countries?

2. The United States of America has always been a country of immigration. Why is it so?

3. In 1946-1947 thousands of Armenians immigrated to Armenia from Syria, Lebanon, Iran and Egypt. In the 1980s and in early 1990s thousands of Armenians emigrated from Armenia. What was the reason of that mass emigration?

4. Do many Armenians want to emigrate to other countries now?

5. Would you like to emigrate to another country?

14:00, Քոլեջ

Lesson 10

We are speaking to the people in the picture

“Are you staying at this hotel?”

“Yes, we are. This is a very good hotel at the seaside. Every year we come here for our holidays.”

“Children, what are you doing?”

“We are playing on the yellow sands. We are making a sand castle.”

“Where are you running to, Henry?”

“I am running to my friends on the beach. We want to play football on the sands. After our football match we usually (սովորաբար) swim in the sea.”

“What are you doing?”

“I am teaching these children to swim. They can’t swim.”

“What are you doing?”

“I am teaching my sun to ride a bicycle, because he can’t learn to ride on his own. ինքնուրույն‘”

Թեմա՝ «Հայերենի չափավոր համադրումը օտար լեզվի ուսումնական պարապմունքների ընթացքում»

Օտար լեզվի ուսուցման ուղիղ (բնական) մեթոդը, որը չի հանդուրժում որևէ այլ լեզվի միջամտություն, կիրառվում է անգլիախոս երկրներում կազմակերպվող դասընթացներում, որտեղ սովորողները տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ են, իսկ դասավանդողն էլ չգիտի այդ լեզուներից որևէ մեկը: Ստիպված ամեն ինչ ուսուցանվում է բազմակի վարժանքներով մինչև սովորողները կռահեն, թե խոսքն ինչ մասին է: Ուղիղ մեթոդով դասընթացների շաբաթական ժամաքանակը 20-25 է: Այս մեծ ժամաքանակին էլ ավելացվում է օտար լեզվով հաղորդակցվելու հնարավորությունը փողոցում, տրանսպորտի միջոցներում, ամենուր: Այս մեթոդով օտար լեզուն ընկալելու ու դրանով հաղորդակցվելու հնարավորությունները կարելի է միայն համեմատել երեխային տրված հնարավորությունների հետ՝ մայրենին սովորելիս:

Մենք չունենք այդ հնարավորությունները հանրակրթական դպրոցում: Այդ պատճառով էլ մեր հանրակրթական դպրոցներում կիրառում ենք բանավոր գիտակցական մեթոդը: Սովորողին տրվում են կարճ, բացատրություններ, որոշ լեզվական երևույթների հայերեն համարժեքների ճշգրիտ թարգմանություններ, որոնք միանգամից հասկանալի են դարձնում օտար լեզվով ներկայացվող խոսքային նմուշը, նախադասությունը, տեքստը:

Ո՞ր դեպքերում է անհրաժեշտ հայերենի միջամտությունը օտար լեզու դասավանդելիս:

Նախևառաջ, պետք է օգտվել հայերենի բոլոր այն լեզվական երևույթներից, որոնց կիրառումը շատ նման է անգլերենի համապատասխան երևույթների կիրառմանը:

 1. Որոշյալ և անորոշ հոդերի կիրառման բացատրությունների ժամանակ: Օրինակ՝ տղա – a boy, տղան – the boy, գիրք – a book, գիրքը – the book.
 2. Simple Past և Present Perfect բայական ժամանակաձևերի կիրառությունը բացատրելիս: Օրինակ՝ «Ես դիտեցի այդ ֆիլմը երեկ: I watched that film yesterday. Ես արդեն դիտել եմ այդ ֆիլմը: I have already watched that film.» Հայերենի անցյալ կատարյալ և ներկա վաղակատար ժամանակաձևերը հիանալի են ներկայացնում դրանց տարբերությունները: Ընդհանրապես, բոլոր բայական ժամանակաձևերը ներկայացնելիս պետք է տալ դրանց հայերեն թարգմանությունները:
 3. Հայերենի դերբայներին համապատասխանում են անգլերենի Participle I և Participle II-ի կիրառումները:
 4. Հայերենի գոյականների հոլովների նշանակությունները անգլերենում արտահայտվում են նախդիրների միջոցով: Օրինակ՝ ուղղական – սեղան – table, սեռական – սեղանի – of the table, տրական – սեղանին – to the table, հայցական – սեղան – table, գործիական – սեղանով – with the table, բացառական – սեղանից from the table, ներգոյական – սեղանում in the table
 5. Շատ կարևոր է անգլերենի «I will go, I am going, I must go, I am to go» ձևերի հայերեն ճշգրիտ թարգմանությունների իմանալը՝ «կգնամ, գնալու եմ, պետք է գնամ»:
 6. Հետաքրքիր է անգլերենի can մոդալ բայի ժխտական ձևի և մեր լոռվա բարբառի համեմատումը I cannot – Կարալ չեմ:
 7. Անգլերեն դարձվածքների (idioms) հայերեն համարժեքները:

Հայերենի միջամտությունը տեղին է նաև այն դեպքերում, երբ անգլերենի ու հայերենի միևնույն լեզվական երևույթների կիրառությունները մեծ տարբերություններ ունեն:

 1. Ժամանակների համաձայնեցումը ուրիշի ուղղակի խոսքը անուղղակիի փոխակերպման ժամանակ
 2. Նախդիրների կիրառման մեջ: Օրինակ՝ in the sun – արևի տակ, in the tree – ծառի վրա, և այլն
 3. Անգլերենում ժխտումը կարող է լինել միայն գլխավոր նախադասության մեջ, մինչդեռ, հայերենում ժխտումը կարող է լինել նաև երկրորդականում:

Ես կարծում եմ, որ նա չի գա այսօր: Wrong: I think that he won’t come today. Right: I don’t think that he will come today.

4. Հայերենում «բայց» շաղկապը օգտագործվում է զիջողական երկրորդական նախադասություններում, իսկ անգլերենում՝ ոչ:

“Թեև նա դեռ դպրոց չէր գնում, բայց կարողանում էր կարդալ.” Although he didn’t go to school, he could read.

5. Հավաքական գոյականով կազմված ենթակայի ստորոգյալը հայերենում եզակի թվով է օգտագործվում, իսկ անգլերենում՝ հոգնակի, եթե գործողություն է կատարվում: Օրինակ՝ Our team are playing well today. Մեր թիմն այսօր լավ է խաղում:

Կարելի է, իհարկե, շատ այլ օրինակներ բերել: Պետք է միայն ընդունել, որ դասավանդման յուրաքանչյուր պահին սովորողը հասկանում է այն ամենը, ինչը ընթերցվում, խոսվում ու գրվում է ուսպարապմունքի ընթացքում: Օտար լեզվի իմացությունը հիմնված է մայրենիի իմացության վրա:

Speech functions

Expressing agreement – համաձայնություն արտահայտելը

I agree with your point of view. – Ես համաձայն եմ ձեր տեսակետի հետ:

I am also of the same opinion. Ես նույնպես նույն կարծիքին եմ:

I like your point of view. Ես հավանում եմ ձեր տեսակետը:

I agree with everything you said. Ես համաձայն եմ այն ամենի հետ, ինչը ասացիք:

It’s agreed. Համաձայնվեցինք.

It’s a deal! – համաձայնվեցինք (երբ փոխշահավետ պայմաններով համաձայնության են գալիս:)

Expressing disagreement – անհամաձայնություն արտահայտելը

I don’t quite agree with your point of view. Ես այնքան էլ համաձայն չեմ ձեր տեսակետի հետ:

I don’t agree with your opinion at all. Ես բոլորովին համաձայն չեմ ձեր կարծիքի հետ:

I have just the opposite opinion. Ես միանգամայն հակառակ կարծիք ունեմ:

Yes, but on the other hand …. Այո, բայց մյուս կողմից էլ …

Tastes differ! – Ճաշակի հարցում ընկեր չկա:

I respect your opinion but will not change mine. Ես հարգում եմ ձեր կարծիքը, բայց չեմ փոխի իմը:

Expressing approval – հավանություն արտահայտելը

Well done! – Լավ է արված: (ապրես)

Great! – հոյակապ է

I appreciate your efforts. Ես գնահատում եմ ձեր ջանքերը:

I see that you have done your best. Տեսնում եմ, որ արել եք ձեր լավագույնը:

Expressing disapproval – Դժգոհություն արտահայտելը

You could have done better. Կարող էիք ավելի լավ անել:

You could have made more efforts. Կարող էիք ավելի շատ ջանք թափել:

I don’t like it. I disapprove of it. – Ես չեմ հավանում դա:

Expressing surprise – զարմանք արտահայտելը

What a surprise! – Ինչ անակնկալ:

You don’t say so! – Ինչ ես ասում:Really? Seriously? – Իրո՞ք

Wow!

https://www.google.com/search?q=expressing+surprise&oq=expressing+surprise&aqs=chrome..69i57j0l9.13887j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#kpvalbx=_R9PJYMCFMNKH9u8PouW90AM37

Expressing indifference – անտարբերության արտահայտում

I don’t care. Ինձ չի հետաքրքրում: Թքած ունեմ:

It’s all the same to me. Ինձ համար միևնույնն է:

Who cares! – Ոիմ է պետք:

So what! – Հետո ինչ:

It doesn’t matter to me! – Դա ինձ չի վերաբերում:

Expressing doubt or suspicion – Կասկած արտահայտելը

Are you joking? – Դու կատակու՞մ ես:

Really? Իսկապե՞ս

Are you sure? – Վստա՞հ ես:

I am not quite sure. Ես այնքան էլ վստահ չեմ:

I am not quite certain. Ես այնքան էլ համոզված չեմ:

Առաջադրանքները կազմել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան

Թեմա՝ «Քերականական, լեզվական երևույթների ուսուցումը կրտսեր և միջին դպրոցներում»

Հավաքի մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողներ՝ Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Նունե Այդինյան, Հերմինե Գևորգյան, Անիկ Խաչատրյան, Անահիտ Մելքոնյան, Տաթևիկ Ալեքսանյան, Անի Մրտեյան, Հայկուհի Հովհաննիսյան, Կարինե Թևոսյան, Ռինա Շագինյան, Դիանա Նազարյան, Ռուզան Սարգսյան, Մարիամ Սարդարյան

Հնչեցված տեսակետների քննարկումից հետո հավաքը հավանություն տվեց դպրոց պարտեզներում և միջին դպրոցում քերականական, լեզվական երևույթների ուսուցման հետևյալ դրույթներին՝

 • Կրտսեր և միջին դպրոցներում սովորողներին պետք է սովորեցնել լեզուն, այլ ոչ թե լեզվի
  մասին գիտելիք:
 • Կրտսեր և միջին դպրոցներում օտար լեզվի դասավանդման բոլոր բաղադրիչներից առաջնայինը լսելով ընկալելը և խոսելն է:
 • Ընդունվում են օտար լեզվի դասավանդման հետևյալ սկզբունքները՝ գիտակցականությունը, ակտիվությունը, նյութի տեսանելիությունը, հաջորդականությունը, մատչելիությունը:
 • Դասավանդման սկզբնական էտապում սովորողները պետք է վարժվեն «to be-լինել» բայով խոսքային նմուշներ ասելուն, որոնք անհրաժեշտաբար պետք է ունենան հաղորդակցական արժեք: Դասավանդողի ուղղորդմամբ սովորողները մեկ երկու բառ են ավելացնում արդեն սովորած խոսքային նմուշին, որից հետո սովորողները միացնում են խոսքային նմուշների իմաստային խմբերը և նկարագրում են շրջապատող առարկաները:
 • Սկզբնական էտապում սովորողներն իրենք են
  առաջարկվող խոսակցական թեմայի, կարճ երկխոսությունների և զրույցների գործող անձինք: Իրականացվում է նախագիծ «Անգլերենը մեր տանը»:
 • Կրտսեր և միջին դպրոցներում մենք պետք է խուսափենք կենդանի հաղորդակցական խոսքից դուրս քերականական կանոնների ուսուցանումից:
 • Դասավանդողը սովորողին այնպիսի խոսքային, հաղորդակցական իրադրության մեջ է դնում, որ նա ստիպված լինի պահանջվող շարադասություն ունեցող խոսքային նմուշներով մազմաթիվ անգամներ կազմի իր սեփական նախադասությունները:
 • 1-2-րդ դասարանների համար առաջարկվող ուսումնական նյութերը
 • 3-4-5-րդ դասարանների և միջին դպրոցի համար առաջարկվում է «Գործնական քերականությունը խոսքային նմուշներով –Practical Grammar in Patterns» դասագիրքը: Հեղինակ՝ T.I. Matyushkina-Guerke. Թվային տարբերակը առկա է Մեդիագրադարանում:

Lesson 10, page 69

New words and expressions – նոր բառեր և արտահայտություններ

just below the words – հենց բառերից ներքև

black and white striped – սև ու սպիտակ շերտավոր (զոլավոր)

to get shade from the sun – պատսպարվել արևից ստվերում

outside – դրսում

canvas – քաթան, քաթանե ծածկ

wear – հագնել, կրել

She is wearing a striped dress. Նա հագել է զոլավոր շրջազգեստ:

towel – սրբիչ

run – վազել, run down the street – վազել փողոցն ի վար: run up the street – վազել փողոցն ի վեր: run down the steps – վազել աստիճաններով ներքև

In summer all women wear thin dresses because it is hot.

bathing suit – լողազգեստ

bathe – լողանալ

swim – լողալ, swimmer – լողորդ Are you a good swimmer?

Charles Smith is swimming to a big black rock.

Հունիսի 17

Ժամը 10:00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Անգլերեն դասավանդողների հանդիպման թեման է՝ «2021-2022 ուստարվա անգլերենի առարկայական ծրագրերի լրամշակման ընթացքը»

Ավագ դպրոցի անգլերենի առարկայական ծրագիր – պատասխանատուներ՝ Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Հերմինե Գևորգյան

Միջին դպրոցի անգլերենի առարկայական ծրագիր – պատասխանատուներ՝ Անահիտ Մելքոնյան, Տաթևիկ Ալեքսանյան

Դպրոց-պարտեզի անգլերենի առարկայական ծրագիր – պատասխանատուներ՝ Աննա Գանջալյան, Անի Մրտեյան, Վալենտինա Թումանյան

Ինչպիսի՞ն են լինելու 2021-2022 ուստարվա անգլերենի առարկայական ծրագրերը: Արդյո՞ք նրանք արտացոլելու են ԿԳՍՄ նախարարության առաջարկած օտար լեզվի դասավանդման նոր առարկայական ծրագրի բոլոր դրույթները: Ի՞նչ հիմնական փոփոխություններ են լինելու արդեն գործող մեր առարկայական ծրագրերում: Այս հարցերն էին դրված այսօրվա քննարկմանը:

Իրինա Ապոյանը ներկայացրեց իր, Սիլվա Հարությունյանի և Հերմինե Գևորգյանի անցյալ տարվա ամռանը կազմած ծրագիրը, որտեղ հաշվի էին առել հանրակրթության պետական նոր չափորոշիչների և օտար լեզվի դասավանդման առարկայական նոր չափորոշիչների ու ծրագրի որոշ դրույթներ: Ինքը՝ Իրինան և անգլերենի մյուս դասավանդողները նշեցին, որ նախարարության նոր չափորոշիչներով և առարկայական ծրագրով որոշված է նախագծային ուսուցման առաջին քայլերն անել հանրակրթական դպրոցներում, արդեն մի քանի տարի է, ինչ իրականացվում է մեր կրթահամալիրի դպրոցներում: Նշվեց, որ Ավագ դպրոցի անգլերենի առարկայական ծրագրում պետք է նշել և ուսումնասիրվող թեմաներըը, և իրականացվող առարկայական-լեզվական ու կրթահամալիրային նախագծերը: Իրինան նշեց, որ որպես նորություն ծրագրում նշվելու է նաև սովորողների կամավորական աշխատանքները: Նշվեց, որ ծրագրում տեղ են գտնելու անգլերենի դասավանդման մեր հեղինակային մոտեցումները՝ լեզվական կարողությունների ձևավորմանը նպաստող գործունեությունների ձևերը համակարգիչների կիրառմամբ, դպրոցական կայքի ու ուսումնական բլոգների կիրառումը ուսման գործընթացում, լեզվակիր մասնագետների ներգրավվածությունը, սովորողների մասնակցությունը միջազգային ճամբարներին, ուսումնական ճամփորդությունների լուսաբանումները ուսումնասիրվող լեզվով:

Ծրագիրը վերջնական տեսքի է բերվելու մինչև հունիսի վերջը:

Աննա գանջալյանը ներկայացրեց 1-3-րդ և 4-5-րդ դասարանների անգլերենի առարկայական ծրագրերը: Նա նշեց, որ այս ուսումնական տարվա 1-3-րդ դասարանների ծրագիրը էապես չի տարբերվելու նախորդ ուսումնական տարիներում գործող մեր ծրագրերից, որոնք համահունչ են եղել «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրին, իսկ 4-5-րդ դասարաններում առաջնային է լինելու լեզվի ուսուցման հաղորդակցական մոտեցուըմը: Նա նույնպես նշեց, որ Վալենտինա Թումանյանի և Անի Մրտեյանի հետ ավարտին կհասցնեն նոր ծրագիրը մինչև հունիս ամսվա վերջը:

Նախագիծ. «Անգլերենի հեռավար ճամբար»

Մասնակիցները՝ Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսումնառությամբ սովորողները

Նպատակը.

Որպեսզի հեռավար սովորողները նույնպես զգան մեր հունիսյան ամառային ճամբարի շունչը, հեռավար-առցանց հանդիպումների միջոցով կազմակերպվելու են կինոդիտումների և բանավիճային հարցերի հեռավար-առցանց քննարկումներ: Մայքրոսոֆթի Teams հարթակով առցանց հանդիպումները հնարավորություն կտան զարգացնելու սովորողների հաղորդակցական կարողությունները՝ ազատ ու անմիջական զրույցների միջոցով:

Նախագծի ընթացքը.

Սովորողներին առաջարկվում է դիտել չթարգմանված ֆիլմեր ու մասնակցել դրանց քննարկումներին, մասնակցել իրարամերժ կարծիքներ հարուցող բանավիճային քննարկումներին:

Հունիսի 1-ին

Ավագ դպրոց, Ժամը 16:00-ին

Բանավիճային հարց. «Կրթությունը շարունակել հայաստանյա՞ն, թե՞ արտասահմանյան համալսարաններում – Is it better to continue education in Armenian or foreign universities?»:

Բանավիճային քննարկման ժամանակ չեն ուղղվում քերականական սխալները: Սովորողը ազատ ու անկաշկանդ արտահայտում է իր կարծիքը: Առցանց հանդիպումից հետո սովորողները կարող են իրենց ամփոփիչ կարծիքը հրապարակել իրենց բլոգներում և հղումը ուղարկել y.ganjalyan@mskh.am և heravar@mskh.am հասցեներին:

Նշումներ առցանց դասի մասին

Այսօրվա առցանց դասին միացան՝ Արսեն Դանղյանը, Միքայել Վարդանյանը, Սոնա Բալայանը և Զավեն Խանբաբյանը: Ափսոսում եմ միայն, որ Զավենի խոսափողը սարքին չէր և նա միայն լսողի դերում մնաց մինչև դասի վերջը: Իրենց մտքերը քննարկվող հարցի մասին արտահայտեցին Սոնան և Արսենը, իսկ վերջում քննարկմանը միացավ նաև Միքայելը: Բոլորն էլ այն կարծիքին էին, որ նախընտրելի է կրթությունը շարունակել արտասահմանյան համալսարաններում՝ իրենց յուրօրինակ մեկնաբանություններով: Ինձ համար հետաքրքիր էր լսել իմ հեռավար սովորողների ձայնը ու հանպատրաստից անգլերեն խոսքը: Շատ գոհ եմ նրանցից:

Հրակ Քոսպեքեանի կարծիքը իր բլոգում:

Միջին դպրոց, ժամը 17:15-ին

Ընտրեք այս երկու կարծիքներից մեկը և պաշտպանեք այն՝ հիմնավորելով:

a) I am glad that the school year is coming to an end.

b) I am not glad that the school year is coming to an end.

Նշումներ առցանց դասի մասին

Այսօրվա առցանց դասին միացան՝ Գոհարինե և Մարիա Ազնաուրյանները, Մանե Հովհաննիսյանը և Բագրատ Խանբաբյանը: Ազնաուրյան քույրերը և Մանե Հովհաննիսյանը արտահայտեցին իրենց կարծիքները նշված հարցերի մասին: Նրանք անկեղծորեն ու հիմնավորված պատասխանեցին երկու իրարամերժ հարցերին: Արտահայտվեց նաև Բագրատը՝ ըստ իր անգլերենի իմացության աստիճանի: Առցանց դասին մասնակցում էին նաև ծնողներ՝ Մանեի մայրը և Բագրատի մայրը: Պարզվեց, որ Մանեի մայրը անգլերենի դասավանդող է և առցանց հանդիպման վերջում նա նույնպես միացավ մեր քննարկմանը: Առցանց դասի մի առավելությունն էլ այն է, որ ծնողը նույնպես կարող է ներկա լինել: Հետաքրքիր էր:

Հունիսի 4-ին

Ավագ դպրոց, ժամը 16:00-ին

Սովորողները նախօրոք դիտում են 1953 թվականի արտադրության «Հռոմեական արձակուրդներ» ամերիկյան ֆիլմը: Գլխավոր դերերում՝ Օդրի Հեփբըրն և Գրեգորի Պեկ: Ֆիլմը դիտելուց հետո իրենց կարծիքները հրապարակում են բլոգներում, իսկ առցանց հանդիպման ընթացքում լինելու է անկաշկանդ և ուրախ քննարկում:

https://ok.ru/video/946356619801

In the course of long history of many countries princes and princesses have had no happiness in their private lives. They have had no right to fall in love with others and marry them. Their destiny has always been determined by kings and queens. So, they can’t be considered to be happy individuals. In this film, Princess Anna is an unhappy person. She has to take part in official ceremonies and rituals she is not interested in. She is a young girl and she wants to be like other free citizens. She wants to wander about streets, to dance, eat ice-cream and enjoy her life however she wants but she has no right to do whatever she wants to do.

Ավագ դպրոցի հեռավար-առցանց դասին ներկա էին՝ Զավեն Խանբաբյանը, Արսեն Դանղյանը և Հրակ Քոսպեքեանը:  Ֆիլմի քննարկումը հետաքրքիր էր: Մենք ոչ թե ֆիլմի սյուժեն էինք վերապատմում, այլ բացահայտեցինք ֆիլմի հիմնական իմաստը և կապեցինք այն մեր առօրյա կյանքում պատահող իրական դեպքերի հետ: Վերջում հաղորդակցական լսելով ընկալելու վարժանքներ արեցինք “a minute English” կայքի օգնությամբ:

Միջին դպրոց, ժամը 17:15-ինՍովորողները նախօրոք դիտում են «Mowgli» մուլտֆիլմը և դուրս գրում ֆիլմում հանդիպող նոր բառերը: Նրանք կարող են սեղմել էկրանի ներքևի մասի cc կոճակը և հնարավորություն ստանալ կարդալու խոսքերի տեքստը: Առցանց հանդիպման ընթացքում քննարկում ենք ֆիլմը: Ֆիլմի քննարկումից հետո սովորողները իրենց տպավորությունները հրապարակում են բլոգներում:

Առցանց դասին մասնակցում էին՝ Արինա և Մարիա Ազնաուրյանները և Մանե Հովհաննիսյանը: Արդյունավետ պարապմունք էր: Ամերիկյան «Մաուգլի» մուլտֆիլմը Teams-ի էկրանին էր: Դադարներ էինք տալիս ու քննարկում տեսածը: Մոտ 45 րոպե անգլերեն խոսեցինք:

Հունիսի 8-ին

Ավագ դպրոց, ժամը 16:00-ին

Սովորողները նախօրոք դիտում են «The most beautiful thing» կարճամետրաժ ֆիլմը, իսկ առցանց քննարկման ժամանակ անկաշկանդ քննարկում է ընթանում: Առցանց հանդիպումից հետո սովորողները բլոգներում հրապարակում են իրենց տպավորությունները:

Միջին դպրոց, Ժամը 17:15-ին,

Նախօրոք դիտեք այս հուզիչ ֆիլմը «Don’t be too quick to judge – Չափազանց արագ կարծիք մի կազմիր», որից հետո գրեք ձեր տպավորությունները ֆիլմի մասին: Կքննարկենք առցանց դասի ընթացքում:

Առցանց դասին միացան Համիկ Դարբինյանը, Գոհարինե և մարիա Ազնաուրյանները, Մանե Հովհաննիսյանը: Ֆիլմը քննարկելուց հետո սովորողները բերեցին օրինակներ իրենց կյանքից, երբ մարդկանց մասին առաջին տպավորությունները փոխվել են դեպի լավը:

Հունիսի 11-ին

Ավագ դպրոց, ժամը 16:00-ին

Նախօրոք դիտեք «The Art of Love – Սիրո արվեստը» անխոս, հուզիչ ու լավատեսական ֆիլմը, որից հետո գրեք ձեր տպավորությունները ֆիլմի մասին: Կքննարկենք առցանց դասի ընթացքում: Watch this silent, exciting and optimistic film. We will discuss it during our online meeting and find out what the art of love is.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5uTcVW5d-funFhPt4-GBI-PQVOXa76rKlNTJIiAmeywwGVg/viewform

Առցանց պարապմունքին միացան Սոնա Բալայանը, Մանե Սարգսյանը, Հրակ Քոսպեքեանը, Միքայել Վարդանյանը և Արսեն Դանղյանը: Քննարկեցինք ֆիլմը, որից հետո https://listenaminute.com/ կայքից սովորողների ընտրությամբ տարբեր հարցեր քննարկեցինք:

Միջին դպրոց, ժամը 17:15-ին

Tongue twisters – շուտասելուկներ

Try to read these tongue twisters quickly and then translate them into Armenian. It will be funny, of course, but try.

Can a canner can a can? Can you can a can as a canner can can a can?

She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells I am sure.

I scream, you scream, we all scream for ice cream.

Susie works in a shoeshine shop. Where she shines she sits, and where she sits she shines

If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?

Selfish shellfish.

Don’t trouble trouble until trouble troubles you.

Find Armenian tongue twisters and tell them us during the online lesson.

II. What can you buy at these shops or departments in a mall? Ի՞նչ կարող եք գնել այս խանութներում, կամ տոնավաճառի բաժիններում: Կարող եք օգտվել բառարանից: For example: at the butchers’ we can buy pork, mutton, beef, ground meat. at the bakers’, at the stationery, at the dairy, at the electronics, at the department of electric appliences, at the hosiery department, at the greengrocers’.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIVQOPlJ8qEV0TqMyrVDHtcNIIg1Np7hSu4PufZyuSo_q8w/viewform

Առցանց պարապմունքին մասնակցեցին Գոհարինե և Մարիա Ազնաուրյանները, Մանե Հովհաննիսյանը: Վերջին պարապմունքը անցավ ուրախ մթնոլորտում, քանի որ շուտասելուկներն ինքն ուրախ տրամադրություն են ենթադրում: Սովորողները սովորեցին նաև հագուստի և տարբեր կենցաղային ապրանքների անուններ:

Նախագծի վերջնական արդյունքը.

Լավագույն պատասխանները ֆիլմերի հղումների հետ կհրապարակվեն կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում: Անգլերեն հեռավար ճամբարի առաջին փորձը կունենանք:

Հունիսի 2-ին

15:15, Ավագ դպրոց

Անգլերեն դասավանդողների հանդիպում. թեմա՝ «2021-2022 ուստարվա անգլերենի առարկայական ծրագրերի լրամշակում՝ ըստ նոր ընդունված պետական չափորոշիչների և հեղինակային մանկավարժության կրթական ծրագրի»:

Հուսի 3-ին

19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. մուտքի հղումը

Մասնակիցներ՝ Աննա Հարությունյան, Նունե Սմբատյան, Լիանա Հակոբյան, Արևիկ Ներսիսյան, Տաթև Ավետիսյան, Գայանե Թերզյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց

Հունիսի 7-ին

14:45, Քոլեջ

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Հունիսի 10-ին

19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. մուտքի

Մասնակիցներ՝ Աննա Հարությունյան, Նունե Սմբատյան, Լիանա Հակոբյան, Արևիկ Ներսիսյան, Տաթև Ավետիսյան, Գայանե Թերզյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց

Հունիսի 17-ին

14:00, Քոլեջ

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Մարիամ Քալանթարյան, Մարիամ Մխիթարյան

Հունիսի 17-ին

Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Անգլերեն դասավանդողների հանդիպում. թեմա «2021-2022 ուստարվա անգլերենի առարկայական ծրագրերի լրամշակման ընթացքը»

Պատասխանատուներ՝ Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Հերմինե Գևորգյան, Անահիտ Մելքոնյան, Տաթև Ալեքսանյան, Աննա Գանջալյան, Անի Մրտեյան, Վալենտինա Թումանյան

Հունիսի 17-ին

19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. մուտքի հղումը

Մասնակիցներ՝ Աննա Հարությունյան, Նունե Սմբատյան, Լիանա Հակոբյան, Արևիկ Ներսիսյան, Տաթև Ավետիսյան, Գայանե Թերզյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց

Հունիսի 23-ին

10:00 Ավագ դպրոց

Անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողների հավաք հունիսի 23-ին

Հունիսի 24-ին

14:00, Քոլեջ

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Մարիամ Քալանթարյան, Մարիամ Մխիթարյան

Հունիսի 24-ին

19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. մուտքի հղումը

Մասնակիցներ՝ Աննա Հարությունյան, Նունե Սմբատյան, Լիանա Հակոբյան, Արևիկ Ներսիսյան, Տաթև Ավետիսյան, Գայանե Թերզյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց

Հունիսի 28-ին

14:00, Քոլեջ

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Մարիամ Քալանթարյան, Մարիամ Մխիթարյան

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Քալանթարյան, Մարիամ Մխիթարյան

Lesson 9

Hello, Vardan!

Hello, Angela! How are you?

I am fine, thank you. And how are you?

I am fine too. Angela, what can you do?

I can speak, read and write in English a little. It is difficult for me to speak Russian.

Can you ride a bicycle?

I can ride a bicycle, but it is difficult for me to ride a bicycle in the streets because there are so many cars. Can you swim?

I can swim, but it is difficult for me to swim in the mountainous river. Thre are so many big stones.

I can speak, read and write in English a little, too. I can ride a horse but I can do it only when I go to our village Kornidzor.

Lesson 10, page 69

New words and expressions – նոր բառեր և արտահայտություններ

just below the words – հենց բառերից ներքև

black and white striped – սև ու սպիտակ շերտավոր (զոլավոր)

to get shade from the sun – պատսպարվել արևից ստվերում

outside – դրսում

canvas – քաթան, քաթանե ծածկ

wear – հագնել, կրել

She is wearing a striped dress. Նա հագել է զոլավոր շրջազգեստ:

towel – սրբիչ

run – վազել, run down the street – վազել փողոցն ի վար: run up the street – վազել փողոցն ի վեր: run down the steps – վազել աստիճաններով ներքև

In summer all women wear thin dresses because it is hot.

bathing suit – լողազգեստ

Թեմա՝ «2021-2022 ուստարվա անգլերենի առարկայական ծրագրերի լրամշակում՝ ըստ նոր ընդունված պետական չափորոշիչների և հեղինակային մանկավարժության կրթական ծրագրի»:

Ավագ դպրոցի անգլերենի առարկայական նոր ծրագրի մշակման ուղղություններ. պատասխանատուներ՝ Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Հերմինե Գևորգյան

Դպրոց-պարտեզի անգլերենի առարկայական նոր ծրագրի մշակման ուղղություններ. պատասխանատու՝ Աննա

Գանջալյան, Անի Մրտեյան և Վալենտինա Թումանյան:

Մասնակիցներ՝ Աննա Հարությունյան, Արևիկ Ներսիսյան, Լիանա Հակոբյան, Նունե Սմբատյան, Քրիստինե Սահակյան, Գայանե Թերզյան,

Շատ հաճախ հարկ է լինում կապել երկու պարզ ընդարձակ նախադասությունները՝ խոսքն ավելի հակիրճ ու սահուն դարձնելու համար. and-և կամ իսկ, but-բայց, yet-բայցևայնպես, or-այլապես, both…and-և…և, so-այսպիսով, either…or-կամ…կամ, neither…nor–ոչ…ոչ, not only…-but…as well-ոչ միայն…այլ նաև.

Examples.

and

She finished her homework. She went out.

She finished her homework and went out. Այստեղ «և» է թարգմանվում:

She drank a cup of tea. Nick refused to drink anything.

She drank a cup of tea and Nick refused to drink anything.

but 

She studied hard. She failed the exam.

She studied hard but failed the exam.

So 

It was raining heavily. I stayed at home.

It was raining heavily, so I stayed at home.

yet 

I was very tired. I continued working.

I was very tired, yet I continued working.

or 

Stop mocking your sister. I will punish you.

Stop mocking your sister or I will punish you.

both…and – և … և

John likes action films. Nick likes action films.

Both John and Nick like action films.

either…or – կամ … կամ

You can come at seven. You can come at eight.

You can come either at seven or eight.

neither …nor ոչ …. ոչ

Nick doesn’t like Indian films. John doesn’t like Indian films.

Neither Nick nor John likes Indian films.

not only…but…as well ոչ միայն ….. այլ նաև

He copies out the new words. He learns the new words.

He not only copies out the new words but learns them as well.

Նա ոչ միայն դուրս է գրում նոր բառերը, այլ նաև սովորում է դրանք:

Միացրեք նախադասությունները օրինակներում նշված կապակցող բառերով: Join the sentences with the linking words mentioned above.

She doesn’t like Chemistry. She doesn’t like Biology.

You should study hard. You will fail the exam.

I did my lessons. I switched on the TV set.

You can go to the Black Sea for your holiday. You can go to Jermuk for your holiday.

I finished school ten years ago. My friend finished school ten years ago.

I can lend you my cell phone. You should give it back in an hour.

Translate the sentences into English.

Ե՚վ իմ քույրը, և՚ ես գնացինք գնումներ անելու:

Նա չի խոսում ո՚չ վրացերեն, ո՚չ ռուսերեն:

Դու ոչ միայն պետք է  ափսեները լվանաս, այլ նաև հատակը ավլես(sweep the floor):

Նա շատ էր ուզում ավտոմեքենա գնել, բայց չէր կարողանում փող խնայել (save money for) դրա համար:

Սուսանը արկածային գրքեր է կարդում, իսկ Լևոնը պատմավեպեր է սիրում կարդալ:

Դու կարող ես կամ համերգ գնալ, կամ՝ թատրոն:

Նա շատ էր ուզում շարունակել իր կրթությունը համալսարանում (continue his education at the university), բայցևայնպես, քիչ էր աշխատում:

Ես չգիտեի դեպի հյուրանոց տանող ճանապարհը, այսպիսով հարցրեցի ոստիկանին:

New expressions – նոր արտահայտություններ

It is difficult for me to ride a bicycle.

Is it difficult for you to speak English?

It is easy for me to write in English. It is not easy for me to swim in the river.

I have difficulty with the pronunciation. I have a bad pronunciation. Ես վատ արտասանություն ունեմ:

What is the meaning of “pronunciation”? Ի՞նչ է «pronunciation» բառի նշանակությունը: The meaning of “pronunciation” in Armenian is “արտասանություն”.

Do you understand me? Դու հասկանու՞մ ես ինձ:

Imagine that you are taking part in an interview the topic of which is “My Favourites”. Answer the questions in English.

 1. What is your favourite day of the week? Why?
 2. What is your favourite holiday? Why?
 3. What is your favourite book? Why?
 4. What is your favourite kind of music?
 5. What is your favourite memory of childhood?
 6. What is your favourite pastime?
 7. What is your favourite season? Why?
 8. What is your favourite TV programme?
 9. What is your favourite Website? Why?
 10. Who is your favourite character from literature? Why?
 11. Who is your favourite author? Why?
 12. What is your favourite time of the day? Why?
 13. Who is your favourite actress or actor? What can you tell about her or him?

Sentences with the modal verb “can”.

Can you swim?

Yes, I can.

Can you ride a bicycle?

Yes, I can.

Can you speak French?

No, I can’t speak French.

Ask questions with can and the following verbs: make coffe, drive a car, make breakfast, read, write.

have – ունենալ

Have you got a car? Կամ ամերիկյան ձևով՝ Do you have a car?

Yes, I have. No, I don’t have.

What color is your car?

Շարունակվել են անգլերենի պարապմունքները դասավանդողների հետ

Մայիսի 3-ին, 6-ին , 10-ին, 13-ին, 17-ին, 20-ին, 24-ին, 27-ին, 31-ին

Մայիսի 3-ին, ժամը 18:00 Անգլերենի գրական ակումբի առցանց պարապմունք

Քննարկեցինք Շեքսպիրի մի քանի ասույթ:

Կազմել եմ 2020-2021 ուստարվա անգլերենի հեռավար ուսուցման դաս-առաջադրանքների (ուսումնական նյութերի) փաթեթը՝ Ավագ դպրոցի սովորողների համար. ներկայացրել եմ Մեդիագրադարան

Հեռավար 9-րդ դասարանցիների համար կազմել եմ հեղինակային կրթական ծրագրին և 9-րդ դասարանի առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան տարեվերջյան լեզվական կարողությունների ստուգման առաջադրանքներ:

Առաջադրանք առաջին
Առաջադրանք երկրորդ

Մայիսյան հավաքի նյութերի, իրադարձությունների լուսաբանում կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

Creative Gathering of the Authors of Author Educational Program (Մայիսյան հավաքի հայտարարությունը)

The Start of the May Gathering with Ashot Bleyan

Meeting with Elen Amatuni (հանդիպում Էլեն Ամատունու հետ)

A Master Class Lesson Given by a Parent (Վարպետության դասը վարում է ծնողը)

A Trip to Artsvanist ()

Lots of Thanks to our English Teachers ()

Books

The Summary of the 2020-2021 Academic Year: College (Քոլեջի օտար լեզուների նախագծերի ամփոփման կլոր սեղան-քննարկման լուսաբանումը)

Aimed at Life, Full of Life, in Harmony with Life

May Gathering: the 9th Graders are Summarizing their Projects (Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանցիների անգլերեն նախագծերի ամփոփման կլոր-սեղան քննարկման լուսաբանումը)

My Educational Trips ()

Dance in the Preschool is Just a Game (Պարը նախակրթարանում)

May gathering Events (Մայիսյան հավաքի իրադարձություններ)

Our Trip to Sevan (ճանապարհորդություն դեպի Սևան)

Foreign Language Educational Exchanges and Sports Review (Օտարալեզու կրթական փոխանակումներ. մարզական ստուգատես Արարատի մարզի Արբաթ գյուղի միջնակարգ դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիների և նրանց ուսուցիչների հետ:)

Անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբը

Թարգմանություններ Դպիրում

Aimed at Life, Full of Life, in Harmony with Life

Dance in the Preschool is Just a Game

Creative Mathematics

Աննա Գանջալյանը հոդվածով է ամփոփել 2020-2021 ուստարին. Վերադարձ-մուտք կրթահամալիր

Անգլերեն դասավանդողների մայիսյան հաշվետվություններ

Իրինա Ապոյան

Նունե Այդինյան

Անիկ Խաչատրյան

Անի Մրտեյան

Աննա Գանջալյան

Վալենտինա Թումանյան

Սպասում եմ մնացած դասավանդողների հաշվետվություններին

Շատ հաճախ հարկ է լինում կապել երկու պարզ ընդարձակ նախադասությունները՝ խոսքն ավելի հակիրճ ու սահուն դարձնելու համար. and-և կամ իսկ, but-բայց, yet-բայցևայնպես, or-այլապես, both…and-և…և, so-այսպիսով, either…or-կամ…կամ, neither…nor–ոչ…ոչ, not only…-but…as well-ոչ միայն…այլ նաև.

Examples.

and

She finished her homework. She went out.

She finished her homework and went out. Այստեղ «և» է թարգմանվում:

She drank a cup of tea. Nick refused to drink anything.

She drank a cup of tea and Nick refused to drink anything.

but 

She studied hard. She failed the exam.

She studied hard but failed the exam.

So 

It was raining heavily. I stayed at home.

It was raining heavily, so I stayed at home.

yet 

I was very tired. I continued working.

I was very tired, yet I continued working.

or 

Stop mocking your sister. I will punish you.

Stop mocking your sister or I will punish you.

both…and – և … և

John likes action films. Nick likes action films.

Both John and Nick like action films.

either…or – կամ … կամ

You can come at seven. You can come at eight.

You can come either at seven or eight.

neither …nor ոչ …. ոչ

Nick doesn’t like Indian films. John doesn’t like Indian films.

Neither Nick nor John likes Indian films.

not only…but…as well ոչ միայն ….. այլ նաև

He copies out the new words. He learns the new words.

He not only copies out the new words but learns them as well.

Նա ոչ միայն դուրս է գրում նոր բառերը, այլ նաև սովորում է դրանք:

Միացրեք նախադասությունները օրինակներում նշված կապակցող բառերով: Join the sentences with the linking words mentioned above.

She doesn’t like Chemistry. She doesn’t like Biology.

You should study hard. You will fail the exam.

I did my lessons. I switched on the TV set.

You can go to the Black Sea for your holiday. You can go to Jermuk for your holiday.

I finished school ten years ago. My friend finished school ten years ago.

I can lend you my cell phone. You should give it back in an hour.

Translate the sentences into English.

Ե՚վ իմ քույրը, և՚ ես գնացինք գնումներ անելու:

Նա չի խոսում ո՚չ վրացերեն, ո՚չ ռուսերեն:

Դու ոչ միայն պետք է  ափսեները լվանաս, այլ նաև հատակը ավլես(sweep the floor):

Նա շատ էր ուզում ավտոմեքենա գնել, բայց չէր կարողանում փող խնայել (save money for) դրա համար:

Սուսանը արկածային գրքեր է կարդում, իսկ Լևոնը պատմավեպեր է սիրում կարդալ:

Դու կարող ես կամ համերգ գնալ, կամ՝ թատրոն:

Նա շատ էր ուզում շարունակել իր կրթությունը համալսարանում (continue his education at the university), բայցևայնպես, քիչ էր աշխատում:

Ես չգիտեի դեպի հյուրանոց տանող ճանապարհը, այսպիսով հարցրեցի ոստիկանին:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – մայիսի 25-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – մայիսի 20-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – մայիսի 20-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Համիկ Դարբինյանը – մայիսի 20-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

 1. Think over the following sayings and give your own ideas:

Fortune favors the bold.

Out of sight out of mind.

Never say never.

The sun always shines behind the thickest clouds.

God helps those who help themselves.

 1. Express the same idea with the given another beginning.կամ
 2. They forbid us to smoke in the office.

Smoking …

 • After he had filled in the form, he handed it to the receptionist, at once.

On ……

 • You can improve your pronunciation if you listen to original recordings.

You can improve your pronunciation …

 • The book impressed me more than the film.

The book was ….

 • Since we didn’t know his new address, we couldn’t visit him.

Not…

 • Being very tired he couldn’t continue working.

As …

 • She is not old enough to get married.

She is too …

 • He will only come to the meeting if he makes a final decision.

 He won’t …

 • Can dogs get on the bus?

Are dogs …

 1. There are more words in my composition than in yours.

You have …

 1. «Երանի տալը» անգլերեն`I wish I were in Denmark now. Երանի ես հիմա Դանիայում լինեի: Հետաքրքիր է, որ այս դեպքում անցյալ ժամանակն է գործածվում «հիմա, վաղը, հաջորդ տարի…» ներկա և ապագա ցույց տվող բառերի հետ, իսկ «to be» բայն էլ «were» ձևով է գործածվում բոլոր դեմքերի համար գրական անգլերենում: Հնարավոր է նաև «was» ձևը խոսակցական լեզվում:Երանի տվեք այս իրավիճակներում.Օրինակ՝ I want to give up smoking. Ձևափոխում ենք այսպես՝ I wish I gave up smoking.
 2. I love her but she never notices me.
 3. I can’t get a visa to the USA.
 4. German grammar is so hard.
 5. I never win the jack pot with a lottery ticket.
 6. Since my childhood my dream has been traveling around the world.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – մայիսի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Սարգսյանը – մայիսի 20-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեանը – մայիսի 20-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ռուզան Գասպարյանը – մայիսի 26-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել Վարդանյան – մայիսի 26-ին: Պատասխանել եմ մայիսի 29-ին:

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար:

When tourists come to a foreign country, apart from historical monuments, places of interest, accommodations, they are very much interested in the national cuisine of the given country. I think the most delicious Armenian dish is dolma. It is made either with cabbage or vine leaves. The following ingredients are used while making dolma: ground beef, rice, parsley, some salt, red and black ground pepper. Everything is mixed and this stuffing is wrapped either with cabbage or vine leaves. Very little amount of water is added in to the pot and dumplings are covered with a plate.

The next dish which can be offered to the tourists is harissa. The following ingredients are used: chicken or lamb but without bones and then with wheat. When it is served, some butter is added.

Spas is a kind of soup made from yogurt (matsun), wheat, some butter and coriander. While cooking spas you should always stir until it boils.

Khash.. the ingredients are: beef feet, matsun, garlic. Khash is eaten with Armenian national bread lavash. It is preferrable to eat khash and drink vodka. The table for khash is laid with lavash, reddish, greens and pickled peppers.( ծիծակ).

Armenian Barbecue (Khorovats)y.ganjalyan

Dear cooleagues, during our previous meeting we agreed to watch the film “Roman Holidays” in English and then to discuss it on May 20.

https://ok.ru/video/946356619801

Մայիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյանը

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյանը

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյանը

9-12-րդ դասարաններ – Նունե Այդինյանը

I. Use the right verb tenses.

 1. I (to watch) that film last month.
 2. Where you (to spend) your summer holidays last year?
 3. He already (to complete) his term paper.
 4. You (to be) fond of watching comedies or melodramas?
 5. We (not to see) any Italian films lately.
 6. You (to drink) coffee or tea in the mornings?
 7. He just (come) back and is working in his study now.
 8. How long you (to stay) in Arates last week?
 9. I never (to be) to an English speaking country.
 10. I (to help) you if you tell me the whole truth.

II.Turn the following sentences into indirect speech.

1.She said to me: “Do you do your mathematics sums without the calculator?”

2. Mother said: “Henry, wash your hands before having dinner.”

3. The teacher said: “I checked your compositions yesterday.”

4. She said, “Helpm me to solve this math problem, please.”

5. John said, “Did you get over that illness last week?”

6. He says, “I have always been afraid of height.”

7. He said, “I can’t answer this question now.”

8. He said, “How often do you clean your room?”

9. The teacher said, “Do not speak to each other when you are doing a test.”

10. He said, “Let’s spend the weekend in the country.”

III. Turn the following into the Passive Voice.

1.I will send this letter tomorrow.

2. They clean their rooms every Saturday.

3. We have already completed the task.

4. We completed the task last night.

5. Will you send this letter without an attachment?

6. Do you do your math sums without a calculator?

7. Did you do your math sums without a calculator yesterday?

8. They are building a new school in this village.

9. Have you finished your work?

10. They never speak Armenian during the English lesson.

IV. Choose the right word.

 1. He drank (a little, a few) water and felt much better.
 2. Do you you do (many, much) mistakes in your dictations?
 3. What (else, other) things did you see there?
 4. What (else, other) did you see there?
 5. Newton (invented, discovered) gravity.
 6. Edison (invented, discovered) the phonogragh.
 7. Ready made clothes are sold in this (magazine, store).
 8. Interested articles are published in this (magazine, store).
 9. You should (repeat, revise) the grammar rules before the examination.
 10. (repeat, revise) these words after me.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Հայկ Խաչատրյանը – մայիսի 19-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել Վարդանյանը – մայիսի 26-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյանը – հունիսի 2-ին: Պատասխանել եմ հունիսի 3-ին:

9-րդ դասարանի անգլերենի բանավոր քննության պահանջները.

Քննական տոմսը ունենալու է 4 հարց

Առաջին հարց. լսելով հասկանալը

Տրվելու է մի ձայնագրության հղում: Պետք է լսել ձայնագրությունը և պատասխանել հարցերին:

Երկրորդ հարց. հայերենից անգլերեն թարգմանություն (տեքսի մի մասը անգլերեն է, իսկ մյուս մասը՝ հայերեն: Պետք է հայերեն մասը թարգմանել անգլերեն:)

Երրորդ հարց. լեզվական երևույթների իմացության ստուգում (հարցերի կազմում, բայական ժամանակաձևերի ճիշտ կիրառում, ուրիշի ուղղակի խոսքի փոխակերպում անուղղակիի, կրավորական սեռ, բառազույգեր)

Կրկնողության համար

Տարբեր տիպի հարցեր կազմելու ձևերը կարող եք կրկնել այստեղ

Աննուղղակի խոսքի փոխակերպման կանոնները կարող եք կրկնել այստեղ

Բայական ժամանակաձևերի ճիշտ կիրառում` 1, 2, 3

Կրավորական սեռ 1. 2.

Բառազույգեր 1, 2, 3

Չորրորդ հարց. ստեղծագործական ազատ խոսք

Չորրորդ քննական հարցը լինելու է այն ստեղծագործական առաջադրանքների հիման վրա, որոնք դուք տարվա ընթացքում արել և հրապարակել եք ձեր բլոգներում:

Պարտաճանաչ հեռավար սովորողները իրենց բլոգներում պետք է հրապարակված ունենան հետևյալ  շարադրությունները` (փնտրեք և գտեք ձեր կատարած առաջադրանքներում)

Is fashion really important? –
Should guns be sold to people?

Is it possible to earn money on YouTube?

Should smartphones be banned at schools? 

Why do Armenians emigrate to other countries?

Should Armenian emigrants be criticized?

Have computers made our lives easier or more difficult?

The Internet in my life.

The importance of learning English

Good luck or hard work?

Իսկ հիմա առաջարկում եմ կատարել այս փորձնական քննության առաջադրանքները

 1. Listen to the text and answer the questions

https://listenaminute.com/b/birthdays.html

 1. When is your birthday?
 2. Do you like to celebrate your birthdays with your family or your friends?
 3. What kind of presents for your birthday do you like to get?
 1. Read the text and translate the Armenian part into English

Somebody once asked Mark Twain whether he could remember the first money he ever earned. “I remember quite well,” the famous writer answered. “It happened at school. Schoolboys in those days had very little respect (հարգանք) for their teachers and even less for their desks. The boys used pens and pencils and even knives to write their names on the desks.” The school principal (տնօրեն) decided to punish (պատժել) these boys, and I was among them. She said: “You will have to pay five dollars or you will receive (ստանալ) a beating (ծեծ) in front of the whole school.”

Ես ասացի (պատմեցի) իմ հորը այդ մասին և նրանից խնդրեցի 5 դոլլար, որպեսզի տանեմ դպրոց: Ես ասացի, որ ուզում եմ վճարել այդ 5 դոլլարը, որովհետև չեմ ուզում ծեծ ստանալ ամբողջ դպրոցի առաջ: Հայրս տվեց այդ 5 դոլլարը և ասաց. «Վճարիր այս 5 դոլլարը, որովհետև ես չեմ ուզում, որ մեր անունը կապվի այդ վատ բանի հետ, բայց ես քեզ ծեծը տանը կտամ»: Դրանից հետո գնացի դպրոց: Ես մտածեցի, որ այդ ծեծը շատ չի ցավում (hurt) և որոշեցի պահել այդ 5 դոլլարը և մի հատ էլ ծեծ  դպրոցում ստանալ(receive another beating): Այսպիսով դա իմ առաջին փողն էր, որ ես վաստակեցի (earn):

 1. Հետևյալ նախադասությունները դարձնել անուղղակի խոսք: Turn the following sentences into Indirect Speech.
 2. She said, “Do you help your mother about housework?”
 3. The teacher said, “Where did you spend your summer holidays last year?”
 4. She said, “I can’t help you now.”
 5. He said, “Help me please.”
 6. Jane said to me, “I am always happy to see you.”

IV. Ազատ խոսք՝ ըստ բլոգում հրապարակված թեմաների (Նրանք, ովքեր ժամանակին հրապարակել են, կարող են նույն շարադրության իմ խմբագրածը այստեղ copy paste անել: Ովքեր չեն գրել, պետք է հիմա գրեն:)

Is fashion really important?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Հայկ Խաչատրյանը – մայիսի 13-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Միքայել Վարդանյան – մայիսի 19-ին: Պատասխանել եմ մայիսի 21-ին:

Read the following short texts and express your opinion

Learning English

English is the international language nearly all over the world. Hundreds of millions of people are trying to learn English. Some people think that learning English should be in the same way little children learn their mother tongue. They shouldn’t learn grammar rules. They should only listen to others when they speak English and try to understand and repeat what they say.

What is your opinion? Which is the best way of learning English?

II.Good luck or hard work?

Some people believe in good luck. They think that no matter how hard you work you won’t be a success in life if you are unlucky. Others think that it is only hard work that can lead you to the fulfillment of your dream.

What is your opinion?

III. When did you last do something first?

The life of the old is not so interesting because they rarely remember when they last did something first. On the other hand, young people’s lives are interesting as they can experience something new nearly every day. So, when did you last do something first? You can write about the latest discovery you made or about a small invention you did. You can also write about a new skill or knowledge you gained recently.

Arevik Nersisyan –

I think that in order to learn a new language, it is not enough to know only words, you also need to know some linguistic structures of that language, and some grammatical rules. 

Dood luck is very important for success, but without success you can hardly succeed. We often see that a person works hard but still does not succeed. That’s why I think good luck is the key to success. That is why people wish «good luck» when they part with each other, not «hard work».

I did something first two months ago. I drove a car. I do not have a driver’s license and every day I drive the car I discover a new world, new opportunities for myself.

Liana Hakobyan

I think these are the best ways to learn English

 • watch movies in English
 • read books in English
 •   try to speak english during the day.

I believe that success comes when you work hard, and when you are successful.

I went to a fitness club for the first time last month. I’m very scared of swimming, but I decided to go swimming this month. “

Tatev Avetisyan

 1. From my point of view, it is possible to learn English in both ways: by listening to English speech or being in an English speaking environment. English is an international language and if we can’t speak or understand English, we will have problems in different life situations.

2. Good luck or hard work. I think both of them help us to reach our goals.

3 I think my life is very interesting. I like new impressions.

On the first day of May a good friend of our family invited us to go to the newly opened Yerevan Park. There are lots of attractions and I tried almost all of them. I was impressed and it was exciting.

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան, Տաթև Աբրահամյան

Dialogues with the people in the picture on page 55

The woman eating an ice and the man smoking a cigarette

W. “Good morning.”

M. “Good morning. Are you staying at this hotel?”

W. “Yes, I am staying at this hotel.”

M. “What are you eating?”

W. “I am eating an ice. What are you drinking?”

M. “I am drinking coffee. Do you want coffee?”

W. “I want some juice. What cigarette are you smoking?”

M. “I am smoking Armenian cigareetes, the best cigarettes in the world. Do you smoke?”

W. “No, I don’t smoke.”

We are speaking to the woman who is drinking a cup of tea.

What are you drinking?

I am drinking a cup of tea.

What are you eating?

I am eating a piece of cake.

We are speaking to the man who is reading a newspaper.

What are you doing?

I am reading a newspaper.

What newspaper are you reading?

I am reading The Sunday Times.

A woman is giving orders to the waiter

Good morning Madam, here is the menu.

No, I don’t want the menu. Bring me a cup of tea and a piece of cake.

We are speaking to the boy walking to the sands.

Where are you going to?

I am going to the sea. I want to put this toy boat on the water.

Հաճելի էր ինձ համար մայիսի 6-ին մասնակցել Քոլեջի սովորողների և դասավանդողների 2020-2021 ուստարվա օտար լեզուներով արված նախագծերի ամփոփման կլոր-սեղան քննարկմանը: Վերնատան հարթակում առաջին և երկրորդ կուրսերի սովորողներն էին իր դասավանդողների հետ: Հանդիպման ամբողջ ընթացքը հաճելի զարմանք պատճառեց: Սովորողները ներկայացրեցին իրենց իրականացրած նախագծերը ռուսերեն (դասավանդող՝ Մարիամ Քալանթարյան), անգլերեն (դասավանդող՝ Դիանա Ասրյան), իսպաներեն (դասավանդող՝ Բելլա Աբրահամյան) և իտալերեն (դասավանդող՝ Մարիամ Սարդարյան): Բոլոր նշված լեզուներով ներկայացումները հետաքրքիր էին և ցույց տվեցին օտար լեզու դասավանդողների արդյունավետ աշխատանքը, քանի որ ակնհայտ էր սովորողների խոսքի սահունությունը և նախագծերի արդիականությունը բոլոր լեզուներով: Սա 2021-ի մեր Քոլեջն է:

It was very pleasant for me to take part in the round-table discussion of the foreign language teachers and students of our College. The first and second year students were summarizing the projects they have realized this year. The whole process of the meeting was amazing. The students presented their projects in Russian (teacher: Mariam Kalantaryan), English (teacher: Diana Asryan), Spanish (teacher: Bella Abrahamyan), and in Italian (teacher: Mariam Sardaryan). Presentations in all the mentioned languages were interesting and showed the hard and effective work done by the foreign language teachers. The fluency of students’ speech in these four foreign languages is obvious.