Just another WordPress.com site

Simple Past (Past Indefinite) ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

 

Ահա ամենահաճախ հանդիպող կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

Ահա անցյալ ժամանակով մի տեքստ, որտեղ գործածված են կանոնավոր բայեր:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

 

Հարցեր տեքստին

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

 

 

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Come գալ  came

See տեսնել   saw

Give տալ gave

Take վերցնել took

Bring բերել  brought

Buy գնել   bought

Hear լսել   heard

Put դնել  put

Read կարդալ  read

Write գրել  wrote

Sing երգել  sang

Swim լողալ –swam

Run վազել ran

Think մտածել, կարծել thought

Sit նստել sat

Get got

Wake up արթնանալ woke

 

Ահա մի տեքստ, որտեղ գարծածված են անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, and so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief specialized on umbrellas.

 

Հարցեր տվեք տեքստի վերաբերյալ: Երբ did-ով հարց են կազմում, բայի ներկայի ձևն է գործածվում:

Օրինակ՝ When did you wake up?

Where did you go?

Advertisements

Անգլերենի մոդալ բայերի համարժեքները

Can – կարողանալ անցյալի ձևը՝ could, որը հայերեն է թարգմանվում «կարողանում էի, կարողանում էր…»: Իսկ ինչպե՞ս կլինեն «կարողացա, կարողացավ…» ձևերը: Այս դեպքում արդեն գործածվում է «to be able to do» համարժեքը:

I could swim when I was 8. – Ես կարողանում էի լողալ, երբ 8 տարեկան էի:

I was able to swim across that river. Ես կարողացա լողալով անցնել այդ գետը:

to be able to do ձևը գործածվում է նաև այլ ժամանակների համար:

Ես կկարողանամ լուծել այս խնդիրը: – I  will be able to solve that problem.

Ես կարողացել եմ լուծել այդ խնդիրը: I have been able to solve that problem:

may – արտահայտում է թույլտվություն և հիմնականում գործածվում է ներկա ժամանակում:

You may call me up at any time. Դու կարող ես զանգել ինձ ցանկացած ժամանակ:

Անցյալի ձևը «might», որը թույլտվության իմաստով գործածվում է միայն աննուղղակի խոսքում:

Նա ասաց, որ կարող եմ զանգել իրեն ցանկացած ժամանակ: He said that I might call him up at any time.

to be allowed to do ձևն է գործածվում այլ դեպքերում:

Քեզ կթույլատրեն մասնակցել այդ մրցույթին: You will be allowed to take part in that contest.

Քեզ թույլատրեցի՞ն մասնակցել այդ մրցույթին: Were you allowed to take part in that contest?

must – պետք է. ոնի միայն ներկայի ձևՙ Մնացած այլ ժամանակների համար գործածվում է «have to» համարժեքը:

You must do that work. Դու պետք է անես այդ աշխատանքը:

Ես պետք է անեի (կամ՝ ստիպված էի անել) այդ աշխատանքը: I had to do that work:

Did you have to copy out the whole text? Դու ստիպվա՞ծ էիր ամբողջ տեքստը դուրս գրել:

Կարծում եմ, որ դու ստիպված կլինես ամբողջ տեքստը դուրս գրել: I think you will have to copy out the whole text.

«must»-ի երկրորդ համարժեքը «needn’t»-է, որը նշանակում է`«կարիք չկա»:

You must copy out all the new words. Դու պետք է դուրս գրես բոլոր նոր բառերը:

You needn’t copy out all the new words. Կարիք չկա դուրս գրել բոլոր նոր բառերը:

Շատ քիչ է օգտագործվում «mustn’t» ժխտական ձևը, որը հրամայական ձևով է մի բան անելը արգելում: Օրինակ՝ «You mustn’t smoke in the children’s room»:

Առաջադրանք

I. Continue the sentence in English. 

 1. I had a pain in my knee և ես չէի կարողանում քայլել:
 2. I had a headache և ես չկարողացա գնալ դպրոց:
 3. I have a pain in my left foot և ես չեմ կարողանա մասնակցել մրցմանը: (take part in the competition.)
 4. It is not difficult for me to solve this problem and I want to say that ես միշտ էլ կարողացել եմ լուծել այսպիսի խնդիրներ:
 5. This is a very long text and կարիք չկա, որ դու թարգմանես ամբողջ տեքստը:
 6. It is necessary for you to do it, դու պետք է թարգմանես այդ հոդվածը:
 7. It will be necessary for you to prepare for the exam, այլապես ստիպված կլինես մնալ տանը արձակուրդների ժամանակ:
 8. It was necessary for me to translate the article as ես ստիպված էի անել դա քրոջս համար:
 9.  Now you may go to the toilet but when the exam begins ձեզ չի թույլատրվի դուրս գնալ դասասենյակից:
 10. When I asked my teacher for permission to leave the room, she said, որ ես կարող եմ դուրս գնալ սենյակից:

 

Ռուբեն Գալստյանը պատասխանել է դեկտեմբերի 15-ին: 

Սխալների ուղղումը ուղարկել եմ նույն օրը:

Simple Past and Present Perfect

Կրկնենք Simple Past ժամանակին ուղեկցող բառերն ու բառակապակցությունները

Yesterday, the day before yesterday, two months ago, in 1980, last week, the other day, in one’s childhood, during the First World War, this morning,

Simple Past կամ Past Indefinite ժամանակի կազմությունը

 

Present Perfect ժամանակի ուղեկցող բառերն ու բառակապակցություններն են՝

 

Already-արդեն,

He has already returned to Armenia. Նա արդեն վերադարձել է Հայաստան:

Just – հենց նոր

I have just finished my task. Ես հենց նոր եմ վերջացրել իմ առաջադրանքը:

Lately – վերջերս

He has bought a new left-wheel Japanese car lately. Նա վերջերս մի նոր ձախ ղեկով ճապոնական ավտոմեքենա է գնել:

for –

He has stayed at this hotel for 6 days. Նե 6 օր է մնում է այս հյուրանոցում:

Since– ի վեր

I haven’t seen him since last Sunday. Ես նրան չեմ տեսել անցյալ կիրակիից ի վեր:

So far – մինչև հիմա

How many grammar mistakes have you made so far? Քանի՞ քերականական սխալներ ես արել մինչև հիմա:

Since when…?, երբվանի՞ց

Since when have you known her? Երբվանից ես ճանաչում նրան:

Never – երբեք

I have never seen such a horror film before. Երբեք նախկինում այսպիսի սարսափ ֆիլմ չեմ տեսել:

Ever – երբևէ

Have you ever seen such a horror film before?

Today, this month, this year, this week

I have translated two articles this month.

 

Գործածեք բայական ճիշտ ժամանակաձևը

 1. Messi (to score) two goals at yesterday’ match.
 2. You (to make) any progress last week? Պետք է հարց տալ:
 3. I (not to see) my teacher since last week.
 4. What film you (to see) on TV today?
 5. I never (to drink) milk with fish.
 6. He (to crash) his car twice this year.
 7. They (to come) to our office last week.
 8. How many days you (to stay) at this hotel last year?
 9. How many days you (to stay) at this hotel so far?
 10. I already (to wash) up.

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն

 1. Մինչև հիմա ես միայն երկու ռուսերեն գիրք եմ կարդացել:
 2. Քանի ռուսերեն գիրք կարդացիր անցյալ տարի:
 3. Ես հենց նոր եմ վերադարձել աշխատանքից և հիմա ճաշում եմ:
 4. Վերջերս մի հետաքրքիր ֆիլմ եմ դիտել:
 5. Դուք այցելեցի՞ք Հնեվանքը, երբ Լոռիում էիք:
 6. Երբվանի՞ց եք ճանաչում պարոն Բրաունին:
 7.  Ես սովորեցի լողալ երբ 8 տարեկան էի:
 8. Երկու օր առաջ հանդիպեցի իմ դասընկերոջը:

 

 

 

ԱՄՆ  կրթության դեպարտամենտի պաշտոնական կայքի հաճախ տրվող հարցերի բաժնում   մի այսպիսի հարց կա. ‹‹Ասում են, որ թեստային քննությունները հարկադրում են ուսուցիչներին, որպեսզի նրանք դասաժամերի ընթացքում սովորողներին նախապատրաստեն թեստերին: Դա ճի՞շտ է››:

Պատասխան. ‹‹Դասարանում պետք է ուսուցանել պետական չափորոշիչների վրա հիմնված առարկայական ծրագրով: Եթե ուսուցիչները չափորոշիչներով որոշված նյութը լավ ուսուցանեն, ապա սովորողները կյուրացնեն այն նյութը, որով իրենց քննելու են և միգուցե ավելին կիմանան: Այդ դեպքում սովորողները քննությունը լավ հանձնելու համար կարիք չեն ունենա հատուկ թեստային նախապատրաստության››: Որքան ազնիվ է այս պատասխանը: Ըստ ԱՄՆ հանրակրթական դպրոցների կրթական կարգի՝ երրորդ դասարանից մինչև 8-րդ դասարանը ներառյալ սովորողները ամեն տարի պարտադիր արտաքին ամփոփիչ (summative) քննություն են հանձնում անգլերենից և մաթեմատիկայից: Ոչ մի ծնող, ոչ մի աշակերտ, ոչ մի ուսուցիչ և առավել ևս՝ կրթության բնագավառի ոչ մի ղեկավար անձ չի բողոքում այս կարգի դեմ, որովհետև ազնիվ են իրենց կյանքով ու աշխատանքով՝ թեստային պահանջները համապատասխանում են չափորոշիչներին և ամենօրյա ուսուցմանը:  Այնուամենայնիվ, Միացյալ նահանգների կրթական թեմաներով լրագրողների միության փոխտնօրեն Էրիկ Ռոբելենը իր ‹‹Testing and Test Prep: How Much is Too Much? – Թեստային քննությունը և դրան նախապատրաստվելը. որքա՞ն շատն է չափազանց շատ›› հոդվածում գրում է, որ ուսուցիչները ուստարվա ընթացքում միջին հաշվով 14 օր են ծախսում նահանգային և 12 օր շրջանային պարտադիր արտաքին քննություններին սովորողներին նախապատրաստելու համար: Այդ օրերի ընթացքում ուսուցիչները սովորողներին թեստային քննությունները հանձնելու ռազմավարությունն են սովորեցնում: Այդուհանդերձ, երկրում հաստատված կրթական կարգից չեն դժգոհում ու բողոքողներ էլ չկան, քանի որ հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներն ու սովորողները, կրթության շրջանային, նահանգային համակարգողները և երկրի կրթության դեպարտամենտը ազնվությամբ ու պատասխանատվությամբ են վերաբերվում հաստատված կարգին՝ ուսուցումը, քննական թեստերը համապատասխանում են ընդունված չափորոշիչներին: Մոտավորապես նույն կրթական կարգն է գործում նաև շատ այլ երկրներում: Այո, դաժան է, բայց ազնիվ է: Այն ինձ հիշեցնում է հայկական ժողովրդական հնագույն Լախտի խաղը, որը ցավոտ է, բայց ոչ ոք չի տրտնջում. դու համաձայնվել ես խաղի կանոնններին ու ամեն ինչ ազնիվ է:

Այդուհանդերձ, այնպիսի առաջադեմ մանկավարժներ, ինչպիսիք են Քեն ՌոբինզոնըՋոն Հոլտը, Ջոն Թեյլոր Գատոն և Լուիս Փոլ Բենեզեթը այլընտրանքային մոտեցում են ունեցել ԱՄՆ կրթական համակարգին: Օրինակ՝ Ջոն Հոլթը կրթության իսկական բարեփոխումը տեսնում էր տնային կրթության մեջ՝ կրթության ապադպրոցականացման մեջ: Ջոն Թեյլոր Գատոյի «Միացյալ Նահանգների բթացումը. պարտադիր դպրոցական կրթության թաքցրած ծրագիրը» (Dumbing US down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling) 1992-ին գրած գրքի 200000 օրինակը արագ վաճառվեց, և այն շարունակվում է վերահրատարակվել: Գիրքը ցույց է տալիս, թե որքան մեծ է դպրոցի բացասական ազդեցությունը երեխայի կրթության գործում: Լուիս Փոլ Բենեզեթը մաթեմատիկայի ուսուցման նոր հեղափոխական առաջարկություններ և գործնական քայլեր է կատարել ԱՄՆ կրտսեր և միջին դպրոցներում 1929-1932թթ: ԱՄՆ ժամանակակից մանկավարժ Քեն Ռոբինզոնը իր հրապարակային ելույթներում, հոդվածներում անընդհատ պայքարում է ամերիկյան դպրոցներում երեխաների ստեղծականությունը սպանողների դեմ: Բայց և այնպես, պետական կրթական համակարգը չափազանց դժվարաշարժ-ծանր մեքենա է, չի փոխում կրթության կազմակերպման ձևերն ու գնահատման գործիքները, քանի որ դրանք հարմարեցված են այն ծրագրին և առաքելությանը, որին ծառայում է։

Հանրակրթության ձեռքբերումների միջազգային գնահատման ծրագրով (PISA) երեք տարին մեկ անցկացվող մրցույթների արդյունքներից պարզ է դառնում, որ սովորաբար առաջին և միջին տեղեր են զբաղեցնում այն երկրները, որտեղ վերը նշված կրթական կարգն ամենախիստ ձևով է իրականացվում (Չինաստան, Հոնկոնգ, Ճապոնիա, Կորեա, Սինգապուր (վերջերս այս երկրում կրթական այլ զարգացումներ են ընթանում), ԱՄՆ, Էստոնիա, Շվեյցարիա, Լեհաստան, Նիդերլանդներ…): ԱՄՆ-ը գրեթե միշտ միջին տեղերն է զբաղեցրել:

Նշված ցուցակում միտումնավոր կերպով չներառեցի միշտ պատվավոր առաջին տասնյակում իր տեղը զբաղեցնող Ֆինլանդիային՝ մի երկիր, որտեղ 1980-ականների կրթական հեղափոխությամբ լիովին ապակենտրոնացվեց կրթության կառավարումը՝ ուսուցչին տալով գործելու ազատություն, ցուցաբերոլով նրա նկատմամբ լիակատար վստահություն, և միևնույն ժամանակ, հոգատարությամբ, ու մեծագույն հարգանքով մոտեցում ցուցաբերելով յուրաքանչյուր սովորողի անձին՝ նրա անհատականությանը: Այս առումով «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը իր հեղինակային, այլընտրանքային մանկավարժական մոտեցումներով որոշակի ընդհանրություններ ունի Ֆինլանդիայի կրթական համակարգի հետ: Ֆինլանդիայում մինչև երեխայի 3 տարեկան դառնալը ծնողներից մեկին աշխատավարձ են տալիս, որպեսզի նա ոչ մի այլ տեղ չաշխատի և միայն զբաղվի երեխայի խնամքով: Մեր կրթահամալիրում հնարավորություն է տրվում մայրերին մինչև երեխայի 2 տարեկան դառնալը, ցանկության դեպքում, շարունակել մանկավարժական աշխատանքը մեդիայի օգնությամբ՝ իր երեխայի զարգացմանը վերաբերող դիտարկումներով, հոդվածներով, թարգմանություններով, ինչպես եղել է օրինակ՝ Մանուշակ Աբրահամյանը, հիմա էլ՝ Մարգարիտ Սարգսյանը:

2015 թվականին աշխարհը սկսեց խոսել այն մասին, որ Ֆինլանդիայում հենց առաջին դասարանում երեխաներին սկսում են սովորեցնել տառերը և համակարգչային մուտքագրումը: Նույն մոտեցումը մեր կրթահամալիրում սկսվել է իրագործվել ավելի վաղ: Ֆինլանդիայում երեխային դպրոց ընդունելիս չեն քննում նրա գիտելիքները, մտավոր կարողությունները ախտորոշիչ թեստերով, ինչպես անում են օրինակ՝ Ամերիկայում և մեր հանրապետության շատ դպրոցներում: Մեր կրթահամալիրում կրթությունը նույնպես ներառական է: Սովորողները չեն տեսակավորվում ըստ իրենց մտավոր կարողությունների: Մեր կրտսեր դպրոցներում սովորողներին չեն գնահատում մինչև երրորդ դասարանը ներառյալ, իսկ 4-5-րդ դասարաններում, Միջին և Ավագ դպրոցներում սովորողները ամենօրյա ընթացիկ գնահատականներ չեն ստանում: Նրանք գնահատվում են ըստ ստեղծական և հետազոտական մոտեցում պահանջող նախագծային աշխատանքների, որոնց արդյունքները երևում են ուսումնական բլոգներում: Այլ հարց է, թե ինչ հաջողությամբ են դա իրականացնում բոլոր դասավանդողները և սովորողները: Ֆինլանդիայում սովորողներն ընդհանրապես թվանշաններով չեն գնահատվում: Ուսուցիչները նախընտրում են գիտելիքների և կարողությունների ձևաչափական ստուգումները (Formative testing), որոնց հիմնական նպատակն է պարզել, թե որքան լավ են սովորողները յուրացնում ծրագրային նյութը: Ուսուցիչն իր մոտ մոտավորապես այսպիսի նշումներ է անում յուրաքանչյուր սովորողի անվան դիմաց. «լավ է, կարիք ունի լրացուցիչ վարժանքի, թեմայի N կետի բացատրության կարիքն ունի…:  Այդ նշումներն ուսուցիչը գաղտնի է պահում. չի ցույց տալիս դրանք ո′չ սովորողին, ո′չ նրա ծնողին և ո′չ էլ դպրոցի տնօրենին: Այդ նշումները յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատական աշխատանք տանելու համար են: Ֆինն ուսուցիչները սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգման համար հաճախ են դիմում նաև ինքնագնահատման մեխանիզմին: Գնահատման այս ձևը օգտագործվում է նաև մեր կրթահամալիրում:   Ոչ մի ֆինն սովորող վատ չի զգում այն բանի համար, որ ուշ է հասկանում մի որևէ լեզվական, մաթեմատիկական կամ բնագիտական երևույթ, նույն կերպ էլ՝ ոչ մի սովորող չի ունենում հպարտանալու զգացողություն այն բանի համար, որ բոլորից շուտ է հասկանում այդ երևույթները: Չի ստեղծվում արհեստական մրցակցություն: Ֆինլանդիայի դպրոցների պատերին չկան գերազանցիկների լուսանկարներով ցուցանակներ: Մեր կրթահամալիրում նույնպես չեն կարևորվում գերազանցիկները՝ շնորհիվ անհատական ուսումնական պլանների և ընտրությամբ գործունեության:

Ֆինլանդիայում հանրակրթական դպրոցի սովորողը առաջին անգամ պետական քննություն է հանձնում հիմնական դպրոցը ավարտելիս՝ 16 տարեկանում, սակայն այդ առաջին քննությունը սթրեսային չէ ո′չ սովորողների, ո′չ ուսուցիչների և ո′չ էլ՝ ծնողների համար: Ինչու՞: Պատասխանը որքան կարճ է, նույնքան էլ՝ պարզ: Պետությունը իր կրթական համակարգով յուրաքանչյուր սովորողի գիտելիքների և կարողությունների երաշխավորն է: Այդ ինչպե՞ս: Հիմնական դպրոցի յուրաքանչյուր սովորողի վրա պետությունը ծախսում է տարեկան $ 7200: Հիմնական դպրոցում  ուսումնառության բոլոր տարիներին սովորողներին ամեն օր երեքանգամյա սնունդ են տալիս, որի համար ծնողները չեն վճարում և բոլոր սովորողները անխտիր մնում են երկարօրյա ռեժիմում, որի համար ծնողները նույնպես ոչինչ չեն վճարում:  Դասերից հետո սովորողներն ըստ իրենց նախասիրությունների մասնակցում են սպորտային, երաժշտական կամ այլ ակումբների պարապմունքներին, խաղերին: Ժամանակ է տրամադրվում նաև կատարելու ուսուցիչների հանձնարարությունները, որոնք չեն կոչվում տնային հանձնարարություններ, քանի որ դրանք դպրոցում են արվում մինչև երկարօրյայի վերջը՝ մանկավարժ-մասնագետի հսկողությամբ: Սովորողները տուն են գնում՝ իրենց հանձնարարությունները կատարած ու նոր թեման էլ՝ հասկացած, իսկ հաջորդ օրը դպրոց են գալիս նույն անհոգ ուրախությամբ: Ուսուցիչները իրենց օրագրերում կանոնավոր կերպով խոսքային՝ վերբալ ձևով գնահատում են յուրաքանչյուր սովորողի առաջադիմությունը ըստ առարկայական ծրագրի: Թվանշային գնահատականներ չեն դրվում:  Հիմնական դպրոցն ավարտելիս սովորողները ամփոփիչ քննություն են հանձնում իրենց հիմնական ուսուցչի կազմած թեստերով: Հենց սովորողների ուսուցիչներն էլ հանձնում են հիմնական դպրոցի ավարտական վկայականները: Այս երկրում $ 5000 աշխատավարձ ստացող ուսուցչի հեղինակությունը բարձր է և նրան վստահում են մինչև վերջ: Քննության արդյունքները չեն հրապարակվում: Յուրաքանչյուր սովորող իմանում է միայն իր արդյունքի մասին, որն իր համար անակնկալ չէ՝ շնորհիվ պարբերաբար արվող ինքնագնահատման մեխանիզմի: Քննության արդյունքների հիման վրա սովորողների մոտ 60 %-ը շարունակում է իր ուսումը ավագ դպրոցում, որից հետո ճանապարհ է բացվում դեպի համալսարանները, իսկ 40 %-ը շարունակում է իր կրթությունը արհեստագործական ուսումնարանում: Ավագ դպրոցն ավարտելիս սովորողները առաջին անգամ արտաքին քննություն են հանձնում: Քննությունը կազմակերպում է կրթության նախարարությունը և կոչվում է National Matriculation Examination—Ազգային ավարտական քննություն: Սովորողները քննություն են հանձնում հետևյալ 4 առարկաներից՝ 1.պարտադիր մայրենի լեզու, որն իր մեջ ունի նաև ինքնուրույն տեքստ շարադրելու առաջադրանք 2. ընտրում են հետևյալ 4 ուսումնական առարկաներից երեքը՝ երկրորդ ազգային լեզուն(ֆիններեն՝ շվեդական ծագում ունեցողների համար և շվեդերեն՝ ֆինն ծագում ունեցողների համար ), օտար լեզու, մաթեմատիկա կամ բնագիտական  որևէ առարկա, կամ էլ՝ հումանիտար առարկաներից մեկը: Լեզուների և մաթեմատիկայի համար կա թեստերի 2 տարբերակ. հիմնական (basic)՝ համեմատաբար հեշտ առաջադրանքներով և (advanced), որն ավելի բարդ առաջադրանքներ ունի: Օտար լեզվի քննությունն իր մեջ ներառում է գրելու կարողությունը, կարդալով և լսելով հասկանալու կարողությունները: Համալսարաններն իրենք են կազմակերպում իրենց ընդունելության քննությունները՝ հաշվի առնելով ավարտական քննությունների գնահատականները:

Այն սովորողները, ովքեր ընտրում են արհեստագործական ուսումը 9-րդ դասարանից հետո, Ազգային ավարտական քննությունը չեն հանձնում, բայց իրավասու են լինում դիմելու համալսարան՝ արհեստագործական ուսումնարանը ավարտելուց հետո:

Տրամաբանական ու եզրահանգող հարց ՀՀ ԿԳ նախարարությանը

Կարո՞ղ եք այժմյան իններորդցիների գիտելիքների և կարողությունների երաշխավորը լինել 2016-ի մայիսին: Եթե այո′, ապա ի՞նչ տրամաբանությամբ:

Տրամաբանական չէ հենց այս ուսումնական տարվա վերջին անաչառ քննություն անցկացնելը: Իններորդցիները պաշտոնական դիրքերը չարաշահած պաշտոնյաներ չեն, որ բռնացվեն ու նրանց ուսուցիչներն էլ պարսավանքի ենթարկվեն: Ձեր լեզվով ասած՝ քայլ արե′ք, առանց ցնցումների, հոգատար հետևողականությամբ բարեփոխեք մեր կրթական համակարգը: Կա այլ երկրների և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի առաջադեմ մանկավարժական փորձը:

 

 

Օգտագործված տեղեկատվություն համացանցից

 

 1. Educational website for reporters, parents and community members -“The Glossary of education reform
 2. Glossary of Education – Standerdized Tests
 3. US Department of Education Frequently asked questions
 4. https://www2.ed.gov/nclb/accountability/ayp/testing-faq.html#4
 5. Kinds of Exams
 6. Testing and Test Prep: How Much is Too Much?
 7. Education in Finland
 8. Matriculation Examination in Finland
 9. Finnish National Agency of Education – Organization of Education
 10. Սինգապուրում երեխաներն այլևս քննության արդյունքներով չեն գնահատվի
 11. Յուրա Գանջալյան – Գնահատե՞լ, թե՞…
 12. Այլոց փորձի ուսումնասիրում – Անընդհատ սերտել ու անընդհատ քննությու՞ն տալ
 13. Յուրա Գանջալյան – Ավարտական քննությունը պետք է արտահայտի չափորոշչային կարողությունները
 14.  Սուսան Մարկոսյան – Նորից նույն թեմայով

 

Նման իմաստներով, բայց տարբեր գործածություններ ունեցող բառեր. Ուսումնասիրեք տրված բառերը և կազմեք ձեր նախադասությունները. յուրաքանչյուր բառով մեկ նախադասություն:

Ընդունել

receive – ընդունել հյուր

We receive guests almost every Saturday.

accept – ընդունել հրավեր, առաջարկություն

Yesterday we discussed and accepted your offer.

adopt – ընդունել օրենք, որոշում

The Parliament adopted a new of public education.

Բացի

except

All the teachers were present at the meeting except Ms. Parker.

except for

Except for Ms Parker all the teachers were present.

 

ջրանցք և նեղուց

Channel-նեղուց

The English Channel is 34 km long in its narrowest place.

Canal – ջրանցք

The Suez Canal connects the Mediterranean Sea to the Red Sea.

Ժամանել, գալ    

The French actors arrived in Yerevan early this morning.

The French actors came to Yerevan to to take part in the Francophone activities.

ամսագիր

magazine – ամսագիր

There are articles about different spheres of our life in this magazine.

journal – ամսագիր

There are articles latest achievements in Chemistry in this journal.

շարունակել

go on doing something – շարունակել մի բան անելը

When the principal came in the teacher stopped speaking. When the principal went out the teacher went on speaking.

continue doing something – շարունակել մի բան անելը

I went to bed late in the evening and continued working early in the morning.

սազել

suit – սազել բոլոր առումներով

This coat suits you.

fit – լավ նստել վրան, ոչ մեծ ոչ փոքր լինել

The shoes fit me. They are neither soose nor tight on me.

go with –

Your Jeans don’t go with your shirt and tie.

match – սազել գույնով

Your trousers don’t match your shirt.

 

Ռուբեն Գալստյանի սխալների ուղղումը

Correction of mistakes

I have just received your present.

It’s hard to accept your apology.

He is my adopted son, but I raise him as my own.

Everybody agreed on our decision, except the teacher. (“to agree with somebody” but “to agree to a suggestion, to agree on a plan, a decision”)

Except for me, everybody finished the homework.

La Manche or the English Channel separates the UK from France. Pas-de-Calais is an administrative district in the north of France. The definite article “the” is used before the country names which consist of more than one word. For example “The United Kingdom”, “The United States of America”,

When I arrived in Armenia I finally felt like I was at home.

When he came into the classroom everybody was already there. When we say “class” we mean the students, not the room. The word “everybody” denotes “everyone – ամեն ոք” or “all – բոլորը” but it is singular in person.

I like to read neither magazines nor journals. “Neither … nor – ոչ … ոչ”. In this case, the verb is not in its negative form.  Countable nouns are used either with an indefinite article “a” or definite article “the”. We do not use any article only when the noun is in the plural form.

Everybody told him he couldn’t be the football player that he dreamed to be, but he went on and became the legendary PELE.    The sequence of tenses

I started to learn Chinese 2 years ago and I continue learning it now.

I think classic suits do not suit me. Costume – does not mean “կոստյում”. It means “տարազ, հանդերձանք” For example, “He was wearing a Spiderman’s costume. Նա սարդ մարդու հանդերձանք էր հագել:”

Green does not go with pink.

I don’t think they can be friends. They don’t match at all!

Ավետիս տետեյանի սխալների ուղղումը 

The museum receives guests from many countries.

They have accepted our invitation. Հոգնակի թվով ենթական պահանջում է «have»

The Parliament doesn’t adopt a new law about elections.

I have been to all the regions of Armenia, except Syunik.

Except for my sister all my family members have gathered.

The Panama Canal connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. Անգլերենում ջրանցքների, գետերի, ծովերի, օվկիանոսների, նեղուցների անունները միշտ գրվում են «the» հոդի հետ: Մեծատառով են գրվում նաև գետ, ծով … բառերը իրենց անունների հետ միասին: օրինակ՝ The Black Sea, the Pacific Ocean…

The Bosphorus Channel connects the Black Sea with the Sea of Marmara.

Many presidents and heads of states arrived in Yerevan to participate in Francophonie Summit.

I like to read magazines and journals about geography and tourism.

We finished our lessons and continued to discuss football the match.

They went on with their work when the rain stopped.

This dress suits her.

His shoes fit him and match with his trousers and go with the belt.

 

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է դեպտեմբերի 15-ին

Աշխատանքըում քիչ սխալներ կային: Բլոգում չի կատարում աշխատանքները:

Ընթերցել տեքստը՝ սովորելով անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

On a Rainy Day

 

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, and so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief specialized on umbrellas.

 

New words

Wake up – արթնանալ. ձևը՝ woke up

Go – գնալ, անցյալի ձևը՝ went

Put – դնել, put on – հագնել, անցյալի ձևը՝ put

Umbrella – անձրևանոց

Break –կոտրել, անցյալի ձևը ՝ broke, երրորդ ձևը՝ broken – կոտրված

Take – վերցնել, անցյալի ձևը՝ took,

Another – մեկ ուրիշ

Too – նույնպես

Decide – որոշել

Make – պատրաստել,

Maker – պատրաստող, սարքող

Umbrella maker’s shop – անձրևանոց վերանորոգողի արհեստանոց

Give – տալ, անցյալի ձևը՝ gave

Say – ասել, անցյալի ձևը՝ said

Come – գալ, անցյալի ձևը՝ came

Have – ունենալ, անցյալի ձևը՝ had

Sit – նստել, անցյալի ձևը՝ sat

May I … կարելի՞ է…

Order – պատվիրել, կանոնավոր բայ է

Young – երիտասարդ

Old – ծեր

Vacant – ազատ, չզբաղեցված

Chair – աթոռ

Nasty – զզվալի, վատ

By mistake – սխալմամբ

Hear – լսել, անցյալի ձևը՝ heard

Absent-minded – ցրված

Leave – թողնել, հեռանալ , անցյալի ձևը՝ left

Knee – ծունկ

Seem – թվալ, կանոնավոր բայ

Familiar – ծանոթ

It seems familiar to me – Թվում է, որ դա ինձ ծանոթ է:

His face seems familiar to me – նրա դեմքը ծանոթ թվում ինձ

Smile – ժպտալ

Thief – գող, thieves – գողեր

The same – նույնը

Specialized – մասնագիտացված

 

 

Simple Past ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

 

Մենք արդեն գիտենք հետևյալ կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

I was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

They were in Yerevan last week but now they are in Paris. Նրանք Երևանում էին անցյալ շաբաթ, բայց հիմա Փարիզում են:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

Անցյալ կիրակի երեկոյան ես շատ հոգնած էի: Ես մնացի տանը ամբողջ օրը: Ես պատճենեցի նոր տեքստը և դուրս գրեցի բոլոր նոր բառերը: Ժամը 1-ին ես ուզեցի դուրս գնալ, բայց ընկերս զանգեց ինձ և տեղեկացրեց ինձ, որ ուզում է գալ իմ տուն: Նա ուզում էր աշխատել ինձ հետ: Մենք միասին աշխատեցինք 5 ժամ: Մենք թարգմանեցինք 3 տեքստ անգլերենից հայերեն: Նա մնաց իմ տանը երեկոյան ժամը 6-ը: Ինձ դուր չեկավ դա: Ես ուզում էի հանգստանալ: Հետո ժամը 6-ին նա խնդրեց ինձ դուրս գնալ իր հետ: Ես համաձայնվեցի: Մենք քայլեցինք փողոցներում: Հետո նա ուզեց խանութ գնալ, որպեսզի հագուստ գնի: Մենք մի խանութ մտանք: Տղամարդկանց հագուստի բաժնում նա փորձեց երկու վերնաշապիկ մի ջինսե տաբատ: Ջինսե տաբատը լայն էր իր վրա և նա խնդրեց վաճառողուհուն տալ իրեն մի չափս ավելի փոքր: Նա փորձեց տաբատը, բայց այս անգամ այն նեղ էր իր վրա: Ի վերջո նա ոչինչ չգնեց: Երբ ես տուն եկա, արդեն երեկոյան ժամը 9-էր: Հեռուստացույցով լուրեր նայելու ժամանակն էր, բայց ես շատ քաղցած էի: Ես բացեցի սառնարանը և փակեցի այն: Ոտելու ոչինչ չկար: Ժամանակն էր պառկել քնելու:

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

Գրել եմ կրթահամալիրի մանկավարժական փորձը տարածող անգլերեն ֆիլմաշարի առաջին ֆիլմի սցենարը:

Աշոտ Բլեյանի օրագրից թարգմանություններ եմ արել: Այսօր կվերջացնեմ 1500-րդ հոբելյանական գրի թարգմանությունը:

Ծովիկ Կասսաբյանի ուսումնական պարապմունքին եմ ներկա եղել և միասին քննարկել ենք պարապմունքի արդյունքը:

Գրել եմ Ժաննա Հակոբյանի և Սեդա Այվազյանի բնութագրերը ատեստացիայի համար:

Ծովիկ Կասսաբյանը անգլերեն հոդված է գրել ներառականության կազմակերպման մասին: Պայմանավորվել ենք, որ Ծովիկ Կասսաբյանը կշարունակի հոդվածը կրթահամալիրում իր` որպես հոգեբան աշխատանքային փորձի նկարագրումով:

Մարիամ Քալանթարյանը ռուսերեն է թարգմանել Քնարիկ Ներսիսյանի «Տնից տուն, մարդիկ, ճակատագրեր» հոդվածը:

Համակարգել եմ ռուսերենի և անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբները:

Ռուսերենի ֆլեշմոբի արդյունքները

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Անահիտ Նաղդալյանը – 67 աշխատանք: Անահիտը նաև Google ձևաթղթերում է անցկացրել առաջադրանքները:

4-5-րդ դասարաններ – Առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մարիամ Քալանթարյանը – 80 աշխատանք:

6-8-րդ դասարաններ – Առաջադրանքը կազմել և ստուգել է Ժաննա Հակոբյանը. 31 աշխատանք:

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Սեդա Այվազյանը – 1 աշխատանք:

Հեռավար ուսուցման դաս-առաջադրանքներ եմ կազմել և ուղարկել սովորողներին:

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան – առաջադրանքը կազմել է և ստուգել 89 աշխատանք

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան – առաջադրանքը կազմել է և ստուգել 73 աշխատանք:

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան – առաջադրանքը կազմել է և ստուգել 100 աշխատանք:

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան – առաջադրանքը կազմել և ստուգել է 19 աշխատանք:

Զբոսաշրջության կազմակերպման մասնագիտությամբ դասընթացի համար մի դաս եմ կազմել:

Սիրելի սովորողներ, ընտրեք համապատասխան դասարանի առաջադրանքը և սկսեք կատարել այն: Վերջում չմոռանաք սեղմել «submit» կոճակը:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Լիանա Ասատրյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան) 

9-12-րդ դասարաններ (Սիլվա Հարությունյան)

Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Fun of Knowledge Acquisition

Film 1

 

Screenplay

 

Խոսք – կարդում են Ավագ դպրոցի սովորողները Պատկեր
1.Then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school…” .

 

 

 

 

 

 

1.Then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school…” .

William Shakespeare “As you like it”

(10 վայրկյանի ընթացքում հաղորդավարը կարդում է այս տողերը)

2.William Shakespeare wrote these lines in his play “As you like it” about 400 years ago. For centuries the school has been a place where children get knowledge and prepare for their future life. They do not live a child’s life full of happiness, and as they do not realize the fact that they are preparing for their future life, they are not happy to go to school. How can we create an educational environment where children will feel comfortable? How can we make the freedom of children and their education become inseparable? How can we make the teaching-learning process be based on fun activities at primary school? How can we make the project based teaching-learning process be more purposeful and motivating for the learners of middle school? How can teachers gradually become mentors in the learning process of high school students? How can the learners empower their will, learn different foreign languages, know and respect cultures of other peoples, love, preserve and carry our culture and become good citizens of our country?

The founder director of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex Ashot Bleyan and the staff of the Educomplex have been trying to create such a school for already 33 years.

We are going to present a series of films about our Educomplex. The first film is called “Fun of Knowledge Acquisition

2.Հաղորդավարը կանգնած խոսում է Մայր դպրոցի դիմաց, իսկ ետնամասում երևում է mskh.am ցուցանակը շենքի ճակատային մասում:

 

Խոսքի տևողությունը՝ 2 րոպե 10 վայրկյան:

3. The usual school day at all the 4 school-gardens with their pre-school groups and primary school children, at Middle and High Schools and at the Vocational College begins with a 15-minute general morning training at 9:00. These everyday general morning trainings help the school children and teachers be full of positive energy, toss away any kind of anxieties or worries. An atmosphere of mutual love and care is created while dancing and singing together. The child feels the spiritual warmth of the family early in the morning, as soon as he comes to school. 3. Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի տեսագրություն Արևմտյան, Հարավային, Միջին և Ավագ դպրոցներում:

Լսվում է հաղորդավարի ձայնը:

Տևողությունը՝ մոտ 5 րոպե:

4. The atmosphere of love and cheerfulness is maintained during the whole day in the pre-school groups and in the primary school classrooms. The rooms for the pre-school groups are designed so that the children can feel comfortable and safe. Even a two-year-old child can go to bed without anybody’s help. In the primary school nobody reproaches the child for not having written the first letters of the alphabet in a straight line. Just on the contrary, learning the first Armenian letters is really a fun activity. Here is how the 6-year-old children learn their first letters. They are making cookies with the letters of their names, bake them and then eat them.

 

 

4. Նախակրթարանի խմբասենյակների հարմարավետ ու անվտանգ միջավայրի ցուցադրումը: Խմբասենյակի հատակին դրված հաստ ներքնակները, երեխայի հասակին համապատասխան խմելու ջրի հասանելի ծորակները:

Ցուցադրվում է տառթխիկ տեսաֆիլմը.

 

Տեսաֆիլմը տևում է 4 րոպե 50 վայրկյան:

 

 

5.Now we are at the English lesson. The 5th graders are speaking English.

 

5.Ցուցադրվում է հաղորդակցական անգլերենի  պարապմունք Արևմտյան դպրոցում: Երկխոսություն 4-րդ կամ 5-րդ դասարանումՙ: Տևողությունը՝ 3-4 րոպե:
6. . The 5th graders are realizing an educational project in Mathematics “Mathematics and Ecology”. At an outdoor lesson, they mow the grass on a 1m2  area. Then they weigh the grass and their task is to find out how much the grass will weigh on an area with the width of 7m and length of 20m. 6. Մաթեմատիկայի բացօթյա դասի ցուցադրություն

 

7. Children in all the countries like riding bicycles. Why should we keep them away from their most favourite activity? Most of the learners of our primary schools stay at school after classes. 7.Հեծանվային պտույտ Արևմտյան դպրոցի շենքի շուրջը: 2-3 րոպե:
8. Teaching swimming is included in the curriculum of our primary schools. 9. Լողուսուցում Արևմտյան դպրոցի փակ լողավազանում: 3-4 րոպե
9.  “Why did you create such a school?” The first graders asked this question to the Director of the Educomplex Mr. Ashot Bleyan who gave this answer: “I wanted to create a school where nobody gets bored and nobody annoys anybody”, 7. Հաղորդավարը կանգնած է թափանցիկ դասասենյակների առջև և վերջին միտքն է արտահայտում:

2 րոպե:

10. This was our first film about “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex.  

 

as + ածական + as -այնքան որքան.

Այս կառուցվածքով համեմատվում են միանման հատկանիշ ունեցող գոյականները:

Yerevan is as beautiful as Tbilisi. Երևանն այնքան գեղեցիկ է, որքան Թբիլիսին:

Echmiatsin is as far from Yerevan as Ashtarak. Էջմիածինն այնքան հեռու է Երևանից, որքան Աշտարակը:

not so +ածական + as – ոչ այնքան, որքան

Gyumri is not so large as Yerevan.  Գյումրին այնքան մեծ չէ, որքան Երևանը:

There are not so many old buildings in Yerevan as there are in Gyumri. Երևանում այնքան շատ հին շենքեր չկան, որքան Գյումրիում:

twice as big as – երկու անգամ ավելի մեծ, քան. three times (five times, ten times) as big as  – երեք անգամ (հինգ անգամ, տաս անգամ) ավելի մեծ, քան ….

Moscow is about ten times as big as Yerevan. Մոսկվան մոտ տաս անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանը:

There was three times as much snow in Tsaghkadzor last year than there is this year. Անցյալ տարի Ծաղկաձորում երեք անգամ ավելի շատ ձյուն կար, քան այս տարի:

the + ածականի համեմատական աստիճան + the + ածականի համեմատական աստիճան

որքան … այնքան 

The sooner the better. Որքան շուտ, այնքան լավ:

The more books you read the more things you will learn: Որքան շատ գրքեր կարդաս, այնքան շատ բան կսովորես:

get + ածական – ածականին բայական իմաստ է տալիս:

black – սև —–  get black – սևանալ

short – կարճ —– get short — կարճանալ, get shorter – ավելի կարճանալ

Առաջադրանք.

I. Translate into English

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
 7. Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում
 1. որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանումՈրքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,Ինչու՞ սովորել:

  8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

  9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

 

Պատասխանել է Լիանա Ակիմյանը

Սխալների ուղղում

Correction of mistakes

5. Նախ պետք է ասեմ, որ «cold» բառի համեմատական աստիճանը «more cold» չէ, այլ՝ «colder», որը նույնպես այս նախադասության մեջ պետք չէր: Ճիշտ ձևը սա է՝ «Last year it was several times as cold as it is this year.» As …as-ի արանքում ածականի ուղիղ ձևն է գործածվում: Իմ բացատրությունը միշտ ուշադիր կարդա:

7. Բոլոր տեղերում պետք էր գործածել «study» բառը: «learn» բառը գործածվում է, երբ նշվում է, թե ինչ սովորել: Օրինակ՝ «learn the new words, learn Chemistry,» , իսկ «study» բառը կարող է գործածվել նաև առանց նշելու այն, թե ինչ ես սովորում: Մնացածը ճիշտ է:

8-րդ և 9-րդ նախադասությունների սխալը նույնն է: Ածականը բայի իմաստ՝ գործողություն է արտահայտում՝ «get» բայի հետ գործածվելով: Օրինակ՝ ցուրտ է – it is cold, ցրտում է – it is getting cold, տաք է – it is warm, տաքանում է – it is getting warm.

Տրված նախադասություններում պետք է գործածել Simple Present ժամանակաձևը:

In autumn the days get shorter and the nights get longer.

In spring the days get longer and the nights get shorter.

Գործածվեց shorter և longer, ամեն օր ավելի ու ավելի է կարճանում կամ երկարում:

Մի նկատառում ևս՝ պետք չէ տարվա եղանակների հետ գործածել the հոդը: Այդ հոդը գործածվում է, երբ նշվում է, թե որ տարվա աշունն է կամ գարունը: Օրինակ՝ The summer of 2017 was very hot.

Աստղիկ Խաչատրյանը պատասխանել է

https://1drv.ms/w/s!Aox0vdeUrrhwgQ1A39BJ4DFETOXB

Սխալների ուղղում

Dear Astghik, you have made two mistakes in your latest work.

5)Last year was few times colder than this year.

You shouldn’t use the comparative degree with the construction “as..as”

Last year was several times as cold as this year.

or

It was severel times as cold last year as it is this year.

6)In my bank account there is twice as much money (than) as in yours.

“than” is not used with the construction “as …as”.

Shopping֊ – գնումներ

Go shopping  –  գնալ գնումների
clothes – ֊հագուստ (clothes բառը միշտ հոգնակի ձևում է)

Your clothes are in the wardrobe – քո հագուստը զգեստապահարանում է

Women’s clothes – ֊կանացի հագուստ
skirt – ֊կիսաշրջազգեստ
blouse – ֊բլուզ
shirt֊ – վերնաշապիկ
T- shirt – ֊կիսաթև մայկա
dress – ֊շրջազգեստ
jacket – ֊բաճկոն
coat֊ – վերարկու
scarf – ֊շարֆ

Shoes – ֊կոշիկ
boots – ֊երկարաճիտ կոշիկ
underwear֊ – ներքնաշոր
panty-hoze֊ – զուգագուլպա

Men’s clothes

Singlet – ֊մայկա
trousers – ֊շալվար
socks – ֊նասկի,գուլպա
belt֊ – գոտի

Sandals – ֊ամառային կոշիկ
suit֊ – կոստյում
costume – ֊դիմակահանդեսի զգեստ

 

Size

Loose – ֊լայն, մեծ ;  This blouse is loose on me. Give me a size smaller please.
tight֊ – նեղ                This blouse is tight on me. Give me a size larger please.
The blouse is loose on me, give me a size smaller.
Այս բլուզը լայն է ինձ համար, տվեք ինձ մի չափս փոքրը։
The blouse is tight on me, give me a size larger.
Այս բլուզը նեղ է ինձ համար, տվեք ինձ մի չափս մեծը։

Fitting room 

Fitting room – ֊հանդերձարան
May I try on this coat?
Կարող եմ՞ փորձել այս վերարկուն։
Yes you may, go to the fitting room.
Այո, կարող եք, գնացեք հանդերձարան։

Suit, Fit, go with, match

Suit – սազել ընդհանրապես (ոճով, գույնով, չափսով)

This blouse suits you.
Այս բլուզը քեզ սազում է։
This blouse fits you. Այս բլուզը լավ է նստում քո վրա: (Չափսը համապատասխանում է։)
This blouse doesn’t go with your jeans.
Այս բլուզը չի սազում ջինսի հետ։
Your white shirt and this tie don’t go with your jeans.
Քո սպիտակ վերնաշապիկը և այս փողկապը չեն սազում ջինսի հետ։
This shirt matches your jeans.
Այս վերնաշապիկը գույնով սազում է ջինսին:

 

Իրավիճակային երկխոսություններ – Situational dialogues

Jane:  My dear Dad and Mom, I am going to Europe for a tour. I am going to France, Germany and Spain. So I need summer and autumn clothes.

Dad:  Jane, but you have got summer and autumn clothes.

Jane:  Daddy, my clothes are old. I want new clothes.

Dad:  How much money do you need?

Jane:  200000 AMD (two hundred thousand drams)

 

At the Women’s Clothes Department

Jane:  Excuse me, where is the section of shirts?

Salesgirl: It’s over there, on the right.

Jane: Thank you. …Are there any shirts made in Italy?

Salesgirl: No, there aren’t. All our shirts are from Turkey.

Jane: I want a shirt to match my Jeans.

Salesgirl: You may choose yourself.

Jane: May I try on this one?

Salesgirl: Yes, you may. Go to the fitting room.

Jane: This shirt is loose on me. Can you give a size smaller?

Salesgirl: Here you are.

Jane: This shirt fits me very well, but I don’t think it goes with my Jeans.

Salesgirl: Then try on this one. I think it will suit you.

Jane: This shirt fits me and it goes with my Jeans. I will buy it. How much is it?

Salesgirl: 5000 AMD. You may pay for it at the cash desk.

 

Dictionary in Pictures

What is it?

https://ganjalyanyura.files.wordpress.com/2017/08/what-is-it-d5abd5b6d5b9-d5a7-d5bdd5a1.pdf

 

Ինչպե՞ս կապակցել երկու նախադասությունները who-ով, whom-ում, with whom-ում հետ, whose-ում, which-որը, որոնք բառերով:

Օրինակներ՝ սովորելու համար:

1.He is the boy. He can speak four foreign languages. Նա այն տղան է: Նա կարող է խոսել չորս օտար լեզվով:

Նա այն տղան է, ով կարող է խոսել չորս օտար լեզվով:

He is the boy who can speak four foreign languages.

2.She is the girl. I meet her every morning. Նա այն աղջիկն է: Ես հանդիպում եմ նրան ամեն առավոտ:

Նա այն աղջիկն է, ում հանդիպում եմ ամեն առավոտ:

She is the girl whom I meet every morning.

3.This is the film. I enjoy watching it. Սա է այն ֆիլմը: Սա է այն ֆիլմը, որը ես բավականությամբ եմ դիտում:

This is the film which I enjoy watching.

  Կատարեք առաջադրանքը: Օգտվելով վերը բերված օրինակներից՝ միացրեք երկունախադասությունները:

1.This is the car. The mechanic repairs it every 3 years.

2.He is the man. I want to invite him to my birthday party.

3.She is the nurse. She looks after me.

4.They are the people. They can’t speak Armenian well.

5.They are the trees. We water them twice a week.

6. He is the man. He goes fishing every Sunday.

7. She is the girl. Her father is the Minister of Defence.

8. They are the boys. We play football with them.

9. They are the girls. They are leaving for London on Sunday.

10. He is the teacher. I respect him.

Պատասխանել է Լիանա Ակիմյանը

Սխալների ուղղում

Սխալների ուղղում

1.which բառի ճիշտ ուղղագրությունը

2. whose-ը պատկանելություն է ցույց տալիս: Շփոթեցնում է այն, որ հայերենում «ում» բառը երկու իմաստ ունի: Ու՞մ տեսար ճանապարհին: Whom did you see on the way? Ու՞մ գիրքն է սա: Whose book is this?

«Նա այն մարդն է, ում ուզում եմ հրավիրել իմ ծննդյան հավաքույթին»: Այստեղ պետք է գործածել «whom» բառը:

He is the man whom I want to invite to my birthday party.

5. They are the trees which we water twice a week.  «them»-ը ավելորդ է:

7. She is the girl whose father is the Minister of Defence.  «whose»-ը պետք է գործածել, որովհետև պատկանելություն է արտահայտվում: «Նա այն աղջիկն է, ում հայրը պաշտպանության նախարարն է»:

8. They are the boys with whom we play football.  Կամ՝ They are the boys we play football with. Համեմատիր քո գրածի հետ:

10. «i» տառը, որը նախադասության մեջ նշանակում է «ես», պետք է միշտ մեծատառ գրվի:

Նոյեմբերի 12-ին, երկրորդ դասաժամին Ավագ դպրոցում ներկա եղա անգլերենի մեր նոր դասավանդող Ծովինար Կասսաբյանի 10-րդ դասարանի ընտրությամբ խմբի ուսումնական պարապմունքին, որի ընթացքում երկու տեքստ քննարկվեց: Ամբողջ ուսումնական պարապմունքի ընթացքում չլսվեց հայերեն որևէ բառ:

20181112_101758_Burst01.jpg

Նույնիսկ նոր բառերի, արտահայտությունների իմաստները բացատրվում էին անգլերեն՝ գործածելով արդեն ծանոթ բառեր, հոմանիշներ: Ուսումնական պարապմունքին մասնակցում էին գրեթե բոլոր սովորողները (մոտ 80%-ը): Այն փաստը, որ Ծովինար Կասսաբյանը մասնագիտությամբ նաև հոգեբան է, օգնում է նրան մանկավարժական ճիշտ մոտեցումներ ցուցաբերել յուրաքանչյուր սովորողի նկատմամբ:

 

20181112_101843_Burst01

Մի քանիսը միայն կարդում էին և պատասխանում տվյալ պարբերությանը վերաբերող հարցերին, մյուսները պատասխանում էին այն հարցերին, որոնց պատասխանները չկաին տեքստում և վերլուծական աշխատանք էր պահանջվում: Սովորողները նույնիսկ միմյանց հետ անգլերեն էին խոսում: Օրինակ, երբ անգլերեն լավ իմացող ու պարապմունքին շատ ակտիվ մասնակցող մի տղա փորձեց պատասխանել մի աղջկա ուղղված հարցին, այդ աղջիկը շրջվեց տղայի կողմը և կտրուկ ասաց. «Shut up!»: Ծովինարը կարողանում է ստեղծել անգլերեն խոսողների միջավայր:

20181112_101532_Burst01.jpg

Պարապմունքի ընթացքում ես աչքի անցկացրեցի նաև Ծովինար Կասսաբյանի ուսումնական տարվա սկզբին բացված ուսումնական բլոգը, որտեղ մի ուշագրավ նախագծի` Tabbouleh Party իրականացման մասին կարդացի : Նախագծի իրականացման նպատակն էր սովորողներին ներկայացնել, ինչպես ինքն է ասում, Միջերկրականի հայտնի ուտեստը: Թաբուլեն նա պատրաստել է սովորողների հետ և միասին էլ ճաշակել են այն: Նախագծի իրականացման ամբողջ ընթացքի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է եղել:

Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր Ավագ դպրոցը համալրվեց նաև Ծովինար Կասսաբյանով:

 

 

 

 

Let’s speak English.

Պատասխանեք իմ հարցերին՝ խոսքում գործածելով sometimes-երբեմն, seldom-հազվադեպ, twice a week – շաբաթը երկու անգամ, often-հաճախ, every day – ամեն օր, today, tonight-այս երեկո, at the moment – տվյալ պահին: Արդյունքում կստացվի երկխոսություն:

 

Where are you going?

….

How often do you go to your music lessons?

….

Do you have time to go to the concerts or the theatre?

….

How long does your music lesson last?

….

What musical instrument do you play?

….

Do you always listen to classical music when you are at home?

….

I can see an earphone in your ear. What are you listening to?

….

What are your plans for this evening?

….

 

 

 

շարունակելի

Մեր կրթահամալիրային տոնի՝ ‹‹Սեբաստացու օրեր››-ի առիթով վերահրապարակում եմ 2012-ին իմ գրած այս հոդվածը:

Без названияԱշխարհի գրեթե բոլոր ժողովուրդներն իրենց մշակութային պատմության մեջ ունեցել են անհատներ, ովքեր անգնահատելի մեծ ծառայություն են մատուցել իրենց մայրենի լեզվի պահպանման ու հարստացման համար, ուրեմն նաև` ազգապահպանման համար: Սլավոնական ժողովուրդների համար այդ գործը սկսել են Կիրիլը և Մեֆոդին` ստեղծելով սլավոնական այբուբենը 16-րդ դարում, իսկ 1860 թվականին արդեն Վլադիմիր Դալը ստեղծել է ռուսաց լեզվի առաջին ծավալուն բացատրական բառարանը`«Толковый словарь живого великорусского языка»:

Без названия (4)

Գերմանական ժողովրդի համար այս սրբազան գործը սկսեցին Գրիմ եղբայրները`1838 –1854թթ`տքնելով գերմաներենի առաջին մեծածավալ բառարանի`«Deutsches Wörterbuch»-ի ստեղծման վրա` գերմանացիներին հատուկ աշխատասիրությամբ ու գործի նկատմամբ մեծագույն պատասխանատվությամբ: Այս բառարանի վրա մոտ հարյուր տարի լեզվաբանների մի քանի սերունդ է աշխատել, անընդհատ հարստացնելով այն և միայն 1961 թվականի հրատարակությունն է համարվել լիակատար` իր 32 հատորներով, որոնց մեջ 67000 սյունակներում 330000 բառի բացատրություն է տրված:

Без названия (2)

1604 թվականին հրատարակվել է անգլերենի առաջին բացատրական բառարանը, որի հեղինակը եղել է Ռոբերտ Քոդրեյը: Այս բառարանն ունեցել է ընդամենը 2543 բառ: Անգլերեն առաջին բառարանները եղել են ոչ ծավալուն: Նրանք այդ բառարաններում ընդգրկել են միայն այն բառերը, որոնք քիչ գործածական են եղել և անգլիացիների համար դժվար հասկանալի: Այդ բառարանները կոչվել են «Hard Word Dictionaries – Դժվար բառերի բառարաններ»:
1755 թվականին է լույս տեսել անգլերենի առաջին ընդարձակ բառարանը`«A Dictionary Of The English Language», որի համար անգլիացիները պարտական են Սամուել Ջոնսոնին իր վեց տարվա տքնաջան աշխատանքի համար:

johnson-dictionary

Այո´, Սամուել Ջոնսոնը վեց տարի տքնաջան աշխատել է, բայց նա իր ձեռքի տակ ունեցել է նախկինում ստեղծված, թեկուզև ոչ ծավալուն բառացանկերով բառարաններ`Թոմաս Էլիոտի բառարանը` 1538թ, Ռիչարդ Մուլկաստերի «The Elementarie»`1582թ, Ռոբերտ Քոդրեյի «The Table Alphabeticall»`1604թ.: Հաշվի առնելով այս նշանակալից աղբյուրների գոյությունը` կարելի է պատկերացնել այն տիտանական աշխատանքը, որը 25 տարի (1724-1749) կատարել է մեր Մխիթար Աբբահայրը Վենետիկի Սբ. Ղազար կղզում իր «Բառգիրք հայկազեան լեզուի» երկատորյակը ստեղծելիս` չունենալով հայոց լեզվի բառարանագրության ոչ մի նշանակալից նախադեպ, հայերենի ոչ մի այբբենական բառացանկ: Պատմությանը հայտնի էր միայն Արիստակես Գրչի վեցդարյա վաղեմության ուղղագրական փոքրածավալ ձեռագիր բառարանը, որը չէր կարող որևէ կերպ Մխիթարին ուղեցույց լինել: Նրա հավակնությունները շատ մեծ էին: Նա ուզում էր իր ժամանակի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան բառարան ստեղծել:

Без названия (1)

Այդքան ցածր կետից այդպիսի բարձր թռի՞չք. ճիշտ է, որ հայոց մեծերը նմանվում են ցածրադիր Արարատյան դաշտավայրից 5000 մ կտրուկ վեր խոյացող Արարատին: Կարող էին չէ՞ այլոց նման լատինական պատրաստի տառերը գործածել որոշ ձևափոխումներով: Ո´չ, վեր խոյացող թռիչք էր պետք, մեզ պետք էր մեր ուրույն դեմքն ու հոգին, մեզ պետք էր, որ մեր մայրենիի յուրաքանչյուր հնչյուն ունենար իր համապատասխան տառը առանց որևէ հատուկ տարբերակման նշանների, մեզ մի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց էր պետք V դարում: Հայոց մեծերի երկրորդ կարևոր հատկանիշն այն է, որ նրանք մեր ժողովրդի պատմության ամենադժվար պահերին, երբ այլ ազգերի հետ ձուլման վտանգն է առկախվում, դիմում են մեր լեզվի օգնությանը: Ստեղծելով հայոց գիրը, Աստվածաշունչը հայերեն թարգմանելով, հայկական տարբեր բնակավայրերում բացելով հայկական առաջին դպրոցները` Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցը փրկեց հայերին հույների, պարսիկների և ասորիների հետ վերահաս ձուլման վտանգից:

XVIII դարում Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերի մեծ մասի կենցաղը հասկանալի պատճառներով թուրքական էր: Շրջապատող առարկաների անվանումները հայերն ավելի հեշտությամբ թուրքերեն էին ասում, քան հայերեն: Մի ահռելի սեպ էր խրվել հայոց լեզվի, հայոց հոգու մեջ, և այդ ժամանակ մեր մեծերի`Մեսրոպ Մաշտոցի, Դավիթ Անհաղթի, Անանիա Շիրակացու, Գրիգոր Նարեկացու, Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու, Ներսես Շնորհալու, Մխիթար Գոշի, Հակոբ Մեղապարտի դարերից եկող փոխանցումավազքին միացավ Մխիթար Սեբաստացին: Նա այդ ահռելի լեզվական սեպը հենց լեզվական սեպով էլ հանեց: Իր կյանքի ընթացքում նա 50 հայերեն գիրք հրատարակեց, որից 14-ի հեղինակն ինքն էր: Ահա թե ինչ է գրում Հ.Սահակ Ճեմճեմյանը իր «Մխիթար Աբբահօր հրատարակչական առաքելութիւնը» գրքի ներածականում. «Ու կը տեսնենք զինքը խոնարհած հայ մանուկին առջեւ, տալու անոր Աբբենարանն ու Քրիստոնէականը , պատանիին դիմաց`սորվեցնելու Քերականն ու Զարգացելոցը , չափահասին`բացատրելու Մոլութիւններէ հրաժարիլն ու Առաքինութիւններու հետեւիլը, կու տայ ամէնուն Աստծոյ Շունչը տպագիր, բացատրելով ամէնուն ու Մեկնելով նոյն Գիրքին մեջ պարունակուած երկնային իմաստները, կը հրաւիրէ ամենքը իջնել Պարտեզ հոգեւոր եւ կամ Բուրաստան, Խոկալու համար հոն` Քրիստոնէական վարդապետութիւնը, թոյլ տալով մանուկներուն որ Խաղի տետրը առած` սթափին ու զուարճանան կրկնելով հաւատքի մասերը. Կընծայե հուսկ հայ գիտունին` բոլոր գանձերը Հայկազեան բառարանին»:

Բառգիրք հայկազեան լեզուի

Հ. Սահակ Ճեմճեմյանն իր վերը հիշատակած գրքում ջանում է որքան հնարավոր է մանրամասն ներկայացնել Մխիթար Սեբաստացու բառարանաստեղծական աշխատանքի եղանակը: Նա գրում է, որ Միաբանության Մայրավանքի դիվանում պահվում է բառարանի սևագիր օրինակների մի ծրար, որի պարունակությունը թույլ է տալիս բաժանելու աշխատանքի ուղղությունը երեք խմբերի.
ա) Մխիթար Աբբահոր ինքնագիր օրինակը. աշխատանքային այս սաղմնային փուլում նա հիմնականում տվել է Աստվածաշնչում հանդիպող հասարակ անունների` գոյականների բացատրությունները` աստվածաշնչյան վկայություններով և հետևաբար` տալով միայն բառերի այն իմաստները, որոնցով դրանք գործածված են Աստվածաշնչում:
բ) Բառգիրք նախնեաց մատենագրութեան. աշխատանքային այս փուլում Մխիթարը հավաքել է Խորենացու, Նարեկացու, Լաբրոնացու, Դավիթ Անհաղթի, Գրիգոր Արծրունու, Ոսկեբերանի, Ագաթանգեղոսի և այլ պատմիչների, գրողների և մատենագիրների գործերում հանդիպող բառերը: Այս փուլի ընթացքում չեն կրկնվել առաջին փուլում հավաքված բառերը:
գ) Բառգիրք Սուրբ Գրքի. այստեղ հավաքված են միայն Աստվածաշնչի բառերը, որոնք ունեն ավելի ճոխացված մեջբերումներ և բացատրություններ:

Հ. Սահակ Ճեմճեմյանը նշում է, որ այս ամենով հանդերձ, Հայկազյան բառարանի հիմնական աղբյուրը յոթ լեզվով գրված Ս. Գիրքն է եղել, որի մեջ եղած բառերի քննությունը և հայերեն օրինակների հետ համեմատությունը ավելի արժանահավատ է դարձրել բառերի բացատրությունները:
Մխիթարի համար մեծ օգնություն է եղել նաև 1620թ տպագրության Կալեպինո Ամբրոսիոյի «Յոթ լեզուների բառարանը»: Ուսումնասիրելով տարբեր լեզուներից հայերենի փոխառությունները` Մխիթար Սեբաստացին ջանացել է տալ այդ նոր բառերի ստուգաբանական, գիտական բացատրությունները:
Իր Հայկազյան բառարանում Մխիթարը զետեղեց նաև տարբեր քարտեզներ` «Համատարած աշխարհացույց», «Մոլորակների ընթացքը», «Աստղալից երկինքը», «Երկիր Ավետյաց», որոնք բառարանը ավելի հանրագիտարանային դարձրեցին:
Ցավալին այն է, որ Մխիթար Սեբաստացին իր կենդանության օրոք Հայկազյանը չտեսավ տպագրված: Նա վախճանվեց բառարանի առաջին հատորի լույս տեսնելուց 22 օր առաջ`1749թ. ապրիլի 27-ին: 1769-ին տպագրվեց Հայկազյան բառարանի երկրորդ հատորը, որով իրականացվեց Մխիթար Սեբաստացու վաղեմի երազանքը` գրաբարից աշխարհաբար և աշխարհաբարից գրաբար բառարանների լույս աշխարհ գալը: Նրա երազանքն էր, որ աշխարհի բոլոր տառաճանաչ հայերը, անկախ իրենց կրթական աստիճանից, կարողանան կարդալ և հասկանալ հայոց հոգևոր ժառանգությունը:

Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի
1836-1837թթ. Մխիթարյան միաբանության անխոնջ վանահայրերի` Գաբրիել Ավետիքյանի (1751-1827), Խաչատուր Սյուրմելյանի (1751-1827) և Մկրտիչ Ավգերյանի (1762-1854), 50 տարիների տքնաջան ու խորահմուտ աշխատանքով լույս տեսավ «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը: Այս բառարանում բառերի իմաստները բացի հայերեն բացատրություններից տրվում են նաև տվյալ բառի հունարեն, լատիներեն, թուրքերեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն համանիշները: Ինչ խոսք, սա ավելի կատարյալ բառարան է, քան Մխիթար Սեբաստացու ստեղծածը: Հենց դա էլ կլիներ Մեր մեծ Աբբահոր նվիրական փափագը. կյանքը զարգացում է պահանջում, որ աշակերտները ավելի հեռուն գնան, քան իրենց ուսուցիչը:
Ժամանակակից լեզվաբանները, գրականագետները, հնէաբանները, պատմաբանները, մշակութաբանները ավելի շատ են առիթ ունենում բացելու այս բառարանը, բայց հավատացնում եմ, որ ցանկացած մասնագիտության մարդկանց համար էլ հետաքրքիր է այն, որովհետև ներկայացված բառերով երբեմն զգում ես անցած կյանքերի, զգացումների, արարքների, գաղափարների ու առարկաների շունչը:

Օրինակ`
Աշտանակ – ճրագակալ. ինչ գեղեցիկ բառ է, հիմա այն բոլորովին չի գործածվում. գործածվում է «մոմակալ» բառը (անգլ. candle stick): Այստեղից` աշտանակազարդ (ճրագակալներով զարդարված) բառը. կգտնե՞նք դրա նման սիրուն համանիշ անգլերենում:
Ապալեր – ամայի, անբեր վայր (Երևանից Գյումրի տանող ճանապարհի մեծ մասը ապալեր է:)
Բոցաշավիղ – Նա բոցաշավիղ կյանք ապրեց. այսինքն` իրենից հետո լույս թողնելով ապրեց: Ինչու՞ է գործածությունից դուրս եկել այս բառը: Այստեղ տեղին է այն օգտագործել. Մխիթար Սեբաստացին բոցաշավիղ կյանք ապրեց:
Գանձանակ – պահարան, որտեղ գանձն են պահում: Եթե այպիսի լավ բառ ունենք, մեր ինչին է պետք «երկաթյա չհրկիզվող պահարանը», կամ էլ օտարածին «սեյֆը»:
Այստեղ էլ տեղին է օգտագործել այն այսպես` «Մեր մայրենի լեզվի գանձանակն է «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը»:

Օգտագործված գրականություն և համացանցային կայքերի հասցեներ
1. Հ. Սահակ Ճեմճեմյան «Մխիթար Աբբահօր հրատարակչական առաքելութիւնը», Վենետիկ, Ս.Ղազար, 1996
2. «Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները V-XVIII դարեր» ԵՊՀ, Երևան-1976
3. Լեո «Հայոց պատմություն», Սովետական գրող, Երևան 1985
4. «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1836

http://armscoop.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Explanatory_Dictionary_of_the_Live_Great_Russian_language 

http://www.literaturecollection.com/a/grimm-brothers/

http://grammar.about.com/od/words/a/Samuel-Johnsons-Dictionary.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary

 

Text  Lesson 02-2

 

I am looking for my keys.

Here they are.

Thank you.

Do your classes start today?

No, I start classes on Wednesday. I am looking for a job today.

It’s a good idea to get the paper for the job early. Can I make you some tea? Կամ Can I make some tea for you?

Do you have coffee?

Sorry, I am not sure if we have any coffee. Let me have a look.

Darling! Good morning!

Good morning, Agatha.

What a clever girl! You are doing morning exercises. Did you sleep well?

Sorry, we haven’t got any coffee left. Maybe, we should add it to the shopping list.

Yes, tell me what you need. I am going shopping with my sister Betty.

Coffee would be nice. Սուրճը լավ կլիներ:

What are your plans for today, sweetheart?

She is job-hunting. Or : She is looking for a job. She is looking for a part time job.

How industrious – աշխատասեր հոմանիշը՝ hard-working.  Well, a pretty girl like you will have no trouble finding a job. Քո նման սիրուն աղջիկը դժվարություն չի ունենա աշխատանք գտնել:

There is one job in Kensington.

A video store.

Young person with excellent communication skills.

Where is High Street?

Make a left –

 

Vocabulary

Look for – փնտրել

Key – բանալի  I am looking for my keys.

Start – սկսել synonym հոմանիշը՝ begin

My classes (lessons start) at 9:00.

idea – միտք, գաղափար

To be sure – համոզված լինել I am sure he will come.

Darling –սիրելի

Clever – խելացի

Leave – թողնել, մեկնել,  I am leaving Yerevan tomorrow. Ես մեկնում եմ Երևանից վաղը: I am leaving for London. Ես Լոնդոն եմ մեկնում:

We haven’t got any coffee left. «Սուրճ չի մնացել», կամ՝ «Սուրճը վերջացել է»:

Shopping list – գնումների ցուցակ

Need – կարիք ունենալ  I need a dictionary. Ես բառարանի կարիք ունեմ What do you need? Ինչի՞ կարիք ունես:

Sweet – քաղցր, sweetheart – սիրելիս darling –ի հոմանիշն է:

A part time job – ոչ լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

A full time job – լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

Young – երիտասարդ

Communication – հաղորդակցություն

Skills – հմտություններ

That’s perfect – հոյակապ է

Make a left – turn left շրջվեք ձախ

Turn right – շրջվեք աջ

 

Հոկտեմբերի 31-ին առավոտյան 8:30-ին տիար Բլեյանը, Անի Նավասարդյանը, Անի Սարգսյանը, 10-րդ դասարանցի Տիգրան Արամյանը և ես ճանապարհ ընկանք դեպի Գյումրի: Բոլորն էլ գիտեն, թե որքան ուսանելի է Աշոտ Բլեյանի հետ ճամփորդելը, բայց պետք է փաստեմ, որ կրկնակի ու եռակի հետաքրքիր է, երբ նրա հետ ճամփորդում ես փոքր ավտոմոքենայով, ինչպիսին իմ Օպելն է: Անընդհատ լսվում է երկրի ամեն մի բլրակի, բլրի ու լեռան, գետակի ու գետի, ծառի ու թփի, հրաբխային քարերով ու տատասկներով լեցուն վայրի ու անմշակ դաշտերի ամեն մի թիզը սրտացավ տիրոջ հոգեբանությամբ սիրող Աշոտ Բլեյանի ձայնը: Անցնում ենք հյուսիս-հարավ միջպետական մայրուղու կիսավարտ շինհրապարակների մոտով. ‹‹Ինչու՞ չեն աշխատում: Թանկարժեք, ծանր տեխնիկան կանգնած է: Ոչ մի շարժում չկա..չաշխատել այս արևոտ ու չոր եղանակի՞ն: Չես էլ հասկանա, թե ով է մեղավոր, որ բանվորները աշխատավարձ չեն ստանում…մեկը մյուսի վրա է գցում: Տեսեք ինչ գեղեցիկ են ճամփեզրի քարապատ լանջերը: Եթե ճաշակ ունենան, հենց այդպես էլ կթողնեն…միայն պետք է քարերը ինչ-որ ձևով ամրացնեն: Սխալ կլինի ճիմապատելը…ո՞վ է հետո մշակելու››: Հեռվից մեր առջև մի խրոխտ լեռ է ուրվագծվում ու տիար Բլեյանը հարցնում է մեզ, թե արդյոք մենք գիտենք այդ սարի անունը: Երկու Անիները տարբեր անուններ տվեցին, իսկ ես ու Տիգրանն էլ տղամարդավարի լռեցինք: ‹‹Կարճ ու անուշ անուն է››, շարունակում է տիարը: ‹‹Թեժ››, ասում է Անի Նավասարդյանը: ‹‹Թեժը անու՞շ է››: Լռությունը խզեց հեռախոսի զանգը. ‹‹Էմանուէլ, բարև: Պետոյի հետ Արատեսում վերևի տան մուտքը ….››: Մի քանի հրատապ արատեսյան ցուցումներ տալուց հետո. ‹‹Էմանուէլ, ի՞նչ է Թալին չհասած հեռվում երևացող այն հոյակապ վեր խոյացող սարի անունը… Իհարկե, Արտենի››: Մի քիչ հետո էլ. ‹‹Նայեք, նայեք… կարծես ինչ-որ մեկը ձեռքերով զգույշ շոյելով է այս սարը կերտել››: Մեր աջ կողմում երևում է հավասարասրուն համաչափ կոնի նմանվող մի սար: Մենք, իհարկե, չէինք նկատել այդ գեղեցկուհուն: Ինձ միշտ էլ թվացել էր, որ Երևան – Գյումրի ավտոճանապարհի աջ ու ձախ կողմերի բնությունը լուսնի ամայի լանդշաֆտի է նմանվում: Պարզվում է, որ այդպես չէ: Հայաստանի գեղեցկությունը միայն Տավուշի ու լոռվա անտառներն ու ձորերը չեն:

Պայծառ արև էր Գյումրիում: Երևանի արևը այդքան պայծառ չէ ու երկինքն էլ այդքան կապույտ չէ: Երևի պատճառը Գյումրու բարձրադիր լինելն է և օդի անհամեմատ ավելի մաքուր լինելը:

20181031_143402

Հայկական ո՞ր կինոֆիլմն է հիշեցնում այս շենքը:

20181031_141337_Burst01

Շիրակի մարզպետի և Գյումրու քաղաքապետի հետ հանդիպումներին ես չգնացի: ‹‹Ուսումնական Գյումրի›› նախագծի երաժշտական հարցերի մասին էին լինելու քննարկումները: Ինձ համար հետաքրքիր հանդիպումները դեռ առջևում էին: Հանդիպումներն ամենուր էին, ամեն քայլափոխին: Անհնար է տիար Բլեյանի հետ Գյումրու փողոցներով աննկատ ու հանգիստ քայլել: Բոլոր կողմերից ողջույնի խոսքեր էին լսվում. ‹‹Բարև ձեզ, պարոն Բլեյան, ինչպես ե՞ք: …Պարոն Բլեյան, նորից հյուր եք եկե՞լ մեր Գյուրի››: ‹‹Գյումրիում ես հյուր չեմ: Ես իմ տանն եմ››: ‹‹Պարոն Բլեյան, ճի՞շտ է, որ ձեր դպրոցի նման դպրոց եք հիմնելու Գյումրիում››: Պատասխանը պատասխանատվություն էր հայցում. ‹‹Եթե համայնքը ցանկանա, ամեն ինչ կլինի: Այդ հարցով դիմեք մարզպետարան, նախարարություն: Համայնքի ցանկությունն է կարևոր››: Աբովյան փողոցում ենք: ‹‹Ամեն ինչ լավ է: Հին դռները, պատերը, պատուհանները վերանորոգված են: Վատը միայն այս սպիտակ սալահատիկներով պատված գետինն է, որ չի խոսում Գյումրվա սև տուֆի հետ››: Աջ կողմում Գյումրու տիկնիկային թատրոնի շենքն է: Ներս ենք մտնում: ‹‹Բարև ձեզ, պարոն Բլեյան, հրավիրում ենք ձեզ “Երեք խոզուկները” դիտելու››: ‹‹Սիրով, սիրով կդիտեմ ձեր ներկայացումը, բայց ոչ այսօր››: Հաջորդ շենքը Գյումրու երիտասարդական պալատն էր, որը մեր ‹‹Ուսումնական Գյումրի›› նախագծի մասնակիցներից է: Դիմավորեցին անկեղծ ջերմությամբ և սկսվեց Լիլիթ Մակարյանի՝ երիտասարդական պալատի տնօրենի, շուտասելուկի նման հարցերի տարափը. ‹‹Պարոն Բլեյան, երբ է լինելու մեր հաջորդ համատեղ համերգը: Պարոն Բլեյան, Գյումրիու՞մ լավ կլինի, թե Երևանում: Պարոն Բլեյան, թե՞յ կուզեք խմել, թե՞ սուրճ››: Պատասխանն ընդհատեց մեր Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիների աշխույժ աղմուկը: Հասմիկ Պողոսյանի և Շուշան Ալեքսանյանի հետ նրանց եռօրյա ճամփորդության երկրորդ օրն էր Գյումրու Շալեում: Երեխաները տիարին տեսնելուն պես ավելի աշխուժացան ու վազեցին դեպի նա: Դահլիճ, դպրոց-պարտեզի խումբ իրենց կազմակերպիչով ու դասավանդողով, հանդիսատես. դե արի, տիար Բլեյան ու զսպիր երգացնելու, պարացնելու քո մշտարթուն մղումը: Այնքան անսպասելի ու հաճելի էր այդ փոքրիկ համերգը:

20181031_133157_Burst01 (1)

Առաջին երգը Ռուբեն Հախվերդյանի ‹‹Սա Երևանն է›› երգն էր:

20181031_133324_Burst01

Հաջորդ երգերը ծիսական հարսանեկան էին:

20181031_132951

Երբ մեր հարավցիներին ճանապարհեցինք, Լիլիթ Մակարյանը հրավիրեց մեզ իր սենյակը ու շարունակեց իր կիսատ մնացած շուտասելուկ-հարցերի տարափը: Նրա հարցադրումներում այնքան նվիրվածություն կար իր աշխատանքին, Գյումրու ստեղծագործ երիտասարդների նկատմամբ այնքան հոգատարություն ու սեր էր արտահայտվում: Որոշվեց, որ Գյումրեցի մի քանի ստեղծագործ պատանիներ  ‹‹Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ›› նախագծով կրթահամալիրի խմբի հետ կմեկնեն Վրաստան: Որոշվեց նաև, որ նոյեմբերի 15-ին կամ 16-ին կրթահամալիրի նորաստեղծ ‹‹Ֆոլք ռոք›› խումբը և Գյումրու պատանեկան ռոք խումբը համատեղ համերգ կտան Գյումրիում: Եվ հետևեց նորից Լիլիթ Մակարյանի անհանգստությամբ լի խոսք-խնդրանքը. ‹‹Պարոն Բլեյան, խնդրում եմ օգնեք, մի խորհուրդ տվեք, կամ էլ մի դուռ բացեք մեր 5-6 երիտասարդ քանդակագործների համար: Նրանք շատ լավն են››: ‹‹Լիլիթ, “շատ” բառը խոսքում մի օգտագործիր: Ես քեզ հավատում եմ, որ նրանք լավն են››: Ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր գործ հաջողություն է ունենում, երբ կողմերը հավատում են իրար:

20181031_135225

20181031_141023_Burst01

Ժամը երեքին մեզ սպասում էին Ազատանում: Մենք ճաշեցինք Տեր Մակարի հյուրընկալ տանը: Սեղանի վրա ամեն ինչ բնական էր՝ Ազատանի արտադրանք: Մեզ հետ էր նաև գյուղի դպրոցի տնօրեն Ոսկանյանը: Ազատանը մեծ գյուղ է: Դպրոցն այստեղ ունի 750 սովորող: Ազատանում կա մանկապարտեզ, մշակույթի տուն, ֆուտբոլի դպրոց, որտեղ հաճախում են Ազատանի դպրոցի նույն սովորողները: Հետևում է տիար Բլեյանի տրամաբանական հետևությունը. ‹‹Համայնքի ուժը միասնության մեջ է: Ինչու՞ եք մեկուսանում իրարից: Չէ՞ որ բոլորդ էլ նույն երեխաների կրթական հարցերն եք լուծում: Միավորվեք և հաջողությունը երկար սպասեցնել չի տա››:

20181031_172245_Burst01

Մի ազատանցի անթաքույց հպարտությամբ ասեց ինձ, որ մշակույթի տան այս որմնանկարը Մինաս Ավետիսյանն է նկարել:

20181031_172541_Burst01

Դիմացի պատուհանից արևի լույսն էր ընկել այս լուսավոր նկարի վրա:

 

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբները: 

Հեռավար ուսուցման իմ բոլոր առաջադրանքները ուղեկցվել են դասերի շարադրանքներով: Փաստորեն դրանք եղել են դաս-առաջադրանքներ: Սովորողները կարդացել են իմ կազմած դասերը, կատարել են դրանք և ուղարկել ինձ և համապատասխան դպրոցների գրասենյակների ղեկավարներին: Սովորողների պատասխանները իմ ուղղումներով հրապարակված են առաջադրանքնրի տակ:

Դաս-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար: Հոկտեմբերի 28 

Դաս-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար: Հոկտեմբերի 22

Դաս-առաջադրանք 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար  հոկտեմբերի 15-ին

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար հոկտեմբերի 12-ին

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 12-ին 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 9-ին  

Առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 2-ին

Թարգմանչական աշխատանք

Անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Կրթությունը՝ խաղաղության գործիք – Education as a Peace Tool» ներկայացումը 

Սուսան Մարկոսյանի հանձնարարությամբ անգլերենից հայերեն եմ թարգմանել «Սինգապուրում երեխաներն այլևս քննության արդյունքներով չեն գնահատվի» հոդվածը, որը բավականին մեծ արձագանք ստացավ մեր կայքում և ֆեյսբուքում:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի մանկավարժական օրագրի քաղվածքներից կազմված հոդվածը «Քայլ արա ու միացիր ցանցին – Make a Step, Join Bleyan Educational Network»

Անգլերեն եմ թարգմանել Քնարիկ Ներսիսյանի միջազգային հոդված-նախագիծը «Տնից տուն. մարդիկ, ճակատագրեր – From Home to Home: People, Fates»

Անգլերեն եմ թարգմանել Հասմիկ Ղազարյանի հոդվածը «Համագործակցային ուսուցման հնարավորությունները – The Opportunities of Cooperative Learning»

Այլոց փարձի ուսումնասիրություն

Ներառական կրթություն. «Երբ դասարանում ուսումնական հատուկ կարիք ունեցող երեխաներ կան»

Արտագնա դաս Ֆրանկոֆոնիայի ավանում 

Քոլեջի ուսանողների և Գայանե Թերզյանի հետ արտագնա դաս կազմակերպեցինք Ֆրանկոֆոնիայի ավանում:

Կներե՚ք, որ ֆրանսերեն չեմ խոսում

I am Sorry, I Can’t Speak French.

Մասնակցություն մանկավարժական աշնանային ճամբարին

Օտար լեզու դասավանդողների հավաքները

mskh.am կայքի անգլերեն էջի սպասարկումը

 

20181030_134418.jpg

Մանկավարժական աշնանային ճամբարը օտար լեզու դասավանդողների համար նշանավորվեց մասնագիտական աշխատանքային հավաքներով: Հավաքները կարևորվում են, նախ և առաջ, նրանով, որ օտար լեզու դասավանդող մի քանի նոր մասնագետ ունենք՝ Շուշան Միկոյանը և Ծովիկ Կասսաբյանը՝ Ավագ դպրոցում, Լիլիթ Խալաթյանը՝ Հարավայինում, Աննա Ֆրանգյանը՝ Հյուսիսայինում, Դիանա Ղազարյանը՝ Արևմուտքում, Դիանա Նազարյանը՝ Միջին և Ավագ դպրոցներում: Հոկտեմբերի 29-ի հավաքի թեման էր ‹‹Օտար լեզուների առարկայական չափորոշիչների, առարկայական ծրագրերի և ուսումնական նախագծերի համադրումը, փոխկապակցվածությունը››: Դասավանդողներին ներկայացրեցի ‹‹Անգլերեն սովորողներին ներկայացվող ընդհանրական որակական պահանջները››, բացատրեցի, թե ինչպես կարելի է օգտվել այդ եռամակարդակ չափորոշիչներից, երբ դասավանդողներն իրենց առաջ խնդիր է դնում կազմել օտար լեզվի դասավանդման առարկայական ծրագրերը, ուսումնական նախագծերը կրթական տարբեր աստիճաններում:

Հոկտեմբերի 30-ի հավաքի թեման էր ‹‹mskh.am-ի օտար լեզուներով էջերի պատշաճ սպասարկումը››: Մեկ առ մեկ բացեցինք և քննարկեցինք մեր կայքի տարբեր լեզուներով էջերի վերջին երկու ամիսների հրապարակումները, արվեցին օտարալեզու էջերի ակտիվացմանն ուղղված առաջարկություններ:

20181030_134447.jpg

Այս հարցով անգլերեն տեղեկատվությունը բավականին մեծ է: Կան բազմաթիվ հոդվածներ, ուսումնասիրություններ, դասավանդողների և ծնողների դիտարկումներ: Տեղեկատվության այս մեծ հոսքում ինձ առանձնապես հետաքրքրում էին այն հոդվածներն ու ուսումնասիրությունները, որոնք պարունակում էին իրական կյանքում, իրական դպրոցում և դասարանում փորձարկված ու հաջողություն ունեցած մանկավարժական մոտեցումները: Այս նշանաբանով համացանցային իմ որոնումները տարան ինձ TeacherVision դասավանդողների մասնագիտական կայքը, որից օգտվում է ամերիկյան ուսուցիչների 1/3 –րդ մասը: Ուսումնական հատուկ կարիք ունեցող երեխաները միմյանցից տարբերվում են և, հետևաբար, տարբեր են նաև նրանց հատուկ կարիքները: Այնուամենայնիվ, նրանք ունեն որոշակի ընդհանրություններ և դասավանդողների, հոգեբանների, լոգոպեդների ու հատուկ մանկավարժների առաջնային կարևորություն ունեցող աշխատանքը այդ տարբերություններն ու ընդհանրությունները նկատելն է: Կայքում նշված են մշտադիտարկումների արդյունքում ուրվագծված այն ընդհանրությունները, որոնք այս կամ այն չափով բնորոշ են հատուկ կարիքով սովորողների համար: Ուսումնական հատուկ կարիքով երեխաների ընդհանրությունները.

 • Նրանք ունեն թույլ զարգացած կարճատև և երկարատև հիշողություն
 • ունեն հանդուրժողականության ցածր և հիասթափության բարձր մակարդակներ
 • ունեն ինքնագնահատման թույլ զգացողություն
 • դյուրագրգիռ են
 • նրանց համար դժվար և նույնիսկ անհնար է երկար ժամանակ աշխատել միևնույն առաջադրանքի վրա:
 • անմիջական են արտահայտվելիսհաճախ չեն կարողանում վերահսկել իրենց հույզերը
 • հեշտությամբ են շփոթվում
 • պահանջկոտ ու հրամայական տոնով են խոսում
 • դժվարությամբ են աշխատում ուրիշների հետ
 • դժվարանում են մտապահել բարդեցված ցուցումները և այն ցուցումներըորոնք տևական ժամանակ առաջ են ասվել
 • մեծ և փոքր մկանային խմբերի համակարգման (կոորդինացիայիխնդիրներ ունեն
 • ձեռագիրը վատն է
 • վատն է ժամանակի զգացողությունը

 

Հաշվի առնելով ուսումնական հատուկ կարիքով երեխաների նշված ընդհանուր դժվարությունները՝ առաջարկվում է ուսուցանելու հետևյալ ռազմավարությունը.

 • Ընթերցելով հասկանալու դժվարություններ ունեցող երեխաներին ուսուցանել բանավոր բարձրաձայն ընթերցանությամբ: Թեստերը և ընթերցանության նյութերը տալ նյութի ձայնագրություններով:
 • Հաճախակի ստուգել հնարավոր առաջընթացը: Նրանք պետք է իմանան, թե որքան են առաջադիմել իրենց անհատական ծրագրում:
 • Անմիջապես անդրադարձ կատարեք հատուկ կարիքով սովորողների կատարած աշխատանքին: Նրանք պետք է իմանան, թե ինչ են սովորել:
 • Որքան հնարավոր է նրանց գործունեությանը վերաբերող առաջադրանքները պետք է կարճ լինեն: Երկար նախագծերը հուսահատեցնում են նրանց:
 • Սովորելու դժվարություններ ունեցող երեխաները դժվար են ընկալում վերացական տերմինները և հասկացությունները: Որքան հնարավոր է առարկայական դարձրեք այն, ինչը նրանք սովորում են. տվեք նրանց իրեր, որոնց կարելի է շոշափել, լսել, որոնցից հնարավոր է հոտ քաշել և այլն:
 • Սովորելու դժվարություններ ունեցող սովորողները կարիք ունեն և պետք է ստանան արված աշխատանքին հատուկ գովասանքներ: «Լավ ես արել» կամ «Ինձ դուր է գալիս քո աշխատանքը» ասելու փոխարեն պետք է մեկնաբանությունը կապել արված աշխատանքի հետ՝ նշելով որոշ մանրամասներ:
 • Եթե անհրաժեշտ է, կրկնեք առաջադրանք կատարելու ձեր ցուցումները գրավոր և բանավոր կերպով: Նման երեխաների համար նյութն ընկալելի է լինում, երբ որքան հնարավոր է շատ զգայարաններ են մասնակցում այդ գործում:
 • Խրախուսեք համագործակցությամբ սովորելու գործունեությունները, երբ դա հնարավոր է:         

Ուսումնական հատուկ կարիքով երեխաներ ունեցող ներառական դասարանների համար մի քանի ռազմավարական գործունեություն է առաջարկում Ջիմ ՄակՔլաֆերտին «Autism Resources and Community-Աուտիզմի ռեսուրսները և համայնքը» անունով մասնագիտական բլոգում:

 • Աուտիզմով երեխաների ուշադրությունը գրավելու համար ուսուցումն իրականացրեք համակարգչային ծրագրերով:  

Միացյալ նահանգներում լայնորեն կիրառվում է «Brain Parade See.Touch.Learn – Ուղեղի շքերթ՝ տես, շոշափիր, սովորիր» համակարգչային ծրագիրը, որը անվճար և հասանելի գործիք է աուտիկ երեխաների հետ աշխատելու համար: Ծրագիրն ունի հավաստագրված վարքային վերլուծաբանների ստեղծած 4400 պատկեր և 2200 վարժություն: Մանկավարժները կարող են ստեղծել նաև իրենց պատկերները, որոնք կարող են հատուկ կարիքով սովորողների համար գրված դասի անձնավորված պլաններ լինել: Մեկ միօրինականացված թեմատիկ պատկերներով դասը կարող է մի քանի այլ արդյունավետ դասերի պլաններ հուշել: «Տես, շոշափիր, սովորիր» ծրագիրը հետազոտվել և ներդրվել է աշխարհի տարբեր երկրների դպրոցներում: Այն ապացուցել է, որ արդյունավետ գործիք է աուտիզմով երեխաների հետ աշխատելու համար:

 • Եթե հնարավոր է, դասասենյակում նստարանները պետք է շարքով դնել, այլ ոչ թե շրջանաձև:

Աուտիզմով սովորողները իրենց անձնական տարածքի կարիքն ունեն: Այդպես նրանց համար կենտրոնանալը   ավելի  հեշտ  կլինի:  Ուշադրության պակասով  և գերակտիվ սովորողները շատ շուտ են շեղվում  իրենց  առաջադրանքից: Այդ պատճառով էլ նրանց պետք է նստեցնել ուսուցչի դիմաց:

 • Բանավոր հաճախակի հուշեք, թե ինչ պետք է անել:Համոզված եղեք, որ ձեր ցուցումները հասկանալի են: Կրկնեք ձեր ցուցումները, եթե սովորողը թվում է, որ չի հասկանում, թե ինչ եք ասում:
 • Օգտագործեք դիդակտիկ նյութեր, ինչպիսիք են՝ աղյուսակները, գրաֆիկները, նկարները:‹‹Տես, շոշափիր, սովորիր›› համակարգչային ծրագիրը բաղկացած է գունավոր, վառ նկարներից, որոնք պետք է, որ  գոհացնեն  նրանց:  Աուտիզմով երեխաները լավ են արձագանքում նոր տեխնոլոգիաներին: ‹‹Տես,շոշափիր,սովորիր›› ծրագիրը թույլ է տալիս նրանց ինտերակտիվ  լինել դասի  ընթացքում:
 • Որոշ դասարանական գործունեություններ, նախագծեր իրականացնելիս աուտիզմով երեխային կարելի է կցել մի համատեղելի հասակակցի, ով միայն դրականորեն կարող է ազդել:
 • Հատուկ կարիքով սովորողները պետք է ունենան օրվա կանխատեսելի ծրագիր: Նախօրոք նրանց ասեք, եթե փոփոխություն է լինելու: Ասեք նրանց նախատեսվող ճամփորդության մասին, սպասվող հատուկ հյուրի կամ էլ՝ փոխարինող ուսուցչի մասին:
 • Սովորեցրեք նրանց սոցիալական հմտություններ, ինչպիսիք են ձեռք բարձրացնելը, հերթով մի բան անելը, ընկերոջ հետ ունեցածով կիսվելը:

Այս ամենը պետք է ընդգրկվի նրանց ուսումնական ծրագրում: Բոլոր մնացած սովորողների համար էլ նման հիշեցումները դրականորեն են ազդում: Աուտիզմով երեխաները հաճախ են ունենում ինքնախթանման վարքային դրսևորումներ. անտեղի ծափ տալը, տեղում ճոճվելը, կամ նույնիսկ ինքն իրեն ապտակելը: Դասարանի մյուս սովորողներին պետք է հասկացնել, որպեսզի նրանք ըմբռնումով մոտենան այդ վարքային դրսևորումներին:

 • Տվեք նրանց կարճատև ընդմիջման հնարավորություն:

Երբեմն տեղից վեր կենալը և դասասենյակում քայլելը կարող է բարերար հանգստություն տալ աուտիզմով երեխաներին: Կարող եք այդ պահին կարճ խաղ խաղալ: Ուսուցիչը պետք է զգա, թե երբ է հատուկ կարիքով երեխան կարճատև հանգստի կարիք ունենում:

 • Ուշադրություն դարձրեք հատուկ կարիքով սովորողի ուժեղ կողմերի վրա:

Եթե երեխան մի որևէ բան լավ է անում, նա կարիք ունի, որ ցուցադրի դրանք դասարանում: ‹‹Տես,շոշափիր,սովորիր›› ծրագիրը մեծապես օգնում է այս գործում, եթե ուսումնական ծրագիրը կազմված է սովորողի անհատական հետաքրքրությունների հիման վրա:

Նկատելի ձեռքբերումների հասած փորձառու ծնողի դիտարկումներ      

 Միչիգանում ապրող աուտիզմի զարգացման խանգարումով 11-ամյա Լուիի մայրն է  Կարեն Վանգը: Լուին արդեն կարողանում է մասնակցել համայնքային միջոցառումներին, որոշ չափով լավացել է նրա մարդկանց հետ շփվելու հաղորդակցվելու ունակությունները: Կարեն վանգին հաճախ են հարցնում, թե ինչպես է նա կարողացել հասնել այդ հաջողություններին: Նա մասնակցում է ծնողական կլոր-սեղան քննարկումներին և պատրաստակամությամբ է փոխանցում իր փորձը երիտասարդ ծնողներին: Ահա′ Կարեն Վանգի և իր որդի Լուիի հաջողությանը նպաստած մի քանի մանկավարժական մոտեցումներ, որոնք Կարեն Վանգը ներկայացրել է իր «8 Important Tips for Working with a Special Needs Child – Ութ կարևոր խորհուրդ, թե ինչպես պետք է աշխատել հատուկ կարիքով երեխայի հետ». Այդ ութ խորհուրդներից ընտրեցի միայն երեքը:

 • Ձգտեք փոխազդեցության (ինտերակտիվ) կապ ստեղծել

Մեծահասակների ամենամեծ սխալն այն է, որ չեն կարողանում փոխազդեցության կապ ստեղծել հատուկ կարիքով երեխաների հետ: Սովորաբար նրանք փորձում են հարցեր տալ նման երեխաներին. մի բան, որն ատում են աուտիզմով տառապող երեխաները: Մեծահասակի և երեխայի միջև քաղաքավարի խոսակցություն սկսելու ու վարելու կանոնները վերաբերում են նաև հատուկ կարիքով երեխաներին: Եթե ուզում եք, որ երեխան ասի իր անունը, նախ պետք է ինքներդ ներկայանաք: Եթե առաջին ծանոթությունն է, մոտեցեք երեխային, սիրալիր բռնեք նրա ձեռքը, կամ էլ ձեր ձեռքը դրեք նրա ուսին, ասեք ձեր անունը, բացատրեք այն գործունեությունը, որով նա պետք է զբաղվի և հետո միայն, երբ մի փոքր արդեն փոխազդեցության մեջ եք նրա հետ, կարող եք հարցնել նրա անունը: Երբ բացատրում եք կատարելիք գործունեության քայլերը, աշխատեք որքան հնարավոր է շատ նայել իր աչքերին: Ձեր միջև դրական փոխազդեցություն կհաստատվի, եթե նա նույնպես նայի ձեր աչքերին:

 • Դիտարկումներ արեք

Հատուկ կարիքով երեխաները հաճախ չեն կարողանում խոսքերով ասել, թե ինչ են իրենք ուզում: Հիշեք, որ նրանց վարքը շատ հաճախ պատմում է նրանց այդ պահի հույզերի մասին: Նրանք իրենց վարքով էլ են հաղորդակցվում: Եթե չեք հասկանում վարքի որոշ դրսևորումներ, հարցրեք նրանց ծնողներին:

 • Որքան հնարավոր է շատ դիդակտիկ նյութեր օգտագործեք

Ուսումնական հատուկ կարիքով երեխաներ են համարվում նաև առանձնահատուկ օժտվածություն ունեցողները:

TeacherVision կայքը անդրադարձել է օժտվածերեխաների հետ աշխատանքին:

Օժտված երեխաների բնորոշ գծերը

 • Օժտված երեխաները հետաքրքրության բարձրմակարդակ և լավ զարգացած երևակայությունունեն:
 • Հաճախ ոչ սովորական պատասխաններ են տալիսսովորական հարցերին:
 • Կարող են հիշել և վերարտադրել մեծ քանակիտեղեկատվություն:
 • Կարող են ոչ միայն ինքնատիպ լուծումներ տալխնդիրներինայլ նաև առաջարկել ինքնատիպխնդիրներ:
 • Երկար ժամանակ կարող են մի որևէ խնդրի վրակենտրոնացած մնալ:
 • Հաճախ նրանք անկախ սովորողներ են:

Օժտված երեխաների ուսուցումը

Օժտված երեխաների ամենաընդհանուր և անփոփոխբանը նրանց հարցեր տալն է և մանկավարժներիցպահանջվում է դրսևորել ստեղծական ու նորարարականունակությունների սահմանային հնարավորությունները:

 • Թույլ տվեք օժտված երեխաներին իրականացնելիրենց նախաձեռնած նախագծերըԹույլ տվեքորիրենք ընտրեն այն հարցերըորոնցպատասխանները հետաքրքրում են իրենց:
 • Տվեք օժտված երեխաներին անավարտ խնդիրներովզբաղվելու հնարավորությունայնպիսի խնդիրներ,որոնք չունեն ոչ ճիշտ և ոչ էլ սխալ պատասխաններ,կամ էլ որևէ այլ կանխակալ պատկերացումներ:
 • Շեշտը դրեք տարաբնույթ մտածողության վրա՝օգնելով նրանց կենտրոնանալ հնարավոր այլուղղությունների փնտրտուքների վրաայլ ոչ թե՝գտնելու հարցերի կանխորոշված պատասխանները:
 • Այնպիսի խնդիրներ պետք է տաք օժտվածերեխաներինոր իրենք իրենց եզրակացությամբհանգեն դրանց լուծմանըայլ ոչ թե՝ ձեր մշակածլուծման ձևերով:
 • Խրախուսեք ու ոգևորեք օժտված երեխաներին,որպեսզի նրանք դասարանում առաջնորդություննիրենց ձեռքը վերցնենՊետք է միշտ նկատիունենաքոր օժտված սովորողները սոցիալապեսուշ են հասունանում:   

Ամփոփում

Ամփոփելով այլոց փորձի այս ուսումնասիրությունը, պետք է ասեմ, որ բոլոր հոդվածներում նշվում են միայն մանկավարժահոգեբանական վերաբերմունքի տարբեր ձևեր, որոնք չեն ենթադրում ուսումնական անհատական պլանի փոփոխություն, ինչպես նաև՝ ուսումնական հարմարեցված միջավայրի ստեղծում: Դրա գլխավոր պատճառն այն է, որ առաջարկություններն ուղղված են բոլոր հանրակրթական դպրոցներին, որոնք, միգուցե, չունեն «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հնարավորությունները, որոնց մասին վերջերս գրել ենՔնարիկ Ներսիսյանը և Աննա Գանջալյանը: Վստահ եմ, որ ճիշտ օգտագործելով մեր կրթահամալիրի այլընտրանքային հեղինակային մանկավարժության ընձեռած հնարավորությունները և ստեղծված ուսումնական միջավայրը, ուսումնական հատուկ կարիքով տասնյակ երեխաներ կբարելավեն իրենց ուսումնական և սոցիալական կյանքը:

Աղբյուրներ

Kathryn Stout  Strategies for Teaching Kids with Special Needs

Effective Teaching Strategies for Special Education

TeacherVision  Teaching Students with Special Needs

Karen Wang  8 Important Tips for Working with a Special Needs Child

Jim McClafferty  Classroom Management Strategies for Children with Special Needs

Քնարիկ Ներսիսյան «Անհրաժեշտ պայմաններ և հարմարեցված միջավայր յուրաքանչյուր սովորողի համար»

Աննա Գանջալյան «Ներառական կրթության բարելավումը կրթահամալիրում»

Հաճախ է պատահում, որ սովորողները երկընտրանքի առաջ են կանգնում. իրենց խոսքի մեջ գործածել Simple Present թե՞ Present Progressive (Present Continuous) ժամանակաձևը: Հայերենում ներկա անկատար ժամանակաձևը մեկն է, որը շփոթեցնում է հայ սովորողին:

Հայերեն նախադասությունը Simple Present Present Continuous
Ամռանը մենք հաճախ Սևան ենք գնում: We often go to Sevan in summer.
-Ու՞ր եք գնում:

-Սևան ենք գնում: Մեքենան դրսում սպասում է:

Where are you going?

We are going to Sevan. The car is waiting for us outside.

Արևը ծագում է արևելքում: The sun rises in the East.
Հիմա մենք սպասում ենք  արևածագին ֆոտոխցիկներով:

-Նայի′ր արևը ծագում է այն սարերի ետևից:

Now we are waiting for the sunrise with our cameras.

Look, the sun is rising from behind those mountains.

Ամեն կիրակի նա լվանում է իր ավտոմեքենան: Every Sunday he washes his car.
-Որտե՞ղ է Հակոբը:

-Նա իր ավտոմեքենան է լվանում:

 

Where is Hakob?

He is washing his car.

Վաղը մենք գնում ենք ուսումնական ճամփորդության: We are going on an educational trip tomorrow.
Նա երեք օտար լեզու գիտի: He knows three foreign languages.
Ինչու՞ ես միշտ վերցնում իմ հեռախոսը առանց իմ թույլտվության: Why are you always taking my phone without my permission?
Այդքան բարձրաձայն մի խոսիր: Ես քեզ լավ եմ լսում: Do not speak so loudly. I hear you well.
Խոսիր, ես քեզ լսում եմ: Speak, I am listening to you.

 

Բացեք փակագծերը՝ օգտագործելով բայերի ճիշտ ժամանակաձևերը:

 1. He usually (to water) these flowers once a week.
 2. Where is he now? He (to water) the flowers in the garden.
 3. She (to go swimming) every day?
 4. We generally (to have) 6 lessons, but today we (to have) 7 lessons.
 5. He always (to complain).
 6. Do not switch off the radio. I (to listen) to the latest news.
 7. You (to understand) me now?
 8. What you (to see) in this picture?
 9. I (to meet) my grandfather at the airport tonight.
 10. Whenever she (to ask) such questions I can’t answer any of them.

 

Translate the sentences into English.

 1. Ե՞րբ եք մեկնում Հայաստանից: Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի քանի տեսարժան վայր: (places of interest)
 2. Ես չեմ հավատում ձեզ: Դուք ստում եք:
 3. -Որտե՞ղ է պարոն Գրինը:

-Նա ճամփորդության մասին հաշվետվությունն (report) է գրում:

 1. Ես ուզում եմ ձեզ լսել, բայց այստեղ աղմկոտ է և ես չեմ կարողանում ձեզ լսել:
 2. Հաջորդ շաբաթ մենք Արատես ենք գնում:
 3. Ի՞նչ եք խմում:
 4. Ես սովորաբար սուրճ եմ խմում այս ժամին, բայց այսօր ցուրտ է և ես թեյ եմ խմում:

 

Պատասխանել է Արտյոմ Կիրակոսյանը Միջին դպրոցից

https://wp.me/pacZ1U-20

Սխալների ուղղում

We generally have six lessons but today we are having 7 lessons. Ընդհանրապես, ըստ դասացուցակի, նրանք ունեն 6 դաս ամեն օր: Ճիշտ է, որ ընտրել ես Simple Present ժամանակաձևը: Երկրորդ մասում պետք է ընտրել Present Continuous, որովհետև դա միայն այդ օրվան է վերաբերում:

He is always complaining. Երբ մարդուն լավ կողմով են բնորոշում, գործածվում է Simple Present. Երբ վատ կողմով են բնորոշում, գործածվում է Present Continuous. Բողոքելը սովորաբար վատ է:

I am listening to the latest news. Ժամանակը ճիշտ ես ընտրել, բայց listen բառից հետո to նախդիրը չես գրել:

I am meeting my grandfather at the airport tonight.  “tonight” բառը նշանակում է “այս երեկո”, որը ապագա ցույց տվող բառ է: Այդ պատճառով էլ պետք է գործածել Present Continuous.

When are you leaving Armenia? “ing” վերջավորությունը չէիր գրել:

He is writing a report about his trip. Այստեղ պետք է գործածել Present Continuous, որովհետև նա հենց հիմա է գրում:

I want to listen to you, but it is noisy here, and I can’t hear you. Գործածվում է listen, երբ լսում ես հասկանալու համար, իսկ hear բառը ցույց է տալիս, որ ականջին ձայն է հասնում:

“The” հոդը պետք չէ next week-ից առաջ:

I usually drink coffee at this time but today it is cold and I am drinking tea.

Պատասխանել է Ռուբեն գալստյանը. Ավագ դպրոց

Սխալների ուղղում

 

 1. He usually waters these flowers once a week.
 2. Where is he now? He is watering the flowers in the garden.
 3. Is she going to swim every day? “Every day”-ի հետ չի կարելի գործածել “continuous”. Պետք է լինի՝ Does she go swimming every day? (go swimming – լողի գնալ)
 4. We generally have 6 lessons, but today we are having 7 lessons. Պահանջվում է գործածել կամ Simple Present կամ Present Continuous. Քո գրածն էլ ճիշտ էր, բայց պահանջից դուրս էր:
 5. He is always complaining.
 6. Do not switch off the radio. I am listening to the latest news.
 7. Do you understand me now?
 8. What do you see in this picture?
 9. I am meeting my grandfather at the airport tonight.
 10. Whenever she asks such questions I can’t answer any of them.
 1. Ե՞րբ եք մեկնում Հայաստանից: Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի քանի տեսարժան վայր: (places of interest)

When are you leaving Armenia. I want to show you some places of interest.

 1. Ես չեմ հավատում ձեզ: Դուք ստում եք:

I don’t believe you. You are lying.

 1. -Որտե՞ղ է պարոն Գրինը:

-Նա ճամփորդության մասին հաշվետվությունն (report) է գրում:

Where is Mr Green?

Hi is writing a report about his trip.

 1. Ես ուզում եմ ձեզ լսել, բայց այստեղ աղմկոտ է և ես չեմ կարողանում ձեզ լսել:

I want to listen to you, but it is too noisy here and I can’t hear you.

 1. Հաջորդ շաբաթ մենք Արատես ենք գնում:

Next week we are going to Arates.

 1. Ի՞նչ եք խմում:

What are you drinking. or What do you drink.(usually) both ways possible

 1. Ես սովորաբար սուրճ եմ խմում այս ժամին, բայց այսօր ցուրտ է և ես թեյ եմ խմում:

I usually drink coffee at this time, but today it is very cold and I am drinking tea.
Usually բառը դրվում է ենթակայից հետո:

It is – ով են սկսում անդեմ նախադասությունները: Օրինակ՝ ցուրտ է – it is cold, շոգ է – it is hot, դժվար է – it is difficult

Ավետիս Տետեյանի աշխատանքը և սխալների ուղղումը

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Ավետիսին և Լիլիթ Գասպարյանին եմ ուղարկել սխալների ուղղումը՝ կարմիր նշումներով:

 

Պատասխանել է Գրիգոր Շաբոյանը

https://grighorshaboyan.wordpress.com/2018/11/03/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6-3/

Սխալների ուղղումը իմ բացատրություններով ուղարկել եմ նոյեմբերի 5-ին:

 

Պատասխանել է նաև Աշոտ Հովհաննիսյանը

 

Ռուսերենի առաջադրանքները.

Անգլերենի առաջադրանքները.

Ռուսերենի ֆլեշմոբը

դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 62
4-5-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան 36
6-8-րդ դասարաններ Սեդա Այվազյան 9
9-12 –րդ դասարաններ Սեդա Այվազյան 1

Անգլերենի ֆլեշմոբ

դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 84
4-5-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 66
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 22
9-12-րդ դասարաններ Շուշան Միկոյան 18

 

 

images (1)

On October 23 the students and teachers of the “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex had an exceptionally exciting meeting in the Media Hall of the Mother School. The guest speaker was Lilit Bleyan, the well-known songwriter and singer. She spoke about language intonation, stress, tempo and rhythm and about how important it is to take them into account while composing music. Lilit stated that the well-known Armenian scholar Manuk Abeghyan was the first to investigate these prosodic features of the Armenian language. She had brought the copy of Manuk Abeghyan’s book entitled “Տաղաչափություն-Prosody” published in 1932. As to Manuk Abeghyan, many Armenian poets and songwriters do not follow the rules of Armenian prosody. Lilit Bleyan read out some extracts from Manuk Abeghyan’s book and then she gave some examples of songs in which the lyrics and melody violated the language rules of prosodic features, and on the contrary, she gave examples of real art when poets and composers create a harmony of speech and melody.

20181023_152520

images (1) Հոկտեմբերի 23-ին «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի սովորողները և դասավանդողները մի բացառիկ հետաքրքիր հանդիպում ունեցան կրթահամալիրի Մեդիա դահլիճում: Հանդիպումը կազմակերպել էր կրթահամալիրի Գրական ակումբը: Ակումբի հյուրն էր երգահան-երգիչ Լիլիթ Բլեյանը: Նա խոսեց լեզվի հնչերանգի, շեշտի, տեմպի և ռիթմի մասին և այն մասին, թե որքան կարևոր է դրանց կանոնները հաշվի առնելը՝ երգեր գրելիս: Լիլիթը նշեց, որ հայ հայտնի լեզվաբան Մանուկ Աբեղյանը առաջինն էր, որ հետազոտեց հայերենի տաղաչափական բաղադրիչներին բնորոշ կանոնները: Նա իր հետ բերել էր Մանուկ Աբեղյանի «Տաղաչափություն» վերնագրով գիրքը, որը հրատարակվել է 1932 թվականին: Ըստ Մանուկ Աբեղյանի շատ հայ բանաստեղծներ և երգահաններ չեն հետևում հայերենի տաղաչափական կանոններին: Լիլիթ Բլեյանը բարձրաձայն կարդաց հատվածներ Մանուկ Աբեղյանի գրքից, իսկ հետո օրինակներ բերեց երգեր դարձած հայկական չափածոյից, որտեղ խախտված են լեզվի տաղաչափական կանոնները, որից հետո էլ տվեց իսկական արվեստի օրինակներ, երբ բանաստեղծները և երգահանները խոսքի ու մեղեդու ներդաշնակություն են ստեղծում: Փաստորեն Լիլիթը փորձեց գիտական բացատրություն տալ անբացատրելի համարվող մտքին՝ «ինչու՞ է մի երգ այդքան հաճելի մեր ականջին, իսկ մյուսը՝ ոչ»: Իմ կարծիքով Լիլիթին հաջողվեց անել դա:

20181023_152520

Սիրելի սովորողներ, մենք սկսում ենք սովորել անգլերենի բայական ժամանակաձևերը: Ուշադիր կարդացեք իմ բացատրությունները: Միանգամից մի անցեք առաջադրանքի կատարմանը: Մեր առաջին ժամանակաձևը Simple Present – ն է:

Simple Present

To be բայը

I am a student.

You are a student.

He is a student.

She is a student.

It is a dog.

We are students.

You are students.

They are students.

They are dogs.

Am I a student?

Are you a student?

Is he a student?

Is she a student?

Is it a dog?

Are we students?

Are you students?

Ar they students?

Are they dogs?

I am not a student.

He isn’t a student.

They aren’t students.

Այլ բայերը

I usually get up at 7 am.

You usually get up at 6:30 am.

He,she usually gets up at 7 am.

It usually eats meat.

We, you, they usually get up at 7 am.

 

Do I usually get up at 7 am?

Do you usually get up at 7 am?

Does he usually get up at 7 am?

Does it usually eat meat?

Do they usually get up at 7 am?

 

I don’t usually get up at 7 am.

He, she doesn’t usually get up at 7 am.

They don’t usually get up at 7 am.

He usually gets up at 7. Հատուկ հարցեր

Who usually gets up at 7?

What does he usually do at 7?

What time does he usually get up?

Այլընտրանքային հարցեր

Does he usually get up at 7 or 8?

Անջատական հարց

He usually gets up at 7, doesn’t he?

Ուղեկցող բառերը Դրանց տեղը նախադասության մեջ թարգմանությունը
usually Ենթակայից հետո

He usually …

Does he usually …?

He doesn’t usually …

սովորաբար
generally Ենթակայից հետո

She generally comes …

Does she generally come …?

She doesn’t generally come …

ընդհանրապես
sometimes Կամ ենթակայից հետո կամ նախադասության սկզբում

They sometimes ..

Sometimes they …

 

երբեմն
often Ենթակայից հետո

I often …

Do I often …?

I don’t often ….

հաճախ
Frequently Ենթակայից հետո

Often-ի նման

հաճախ
seldom Ենթակայից հետո

She seldom …

 

Հազվադեպ

 

rarely Ենթակայից հետո հազվադեպ
As usual Նախադասության սկզբում, իսկ հարցի դեպքում՝ նախադասության վերջում

As a rule he doesn’t come late.

Does he come early as a rule?

Որպես կանոն
Never

 

 

Ենթակայից հետո

Հարցի դեպքում never բառը դառնում է ever

 

He never comes late.

Doesn’t he ever come late?

 

 

Every day, every week, every month, every year բառերը դրվում են նախադասության սկզբում կամ վերջում, իսկ հարցական նախադասություններում՝ միայն վերջում:

 

Թարգմանեք նախադասությունները անգլերեն

 

 1. Թոմը հազվադեպ է գիրք կարդում.
 2. Թոմը հաճախ է գնում օպերա:
 3. Ջեյնը երբեմն թարգմանություններ է անում: (անել – to do )
 4. Նա հաճա՞խ է բառարան օգտագործում:
 5. Մենք հաճախ ենք քաղաքից դուրս գնում (go to the country) ամռանը:
 6. Ու՞ր եք դուք սովորաբար գնում ամռանը:
 7. Որպես կանոն ես չեմ ուշանում իմ դասերից: (to be late for the lessons)
 8. Հաճախ մենք չենք գիտակցում (realize) մեր սխալները:
 9. Որպես կանոն, որտե՞ղ եք ճաշում: (have dinner)
 10. Նա երբեք չի ստում: (to tell a lie)

Կարող եք դիտել նաև այս տեսադասը:

Պատասխանել է Ռուբեն Գալստյանը հոկտեմբերի 25-ին: Ես ուղղել եմ սխալները և բացատրություններով հետ եմ ուղարկել Ռուբենին և Լիլիթ Գասպարյանին:

 1. Թոմը հազվադեպ է գիրք կարդում.

Tom rarely reads books.

 1. Թոմը հաճախ է գնում օպերա:

Tom often goes to the opera.

 1. Ջեյնը երբեմն թարգմանություններ է անում: (անել – to do )

Sometimes Jane does translations.

 1. Նա հաճա՞խ է բառարան օգտագործում:

Does he often use a dictionary?

 1. Մենք հաճախ ենք քաղաքից դուրս գնում (go to the country) ամռանը:

We often go to the country in summer.

 1. Ու՞ր եք դուք սովորաբար գնում ամռանը:

Where do you usually go in summer?

 1. Որպես կանոն ես չեմ ուշանում իմ դասերից: (to be late for the lessons)

As a rule I am never late for my lessons.

 1. Հաճախ մենք չենք գիտակցում (realize) մեր սխալները:

We don’t often realize our mistakes.

 1. Որպես կանոն, որտե՞ղ եք ճաշում: (have dinner)

Where do you have your dinner, as a rule?

 1. Նա երբեք չի ստում: (to tell a lie)

He never tells lies.

Պատասխանել են Լիանա և Նարեկ Ակիմյանները

Իմ ուղղումները

Սխալների ուղղում
Պետք է վերջակետ դնել յուրաքանչյուր նախադասության վերջում:
1.Tom  seldom reads books.
2)Tom often goes to the opera.
3)Jane sometimes does translations. “Sometimes” բառի տեղը վերջում չէ:
4)She often uses a dictionary.
5)We often go to the country.
6)Where do you usually go in summer.
7)As a rule I am never late for my classes.
8)We don’t often realize our mistakes.  “don’t”-ը դրվում է “often”-ից առաջ:
9)Where do you usually have lunch as a rule?
10)He never tells lies.  “Ստել” – tell a lie
Պատասխանել է Շաբոյան Գրիգորը
Սխալների ուղղում
4.Երբ հարց ենք կազմում, երրորդ դեմք եզակի թվով բայի s վերջավորությունը չի գործածվում:
5.Քաղաքից դուրս գնալ – go to the country.
8. Often-ը դրվում է don’t -ից հետո:
Պատասխանել է Տիգրան Խաչատրյանը
Սխալների ուղղում
1.Tom rarely …  կարիք չկա ‘s գործածել այստեղ:
6.Where do you usually go in summer? Բառերի տեղերն էր սխալ:
9.Where do you have dinner as a rule? Որպես օգնություն գրել էի (have dinner): Ինչու՞ չես օգտվում իմ օգնությունից:
10.He never tells lies. Որպես օգնություն ես գրել էի tell a lie:
Մնացածը լավ էր:

Առաջարկում եմ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքներ ըստ հետևյալ օրակարգերի.

Հոկտեմբերի 29-ին

Ժամը 13:00-14:00 – Օտար լեզուների առարկայական չափորոշիչների (Անգլերեն սովորողներին ներկայացվող ընդհանրական որակական պահանջներ), առարկայական ծրագրերի և ուսումնական նախագծերի համադրումը, փոխկապակցվածությունը. Պատասխանատու՝ Յուրա գանջալյան

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողները

Ժամը 15:00-16:00 – ‹‹Անգլերենը՝ դասավանդողների լրացուցիչ կրթություն››

Մասնակիցներ՝ Հասմիկ Նալբանդյան, Գայանե Թերզյան, Սոնա Փափազյան, Դիանա Նազարյան, Մանիկ Պողոսյան

Հոկտեմբերի 30-ին    

Ժամը 13:00-14:00 – mskh.am-ի օտար լեզուներով էջերի պատշաճ սպասարկումը.

Պատասխանատուներ՝ Յուրա Գանջալյան, Ժաննա Հակոբյան, Ռինա Շագինյան, Աննա Մարության, Նարինե Բարսեղյան, Դիանա Նազարյան

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ

Հոկտեմբերի 31-ին – 

13:00-14:00 – Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբները. նոր դասավանդողների ներգրավվածություն. պատասխանատու՝ Յուրա Գանջալյան, Ժաննա Հակոբյան

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում անգլերեն և ռուսերեն դասավանդողներ

Ժամը 14:00-15:00 – ‹‹Անգլերենը՝ դասավանդողների լրացուցիչ կրթություն››

Մասնակիցներ՝ Հասմիկ Նալբանդյան, Գայանե Թերզյան, Սոնա Փափազյան, Դիանա Նազարյան, Մանիկ Պողոսյան

Նոյեմբերի 1-ին – 

13:00-14:00 – Ներկայանում են մեր նորեկները իրենց առաջին հաջողություններով, խնդիրներով. Շուշան Միկոյան, Ծովիկ Կասսաբյան, Լիլիթ Խալաթյան, Արաքս Աբգարյան, Աննա Ֆրանգյան, Դիանա Նազարյան:

 

 

Սիրելի սովորողներ, այսօր հոկտեմբերի 17-ն է, ժամը 19:00: Սկսում ենք կատարել անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Շուշան Միկոյան)

Այսօր մեր ուշադրությունը դարձնում ենք տեղ ցույց տվող նախդիրների վրա՝ գործածելով there is/there are-կա/կան:

on – վրա

on the table-սեղանի վրա, on the floor- հատակի վրա

There is a picture on the wall. Կա մի նկար պատի վրա: There are two pictures on the wall. Պատի վրա երկու նկար կա:

in – մեջը

in the classroom – դասասենյակում, in the bag – պայուսակի մեջ, պայուսակում

There is a bag on the table. There are books in the bag. There are three pictures in the room.

in front of – առջևում

There is a sofa in the room. Սենյակում մի բազմոց կա: There is a small table in front of the sofa. Բազմոցի առջև մի փոքրիկ սեղան կա:

behind – հետևում 

There is a garden behind the school. – Մի պարտեզ կա դպրոցի ետևում:

Next to – կողքին 

There is a TV set next to the book-case. – Մի հեռուստացույց կա գրապահարանի կողքին:

Սովորելով տրված դասի բառերը և նախդիրների գործածումը՝ նկարագրիր ձեր ընդհանուր սենյակը (living-room):

This is our living-room

There is a …

Շարունակում ենք Gerund-ի կամ to մասնիկով անորոշ դերբայի գործածման մասին դասը:

like և try բայերից հետո կարող է գործածվել Gerund կամ անորոշ դերբայ:

I like reading. Ինձ դուր է գալիս կարդալը: (ընդհանրապես)

I like to read the poems written by Tumanyan. (գործածվում է անորոշ ձևը, երբ մասնավորեցնում ենք) Ես սիրում եմ կարդալ Թումանյանի բանաստեղծությունները:

He tried to raise the suitcase but it was too heavy. Նա փորձեց բարձրացնել ճամպրուկը, բայց այն չափազանց ծանր էր: (նա մի անգամ փորձեց)

He tried unlocking the door with the wrong key. Նա փորձում էր բացել դուռը սխալ բանակիով: (նա մի քանի անգամ փորձեց)

help  և can’t help

He helped me to solve the problem. Նա ինձ օգնեց լուծել խնդիրը:

He can’t help dancing when he hears that music. Նա չի կարողանում չպարել, երբ լսում է այդ երաժշտությունը:

need to do և need doing

I need to go home earlier today. Ինձ պետք է ավելի շուտ տուն գնալ այսօր:

The house needs repairing. Տունը կարիք ունի վերանորոգման:

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն:

 1. Այս բջջային հեռախոսը վերալիցքավորման կարիք ունի: (charge-լիցքավորել)
 2. Ինձ պետք է մնալ տանը:
 3.  Երեխան չկարողացավ զսպել իր լացը: (cry-լացել)
 4. Կարո՞ղ ես ինձ օգնել թարգանել այս նախադասությունը:
 5. Հենրին սիրում է երգել:
 6. Հենրին սիրում է երգել, երբ աշխատում է տանը:
 7. Փորձիր բացել դուռը տարբեր բանալիներով: Մի հուսահատվիր:
 8. Փորձիր զանգել նրան: Նա անպայման կպատասխանի, եթե քաղաքում լինի:
 9. Պատուհանները կեղտոտ են: Նրանք կարիք ունեն մաքրման:
 10. Ես չկարողացա չասել նրան ճշմարտությունը:

 

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը.

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Իմ ուղղումները

7-րդ նախադասությունը պետք է այսպես լինի՝

Try opening the door with different keys. Երբ մի քանի անգամ է փորձում, պետք է Gerund գործածել:

9-րդ նախադասությունը պետք է լինի՝ They need cleaning. Հոգնակիի դեպքում s չի գործածվում:

10-րդ նախադասությունը.

I couldn’t help telling him the truth.

 

Առաջադրանքը կատարել է Ռուբեն Գալստյանը

 1. Այս բջջային հեռախոսը վերալիցքավորման կարիք ունի: (charge-լիցքավորել)

This phone needs charging.
Եթե իրը կարիք ունի մի բան անելու, պետք է օգտագործել Gerund.

 1. Ինձ պետք է մնալ տանը:

I need to stay at home.

 1.  Երեխան չկարողացավ զսպել իր լացը: (cry-լացել)

The child couldn’t help crying.

 1. Կարո՞ղ ես ինձ օգնել թարգանել այս նախադասությունը:

Could you help me to translate this sentence.

 1. Հենրին սիրում է երգել:

Henry likes singing.

 1. Հենրին սիրում է երգել, երբ աշխատում է տանը:

Henry likes to sing when he works at home. Ուշադիր կարդա like-ի մասին իմ գրածը:

 1. Փորձիր բացել դուռը տարբեր բանալիներով: Մի հուսահատվիր:

Try opening the door with different keys.

 1. Փորձիր զանգել նրան: Նա անպայման կպատասխանի, եթե քաղաքում լինի:

Try to call him. He will answer, if he is in the city.

 1. Պատուհանները կեղտոտ են: Նրանք կարիք ունեն մաքրման:

The windows are dirty. They need cleaning.

 1. Ես չկարողացա չասել նրան ճշմարտությունը:

I couldn’t help telling him the truth.

 

too, also, as well, either – չորս բառ, որոնք բոլորն էլ նշանակում են ‹‹նույնպես››: Ինչպե՞ս ճիշտ օգտագործել դրանք:

too և as well բառերը դրվում են նախադասության վերջում և չեն օգտագործվում ժխտական նախադասություններում:

Vardan is a good swimmer. Hakob is a good swimmer too. Կամ՝ Hakob is a good swimmer as well.

‹‹also›› բառը դրվում է նախադասության ենթակայից հետո:

Vardan speaks English very well. Hakob also speaks English very well. Եթե նախադասության ստորոգյալը կազմված է to be բայով, ապա also բառը դրվում է to be բայից հետո:

Tom is a good dentist. Michael is also a good dentist.

either բառը ‹‹նույնպե›› իմաստով օգտագործվում է միայն ժխտական նախադասություններում և դրվում է վերջում:

Jim isn’t a good driver. Mike isn’t a good driver either.

Առաջադրանք.

Օգտագործեք too, also և as well:  Սկզբում արտագրեք տրված նախադասությունը, իսկ հետո գրեք նորը՝ ենթակա դարձնելով փակագծի միջինը:

 1. Tim is a very good driver. (Sam)
 2. Our teacher speaks English quite well. (My father)
 3. They are clever students. (Susan)
 4. Mike is a bad driver. (They)
 5. Jim and Jack like playing basket-ball. (Andrew)
 6. She doesn’t drink tea in the mornings. (They)

Ներկայացրեք ձեր երկու ընկերներին անգլերեն` օգտագործելով too, also, as well և either բառերը:

Արտյոմ Կիրակոսյանի պատասխանը

https://artyomkirakosyan.wordpress.com/2018/10/13/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6-2/

 

–I am sorry I can’t speak French. Do you speak English?

These were the two introductory sentences with which our college students, Angela and Milena Shamoyans, Marianna Sulyan, Narine Manasyan and Gohar Jhangiryan studying “Organization of Tourism Services”, came up to the representatives of Francophonie Countries in their Francophone pavillions.   Of course, coming up with this question and request is a little impropriety of the Francophone prior idea ″speaking French″ but with our kind and sincere smiles we were showing that we fully accepted and maintained the fundamental principles of the Francophone General Assembly: establishing international relations based on friendship, love, solidarity and tolerance, appreciating democratic values, protecting human rights. French is an official language in 40 countries 21 out of which are African countries. At first it was not easy for us to find a pavilion where it would be appropriate for our students to come up with that request. Our efforts were in vain in the pavilions of Congo, Cote d’ivoir (Ivory Coast) and in two other pavilions where there were many visitors speaking French, and in one pavilion we were welcomed in Armenian. It turned out that we had stepped into the pavilion of Goris Cultural Francophone Center.

20181010_134026_Burst01

The first pavilion, where Angela Shamoyan was able to start a conversation, belonged to Canada. The pavilion was run by a Canadian woman, Catherine by name, with a kind and sincere smile. Catherine said that she liked sunny Armenia and Yerevan. She was showing landscapes of Canada on the monitor, and at the same time, saying that Armenia is also a very beautiful country.

20181010_133102

In return for that, Angela said that she was studying the specialty “Organization of Tourism” and she would show Catherine the places of interest of Armenia with great pleasure. We said good bye to the mistress of Canadian pavilion in French “Au revoir” which was taught to our students by Gayane Terzyan at the right time. Catherine’s smile became kinder and more sincere. Au revoir, Catherine.

20181010_133245_Burst01

The second pavilion where they kindly agreed to speak to us in English belonged to Ruanda. A beautiful woman, with a national costume on, introduced her country to our group. She said that Ruanda has two similarities with Armenia: like Armenia, Ruanda is one of the few countries in the world where there are fountains with drinkable water, and the second is that Ruanda is also a mountainous country.

20181010_134615_Burst01 (1)

When Angela asked her whether many tourists visit their country, she answered that tourists from different countries of the world come to Ruanda to see their elephants, zebras and other animals and birds of the subequatorial zone.20181010_134926_Burst01

We also spoke in the pavilions of Morocco and Maurice. The students again and again revised the speech patterns and expressions of our first English lessons: greeting words, introducing ourselves, meeting strangers, kind words of saying good bye.

Eventually, we had a live lesson of communicative language in the Freedom Square of Yerevan.

 

–Կներեք, որ ֆրանսերեն չեմ կարողանում խոսել: Դուք անգլերեն խոսու՞մ եք:

Այս երկու ներածական նախադասություններով էին մոտենում Ֆրանկոֆոնիայի ավանի տաղավարներում ֆրանսախոս երկրների ներկայացուցիչներին մեր Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությունը սովորող ուսանողները՝ Անժելա և Միլենա Շամոյանները, Մարիաննա Սուլյանը , Նարինե Մանասյանը, Գոհար Ջհանգիրյանը: Իհարկե, այս հարցադրումով և խնդրանքով մոտենալը մի փոքր խախտում է Ֆրանկոֆոնիայի առաջնային գաղափարը՝ ‹‹Խոսել ֆրանսերեն››, բայց մեր բարեհամբույր ու անկեղծ ժպիտներով ցույց էինք տալիս, որ լիովին պահպանում և ընդունում ենք Ֆրանկոֆոնիայի վեհաժողովի հիմնարար սկզբունքները՝ ‹‹տարբեր ժողովուրդների միջև բարեկամության, սիրո և հանդուրժողականության հաստատում, ժողովրդավարական արժեքների գնահատում, մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանություն››: Ֆրանսերենը պաշտոնական լեզու է աշխարհի 40 երկրներում, որոնցից 21-ը աֆրիկական են: Մեզ համար սկզբում դժվար էր գտնել տաղավար, որտեղ կընդառաչեին մեզ և կխոսեին անգլերեն: Մեր ճիգերն ապարդյուն անցան Կոնգոյի, Կոտ դ՛իվուարի (Փղոսկրյա ափի) և երկու այլ տաղավարներում, որտեղ ֆրանսերեն խոսող շատ այցելուներ կային, իսկ մի տաղավարում էլ սկսեցին հայերեն խոսել: Պարզվեց, որ մենք Գորիսի ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոնի տաղավարում ենք:

20181010_134026_Burst01.jpg

Առաջին տաղավարը, որտեղ Անժելա Շամոյանը կարողացավ երկխոսության մեջ մտնել, Կանադայինն էր, որը տնօրինում էր Քեթրին անունով ու բարեհամբույր ժպիտով մի կին: Քեթրինն ասաց, որ շատ է սիրում արևաշող Հայաստանը և Երևանը: Նա մոնիտորի վրա սիրով ցույց էր տալիս Կանադայի բնապատկերներ և, միևնույն ժամանակ, ասում էր, որ հայաստանը նույնպես շատ գեղեցիկ երկիր է:

20181010_133102.jpg

Անժելան ասաց, որ ինքը սովորում է ‹‹զբոսաշրջության կազմակերպում›› մասնագիտությունը և հաճույքով նրան ցույց կտա Հայաստանի տեսարժան վայրերը: Կանադայի տաղավարի տիրուհուն հրաժեշտ տվեցինք ֆրանսերեն, որը մեր ուսանողներին ճիշտ տեղին ու պահին սովորեցրեց Գայանե Թերզյանը՝ ‹‹Au revoir››: Ֆրանսերեն խոսք լսելով Քեթրինի ժպիտն ավելի անմիջական դարձավ:

20181010_133245_Burst01.jpg

Երկրորդ տաղավարը, որտեղ սիրով համաձայնվեցին խոսել անգլերեն, Ռուանդայինն էր: Ազգային տարազ հագած կինը սիրով ներկայացրեց իր երկիրը: Նա ասաց, որ Ռուանդան երկու նմանություն ունի Հայաստանի հետ. մեկն այն է, որ իրենց երկիրը  Հայաստանի նման աշխարհի այն քիչ երկրներից է, որտեղ խմելու ջրի ցայտաղբյուրներ կան, իսկ երկրորդն էլ այն է, որ Ռուանդան նույնպես լեռնային երկիր է:

20181010_134615_Burst01 (1).jpg

Երբ Անժելան հարցրեց, թե արդյոք շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում իրենց երկիրը,  նա պատասխանեց, որ աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս են Ռուանդա, որպեսզի տեսնեն իրենց փղերին, զեբրաներին և այլ մերձհասարակածային կենդանիներ ու թռչուններ:

20181010_134926_Burst01

Խոսեցինք նաև Մարոկկոյի տաղավարում: Սովորողները նորից ու նորից կրկնեցին անգլերենի մեր առաջին դասերի խոսքային նմուշներն ու արտահայտությունները՝ ողջույնի խոսքերը, ներկայանալը, ծանոթանալը, հրաժեշտի բարեմաղթանքները: Պարզվեց նաև, որ Մարոկկոյում խոսում են արաբերեն, ֆրանսերեն և մի քիչ էլ անգլերեն:

Փաստորեն այսօր անգլերենի կենդանի շփման հաղորդակցական դաս անցկացրեցինք Երևանի Ազատության հրապարակում:

 

 

Սիրելի սովորողներ, ընտրեք ձեզ համապատասխան տարիքային խումբը և սկսեք կատարել առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ (Մարիամ Քալանթարյան)

4-5-րդ դասարաններ (Անահիտ Նաղդալյան)

6-8-րդ դասարաններ (Սեդա Այվազյան)

9-12-րդ դասարաններ (Սեդա Այվազյան)

Շատ հաճախ են սովորողները ածականներ գործածում իրենց նախադասություններում: Օրինակ՝ «Shoghik is a beautiful girl. -Շողիկը գեղեցիկ աղջիկ է:  Aram is a slow reader. Արամը դանդաղ ընթերցող է»: Իսկ ինչպե՞ս կարելի է ասել. «Շողիկը գեղեցիկ է երգում»: Այսինքն՝ ինչպե՞ս է կատարում գործողությունը: Եթե ուզում ենք ասել, թե ինչպես է նա կատարում գործողությունը, պետք է «beautiful» ածականի վրա ավելացնել ly մասնիկը:

Shoghik sings beautifully. 

How does Shoghik sing? She sings beautifully

Vahag is a dangerous driver. Վահագը վտանգավոր վարորդ է:

Vahag drives dangerously. Վահագը վտանգավոր է վարում:

How does Vahag drive?  He drives dangerously.

Առաջադրանք

Թարգմանել նախադասությունները անգլերեն.

 1. Սուսանը հանդարտ (quiet) խոսող է:
 2. Սուսանը հանդարտ է խոսում:
 3. Լևոն Ջավախյանը գերազանց (excellent) գրող (writer) է:
 4. Լևոն Ջավախյանը գերազանց է գրում:
 5. Նրանք աղմկոտ (noisy) երեխաներ են:
 6. Երեխաները աղմկոտ խաղում են բակում:
 7. Հասմիկը վատ խոհարար է:
 8. Հասմիկը վատ է պատրաստում (cook):

 

Աշոտ հովհաննիսյանի աշխատանքը

 • Exercise
 • Translate the sentences.

Սուսանըհանդարտ (quiet) խոսողէ:

 • Susan is a quiet speaker.

Սուսանըհանդարտէխոսում:

 • Susan speaks quietly.

ԼևոնՋավախյանըգերազանց (excellent) գրող (writer) է:

 • LevonJavakhyan is an excellent writer.

ԼևոնՋավախյանըգերազանցէգրում:

 • LevonJavakhyan writes excellently.

Նրանքաղմկոտ (noisy) երեխաներեն:

 • They are noisy kids.

Երեխաներըաղմկոտխաղումենբակում:

 • Kids are playing noisily in the yard.

Հասմիկըվատխոհարարէ:

 • Hasmik is a bad cook.

Հասմիկըվատէպատրաստում (cook):

 • Hasmik cooks badly.

 

 

Որքան կարող եք տարբեր տեսակի հարցեր տվեք տեքստի վերաբերյալ.

I study at the Middle School of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. I am a sixth-grade student. Every morning before classes we have a general morning training (Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք) in the Marble Hall (մարմարյա սրահում). We sing and dance in the Marble Hall. Our lessons begin at 9:20. We usually have 5 or six lessons every day. We have a long break (դասամիջոց) after the 4th lesson. At break time we go to the school canteen (ճաշարան) and eat something.

Ասհօտ Հովհաննիսյանի պատասխանը և իմ ուղղումները.

 1. Where do I study?
 2. What grade student am I?
 3. When do we have a general morning training?
 4. Where do we have a general morning training?
 5. What do we do in the Marble Hall?
 6. When do our lessons begin?
 7. How many lessons do we have every day?
 8. When do we have a long break?
 9. Where do we go at break time?
 10. What do we eat?

 

 

Սեպտեմբերի 26-ին Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի մեծ դահլիճը լի էր Երևանի և Հայաստանի այլ մարզերից ժամանած դպրոցների և համալսարանների ուսանողներով, մանկավարժական աշխատողներով. նշում էին լեզուների եվրոպական օրը:

20180926_150544_burst01 (1)

Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդոլոգիայի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանը բացման խոսքը սկսեց Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթեի այս իմաստուն պնդումով, որը նա ներկայացրեց չորս լեզվով. «Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. If a man doesn’t know a foreign language is ignorant of his own. Человек, который не знает чужих языков, не знает ничего о своем. Այն մարդը, ով չգիտի օտար լեզու, անտեղյակ է իր մայրենիից:»

Այո′, 21-րդ դարի շարժուն կյանքը շատ բան է փոխել ամբողջ աշխարհում: Միջմշակութային հարաբերությունները, միջազգային կրթական փոխանակումները, բարձր տեխնոլոգիաների արագ զարգացումները, համաշխարհային համընդհանուր համացանցի առկայությունը և եվրոպական երկրներում ներգաղթյալների հոսքի բարձր մակարդակը շատ բաներով են փոխել մեր կյանքը: Եվրոպան ավելի ու ավելի բազմալեզվային է դառնում: Նշված փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանի շատ դպրոցներում սկսել են երրորդ օտար լեզու դասավանդել: Մեր ապագա բազմալեզվային հասարակության ձևավորման առաջին քայլերն արվում են ինստիտուցիոնալ բազմալեզվային կրթության զարգացումով:

Պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանի ելույթին հաջորդեցին դպրոցականների և համալսարանի ուսանողների ներկայացումները՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներոն և ֆրանսերեն լեզուներով: Իսկ ես էլ ներկայացրեցի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցական բազմալեզու կայքը՝ https://mskh.am/ :

20180926_153204 (1)

 

20180926_154245_burst01

European Day of Languages

https://mskh.am/en/78084

On September 26 the big hall of the Faculty of Culture of Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan was full of school and university students, teachers and educators from Yerevan and different provinces of Armenia. The European Day of Languages was being celebrated. Professor Melanya Astvatsatryan, head of the chair of methodology of teaching foreign languages, began her opening speech with this wise statement by Johann Wolfgang von Goethe in four languages: “Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. If a man doesn’t know a foreign language is ignorant of his own. Человек, который не знает чужих языков, не знает ничего о своем. Այն մարդը, ով չգիտի օտար լեզու, անտեղյակ է իր մայրենիից:”

Yes, the mobile life of the 21st century has changed a lot in the whole world. Intercultural relationships, international educational exchanges, the rapid development of high technologies and the existence of the global network of the Internet, the high rate of immigration in the European countries have changed a lot in our lives. Europe is becoming more and more multilingual. In the result of these changes, many schools in Armenia have started to teach a third foreign language. The first steps of our future plurilingual society are made in the educational sphere by developing multilingual education.

Professor Melanya Grigoryan’’s speech was followed by the students’ performances in Armenian, Russian, German, French and English. I, myself, presented the multilingual website of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex.

Անգլերենում կան բայեր, որոնցից հետո մեկ այլ բայն օգտագործվում է ing վերջավորությամբ, որոնց ասում են՝ “Gerund”:

Gerund-ին նախորդող բայերն են՝ –

admit – ընդունել

She admitted taking private lessons. -Նա ընդունեց, որ մասնավոր դասեր է ստանում:

avoid – խուսափել

I always avoid meeting the school headmaster. – Ես միշտ խուսափում եմ հանդիպել դպրոցի տնօրենին:

deny – ժխտել

She denies using a dictionary while translating the text into Russian. – Նա ժխտում է, որ բառարան է օգտագործել տեքստը ռուսերեն թարգմանելիս:

enjoy – բավականություն ստանալ, դուր գալ

I enjoy reading detective stories. – Ես բավականություն եմ ստանում դետեկտիվ պատմվածքներ կարդալով:

fancy – imagine – երևակայել, պատկերացնել

I can’t even fancy jumping down from this hight. – ես նույնիսկ պատկերացնել չեմ կարող ցած թռչել այս բարձրությունից:

finish – վերջացնել

We finished working on the project. – Մենք վերջացրեցինք աշխատելը նախագծի վրա:

keep (on) – շարունակել մի բան անելը

He kept working on that book. – Նա շարունակեց աշխատել այդ գրքի վրա:

mind – դեմ լինել

I don’t mind opening the window. – Ես դեմ չեմ պատուհանը բացելուն:

postpone – հետաձգել

They postponed leaving Armenia. – Նրանք հետաձգեցին Հայաստանից մեկնելը:

risk – ռիսկի դիմել

If you keep on going to the casino you will risk losing all your money. – Եթե շարունակես կազինո գնալ, դու ռիսկի կդիմես կորցնելու քո ամբողջ գումարը:

suggest – առաջարկել

I suggest going to the country. – Առաջարկում եմ գնալ քաղաքից դուրս:

Կան բայեր, որոնցից հետո մեկ այլ բայը գործածվում է իր անորոշ ձևով “to” մասնիկի հետ:

Բայերի անորոշ ձևերին նախորդող բայերից են՝

afford – թույլ տալ (երբ մարդ ինքն իրեն է թույլ տալիս)

I can’t afford to go to the restaurant every day. Ես չեմ կարող ինքս ինձ թույլ տալ ռեստորան գնալ ամեն օր:

agree – համաձայնվել

I agree to go with you. – Ես համաձայն եմ գնալ քո հետ:

arrange – պայմանավորվել

We arranged to meet at 15:00. – մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել ժամը 15:00-ին:

decide – որոշել

They decided to stay at home because of rainy weather. – Նրանք որոշեցին տանը մնալ անձրևոտ եղանակի պատճառով:

fail – ձախողել մի բան անելը, չկարողանալ մի բան անել

They failed to meet at the station. – Նրանք չկարողացան հանդիպել կայարանում:

forget – մոռանալ

I forgot to do my homework. – Մառացա տնային աշխատանքն անել:

hope – հույս ունենալ

I hope to see you soon.- Հույս ունեմ շուտով հանդիպել քեզ:

learn – սովորել

I learned to use my smartphone without anyone’s help. Ես սովորեցի գործածել իմ սմարթֆոնը առանց որևէ մեկի օգնության:

manage – կարողանալ

We managed to get to the top of the mountain at 14:00.

offer –  առաջարկել

I offered to help that elderly woman. Ես առաջարկեցի օգնել այդ տարեց կնոջը:

planպլանավորել մի բան անել, որոշել

We planned to meet them at the railway station. Մենք որոշեցինք նրանց դիմավորել երկաթգծի կայարանում:

promise – խոստանալ

They promised to help us. Նրանք խոստացան օգնել մեզ:

refuse – հրաժարվել

She refused to join our group. Նա հրաժարվեց միանալ մեր խմբին:

threaten – սպառնալ

They threatened to sue us. Նրանք սպառնացին դատի տալ մեզ:

Կան բայեր, որոնցից հետո կարող է գործածվել և Gerund, և անորոշ ձևը՝ to մասնիկով: Այս դեպքում փոխվում են իմաստները:

remember – հիշել

remember doing something – հիշել նախկինում մի բան անելը

remember to do something – հիշել, որ մի բան պետք է անել

I remember swimming in this canal when I was a child. Հիշում եմ, որ լողանում էի այս ջրանցքում, երբ երեխա էի:

Remember to take an umbrella with you. Չմոռանաս հովանոցը վերցնել:

stop-դադարեցնել, կանգնեցնել

stop doing something – դադարեցնել մի բան անելը

stop to do something – մի բան անելը դադարեցնել, որպեսզի մի այլ բան անել

Stop working. It’s already lunchtime. Դադարեցրեք աշխատելը: Արդեն ճաշի ժամն է:

We stopped to have lunch. Մենք դադարեցրինք, որպեսզի ճաշենք:

regret – ափսոսալ, փոշմանել

regret doing something – փոշմանել նախկինում մի բան արածի համար

regret to do something – ափսոսանքով և չուզենալով մի բան անել

I regret leaving the party so early. – Փոշմանում եմ, որ այդքան վաղ դուրս եկա հավաքույթից:

I regret to tell you that you haven’ passed the exam. – Ափսոսանքով եմ ասում, որ դուք չեք հանձնել քննությունը:

Առաջադրանք

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երեխան դադարեցրեց լացելը, երբ տեսավ իր մորը:
 2. Ես առաջարկում եմ գնալ Արատես ուրբաթ օրը:
 3. Մենք որոշեցինք մնալ տանը, քանի որ հոգնած էինք:
 4. Նա միշտ խուսափում է նման սխալներ անելուց:
 5. Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման թանկարժեք հեռախոս գնել:
 6. Դուք կվերջացնեք աշխատելը նախագծի վրա մինչև հաջորդ ամիս:
 7. Ես դեմ չեմ դուռը բաց թողնելուն:
 8. Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ շաբաթ:
 9. Ես խոստացա չլքել Հայաստանը: (leave Armenia)
 10. Նա հույս ունի մի լավ աշխատանք գտնել:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի աշխատանքը

 • The baby stopped crying when he saw his mom.
 • I suggest going to Arates on Friday.

Offer բայը գործածվում է, երբ խոսողը օգնություն կամ մի այլ բան է առաջարկվում անել՝ ի օգուտ դիմացինի:  I offered to help him.

 • We decided to stay at home, as we were tired.
 • He always avoids making such
 • I can’t afford to buy such an expensive phone.
 • You’ll finish working on the project by next month.
 • I don’t mind opening the door.
 • We arranged to meet the next week.

The հոդը գործածվում է next week-ի հետ, եթե գլխավոր նախադասության բայը անցյալ ժամանակում է:

 • I promised not to leave Armenia.
 • He hopes to find a good job.

Իմ ուղղումները և բացատրությունները ուղարկելուց հետո Աստղիկ Խաչատրյանը այս նամակը ուղարկեց.

Good morning. I understood all my mistakes except the 4-th one. I know about using “such” in sentences, but can’t “these kind of” also be used there? And also, I will try to make a blog, but because of many sites being blocked in here, I think I won’t be able to do it. In that case is it okay not to make a blog?

Իմ պատասխանը նամակին

Dear Astghik, I like the learners who ask me questions to find out the truth. Thank you for the question. First of all, the word combination “these kind of questions” is not correct. You should have written “this kind of questions” or “these kinds of questions” because “this” modifies the noun “kind” and not the “questions”. If “this” is in singular form, “kind” should also be in singular form.
To avoid this kind of ambiguity and to be on the safe side, you’d better use “such” in such cases.
Good luck to you!
Երկրորդ հարցին հայերեն եմ պատասխանում, որպեսզի Լիլիթ Գասպարյանն էլ տեղյակ լինի: Ուսումնական բլոգ ունենալը պարտադիր է: Բլոգն է հավաստի դարձնում քո և քո ուսուցչի կատարած աշխատանքը: Քո ծնողները վճարել են հեռավար դասերի համար, իսկ ինձ էլ վարձատրում են իմ աշխատանքի համար: Եթե բլոգ չլինի, ինչպե՞ս կարող ենք ցույց տալ մեր աշխատանքները: Սա կարևոր հարց է: Խնդրում եմ պատճառաբանել, թե ինչու է անհնար բլոգ ստեղծելը: Սպասում եմ քո պատասխանին:

Ավետիս Տետեյանի աշխատանքը

 

Երեխան դադարեցրեց լացելը, երբ տեսավ իր մորը:

The child stopped crying when he saw his mother.

Երեխա – a child, երեխան – the child

Ես առաջարկում եմ գնալ Արատես ուրբաթ օրը:

I suggest going to Arates on Friday.

Շաբաթվա օրերը on նախդիրով են գործածվում:

Մենք որոշեցինք մնալ տանը, քանի որ հոգնած էինք:

We decided to stay at home because we were tired.

Նա միշտ խուսափում է նման սխալներ անելուց:

He always avoids making such mistakes.

Սխալ անել – make a mistake

Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման թանկարժեք հեռախոս գնել:

I can’t afford to buy such an expensive telephone.

Afford բայի հետ me չի գործածվում:

Դուք կվերջացնե՞ք աշխատելը նախագծի վրա մինչև հաջորդ ամիս:

Will you finish working on the project until next month?

Ես դեմ չեմ դուռը բաց թողնելուն:

I don’t mind leaving the door open.

Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ շաբաթ:

We arranged to meet the next weak.

Ես խոստացա չլքել Հայաստանը: (leave Armenia)

I promised not to leave Armenia.

Նա հույս ունի մի լավ աշխատանք գտնել:

He hopes to get a good job.

Գրիգոր Շաբոյանի պատասխանը և իմ ուղղումները

 • The baby stopped crying when he saw his mother.
 • I suggest going to Arates on Friday.
 • We decided to stay at home, as we were tired.
 • He always avoids making such mistakes.
 • I can’t afford to buy such an expensive phone.
 • You’ll finish working on the project next month.
 • I don’t mind opening the door.
 • We agreed to meet the next week.
 • I promised not to leave Armenia.
 • She hopes to find a good job.

 

Արաքսի Հովհաննիսյանի աշխատանքը

http://arakshov.blogspot.com/2018/10/english.html

 1. Քոլեջում սկսել եմ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար անգլերենի հատուկ կուրսը՝ շաբաթական 4 ժամով: Սկսել եմ մասնագիտական անգլերենի մոդուլ-ծրագրի կազմման աշխատանքը: Ինքս եմ գրում դասերի տեքստերը.
 2. Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբները:
 3. Կազմել եմ դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության նախագիծը և վարում եմ պարապմունքները շաբաթական 4 ժամով (երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին):
 4. Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. «Երբ պատժում ենք սովորողին, պատժում ենք նաև ինքներս մեզ»:
 5. Թարգմանական աշխատանք.

Read the rest of this entry »

Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբը 260 մասնակից է ունեցել:

դասարան Առաջադրանքը կազմել և կատարված աշխատանքները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 68
4-5-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 65
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 26
9-12-րդ դասարաններ Սիլվա Հարությունյան 104

Ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբը ունեցել է 192 մասնակից:

դասարան Առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան 50
4-5-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 73
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 66
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 3

Բոլոր առաջադրանքները ունեցել են հաղորդակցական բնույթ և կատարողից պահանջվել է ստեղծականություն:

Կատարված առաջադրանքների Excel ֆայլերը ուղարկվել են անգլերեն և ռուսերեն  դասավանդողներին, որպեսզի քննարկվեն սխալները:

Մարմնական պատիժը

 

Աշխարհի 100 երկրներում արգելված է մարմնական պատիժը հանրակրթական դպրոցներում:

1979 թվականին Շվեդիան առաջին երկիրն էր, որ արգելեց մարմնական պատիժը: Ռուսաստանում և նախկին Խորհրդային հանրապետություններում մարմնական պատիժը «ձևականորեն» արգելվել է 1917 թվականին և ըստ աշխատանքային օրենսգրքի, ուսուցչին ազատում են աշխատանքից, եթե նա ձեռք է բարձրացնում սովորողի վրա:

Մեծ Բրիտանիայում մարմնական պատիժը արգելվել է 1986 թվականին:

Ներկայումս տնտեսապես զարգացած երկրներից միայն Սինգապուրի դպրոցներում սովորող տղաների համար է մարմնական պատիժը օրինական:

Ֆինլանդիայում արգելվել է մարմնական պատիժը դպրոցներում 1914 թվականին, իսկ 1984 թվականից ծնողներին նույնպես արգելվում է ծեծելով պատժել իրենց երեխաներին: Այդուհանդերձ, ըստ Ֆինլանդիայում անցկացված 2010 թվականի հարցման՝ երկրի դպրոցականների մեծամասնությունը կողմ է, որպեսզի մարմնական պատիժ սահմանվի իրենց համար:

ԱՄՆ-ի 19, հիմնականում հարավային նահանգներում, մարմնական պատիժ են կիրառում հանրակրթական դպրոցներում:

1977 թվականին ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանը հաստատեց, որ մարմնական պատիժը հակասահմանադրական չէ և յուրաքանչյուր նահանգ ինքն է որոշում՝ կիրառե՞լ այն, թե՞ ո՛չ: Այդ օրենքը դեռևս ուժի մեջ է և մոտ 160000 աշակերտ իր մարմնի վրա զգում է այդ օրենքի ուժը: Օրինակ, Ալաբամա նահանգում հատուկ կարգով որոշված է, թե ինչ երկարություն և հաստություն պետք է ունենա երեխաներին ծեծելու ճիպոտը (24 դյույմ երկարություն, 3 դյույմ լայնություն և կես դյույմ հաստություն): Խփում են հիմնականում հետույքին: Մարմնական պատիժ են կիրառում նույնիսկ տարրական դպրոցում:

Իսկ ո՞ր դեպքերում է օգտագործվում մարմնական պատիժը: Օրինակ, Հյուսիսային Կարոլինայում երեխաներին թույլատրվում է ծեծել հետևյալ դեպքերում.

 • Երբ սովորողը կռվել է իր դասընկերոջ հետ:
 • Երբ սովորողը ուսճամփորդության ժամանակ ոգելից խմիչք է օգտագործել և հարբել է:
 • Երբ սովորողը դպրոցում հրավառություն է արել:

2013-2014 ուսումնական տարվա ընթացքում Հյուսիսային Կարոլինայում մարմնական պատիժների 63%-ը կիրառվել է կռվելու, ագրեսիվ պահվածք ցուցաբերելու, թույլերին նեղացնելու պատճառներով, իսկ 37%-ը՝ դպրոցական ավտոբուսի մեջ վատ վարքի, ուսուցչական անձնակազմի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, դասի ընթացքում բջջային հեռախոսներ օգտագործելու, անպարկեշտ բառեր (հայհոյանքներ) օգտագործելու համար:

Այնուամենայնիվ, բոլոր դպրոցներում վերջին տարիներին մարմնական պատժին դիմելու դեպքերը քչացել են: Եթե նախկինում՝ 70-ականներին, բոլոր սովորողների 4%-ին գոնե մեկ անգամ ծեծում էին, այժմ այդ տոկոսային թիվը դարձել է 0,4: Շատ դպրոցներ սկսել են արգելել մարմնական պատիժները: Մարմնական պատիժը պահպանվել է հիմնականում այն դպրոցներում, որոնք տեղակայված են համեմատաբար աղքատ համայնքներում:

 

Դպրոցից հեռացնելը

Ուշագրավ է Learning English  ամերիկյան ամսագրում հրապարակված Ջոն Քինգի հոդվածը՝ «How should schools deal with misbehaving students? – Ինչպե՞ս պետք է դպրոցները վարվեն վատ վարք ունեցող սովորողների հետ» վերնագրով:

Ջոն Քինգը գրում է, որ ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ միայն 2013-2014 ուստարվա ընթացքում մոտ 2,8 մլն ամերիկացի դպրոցականի առնվազն մեկ անգամ ասվել է, որ իրեն կհեռացնեն դպրոցից վատ վարքի համար: ԱՄՆ-ի հանրակրթական դպրոցներում մինչև 8 տարեկան դառնալը չի թույլատրվում վատ վարքի պատճառով նախակրթարանի և կրտսեր դպրոցի երեխային հեռացնել ուսումնական հաստատությունից: Իսկ ո՞ր դեպքերում են ԱՄՆ-ի դպրոցներում 8 տարեկանից բարձր երեխաներին հեռացնում ուսումնական հաստատությունից: Մանկավարժների մեծամասնությունը այն կարծիքին է, որ հեռացնել կարելի է միայն այն դեպքում, երբ սովորողը բռնություն է գործադրում մեկ այլ սովորողի կամ ուսուցչի նկատմամբ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ընդհանուր առմամբ անհեռանկարային է սովորողին դպրոցից հեռացնելը: Դպրոցներից հեռացվելով՝ երեխաները հայտնվում են փողոցում և կտրուկ մեծանում է դեռահասների կատարմամբ հանցագործությունների թիվը: Մյուս կողմից էլ՝ եթե ընդհանրապես չի կիրառվում դպրոցներից հեռացնելու պատիժը, մեծապես տուժում են այն սովորողները, ովքեր ուզում են սովորել և իրենց դասաժամին հատկացված ժամանակը վատնվում է կարգապահական հարցեր լուծելու վրա:

Մնացած այլ դեպքերում, երբ սովորողը բարձրաձայն խոսում և խանգարում է դասը, մի որևէ իր է նետում մեկ այլ սովորողի վրա, ուշանում է դասերից, անընդհատ քննարկումներ են ընթանում և պատժի առաջարկություններ են լինում, որոնք տարբերվում են դպրոցից դպրոց, նահանգից նահանգ, բայց մեծամասնության միակ ընդհանուր կարծիքն այն է, որ  սովորողը պետք է պատասխանատվություն կրի իր վատ վարքի համար:

Հոգեբանորեն հաստատված է, որ դեռահասները ավելի ականջալուր են իրենց հասակակիցների ընկերական խորհուրդ-հորդորներին, քան մեծահասակների բարոյական խրատներին: Միգուցե, սա է պատճառը, որ Նյու-Յորքի 40 դպրոցներում գործում է սովորողների վարքի լավացմանն ուղղված ծրագիրը, որում ընդգրկված են հոգեբաններ, փորձառու մանկավարժներ և նաև սովորողներ: Սովորողները հաճախ շատ ավելի լավ լուծումներ են առաջարկում, քանի որ ավելի լավ են ճանաչում իրենց ընկերների բնավորությունը, տարբեր հակումները:

 

Ավելի լավ է կանխարգելել վատ արարքը քան պատժելու ուղիներ փնտրել արդեն արածի համար

Արդյո՞ք արդյունավետ է տարբեր արարքների համար պատիժների տարբեր ձևեր մշակելը: Ծնողների և մանկավարժների մի մեծ խումբ էլ այն կարծիքին է, որ ավելի ճիշտ է կանխարգելել վատ վարքը՝ տեղին և ճիշտ ժամանակին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելով երեխային: Երեխաները, դեռահասները վատ արարք են ցուցաբերում հիմնականում այն դեպքերում, երբ անտեսվում է նրանց ուշադրության կենտրոնում լինելու պահանջը: Այս կարծիքին է, օրինակ, northsouthblonde.com կայքով բլոգերը: Ամեն անգամ, երբ մենք մի որևէ վատ արարքի դեպքում խոժոռ հայացքով գոռում ենք երեխայի վրա, մենք նրան հրահրում ենք նույնկերպ պատասխանել մեզ, հրահրում ենք ավելի վատ արարքների, որոնք անխուսափելիորեն կհետևեն՝ վաղ թե ուշ: Գոռալով, արգելելով մենք միայն կրակի վրա յուղ ենք լցնում: Ահա այդ բլոգերի մի քանի խորհուրդների համառոտ միտքը` ուղղված ծնողներին և կրտսեր դպրոցում դասավանդողներին.

 • Երեխայի վրա ձայնը բարձրացնելու փոխարեն մոտեցեք նրան և հանգիստ տոնով խոսեք նրա հետ: Այդ դեպքում նա իրեն կարևորված կզգա և կգիտակցի, որ հասկանում եք իրեն: Նույնն են անում նաև կրտսեր դպրոցի ուսուցիչները: Նրանք հանգիստ են մնում ցանկացած իրավիճակում և այդ հանգստությունը փոխանցվում է երեխային:
 • Երբ երեխան հանգստանա, հանգիստ և կարեկցող տոնով այնպիսի հարց եք տալիս, որը լսելով՝ երեխան կգիտակցի, որ դուք հասկանում եք իր այդ պահի զգացողությունները: Այդ ժամանակ նա նույն հանգիստ ձևով էլ կպատասխանի և կասի իր վատ վարքի իրական ու ճիշտ պատճառը. ‹‹Ես հոգնել եմ…, ուզում եմ ուրիշ բան անել…, ուզում եմ, որ խաղաս իմ հետ…, ես քաղցած եմ…, ուզում եմ…››: Ճիշտ հաղորդակցումը կայացավ ու կանխարգելվեց երեխայի էլ ավելի վատ արարքը:
 • Այդ պահին բավարարում եք երեխայի պահանջը, բայց և պայման եք դնում նրա առջև. ‹‹հավաքիր խաղալիքներդ և ես դրանք կպահեմ…, կթույլատրեմ համակարգիչով շարունակել քո խաղը այս կամ այն բանը անելուց հետո…, ››
 • Մի որևէ բան անելը արգելելու փոխարեն ասեք ձեր երեխային, թե ինչ է թույլատրվում անել: Օրինակ, ‹‹չտեսնեմ քո խալաքնիրը հյուրասենյակում››-ի փոխարեն ասեք. ‹‹կարող ես քո խաղալիքներով խաղալ ննջասենյակում››:
 • Գովեք դրական վարքագիծը: Երբ տեսնում եք, որ ձեր երեխան մի լավ բան է արել, ցույց տվեք, թե որքան ուրախ և երջանիկ եք դրա համար: Նա անպայման կուզենա, որ դուք միշտ այդպիսին լինեք իր դրական վարքի շնորհիվ:

 

Միացյալ նահանգները մեծ երկիր է և այնտեղ, անշուշտ, կան առաջադեմ մանկավարժությամբ դպրոցներ իրենց մանկավարժներով: Այս առումով հետաքրքիր է  չորս երեխայի մայր և ուսուցիչ Ստեֆանի Բըրն-Բիանկարդիի (Stephanie Byrne-Biancardi)         կենսափորձը` երեխաների նկատմամբ ընդհանրապես որևէ տեսակի պատիժ չկիրառելու վերաբերյալ: Նա նույնպես հարցի լուծումը տեսնում է երեխաների կարգապահությունը բարձրացնող աշխատանքի կիրառմամբ:

Նույն կարծիքին է նաև Ինդիանայի համալսարանի դպրոցական վարչարարության գծով դոկտորանտ Գրեգ Բրաունը: Մարդու բազմակողմանի դաստիարակությանը վերաբերող սոցիալական Quora կայքում 2018-ի փետրվարին նա մի գրառում է կատարել՝ պատասխանելով ‹‹What are the best punishment methods in schools?Որո՞նք են պատժի լավագույն մեթոդները դպրոցում›› հարցին: Նա գրում է, որ լավագույն մեթոդն այն է, երբ կարգապահություն ենք սերմանում մեր աշխատանքով և վերանում է պատժելու կարիքը: Բարձր դասարաններում, քոլեջում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կարգապահությունը դառնում է անձի ներքին վերահսկողական պահանջը, երբ անձը սկսում է անտեսել այն ամենը ինչը խանգարում է իր սիրելի զբաղմունքը դարձած ուսումնական առարկայի ուսումնասիրմանը: Պատահական չէ, որ ռուսերենում, անգլերենում և այլ եվրոպական լեզուներում ‹‹дисциплина-discipline›› բառը, բացի ‹‹կարգապահություն›› իմաստից, ունի նաև ‹‹ուսումնական առարկա›› նշանակությունը: Ընտրվող ու սիրվող ուսումնական առարկան և դրանից բխող ներքին կարգապահությունը դրական երևույթներ են, իսկ պատիժը՝ բացասական: Պատժի կարիք է առաջանում, երբ ուսումնական հաստատությունում կրթության կազմակերպման գործում և ուսուցիչների աշխատանքում թերացումներ են եղել: Այլ կերպ ասած՝ կրթության ճիշտ կազմակերպման և ուսուցիչների ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ նվազագույնի է հասցվում պատժի անհրաժեշտությունը: Պատժին դիմելու անհրաժեշտությունը հասունանում է, երբ դասավանդողը ճիշտ չի պլանավորում իր աշխատանքը, երբ նա չի կարողանում ներգրավել բոլոր սովորողներին ուսումնական պարապմունքի մեջ՝ ըստ յուրաքանչյուր սովորողի ընդունակությունների ու կարողությունների, երբ ներգրավվում են փոքրամասնություն կազմող  ամենաընդունակները, իսկ մնացածներն էլ ստիպված են լինում իրենք իրենց զբաղեցնելու ճանապարհներ փնտրել, կամ էլ՝ ստիպողաբար անում են այն, ինչը չեն սիրում անել: Իսկ որոշ ժամանակ հետո գալիս է դասավանդողի և սովորողների մեծամասնության փրկության զանգը՝ դասի ավարտը:

Այնուամենայնիվ, երբ պատժի կարիք է լինում, պետք է պատժել սովորողին՝ որքան հնարավոր է պահպանելով նրա արժանապատվությունը: Կարգապահական կանոններն էլ պետք է հաշվի առնեն սովորողի արժանապատվությունը:

Պատժին և դաստիարակությանը վերաբերող իր ընդհանրական մտքերին Գրեգ Բրաունը ավելացնում է նաև մի օրինակ, որն իրենց այլընտրանքային դպրոցի աշխատելաոճին է վերաբերում: Նա գրում է, որ իրենց դպրոցի սովորողները հիմնականում այլ դպրոցներից հեռացված պատանիներն են, ովքեր չեն ուզեցել ենթարկվել իրենց դպրոցներում հաստատված կարգ ու կանոնին և ովքեր չեն ուզեցել սովորել այն, ինչը պարտադրվում էր սովորել: Այլընտրանքային այս նոր դպրոցում պատասխանատվությունը դրվում է սովորողների ուսերին, քանի որ այստեղ հաճախելը կամավոր հիմունքներով է: Նրանք արդեն հեռացված են այլ դպրոցներից և կարող են տանը մնալ: Յուրաքանչյուր սովորող իր հետ բերում է ծնողների հետ համաձայնեցված այդ օրվա ուսումնական պլանը, որտեղ նշվում է այդ օրվա դասաժամերի քանակը, ուսումնական առարկան և ցանկալի մակարդակը ըստ իր կարողությունների: Եթե սովորողի այդ օրվա ուսպլանը նախատեսում է միայն ուսճամփորդություն, ապա նա միանում է այն խմբին, որն այդ օրը գնալու է ուսճամփորդության: Այդպիսով ամեն օր սովորողն է պատասխանատու իր գործունեության համար, կարգ չի խախտվում և պատժի կարիք էլ չի լինում նույնիսկ ամենաանկարգապահ և ըմբոստ երեխաների դեպքում:

 

Պարգևատրությունն ընդդեմ պատժի  

 

Գայանան պետություն է Հարավային Ամերիկայում, որի կրթության նախարարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում երկրի դպրոցներում գործող ‹‹պարգևատրություն և պատիժ›› ծրագրին: Երկրի մանկավարժների համար վերլուծության չընդհատվող գործընթաց է ‹‹Պարգևատրումը ընդդեմ պատժի›› ծրագիրը: Ծրագիրն ուսուցիչների ձեռքին մի լծակ է, որից նրանք օգտվում են, երբ գործ ունեն ուսումնական գործընթացը խանգարող կամ էլ ուսումնատենչ աշակերտների հետ: Նախքան այդ լծակները գործադրելը նրանք պետք է ուսումնասիրեն այդ երկու լծակների դրական և բացասական կողմերը:

Պարգևատրման դրական կողմերը

Ուսուցիչները միշտ էլ ուզում են դրական մթնոլորտ ստեղծել դասարանում, իսկ դրական մթնոլորտ ստեղծելու ճանապարհը սովորողներին պարգևատրումներով դրդելն է, որպեսզի նրանք ավելի լավ սովորեն: Օրինակ, առաջադրանքը ժամանակից շուտ վերջացնելու համար սովորողը համեղ ուտեստով է պարգևատրվում, կամ էլ հանգստի լրացուցիչ ժամանակ է տրվում: Պարգևատրումները լավ են ազդում և դրանք ստացողների, և չստացողների վրա: Առաջինները ոգևորվում են, իսկ վերջինների մոտ պարգևատրում ստանալու ձգտում է առաջանում:

Պատժի դրական կողմերը

Մանկավարժները բավականին հաճախ ընտրում են պատժի լծակը, երբ սովորողները խախտում են կանոնակարգը: Ուստարվա սկզբին նրանք ծանոթացնում են սովորողներին պատժացանկի բոլոր կետերին, որտեղ գրված է, թե ինչ պատժի են արժանանալու այս կամ այն կանոնը խախտելու դեպքում: Պատիժները որոշ ժամանակով սովորողներին զրկում են այն բաներից, որոնք հաճելի են իրենց: Օրինակ, կանոնազանց սովորողին կարող է թույլ չտան դասամիջոցից օգտվել, կամ էլ դասերից հետո նրան պահում են դպրոցում: Այս պատիժներից խուսափելու համար սովորողը չի ուզում այլևս որևէ կանոն խախտի:

Պարգևատրման բացասական կողմերը

Պարգևատրումը սկսում է հակամանկավարժական լինել, երբ սովորողի սովորելու շարժառիթը միայն պարգևատրությունն է դառնում, իսկ որոշ սովորողների համար էլ ուսուցչին գոհացնելն իրենց գլխավոր նպատակն է դառնում:

Պատժի բացասական կողմերը

Պատժի նկատմամբ վախը կարող է սովորողին զրկել նախաձեռնողականությունից, ստեղծականությունից: Սովորողի համար առանցքային է դառնում միայն պատժից խուսափելու գործելակերպը: Նա բավարարվում է աննկատ մնալով:

 

Ամփոփիչ խոսք՝ ուղղված կրթական բոլոր աստիճաններում զբաղված մանկավարժական աշխատողներին

Անհիմն և անհույս է փնտրել ու գտնել մի որևէ երկրի հանրակրթական համակարգում  կիրառվող պատժի ձևեր, որոնք կարող են ընդունելի համարվել մի այլ երկրում: Ժողովուրդները, ազգային ավանդույթները, առանձին անհատներն այնքան տարբեր են: Օրինակ՝ մեծահարուստների ծառայողական մեծ անձնակազմով էլիտար դպրոցներում միջավայրի մաքրության աշխատանքը կարող է պատիժ համարվել, բայց մեր սովորական հանրակրթական դպրոցների սովորողների համար՝ պարտականություն, իսկ որոշ երեխաների համար՝ նույնիսկ հաճելի: Դարեր շարունակ մարմնական պատիժ է կիրառվել աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, բայց դրանց իրագործման ձևերը տարբերվել են երկրից երկիր, դպրոցից դպրոց և նույնիսկ՝ ուսուցչից ուսուցիչ: Օրինակ՝ որքան որ նվաստացնող են եղել ճապոնական դպրոցի պատժամիջոցները, նույքան էլ ցավոտ՝ եվրոպական դպրոցի ճիպոտահարումները:  Միանշանակ չի էլ կարելի պնդել, որ այդ մարմնական պատիժները միայն բացասական ազդեցություն են ունեցել մարդկության զարգացման վրա: Մեծ Բրիտանիայում դարեր շարունակ՝ մինչև 1986 թվականը, ճիպոտահարել են երեխաներին, բայց Անգլիան է մարդկության պատմության ընթացքում ամենակարևոր հայտնագործությունների բնօրրանը և առաջինն այնտեղ է իրականացվել արդյունաբերական հեղաշրջումը: Այժմ արդեն տարբեր երկրներում աստիճանաբար քչանում են դպրոցից հեռացնելու դեպքերը, քանի որ բոլոր երկրներում էլ սկսել են գիտակցել, որ դպրոցից հեռացված դեռահասը այնքան հեշտությամբ է տրվում տարբեր հանցագործություններ անելու գայթակղությանը: Այդուհանդերձ, դրա առնվազն մի դեպք այնքան արգասաբեր է եղել տեխնիկայի առաջընթացի համար: Խոսքս Թոմաս Ալվա Էդիսոնի մասին է, երբ նրան վատ առաջադիմության համար 8 տարեկանում հեռացրեցին դպրոցից և նա հետագայում աշխարհահռչակ գյուտարար դարձավ: Հետագայում նա արժանիորեն դարձավ նաև ամերիկացի հանրահայտ մանկավարժ-հրապարակախոս Քեն Ռոբինսոնի ‹‹Ինչպես է դպրոցը սպանում երեխայի ստեղծականությունը›› դիտարկման ամենափայլուն օրինակը:

Այժմ արդեն 21-րդ դարն է և ուսուցիչն այլևս գիտելիքի միակ աղբյուրը չէ միջին դպրոցի ավագ դասարաններում և ավագ դպրոցում: Ուսման մեջ շատ ավելի մեծ հաջողություններ են ունենում այն սովորողները, ովքեր համացանցի միջոցով ինքնակրթությամբ են զբաղվում և ժամանակակից առումով շատ ավելի լավ ուսուցիչ է համարվում նա, ով իր սովորողների հետ մենթորական աշխատանք է տանում, սովորեցնում է սովորել, ինքնակրթության է մղում նրանց: Ժամանակակից դպրոցի ամենակարևոր առաքելությունը դարձել է սովորող անհատի ձևավորումը, որը հիմնված է մարդկային ճիշտ փոխհարաբերությունների վրա:

Ըստ ամերիկացի հոգեբան Աբրահամ Մասլոուի ‹‹A Theory of Human Motivation-մարդկային պատճառաբանության(շարժառիթների) տեսության››, յուրաքանչյուր անձ ներդաշնակ և հավասարակշռված հոգեվիճակում է ապրում, եթե իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, յուրաքանչյուր տարիքային խմբում բավարարվում են իր մարդկային պահանջմունքները: Մարդը (մեր դեպքում՝ սովորողը ) սկսում է տարբեր սահմանված կանոններ խախտել, երբ նրա պահանջմունքները հաշվի չեն առնվում:

 

500px-Maslow's_Hierarchy-hy.svg

Ինչու՞ են այդքան սիրված ու գնահատված մեր դպրոց-պարտեզները և երեխային պատժելու կարիք էլ չի լինում: Պատասխանն այն է, որ այստեղ լիովին բավարարվում են երեխայի տարիքին բնորոշ մարդկային պահանջմունքները.

 • ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները. հենց ընդարձակ խաղասենյակ-դասասենյակի մի անկյունում հասանելի ջրի ծորակն է և իրենց լեզվով ասած՝ պետքարանը: Երեխան և սնունդ է ընդունում և խաղում է, իսկ նախակրթարանի սաները նաև քնում են:
 • անվտանգության պահանջմունքը. Երկաթյա սուր անկյուններով մահճակալների փոխարեն փափուկ ու հաստ ներքնակներ են, որոնք դրված են հատակին և որևէ վտանգ չկա նույնիսկ երկու տարեկանի համար: Լողավազանների առկայությունը և լողուսուցումը ամրապնդում է առողջությունը և երեխայի հետագա կյանքն անվտանգ դարձնելու առաջին քայլերն է ապահովում:
 • սիրո և պատկանելիության պահանջմունքը.  Երեխան ընդհանուր պարապմունքի ոգով, դասվարների ու դաստիարակների անմիջականությամբ ընտանեկան սիրո ջերմություն է զգում վաղ առավոտյան, երբ դպրոց-պարտեզ է ոտք դնում: Այդ սերը պահպանվում է նաև ուսումնական պարապմունքների ընթացքում: Ոչ ոք չի գոռում երեխայի վրա այն բանի համար, որ տառերը ծուռ է գրել իր տետրում: Համակարգչային մուտքագրումը համահարթեցրել է ամեն ինչ:

Մարդկային պահանջմունքների բուրգի վերին շերտերը ավելի համապատասխան են միջին և ավագ դպրոցների սովորողների պահանջմունքներին՝ ներառելով նաև ստորին շերտերը:

Պահանջմունքների բավարարումը միջին և ավագ դպրոցներում.

 • Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ. սովորողներին չի բավարարում սննդի կազմակերպումը, որի հետևանքով մեծ դասամիջոցին հարյուրավոր սովորողներ վազում են դեպի մոտակա խանութները և երբեմն ուշացած են ներկայանում հինգերորդ դասաժամին և անարդարացի պատժի կարիք է զգացվում: Լավ է, որ հասանելի ջրի ծորակներ կան առաջին հարկում:
 • Անվտանգության պահանջմունքը. Մայր դպրոցը մի նոր անուն է ստացել՝ ‹‹Խառնարան››: Ուրբաթօրյա համերգներին, ստուգատեսային հավաքներին կրթահամալիրում սովորող բոլոր տարիքային խմբերի երեխաները Մարմարյա սրահում սկսում են ճանաչել իրար դրական հույզերով՝ միասին երգելով, պարելով, իսկ Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողները միասին են անցկացնում առավոտյան ընդհանուր պարապմունքները: Այս պահանջմունքի բավարարման համար դրական ազդեցություն ունի սովորողներին  հատկացվող պահարանները անձնական իրերի համար: Կրթահամալիրում գործող տարաբնույթ սպորտային ակումբները (ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի, հեծանվային, նետաձգության, հրաձգային, մարմնամարզության, տրիաթլոնի) նպաստում են սովորողների առողջության ամրապնդմանը, օրը ավելի հագեցած դարձնելուն, ինչը էապես նվազեցնում է կանոնազանցությունը և պատժի կիրառման կարիքը:

Այնուամենայնիվ, ռիսկային են 6-րդ և 10-րդ դասարանները, որտեղ ամենաշատն են նորեկներ լինում և նոր միջանձնային հարաբերություններ են սկսվում: Հնարավոր հակադրությունները մեղմելու, հանդուրժողականություն սերմանելու գործում մեծ է կազմակերպիչների և դասավանդողների դերը:

Այս տարիքային խմբում հասունանում է նաև մարդու աշխատանքի պահանջմունքը: Կրթահամալիրի միջավայրի բարեկարգման, կանաչ գոտիները խնամելու շատ աշխատանք կա: Այնուամենայնիվ, այս հասունացող պահանջմունքին խանգարում է 12-ամյա պարտադիր կրթության օրենքը: Սովորողներ կան, ում համար (ընտանիքների համար նույնպես) աշխատելն ավելի նպատակահարմար և օգտակար կլիներ, քան 17-18 տարեկանում աննպատակ դասերին նստել, խանգարել ուսումնական գործընթացը և անարդարացի պատժի արժանանալ: Պատժի ամենակարևոր պայմանը դրա արդարացիությունն է:

 • Սիրո և պատկանելիության պահանջմունքը.  Սիրո և ամուր ընկերական հարաբերությունների ստեղծմանը դրականորեն են նպաստում հաճախակի կազմակերպվող եռօրյա ուսճամփորդությունները: Հեռավար ուսուցման կազմակերպմամբ սովորողը հնարավորություն է ունենում չկտրվել և՛ իր ընտանիքից, և՛ ուսումից, երբ ընտանիքը որոշ ժամանակով հարկադրված է լինում ապրել մեկ այլ երկրում:
 • Պատվի (հարգանքի) և ինքնաիրականացման պահանջմունքները. Մարդու պահանջմունքների բուրգի ամենավերին երկու շերտերը միացրեցի, որովհետև դրանք այնքան շատ են փոխկապակցված՝ հատկապես Ավագ դպրոցում: Սովորողն ինքն է կազմում իր անհատական ուսումնական պլանը, ինչը նպաստում է մասնագիտական կողմնորոշմանը: Ընտրությամբ ուսումնական առարկաների, ակումբների ընտրությունը թույլ է տալիս ուսումնառությանը հատկացված ժամանակի մեծ մասը սիրով օգտագործել, ինչը մեծացնում է ինքնավստահությունը, հարգված լինելու հնարավորությունը, սեփական անձի կարևորության գիտակցումը: Այսուհանդերձ, երբ դասավանդողը սկսում է աշխատել միայն ամենաընդունակների և ամենաաշխատասերների հետ. երբ հաշվի չեն առնվում յուրաքանչյուր սովորողի նյութն ընկալելու արագությունը, մտավոր կարողությունները. երբ անհատականացված չեն առաջադրանքները. երբ հանդուրժվում է անհատական համակարգչով դպրոց չգալը, ամեն ինչ հակադարձվում է: Այս ամենը անտեսած դասավանդողը սկսում է ինքնակամ պատիժների դիմել, ինչը խաթարում է և՛ դասավանդողի, և՛ սովորողի սիրո, հարգանքի պահանջմունքների, ինչպես նաև բուրգի ամենավերին շերտի՝ ինքնաիրականացման պահանջմունքի բավարարումը:

 

Օգտագործված աղբյուրներ              

 

John King – How should students deal with misbehaving students?

northsouthblonde.com – Ten ways to discipline your child without yelling

Blogger Calley – www.backtocalley.com -20 Creative discipline & punishment ideas

Erin Kurt – www.lifehack.org/articles/featured- 8 Reasons why children misbehave with solutions

Ministry of Education, Guyana- Rewards and Punishments

Greg Brown – What are the best punishment methods in schools?


Stephanie Byrne-Biancardi – lifehacker.com – Six tips on disciplining children from an experienced teacher

https://en.wikipedia.org/wiki/School_corporal_punishment

Elizabeth T. Gershoff and Sarah A. Font – Corporal Punishment in US public Schools

Laws on Corporal Punishment Around the World

Խրախուսանք և պատիժ

-Hello, Gohar.

-Hello, Anahit.

-How are you?

-Fine thank you, and you?

-I am fine too.

-Where are you from?

-I am from Yerevan, and you?

-I am from Yerevan too. Which is your district in Yerevan? District-քաղաքի շրջան

-I live in the South-West district of Yerevan.

-And I live in the North-East of Yerevan, in Avan.

-Gohar, do you work or study?

-I study at the College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. My specialty is “Organization of Tourism”. I am going to be a guide. I will show the places of interest of Armenia to the tourists who will visit our country.

-What languages do you know?

-My native language is Armenian and I am learning Russian and English. Anahit, are you learning any foreign language?

-I am learning Russian and English too. Gohar, are you married?

-No, I am not married, I am single. Anahit, why are you learning Russian and English?

-I am learning Russian and English because I am going to work in an international office.

-Yes, knowing foreign languages is very important now.

 

 

 1. Shopping for the first time. Առաջին անգամ ենք գնումներ անում: ()Օրինակ. “Good afternoon, ma’am.” (Բարև ձեզ, տիկին:)“Good afternoon.”“I want this drawing album. How much is it?” (Ես այս նկարչական ալբոմն եմ ուզում: Ի՞նչ արժե այն:)“It is $2.” (2 դոլար:)“Here is $5.” (Ահա 5 դոլար:)“Here is the drawing album and $3 change.” (Ահա նկարչական ալբոմը և մնացորդը՝ 3 դոլար:)“Thanks.” (Շնորհակալություն:)“You are welcome.” (Խնդրեմ🙂Գրված օրինակին հետևելով գնեք՝ (3 միավոր)
 2. մեկ կապույտ գրիչ

…..

 1. մեկ ռետին

…..

 1. մեկ տետր

….

 1. Երբ ինչոր մեկը փռշտում է, հայերն ասում են՝. «Առողջություն››, իսկ անգլերեն ասում են՝ ‹‹ God bless you!», իսկ դրա պատասխանը՝ «Շնորհակալություն: Thank you»: Երբ ինչոր մեկը անզգուշորեն տրորել է ձեր ոտքը, ասում է. «Ներողություն: I am sorry կամ պարզապես՝ Sorry», իսկ դրա պատասխանը՝ «Ոչինչ – Never mind»: Երբ ինչոր մեկը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, կան տարբեր տիպի պատասխաններ՝ «You are welcome , եթե մի բաժակ ջուր, մատիտ կամ էլ գրիչ ես տվել, – Not at all. Don’t mention it. It’s a pleasure to help you, եթե օգնել ես նրան ավելի կարևոր բանում»:Արագ կողմնորոշվեք, թե ինչ եք ասելու և ինչ պատասխան եք ստանալու այս իրավիճակներում. (3 միավոր)
 2. I am sorry for knocking off your cell phone.
 3. Thank you for helping me to open my blog.
 4. Your friend sneezed.
 5. Thank you for lending me your pen.
 6. Պատասխանեք այս հարցերին. (4 միավոր)
 7. a) Have you got brothers and sisters? Are they older or younger than you? Do you often argue (վիճել) with them?
 8. b) What do you do in your free time? What is your hobby?
 9. c) Where do you live? Can you write your address in English?

 

 

Սովորում ենք հարցեր տալու ձևերը ներկա ժամանակաձևում.

Օրինակներ.

We go to school in the mornings. He goes to school in the mornings.

Ընդհանուր հարց.

Do we go to school in the mornings? Does he go to school in the mornings?

Հատուկ հարցեր

Who goes to school in the mornings?

What do we do in the mornings?  What does he do in the mornings?

Where do we go in the mornings? Where does he go in the mornings?

When do we go to school?  When does he go to school?

 

Այլընտրանքային հարցեր.

 

Do we go to school in the mornings or in the evenings?

Does he go to school in the mornings or in the afternoons?

 

Հետևելով օրինակին՝ կազմեք այս նախադասություններին տրվող հարցերը.

 

We play football on Sundays.

She goes to her music lessons on Saturdays.

 

The High School students of the “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex and also the students of senior classes from the villages of Karaglukh, Taratumb, Aghnjadzor, Goghtanik, Hermon and Yeghegis came to Arates Schooling Center on September 14 to take part in the military sports camp.

dscn9882

The participants have been divided into platoons and are living on field conditions on a special routine: getting up, performing spiritual songs, having meals, jogging along the Yeghegis George, sports trainings: archery, shooting, fencing. Performing military songs and the national anthem is also included in the routine of the day.  Reserve Lieutenant Colonel Armen Davtyan also conducts row trainings.

dscn99091dscn9839

dscn97861

Deputy Minister of Territorial Administration and Development of RA Davit Gevorgyan, Deputy Minister of Defence Gabriel Balayan, representative of the Ministry of SE Arthur Karapetyan, the head of enlarged Yeghegus community Arthur Stepanyan, head of the Department of Education of Vayots Dzor Arpiar Ghazaryan, directors of schools have come to Arates to see the camp conditions and discuss some issues of future collaboration. The importance and advantages of the camp were discussed during the meeting. The socializing role of the camp for teenagers was especially highlighted so that they can be ready for their future army life. The guests were shown the participants’ readiness for row training. Then, Ashot Bleyan, the Director of “Mkhitar Sebastatsi Educomplex”, and the guests walked around the territory of the schooling center. He told the guests about improvement and restoration works done in the territory and the works still to be done. The houses are already ready to receive guests and camp participants. The Educomplex director especially highlighted the importance of having a military sports base in the area where the camp participants will be able to shoot and overcome obstacles. Mr. Bleyan also showed the territories intended for arts, observatory, laboratories and for other educational programs. Painting easels, placed in the arts area, are ready to meet the learners. The guests had brought a professional telescope for the observatory and a globe for Geography trainings.

 

Written by Arusyak Hokhikyan

The English translation by Yura Ganjalyan

Photos by Smbat Petrosyan

Ընտրեք առաջադրանքների համապատասխան մակարդակը և սկսեք կատարել դրանք:

2-3-րդ դասարաններ (Լիանա Ասատրյան)

4-5-րդ դասարաններ (Լիանա Ասատրյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Սիլվա Հարությունյան)

Նախագծի նպատակային հիմնավորումը

Տարեց տարի ավելանում են մեր կրթահամալիրի միջազգային կրթական փոխանակումները, բացվում են նոր միջազգային հանրակրթական կամուրջներ և անգլերենի իմացությունը մեծապես օգնում է իրականացնելու կրթահամալիրի միջազգային նախագծերը, ուսումնասիրելու այլոց մանկավարժական փորձը, ինչպես նաև՝ բարելավում է անգլերեն մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողությունները:

Դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության դասընթացի բովանդակային ուղղությունները. 

 1. Անգլերեն հաղորդակցվելու կարողության զարգացմանը նպաստող պարապմունքներ
 2. Մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողությանը նպաստող պարապմունքներ

Նախագծի տևողությունը և պարապմունքներին հատկացվող ժամերը 

2018-2019 ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր երկուշաբթի և հինգշաբթի ժամը 15:00-16:30

Հայտագրված մասնակիցների ցուցակը

 1. Սոնա Փափազյան – Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
 2. Տաթև Աբրահամյան – Միջին դպրոց
 3. Դիանա Նազարյան – Միջին դպրոց
 4. Սոֆյա Այվազյան – Ավագ դպրոց
 5. Հասմիկ Նալբանդյան – Ավագ դպրոց
 6. Մանիկ Պողոսյան – Քոլեջ
 7. Գայանե Թերզյան – Քոլեջ

 

Ա մակարդակ

Այս առաջադրանքը այն սովորողների համար է, ովքեր անգլերենից միշտ ստացել են 7 և ավելի ցածր գնահատականներ

Սովորում ենք հարցեր տալու ձևերը ներկա ժամանակաձևում.

Օրինակներ.

We go to school in the mornings. He goes to school in the mornings.

Ընդհանուր հարց.

Do we go to school in the mornings? Does he go to school in the mornings?

Հատուկ հարցեր

Who goes to school in the mornings?

What do we do in the mornings?  What does he do in the mornings?

Where do we go in the mornings? Where does he go in the mornings?

When do we go to school?  When does he go to school?

Այլընտրանքային հարցեր.

Do we go to school in the mornings or in the evenings?  Does he go to school in the mornings or in the afternoons?

Հետևելով օրինակին՝ կազմեք այս նախադասություններին տրվող հարցերը.

 1. We play football on Sundays.
 2. She goes to her music lessons on Saturdays.

 

Բ մակարդակ

Այս առաջադրանքը այն սովորողների համար է, ովքեր անգլերենից միշտ ստացել են 8 և ավելի բարձր գնահատականներ:

 

 1. Explain the meanings of these words without using them in your sentences.

For example, optimistic – a person who always thinks good things will happen.

 

absent-minded

sociable

modest

stubborn

emotional

generous

tight-fisted

selfish

 1. Imagine as if you were a philosopher, and make up your own sayings by continuing the following beginnings:

Պատկերացրեք, որ դուք փիլիսոփա եք և գրեք ձեր մտքերը՝ շարունակելով տրված սկիզբները:

Life is ….

Religion is …

 

Being young is …

Being old is ….

Happiness is ….

Art is ….

 • Paraphrase these sentences by using other words and word combinations leaving the meaning of the sentence the same. For example: Don’t give up! Go on standing for your own point of view. – Do not stop struggling. Continue protecting your own ideas. Կարող եք հետևյալ նախադասությունների նույն մտքերը արտահայտել այլ բառերով:
 1. He suggested going to the restaurant. (այստեղ կարող եք ուղիղ խոսքով նույն իմաստն արտահայտել)
 2. On entering the room he switched on the lights.
 3. Give me a hand. I can’t do it all by myself.
 4. He is fond of watching football on TV.

 

Հովհաննիսյան Արաքսիի պատասխանը և իմ ուղղումները

http://arakshov.blogspot.com/2018/09/english-2.html

Dear Araksi, I am pleased with your answer. Your English language competency is excellent. However, I’d like to draw your attention to two things:

 1. When you are asked to paraphrase the sentence “He suggested going to the restaurant”, the best way of doing it is this: he said, “Let’s go to the restaurant”.
 2. On entering the room he switched on the lights.

Right after he had entered the room he turned on the lights.

It will be very pleasant for me to work with you. As far as the level of your knowledge is so high, I will give you another interesting task. Please wait until tomorrow.

P.S. Publish your two answers on your blog.

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը և իմ ուղղումները. կատարել է A մակարդակը.

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

I have been learning English for nine years.

I can assess my level of English 7 out of 10 points.

In the process of learning English, the tenses are difficult for me.

I have read an adapted book in English. It is Daniel Defoe’s Robinson Crusoe.

Ավետիս, ես հարցը «ներկա շարունակական-Present Continuous» ժամանակաձևով էի տվել, որովհետև ակնկալում էի, որ դու ժամանակավորապես այլ վայրում ես ապրում, բայց դու պատասխանել ես, որ ապրում ես Հայաստանում և գործածել ես «Present Continuous»: Այդ ժամանակաձևով նշվում է ժամանակավոր ապրելու վայրը: Մշտականը նշվում է «Simple Present»-ով՝ I live in Armenia.

I have got an educational blog. I am a new blogger and it is a new experience for me.

 

 

Ա մակարդակ

 

We play football on Sundays.

She goes to her music lessons on Saturdays.

 

Ընդհանուր հարց

Do we play football on Sundays?

Does she go to her music lessons on Saturdays?

 

Հատուկ հարցեր

Who plays football on Sundays?

What do we do on Sundays?

When do we play football?

Who goes to music lessons on Saturdays?

What does she do on Saturdays?

Where does she go to on Saturday?

When does she go to her music lessons?

 

Այլընտրանքային հարցեր

Do we play football on Sundays, or Saturdays?

Does she go to her music lessons on Saturdays or Sundays?

 

Սիրելի սովորողներ, ընտրեք համապատասխան մակարդակը և սկսեք կատարել 2018-2019 ուստարվա ռուսերենի առաջին ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Անահիտ Նաղդալյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Մարիամ Քալանթարյան)

6-8-րդ դասարաններ (Ժաննա Հակոբյան)

9-12-րդ դասարաններ (Ժաննա Հակոբյան) 

The English translation from Armenian by Yura Ganjalyan

 

Arates-08.09-1

A schooling center has opened in Arates, VayotsDzor province in Armenia, with a solemn opening ceremony at the initiative of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex.

The Schooling Center will provide students and teachers with not only camping accommodations in the vicinity of nature, but it will also help to make a close contact with the historical-cultural heritage.

There, we can see Arates Monastery (10-13th centuries), Holy Zion (10th century), ST.Mary (11th century), cross-stones of the 10-16th centuries and many other historical values.

Arates-08.09-3-1024x768

The former Azerbaijani-populated area of ​​Arates, since 1990 has been provided to “MkhitarSebastatsi” Educational Complex for the construction of a schooling center.

Thanks to the regular visits, cleaning and repairing works carried out by the students, teachers and groups of specialists, Arates has now become more improved and fit for living. The village houses are being repaired and reconstructed and the whole village is turning into a camp.

The reconstruction of the monastery of Arates is included in the project of the school in nature. In order to reproduce the original appearance of the monastery, the architects Samvel Ayvazyan, Amiran Badishyan, Manushak Titanyan conducted research in the 90s. The restoration, however, has not been implemented due to the lack of funds.

Arates-08.09-12-768x1024

Today the drafts have been publicized with presentations. Architect Samvel Ayvazyan presented the works in detail and underscored the unprecedented architectural solution which made it possible to save a large area within the monastery and avoid large pillars.

Arates also has a tent camp for educational, sportive and various types of gatherings. There will be a studio for experienced and beginner architects.

There will also be a three-day military-sportive training camp beginning on September 14, in which students from the Educomplex and Yeghegis School will participate. And the September 21, the Educomplex traditional day of conquering summits, will be held just in Arates. The students of the Educomplex Country Studies Club with their teens from Yeghegis will be the participants.

 

 

Պարապմունքը վարում էր իր աշխատանքային փորձաշրջանն անցնող Լիլիթ Խալաթյանը: Լիլիթ Խալաթյանին ճանաչում էի դեռ այս տարվա հունիսյան մանկավարժական ճամբարից: Նա ամեն օր մասնակցում էր օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների անգլերենի պարապմունքներին: Դեռ այն ժամանակ Լիլիթը իր ակտիվ մասնակցությամբ ցույց տվեց, որ ունի մասնագիտական բավարար գիտելիքներ՝ կրթահամալիրում անգլերենի դասավանդող աշխատելու համար: Այսօրվա պարապմունքին իմ ներկա գտնվելը ավելի նեղ նպատակ էր հետապնդում: Ուզում էի պարզել, թե արդյոք նա կարող է պարապմունքը վարել այնպես, որ այն սովորողների մեծ մասի համար արդյունավետ լինի: Նա ուզում էր ներգրավել բոլորին, փորձում էր տարբեր հնարքներ, բայց չեմ կարող ասել, որ պարապմունքը արդյունավետ ստացվեց: Նա անընդհատ շտապում էր և սովորողները չէին հասցնում յուրացնել, ամրապնդել դասի հիմնական առանցքը կազմող լեզվական կառուցվածքը «can-կարողանալ» բայով: Պարապմունքից հետո խորհուրդ տվեցի Լիլիթին չշտապել, երբ հարց է ուղղվում սովորողին, չասել հարցի պատասխանը նախքան սովորողը կասի դա: Սովորողը ամեն պահի պետք է գիտակցի ոչ թե այն, որ իրենց ուսուցիչը լավ գիտի ամեն ինչ, այլ այն, որ սովորողն ինքը գիտի պահանջվածը և կարող է վստահ ասել դա: Անընդհատ լսվում էր Լիլիթի ձայնը՝ ավելի ու ավելի ինքնավստահ, իսկ սովորողների՞նը: Լիլիթիը խոստացավ հաշվի առնել իմ դիտողություններն ու խորհուրդները, իսկ ես խոստացա, որ նորից կայցելեմ իր ուսումնական պարապմունքներին 2-3 շաբաթ հետո:

Hello, dear students!

I am happy to tell you that I will be your English teacher. This is our first meeting at the beginning of the new 2018-2019 school-year. My last year’s students already know how to address me. The new students should also know that students usually address me as “Mr.Yura”.

I want to get to know my students better. So you are to answer these questions:

 1. How long have you been learning English?
 2. Can you assess (գնահատել) the level of your English?
 3. What is difficult for you when learning English?
 4. Have you ever read any adapted (հեշտացված՝ ոչ բնագիր) book in English?
 5. In which country are you living now?
 6. Have you got an educational blog? Write down your blog address.

Այս հարցերին անգլերեն պատասխանելուց հետո կարդացեք այս կազմակերպչական ուղերձը և հետևեք, որ կատարվեն դրանում նշված բոլոր կետերը:

 1. Կատարած առաջադրանքները հրապարակեք ձեր բլոգներում և դրանց հղումները ուղարկեք ինձ՝ ganjalyan@mskh.am և Լիլիթ Գասպարյանին` L.Gasparyan@mskh.am
 2. Եթե առաջադրանքները կատարելիս հարցեր են առաջանում, ապա գրեք ինձ: Նույն նամակը ուղղեք նաև Լիլիթ Գասպարյանին, որովհետև հեռավար ուսուցման կարգը դա է պահանջում:
 3. Երբ ես ուղղեմ ձեր սխալները և բացատրություններ գրեմ, անպայման հրապարակեք իմ բացատրությունները ձեր բլոգներում և ուղղված առաջադրանքը նորից հրապարակեք ձեր բլոգում: Հրապարակելուց հետո հղումը նորից ուղարկեք ինձ և Լիլիթ գասպարյանին:

 

Սիլվա Սարգսյանի պատասխանը և իմ ուղղումները.

2. I can not evaluate, i still have so much to learn.

«Cannot» միասին է գրվում, կամ ավելի լավ է գործածել կրճատ ձևը՝ «can’t»: 

3. Of course it is very diffcult, but i lave English very much, and i world lave to learn.

Of course, it is difficult, but I love English very much, and I love to learn it.

4. No, but in the next few dayn i will read.

No, I haven’t. But I will read one in the near future. (մոտ ապագայում)

5. I only now live in Moskow, but in general in Yerevan.

Երբ մարդը ժամանակավոր է մի տեղ ապրում, պետք է գործածել «ներկա շարունակական» ժամանակը՝ «I am living in Moscow now, but in general, I live in Yerevan.»

 

dscn9982Translation from Armenian

Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex of the Ministry of ES of RA is a state non-profit organization which was established by the Government of RA in 1989.

The authorized state body of the Educomplex, the Ministery of ES of RA, has approved the Educomplex’s regulations (the latest one in 2017) : the aim, subject matter, structure and educational activities. The immovable property given to the Educomplex with the right of free use, is the state ownership. Author (state alternative) pre-school, primary, basic-comprehensive, secondary, vocational educational programs are worked out, organized in the Educomplex and spread by the order of the Ministry of ES of RA. The author educational program of the 2018 year includes support for the organization of general education in the enlarged community Yeghegis in the Vayots Dzor province which will have its continuation in 2019 as working out and experimenting a new model of organizing general education in enlarged communities.

The Schooling Center in Arates (hereafter: Schooling Center) as a school in nature, is a branch of the Educomplex  with its regulations approved by the established order.

In 1989 the Government of Armenia handed the village of Kzlgule, formerly inhabited by Azerbaijanians and now abandoned and isolated in the mountainous area with no roads, to ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex to build the Schooling Center in Arates (Resolution 462 of the Council of Ministries of Armenian SSR).

The Government of Armenia defined that the only contractor for the design and construction works of the Mkhitar Sebastatsi school- complex institutions should be the research experimental school-complex ″Mkhitar Sebastatsi″. The Government assigned the General Directorate for Conservation and Use of Historical and Cultural Monuments the task to form the design and expenditure documents for the restoration works of Arates Monastery Complex. The Ministry of Road construction and Exploitation was assigned the task to construct the road Ghavushugh-Arates (Resolution 216, of the year 1990). Designing and constructing works of the Schooling Center in Arates began according to our educational task and by the order of the Ministry of People’s Education.  In the period of 1990-1992 the new road Hermon-Arates, the roads around the Schooling Center site were constructed and the foundations of the first constructions were laid. Parallaly, restoration designs of Arates Monastery were created by the order of the Ministry of Culture.

For years Arates has been a special educational environment, a real school in nature for learners, their parents and teachers. In every season of the year camps for learners of different age groups, Plein Airs, creative gatherings and educators’ summer camps with country studies and ecological hiking and swimming activities have been organized.

At the request of the Educational Complex, the Government declined the right of the Educomplex to the majority of the lands on April 29, 2004 with its resolution No. 636-N., leaving only the lands designed for constructions and activities of the Schooling Center. With the same resolution,  the Government obliged the local authorities of the village Hermon in Vayots Dzor province to carry out improvement works  in the territory of the Schooling Center and construct passages, walking paths or tourist trails not including them in the lands which were to be alienated.         The year 2017 was the beginning of the renovation of the Arates Schooling Center. Everything is done with the work and money of the learners and teachers of the Educomplex. It is an open project of the author educational program which creates a real opportunity for all Arates beneficiaries to participate. Partnership being promoted with Vayots Dzor Youth Center is a testimony to this.The activities of the Schooling Center has been defined by the regulations of the Educomplex. The activities are organized according to the yearly Educational Calendar and are elucidated on its educational blog.
Open camps in Arates Schooling Center, educators’ and youth gatherings also attract the learners, teachers in the Yeghegis Gorge, Vayots Dzor and other provinces in Armenia, Artsakh, partners of the educational exchange program in other countries: Georgia, Istanbul, France. We are open to partnership. You are welcome!

Ashot Bleyan, Director of the ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex

Սիրելի գործընկերներ, տեղեկացնում եմ, որ 2018-2019 ուստարվա ընթացքում վարելու եմ դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության դասընթաց: Պարապմունքները լինելու են երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին 90 րոպե տևողությամբ: Դասընթացին մասնակցողները նկատելիորեն կբարելավեն իրենց անգլերենով հաղորդակցվելու և անգլերեն մասնագիտական  գրականությունից օգտվելու կարողությունները: Ցանկացողները պետք է լրացնեն այս հայտը, որպեսզի ես կարողանամ ճշտել ծրագրային որոշ մանրամասներ:

Շատերին ծանոթ իրավիճակ է, երբ սովորողն ունի օտար լեզվի բավականաչափ բառապաշար և լեզվական կառուցվածքների ճիշտ կազմության որոշակի գիտելիքներ, բայց դժվարանում է հաղորդակցվել՝ այդ լեզվով կարծիք արտահայտել, պաշտպանել սեփական տեսակետը: Սահուն խոսքի բացակայության, օտար լեզվով սեփական մտքեր արտահայտելու անկարողության հիմնական պատճառն այն է, որ աննպատակ ու բովանդակազուրկ են եղել այդ բառապաշարով և լեզվական կառուցվածքներով կազմված նախադասությունները: Օտար լեզու դասավանդողի նպատակը եղել է այդ բառապաշարի և լեզվական կառուցվածքների ինքնանպատակ ուսուցանումը: Հաղորդակցական իրավիճակներ չեն ստեղծվել, երբ անհրաժեշտ է լինում հանպատրաստից ստեղծել սեփական խոսքը: Այդ դասավանդողը սովորականի նման գոհ է եղել, երբ սովորողը աննպատակ կերպով վերապատմել է դասագրքի տեքստը:    Վերջին տարիներին, իհարկե, մեր կրթահամալիրում բավականին առաջընթաց է եղել հենց միայն այն պատճառով, որ ներդրվել է նախագծային ուսուցումը՝ հրաժարվելով դպրոցական դասագրքերից և լայնորեն օգտագործելով համացանցը: Եվ, այդուհանդերձ, եկել է մի նոր առաջադիմական քայլ անելու ժամանակը: Նախանշված է, որ 2018-2019 ուստարվա ընթացքում ինտեգրվելու է օտար լեզուների և հասարակագիտական ուսումնական առարկաների ուսուցումը: Սա էր օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների այսօրվա պարապմունքի գլխավոր թեման: Օտար լեզվի ուսուցման այս նոր ձևը ավելի բովանդակային կլինի, քանի որ հասարակագիտությունը ներառում է մեր սոցիալական կյանքի բոլոր բնագավառները՝ բարոյագիտություն (Էթիկան ethics հետազոտում է մարդկային բարոյականության հետ կապված խնդիրները, այսինքն՝ բարու և չարի, ճշտի և սխալի, առաքինության և արատի, արդարության և հանցանքի խնդիրները, գեղագիտություն-esthetics (գեղագիտական ճաշակ, արվեստ, գեղարվեստական կերպար, գեղեցիկը), հոգեբանություն-psychology (ուսումնասիրում է մարդու ներաշխարհը, նրա հոգեկան կյանքի կոնկրետ փաստերն ու տվյալները, մարդու արարքները, վարքը, ինչպես նաև այն, թե ինչպես է մարդն իրեն դրսևորում այլ մարդկանց հետ հարաբերությունների ժամանակ, բացահայտում է հոգեկան այս կամ այն երևույթի դրսևորման պատճառները և օրինաչափությունները, այսինքն` այն առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշ են որոշակի խմբի մարդկանց,   տնտեսագիտություն  (արտադրական հարաբերություններ, աշխատանքի հասարակական կազմակերպման օրինաչափություններ, տնտեսագիտական օրենքների գործողությունը, հասարակական արտադրության կառավարման կիրառվող ձևերը:

Հասարակագիտության ուսումնասիրման բնագավառներից են նաև՝ պատմությունը, մարդաբանությունը, մշակութաբանությունը, սոցիոլոգիան, ազգագրությունը, իրավագիտությունը: Երբ այս բնագավառներին վերաբերող թեմաներով սովորողները կարողանան հայերենով, իսկ հետո նաև՝ ուսումնասիրվող օտար լեզվով մտքեր արտահայտեն, երկխոսություններ կազմեն, զրույցներ վարեն, վիճաբանեն, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ օտար լեզվի ուսուցումը բովանդակային է դարձել:

Պարապմունքի այս ներածականից հետո նշվեցին 2017-2018 ուստարվա ընթացքում  կրթական տարբեր աստիճաններում մի քանի արդեն իրականացված հասարակագիտական բնույթի նախագծեր: Օրինակ՝ Արևելյան դպրոց-պարտեզում Լիանա Ասատրյանի և Գայանե Փարվանյանի ‹‹Մեր բակը›› նախագիծը (նախագծի հասարակագիտական բնույթը կայանում է նրանում, որ քաղաքացի է դաստիարակվում), Հարավային դպրոց-պարտեզում Աննա Գանջալյանի և Մարիամ Քալանթարյանի ‹‹Մեր զբոսայգիները›› նախագիծը, Միջին դպրոցում Հայկուհի Հովհաննիսյանի ‹‹Բիոլճակ›› նախագիծը, Աշոտ Տիգրանյանի ‹‹Այլընտրանքային պատմություն›› նախագիծը, Ավագ դպրոցում մեծ հաջողություն ունեցած անգլերեն ‹‹Խաղարկային դատարան››-ը Իրինա Ապոյանի ղեկավարությամբ: Այս արդեն իրականացրած նախագծերը ոգևորեցին և հուսադրեցին դասավանդողներին, որ նման նախագծերը անհասանելի ու անմատչելի չեն:

Վերջում առաջարկվեց, որ հինգշաբթի օրը՝ մեր հաջորդ պարապմունքին, յուրաքանչյուր դասավանդող ներկայանա իր հասարակագիտական ուղղվածություն ունեցող նախագծերով, որոնք իրականացվելու են սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ուսումնական փուլի ընթացքում: Քննարկվեց նաև Ավագ դպրոցում օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների և սովորողների համագործակցությամբ հասարակագիտական հասկացություններ լուսաբանող եռալեզու (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) դասընթաց ստեղծելու հնարավորությունը:

 

 

Ծրագիր-մոդուլի նպատակն է ձևավորել սովորողների անգլերեն խոսելու, լսելով հասկանալու, թարգմանելու և գրելու կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ աշխատելու համար:

Ուսումնական պլանով օտար լեզվին շաբաթական հատկացվող ժամաքանակը՝ 4 ժամ

Սովորողների ելքային կարողությունները դասընթացի վերջում.

«Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտական որակավորում ստացողը պետք է ունենա անգլերենի հետևյալ անհրաժեշտ լեզվական կարողությունները՝

Խոսելու և լսելով հասկանալու կարողություններ.

Կարողանում է մասնագիտությանն առնչվող բնագավառներին բնորոշ բառապաշարով զբոսաշրջիկի հետ հաղորդակցվել օդանավակայանում, հյուրանոցում, ռեստորանում, քաղաքային տրանսպորտում.

Կարողանում է պարզ ու մատչելի լեզվական կառուցվածքներով հայերեն և անգլերեն ներկայացնել Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Դիլիջանի և Հայաստանի այլ բնակավայրերում և տարածքներում գտնվող տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները, ինչպես նաև պատասխանել զբոսաշրջիկների հնարավոր հարցերին, որոնք վերաբերում են տվյալ տեսարժան վայրի կամ պատմամշակութային հուշարձանի ճարտարապետությանը, պատմությանը և ժողովրդական ավանդապատումներին:

Կարողանում է խոսելու ընթացքում տեղին և ժամանակին օգտագործել օտար լեզվին բնորոշ հաղորդակցական գործառույթների այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, ինչպիսիք են՝ ողջույնը և հրաժեշտը, շնորհակալությունը և դրա պատասխանը, համաձայնությունը և անհամաձայնությունը, գոհունակությունը և դժգոհությունը, կասկածանքը և վստահությունը, հեռախոսային հաղորդակցական բառապաշարը, խնդրանքը և դրապատասխանը, ժամանակն ասելը, երթուղին քարտեզով կամ խոսքով բացատրելը:

 

Գրելու կարողություններ

Կարողանում է գրել պաշտոնական և մտերմիկ էլեկտրոնային նամակներ, որոնք արտահայտում են շնորհակալություն մատուցած պատշաճ և բողոք՝ ոչ պատշաճ ծառայության համար, հրավեր և հրավերի ընդունում, տարբեր տեսակի պայմանավորվածություններ (նախատեսվող շրջագայությունների, ուղևորությունների ժամանակի, տրանսպորտի տեսակների, քայլարշավների մասին և այլն), բարեմաղթանքներ և նման նամակների պատասխաններ:

 

Թարգմանական կարողություններ

Կարողանում է բանավոր թարգմանական ծառայություններ մատուցել զբոսաշրջիկին օդանավակայանում, հյուրանոցում, ռեստորանում, ներքաղաքային և քաղաքից դուրս կատարվող ուղևորությունների ընթացքում ամենատարբեր խոսքային իրավիճակներում:

Կարողանում է զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպման հարցերին վերաբերող թեմաներով հայերենից օտար լեզու և օտար լեզվից հայերեն գրավոր թարգմանություններ կատարել:

Ծրագիր-մոդուլի բովանդակային մասը

I մոդուլ

Մոդուլի անվանումը՝ «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտության մասնագիտական հաղորդակցում օտար լեզվով

Թեմա՝ 1. Ողջույնի ձևերը օրվա տարբեր ժամերին՝ ուղղված ընկերներին, հասակակից անծանոթներին, մեծահասակներին, մտերմիկ և պաշտոնական իրավիճակներում

Թեմա 2. Օդանավակայանում

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը՝

 1. սովորողը կարողանում է բանավոր խոսքում կիրառել ողջույնի ձևերը`ուղղված ընկերներին, հասակակից անծանոթներին, մեծահասակներին, մտերմիկ և պաշտոնական իրավիճակներում
 2. սովորողը կարողանում է  օդանավակայանին վերաբերող գործառույթներին (ժամանումների և մեկնումների առցանց չվացուցակ, ուղևորների և նրանց ուղեբեռի գրանցում, արտարժույթի փոխանակում, տեղեկատվական կենտրոն) վերաբերող տերմինների իմացությամբ մայրենի և օտար լեզվով հաղորդակցվել օդանավակայանի աշխատակազմի և զբոսաշրջիկների հետ:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:

Ուսումնառության նյութ 1.

 

Ողջույնի ձևերը ընկերներին, անծանոթ հասակակիցներին մտերմիկ ոչ պաշտոնական միջավայրում.

Սովորական, դասական դարձած ձևը՝

-Hello, how are you?

-Fine, and how are you?

Ամենօրյա, իրական կյանքում ասվող ձևը՝

-Hi, how’re you doing?

-Good, and you?

Ողջույնի ձևերը ուղղված անծանոթ մեծահասակներին, պաշտոնական կամ գործարար իրավիճակներում.

Առավոտյան մինչև ժամը 12:00՝ «Good morning» (իջնող հնչերանգով)  կամ «Good morning, Mr. Brown, Ms. Brown», եթե գիտեք անունը: Պատասխանը նունն է՝ բարձրացող հնչերանգով:

Ցերեկը 12:00-ից հետո՝ «Good afternoon» կամ՝ «Good afternoon, Mr. Brown, Ms. Brown»:

Երեկոյան 18:00-ից հետո՝  «Good evening» կամ՝ «Good evening, Mr.Brown, Ms.Brown»

Եթե հանդիպել եք երեկոյան 24:00-ից հետո, ընդունված չէ ասել «Good night»: Այս դեպքում կարելի է գործածել «Good evening» ձևը և հրաժեշտ տալուց միայն՝ «Good night»:

Ողջույնի ձևը օտարերկրյա դեսպանին հանդիպելիս. 

Օրվա ցանկացած պահին՝

Թեթևակի գլխով անելով՝-Your excellency. կամ՝ Mr.Ambassador; Madam Ambassador

Ձեռքը սեղմելու համար առաջինը նա պետք է պարզի ձեռքը, եթե ցանկանա:

Ողջույնի ձևը կաթոլիկ կամ ուղղափառ հոգևորականին՝

-Good morning, Father; կամ՝ «Good morning Father Bernard», եթե գիտեք անունը:

Եթե ուզում եք, որ նա օրհնի ձեզ, ապա ասում եք «Bless, Father»:

 

At the Airport (at the check-in desk- գրանցման պատուհանի մոտ)

_ Good evening. May I have your passport please?

_ Here you are.

_ Are you checking any bags? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, only this suitcase.

_ OK, put your suitcase on the scale.

__ You will have to pay an overweight baggage fee. That is  $20. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ Have you got any carry-on bags? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, here you go. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Here is your boarding pass. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը: Your flight is from Gate 4. – Ձեր թռիչքը 4-րդ մուտքից է:

_

 Useful words and expressions

 

Stopover or layover -ռուսերեն՝ «пересадка» – հայերեն՝  «տեղփոխ». Օրինակ, «I am flying to Frankfurt on the Main but I will have a layover at Warsaw airport.»

check-in desk – գրանցման պատուհան

fragile – կոտրվող

The flight is on schedule – թռիչքն ըստ չվացուցակի է

25-minute delay – 25 րոպե ուշացում

The plane has landed – ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել

The plane has taken off – ինքնաթիռը թռել է

Firearms or flammable materials are forbidden – հրազեն կամ դյուրավառ նյութերը արգելվում են

Put your carry-on bag on the conveyor belt of the X-Ray machine – Դրեք ձեր ձեռքի պայուսակը ռենտգենյան սարքի շարժափոկի վրա:

Սովորողները կազմում են նոր երկխոսություններ՝ հիմք ընդունելով տրված երկխոսությունը և նոր բառապաշարը:

 

Շարունակելի – To be continued

Ուսումնական պարապմունքների ծրագիր օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների համար

Պարապմունքների նպատակը. Օտար լեզուների և հասարակագիտական ուսումնական առարկաների ինտեգրված ուսուցման և դասավանդողների համագործակցային աշխատանքի առաջարկությունների քննարկում:

Օգոստոսի 21-ին և 23-ին, ժ 12:30-14:00

 1. Որոշակի հասարակագիտական ուղղվածության ռուսերենի և անգլերենի ուսուցման նախագծերի առաջարկում դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարանների համար: Պարապմունքի սկզբում առաջարկվում է դիտել 2017-2018 ուստարվա ընթացքում նման բովանդակությամբ արդեն արված նախագծերի արդյունքները, որից հետո դասավանդողներն առաջարկում են իրենց նախանշած նախագծերը 2018-2019 ուստարվա համար: (30 րոպե)
 2. Ամփոփվում են Միջին դպրոցի 6-8-րդ դասարաններում հասարակագիտական բովանդակությամբ արդեն արված որոշ նախագծերի արդյունքները: Օտար լեզուների և հասարակագիտական ուսումնական առարկաների ինտեգրմանն ուղղված առաջարկություններ են անում դասավանդողները: (30 րոպե)
 3. Ընթերցում ենք Վահրամ Թոքմաջյանի ներկայացրած հասարակագիտության առարկայական ծրագիրը Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար: Ավագ դպրոցի  օտար լեզու դասավանդողները և հասարակագետները քննարկում և առաջարկություններ են անում նոր ուսումնական տարվա ընթացքում իրենց համագործակցության ձևերի վերաբերյալ՝ (հասարակագիտական համատեղ նախագծեր, թարգմանություններ, հասարակագիտական հասկացություններ լուսաբանող բազմալեզու դասընթացի ստեղծում): (30 րոպե)

 

Հեղինակ՝ Քեն Ռոբինսոն

Թարգմանություն անգլերենից

Աղբյուրը՝ Ken Robinson IDEAS.TED.COM, March 21, 2018, Why dance is just as important as math in school

featured_art_robinson_stocksy

«Պարը և ֆիզիկական ակտիվ գործունեությունը դպրոցներում պետք է մաթեմատիկայի, բնագիտության և լեզվի նման կարգավիճակ ունենան: Պարը նույնիսկ կարող է բարձրացնել ստուգողական աշխատանքների գնահատականները նշված ուսումնական առարկաներից», ասում է Քեն Ռոբինսոնը

Մի քանի տարի ես Լոնդոնի ժամանակակից պարերի դպրոցի հովանավոր եմ եղել: 2016-ին ինձ հրավիրեցին դպրոցի հիմնադիր տնօրեն Ռոբերտ Կօհանի պատվին դասախոսություն կարդալ, և ես որոշեցի խոսել դպրոցներում պարի դերի մասին:

Նախքան դասախոսությունը սոցցանցում հարցում արեցի հետևյալ վերնագրով. «Ինչու է պարը դպրոցում նույնքան կարևոր, որքան մաթեմատիկան»: Ես շատ դրական և մի քանի հատ էլ թերահավատ արձագանք ստացա: Արձագանքներից մեկն այսպիսին էր. «Սա ձեր երբևէ կարդացած ամենակարճ դասախոսությու՞նն է»: Մեկ ուրիշն էլ ուղղակի գրեց. «Քեն, պարն այնքան կարևոր չէ, որքան մաթեմատիկան»: Մի մարդ էլ այսպես մեկնաբանեց. «Եվ ի՞նչ: Հեռախոսն ավելի կարևո՞ր է, քան բանա՞նը: Մրջյունն այնքան կարևոր չէ, որքան զուգարանակոնք մաքրող բադիկը: Թղթի ամրակն ավելի կարևոր է, քան արմունկը»: (Այդ մեկը, գոնե, ստեղծական էր:) Եղան նաև ավելի գործին վերաբերող գրառումներ. «Դա այդպե՞ս է: Կարևոր է ինչի՞ կամ ու՞մ համար: Իմիջայլոց, ես մաթեմատիկայի ուսուցիչ եմ»:

Ես չեմ վիճաբանում ընդդեմ մաթեմատիկայի: Դա մարդկային մտքի արկածախնդիր ստեղծականության անփոխարինելի մասն է: Ստեղծական միտքը սերտորեն կապված է նաև պարի դինամիկայի հետ: Երեխայի կրթության գործում այդ գործոնները պետք է հավասար լինեն: Եվ ամեն մի երեխայի ընդհանուր կրթության գործում պարը նույնչափ կարևորություն ունի, որքան նկարչությունը, լեզուները, մաթեմատիկան, հումանիտար և բնագիտական ուսումնական առարկաները:

Պարը մեր անհանգիստ ու մտահոգ կյանքում կարող է վերականգնել հոգու հրճվանքն ու կայունությունը, թուլացնել բռնության և ահաբեկության հետևանքով առաջացած լարվածությունը դպրոցներում:

Ի՞նչ է պարը: Դա մարդկային հարաբերությունների, զգացմունքների, գաղափարների ֆիզիկական արտահայտումն է շարժումների և ռիթմի միջոցով:  Պարը ոչ մեկի հայտնագործությունը չէ: Այն գալիս է պատմական վաղընջական ժամանակներից և խորը նստած էյուրաքանչյուր մշակույթի սրտի խորքում: Մարդկության զգացմունքային զարկերակի մի մասն է պարը:Այն ընդգրկում է բազմաթիվ ժանրեր, ոճեր և ավանդույթներ և անընդհատ զարգանում է: Նրա դերը վերականգնողականից հասնում է մինչև սրբազան զգացմունքներին և տարածվում է սոցիալական ուղղվածության բոլոր ձևերի վրա:

Որոշ մարդիկ վաղուց են հասկացել, որ պարը կյանքի և կրթության էական մասն է կազմում: «Dance Education around the World: Perspectives on Dance, Young People and Change» աշխատության մեջ հետազոտողներ Շարլոտ Սվենդլեր Նիլսենը և Ստեֆանի Բարիջը ի մի են բերում պարի արժեքի դրսևորումների իրենց վերջերս արված ուսումնասիրությունները աշխարհի տարբեր երկրներում. Ֆինլանդիայից մինչև Հարավային Աֆրիկա, Գանայից մինչև Տայվան, Նոր Զելանդիայից մինչև Ամերիկա: Պարի ցածր կարգավիճակը դպրոցներում սերում է ավանդական ակադեմիական աշխատանքի բարձր կարգավիճակից, որը մտավոր կարողությունը հիմնականում  կապում է խոսքային և մաթեմամատիկական տրամաբանության հետ: Նիլսենի և Բարիջի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես է պարի էության ավելի խորը հասկանալը մարտահրավեր նետում մտավոր կարողության և ձեռքբերումների մասին ստանդարտ հասկացություններին, ինչպես նաև նշում են տարբեր տարիքի և ծագման մարդկանց համար պարի փոխակերպող ուժը: Պարը մեր անհանգիստ ու մտահոգ կյանքում կարող է վերականգնել հոգու հրճվանքն ու կայունությունը, թուլացնել բռնության և ահաբեկության հետևանքով առաջացած լարվածությունը դպրոցներում:

 

Մի քանի պարային արհեստավարժ ընկերություններ ծրագրեր են առաջարկում դպրոցներին: Նրանցից մեկը շահույթ չհետապնդող Dancing Classrooms– ն է, որը Նյու Յորք Սիթիում է և պարահանդեսային պարեր է առաջարկում տարրական և միջին դպրոցների համար կրթական առումով երկրի ամենադժվար համբավ ունեցող շրջաններում: Օգտագործելով պարը՝ կազմակերպությունը նպատակ ունի բարելավելու գենդերային սոցիալական հարաբերությունները և հարստացնելու դպրոցների կենցաղային մշակույթը՝ սերմանելով համագործակցություն, հարգանք և կարեկցություն: 1994-ին պարող Պիեռ Դուլեյնն է հիմնել ծրագիրը, որն այժմ 20 դաս է առաջարկում 10 շաբաթվա ընթացքում, իսկ դասընթացն ավարտվում է պարային ցուցադրական համերգով:

Dancing Classrooms-ի հետ աշխատանքային փորձի մասին այս պատմությունը տրամադրել է Լիհայի տարրական դպրոցի նախկին տնօրեն Թոնի Ուոկերը:«Երբ այս երիտասարդ օրիորդը առաջին անգամ եկավ Լիհայ, նրա անձնական գործը երկու դյույմ հաստություն ուներ (մոտ 5 սմ)», հիշում է Ուքերը: «Նա զգում էր, որ կարիք ունի ապացուցելու ինքն իրեն և համոզվելու, որ բոլորը գիտեն, որ ինքը ուժեղ է և կպայքարի»: Աղջիկը չէր ուզում միանալ պարահանդեսային պարերի ծրագրին, բայց մասնակցությունը պարտադիր էր: Շուտով նա պարզեց, որ բնական կարողություններ ունի: «Հաջորդ դասին նրա վերաբերմունքը մի փոքր փոխվեց և մենք ստիպված չեղանք ստիպել նրան պարել», հիշում է Ուոքերը: «Նա պարզապես հունի մեջ ընկավ»:

Մինչև երրորդ և չորրորդ դասերը, Ուոքերը ասում է, որ սովորողը վերափոխվեց. «Նրա պահվածքն այլ է դարձել, այլ ձևով է խոսում, նա բարի է, հարգարժան: Նա ոչ մի կարգապահական տույժ չի ունեցել, ո՚՚չ մի: Նրա մայրը իր աչքերին չի հավատում: Զարմանալի է, զարմանալի է: Ծրագիրը շատ ավելի մեծ ուժ ունի, քանի մարդիկ հասկանում են»:

Մի գնահատման մեջ ուսուցիչների 95%-ը ասաց, որ միասին պարելու արդյունքում բարելավվում է սովորողների համագործակցելու կարողությունը:

Պարային կրթությամբ սովորողները կարևոր ձեռքբերումներ են ունենում սոցիալական հարաբերություններում, մասնավորապես տարբեր սեռերի և տարիքային խմբերի միջև: Պարերի շատ ձևեր, ներառյալ պարահանդեսայինները,իրենց բնույթով սոցիալական են: Նրանց մեջ ներառվում է միմյանց զգալով համաժամանակ շարժվելը՝ ուղղակի ֆիզիկական շփումով: Լոս Անջելոսում մի հարցման ժամանակ դպրոցների տնօրենների 66%-ը ասաց, որ ծրագիրն անցնելուց հետո իրենց սովորողների 81%-ը ավելի մեծ հարգանքով էր վերաբերվում ուրիշների նկատմամբ: Պարը ունի նաև տնտեսական օգուտներ: Շատ գործատուներ անձի պարային ունակությունները էական են համարում, որպես համագործակցային, այլոց հետ հարմարվող աշխատուժ:

Մի տնօրեն հատկապես տպավորվել էր իր հինգերորդ դասարանցիների ընթերցանության և մաթեմատիկայի գնահատականների բարելավմամբ: «Որևէ վերապահում «եթե»-ով, «և»-ով կամ «բայց»-ով չկա մեր երեխաների ակադեմիական կյանքի վրա այս ծրագրի ազդեցության հարցում», ասում է Լուիս Հաբթեսը՝ Էմանուել Բենջամեն Օլիվերի անվան տարրական դպրոցից: «Երբ ես առաջին անգամ այստեղ եկա, նրանք ցածր գնահատականներ ունեին: Անցյալ տարի, մեր պարային ծրագրի երկրորդ տարին, 83 % առաջադիմություն ունեցանք: Այս տարի մեր հինգերորդցիները ունեցան 85% ընթերցանությունից, որն ամենաբարձրն էր դպրոցում»:

Դա, իհարկե, սոսկ պար չէ: «Պարող դասարանների»-ի հաջողությունը լավ փաստարկված օրինակ եղավ ֆիզիկական ակտիվ գործունեության և ակադեմիական առաջադիմության կապի մասին: Միացյալ նահանգների դպրոցների մեծ մասի միտումն է կրճատել ֆիզիկական կրթության դասաժամերը ի օգուտ մաթեմատիկայի, բնագիտական առարկաների և անգլերենի անընդհատ ավելացող դասաժաների: Այս ձեռնարկումները պարզապես չեն լավացրել սովորողների առաջադիմությունը, ինչպես սպասում էին նման կրթական քաղաքականության հեղինակները:

Կինեզիոլոգիայի (մկանային շարժումներն ուսումնասիրող գիտություն) և մանկաբուժության հետազոտողների մի խումբ դպրոցահասակ երեխաների վրա ֆիզիկական ակտիվության ազդեցության մոտ 850 ուսումնասիրություն ամփոփեցին: Ուսումնասիրությունների մեծ մասը ներկայացնում էր չափումներ, որոնք արվել էին 30-ից 45 րոպե տևողությամբ չափավորից մինչև բարձր ինտենսիվությամբ ֆիզիկական ակտիվության ազդեցությունը մի շարք գործոնների վրա. գիրություն, սրտանոթային համակարգ, արյան ճնշում, ինչպես նաև, ընկճախտ և ոսկրային խտություն, դեպրեսիա, հոգեկան անհանգստություն, ներամփոփվածություն և ակադեմիական առաջադիմություն: Հիմնվելով ուսումնասիրությունների ակնհայտ վկայությունների վրա, հետազոտողների խումբը հաստատապես վճռականորեն խորհորդ տվեց, որ սովորողները ամեն օր մեկ ժամ պետք է զբաղվեն չափավորից մինչև բարձր ինտենսիվության ֆիզիկական ակտիվ գործունեությամբ: Դիտարկելով հատկապես ակադեմիական առաջադիմությունը, հետազոտողների խումբը ուժեղ ապացույցներով հիմնավորեց այն եզրակացությունը, որ «ֆիզիկական ակտիվությունը դրական ազդեցություն է ունենումհիշողության, ուշադրության կենտրոնացման և դասարանական վարքի վրա»:

Միացյալ նահանգների շատ դպրոցներում սովորողները երաժշտության և դիտարվեստի որոշ կրթություն ստանում են, ինչը հաճախ շատ կցկտուր է: Բայց պարին ու թատրոնին նայում են որպես երկրորդ կարգի քաղաքացիների, և ընդհանրապես, սովորողներին արվեստի հետ շփվելու ամենափոքր հնարավորությունն է տրվում աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող վայրերում:   «Դեռ միլիոնավոր սովորողներ կան, որոնք արվեստի որվևէ տեսակին վերաբերող ուսուցում չեն ստանում: Նրանցից շատերը մեր աղքատ համայնքներում են, որտեղ այս ծրագրերի կարիքն ամենաշատն է զգացվում», ասում է Quadrant Research-ի հիմնադիր տնօրեն Բօբ Մօրիսոնը:

«Լավ կլինե՞ր, եթե միլիոնավոր սովորողների համար անհասանելի լինեին մաթեմատիկան և լեզուները», հարցնում է նա:  «Իհարկե, ո՚՚, և նույնը չի կարելի հանդուրժել արվեստի նկատմամբ: Համառորեն իր ճանապարհը հարթող աեասպել կա, որ արվեստը միայն օժտված և տաղանդավոր երեխաների համար է, բայց մենք գիտենք, որ արվեստից օգուտ են ստանում բոլորը`անկախ նրանց ընտրած մասնագիտական նեղ արահետից», ասում է նա: «Մենք մաթեմատիկան չենք սովորեցնում, որպեսզի բացառապես բոլորին մաթեմատիկոսներ դարձնենք, և մենք գրել չենք սովորեցնում, որպեսզի վիպասանների մի նոր սերունդ ստեղծենք: Նույն ճշմարտությունն էլ արվեստի դեպքում է: Մենք մեր սովորողներին արվեստ ենք սովորեցնում, որպեսզի նրանք դառնան բազմակողմանի զարգացած քաղաքացիներ, ովքեր կկարողանան արվեստի ոգեղենությամբ կիրառել իրենց ունակությունները, գիտելիքը և փորձը իրենց ընտրած մասնագիտական աշխատանքում և կենցաղում»:

 

 

 

1994-ի ամռանը, երբ արդեն ազատագրվել էր Շուշին, երբ արդեն Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, Հայաստանի Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները ստորագրել էին Բիշքեքյան համաձայնագիրը անժամկետ զինադադարի մասին, երբ Երևանում արդեն կանոնավոր կերպով երկու անգամ երկու ժամով էլեկտրականություն էին տալիս, երբ Հայաստանի գրեթե բոլոր հանգստյան տները դեռ լիքն էին Ադրբեջանից ժամանած փախստականներով և որևէ տեղ հնարավոր չէր ընտանիքով մեկնել ամռան տապին, ես իմ ընտանիքի հետ հաճույքով միացա Արատեսի ամառային տասնօրյա ճամբար մեկնող մեր կրթահամալիրի մոտ 30 հոգանոց խմբին: Ճամբարի ղեկավար էր նշանակվել այն ժամանակ դեռ չամուսնացած (կես կատակ կես լուրջ ասում էր, որ կամուսնանա, երբ կկարողանա «Բոթասներ» գնել…որքան դժվար և միևնույն ժամանակ հուսառատ տարիներ էին) Արտեմ Ալեքյանը: Ճամբարային 10 օրերից միայն երկու օրը Արտեմը կարողացավ ղեկավարել այդ մեծ խմբին: Արտեմը շատ մեղմ բնավորությամբ երիտասարդ մաթեմատիկոս էր, ում հետաքրքիր տրամաբանական խնդիրները շատ շուտ կորցրեցին իրենց գրավչությունը այդ երբեմնի ադրբեջանաբնակ ու հիմա արդեն՝ լքված լեռնային գյուղում: Շատ դժվար էր Միջին դպրոցի անհանգիստ չարաճճիներին աչքի առաջ պահել. մեկին ձգում էր արագահոս ու զուլալ մաքրությամբ գետակը, մյուսին՝ քարանձավը, ուր արջի թարմ ոտնահետքեր էին նկատել, մյուսներին էլ՝ դաշտային ծաղիկներով բացատները:  Հետագայում պարզվեց, որ այդ խումբը կարողացավ հրաշալիորեն ինքնակազմակերպվել: Խոհանոցի հոգսերն իր վրա վերցրեց ութերորդցի Տաթև Բլեյանը: Բոլորը կուշտ էին ու առողջ:

 

Без названия (3)

Իմ Աննային շատ էին հետաքրքրում դաշտային ծաղիկները, իսկ Դավիթը չէր ուզում հեռանալ գետակից:  Զարմանալի ջուր ունի Արատեսի գետակը: Այն այնքան սառն է ու այնքան մաքուր, որ կարելի է խմել: Այնպիսի տպավորություն է, որ մի մեծ ու ջրառատ աղբյուր է հոսում: Հենց այդպես էլ կա. նրա ափերի տարբեր տեղերում գետնի տակից աղբյուրներ են դուրս գալիս ու միանում  գետակի ջրերին:

Без названия (4)

 

Без названия (2)

Արատեսի ճամբարի ամենահետաքրիր հիշողություններից մեկն էլ այն եղավ, որ ես ավելի  մոտիկից ճանաչեցի Աշոտ Բլեյանին,  չնայած արդեն 5 տարի աշխատում էի Կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում, որն այն ժամանակ Գիմնազիա էր կոչվում: Ճամբարի 5-րդ օրն էր ընթանում, երբ մի անասելի աշխուժություն սկսեց տիրել: Ճամբար էին ժամանել Գևորգ Հակոբյանը, Նորայր Այվազյանը (ընկերական շրջապատում նրան Սպարապետ են կոչում) և Աշոտ Բլեյանը:  Տիար Բլեյանը չհանդուրժեց ճամբարային արդեն հաստատված ծույլ ու խաղաղ ռեժիմը: Նա տագնապ բարձրացրեց, բոլորին հանեց քնից, նիրհից ու ննջելուց: Պետք է քայլարշավի գնանք իր հետևից: Սկզբում նա մեզ տարավ այն քարանձավը, որտեղ արջի հետքեր էին տեսել: Քայլարշավի ընթացքը բավականին արագ էր: Ժամանակ չկար տնտղելու, թե ուր ես դնում ոտքդ, արդյո՞ք այդտեղ թաքնված օձ կա, թե՞ ոչ: Համարձակ եղի՚ր, առա’ջ, առա’ջ: Քարանձավում ենք, մեզնից վախեցած տասնյակ չղջիկներ միանգամից սկսում են թռչել այս ու այն կողմ: Ահա «մեր կրթահամալիրի արջի» թարմ հետքերը, բայց պետք չէ երկար մնալ այստեղ. օրը ճաշ դառավ, արջը կարող է շոգել և վերադառնալ քարանձավ՝ մի քիչ զովանալու: Քարանձավից զառիթափով արագ դեպի գետակ է իջնում մեր Բլեյանը: Պետք է հետևել նրան՝ թեկուզև արջին չհանդիպելու պատճառով: Արագ, արագ դեպի ներքև, դեպի սառը գետակը: Ես վերջինը հասա գետակին: Մի իսկական փորձություն էր քայլել գետակն ի վար տիար Բլեյանի հետևից: Այստեղ մեծ քար է, որին պետք է շրջանցել, իսկ այստեղ մեծ փոս է, բայց ջուրն այնքան զուլալ է և խոշորացույցի նման հատակը մոտեցնում է ու չի զգացվում  խորությունը: Պետք է հաղթահարել, ճչալով կամ անտրտունջ, ծիծաղով կամ խոժոռ հայացքով, իսկ տիար Բլեյանը այնքան առաջ է անցել ու բարձրաձայն պատմում է շրջապատող լեռների, դաշտերի ու աղբյուրների մասին՝ հետ չնայելով ու կանչելով բոլորին. «Եկեք, եկեք, հետ մի մնացեք»: Այդ տարվա սեպտեմբերին մեր Գիմնազիան տեղափոխվեց այժմյան Քոլեջի մասնաշենքը ու այդ ուսումնական տարվա սկզբից փոխվեց մեր գիմնազիական ակադեմիական ուսուցմամբ հանգիստ կյանքը: Եվ արդեն 24 տարի շարունակ. «Հետ մի՚՚ մնացեք, առա՚ջ, առա՚ջ, անհոգնել առա՚ջ»:

 

 

 

Սեպտեմբեր-հունիս ժամանակահատվածում ամփոփիչ հաշվետվություններ են ներկայացվել յուրաքանչյուր ամսվա վերջին:

Հաշվետվություններում լուսաբանվել են հետևյալ աշխատանքները՝

 1. Այլոց փորձի ուսումնասիրություն
 2. Օտար լեզու դասավանդողների կատարած թարգմանչական աշխատանքը:
 3. Ամենամսյա անգլերեն և ռուսերեն ֆլեշմոբների մասին տեղեկատվություն
 4. Օտար լեզու դասավանդողների ուսումնական պարապմունքների և ուսումնական նախագծերի մասին իմ կատարած ուսումնասիրությունները
 5. Օտար լեզու դասավանդողների մասնակցությունը ուսումնական ճամբարներին, հեղինակային մանկավարժության հեղինակների հավաքներին:

 

Հունիսի 6-ին կազմակերպվեց ֆինն մանկավարժների այցը կրթահամալիր:

Հունիսի 12-15-ը իմ նախաձեռնությամբ կազմակերպեցի ‹‹Խոսում ենք անգլերեն›› պարապմունքները դասավանդողների հետ:

Հունիսի 13-ին Մարթա Ասատրյանի նախաձեռնությամբ օտար լեզու դասավանդողները իրականացրեցին ‹‹Օտար լեզուների տոնավաճառ›› նախագիծը: Հարկ է նշել Աննա Մարությանի, Դիանա Նազարյանի, Նարինե Բարսեղյանի, Էլեն Քոքչյանի, Ժաննա Հակոբյանի, Ռինա Շագինյանի և Իրինա Ապոյանի ակտիվ մասնակցությունը: Իմ լուսաբանումը ջնջվել է կայքից:

Օտար լեզու դասավանդողները նախապատրաստվել էին և ակտիվ մասնակցություն ունեցան Հասմիկ Ղազարյանի  ‹‹Դարձվածքները և ասացվածքները տարբեր լեզուներով›› բացօթյա լեզվաբանական կլոր սեղանին:

Թարգմանական նախագծեր են իրականացրել՝

Էլեն Քոքչյանը  

Իրինա Ապոյան

Նարինե Բարսեղյան (միկրոպատմվածքների էլեկտրոնային ժողովածու)

Ռինա Շագինյան

Աննա Մարության (ֆրանկոֆոնիա նախագծի շրջանակներում)

Ժաննա Հակոբյան 

Հայկուհի Հովհաննիսյանը կազմակերպել է QSI միջազգային Որակյալ դպրոցի այցը կրթահամալիր: Հրապարակումները ջնջվել են կայքից:

Հունիսի 18-ին ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն եմ կատարել:

Հունիսի 18-22-ը ընկած ժամանակահատվածում վարել եմ մասնագիտական զարգացման դասընթաց անգլերենով:  Լիլիթ Մադոյանի լուսաբանումը. 

Դասավանդողների խնդրանքով դասընթացը շարունակվելու է նաև հունիսի 25-29-ը ժամանակահատվածում:

Աննա Գանջալյանը գրել է  1-3-րդ դասարաններում սովորողների անգլերենի աճի բնութագիրը, որն այժմ քննարկման է դրված:

Հունիսի 25

Հանդուրժողականություն – Tolerance

Քննարկվում են այս հարցերը՝

The ability or willingness to tolerate the existence of opinions or behaviour that one dislikes or disagrees with.

Religious tolerance

Tolerance in our History textbooks

Have you ever experienced discrimination on a personal level?

Հունիսի 26

Սոցիալական խնդիրների հաղթահարումը 

Քննարկման համար առաջարկվող հարցեր

 • Are there food kitchens for the needy in our country?
 • Are there homeless shelters in our country?
 • Are there many homeless people in Armenia?
 • Are there many suicides in Armenia?
 • Are there nursing homes in Armenia?
 • What are some reasons that people become homeless?
 • What do you think is the most serious problem in Armenia?
  • Why do you think so?
  • What can we do as individuals to solve this problem?

 

Հունիսի 27

Հանրակրթության գլխավոր նպատակը

Տեքստի ընթերցում և քննարկում

“To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness.” — John Dewey «Պարզել անհատի մի բան անելու ներքին ունակությունը և տալ նրան այդ բանն անելու հնարավորությունը՝ բանալին է երջանկության»:

 

Հունիսի 28

Կարծրատիպերը հայկական իրականությունում. դրանց հաղթահարումը – Stereotypes in Armenian reality and the ways of overcoming them.

 

View story at Medium.com

Լիլիթ Մադոյանի լուսաբանումը

Արևմտյան դպրոց

Մելինե Սիմոնյանը Արևմտյան դպրոց-պարտեզի հունիսի 11-15-ի ամառային ճամբարի պատասխանատուն է և իր բլոգում լուսաբանել է ճամբարի բոլոր օրերը տեքստերով, լուսանկարներով և տեսաֆիլմերով: Ճամբարի բոլոր օրերը հագեցած են եղել լողուսուցմամբ, պարտիզապուրակային աշխատանքներով և կենդանիների խնամքով:

Գրետա Բակունցի բլոգում հրապարակված է հունիսի 18-22-ը ամառային ճամբարի հայտարարությունը և աշխատանքային ծրագիրը:

Բոլոր օրերը միանման են. լող միջավայրի խնամք, խաղեր: Չի նախատեսվում մի որևէ Երևանյան ճամփորդություն, քայլարշավ ճամբարի տարածքից դուրս:

Արևելյան դպրոց

Իվետա Ջանազյանը իր բլոգում ամփոփել է Արևելյան դպրոց-պարտեզի ամառային ճամբարի գործունեությունը հունիսի 11-15-ը: Հաշվետվության մեջ չի երևում ճամբարի ամենօրյա գործունեությունը ժամանակացույցով: Նշված է, որ ամենօրյա լողուսուցում է իրականացվել, բայց բլոգում լավ չի լուսաբանված դա: Ֆեյսբուքում հրապարակված մի նկարի հղում է դրված: Ծիսական հարսանիքի պատրաստությունը և մասնակցությունը չի նշված:

Գայանե Փարվանյանը հունիսի 18-22-ի մանկավարժական ճամբար պատասխանատուն է Արևելյան դպրոցում, բայց մինչև հիմա ոչ մի աշխատանքային ծրագիր չի հրապարակված:

Հարավային դպրոց

Տաթև Մելքոնյանը Հարավային դպրոց-պարտեզի հունիսի 11-15 ամառային ճամբարի պատասխանատուն է եղել: Բլոգում առկա են առանձին նյութեր ճամբարի մասին, բայց չկա ժամանակացույցով ճամբարային գործողությունների ծրագիր: Հաշվետվություն չի արվել:

Հասմիկ Պողոսյանը իր բլոգում հրապարակել է հունիսի 18-22 -ի ամառային ճամբարի մասին հայտարարությունը և աշխատանքային ծրագիրը: Բոլոր օրերին լողը ներառված է օրվա ռեժիմում, բայց ծրագրում բացակայում են քայլարշավները Երևանում (Երևան 2800, գետը քաղաքում):

Հյուսիսային դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյանի բլոգում առկա է հունիսի 11-15-ը ճամբարի առօրյա ծրագիրը և կատարված աշխատանքները: Լողափնյա ճամբարին բնորոշ առօրյա է իրականացվել`յուրաքանչյուր օր լողը և հեծանիվը ներառված է ծրագրում, իսկ մի օր նույնիսկ եղել է «լողափնյա ֆլեշմոբ»:

Քրիստինե Սահակյանց

Միջին դպրոց

Անուշ Ասատրյանի բլոգում հրապարակված է 11-15-ը ճամբարի հայտարարությունը և ճամբարի ամփոփումը:

Ամփոփման մեջ չի ասվում, թե քանի անգամ են գնացել լողալու: Միայն մի տեսանյութ է հրապարակված: Նշված է ծիսական հարսանիքին պատրաստվելու մասին, բայց չի նշված որևէ մի քայլարշավի, Երևանի մեջ ուսճամփորդության մասին (Երևան 2800, Գետը քաղաքում):

Տաթև Ալեքսանյանի բլոգում հրապարակված է հունիսի 18-22 -ի ամառային ճամբարի մասին հայտարարությունը իր գործունեությունների ծրագրով և ժամանակացույցով:  Ծրագրում ամեն օր առկա է «այցելություն լողավազան» գրառումը օրվա ռեժիմում: Ուրբաթ օրը`հունիսի 22-ին, նախատեսվում է այցելություն Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարան:


Նախաբանի փոխարեն.

Տարիներ առաջ, երբ դեռ մենք կայք չունեինք և բոլորի նման պատի թերթ էինք լույս ընծայում, ես մի փոքրիկ նյութ գրեցի մեր կրթահամալիրի մասին, որն ամբողջովին «մատ» բառով կազմված դարձվածքներից էր. «Մեզ մատով են ցույց տալիս, մեր վրա մատ են թափ տալիս, իրենք մատների արանքով են նայում ամեն ինչին ու մատը մատին չեն խփում, բայց մատների փաթաթան են դարձնում մեր տքնանքով ստեղծածը, բայցևայնպես, ընդունում են, որ մեր մատը խառն է ամեն մի նոր գործում»:

Հետևելով մեր կրթական օրացույցին` ուղիղ ժամը 13:00-ին ես արդեն մեր դպրոցական բակում էի՝ Հայրենագիտական ակումբի դիմացի ծառաստվերաշատ վայրում, որն արդեն դարձել է մեր ամառային ուսումնական տարածքը: Կրթահամալիրի օտար լեզու դասավանդողները և Ավագ դպրոցի մի քանի սովորող այստեղ էին հավաքվել մայրենիի դասավանդող Հասմիկ Ղազարյանի հրավերով՝ քննարկելու մի հետաքրքիր թեմա՝ «Դարձվածքները տարբեր լեզուներով»:

20180614_122824_Burst01

Միևնույն երևույթը բնութագրող տարբեր լեզուներում առկա համարժեք դարձվածքները և երբեմն էլ դրանց բառացի թարգմանությունները բարի ժպիտներ կամ էլ լիաթոք ծիծաղ էին առաջացնում: Օրինակ, պարզեցինք, որ հայերենի «շան տեղ դնել» դարձվածքը երկու իրար հակասող մտքեր է արտահայտում, որը ոչ մի այլ լեզվում առկա չէ, իսկ բառացի թարգմանելն էլ միայն ծիծաղ է առաջացնում: Խոսեցինք դարձվածքների և ասացվածքների մասին, որոնց համարժեքները կարողացանք ասել վեց լեզվով: Օրինակ, «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», «A bird in the hand is worth two in the bush», «Այսօրվա մի օրն ավելի լավ է, քան վաղվա երկուսը», «Նաղդ օլսուն, սողան օլսուն (թուրքերեն)»:  Աննա Մարությանը մի օրինակ բերեց ֆրանսերենից, որը շատ նման է հայերենի «ձու գողացողը ձի էլ կգողանա» ասացվածքին, բայց միայն մի տարբերությամբ՝ «Ձու գողացողը ցուլ էլ կգողանա»: Հասմիկ Ղազարյանը անմիջապես կռահեց, որ այդտեղ հարանունների երևույթն է աշխատում, ինչը հաստատեց Աննան՝ ասելով, որ ֆրանսերենում ձու և ցուլ բառերի վերջավորությունները նույն հնչյուններն ունեն «Qui vole un oeuf, vole un boeuf»: Ափսոսում եմ, որ չձայնագրեցի այս հետաքրքիր քննարկումը, երբ միմյանց հերթ չտալով արագ ասվում էին Դիանա Նազարյանի պարսկերեն, Էլեն Քոքչյանի թուրքերեն, Ժաննա Հակոբյանի ռուսերեն, Ռինա Շագինյանի վրացերեն, Նարինե Բարսեղյանի իսպաներեն, Սիլվա Հարությունյանի անգլերեն օրինակներն ու համեմատությունները միևնույն դարձվածքի կամ ասացվածքի վերաբերյալ, որոնց հետևում էր Հասմիկ Ղազարյանի հայերենի հետ կապված  մեկնաբանությունները: Քննարկման թեժ մի պահի մեզ միացան Ջրափի գյուղի դասավանդողներն ու սովորողները: Հետաքրքիր էին նրանց մայրենիի դասավանդողի օրինակները Շիրակի բարբառով:

Ստուգատես-փառատոնային ճամբարի օրերին՝ հունիսի 12- 15-ը կազմակերպվում են անգլերենի քառօրյա պարապմունքներ այն դասավանդողների համար, ովքեր ունեն անգլերեն հաղորդակցվելու որոշակի կարողություններ և ուզում են ակտիվացնել անգլերեն խոսելու իրենց այդ կարողությունները:

Հաղորդակցման թեման մեր կյանքն է՝ առօրյա կենցաղային հարցերից մինչև հեղինակային մանկավարժություն և թավշյա հեղափոխություն:

Պարապմունքները կլինեն նշված օրերին ժամը 11:00-12:00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահում:

Մասնակիցների նախնական ցուցակը

 1. Աննա Մարության
 2. Մանիկ Պողոսյան
 3. Էլեն Քոքչյան
 4. Ռինա Շագինյան
 5. Հռիփսիմե Առաքելյան
 6. Գայանե Թերզյան
 7. Էմանուէլ Ագջոյան
 8. Նարինե Բարսեղյան
 9. Հասմիկ Նալբանդյան
 10. Մենուա Հարությունյան
 11. Արման Երանոսյան

 

Երբ երկու տարի առաջ Վահրամ Թոքմաջյանը Դանիայում մասնակցում էր եվրոպական երկրների պատմության ուսուցիչների գիտաժողովին, նա այնպես գրավիչ էր ներկայացրել մեր կրթահամալիրը, որ Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչը՝ Ռիտա Միկոլլան, ցանկացել էր անձամբ գալ և տեսնել մեր կրթահամալիրը: Այդպես էլ եղավ: 2017-ի դեկտեմբերին Ռիտա Միկոլլան նամակով հայտնեց Վահրամ Թոքմաջյանին այն մասին, որ կազմակերպում է 30 հոգանոց պատմության ուսուցիչների խմբի այցը Հայաստան: Ֆինն առաջատար պատմության ուսուցիչները համաձայնվել էին Ռիտա Միկոլլայի առաջարկին՝ մեծ ցանկություն հայտնելով գալ ու տեսնել Արարատը, Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները, հինավուրձ եկեղեցիները, ինչպես նաև՝ մեր կրթահամալիրը: Խումբը ղեկավարում էր Ֆինլանդիայի պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչների միության ամբիոնի վարիչ Էէրո Կիտունենը:

34531475_2009674192629126_4260841946882244608_n

Հանդիպեցինք Մեդիա կենտրոնի մոտ: Նրանք մի փոքր անակնկալի եկան՝ տեսնելով մեր Կենտրոնի ներքին դիզայնը՝ շախմաի սրահը, ապակեպատ սենյակները, խոհանոցը, շրջանաձև բացվածքից երևացող աստղացուցարանի մեծ գունդը: Այս ամենը մեր աչքերի համար սովորական տեսարան է, բայց նրանց համար արտասովոր էր ամեն ինչ: Ես նրանց բացատրում էի մեր Կենտրոնի դերն ու նշանակությունը ամբողջ կրթահամալիրի համար և, միևնույն ժամանակ, ինձ համար մի նոր ու անսովոր հպարտություն էի զգում, քանի որ եզակի առիթ էր ինձ ընձեռնվել՝ ներկայացնելու մեր կրթահամալիրը իր հեղինակային մանկավարժությամբ աշխարհի ամենաառաջադեմ հանրակրթական համակարգ ունեցող երկրից ժամանած 30 ուսուցչի: Իմ հպարտությունը մեկ այլ հաճելի երանգ ստացավ, երբ Սուսան Մարկոսյանը մոտեցավ խմբին ու իր կիրթ ու մեղմ ձայնով և ճիշտ կառուցված անգլերեն նախադասությամբ ողջունեց հյուրերին. ‹‹Dear guests, welcome to the Mkhitar Sebastatsi Educational Complex››: Առանձին փոքրիկ խմբերի հետ անգլերեն զրույցի էին բռնվել նաև Վահրամ Թոքմաջյանն ու Ավագ դպրոցի սովորող Լուսինե Ալեքսանյանը: Որոշեցինք, որ մենք կայցելենք Արևմտյան դպրոցը, որպեսզի մեր հյուրերը տեսնեն մեր բոլոր դպրոց-պարտեզներին բնորոշ ուսումնական միջավայրը, ինչպես նաև սովորողների սիրելի վայրը՝ ուսումնական ագարակը:

34536768_2009754249287787_1949221764273799168_n

Արևմտյան դպրոց-պարտեզում մեզ դիմավորեց Տաթև Աբրահամյանը և մեզ ուղեկցեց մի դասասենյակ, որտեղ պետք է ներկայացնեինք կրթահամալիրի կայքը: Հյուրերից մեկը ասաց, որ ինչ-որ թեթևացած զգացում է ապրում և չի հասկանում, թե դա ինչից է: Այդ ժամանակ ես խնդրեցի բոլորին ուշադրություն դարձնել թեթևություն ներշնչող թափանցիկ միջավայրին, որը ստեղծվել է ապակեպատ միջնորմներով ու դռներով: Վերացվել են մարդկանց իրարից բաժանող բետոնե անթափանց պատերը: Անսովոր բնական  լուսավորություն է ամենուր:

Հյուրերի համար հաջորդ անսովոր անակնկալը մեր բազմալեզու կրթահամալիրային կայքն էր: Հերթով սեղմում էի 7 երկրները խորհրդանշող դրոշների պատկերները և ցույց էի տալիս թարմ հրապարակումները մեր հունիսյան ուսումնական ճամբարի առօրյայի մասին: Հյուրերը հետաքրքրվեցին, թե արդյոք այդ բոլոր լեզուները դասավանդվում են մեր կրթահամալիրի դպրոցներում: Նրանց զարմացրեց դրական պատասխանը և հատկապես այն, որ հրապարակված տեքստերի մեծ մասը ստեղծել են տարատարիք սովորողները: Հյուրերի համար ամենամեծ անակնկալը Թուրքիայի դրոշի առկայությունն էր մեր կայքում, ինչը խոսում է այն մասին, որ թուրքերենը նույնպես դասավանդվում է կրթահամալիրում: Հյուրերը պատմության ուսուցիչներ էին և բոլորն էլ գիտեին հայոց ցեղասպանության մասին ու նրանց համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես են պատմության ուսուցիչները ներկայացնում այդ թեման իրենց սովորողներին: Վահրամ Թոքմաջյանը նշեց, որ այդ թեման մեր կրթահամալիրի դասավանդողները ներկայացնում են սովորողներին՝ առանց նրանց մեջ հարևան երկրի նկատմամբ ատելություն և այլատյատություն սերմանելու:

[UNSET]

Ֆինն ուսուցիչների համար զարմանալի էր նաև, որ լողուսուցումը ընդգրկված է կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզների ուսումնական պլանում: Մեր փակ տաքացվող լողավազանի պատուհանը բաց էր և նրանք տեսան լողացող երեխաներին, իսկ մի քանի մետր այն կողմ արևի ջերմությամբ տաքանում էր բաց լողավազանի նոր լցված թարմ ջուրը:

Երբ մեր քայլերն ուղղեցինք դեպի ուսումնական ագարակը, հյուրերին ասացի, որ կրթահամալիրում գործում են ամենատարբեր մարզաձևերի խմբակներ՝ սուսերամարտի, ձիավարության, եռամարտի, նետաձգության, հրաձգության, մարմնամարզության, ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի: Հյուրերին բացատրեցի, որ ըստ մեր հեղինակային մանկավարժության՝ ‹‹կենդանաբանություն›› ուսումնական առարկան, սերը կենդանիների և բնության նկատմամբ ավելի արդյունավետ է ուսումնական ագարակի առկայությամբ, երբ երեխաները կարողանում են մոտիկից տեսնել կենդանիներին, խնամել նրանց:

34473959_1093003017506116_8492741603805364224_n

Շրջայցն ավարտեցինք Մայր դպրոցով: Դաշնամուրի ձայնը մեզ տարավ համերգասրահ, որտեղ Լիլիթ Առաքելյանը իր դաշնամուրի պարապմունքն էր անցկացնում: Հյուրերը արդեն հոգնած էին և միանգամից հանգիստ նստեցին: Սկզբում Լիլիթի սանը նվագեց իր դասը, իսկ հետո արդեն Լիլիթը բոլորին հիացրեց Կոմիտասի ‹‹Գարուն›› ստեղծագործությամբ: Վահրամ Թոքմաջյանի կաբինետում ավելի մանրամասն ներկայացրեցինք մեր հեղինակային մանկավարժությունը, նախագծային ու բլոգային ուսուցումը՝ ի հակադրություն անգիրի դպրոցի:

Վերջում Ֆինլանդիայի պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչների միության ամբիոնի վարիչ Էէրո Կիտունենը շնորհակալություն հայտնեց մեզ՝ ասելով, որ ինքը որպես փորձագետ աշխարհի շատ երկրների դպրոցներում է եղել, բայց հանրակրթություն իրականացնող այսպիսի կրթահամալիր իր դպրոցներով, ուսումնական միջավայրով և ուսուցման առաջադեմ մեթոդներով որևէ տեղ չի տեսել:

 

 

Այո, ճիշտ էր այսօր մեր տիար Աշոտ Բլեյանը Հայելի ակումբում ժամը մոտավորապես 12:30-ին, երբ վստահ ու խրոխտ ձայնով ազդարարեց, որ Հայաստանի հանրակրթական բրենդը ‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիրն է: Ժամը 18:20-ին մոտավորապես նույն բանը այլ խոսքերով և արդեն միջազգային մասշտաբներով հաստատեցին Ֆինլանդիայից ժամանած մասնագետները:

Պայմանավորվեցինք համագործակցային կապեր հաստատել: Էէրո Կիտունենը խոստացավ դա իրենց միության անունից:

 

Դասընթացի նպատակը

Դասընթացի նպատակն է դասավանդողների մոտ ձևավորել մասնագիտական բառարաններից (glossaries), համացանցի թարգմանական անվճար կայքերից օգտվելու, մասնագիտական տեքստեր անգլերենից հայերեն թարգմանելու, ինչպես նաև մասնագիտական զրույցներին մասնակցելու կարողություններ: Աշխատանքային լեզուն անգլերեն է:

Դասընթացի մասնակիցները

Նախընտրելի է, որ մասնակիցները լինեն օտար լեզուներ դասավանդողները և հասարակագետները, քանի որ 2018-2019 ուստարում փորձ է արվելու ինտեգրել օտար լեզուների և հասարակագիտության ուսուցումը: Դասընթացը բաց է նաև բոլոր այն դասավանդողների համար, ովքեր անգլերենը դիտում են որպես միջոց իրենց մասնագիտական ինքնակրթության, այլոց փորձի ուսումնասիրության, ուսումնական նախագծերի իրականացման հետազոտական փուլը արդյունավետ դարձնելու համար:

Դասընթացի մասնակիցները աշխատում են անհատական նոթբուք-նեթբուքերով:

Դասընթացի աշխատաժամանակը

18.06.2018

Առաջին պարապմունք (տևողությունը 90 րոպե)

 1. Ներկայանում ենք անգլերեն և պատասխանում ենք այս հարցին. ինչու՞ ընտրեցիր այս դասընթացը: (20 րոպե)
 2. Մասնագիտական տերմինների բառարաններ. (20 րոպե)

a glossary of poetic terms   

a glossary of legal terms

a glossary of Social Studies terms 

a glossary of educational terms

3. Մարդու հիմնական իրավունքները և ազատությունները ըստ 2015-ի դեկտեմբերին ընդունված Հայաստանի հանրապետության սահմանադրության (անգլերեն)

Fundamental Human and Civil Rights and Freedoms

Articles 14, 14,1, 15, 16

19. 06.2018

 1. ԺողովրդավարությունDemocracy (30 րոպե)
 2. The Velvet Revolution in Armenia – Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում    The beginning, process and victorious end. Can we organize a discussion on this topic? Սկիզբը, ընթացքը, հաղթական ավարտը. կարող ենք այս թեմայով անգլերեն քննարկում կազմակերպել:  (60 րոպե)

Անգլերեն հոդվածներ տնային ընթերցանության համար.

Why Armenia’s velvet revolution won without a bullet fired. BBC News

Ինչու՞ Հայաստանի հեղափոխությունը հաղթանակեց առանց մի փամփուշտ կրակելու. BBC

2018 Armenian Velvet Revolution Wikipedia

20.06.2018

 1. Հայաստանի Ազգային ժողովը, խորհրդարանական ընտրություններ (90 րոպե)

The National Assembly of Armenia, parliamentary elections

The Factions in Armenian Parliament – “The Republican Party” Faction, “Tsarukyan” Faction, “Way out” Faction, “Armenian Revolutionary Federation Party” Faction

Դերախաղ.

Հասարակագետները ներկայացնում են Ազգային ժողովը հայերեն, իսկ անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողները թարգմանում են անգլերեն:

Դերախաղի երկրորդ փուլում դասավանդողները դերերով փոխվում են:

21.06.2018

 1. Հանդուրժողականություն – Tolerance

Քննարկում ‹‹Հանդուրժողականությունը կյանքի տարբեր ասպարեզներում›› (90 րոպե)

 

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբը կայացավ մայիսի 23-ին: 

2-3-րդ դասարաններ՝ 53 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Լիլիթ Հայկազունին:

4-5-րդ դասարաններ՝ 86 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Լիանա Ասատրյանը:

6-8-րդ դասարաններ՝ 15 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Սիլվա Հարությունյանը:

9-12 –րդ դասարաններ՝ 6 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Իրինա Ապոյանը

Ռուսերենի ամենամսյա ֆլեշմոբը կայացավ մայիսի 22-ին:

2-3-րդ դասարաններ՝ 50 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Անահիտ Նաղդալյանը:

4-5-րդ դասարաններ՝ 61 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մարիամ Քալանթարյանը:

6-8-րդ դասարաններ՝ 37 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Ժաննա Հակոբյանը:

9-12-րդ դասարաններ՝ 1 մասնակից, – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքը ստուգել է Ժաննա Հակոբյանը:

Թարգմանական աշխատանք

Մարիամ Քալանթարյանը հայերենից ռուսերեն է թարգմանել Աշոտ Բլեյանի հոդվածը «Մենք կարող ենք այս երիտասարդությունից հիասթափվել. Թույլ չտաք, դուք ու ձեր Նիկոլը»: Հրապարակվել է տիար Բլեյանի օրագրում:

Մարիամ Քալանթարյանը հայերենից ռուսերեն է թարգմանել նաև Ռիմա Երեմյանի հոդվածը:

Ռինա Շագինյանը հայերենից վրացերեն է թարգմանել Իրինա Ապոյանի հոդվածը:

Գայանե Փարվանյանը հայերենից ռուսերեն է թարգմանել Հասմիկ Մաթևոսյանի հոդվածը: Խմբագիր՝ Ժաննա Հակոբյան

Գայանե Փարվանյանը հայերենից ռուսերեն է թարգմանել Թամար Ղահրամանյանի հոդվածը: Խմբագիր՝ Ժաննա Հակոբյան

Հայերենից օտար լեզուներ է թարգմանվել հեղինակային մանկավարժության հեղինակների մայիսյան 13-րդ հավաքի հայտարարությունը.

Անգլերեն – Յուրա Գանջալյանը

Ռուսերեն – Ժաննա Հակոբյանը

Ֆրանսերեն – Աննա Մարությանը

Վրացերեն – Ռինա Շագինյանը

Գերմաներեն – Վանուհի Բաղմանյանը

Թուրքերեն – Էլեն Քոքչյանը

Իսպաներեն – Նարինե Բարսեղյանը

 

Հոդված «Դպիր»-ում

Ժաննա Հակոբյան «Мой проект “Мастера своего дела”»

Իրինա Ապոյան «Ուսուցումը դասասենյակից դուրս»

Աննա Մարության «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը՝ ֆրանկոֆոնիայում»

Աննա Մարության ‹‹Գնահատման երկու երեսը››

Հոդված ուսումնական բլոգում

Աննա Գանջալյան «Հաղորդակցական անգլերենի ուսուցման իմ հաջողված նախագծերը 2017-2018 ուստարում»

Օգտակար ուսումնական նախագիծ են անում Քոլեջի գործավարների և զբոսաշրջության խմբերի սովորողները Անահիտ Մելքոնյանի և Գայանե Թերզյանի ղեկավարությամբ: Նախագիծը լավ իմաստով հավակնոտ վերնագիր ունի՝ «Մարդու իրավունքների մասին խոսում ենք երեք լեզվով»:  Թե ապագա գործավարները և թե զբոսաշրջության կազմակերպիչները իրենց առօրյա աշխատանքում անխուսափելիորեն գործ են ունենալու տարբեր իրավական հարցերի հետ, հայտնվելու են այնպիսի իրավիճակներում, երբ անհրաժեշտ է լինելու ճիշտ խոսելու և գործելու՝ հաշվի առնելով մարդու իրավունքները: Այս նպատակին է ծառայում նախագիծը: Սկզբում նրանք ծանոթացել են «Youth for Human Rights – Երիտասարդությունը՝ հանուն մարդու իրավունքների» կայքի նյութերին, որտեղ մատչելի և տարբեր լեզուներով շարադրված են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի հիմնական դրույթները, քննարկել դրանք հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Նախագծի երրորդ և վերջնական փուլը կայքում առկա մարդու իրավունքներին վերաբերող  տեսահոլովակների հայերեն թարգմանությունն է, որն ավարտելու են հունիսին:

2-3-րդ դասարաններ (Անահիտ Նաղդալյան)

4-5-րդ դասարաններ (Մարիամ Քալանթարյան)

6-8-րդ դասարաններ (Ժաննա Հակոբյան)

9-12-րդ դասարաններ (Ժաննա Հակոբյան)

 

2-3 դասարաններ (Լիլիթ Հայկազունի)

4-5-րդ դասարաններ (Լիանա Ասատրյան)

6-8-րդ դասարաններ (Սիլվա Հարությունյան)

9-12-րդ դասարաններ (Իրինա Ապոյան)

 

Հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա մայիսյան հավաքի երրորդ օրն ինձ համար նշանավորվեց Սիլվա Հարությունյանի կազմակերպած կլոր սեղան-քննարկումով, որի աշխատանքային լեզուն անգլերեն էր: Քննարկման թեման թարգմանչական նախագծերն էին: Քննարկմանը մասնակցում էին 9-11-րդ դասարանների անգլերենի ընտրությամբ սովորողները: Միանգամից ասեմ, որ այս կլոր սեղան-քննարկումը ամենալավ իմաստով պարզերես արեց մեր Ավագ դպրոցի մասնակցությունը մայիսյան հավաքին: Սովորողները անգլերեն խոսում էին սահուն և անկաշկանդ, իսկ ամենակարևորն այն էր, որ կարողանում էին պաշտպանել իրենց տեսակետները: Օրինակ՝ քննարկումը միտումնավոր ավելի թեժ դարձնելու համար ես ասացի, որ անգլերենին հատկացված ժամանակի վատնում է անգլերենից հայերեն թարգմանություններ անելը, որովհետև այդ դեպքում ավելի շատ ժամանակ է ծախսվում հայերեն խոսքը ճիշտ ձևակերպելու վրա և ավելացրեցի, որ հայերենից անգլերեն թարգմանությունները ավելի արդյունավետ են անգլերենը լավ սովորելու համար:

32602589_2207677259462176_7925329875148210176_n

Մեկը մյուսի հետևից սկսեցին ինձ հակադրվել Անի Ջանոյանը, Անուշ Նիկողոսյանը, և Մանե Գևորգյանը:

Միքայել Կամենդատյանը խոսեց վերջերս իրենց կատարած հարցազրույց-տեսաֆիլմի թարգմանության մասին, որը հիմնականում աշխատելու և սովորելու ամուր ու կայուն շարժառիթների մասին էր: Միքայելի արտահայտած մտքերն այնքան կապ ունեին իր իսկ անձի հետ: Չէ՞ որ նա վերջերս հաջողությամբ հանձնել է ընդունելության քննությունները և ընդունվել Դիլիջանի միջազգային քոլեջը:

Տպավորիչ էր Վահե Սարգսյանի խոսքը թարգմանության և, ընդհանրապես, անգլերեն սովորելու մասին: Երբ նա իր մտքերն անգլերեն էր արտահայտում, մտածեցի. «Ի՜նչ ինքնատիպ մտածողություն, վստահ եմ, որ նա որևէ տեղ մասնավոր դասերի չի մասնակցում: Դա սեփական ճանապարհը ինքնուրույն հարթող ինքնավստահ անձի խոսք էր»: Այդպես էլ կար: Քննարկումներից հետո մեր առանձնազրույցում Վահեն ասաց, որ ինքը զարմանում է, թե ինչու են սովորողները այդքան մեծ գումարներ վճարում կրկնուսույցներին, որպեսզի իրենց անգլերեն սովորեցնեն. չէ՞ որ ամբողջ համացանցը ողողված է անգլերեն տեքստերով, Youtube-ի տեսադասերով, գեղարվեստական ֆիլմերով ու երգերով: Վահեին կարողացավ հակադրվել միայն Մարտին Մանասյանը՝ մեկ այլ ինքնավստահ պատանի:

32381125_2207677702795465_7110531479100194816_n

Կլոր սեղան քննարկումը տևեց 45 րոպե, բայց թվաց, որ անցել է ընդամենը 5 րոպե: Ռուսական մի ասացվածք կա՝ ‹‹Счастливые часов не наблюдают››: Մեր Ավագ դպրոցում սովորողները կենտրոնացած չեն ԳԹԿ-ի ձանձրալի  շտեմարանները ծայրից ծայր մի քանի անգամ սերտելու վրա: Նրանք ազատ են իրենց ուսման բովանդակության ու ձևի ընտրության մեջ և այդ պատճառով էլ հասնում են իրենց ուղենշած նպատակին թեթև ու վստահ քայլերով:

Արևելյան դպրոցի 4-1 դասարանում անգլերենի ուսումնական պարապմունքն է: Լիանա Ասատրյանը և սովորողները պատրաստվում են ներկայացնել հաղորդակցական անգլերենի հիման վրա ստեղծված իրենց «Shopping-գնումներ» նախագիծը: Նախագծի իրականացման առաջին փուլում սովորողները համացանցի պատկերազարդ բառարանների և Լիանա Ասատրյանի օգնությամբ սովորել են հագուստի տարբեր տեսակների անգլերեն անվանումները և դրանց ճիշտ արտասանությունը: Նրանք սովորել են նաև գնումներ կատարելու ժամանակ մի շարք հաճախակի օգտագործվող բառակապակցություններ, արտահայտություններ և ուսուցչի օգնությամբ ստեղծել են այդ թեմայով երկխոսություններ: Նախագծի իրականացման երկրորդ փուլում սովորողները իրենց տանը ծնողների, ավագ քույր ու եղբայրների անմիջական մասնակցությամբ ստեղծել են տեսաֆիլմեր: Այսօր արդեն աշխատանքի երրորդ փուլն է, երբ սովորողները հանպատրաստից զույգերով ստեղծում են երկխոսություններ նշված թեմայով:

IMG_6032

Հյուսիսային դպրոցի 5-րդ դասարանում ռուսերենի ուսումնական պարապմունքը վարում է Անահիտ Նաղդալյանը: Դասարանը թարգմանական նախագիծ է իրականացնում: Նրանք հայերենից ռուսերեն են թարգմանում հայկական «Պինգվինաշեն» մուլտը: Ստեղծական, հետազոտական մթնոլորտ էր տիրում: Սովորողներից մեկը հարցրեց Անահիտ Նաղդալյանին, թե ինչպես կարելի է «պատուհաս» բառը թարգմանել ռուսերեն:  Անահիտն անմիջապես չպատասխանեց այդ հարցին: Նա խորհուրդ տվեց սովորողին փնտրել այդ բառը առցանց բառարանում կամ էլ դիմել «Google translator»-ի օգնությանը: «Google translator»-ի առաջարկած թարգմանությունը «вредитель-վնասատու» բառն էր, որը ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում այդ մուլտֆիլմի ոգուն: Այդ ժամանակ միայն Անահիտը առաջարկեց «надоедливый» բառը, որն ամենաընդունելին էր այդ իրավիճակում: Նույն հաջողությամբ Անահիտը հուշեց «…այդպես չեղավ..»-ի թարգմանությունը ռուսերեն «…так не пойдет…»՝ մերժելով «так не получится» արտահայտությունը, որն իրոք գրքային էր և չէր սազում մուլտֆիլմի ամբողջ տեքստի հաղորդակցական լեզվին: Առանց չափազանցնելու՝ ստեղծագործական ոգի էր տիրում դասարանում:

dav

Այսօր որոշեցի այցելել մեր կրթահամալիրի տարբեր դպրոցներ և տեսնել, թե ինչ ուսումնական նախագծեր են իրականացնում մեր օտար լեզու դասավանդողները հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա մայիսյան հավաքին: Այցելություններս սկսեցի Հարավային դպրոցից: Երրորդ դասարանում անգլերենի ուսումնական պարապմունքը վարում էր Աննա Գանջալյանը: Հաղորդակցական անգլերենի նրա նախագիծն է՝ «Հեռախոսազրույց. համաձայնվում կամ չենք համաձայնվում առաջարկին»: 

Սովորողներն իրենց ուսումնական բլոգներում նախօրոք հրապարակել են իրենց կազմած երևակայական հեռախոսազրույցները, իսկ հիմա արդեն դասարանում զույգերով ներկայացնում են դրանք՝ հանպատրաստից ստեղծելով նոր երկխոսություններ իրենց ընկերների հետ: Նրանք ողջունում են իրար և մի որևէ տեղ գնալու առաջարկություն անում: Դիմացինը կամ սիրահոժար համաձայնվում է, կամ էլ մերժում՝ մի որևէ պատճառով:

Photo 2 Без названия

Պարապմունքի բոլոր մասնակիցներն էին ուզում խոսել, հաղորդակցվել անգլերեն: Չէ՞ որ երկխոսությունն այնքան մոտ է մեր առօրյա կյանքին և հենց այդ պատճառով էլ հետաքրքիր է:

Միջին դպրոցի 7-4 դասարանում ռուսերենի պարապմունք էր վարում Ժաննա Հակոբյանը: Իրականացվող նախագծի անվանումն է «Профессии моих родителей». Իրականացվող նախագծի առաջին փուլը ունեցել է «Мастера своего дела» անվանումը, որի ընթացքում սովորողները սովորել են տարբեր մասնագիտությունների ռուսերեն անվանումները և դրանց հիմնական գործունեությունները: Հիմա արդեն՝ ունենալով նախնական լեզվական գիտելիք, նրանք կարողանում են ուսուցչի հետ հանպատրաստից երկխոսություն վարել իրենց ծնողների մասնագիտությունների վերաբերյալ:

20180514_112015_HDR

20180514_112029_HDR

Էմանուել Ագջոյանը՝ մեր կրթահամալիրի աշխարհագրագետը, ինձ հետ անգլերեն հաղորդակցվելու առիթը բաց չի թողնում: Այսօր էլ նա անգլերենով հրավիրեց ինձ իր ուսումնական պարապմունքին՝ խոստանալով, որ ես մի նոր բան եմ սովորելու այնտեղ: Այդ նոր բանը https://maphub.net աշխարհագրական համացանցային քարտեզ-ծրագիրն էր, որի յուրացումը դարձել է միջին դպրոցի յոթերորդցիների մայիսյան հավաքի աշխարհագրության ուսումնական նախագիծը: Պատանի աշխարհագրագետի հետաքրքրությունների բավարարման մի անսպառ գանձարան է այս ծրագիրը:

20180514_113244

Վաղը այցելելու եմ Արևելյան և Հյուսիսային դպրոցները:

 

Անգլերեն դասավանդողների վերապատրաստման մոդուլի համառոտ նախագիծ (ընթացքի մեջ է անգլերեն ընդարձակ, բովանդակային մոդուլի ստեղծման աշխատանքը, որը պատրաստ կլինի մինչև մայիսի 20-ը)

Մասնակիցներ. Երևանից, Հայաստանի տարբեր մարզերից, Արցախից, Վրաստանից ժամանած հանրակրթական դպրոցների անգլերեն դասավանդողներ

Անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրը.

Էլեկտրոնային գրատախտակով և պրոյեկտրով կահավորված լսարան, մասնակիցների մոտ անհատական նոթբուքեր (նեթբուքեր), աշխատանքային լեզուն անգլերեն է:

Վերապատրաստման նպատակը. վերապատրաստման երեք օրերի ընթացքում դասավանդողները ձեռք են բերում ուսումնական բլոգ ստեղծելու և վարելու կարողություն, կրթական տարբեր աստիճաններում հաղորդակցական անգլերենի կառուցողական, աշակերտակենտրոն և նախագծային ուսուցման հմտություններ դասավանդման 5 հիմնական բաղադրիչներով՝ խոսելու, լսելով հասկանալու, ընթերցելով հասկանալու, գրելու և թարգմանելու:

Օր առաջին – 2 ժամ

 1. Անհատական ուսումնական բլոգի ստեղծում՝ wordpress.com կայքի օգնությամբ:
 2. Ուսումնական նյութի ստեղծում և հրապարակում նորաստեղծ բլոգում: Որպես օրինակ առաջարկում եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման մեկ-երկու ուսումնական նյութ: Ուսումնական նյութերի տեսակները
 3. Խոսելու կարողության զարգացմանը նպաստող դասարանական գործունեության ձևեր (լեզվական խաղեր) և նախագծեր:

Two techniques for the development of the students’ communicative abilities.

Ձյան փաթիլից մինչև ձնագունդ

Oral examination

Կրտսեր դպրոցի «English at our home – անգլերենը մեր տանը» նախագծեր

Իրինա Ապոյանի «The world around us» նախագիծը

 

Օր երկրորդ – 2 ժամ

 1. Լսելով և ընթերցելով հասկանալու կարողությունները զարգացնող դասարանական գործունեության ձևեր և տնային առաջադրանքներ որպես լրացուցիչ կրթություն:

Ընթերցելով հասկանալը. https://ganjalyanyura.wordpress.com/2012/04/18/teaching-english-in-classes-of-pupils-with-mixed-abilities-2/

Լսելով հասկանալը

Օր երրորդ – 2 ժամ

1 Գրելու և թարգմանելու կարողությունների զարգացմանը նպաստող գործունեություններ.

Վերապատրաստման մասնակիցները ընդգրկվում են «Բարեկամություն» միջազգային կրթական ճամբարի աշխատանքներում և օրվա մնացած ժամերին մասնակցում են ճամբարային գործունեությանը:

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

Յուրա Գանջալյան

13.05.2018

 

2018-2019 ուսումնական տարվա ընթացքում առաջարկվում է համակցել օտար լեզուների ուսուցումը հասարակագիտության հետ: Սա չի նշանակում, որ օտար լեզուների ուսումնական պարապմունքներին ուսումնասիրվող օտար լեզվով վերարտադրվելու են ‹‹հասարակագիտություն›› ուսումնական առարկայի դասերը: Սա նշանակում է, որ այսուհետ կրթահամալիրի դպրոցներում օտար լեզվի ուսուցումը ավելի բովանդակային է դառնում: Իրականացվող նախագծերը Միջին և հատկապես Ավագ դպրոցում առընչվելու են Հայաստանի և ուսումնասիրվող լեզվի լեզվակիր երկրի (երկրների) այնպիսի հասարակագիտական ուղղություններին, ինչպիսիք են մշակութաբանությունը, տնտեսագիտությունը, աշխարհագրությունը, պատմությունը, քաղաքագիտությունը, իրավագիտությունը, հոգեբանությունը և սոցիոլոգիան: Օրինակ՝ Ավագ դպրոցում կարող են իրականացվել այսպիսի նախագծեր՝ «ժողովրդավարությունը Հայաստանում և Ֆրանսիայում (Միացյալ նահանգներում, Գերմանիայում, Թուրքիայում…)», «ազատ շուկայական հարաբերությունները Հայաստանում և Միացյալ թագավորությունում, (Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Թուրքիայում, …)», «Ի՞նչ ուսումնական առարկաներ են ուսումնասիրվում մեր երկրի և Միացյալ նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ավագ դպրոցներում»: Այդուհանդերձ, ուսումնական նյութերը չեն նմանակելու և վերարտադրելու նշված ուղղություններով դպրոցական դասագրքերի լեզվական ծանր ու խրթին ոճը: Դրանք լինելու են հաղորդակցական լեզվով ստեղծված երկխոսությունների, կարճ տեղեկատվությունների, փոքրիկ ուսումնասիրությունների տեսքով: Նշված ուղղությամբ 2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում մեր Ավագ դպրոցում որոշակի չափով աշխատանքներ արվել են: Օրինակ՝ Իրինա Ապոյանի և իր 11-12-րդ դասարանների սովորողների «The world around us» նախագիծը, որի առաջին նախաձեռնողը եղել է Տիգրան Աբրահամյանը:

Միջին դպրոցում հնարավոր է իրականացնել նախագծեր Հայաստանի և ուսումնասիրվող լեզվի լեզվակիր երկրի տոների մասին (այս աշխատանքը որոշ չափով մինչև հիմա արվել է), շրջակա միջավայրի բնապահպանական խնդիրների մասին (7-րդ դասարանցիների հետ այսպիսի թարգմանչական նախագիծ կատարել է Հայկուհի Հովհաննիսյանը): Լուսինե Բուշն իր սովորողների հետ հաջողությամբ իրականացնում է e-twinning միջազգային նախագիծը, որի ոգին շատ նման է այս առաջարկությանը:

Կրտսեր դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարաններում հնարավոր է կատարել առաջին քայլերը այս ուղղությամբ: Օրինակ՝ մթերքների և ճաշատեսակների ուսումնական թեման ուսումնասիրելիս կարելի է փոքրիկ տեղեկատվությամբ ավելացնել նաև այն ուտեստների անունները, որոնք սիրված են Ամերիկայում և Անգլիայում: Մեր կրտսեր դպրոցներում արդեն ավանդույթ է դարձել «Ինչպես են տոնում Սուրբ ծնունդը և Ամանորը այլ երկրներում» նախագծի իրականացումը դեկտեմբեր ամսին: Հնարավոր է սրան ավելացնել նաև Սուրբ Զատիկի տոնակատարության մասին փոքրիկ նախագիծ: Աննա Գանջալյանը և Մարիամ Քալանթարյանը այս ուսումնական տարվա աշնանային նախագծով ստեղծեցին  «Մեր զբոսայգիները» էլեկտրոնային պատկերազարդ երկլեզու գրքույքը: Կարելի է շարունակել այս նախագիծը՝ պատասխանելով այս հարցին. «Ինչպիսին են զբոսայգիները Լոնդոնում, Նյու Յորքում»:

Դասավանդողներն իրենց 2018-2019 ուստարվա աշխատանքային պլաններում կարող են առաջարկել նոր նմանատիպ նախագծերի անուններ և ստանձնել դրանց իրականացումը:

Կատարված թարգմանություններ

Ժաննա Հակոբյանը ռուսերեն է թարգմանել Մարիետ Սիմոնյանի հոդվածը “Литературный театр или удовольствие созидания”

Նույն հոդվածի անգլերեն թարգմանությունը ես եմ արել:

Նույն հոդվածի վրացերեն թարգմանությունը կատարել է Ռինա Շագինյանը:

Մարիամ Քալանթարյանը ռուսերեն է թարգմանել Քնարիկ Ներսիսյանի հարցազրույցը Համլետ Խաչատրյանի կնոջ հետ “Беседы о Гамлете Хачатряне”:  Այս թարգմանությունը դեռ մարտ ամսվա հաշվետվությունում պետք է նշված լիներ:

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ

Առաջադրանքները կազմել և պատասխանները ստուգել են հետևյալ դասավանդողները՝

Լիանա Ասատրյան 2-3-րդ դասարաններ – 90 աշխատանք

Աննա Գանջալյան  4-5-րդ դասարաններ  – 114 աշխատանք

Յուրա Գանջալյան  6-8-րդ դասարաններ – 36 աշխատանք

Սիլվա Հարությունյան 9-12-րդ դասարաններ – 45 աշխատանք

Ռուսերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ

Առաջադրանքները կազմել և պատասխանները ստուգել են հետևյալ դասավանդողները՝

Մարիամ Քալանթարյան 2-3-րդ դասարաններ – 90 աշխատանք

Անահիտ Նաղդալյան  4-5-րդ դասարաններ  –      59 աշխատանք

Ժաննա Հակոբյան     6-8-րդ դասարաններ       –     27 աշխատանք

Ժաննա Հակոբյան     9-12-րդ դասարաններ      –     1 աշխատանք

 

Հեռավար ուսուցում

Անգլերենի բառակազմության վերաբերյալ մի ծավալուն ուսումնական նյութ-առաջադրանք եմ կազմել:

 

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբը ապրիլի 18-ին սովորողների անսպասելի մեծ մասնակցություն ունեցավ՝ 284: Ընդհանրապես ուսուցման առցանց ձևի դրական կողմը առավելագույնը երևում է, երբ առկա ուսուցումը հնարավոր չի լինում լիարժեք ապահովել:

2-3-րդ դասարանցիների 90 սովորող կատարեց Լիանա Ասատրյանի կազմած առաջադրանքը: Այդ առաջադրանքի կատարմամբ նրանք կրկնեցին և ամրապնդեցին իրենց լեզվական կարողությունները՝ պատասխանելով առարկաների գույնի, տեղի, չափի մասին հատուկ հարցերին, կազմեցին իրենց ուրույն նախադասությունները ըստ տրված օրինակի:

Աննա Գանջալյանի կազմած առաջադրանքը 4-5-րդ դասարանցիների համար ունեցավ 114 մասնակից: Առաջադրանքի կատարումը ինչ-որ չափով նպաստեց սովորողների ընթերցելով հասկանալու և հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը:

6-8-րդ դասարանցիների 36 սովորող մասնակցեց ապրիլյան ֆլեշմոբին: Այս տարիքային խմբի համար կազմված առաջադրանքը հնարավորություն տվեց սովորողներին ամրապնդելու գործողության կատարման հաճախականություն ցույց տվող մակբայների գործածման, ընթերցելով ընկալելու և սեփական մտքեր շարադրելու հաղորդակցական կարողությունները:

Ավագ դպրոցի կրթական ծրագրի ոգուն համարժեք էր Սիլվա Հարությունյանի կազմած առաջադրանքը, որն ամբողջովին ստեղծական բնույթ ուներ: Ավագ դպրոցի 45 սովորող կատարեց առաջադրանքը: Զարմանալի է մասնակցության այս բարձր ցուցանիշը, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ այդ օրը Ավագ դպրոցի սովորողներից շատերը Մարթա Ասատրյանի հետ քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունների մասնակիցներ էին, իսկ ուշ երեկոյան սկսեցին կատարել անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքը: Ուշագրավ է 11-րդ դասարանի սովորող Արեգ Գալոյանի պատասխանը առաջադրանքի այս կետին. «Talk about a significant event that caused a positive change in you as a person. –Խոսիր քո կյանքի այն կարևոր իրադարձության մասին, որը դրական ազդեցություն ունեցավ քո որպես անձնավորություն ձևավորման գործում»:  «Մեր իրականացրած հեղափոխությունը»:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Աննա Գանջալյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Սիլվա Հարությունյան)

 

Կրթահամալիրի օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

Ուսումնական նյութը նախատեսված է IX-XII դասարաններում սովորողների համար

 

Այսօրվա մեր ուսումնական նյութը բառակազմությունն է: Լեզվական այս երևույթը մեծ նշանակություն ունի խոսքը հասկանալու և ինքնուրույն ճիշտ խոսք կազմելու համար: Բառակազմության հիմնական աղբյուրը նախածանցների և վերջածանցների ճիշտ կիրառումն է: Նախածանցները բառին տալիս են նոր իմաստ՝ առանց փոխելու բառի խոսքի մասը: Այսինքն՝ երբ նախածանց ենք գործածում, գոյականը մնում է գոյական, ածականը մնում է ածական, բայը՝ բայ և այլն: Փոխվում են միայն այդ բառերի արտահայտած իմաստները: Read the rest of this entry »

Թարգմանական և խմբագրման աշխատանքներ

Լիանա Ասատրյանը անգլերեն է թարգմանել Դպիրում հրապարակված իմ հոդվածը, որը խմբագրելուց հետո հրապարակել եմ Դպիրում՝ «The knowledge acquired in the result of creative work is always with the learner»:  

Mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում:

 

Ամփոփել եմ ռուսերենի և անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբները:

Ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Մարիամ Քալանթարյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 56), Ժաննա Հակոբյանը՝ 4-5-րդ և 6-8-րդ դասարաններ, մասնակիցների թիվը՝ 45 և 20), Սեդա Այվազյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 2

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Աննա Գանջալյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 85), Լիանա Ասատրյանը՝ 4-5-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 86), Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 15 ), Իրինա Ապոյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 7):

Վարել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը.  Կազմել եմ 3 առաջադրանք, ստուգել եմ պատասխանները և ուղարկել սովորողներին:

Վարել եմ մարտի 14-ի չորեքշաբթյա սեմինարը «Թարգմանական նախագծեր» թեմայով:

Մարտի 27-ի մասնաժողովի օրակարգի համաձայն գրել եմ  Միջին և Ավագ դպրոցներում անգլերենի հեռավար ուսուցման հաշվետվությունը:

 

 

Շատ կարևոր է լսելով հասկանալը: Ներկայացնում եմ Ջեյն Էըր վեպի ընթերցումը հեշտացված անգլերենով: Լսեք և աշխատեք հասկանալ միայն լսելով: Նրանք, ովքեր չեն կարողանում հասկանալ միայն լսելով, կարող են կարդալ տեքստը: Դա շատ է օգնում լսելով հասկանալուն: Մեկ ժամ 20 րոպե տևողությամբ տեսադասը կարող եք լսել 4 մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ լսելով միայն 20 րոպե: Listening comprehension is very important. Here is the adapted version of the well-known novel Jane Eyre. Listen and try to understand. Those, who cannot understand, can read the text. It will help you very much. The video lessson lasts one hour and 20 minutes. You can divide it into 4 parts and every time listen to it for 20 minutes.

Սիրելի սովորողներ, ընտրեք ձեր տարիքային խումբը և սկսեք պատասխանել առաջադրանքի հարցերին: Պահանջվող տեղում անպայման պետք է գրել ձեր էլեկտրոնային հասցեն: Դա հատկապես կարևոր է այլ դպրոցների մասնակիցների համար, այլապես հնարավոր չի լինի հետադարձ կապ պահպանել:

2-3-րդ դասարաններ   (Աննա Գանջալյան)

4-5-րդ դասարաններ  (Լիանա Ասատրյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Իրինա Ապոյան)

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

Սեմինար-պարապմունքի մեթոդական ուղղվածությամբ ծրագիրը

 1. Թարգմանական նախագծերի տեսակները

Կրտսեր դպրոցում

Կրթական այս աստիճանում թարգմանական նախագծերը պետք է լինեն հայերենից օտար լեզու: Տեքստային նյութը պետք է հիմնված լինի «Ես և իմ շրջակա միջավայրը» թեմայի շրջանակներում (դպրոց, տուն, ընտանիք, ընկերներ ), իսկ լեզվական մակարդակը՝ A1:

Նման նախագծեր իրականացվում են մեր կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներում:

Դասավանդողները ներկայացնում են իրենց արդեն իրականացրած նախագծերը:

Հնարավոր է նաև հայտնի հեքիաթների լեզվական առումով պարզեցված  թարգմանություններ: Օրինակ՝ կրթահամալիրային «Թումանյանական օրեր» նախագծի իրականացումը:

Դասավանդողները ներկայացնում են նման նախագծեր:

Միջին դպրոցում  

Կրթական այս աստիճանում սկսվում է նաև օտար լեզվից հայերեն թարգմանական նախագծերի իրականացումը: Նման բովանդակության նախագծեր նպատակահարմար է իրականացնեն մայրենիի, դասավանդողները:

Օրինակ՝ «Առականի», «Խոշորացույց»,

Կարևորվում է նաև հասարակագիտական նախագծերի իրականացումը, երբ անհրաժեշտ է լինում մի որևէ թեմայով ուսումնասիրություն կատարել՝ օգտվելով օտար լեզուներով հրապարակված աղբյուրներից:

Օրինակ՝ Աշոտ Տիգրանյանի «այլընտրանքային պատմություն» նախագիծը:

Հայերենից օտար լեզու թարգմանական նախագծերը օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքն է:

Ավագ դպրոցում

Կրթական այս աստիճանում կարևորվում է օտար լեզուներով արտահայտվելու կարողությունը, Ավագ դպրոցի ենթակայքի համար օտար լեզուներով փոքրիկ հոդվածներ գրելու կարողությունը:

Դասավանդողները ներկայացնում են նման նախագծեր:

 

Քառալեզու «Դպիր» նախագծի անհոգնել իրականացում.

 

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում բացել եմ Ավագ դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ distanceenglish@mskh.am և Միջին դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ mijindistanceenglish@mskh.am, որտեղ ընդգրկված են սեպտեմբերից մինչև հիմա հեռավար ուսուցման մեջ ներառված բոլոր սովորողները: Իմ բլոգում բացել եմ «Անգլերենի հեռավար ուսուցման բաժինը», որտեղ հրապարակում եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման բոլոր ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները, հաշվետվությունները, սովորողների պատասխաններն ուղղումներով և լրացուցիչ բացատրություններով պատասխանները:

Մեդիագրադարանում հրապարակված է սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում ստեղծված իմ ուսումնական նյութերի և առաջադրանքների փաթեթը:    Երկրորդ կիսամյակում իմ ստեղծած ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները կարելի է տեսնել իմ բլոգի հեռավար ուսուցման բաժնում :

Տեղեկանք սովորողների մասին

Դավիթ Խաչատրյան – կատարել է բոլոր առաջադրանքները

Ինեսա Թումասյանց – Մինչև հիմա միայն մեկ առաջադրանք չի կատարել

Միքայել Մնացականյան – Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ուսշրջանի բոլոր առաջադրանքները կատարել է: Այս կիսամյակում առայժմ մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվար ամսին:

Սերժ Ղազարյան – սեպտեմբեր-նոյեմբերին աշխատում էր կատարել առաջադրանքները և նույնիսկ միջին դպրոցի համար նախատեսված Ֆլեշմոբները, բայց դեկտեմբերից հետո մինչև հիմա չի աշխատում:

Արամ դավթյան – անգլերեն լավ գիտի, բայց աշխատում է միայն կիսամյակը լավ գնահատականով փակելու համար: Ամեն ինչ անում է վերջում և միանգամից:

Նաիրի-Արեգ Հացպանյան – մինչև դեկտեմբեր կատարել է բոլոր առաջադրանքները:

Արթուր Հովակիմյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Սիլվա Սարգսյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Շահ Դանիել – դեկտեմբերի վերջին թվանշանով գնահատվելու համար կատարեց բոլոր առաջադրանքները: Դեկտեմբերից հետո ոչ մի առաջադրանք չի կատարում:

Էրիկ Խաչատրյան – անունը կա, բայց ոչ մի առաջադրանք չի կատարել

Միջին դպրոց

Ռուբեն Գալստյան – կատարել է մինչև հիմա իմ ուղարկած բոլոր առաջադրանքները: Օրինակելի սովորող է:

Սովորողների ինձ ուղարկած բոլոր պատասխանները և իմ ուղղումներով պատասխան նամակները ես հասցեագրում եմ նաև Լիլիթ Գասպարյանին և Անի Տեր Արսենյանին:

 

 

Հայերենն իր ճկունությունը, խոսքի հակիրճությունը  մեծապես կկորցներ առանց իր դերբայների, դերբայական դարձվածներով նախադասությունների:

Ուսումնասիրեք և համեմատեք դերբայական դարձվածներով կազմված այս հայերեն և անգլերեն նախադասությունները:

 1. Բակում ֆուտբոլ խաղացող տղաներն իմ ընկերներն են:

The boys playing football in the yard are my friends.

՝     Այն պարող աղջիկը իմ քույրն է:

That dancing girl is my sister.

 1. Գիրք կարդալիս նա միշտ դուրս է գրում նոր բառերն ու արտահայտությունները:

While reading a book he always copies out the new words and expressions.

Վազելիս նա վայր ընկավ ու կոտրեց ոտքը:

While running he fell down and broke his leg.

 1. Պատուհանի մոտ կանգնած կինը իմ ուսուցչուհին է:

The woman standing by the window is my teacher.

Կոտրված երկու աթոռը դրեք սենյակի անկյունում:

Put the two broken chairs in the corner of the room.

 1. Փոքրիկ աղջիկը սենյակ մտավ երգելով:

The little girl came into the room singing.

Ուսուցիչն այդ հարցը տվեց ժպտալով:

The teacher asked that question smiling.

 1. Հասնելով տուն նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

Arriving home he immediately turned on the TV set.

Տուն հասնելուն պես նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

On arriving home he immediately turned on the TV set.

 1. Դասերը պատրաստելուց հետո տղան դուրս գնաց խաղալու իր ընկերների հետ:

After doing his lessons the boy went out to play with his friends.

Ֆիլմը դիտելուց հետո մենք քննարկեցինք այն:

After watching the film we discussed it.

 1. Պատասխանիր իմ հարցին առանց դասագիրքը բացելու:

Answer my question without opening the text-book.

Նա արեց դա առանց մտածելու հետևանքների մասին:

He did that without thinking about consequences.

 1. Չիմանալով նրա նոր հասցեն մենք չկարողացանք այցելել նրան:

Not knowing hi new address we couldn’t visit him.

Չգտնելով  նրան տանը ես գնացի նրանց պարտեզը:

Not finding him at home I went into their garden.

 1. Դու կարող ես լավացնել լսելով ընկալելու կարողությունը անգլերեն ֆիլմեր դիտելով:

You can improve your listening comprehension by watching English films.

Դու կարող ես թարգմանել այս տեխնիկական տեքստը օգտագործելով «Google translator» ծրագիրը:

You can translate this technical text by using the program Google translator.

 

Օգտվելով վերը գրված օրինակներից, թարգմանեք հետևյալ  նախադասությունները անգլերեն.

 

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

 

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are those singing girls.

 1. Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at running boy.

 1. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

Wile going to school I met my friend.

 1. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You should be attentive wile crossing the street:

 1. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It is not polite to continue sitting when guest is coming inside.

 1. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take checked works.

 1. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

Watered trees have fresh look.

 

 1. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came to stage by dancing.

 1. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Do not sign any document without reading.

 1. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun at the playground, she worried.

 1. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription with using magnifying glass.

 1. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

 

Սխալների ուղղում

2….that running boy.

5….when a guest comes in.

6….the checked ..

7. Watered trees look fresh.

8. The actor came on to the stage dancing.  (by նախդիրը այստեղ նշանակում է «միջոցով», որը պետք չէ)

10. …on the playground…

11. …by using … (by նախդիրն այստեղ պետք է և նշանակում է «մի բան անելու միջոցով»)

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
  Who are those singing girls?
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
  Look at the running boy.
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
  When i went to school i met my friend.
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
  You must be careful when you cross the street.
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
  It’s not politely to stay seated when guest enters.
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
  Take checked works.
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
  Watershed trees look fresh.
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
  The actor came out to the stage with dancing.
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
  Don’t sign a document without check.
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
  Without seeing his son in the playground,he gets worried.
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց
  (magnifying glass):
  You can read this prescription by using a bagnifying glass.
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:
  You will understand everything after reading the letter.

 

Միքայել Մնացականյանի պատասխանը

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/287

1.Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are thօse singing girl?

2.Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at that running boy.

3.Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

While going to school, i met my friend.

4.Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You must be careful while crossing the street.

5.Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It’s not polite to remain seated when a guest enters.

6.Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take the checked works.

7.Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

The watered trees look fresh.

8.Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came on to the stage dancing.

9.Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Dont sign any document without reading.

10.Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun on the playground, he got worried.

11.Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription by using a magnifying glass.

12.Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

Փետրվարի 1-ին Լուսինե Բուշը աշխատանքային այցելություն է կատարել Գյումրի՝ տեխնոլոգիական և մեթոդական աջակցություն ցուցաբերելու վրացերենի Գյումրու ակումբի դասավանդող Ալլա Հովհաննիսյանին:

Հայկուհի Հովհաննիսյանը իր 7-րդ դասարանցիների ընտրությամբ խմբի սովորողների հետ այլոց փորձի ուսումնասիրություն է կատարել «Bio Ponds – Բիո լճակներ»: Ուսումնասիրությունը հիմնականում մի ուսուցողական տեսաֆիլմի թարգմանություն է: Այն պատմում է կոյուղաջրերի մաքրման կայանների մասին: Այս ֆիլմի թարգմանության ազդակը եղել Փարաքարի Բիո լճակ կատարած իրենց այցելությունը:

Իրինա Ապոյանը 12-րդ դասարանի սովորողներ Արտակ Նշանյանի և Արման Մարտիրոսյանի հետ թարգմանել է Ջեք Մայի հետ հարցազրույցը: Մեծ աշխատանք են արել. 60 րոպե տևող հարցազրույցի առաջին 30 րոպեի թարգմանությունն է, որը մոտ 10 էջ է: Միայն պետք է ասեմ, որ ներկայացված տեքստը խմբագրման կարիք ունի: Այս հաշվետվության հետ կցում եմ նաև այդ թարգմանության “Word” ֆայլը:

Ամփոփել եմ ռուսերենի և անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբները:

Ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Անահիտ Նաղդալյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 48), Մարիամ Քալանթարյանը՝ 4-5-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 83), Ժաննա Հակոբյանը՝  6-8-րդ և 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 32 – 6-8-րդ և 4 – 9-12-րդ:

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Լիանա Ասատրյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 31), Աննա Գանջալյանը՝ (մասնակիցների թիվը՝ 45), Սիլվա Հարությունյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 6 ), Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 12):

Վարել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը.  Կազմել եմ 3 առաջադրանք, ստուգել եմ պատասխանները և ուղարկել սովորողներին:

Ամփոփել եմ  «Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգին ներկայացված աշխատանքների ուսումնասիրումը, գնահատումը:

Գևորգ Հակոբյանի հանձնարարությամբ արված աշխատանք

Անգլերենից հայերեն եմ թարգմանել Լ.Փ. Բենեզեթի «Թվաբանության ուսուցումը. մի գիտափորձի պատմություն» երկրորդ և երրորդ մասերը:

 Մանկավարժական կենտրոնի հանձնարարությամբ արված աշխատանքներ

 1. Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը Քոլեջում փետրվարի 5-ին
 2. Ծիսական շաբաթվա ընդհանուր պարապմունքը Արևմտյան դպրոց-պարտեզում փետրվարի 6-ին
 3. Ուսումնասիրություն մանկավարժական ակումբին ներկայացնելու համար՝ «Հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարը Արևելյան դպրոցում»

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Լիանա Ասատրյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 31), Աննա Գանջալյանը՝ (մասնակիցների թիվը՝ 45), Սիլվա Հարությունյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 6 ), Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 12):

2-3-րդ դասարանների համար նախատեսված առաջադրանքները համապատասխանում են «Ես և ինձ շրջապատող միջավայրը» ծրագրային թեմային: Սովորողներն իրենց խոսքում գործածում են առարկայի տեղը ցույց տվող նախդիրները: 3-րդ դասարանցիները կարողանում են նկարագրել իրենց սենյակը՝ օգտագործելով տեղ ցույց տվող նախդիրների իմացությունը:

4-5-րդ դասարանների առաջադրանքները հաղորդակցական մոտեցում ունեն: Տրվում է իրավիճակ, երբ դիմացինը ինքը պետք է որոշի, թե ինչ ասել: Սովորողների ճնշող մեծամասնությունը ճիշտ է կատարել առաջադրանքները:

6-8-րդ դասարանների առաջադրանքը զարգացնում է սովորողների լսելով ընկալելու ունակությունը: Օգտագործվել է անգլերեն մուլտֆիլմ, որի տեքստը կարդում է լեզվակիր երկրի խոսողը՝ մատչելի և միևնույն ժամանակ ճիշտ առոգանությամբ:

9-12-րդ դասարանների առաջադրանքը պահանջում է ստեղծագործական մոտեցում և սեփական կարծիքի արտահայտում կյանքի տարբեր երևույթների նկատմամբ:

Ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Անահիտ Նաղդալյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 48), Մարիամ Քալանթարյանը՝ 4-5-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 83), Ժաննա Հակոբյանը՝  6-8-րդ և 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 32 – 6-8-րդ և 4 – 9-12-րդ:

Ընդհանուր առմամբ ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբն ունեցել է 167 մասնակից, որից մեկը այլ դպրոցից է՝ Վիկա Սարգսյան – Հրազդանի Թիվ 4 դպրոց, որն իր էլեկտրոնային հասցեն չի գրել և չենք կարող պատասխանել:

Գոհացուցիչ են կրտսեր դպրոցների մասնակիցների պատասխանները: Առաջադրանքները հաղորդակցական մոտեցում ունեին և մասնակիցների մեծ մասը բարձր գնահատականներ է ստացել: Միջին և ավագ դպրոցների առաջադրանքները ավել շատ լեզվաբանական բնույթ ունեին և գնահատականներն էլ համեմատաբար ցածր էին:

Լ.Փ. Բենեզեթ
Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթեր քաղաքի դպրոցների տեսուչ

Առաջին անգամ հրատարակվել է Ազգային կրթական միության ամսագրի 25-րդ հատորի առաջին համարում, 1936-ի հունվարին, էջ 7-8

 

Սա հանրակրթական դպրոցների տեսուչ Լ.Փ. Բենեզեթի թվով երրորդ և վերջին հոդվածն է, որտեղ նա Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթերի դպրոցներում իրականացրած թվաբանության ուսուցման մի գիտափորձ է նկարագրում: Հոդվածի առաջին երկու մասերի հրապարակումները [1935-ի նոյեմբերին, էջ 241-4և1935-ի դեկտեմբերին,էջ 301-3] շատ դրական մեկնաբանություններ են ունեցել: Վիլյամ ՄակԷնդրյուն նյութն անվանում է «զորեղ ու լավ ընթերցվող մի գիտական հոդված, որը զերծ է նման հոդվածներին բնորոշ ձանձրալի բնույթից»: Նյու Ջերսիից Հելեն Այվես Շերմերհորնը գրում է, որ վերադառնալով միջին դպրոց մեծահասակների կրթական դաշտում տարիներ շարունակ աշխատելուց հետո, նա «սարսափահար է եղել այն բոլոր փոփոխություններից, որ տեղի են ունեցել, այն մեծ քանակի նոր ուսումնական գործունեություններից, որոնցից յուրաքանչյուրն ինքնին լավն է, այդուհանդերց, անկանոն կերպով խժռում է երեխաների ժամանակը: Աններելի թվաց երեխաների անգլերենի թույլ իմացությունը. Չափազանց քիչ ժամանակ էր հատկացված լեզվամտածողական հմտություններ ձեռքբերելու համար: Հույս ունեմ պարոն Բենեզեթի հոդվածի ազդեցությամբ շատ բաներ կփոխվեն:  Կանզասի Լորենս քաղաքի դպրոցների տեսուչ Ք.Ե. Բըրչը իր նամակում նշում է, որ Լորենսի դպրոցները վերջին երկու տարիներին վերանայում են թվաբանության ծրագիրը: Պարոն Բըրչը առաջարկել է քննարկել Բենեզեթի հոդվածները մասնագիտական հանդիպումներում և դրանց կիրառման հարց բարձրացնել տեղական իրավիճակի լույսի ներքո:

Արդյո՞ք ձերդպրոցը նույն կերպ է մոտենում այս հոդվածներին: Հետաքրքիր կլիներ այս հարցի քննարկման համար կլոր սեղան քննարկում կազմակերպել ձեր համայնքում՝  ներգրավելով մի քանի առաջատար քաղաքացիների և տեսնել, թե ինչպիսին է նրանց վերաբերմունքը: Read the rest of this entry »

Փետրվարի 23-ն է, ժամը 19:00, սկսում ենք պատասխանել անգլերենի ֆլեշմոբի հարցերին:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը)

4-5-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Աննա Գանջալյանը)

6-8-րդ  դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Յուրա Գանջալյանը)

9-12-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Սիլվա Հարությունյանը)

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

Լ.Փ. Բենեզեթ, Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթեր քաղաքի դպրոցների տեսուչ

Հոդվածն առաջին անգամ հրատարակվել է Ազգային կրթական միության ամսագրի 24-րդ հատորի 9-րդ համարում, 1935-ի դեկտեմբերին

Անգլերենից հայերեն թարգմանությունը՝ Յուրա Գանջալյանի

 

Սա 1929-ից Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթերում իրականացվող մի գիտափորձ նկարագրող հոդվածի երկրորդ մասի հրապարակումն է: Նախորդ մասում, որը հրապարակվել էր ամսագրի նոյեմբերյան համարում, պարոն Բենեզեթը բացատրում էր, որ Մանչեսթերի մի քանի դպրոցներում առաջին վեց տարիների ընթացքում թվաբանության ուսուցումը բարձրությունների, երկարությունների, տարածքների չափումների գործունեությամբ էր սահմանափակվում: Թվաբանության ֆորմալ ուսուցումը սկսվում էր միայն 7-րդ դասարանում: Ավանդական ուսումնական պլանով և գիտափորձով սովորող աշակերտների խմբերին տրված հարցաշարերի արդյունքում պարզվեց, որ գիտափորձով սովորողները մեկ տարվա ընթացքում կարողացան հասցնել կատարողական այնպիսի մակարդակի, որին հասել էին ավանդական ուսումնական պլանով սովորողները երեք ու կես տարվա թվաբանական վարժանքների շնորհիվ: Բացի դրանից, քանի որ գիտափորձով աշխատող դասավանդողները ժամանակ էին ունեցել կենտրոնանալու երեխանրին «կարդալ, պատճառաբանել և միտք արտաբերել» սովորեցնելու վրա, վերջիններս զարգացրեցին ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունը, ձեռք բերեցին ավելի հարուստ բառապաշար և սեփական մտքերն արտահայտելու ավելի մեծ սահունություն: Read the rest of this entry »

Արևելյան դպրոց-պարտեզի ղեկավար Նառա Նիկողոսյանը հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի լավ հաշվետվություն է գրել, որում ներառված է ճամբարի ամբողջ գործունեությունը, իրականացված նախագծերը: Հաշվետվության մեջ նշված է ճամբարի լուսաբանումը սովորողների և դասավանդողների բլոգներում, դպրոց պարտեզի ենթակայքում և բազմաթիվ ռադիոներում՝ «Նոր ռադիո», «Պզզան ռադիո», «Խոշորացույց ռադիո», «Բնագետիկ ռադիո», «Ռադիո բզեզ» և այլ ռադիոներ:

Առանձնակի ուշադրության է արժանի «Երևան 2800» նախագիծը, որը ղեկավարել է Իվետա Ջանազյանը: Այս նախագիծը Իվետան ներկայացրել է Դիջիթեք 2018-ի «Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգին:

Կարինե Պետրոսյանի սովորող սովորեցնող նախագիծը «Թարգմանում ենք առակներ փոքրիկների համար»:

Սաթենիկ Թորոսյանի բլոգում նույնպես առկա է սովորող սովորեցնող նախագիծը: Նրանք համագործակցում են Միջին դպրոցում մաթեմատիկա դասավանդող Լուսինե Ներսեսյանի և իր դասարանի հետ:

Լիանա ասատրյանը և Գայանե Փարվանյանը նույնպես իրականացրել են «Երևան 2800» նախագիծը;

Հունվարի վերջին շաբաթվա ընթացքում ամփոփվել է մարզական բաց ստուգատեսի արդյունքները:

 

Յուրա Գանջալյան

Այս առաջադրանքը լսելով հասկանալու ունակությունները զարգացնելու համար է:

This task is for developing listening comprehension skills.

Լսեք զրույցները (մինչև 5-րդ մասը ներառյալ) և գրի առեք բոլոր այն կարևոր արտահայտությունները, որոնք անծանոթ են ձեզ: Գրի առած արտահայտությունները մուտքագրեք ձեր բլոգներում և հղումը ուղարկեք ինձ:

Listen to the conversations (the first 5 Units) and write down all the important expressions and words which you don’t know. Publish these words and expressions on your blog and send the link to me.

 

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6-5-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AB%D5%B6%D5%B1-%D5%A1%D5%B6%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%A9/

Պատկերացրու՛, որ հիմա հարցազրույցի ես մասնակցում` « Իմ սիրելիները» թեմայով: Պատասխանի՛ր տրվող հարցերին անգլերեն:

Imagine that you are taking part in an interview the topic of which is “My Favourites”. Answer the questions in English.

 1. What is your favourite day of the week? Why?
 2. What is your favourite holiday? Why?
 3. What is your favourite book? Why?
 4. What is your favourite kind of music?
 5. What is your favourite memory of childhood?
 6. What is your favourite pastime?
 7. What is your favourite season? Why?
 8. What is your favourite TV programme?
 9. What is your favourite Website? Why?
 10. What is your favourite subject at school? Why?
 11. Who is your favourite teacher at school? Why?
 12. Who is your favourite character from literature? Why?
 13. Who is your favourite author? Why?
 14. What is your favourite time of the day? Why?
 15. Who is your favourite actress or actor? What can you tell about her or him?

Առաջադրանք II.  Շարադրություն

Task II. Composition.  Read the instructions before writing your composition.

Կարդա՛ ցուցումները` նախքան շարադրությունը գրելը.

Որքան հնարավոր է մանրամասն ներկայացրու տեղեկատվություն քո դպրոցական կյանքի մասին: Այդ տեղեկատվությունը պետք է այնքան գրավիչ լինի, որ արտասահմանցի քո հասակակցի մոտ հետաքրքրություն առաջանա գալ և տեսնել այն ամենը, ինչի մասին դու տեղեկացնում ես նրան: Թույլատրվում է բառարան գործածել: Կարելի է նաև օգտվել դպրոցական կայքից, բայց արգելվում է գրավոր աշխատանքի մեջ պատճենված նյութ գործածել: Դու կարող ես տալ միայն քո մեկնաբանությունները:

Give detailed information as much as you can about your school life. The information should be attractive enough to arouse interest in a schoolchild of your age to come and see everything you are writing about. You can use a dictionary. You can also take information from your school Web site but you are not allowed to make copies of the Website information. You can only give your interpretations.

 

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը ուրախ ու զվարթ, բոլոր սովորողների և դասավանդողների մասնակցությամբ անցավ: Չէի պարում ու երգում միայն ես ու խոհանոցի աշխատողները: Երգեցին ու պարեցին «Պսակ պսակ» և «Գնացեք տեսեք» կատակերգերը, որոնք սազում են այս ծիսական շաբաթին:

Միակ թերի կողմն այն էր, որ բացակայում էին երաժշտության դասավանդողներ Սոֆյա Գրիգորյանը և Նարինե Դավթյանը և երգերը չէին ուղեկցվում ծիսական բառերի կարճ բացատրություններով:

 

Դիջիթեք 2018-ի կազմակերպչական և ներկայացված աշխատանքների այն թերությունները, որոնք ընդհանուր են եղել աշխատանքների մեծ մասի համար: 

Ներկայացված շատ աշխատանքներ կան, որոնցից չի հասկացվում, թե ինչ նախագծի մասին է խոսքը: Այդ թերությունը երևում է առանձին սովորողների ներկայացրած աշխատանքներում: Միգուցե, այս թերությունը սկիզբ է առնում դեռ հայտը լրացնելիս, որտեղ ի տարբերություն նախորդ տարիների՝ բացակայում է նախագծի անվանումը:

Հայտի լրացման ձևաթղթում առկա է «խորհրդատու ուսուցիչ» պահանջը, բայց շատ են սովորողների ներկայացրած այն աշխատանքները, որտեղ առկան են ուղղագրական, շարահյուսական սխալներ և տեխնիկական վրիպումներ (օրինակ՝ չափազանց ցածր է, կամ էլ գրեթե չի լսվում տեսաֆիլմի ձայնագրությունը), Youtube-ում հրապարակված նյութի մեջ բացակայում է մեր կրթահամալիրի, դպրոցի անունը: Մի կարևոր թերություն էլ կա, որը ընդհանուր է Youtube-ում մեր կրթահամալիրի կողմից հրապարակված  տեսաֆիլմերի գերակշռող մասին:  Գործունեություններ լուսաբանող տեսաֆիլմերն ուղեկցվում են ոչինչ չասող երաժշտությամբ: Պակասում է խոսքը: Որքան լավ կլիներ, որ այդ տեսաֆիլմերն ուղեկցվեին դասավանդողների, դաստիարակների կամ էլ սովորող-լրագրողների խոսքով: Կարծում եմ, որ խորհրդատու ուսուցիչը պետք է խորհրդատու լինի ոչ միայն նախագիծն իրականացնելու ընթացքում, այլև Դիջիթեքին նյութ ներկայացնելիս:

«Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգով եղել է 266 հայտ, որոնցից քննարկման համար առանձնացվել է 11-ը:

266 աշխատանքներից առանձնացված բոլոր այս 11 աշխատանքները արժանի են գնահատման: Կարծում եմ, որ չի կարելի դրանք համեմատել և ասել, որ այս մեկն ավելի լավն է, քան այն մեկը: Չի կարելի Մարինե Մկրտչյանի “Ազգային ծեսերին նոր կյանք” նախագիծը համեմատել Սոնա Փափազյանի “Իմ բնակավայրը” կամ էլ՝ Գրետա Բակունցի “Խոհարարական մաթեմատիկա” նախագծերի հետ: Ո՞ր նախագծի հետ համեմատենք Լուսինե Փաշայանի 6 տարեկանների առաջին բնագիտական փորձերը: Կարծում եմ, որ մանկավարժորեն և տրամաբանորեն ավելի ճիշտ կլինի, եթե չառանձնացվի մի աշխատանք որպես գլխավոր մրցանակակիր: “Ուսումնական բաց նախագիծ” անվանակարգով Դիջիթեք 2018-ի հաղթողներ են բոլոր այս 11 աշխատանքներն իրենց հեղինակներով:

 

77  Սոնա Փափազյան  «Իմ բնակավայրը» Երևան 2800

Երևում է և նախագիծը, և սովորողների աշխատանքները: Նախագծում Սոնա Փափազյանը ձևակերպել է նպատակը, նշել է մասնակիցներին և իրականացման ժամկետները: Կարևոր նախագիծ է: Սովորողները ներկայացնում են իրենց բնակավայրերը: Սովորողների համար աշխատանքն ավելի դյուրին դարձնելու համար Սոնան 13 հարց է կազմել, որոնց պատասխաններից են ստեղծվել տեքստերը: Տեքստերին ուղեկցող լուսանկարներն արել են  սովորողները: 

 Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Շատ լավ ու հետաքրքիր նախագիծ էր արված։ Կարծում եմ՝ սովորողները ևս հաճույքով են իրականացրել այս նախագիծը։ Ինքս էլ բազմաթիվ նոր բաներ սովորեցի։ Ողջունելի է նաև, որ սովորողներն առավելագույնս ներգրավված են եղել նախագծի իրականացման մեջ, իսկ ուսուցչի ներգրավվածությունը համեմատաբար քիչ է եղել։
 Երևում է նախագիծը, կատարված աշխատանքները: Նախագիծն իր մեջ ներառում է դպրոցի ներքին և արտաքին տարածքների, խմբասենյակների, առանձին սրահների ամանորյա ձևավորման աշխատանքներ: Ներկայացված տեսաֆիլմերից մեկը լուսաբանում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների դաստիարակների վերապատրաստման 6-րդ փուլը: Միակ թերությունն այն է, որ տեսաֆիլմերը խոսքով չեն լուսաբանվում: 
 Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Սովորողների հետ ոչ ստանդարտ բաներ էին ստեղծել, փորձել մտածել ստանդարտներից դուրս։ Հետաքրիր աշխատանք էր՝ գեղեցիկ ֆոտոշարքերով լուսաբանված։

221  Մարինե Ամիրջանյան,  թարգմանական նախագիծ «Հարյուր հազար հարց ու պատասխան»:

Նախագիծն իրոք ուսումնական է, ընդլայնում է սովորողների աշխարհայացքը, պատասխանում է վաղ հասակից երեխաներինհուզող հարցերին: Նախագծի իրականացմանը մասնակցել է Արևելյան դպրոցի 5- դասարանի բոլոր սովորողները: Նախագծիարդյունքը կարող է որպես ուսումնական նյութ ծառայել կրտսեր դպրոցների այլ սովորողների համար:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Լավ ու օգտակար գործ են կատարել։ Սեփական փորձով կարող եմ ասել, որ թարգմանություններ կատարելը բազմակողմանի զարգացնում է մարդուն։ Բայց կարծում եմ՝ տեսակի մեջ յուրօրինակ չէր, քանի որ կրթահամալիրում սովորողներն այսպես, թե այնպես միշտ թարգմանություններ անում ու հրապարակում են։

569 Իվետա Ջանազյան  «Երևան 2800»

Հրապարակված է նախագիծը և սովորողների աշխատանքները: Սա հայրենագիտական նախագիծ է: Հայրենիքի ճանաչումը սկսվում է այն բնակավայրից, որտեղ ապրում ես:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Մի փոքր նման էր Սոնա Փափազյանենց նախագծին, սակայն այստեղ նաև նշել էին իրենց համայնքի, բնակավայրի, բակի հիմնախնդիրները, ինչը շատ կարևոր է հետագայում դրանց լուծումները գտնելու համար։

583 Էլեն Հովհաննիսյան սովորող  նախագիծ «shopping»

Էլենը ստեղծագործական մոտեցմամբ և տեխնիկական բարդ լուծումներով է նկարահանել այս տեսանյութը, որը «Shopping» անգլերենի նախագծի շրջանակներում է արված: Նա տարբեր հագուստով և մազերի տարբեր սանրվածքներով երկխոսություն է վարում ինքն իր հետ: Չգիտեմ, թե ինչպես է ձայնի և պատկերների մոնտաժն արել:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Իսկապես շատ հետաքրքիր ու յուրօրինակ նախագիծ էր։ Նկատելի է, որ քիչ ժամանակ չէ ծախսված աշխատանքի վրա։ Բայց ըստ իս, սա ընդամենը շատ լավ նյութ է, որը դժվար թե կարողանանք նախագիծ անվանել։

700 Հերմինե Անտոնյան  «Համակարգչի բաղկացուցիչ մասերը»

Այս նախագծի իրականացմամբ սովորողները ծանոթանում են համակարգչի տարբեր բաղկացուցիչ մասերին, սովորում են խափանված մասերի վերանորոգում կատարել կամ էլ փոխարինել դրանց նորերով:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը – Նախագծի նպատակը լավն է, տեսաուղեցույցով(հայերեն) ավելի մատչելի կլինի շատերի համար ծանոթանալ համակարգչի կառուցվացքին։
Ցավոք տեսաուղեցույցը ինձ համար անհայտ պատճառներով ջնջված է։
Տեսական մասում կա պահանջված չափի ինֆորմացիա։
Ցանկալի կլիներ նաև համառոտ շարադրանք;

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Տեսանյութը ջնջված էր, բայց ուսումնական փաթեթն աչքի անցկացնելուց հետո հստակ երևում է, թե ինչ մեծ աշխատանք է արված, որը նաև շատ օգտակար է բոլորիս համար։

 

750 Գրետա Բակունց Խոհարարական մաթեմատիկա

Նախագծի իրականացումը կատարվել է 2018-ի հունվարյան ստուգատեսային ճամբարի ընթացքում: Նախագծի նպատակն է մաթեմատիկան կապել իրական կյանքի հետ:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը –Արդեն գրել եմ, որ շատ ողջունելի է ցածր դասարանցիների մոտ հետաքրքհություն առաջացնել բնական գիտությունների նկատմամբ, իսկ դա ավելի հեշտ է անել խաղերի միջոցով;
Կցանկանայի, որ շատ լինեն նման նախագծեր;

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – կարծում եմ, որ սա բոլոր նախագծերից լավագույնն էր։ Իսկական կրթական նախագիծ էր՝ ոչ ստանդարտ կերպով երեխաներին մաթեմատիկա սովորեցնելու, ինչը շատ ավելի արդյունավետ տարբերակ է, քան գրքային վարժություններ հանձնարարելը։

771 Մարինե Մկրտչյան «Ազգային ծեսերին նոր կյանք»

«Ազգային ծեսերին նոր կյանք» նախագիծը  հանրակրթական դպրոցում իսկական հեղինակային մանկավարժություն է Մարինե Մկրտչյանի համար: Ծիսական պարերգեր կատարելը, արդ ու զարդերը, տարբեր ատրիբուտներ պատրաստելը Մարինե Մկրտչյանից են սովորում թե սովորողները և թե դասավանդողները:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Շատ լավ օրինակ, թե ինչպիսին պետք է լինի ուսումնական բաց նախագիծը։ Շատ հավանեցի ու հաճույքով դիտեցի-ունկնդրեցի տեսանյութերը։

818 Մարկ Միկաիլ Բնագիտական փորձեր

Հետաքրքիր է, որ մի հայտով ներկայացված են և քիմիական, և ֆիզիկայի և կենսաբանական փորձեր:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Հետաքրքրությամբ դիտեցի փորձերը, ամեն մի տեսանյութից նոր բաներ սովորեցի։Բայց սա կարելի է ասել՝ աբստրակտ ու անժամկետ նախագիծ էր, քանի որ ընդամենը ներկայացված էին բլոգում «փորձեր» թեգի տակ տեղադրված բոլոր նյութերը։ Մյուս կողմից սովորողն ինքնուրույն կատարել էր այնպիսի փորձեր, որոնք իրեն հետաքրքրել են (ինչն ամենակարևորն է), ու դրանց տեսանյութերը տեղադրել իր բլոգում՝ առանց դասավանդողի օգնության։

841 Աննա Գանջալյան և Մարիամ Քալանթարյան, էլեկտրոնային գիրք

Սա ռուսերեն դասավանդող Մարիամ Քալանթարյանի և անգլերեն դասավանդող Աննա Գանջալյանի համագործակցային նախագիծն է, որ արդյունքում ստեղծվել է էլեկտրոնային գրքույկ «Մեր զբոսայգիները»:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Ուսուցողական նախագիծ, որի ընթացքում վստահ եմ սովորողները շատ նոր բաներ են սովորել։

846 Զառա Ոսկանյան «Զարգացնող խաղերի ստեղծում»

Արմեն իշխանյանի կարծիքը- Խաղեր ստեղծելը և օգտակար է և հաճելի;
Հույս ունեմ, որ նախագիծը շարունակելի կլինի;
«Տրամաբանական և տեսողական խաղեր» բաժնի հղումը հավանաբար ճիշտ չի, բացվում է ուրիշ տեղ:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Նախագիծը դուրս շատ եկավ, քանի որ սովորողները հենց իրենց իսկ ձեռքերով էին պատրաստել զարգացնող խաղեր, որոնք նախատեսված են ոչ միայն իրենց, այլ նաև իրենց թե՛ կրտսեր, թե՛ ավագ ընկերների համար։ Հղումներից մեկը հավանաբար սխալ էր դրված, բայց ընդհանուր ուսումնասիրությունը բավական էր կարծիք կազմելու համար։

923 Լուսինե Փաշայան  «Բնագիտական փորձեր»

Երկրորդ դասարանցիների առաջին բնագիտական փորձերն են, որոնք արվել են տանը մեծ պատասխանատվությամբ և հետաքրքրությամբ:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը – Նախագիծի միտքը ինձ դու եկավ։  Լավ է որ երեխանաերը ցածր դասարաններից շփվեն բնագիտական առարկաների հետ, կատարեն փորցեր; Մեր երկրի զարգացումը մեծապես կախված Է ճշգրիտ գիտությթյուննեից և կարևոր Է երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել բնական գիտությունների նկատմամբ:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Այս տարիքում հիշում եմ՝ ինչքան էին ինձ դուր գալիս էսպիսի փորձեր անելը։ Ողջունելի է, որ դեռ երկրորդ դասարանում արդեն բնագիտական փորձեր ու նոր բացահայտումներ են անում։

 

“Ուսումնական բաց նախագիծ” անվանակարգի գնահատման հանձնաժողով

Արմեն Իշխանյան՝ – 9-4 դասարանի սովորող Մարինե Իշխանյանի հայրը, ծրագրավորող

Նարեկ Սահակյան՝ – շրջանավարտ

Յուրա Գանջալյան

 

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը վարում էր Մարինե Մկրտչյանը: Մասնակցում էին դասավանդողները, նախակրթարանի սաները և Քոլեջի սովորողները: Սկզբում գրաբար լեզվով Տեառնընդառաջի անծանոթ մի երգի ուսուցում սկսվեց: Մարինե Մկրտչյանը բացատրեց երգի բովանդակությունը, Տեառնընդառաջի խորհուրդը և տող առ տող, տուն առ տուն սկսեցին երգել: Դրանից հետո, քանի որ նախակրթարանի սաները բոլորովին չէին հասկանում բառերը և լուռ կանգնած էին, նրանց դաստիարակը խնդրեց Մարինե Մկրտչյանին երգել փոքրիկների իմացած մի երգ ու միասին երգեցին «Գնացեք տեսեք…»: Փոքրիկները միանգամից աշխուժացան ու մեկ մարդու նման՝ այդ երգին բնորոշ շարժումներով երգեցին այդ երգը մինչև վերջ: Դրանից հետո Մարինեն բացատրեց Բարեկենդանի խորհուրդը և մի երգ սկսեցին երգել, որն այդ տոնի խորհրդին համահունչ էր: Մարինե Մկրտչյանի ծիսական երգերի իմացությունը, անհատնում եռանդը կամաց-կամաց փոխանցվում էր ներկաներին:

Լավ կլիներ, որ այս ծիսական շաբաթվա ընթացքում Մարինեն հնարավորություն ունենար իր ծիսական երգերի իմացությունը փոխանցեր ավելի մեծ թվով դասվարների, դասավանդողների իրապես երգել սիրող սովորողների:

 

Here is the beginning of a story. Think of a logical continuation and narrate your story by using the given words, word combinations and expressions.

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. …

Words and expressions to be used.

To change for the worse-փոխվել դեպի վատը, rough-ալեկոծված, stormy- փոթորկոտ, inside the hotel, regret-փոշմանել, play board games- սեղանի խաղեր խաղալ, not to lose one’s hope, to change for the better, on the day of departure.

Խոսքն ավելի տրամաբանական և հյութեղ դարձնելու համար կարող եք գործածել նաև այս կապող բառերը.

Moreover – դեռ ավելին, hardly … when հազիվ … երբ, for the purpose of նպատակով, not only … but also …- ոչ միայն … այլ նաև, nevertheless – բայցևայնպես, so that – որպեսզի.

Շարադրությունը պետք է ունենա 200-250 բառ:

Արթուր հովակիմյանը պատասխանել է.

Դավիտ Խաչատրյանը պատասխանել է

Սիլվա սարգսյանը պատասխանել է

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը՝

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. And I thought “ this is going to be the best holiday ever!!!”. We rented a big room for us. As I didn’t have anything to do in the room I started to explore the Hotel. That was a cool hotel with a beautifull and clean garden, playgraund, movie room and a swimming pool. I didn’t think that people would use that pool because we were near the sea why should somebody go to the swimming pool? But then I found my favorite part in the hotel sport ground where you could play any kind of sport games: football, basketball, table tennis, volleyball, batminton and chess. Oh yeh, this was gonna be a good time going to the sea in the morning, then relaxing in in the jacuzzi, then whatching some movie, then going to the sports ground and sleeping on the soft bed. But why wasn’t so good? Well, because when we woke up we could see no calm sea, no sunshine, no birds in the sky. The sea was rough and it was raining and the noise of thunder was heard. Actually, I like rain especially when the thunder noise with lightning, but when it changes my plans I start hating it. Well, we got sad because we did not have anything to do. At that time in the hotel, nothing was open so we started to play cards. Cards are good friends for sad and bored travelers. So we decided to watch some TV. While watching Tv we were speaking about weather and thunderstorm. The weather forecast said it such bad weather was going to last for 15 days. Well, I never believe what is said on TV about the weather so I still had some hope that it was going to be the best holiday ever. In the swimming pool, I made friends with many peers and I was even happy that the weather was stormy. On the day of our departure, I got very angry because the weather changed for the better: the sea was again calm, the sky was blue and the birds were singing and flying over the sea.

Միքայել մնացականյանի պատասխանը իր բլոգում

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/273

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը իր բլոգում

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/