Just another WordPress.com site

Archive for March, 2021

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ ապրիլի 12-ին, 19-ին և 26-ին. սկսնակների խումբ

Colours

What colour is the sky? The sky is blue. The sea is blue. Lake Sevan is blue.

What colour is the grass? The grass is green.

What colour is the snow? The snow is white. There are some white clouds in the sky.

very – շատ, очень Today the sky is very blue.

What cour is the tree? The tree is brown.

The corn field is yellow.

What is black? Kazimir Malevich’s square is black. The Black Sea is very blue.

A black cat.

The Soviet flag was red. I like red apples.

What is grey? The mouse is grey. The donkey is grey. Most wolves are grey.

Նկարի աջ կողմում – on the right of the picture

Նկարի ձախ կողմում – on the left of the picture

Ոչ հեռու մի բանից – not far from something. There is a mountain not far from the village.

ագարակատուն – farm-house

դեղին հացահատիկի դաշտ – a field of yellow corn

տան շուրջը – round the house

պատուհանի շուրջը – round the window

ագարակատան պատուհանների շուրջը – round the windows of the farm-house

Vegetables – բանջարեղեն

potatoes

tomatoes

cabbages

onions

egg-plants

carrots

cucumbers

domestic animals – տնային կենդանիներ

a cow

a sheep

a horse

a dog

a cat

a donkey

Some adjectives –

small

big

warm

cold

Անգլերենի ակումբի ապրիլ ամսվա աշխատանքային ծրագիրը

Ապրիլի 1-ին, ժամը 11:45-12:45, Ավագ դպրոց

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նունե Սմբատյան, Մերի Սարգսյան, Քրիստինե Սահակյանց, Աննա Հարությունյան, Գայանե Թերզյան

Ապրիլի 5-ին, ժամը 14:45-15:45, Քոլեջ

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արևիկ Ներսիսյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան

Ապրիլի 7-ին, ժամը 18:00-19:00

Անգլերենի գրական ակումբի առցանց պարապմունք. Կարդալու և քննարկելու ենք Օ Հենրիի «Քսան տարի անց – After Twenty years» կարճ պատմվածքը. մուտքի հղումը

Մասնակիցներ՝ անգլերեն դասավանդողներ

Հերմինե Գևորգյանի վերլուծությունը

Իրինա Ապոյանի վերլուծությունը

Ապրիլի 8-ին, ժամը 11:45-12-45, Ավագ դպրոց

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նունե Սմբատյան, Մերի Սարգսյան, Քրիստինե Սահակյանց, Աննա Հարությունյան, Գայանե Թերզյան

Ապրիլի 12-ին, ժամը 14:45-15:45, Քոլեջ

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արևիկ Ներսիսյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան

Ապրիլի 14-ին, ժամը 18:00

Առցանց հանդիպում անգլերեն դասավանդողների հետ. անգլերենի առարկայական ծրագրի լրամշակում, քննարկում. մուտքի հղումը

Ապրիլի 15-ին, ժամը 11:45-12:45, Ավագ դպրոց

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նունե Սմբատյան, Մերի Սարգսյան, Քրիստինե Սահակյանց, Աննա Հարությունյան, Գայանե Թերզյան

Ապրիլի 19-ին, ժամը 14:45-15:45, Քոլեջ

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արևիկ Ներսիսյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան

Ապրիլի 21-ին, ժամը 19-ին մեկնարկում է անգլերենի ֆլեշմոբը

Ապրիլի 22-ին, ժամը 11:45-12:45, Ավագ դպրոց

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նունե Սմբատյան, Մերի Սարգսյան, Քրիստինե Սահակյանց, Աննա Հարությունյան, Գայանե Թերզյան

Ապրիլի 26-ին, ժամը 14:45-15:45, Քոլեջ

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արևիկ Ներսիսյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան

Ապրիլի 28-ին, ժամը 18:00

Առցանց հանդիպում անգլերեն դասավանդողների հետ. լրամշակում, քննարկում ենք անգլերենի առարկայական ծրագրերը. մուտքի հղումը

Ապրիլի 29-ին, ժամը 11:45-12:45

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արևիկ Ներսիսյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ ապրիլի 1-ին

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նունե Սմբատյան, Մերի Սարգսյան, Քրիստինե Սահակյանց, Աննա Հարությունյան, Գայանե Թերզյան

Լիանա Հակոբյան և Լուսինե Ներսեսյան

Ամբողջ թվերի կլորացումը – Rounding Whole Numbers

The Seattle Kingdome (մարզադաշտի անուն է) has 64,752 seats (նստատեղ). A ticket agency wants to know the approximate (մոտավոր) number of seats.

To find the approximate number of seats, we round the whole number 64,752 to the nearest (ամենամոտ, մոտակա) thousand. 64,752 is closer to 65,000 than (քան) to 64,000. So, (այսպիսով) 64,752 rounded to the nearest thousand is 65,000.

Other examples

396 rounded to the nearest ten is 400.

839 rounded to the nearest ten is 840, but if we round 839 to the nearest hundred, it will be 800.

64,752 rounded to the nearest ten thousand is 60,000.

39,684,922 rounded to the nearest million is 40,000,000

Warm up

Round to the nearest ten and to the nearest hundred.

264

2,055

6,247

781

Round to the nearest ten thousand; to the nearest million.

752,293

1,234,809

29,792,874

34,419,369

Problem

The Atlanta-Fulton County Stadium has a seating capacity (նստատեղերի առավելագույն քանակը) of 60,489. What is the seating capacity rounded to the nearest hundred?

Նունե Սմբատյան

Project Famous Armenian Women in the World

To carry out this project the students should investigate (հետազոտել) on the Internet and find out the names of famous (հայտնի, հռչակավոր) Armenian women in the world.

The students have already found the name of Diana Shnorhokyan (Diana Sands), a model, actress, TV show conductor, composer, the representative (ներկայացուցիչ) of Armenia in the UNESCO. Diana is invited to shoot commercials (գովազդային հոլովակներ) for French, American and Italian brands and in photo shoots (ֆոտոշարեր) with the most famous photographers.

Karina Aznavuryan, a Russian fencer, two-time Olympic champion in 2000 and 2004 in fencing, world champion in 2003, European champion in 2004, champion of Russia in 2005, Honored Master of Sports of Russia in fencing.

Աննա Հարությունյան – Anna Harutyunyan

Last week I participated (մասնակցեցի) in the Entrance Camp (մուտքի ճամբար). According to the

established procedure (ըստ սահմանված կարգի), all the new teachers participate in this camp. The camp lasts four days. During these four days the participants (մասնակիցները) get to know (ծանոթանում են) the EduComplex better (ավելի լավ), learn blogging (բլոգավարություն), Armenian folk dances and songs. Last week we read the fables (առակներ) by Karel Chapek and analyzed (վերլուծել) them. Here are some of my analysis (վերլուծություն).

Cock – աքաղաղ

There are some people who think that others should act according to (ըստ) their orders (հրամաններ). Կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ ուրիշները պետք է գործեն ըստ իրենց հրամանների: They think that they are highly important persons. (Նրանք կարծում են, որ իրենք շատ կարևոր անձնավորություններ են:) In the morning the cock crows (կանչում է) and people wake up.

Քրիստինե Սահակյանց – Christine Sahakyants

It is a well-known fact that health and hygiene are linked.

Hygiene and care (խնամք) have become a way of life. We should pay attention to (ուշադրություն դարձնել) them every day.

We learn how to make care products with natural remedies (բնական սպեղանիներ) at hand, while presenting their health significance (նշանակություն) and impact (ազդեցություն).

We study new recipes (բաղադրատոմս), describe (նկարագրել) the use or make a video film (տեսաֆիլմ ենք ստեղծում ), tell about the results (արդյունքներ).

We make soap (օճառ) with our hands.

We choose supplements (հավելումներ), oils (յուղեր), study the meaning (նշանակություն).

Գայանե Թերզյան – Gayane Terzyan

Language is, first of all, a means of communication. I think that any language teacher should teach her/his students to communicate orally and in written form taking into account (հաշվի առնելով) the right language structures. The golden rule of teaching a foreign language to children is this: nothing should be written before it has been read; nothing should be read before it has been spoken: nothing should be spoken before it has been heard.

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

Read the text and answer the questions

There aren’t enough parks in my town. I don’t know why. I think it’s terrible. I think the biggest reason is greedy property developers. People are more interested in making money from office buildings than making a nice town. We need parks. Our children need somewhere to play. Many people live in apartment buildings so they have no garden, which means we need parks. City planners can’t be very good at their jobs if they don’t make parks. When I was younger, there were parks everywhere. Children could run and run and run. There were big areas of grass. We played football and other games. But they’ve all gone. Now there are shopping malls and car parks where the real parks used to be. Today, children play in the shopping malls. This is not good.

1.Are there enough parks in the town you are living now? Are there enough parks in the town where you live? (Եթե ժամանակավորապես այլ քաղաքում, երկրում եք ապրում, ապա հարցի առաջին ձևն է ձերը, իսկ եթե Երևանում եք ապրում, ապա՝ երկրորդը:)

2.Is there a big playground for children near your house?

3.Do you prefer playing on the playground outside or do you enjoy playing computer games when you have free time?

4. What is your opinion about the playing sections for small children in the shopping malls?

II.

Օտար լեզվի իմացության կարևոր կարողություններից է առանց թարգմանելու տալ մի որևէ բառի բացատրությունը և հակառակը՝ բառի օտար լեզվով բացատրությունից կռահել բառը: One of the important skills of knowing a foreign language is giving the definition or explanation of a word without translating it, and vice versa, to guess a foreign word by reading it or listing to its explanation in the foreign language.

Կարդացեք տրված մի քանի օրինակները. Read some examples.

A place where groceries are sold – supermarket.

A place where children go to get education – school.

A person who writes poems – poet.

A person who trains sportsmen – coach.

Task 1. Guess the word.

A place where you go to have dinner. –

A person who arrests people. –

A person who makes films. –

Something that opens doors. –

A place where you keep money. –

A place where you can buy medicine. –

In this section of the supermarket you can buy sweets. –

A person whose job is to govern the whole country (nation)-

Task 2. Give your own definitions of these words. Do not use English explanatory dictionaries.

elephant –

hedgehog –

library –

smart phone-

uncle –

slippers –

rifle –

teacher –

grandfather –

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – մարտի 27-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – Մարտի 29-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Գարիկ Հովսեփյան – ապրիլի 2-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Համիկ Դարբինյան – ապրիլի 2-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Շահանե Հովսեփյան – ապրիլի 2-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար.

I. A Text for reading and expressing your own opinion

The Internet can be a scary place these days, especially because of cyber-bullying. It’s difficult to open a newspaper these days and not see a story about this. It’s a really nasty and growing problem. Cyber-bullies are real cowards. They hide behind their computer and scare people, send them hate mail or threaten them. Even worse is when they publish pictures of their victims online. I have a friend who had a really bad time at the hands of a cyber-bully. He or she spread lots of gossip and lies on the Internet. My friend’s reputation was badly damaged. A really bad thing is how young cyber-bullying starts. Many schoolchildren physically bully others in class and then continue online. Their victim isn’t safe anywhere.

Express your opinion about how to avoid cybor-bullying.

II. Սովորեք suppose բառի կիրառումը: Սա լավ բառ է: This is a useful word

I suppose – ես ենթադրում եմ

He is supposed to do something – Ենթադրվում է, որ նա մի բան պետք է անի

Suppose he …- ենթադրենք, որ նա …

He is supposed to come to the office at exactly 9. Ենթադրվում է, որ նա պետք է գա գրասենյակ ուղիղ ժամը 9-ին:

I suppose he is a good doctor. Ենթադրում եմ, որ նա լավ բժիշկ է:

He is supposed to be a good doctor. Ենթադրվում է, որ նա լավ բժիշկ է:

He was supposed to meet the delegation at the airport. Ենթադրվում էր, որ նա պետք է հանդիպեր պատվիրակությանը օդանավակայանում:

Suppose he doesn’t manage to meet us. What shall we do? Ենթադրենք նա չկարողանա հանդիպել մեզ: Ի՞նչ ենք անելու:

Supply the correct form of suppose in the following sentences:

 1. You … to go to the doctoctor yesterday.
 2. ….he fails to arrive. What will you do then?
 3. He …. to finish at 5 o’clock, but he never does.
 4. This is an easy question. You … to know the answer.
 5. This is an easy question. I …. you know the answer.
 6. They … to receive us warmly, but something had happened, and they received us coldly.
 7. …. the helicopter falls down on the sea. Will it sink immediately?
 8. She … to make meals, but she didn’t do anything.

llI. Սովորենք «երանի» բառով խոսել:

Երանի դու այստեղ լինեիր և վայելեիր այս հրաշալի եղանակը: I wish you were here and enjoyed this wonderful weather.

Երանի դու այնտեղ եղած լինեիր և վայելած լինեիր այդ հրաշալի եղանակը: I wish you had been there and enjoyed that wonderful weather.

Translate into English

Երանի ես կարողանայի դաշնամուր նվագել:

Երանի ես կարողացած լինեի լուծել այդ խնդիրը:

IV. Let’s learn these words “to owe, to borrow, to lend, to be in debt ”

I borrowed $100 from him. Ես նրանից 100 դոլար պարտքով վերցրեցի:

He lent $100 to me. Կամ՝ He lent me $100. Նա ինձ պարտքով 100 դոլար տվեց:

Now I owe him $100. Հիմա ես նրան 100 դոլար եմ պարտք: Կամ՝ I owe $100 to him.

I am in debt. Ես պարտք ոունեմ: He is deeply in debt. Նա պարտքերի մեջ խրված է:

to pay back – պարտքը վճարել I will pay you back next Monday.

Translate into English

Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս պարտքով փող չվերցնել նրանից:

Եթե ինձ պարտքով 150 դոլար տաս, ես կկարողանամ գնել այդ չմուշկները:

-Ինչու՞ ես տխուր:

 • Տխուր եմ, որովհետև չեմ կարողանում գնել այդ հեծանիվը:
 • Ես կարող եմ քեզ պարտքով փող տալ:
 • Ոչ, չեմ ուզում պարտք լինել:
 • Դու կարող ես վճարել պարտքդ, երբ կարողանաս:
 • Ոչ, ես չեմ ուզում քեզ պարտք լինել:

VI. Let’s learn the word “seem-թվալ”

It seems to me that … – Ինձ թվում է, որ …

He seems to know … Թվում է, որ նա գիտի…

Translate into English

Թվում է, որ նա գիտի մեր բոլոր գաղտնիքները:

Ինձ թվում է, որ ես կհաղթահարեմ այդ արգելքը:

VII. Let’s learn the usage of the word else

Else can only be used in certain structures.

1.After anybody, anywhere, anything, everything, everybody, nobody, nowhere, no-one …

I have done everything I can to help you. I can’t do anything else.

It’s too noisy here. Let’s go somewhere else.

Nobody else understands me better than you do.

2.After the words who and what, where, how.

What else do you want to tell me?

Who else knows about it?

Where else do you want to visit.

How else can it be done?

3.After or to mean “otherwise” -այլապես

Let’s hurry, or else we will be late for the performance.

4.elsewhere – is a formal word for somewhere else

If you are not pleased with our reception services, go elsewhere.

Task. After having studied all the examples of the usage of the word else make your own sentences.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – մարտի 25-ին – պատասխանել եմ մարտի 27-ին:

Հայկ Խաչատրյանը – մարտի 27-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Էմանուել Դեհբաշյանը – մարտի 28-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – մարտի 29-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Վահե Սարգսյան – մարտի 30-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ինգա Գրիգորյանը – մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ռուզան Գասպարյանը – մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Դանղյան Արսենը – մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Անգլերենի ակումբի մարտ ամսվա հաշվետվությունը

Շարունակվել են անգլերենի պարապմունքները դասավանդողների հետ՝ մարտի

Մարտի 2-ին ժամը 18:00-19:00

Առցանց զրույց-հանդիպում անգլերեն դասավանդողների հետ «Let’s Speak Accurate English»

Մարտի 4-ին ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 11-ին Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 12-ին ժամը 18:00-19:00

Առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 15-ին ժամը 14:45:15:45

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 17-ին անգլերենի ֆլեշմոբ ժամը 19:00

Մարտի 18-ին ժամը 11:45-12:45

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 22-ին ժամը 14:15-15:15

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Աշխատանքներ մանկավարժական գարնանային բաց ճամբարի ընթացքում

Մարտի 22-ին ժամը 10-12:30

Ավագ դպրոցի անգլերեն դասավանդողների աշխատանքային խմբով (Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Հերմինե Գևորգյան, Նունե Այդինյան և Անիկ Խաչատրյան) քննարկեցինք և համաձայնության եկանք 9-րդ դասարանի անգլերենի ավարտական քննության քննական տոմսերի հարցաշարերի պահանջների վերաբերյալ: Դրանից հետո սկսեցինք ստեղծել քննական տոմսերը ըստ հեղինակային մանկավարժության գործունեության ձևերի:

Մարտի 23-26-ը ստեղծեցինք 9-րդ դասարանի անգլերենի ավարտական բանավոր քննության հարցաշարերի տոմսերը: Քննական հարցաշարերը բլոգում չենք հրապարակում:

Ստեղծվեց տեղեկանք «Ի՞նչն է հեղինակայինը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության գործում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում»

Կատարվեց ուսումնասիրություն «Անգլերենի ընտրությամբ գործունեության և դասընթացների կազմակերպումը կրթահամալիրի Միջին և Ավագ դպրոցներում.»

Մասնակցություն կլոր սեղան-քննարկմանը

«Գնահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ»

Հրապարակումներ Դպիրում

Հոդված – Անգլերենի ակումբը՝ որպես դասավանդողների ինքնակրթության, մասնագիտական զարգացման միջոց


Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ

Արևիկ Ներսիսյանի հոդվածը – Performance as a Way of Organizing Camp Activities

Մարիետ Սիմոնյանի հոդվածը – When State Standards Remain as Beautiful Formulations

Անգլերենի ընտրությամբ գործունեության և դասընթացների կազմակերպումը կրթահամալիրի Միջին և Ավագ դպրոցներում. ուսումնասիրությունն արված է մարտի 30-ի մասնաժողովի նիստին ներկայացնելու համար

Միջին դպրոց

Միջին դպրոցում անգլերենի ընտրությամբ խումբ ունեն՝ Անահիտ Մելքոնյանը և Տաթևիկ Ալեքսանյանը

Անահիտ Մելքոնյան – 7-րդ դասարան, 17 սովորող:

Բլոգում առկա է անգլերենի ընտրությամբ դասընթացի ծրագիրը, որտեղ նշված են դասարանական գործունեության ձևերը անգլերենի ուսուցման 4 բաղադրիչներով՝ լսելով հասկանալը, խոսելը, գրելը և ընթերցելով հասկանալը:

Բլոգում հրապարակված են իրականացված նախագծերը՝

Աշխարհի նշանավոր կանայք – Famous Women in History

Պատահական բացել եմ հետևյալ սովորողների բլոգները՝

Գրիգոր Ստեփանյան – 7-րդ դասարան, բլոգում վերջին հրապարակումներն են 2021-ի մարտի 8-ին, մարտի 3-ին, .. մարտի 1-ին, փետրվարի 17-ին …

Լևոն Ավետիսյան – 7-րդ դասարան, բլոգում վերջին հրապարակումները եղել են 2021-ի մարտի 13-ին, մարտի 9-ին, մարտի 3-ին, մարտի 2-ին,

Տաթև Գրիգորյան – 7-րդ դասարան, 2021-ի մարտի 17-ին, մարտի 2-ին, փետրվարի 23-ին,

Հրապարակումներում առկա են և՚ լեզվական կառույցներին վերաբերող վարժություններ, և՚ ստեղծագործական հրապարակումներ: Հետաքրքիր ու ոգևորված ուսումնական ճամփորդություններ է կատարել Անահիտ Մելքոնյանը: Միայն մի դիտարկում՝ պետք է ճամփորդությունները լուսաբանվեն նաև անգլերեն:

Տաթևիկ Ալեքսանյան – մի խումբ է, որտեղ կա 8-8-րդ դասարանցի, 1-7-րդ դասարանցի և 2-6-րդ դասարանցի

Բլոգում հրապարակված է անգլերենի ընտրությամբ գործունեության ծրագիրը:

Իրականացվում է «Կարդում ենք ՏերյանWe Read Teryan» նախագիծը

Հետաքրքիր հումորային նախագիծ է «Spill the Tea 1– Եկեք բամբասենք Spill the Tea 2»-ը:

Ավագ դպրոց

Ավագ դպրոցում անգլերենի ընտրությամբ խմբեր ունեն Սիլվա Հարությունյանը, Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը և Նունե Այդինյանը:

Սիլվա Հարությունյան  3 խումբ   11-րդ-23, 10-րդ-22, 12-16

Առարկայական ծրագիրը հրապարակված է բլոգում: Իրականացնում է նախագծային ուսուցում: Վերջին հաջողված նախագծերից են՝ «Բանավեճ»: Հատկանշական է այն, որ այս նախագիծը իրավամբ կարելի է համարել Ավագ դպրոցի ավարտական դասարանի անգլերենի նախագիծ: Նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները կատարել են սովորողները, բանավեճը վարել է սովորողը, իսկ Սիլվա Հարությունյանը միայն դիտարկողի դերում է եղել: Սովորողները 45 րոպե բանավիճել են անգլերեն:

«Ցտեսություն – Saying Good-bye» նախագիծ: Նախագծի հրապարակված նյութերից է Վիվիան Ղարիբյանի հրապարակումը:

Այլ նախագծեր՝ «Կարդում ենք անգլիական դասական արձակ» -10-րդ դասարան –  SՍյուզի Մառտիռօսըան, Լիլի Ավագյան, Սոֆի Շագոյան

Անգլիալեզու ֆիլմերի դիտում և քննարկում – 11-րդ դասարան Վիկտորիա Անի, Էլինա Սիմոնյան, Սվետլանա Ասատրյան,

Իրինա Ապոյան – Ավագ դպրոցում ընտրությամբ դասընթաց է վարում 10,11,12-րդ դասարաներում. 10-րդ  դասարանում 23 սովորող, 11-րդ  դասարան -22 սովորող, 12-րդ  17 սավորող 

Բլոգում հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Իրականացրած և իրականացվող նախագծեր 2020-2021 ուստարվա ընթացքում

Անցնող ուսումնական տարում ուշագրավ էր «Բազմալեզու սեբաստացիները» նախագիծը, որի համակարգողն էր Իրինա Ապոյանը:

Անգլերենը ընտրած մի քանի սովորողների բլոգներ

 Էլլադա Բաբայան 11-րդ դասարան 

 Նանե Վարդումյան 10-րդ դասարան

Անի Դավիդյան 12-րդ  դասարան

Ըստ Իրինա Ապոյանի մեկնաբանության՝ ընտրությամբ դասընթացը վարելիս խնդիրներ և դժվարություններ առաջանում այն դեպքում, երբ սովորղը պարզապես ընտրում է դասընթացը՝ ոչ ըստ նախասիրության:

Հերմինե Գևորգյան –  10 -րդ դասարանում՝ 23 սովորող, 11-րդ դասարանում՝27 սովորող, 12-րդ դասարանում՝ 20 սովորող։

Անգլերենի ընտրությամբ դասընթացի ծրագիրը հրապարակված է բլոգում:

Հերմինե Գևորգյանի 2020-2021 ուստարվա նախագծերից են՝  

Տեղեկատու ուսանողական ամսագրի ստեղծում

Թարգմանական նախագծերի ամփոփում, նաև՝ տեսաֆիլմով։

Սովորում ենք գրել աշխատանքների ամփոփում քննարկման միջոցով,

Հանդիպում-քննարկում կլոր սեղանի շուրջ։

Սովորողների պատումների ամփոփում՝  <<Արդարացի՞ է արդյոք տոնել Ամանորը 2021թ․-ին>> թեմայի շուրջ։

Հետաքրքիր փաստեր

<<Ճանաչենք մեր ժամանակակիցներին>երկարաժամկետ նախագծի արդյունքները 

Ընթերցումներ O.Հենրի «Սիրո ծառայություն»  և նախագծի ամփոփում :

Առանձին սովորողների բլոգների անգլերեն էջերը՝

10-րդ դասարանցիներ՝ Ստելլա Սարգսյան, Ռուզան ԳասպարյանԱնահիտ Ասատրյան 

Նունե Այդինյան – 10-րդ -15 սովորող, 11-22 սովորող:

Բլոգում հրապարակված է անգլերենի ընտրությամբ դասընթացի ծրագիրը:

Իրականացված և իրականացվող նախագծերը՝

«Մարդիկ, ովքեր ոգեշնչում են մեզ- People Who Inspire Us»

Lilit Petrosyan, 10, Interview with Aram Petrosyan
Gayane Poghosyan, 11, Interview with Tiezerk Band
Elen Abgaryan, 11
Samvel Hovhannisyan, 11
Lia Aghajanyan, 11
Davit Artenyan, 9, on meeting with Zara Nazarian

«Սովորում ենք գրել – We are Learning to Write»

Gayane Poghosyan, 11
Samvel Hovhannisyan, 11
Samvel Harutyunyan, 11
Narek Khachatryan, 11
Elen Abgaryan, 11, school trips
Elen Abgaryan, 11, internet
Davit Amiryan, 9
Luiza Artenyan, 9
Milena Danielyan, 9

«Սովորում ենք ներկայացնել»

Milena Mkhitaryan, 10, mathematics
Sarah Sardaryan, 10, Computer viruses
Hayk Ghazaryan, Bill Gates and Microsoft
Hayk Mnatsakanyan, the future, Robot Sophia

Ի՞նչն է հեղինակայինը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության գործում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում

Անգլերենի ուսուցում-ուսումնառությունը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում էապես բարելավվեց, երբ 2012 թվականից կրթահամալիրն ամբողջությամբ անցավ բլոգային, նախագծային ուսուցմանը, որին նախորդել էր 2010 թվականին ներդրված «Անահատական դասընկեր-համակարգիչ պիլոտային ծրագիրը», և կրթահամալիրի 4 դպրոց-պարտեզների, Միջին և Ավագ դպրոցների, Քոլեջի բոլոր սովորողներն ու դասավանդողները սկսեցին իրենց անհատական համակարգիչներով ներկայանալ ուսման ու աշխատանքային վայր, որտեղ առկա է 24-ժամյա ինտերնետ հասանելիություն: Անգլերենի առարկայական ծրագրերը բոլոր կրթական աստիճանների, դասարանների համար սկսեցին գրվել՝ հաշվի առնելով համացանցի տված հնարավորությունները:

Անգլերենի հանրակրթական առարկայական ծրագրում առանձնակի կարևորություն է տրված ուսումնական միջավայրին, որը թույլ է տալիս անգլերենի դասավանդման հաղորդակցական մոտեցումն իրականացնել ՏՀՏ ուսումնական միջոցների օգտագործմամբ:

Կրթական տարբեր աստիճանների առարկայական ծրագրերում նշված են ոչ միայն անգլերենի իմացության չափորոշչային կարողությունները (ունկնդրելով և ընթերցելով հասկանալը, խոսելը և գրելը) տարբեր դասարանների վերջնարդյունքներով, այլ նաև՝ այդ կարողությունների ձևավորմանը նպաստող գործունեությունների ձևերը՝ համակարգիչների կիրառմամբ: Որպես օրինակ՝ ներկայացվում է քաղվածք 9-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագրից. « Ունկնդրելու կարողություններ

Ունկնդրելու տեքստերը կարող են լինել. կարճ նկարագրու­թյուն, կարճ տեղեկատվական տեքստ, հայտարարություններ, երգեր, բա­նա­ստեղ­ծու­­թյուն­ներ, հարցազրույց,պարզեցված (ադապտաց­ված) հատված գեղարվես­տական երկերից, հեքիաթնե­րից,տեսա­ֆիլ­մ

 • Կարողանալ հասկանալ ծանոթ թեմայով լսվող նյութի հիմնական բովանդակությունը
 • Կարողանալ հասկանալ հիմնական փաստերը և իրադարձությունները
 •  Կարողանալ հասկանալ լսվող նյութի ամենակարևոր տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է ամենօրյա կենցաղային հարցերին
 • Հասկանալ ծանոթ թեմայով մուլտֆիլմի, տեսա­ֆիլ­մի գլխա­­վոր իմաստը, կարճ տեղե­կու­թ­յուն տալ այդ մասին՝ արտահայտելով նաև սեփա­կան կարծիքը
 • Հասկանալ առօրյա իրադար­ձությունների մասին հեռուս­տա­տեսային կամ ռադիո­հա­ղոր­­դումների, կարճ ձայնա­գրու­­թյունների հիմնական բո­վանդակությունը

Ունկնդրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներն իրենց տան համակարգիչով լսում են Բրիտանական խորհրդի նոր կայքի ձայնագրությունները  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
 • Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում դասավանդողների հետ, կամ տանը՝ որպես ինքնակրթության ձև, սովորողները լսում են www.english-test.net և https://listenaminute.com/ կայքերի ունկնդրելու համար նախատեսված ձայնագրությունները և պատասխանում են տրված հարցերին:
 • Դասավանդողը www.lingualeo.ru կայքից ընտրում է իր դասարանի սովորողների լեզվական իմացության մակարդակին համապատասխան տեքստեր ունկնդրելու համար:
 • Սովորողներին առաջարկվում է լսել ձայնագրություն կամ կենդանի խոսք կամ դիտել տեսաֆիլմ և պատասխանել հարցերին:
 • Սովորողները լսում են իմաստով նման երկու տեքստ և բացահայտում տարբերությունները: »

Բլոգային և նախագծային ուսուցման-ուսումնառության առավելությունները

 1. Հանրակրթության փակ համակարգից անցում է կատարվում բաց համակարգի

Սովորողների անգլերենի լեզվական կառույցներին վերաբերող հանձնարարությունների կատարման հրապարակումները, նախագծային հետազոտական աշխատանքները հասանելի են դառնում դասընկերներին, ուսումնական այլ առարկաներ դասավանդողներին, ծնողներին, համայնքին և, ընդհանրապես, բաց են բոլորի համար, որտեղ առկա է ինտերնետ կապ:

 • Սովորողի բլոգում հրապարակված նյութերը հնարավորություն են տալիս տեսնելու սովորողի գիտելիքների և կարողությունների աճը ուսումնառության տարբեր տարիներին

Օրինակ՝ Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի սովորող Նանե Վարդումյանի, և 12-րդ դասարանի սովորող Անի Դավիդյանի տարբեր տարիների հրապարակումներից երևում է Նանեի և Անիի ոչ միայն լեզվական կարողությունների, այլ նաև աշխարհայացքի առաջընթացը որպես անհատականություն:

 • Դասավանդողի բլոգը այլ դասավանդողների հետ փորձի փոխանակման ամենաարդյունավետ միջոցն է

Անգլերենի փորձառու դասավանդողի բլոգը յուրահատուկ վիրտուալ մենթորի դեր է կատարում կրթահամալիրում առաջին տարին աշխատող դասավանդողի համար: Որպես ասվածի ապացույց ներկայացվում են կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզում արդեն 10-րդ տարին աշխատող Աննա Գանջալյանի և 2020-ի սեպտեմբերից աշխատող Վալենտինա Թումանյանի ուսումնական բլոգները:

 • Դպրոցական կայքը և ուսումնական բլոգները թե′ դասավանդողին, և թե′ սովորողին հնարավորություն են տալիս բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող

Ահա մի քանի օրինակ՝

Առաջին դասարանցիների «English at Home» նախագիծը:

2-րդ դասարանցիների «I can – ես կարողանում եմ» նախագիծը:

5-րդ դասարանցիների «Հովհ. Թումանյանի հեքիաթները անգլերեն» և «My Info Planet» նախագծերը:

11-րդ դասարանցիները արտահայտվել են մարդկային ձայնի և հնչյունների մասին:

12-րդ դասարանցիների «Բանավեճ» նախագծի հերթական հանդիպումը՝ «The Keys to a Successful Marriage»

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջը

«Դպիր» մանկավարժական էլեկտրոնային հանդեսի անգլերեն էջը

 • Ուսումնական բլոգը հեռավար ուսուցման արդյունավետ գործիք է

Կրթահամալիրը հեռավար ուսուցում է կազմակերպել այն սովորողների համար, ովքեր իրենց ընտանիքների հետ ժամանակավորապես բնակվում են արտերկրում, կամ էլ ընտանեկան տարբեր պատճառներով չեն կարողանում մասնակցել առկա ուսուցմանը:

Ներկայաղցվում է անգլերենի դաս-առաջադրանքների հղումներով փաթեթըը Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար:

 • Ուսումնական բլոգների, նախագծային ուսուցման, անհատական համակարգիչների կիրառման շնորհիվ իրականացվում է անգլերենի արդյունավետ ուսուցում միևնույն դասարանում սովորող, բայց տարբեր նախնական գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ ունեցող սովորողների համար

Յուրաքանչյուր սովորող աշխատում է իր համակարգիչով իր կարողություններին համապատասխան նյութի վրա՝ իր ընդունակություններին, նյութի ընկալման միայն իրեն համապատասխան ժամանակում: Գրեթե չեն լսվում  ուսուցչի՝ բոլոր սովորողներին ուղղված խոսքն ու հարցերը: Գրեթե չեն երևում հարցերին պատասխանող արագ մտածող սովորողների միևնույն ձեռքերը: Ամենացածր ու ամենաբարձր ակադեմիական ընդունակություններով օժտված սովորողները միևնույն չափով զբաղված ու կարևորված են զգում իրենց ուսումնական պարապմունքի ընթացքում:

Կրթահամալիրի դասավանդողների ինքնակրթությանը, մասնագիտական զարգացմանն է նպաստում անգլերենի ակումբը:

 • Կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում պարբերաբար անգլերեն ուսումնական պարապմունքներ են անցկացնում արտասահմանյան մասնագետները

Ավագ դպրոցի ենթակայքում բացվել է «Ուսումնական պարապմունքներ օտարերկրյա մասնագետների հետ» բաժինը:

 • Կրթահամալիրի սովորողները անգլերենի իրենց հաղորդակցական կարողությունները զարգացնում են նաև միջազգային ճամբարներում

Ամերիկյան NASA-ի միջազգային տիեզերագիտական ճամբարը Իզմիրում

Մոլդովայի միջազգային խաղաղության ճամբարում

Վրաստանի Մանավիի միջազգային ճամբարում

 • Ուսումնական ճամփորդությունների լուսաբանումները արվում են նաև անգլերեն

Educational Trips

Մանկավարժական գարնանային բաց ճամբար մարտի 22-27-ը. օր առաջին

Մարտի 22-ին Ավագ դպրոցի անգլերեն դասավանդողների աշխատանքային խմբով (Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Հերմինե Գևորգյան, Նունե Այդինյան և Անիկ Խաչատրյան) քննարկեցինք և համաձայնության եկանք 9-րդ դասարանի անգլերենի ավարտական քննության քննական տոմսերի հարցաշարերի պահանջների վերաբերյալ:

1. Ունկնդրելով հասկանալու կարողության ստուգումը՝ օգտագործելով համացանցից վերցրված նախամիջին մակարդակի ձայնագրություններ: Ներբեռված ձայնագրությունները իրենց հղումներով տեղադրվում են Soundcloud.com կայքում: Յուրաքնյուր քննական տոմս ունի իր ձայնագրությունը և բովանդակությանն ուղղված հարցեր:

2.Ընթերցելով հասկանալու և թարգմանչական կարողությունների ստուգում: Տեքստի առաջին մասը տրված ՝ է անգլերեն , իսկ մյուսը ՝ հայերեն:Անգլերենը ընթերցելուց հետո պահանջվում է թարգմանել տեքստի հայերեն հատվածը անգլերեն՝ ուշադրություն դարձնելով լեզվական կառույցների ճիշտ օգտագործմանը:

3.Լեզվական կառույցների ճիշտ կիրառման կարողությունների ստուգում ըստ 9-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական չափորոշիչների:

4. Խոսելու կարողության ստուգում ըստ ոսումնական բլոգներում հրապարակված նախագծային նյութերի:

Ստուգարքի հարցեր՝ անգլերենը ոչ որպես քննական առարկա ընտրած սովորողների համար:

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ. մարտի 22-ին և 29-ին

Նախադասության ենթակային տրվող հարցեր who և what հարցական բառերով և դրանց պատասխանները: Անձնական դերանունների կիրառությունը:

Ով ով է և ով ինչ է. Who is .. ? What is …?

Մասնագիտությունների անուններ՝ teacher , doctor, engineer, carpenter, welder, car mechanic, …

Ազգակցական, բարեկամական կապերը նշող բառեր՝ father, mother, grandfather, grandmother, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law

Family tree

Ապրիլի 5-ին

to be բայի խոնարհումը ներկա ժամանակում: Պարզ նախադասությունների կազմում անձնական դերանուններով:

Թվականներ՝ մինչև 100-ը: How many – հարցեր տալը: That’s right. That’s wrong.

Come here. Go there. Go to the door and close it. Go to the window and open it. Go to the teacher’s table, open the drawer, take the keys out of the drawer, close the drawer and come here. Bring the keys here.

Նախագիծ` Քոլեջի «Սբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների համար. «Վերնիսաժը սբոսաշրջիկների այցելության վայր»

Նախագծի իրականացման ժամանակը. մարտի 22-27

Նախագծի նպատակը. ուսանողները զարգացնում են սբոսաշրջության վայրի մասին գովազդային պատկերազարդ տեքստ գրելու և ներկայացնելու իրենց կարողությունը:

Նախագծի ընթացքը. Ուսանողները նախ այցելում են Մարտիրոս Սարյանի պուրակում գտնվող կերպարվեստի բացօթյա ցուցահանդես-շուկան: Այստեղ նրանք ցուցադրված աշխատանքների մի քանի լուսանկարներ են անում, զրուցում են նկարիչների հետ, պարզում են տարբեր աշխատանքների մոտավոր գները: Երկրորդ այցելության վայրը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոյի կայարանի հարևանությամբ գտնվող Վերնիսաժն է: Այստեղ նրանք նույնպես լուսանկարում են վերնիսաժի տարբեր տաղավարները: Այս ամենից հետո սկսում են աշխատել սբոսաշրջիկների համար նախատեսված Վերնիսաժի մասին պատմող պատկերազարդ գովազդային հայերեն և անգլերեն տեքստի վրա՝ որպես հիմք ընդունելով վերջերս մեր ստեղծած «Վերնիսաժ – Vernissage» ուսումնական նյութը:

Գովազդային նյութի լեզուն պետք է լինի թեթև ոճով ու հրավիրող բովանդակությամբ՝ բաժանելով այն մի քանի բաժինների՝ կերպարվեստ, գրքեր, հայկական տարազ, ձեռքի աշխատանք, արծաթյա իրեր, երաժշտական գործիքներ:

Նախագծի վերջնական արդյունքը. հրապարակումներ բլոգներում, Power Point ծրագրով ներկայացում:

Vernissage – Վերնիսաժ

Vernissage was formed during the 1980s in the park after Martiros Saryan. Pieces of artwork by modern Armenian artists were displayed here. People came here, talked about art and if they could afford it, they bought a painting or a drawing. But in the 1990s a new branch of Vernissage opened in the area neighboring the underground station after Karen Demirchyan. It is in the center of Erevan. The area here was bigger. It is already more than 30 years that Vernissage has been functioning. Armenians and the guests of Armenia visit Vernissage with pleasure at weekends. Here you can buy old and rare books, dictionaries, informative books, silver goods, musical instruments, old Armenian national clothes, needle works, paintings, and drawings by modern artists. I myself go to Vernissage with pleasure if I have free time. It is a real open-air exhibition-market.

Վերնիսաժը ձևավորվել է 1980-ական թվականների կեսերին Մարտիրոս Սարյանի անվան այգու տարածքում։ Այստեղ հիմնականում ցուցադրվում էին ժամանակակից նկարիչների ստեղծագործություններ։ Մարդիկ գալիս էին, դիտում էին այդ նկարները, զրուցում էին արվեստի մասին և եթե կարողանում էին, գնում էին որևէ նկար։ Բայց 90-ական թվականներին Վերնիսաժը ունեցավ իր նոր մասնաճյուղը`Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոյի կայարանի հարևանությամբ։ Այստեղ տարածքը ավելի մեծ էր։ Եվ արդեն 20 տարուց ավել ժամանակ է, ինչ Վերնիսաժը գործում է։ Երևանցիները և արտասահմանյան հյուրերը հաճույքով են այցելում Վերնիսաժ շաբաթ և կիրակի օրերին։ Այստեղ կարելի է գնել հին և հազվագյուտ գրքեր, բառարաններ, տեղեկատու գրքեր, արծաթյա իրեր, երաժշտական գործիքներ, հայ հին տարազներ, ասեղնագործ աշխատանքեր և ժամանակակից նկարիչների նկարներ։ Ես ինքս հաճույքով եմ գնում Վերնիսաժ, երբ ազատ ժամանակ եմ ունենում:

Տրված է անգլերենի 2021-ի մարտյան ֆլեշմոբի մեկնարկը

Սկսում ենք կատարել մարտյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը – 242 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան – 155 մասնակից

6-8 րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան – 116 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան – 101 մասնակից

Ընդամենը 614 մասնակից

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար. մարտի 15-ին

 1. The Ant and the Cicada

The ant is working all day long. He is gathering food for winter. The cicada isn’t working. She is dancing and singing. The sun is shining and she is very happy. She can find food in the field. She can sleep on a flower. Suddenly she sees the ant. The ant is bringing food to his anthill. The cicada says, “What are you doing? Come and dance with me.”

 1. True or False? Եթե նշված նախադասությունը ճիշտ է, ապա ընտրիր true բառը, եթե սխսլ է՝ False-ը։
 2. The ant is sleeping all day long.
 3. a) true b) false
 4. The cicada likes singing and dancing.
 5. a) true b) false
 6. The ant is gathering food for his family.
 7. a) true b) false

III. «The ant and the Cicada» տեքստը ընթերցելուց հետո ընտրիր այն ասացվածքը, որը համապատասխանում է

տեքստին.

ա) Ամեն մի փայլող բան ոսկի չէ։ All is not gold that glitters.

բ) Շուտ վեր կացող հավն է

կուտն ուտում։

An early bird catches the worm.

գ) Ծիծաղում է նա, ով վերջինն է ծիծաղում։

He who laughs last, laughs best.

 1. III.Շարունակիր և վերջացրու “The Ant and the Cicada” տեքստը 4-5 նախադասությամբ։

IV. Form questions

My brother speaks two foreign languages. (special question to the word – two)

She always goes to school at half past eight. (special question to at half past eight)

They printed the text in three copies. (al ternative question to three)

You will overcome all the difficulties. (Question tag – պոչավոր հարց)

VI.Ես նույնպես, նա նույնպես….

Our English teacher speaks German too. Ես նույնպես – So do I. Իմ եղբայրը նույնպես – So does my brother

They will join us in summer. Պարոն Բրաունը նույնպես: – So will Mr. Brown.

Իսկ եթե նախադասությունը ժխտական է՝ ապա օգտագործվում է neither կամ nor բառըերը:

I don’t like Chinese cuisine. – Իմ եղբայրը նույնպես – Neither does my brother. Կամ՝ Nor does my brother.

Անգլերեն թարգմանեք հայերեն գրվածները

They will accept our invitations. Պարոն Բրաունը նույնպես.

I was frightened by the earthquake last month. Մեր հարևանները նույնպես:

She studied the new words last night. Ես նույնպես.

He didn’t accept the invitaion. Տիկին Հակոբյանը նույնպես:

Առաջադրանքը կատարել են

Մարիա Ազնաուրյանը – մարտի 16-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – մարտի 19-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Համիկ Դարբինյանը – մարտի 18-ին: Պատասխանել եմ մարտի 20-ին:

Շահանե Հովսեփյան – մարտի 22-ին: Պատասխանել եմ մարտի 25-ին:

Մանե Հովհաննիսյանը – մարտի 27-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար. մարտի 15-ին

Անգլերենին վերաբերող գիտելիքների ու հմտությունների ստուգման բոլոր հարցաշարերում իրենց կայուն տեղն են զբաղեցնում պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը: Սիրելի սովորող, հարկ է, որ դու կարողանաս գործածել այդպիսի նախադասությունները քո գրավոր և բանավոր խոսքում: Հուսով եմ, որ այս դասը արդյունավետ օգնություն կլինի քեզ համար, քանի որ այն հիմնված է օտար լեզվի յուրացման հաղորդակցական սկզբունքի վրա: Հնարավոր է, որ մի անգամ էլ բացատրած լինեմ այս թեման: Ոչինչ, կրկնեք և ամրապնդեք ձեր իմացածը: Շատ կարևոր թեմա է:

The first type of conditional sentences

Պայմանական նախադասությունների առաջին տիպը

Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը ապառնի ժամանակում է, իսկ երկրորդականը` ներկա: Պայմանն իրական է:

If I see Tom, I will invite him to my birthday party. Եթե ես տեսնեմ Թոմին, կհրավիրեմ նրան իմ ծննդյան օրվա հավաքույթին:

If the weather is fine, we will go to the country for the week-end.

Եթե եղանակը լավը լինի, մենք կգնանք քաղաքից դուրս շաբաթվա վերջին:

The second type of conditional sentences

Պայմանական նախադասությունների երկրորդ տիպը

Պայմանն իրական չէ: Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը անցյալի ապառնի ժամանակաձևում է, իսկ պայմանի երկրորդականը` անցյալ: Հարկ է նշել, որ to be բայը were ձևում է բոլոր դեմքերի եզակի և հոգնակի թվերի համար: Հետաքրքիրն այն է, որ այս տիպի պայմանական նախադասություններում անցյալ ժամանակի հետ կարող են գործածվել ներկա և ապառնի ժամանակային պարագաներ: Այս կետում այն նմանվում է հայերենի ըղձական եղանակին:

If he were here now, he would help us willingly. Եթե նա այստեղ լիներ հիմա, ապա սիրով կօգներ մեզ:

If you came to our party tomorrow, you would enjoy yourself greatly. Եթե գայիր մեր հավաքույթին վաղը, մեծ բավականություն կստանայիր:

The third type of conditional sentences

Երրորդ տիպի պայմանական նախադասություններ

Պայմանը իրական չէ: Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը «ապառնի վաղակատար անցյալում – Future perfect in the past» ժամանակաձևում է, իսկ երկրորդականը` անցյալ վաղակատար – Past perfect:

If he had been here yesterday, he would have helped us willingly. Եթե նա այստեղ եղած լիներ երեկ, հոժարակամ օգնած կլիներ մեզ:

If you had come to our party last week, you would have enjoyed yourself greatly. Եթե դու եկած լինեիր մեր հավաքույթին անցյալ շաբաթ, մեծ բավականություն ստացած կլինեիր:

Առաջին առաջադրանք

Առաջին տիպ

Կառչում ենք զրուցակցի ասած առաջին նախադասությունից և հյուսում նախադասությունների փոխկապակցված մի երկար շղթա երկխոսության ձևով:

Օրինակ`

-Please lend me 300 drams.

– What will you do if I lend you 300 drams?

– If you lend me 300 drams, I will buy a lottery ticket.

– What will you do if you buy a lottery ticket?

– If I buy a lottery ticket, I will win one million drams with it.

– What will you do, if you win one million drams?

-If I win one million drams, I will buy a computer with all its accessories (a printer, a scan, a projector with its board, a digital camera)

– What will you do if you buy all these?

-If I buy all these, I will be the happiest 15-year-old boy in our district.

Սկսելու համար կարող եք օգտվել այս մտքերից, որոնք կլինեն ձեր շղթայի առաջին օղակները.

If I save enough money, I will leave for the UK.

Տրված են նախադասությունների երկրորդ մասերը: Պետք է լրացնել առաջին մասիրը:

…. you will see a lot of wild animals.

… you will have a car accident.

… I will punish you.

… I will send you an email.

…. we will not come to an agreement.

Երկրորդ տիպ

1.Եկեք արտահայտենք մի քանի անիրական ցանկություններ.

What would you wish if you had a time travel machine?

What would you ask Hovhannes Tumanyan, if you met him?

What would you do if you were President of Armenia?

2. Ինչ խորհուրդ կտայիր քո ընկերոջը, եթե նա ասեր`

I am always losing things. (Սկսեք այսպես՝ If I were you …Եթե ես քո տեղը լինեի…)

I am in love with her but she takes no notice of me.

I think I will fail my exam in History.

Երրորդ տիպ

Եկեք հետադարձ հայացք գցենք մեր անցյալին և ասենք. «Այ, եթե ես այդպես արած լինեի, այդ հնարավորությունը կորցրած չէի լինի»: “If I had done that, I wouldn’t have lost that chance.” Կամ՝ «Եթե ավելի լավ պատրաստված լինեիր քննությանը, գերազանց գնահատական ստացած կլինեիր – If you had prepared for your exam better, you would have got an excellent mark»:

Լրացրեք առաջին մասերը.

…. I would have become a musician.

….. she would have entered the university.

…. you would have lived a happier life.

….you would have achieved your aim.

Here is an English humorous story with the second type of conditional sentences.

Read this story, memorize it and try to retell it to your friends.

When this story was written, train tickets were classified for non-smokers and for smokers. The tickets for smokers were cheaper than the tickets for those who didn’t smoke.

Once a young woman got on a train and went into a compartment for smokers. There was a man there who was smoking. At that moment the woman began coughing and showing that she didn’t like the smoke. The man didn’t pay any attention and continued smoking his cigarette. The woman began coughing louder. The man continued smoking as if nothing had happened. The woman couldn’t stand the smoke any more and said: “If you were a real gentleman, you would stop smoking seeing a woman in the same compartment.” The man answered: “If you were a real lady, you wouldn’t get into a compartment for smokers.” The woman got angry and said: “If you were my husband, I would give you poison.” The man answered calmly: “If you were my wife, I would drink that poison with pleasure.”

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – մարտի 15-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – մարտի 16-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Սարգսյան – մարտի 18-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Դանղյան Արսեն – մարտի 23-ին: Պատասխանել եմ մարտի 25-ին:

Հայկ Խաչատրյանը – մարտի 27-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ մարտի 15-ին. սկսնակների խումբ

near the table – սողանի մոտ

above the picture – նկարի վերևում

in front of – առջևում

between – երկուսի արանքում

open – բաց, բացել

close – փակել

closed – փակ

the other – մյուս(ը)

below – ներքևում, ներքևի մասում

This is a picture of a classroom. There is one teacher and there are two boys in the classroom. That is the door. Those are windows. There is one door and there are two windows. One window is closed, and the other window is open. The door is closed. The teacher is near the table. The teacher is in front of a boy. One boy is near the teacher, the other boy is near the window. There are two picture on the wall. One picture is on the wall between the two windows, and the other picture is on the wall below the clock. The clock is above the picture.

Thre are flowers, books, pens and pencils on the table.

Անգլերենի ակումբը որպես դասավանդողների ինքնակրթության, մասնագիտական զարգացման միջոց

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Անգլերենի ակումբը գործում է 2020-ի հունիսից: Ակումբի գործունեության հիմնական նպատակն է նպաստել կրթահամալիրում աշխատող դասավանդողների ինքնակրթությանը ու մասնագիտական զարգացմանը հետևյալ ուղղություններով՝

 • անգլերենի նախնական իմացությամբ դասավանդողների հետ պարապմունքներ, որոնք նպատակաուղղված են անգլերենի օգտագործմանը որպես գործիք՝ իրենց մասնագիտական զարգացման համար,
 • անգլերենի պարապմունքներ անգլերենի նախնական իմացություն չունեցող դասավանդողների սկսնակների խումբ, որի վերջնական նպատակը նույնն է՝ անգլերենի օգտագործումը որպես գործիք՝ մասնագիտական զարգացման համար,
 • այլոց փորձի ուսումնասիրման նպատակով անգլիալեզու մանկավարժական ամսագրերի հոդվածների ընթերցում, որի արդյունքում հոդված է հրապարակվում Դպիրում,
 • սովորողների գիտելիքների միջազգային գնահատման ծրագրի (PISA) մաթեմատիկայի, բնագիտության և ընթերցելով հասկանալու առաջադրանքների անգլերենից հայերեն թարմանության նախագիծը,   
 • անգլերենի գրական ակումբի գործունեություն կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների հետ,
 • մասնագիտական որակների բարձրացմանը նպաստող առցանց զրույց հանդիպումներ կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների հետ,
 • անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմում և անցկացում,
 • Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում,
 • Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում

Անգլերենի պարապմունքներ անգլերենի նախնական իմացությամբ դասավանդողների հետ

Ուսումնական տարբեր առարկաների դասավանդողներ են ընդգրկված այս խմբում՝ մաթեմատիկա, ռուսերեն, մայրենի լեզու, բնագիտություն, առողջապահություն, երկարօրյա մանկավարժություն: Կրթահամալիրում իրականացվող բլոգային և նախագծային ուսուցում-ուսումնառությունը մեծապես նպաստում է խմբում ընդգրկված յուրաքանչյուր դասավանդողի մասնագիտությանը հատուկ բովանդակությամբ անգլերեն ուսումնական նյութերի  ստեղծմանը: Պարապմունքի ընդհանուր ուսումնական նյութի ստեղծման համար նախապես   ուսումնասիրում եմ դասավանդողների բլոգներում հրապարակված վերջին նյութերը: Այդ հրապարակումները լի են տվյալ ուսումնական առարկային հատուկ հասկացություններով ու տերմիններով, այն բովանդակությամբ, որով աշխատում է այդ ուսումնական առարկան դասավանդողը: Ընտրում եմ ամենահաջողված հրապարակումները, պարզեցնում եմ լեզվական կառույցները՝ պահպանելով հասկացությունների ճիշտ բնութագրումները, որից հետո անգլերեն եմ թարգմանում ստեղծված նյութը: Արդյունքում՝ տվյալ պարապմունքի համար  նախատեսված ուսումնական նյութը բավարարում է խմբում ընդգրկված դասավանդողների ուսումնառության պահանջներին: Լիանա Հակոբյանի և Լուսինե Ներսեսյանի անունների դիմաց առկա է հանրահաշվական և երկրաչափական հասկացություններով ու տերմիններով անգլերեն տեքստը, որոնց բովանդակությունը իրենք ավելի լավ են հասկանում, քան ես: Անգլերեն մի քանի նոր տերմիններ սովորելով՝ կարողանում են խոսել մաթեմատիկական իրենց հարազատ թեմայով: Հենց դա էլ մեր նպատակն է: Նելլի Գեղամյանի անվան դիմաց Ինեկոբանկի ներկայացուցիչների հետ տնտեսագիտական թեմայով նախագծի իրականացմանը վերաբերող նյութն է: Ռուսերեն դասավանդող Նունե Սմբատյանը ինձ հետ անգլերեն է քննարկում իր բլոգում հրապարակված նյութը երջանկության մասին: Երբեմն դասավանդողներն իրենք են անգլերեն թարգմանում իրենց բլոգների հրապարակումները. Նելլի Գեղամյան, Լուսինե Ներսեսյան, Աննա Հարությունյան:

Աշխատանքի բերումով ես հարյուրավոր անգլիալեզու հոդվածներ եմ կարդացել, բայց օտար լեզվի իմացության զարգացման նման փորձ երբևէ չեմ հանդիպել: Ինքս էլ կզարմանայի, որ կգա մի օր, երբ մաթեմատիկայի ուսուցչին անգլերեն բացատրելու եմ տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը: Այո, մեծ են ու բազմակողմանի՝ հեղինակային մանկավարժության տված հնարավորությունները:

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Երբ 2020-ի գարնանը համավարակի պատճառով ամբողջ կրթական համակարգը անցավ հեռավար-առցանց ուսումնասության, ինձ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես են այս գործը կազմակերպում այլ երկրներում ու այլոց փորձի մի քանի հրապարակումներ եղան Դպիրում՝ «Ինչու տանը սովորելն ավելի շատ ինքնակարգավորվող և ավելի քիչ կառուցվածքային լինի», «Անորոշ 2020-2021 ուստարվա կազմակերպման մասին», «Պատրաստվում ենք հաջորդ ուսումնական տարվան…», «Առկա-առցանց հիբրիդային դասարաններ», «Նախագծային ուսումնառության հեռավար կազմակերպման ուղեցույց»

Սովորողների գիտելիքների միջազգային գնահատման ծրագրի (PISA) հետ կապված աշխատանք

 Նախ և առաջ, իրականացրեցի այս հարցով այլոց փորձի ուսումնասիրությունը,  որից հետո՝ խորհրդակցելով ակումբի անդամների հետ՝ կազմեցի թարգմանչական նախագիծը, որում նախատեսել էի, որ մաթեմատիկայի առաջադրանքները թարգմանելու են Լիանա Հակոբյանը և Լուսինե Ներսեսյանը, բնագիտությանը՝ Նելլի Գեղամյանը, ընթերցելով հասկանալը՝ Գայանե Թերզյանը: Արդեն արվել են առաջադրանքների առաջին թարգմանությունները: Աշխատանքները շարունակվում են:

Անգլերենի գրական ակումբի գործունեությունը

Հայտնի իրողություն է, որ իրենց ամենօրյա ծանրաբեռնված աշխատանքի պատճառով դասավանդողները գեղարվեստական գրականություն կարդալու և առավել ևս՝ քննարկելու համար ժամանակ և շարժառիթ չեն ունենում: Շարժառիթը գործընկերների մոտ սեփական կարծիքը անգլերեն արտահայտելու մասնագիտական հետաքրքրությունն է, որի հնարավորությունը ստեղծում է ակումբը: Գրական ակումբի պարապմունքները առցանց են լինում և ամիսը մեկ անգամ: Արդեն կարդացել և քննարկել ենք Էռնեստ Հեմունգուեյի «The Old Man at the Bridge – Ծերունին կամուրջի մոտ», «Cat in the Rain – Կատուն անձրևի տակ», «A Clean Well-Lighted Place – Այնտեղ, ուր մաքուր է ու լավ լուսավորված», «Hills Like White Elephants – Բլուրներ նման սպիտակ փղերի» պատմվածքները: Ինձ համար հաճելի բացահայտումներ էի անում, երբ կարդում էի Վալենտինա Թումանյանի,  Սերինե Դավթյանի, Հերմինե Գևորգյանի, Իրինա Ապոյանի, Նունե Այդինյանի բլոգային գրառումները: 

Վիլյամ Սարոյանի «The Oranges – Նարինջները» պատմվածքը կարդալուց հետո որևէ մասնակից չցանկացավ բլոգային հրապարակում անել դրա մասին, քանի որ  բոլորը նշեցին, որ պատմվածքը չունի ամերիկյան կարճ պատմվածքներին բնորոշ այն հույսի շողը, որը միշտ երևում է պատմվածքների վերջում: Անհույս վերջաբանով տխուր պատմություն էր:

Քննարկեցինք նաև գրականության ասպարեզում 2013-ի նոբելյան մրցանակակիր կանադացի գրող Ալիս Մունրոյի «Amundsen», կարճ պատմվածքը, որը գրվել է 2012-ին: Պատմվածքի մասին իրենց բլոգում հրապարակումներ ունեն  Նունե Այդինյանը, Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը և Անի Մրտեյանը:

Մասնագիտական որակների բարձրացմանը նպաստող առցանց-զրույց հանդիպումներ

Ամեն անգամ առանձնակի ջերմությամբ ու իմ ունեցածը անմնացորդ փոխանցելու պատրաստակամությամբ եմ հանդիպում անգլերեն դասավանդողներին: Այս զրույց- հանդիպումների ընթացքում փորձում եմ նրանց փոխանցել անգլերեն դասավանդողի իմ փորձը: Խոսում եմ այնպիսի հարցերի մասին, որոնք որևէ տպագիր հոդվածում, գրքում կամ էլ համացանցի տեղեկատվական նյութերում դեռ նշված չեն:

Հունվարի 27-ին կայացավ առաջին առցանց զրույց-հանդիպումը՝ «Մանկավարժական և կրթական տեքստերի, տերմինների հայերենից անգլերեն թարգմանական դժվարությունների հաղթահարում» թեմայով: Թեմայի մեջ ընդգրկել էի հիմնականում այնպիսի բառեր ու բառակապակցություններ, որոնց անգլերեն թարգմանությունը չկա վերջին տարիներին լույս տեսած «Հայերեն – Անգլերեն» բառարանում: Օրինակ՝ մեզ համար այնքան սովորական դարձած «դասվար», «նախակրթարանի դաստիարակ» բառերի անգլերեն համարժեքները: Բլոգային և նախագծային ուսումնառությանը վերաբերող զգալի քանակությամբ տերմիններ ու հասկացություններ էլ նշված բառարանում չկան, որովհետև այդ հասկացություններն ու տերմինները ավելի ուշ են գործածության մեջ մտել, քան այդ բառարանը: Այս թեման ամբողջական դարձնելու նպատակով հայերենից անգլերեն թարգմանեցի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կառուցվածքը՝ իր բոլոր մասնաճյուղ դպրոցներով, ուսկենտրոններով, լաբորատորիաներով, ակումբներով ու արհեստանոցներով: Հիմա արդեն անգլերեն դասավանդողները իրենց բլոգներում կրթահամալիրի կառուցվածքային տարբեր միավորների մասին անգլերեն նյութ տեղադրելիս որևէ դժվարություն չեն ունենա:

Զրույց-հանդիպումների երկրորդ ուղղությունը օտար լեզվի դասավանդման մեթոդաբանության մեջ կոչվում է «մայրենի լեզվի ինտերֆերենցիա»: Սա այն երևույթն է, երբ մայրենի լեզվի քերականական, լեզվական կառույցները խանգարող միջամտություն են ունենում մի որևէ օտար լեզվի դասավանդման ընթացքում: Օրինակ՝ հայերենում կարելի է երկրորդական նախադասության ստորոգյալը ժխտել, ինչը կոպիտ սխալ է համարվում անգլերենում: Նույնիսկ անգլերենի «գերազանց » իմացությամբ հայ սովորողները «Ես կարծում եմ, որ նա այսօր չի մասնակցի մեր քննարկմանը» նախադասությունը թարգմանում են այսպես՝ «I think that he won’t participate in today’s discussion», մինչդեռ, պետք է սկսեին «I don’t think that…՚»: Հայերենում ասում ենք «Ոչ 10-րդ դասարանցիները և ոչ էլ տիկին Ստեփանյանը ներկա չէին այդ քննարկմանը”, բայց նույն նախադասությունը անգլերենում կլինի «Neither the 10th graders nor Mrs. Stepanyan was present at that discussion”. Հայերենում ստորոգյալը հոգնակի թվով է, իսկ անգլերենում՝ եզակի: Նման շատ օրինակներ քննարկեցինք զրույց-հանդիպման ընթացքում: Առցանց զրույց-հանդիպումները շարունակվելու են:

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբները

Կրթահամալիրում աշխատող մանկավարժների մեծ մասն է հեղինակային մանկավարժության կրողն ու կատարողը, բայց կա մի մարդ, ով ժամանակ առ ժամանակ հեղինակային մանկավարժության նոր նախագծի բեկումնային առաջարկություն է անում, որը դառնում է բոլոր դասավանդողների ստեղծագործական աշխատանքի ամենակարևոր շարժառիթներից մեկը: Այդպիսին է Գևորգ Հակոբյանը՝ իր ամենամսա հեռավար առարկայական ֆլեշմոբների անցկացման առաջարկով:

Այդ նոր նախագծի անվանը ու էությանը համահունչ են եղել անգլերենի առարկայական ֆլեշմոբները 2016-ից մինչև հիմա: Պետք էր այնպիսի գիտելիքների և կարողությունների հաղորդակիցը դարձնել մեր տարատարիք սովորողներին, որոնց տիրապետելով նրանք կկարողանային արտահայտվել իրական կյանքում հանդիպող իրավիճակներում, երբ պետք է լինում դիմացինին քաջալերել, հանդիմանել, նրանից ներողություն խնդրել, ուշադրություն հրավիրել, ներել, շնորհավորել տարբեր առիթներով, շնորհակալությունը արտահայտել և պատասխանել շնորհակալությանը, ցավակցել, նրա հետ համաձայնել կամ չհամաձայնել, կասկած ու զարմանք, կարծիք ու խորհուրդ, ափսոսանք ու գոհունակություն արտահայտել, ճանապարհ հարցնել ու մոլորվածին ճանապարհը ցույց տալ, որպեսզի ոչ ոք չմոլորվի այս հարափոփոխ հոգևոր և ֆիզիկական աշխարհներում: Փաստորեն այս նախագծով, ֆլեշմոբային թեթև ու ուրախ ոգով օտար լեզուն՝անգլերենը, որքան հնարավոր է մոտեցվում է իրական կյանքին ու դրանով ավելի մարդամոտ դառնում:

Առաջին երկու տարիների ընթացքում միայն ես էի կազմում ֆլեշմոբների առաջադրանքները, բայց ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար փոխանցեցի այս աշխատանքը անգլերեն դասավանդողներին:

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ մարտի 12-ին. սկսնակների խումբ.

Մասնակիցներ՝ Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Վարդան Կարապետյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան

There is – կա    There are – կան

There is a boy in the kindergarten.  There are three boys in the kindergarten.

There is a tree in the park. There are five trees in the park.

There is a shilling on the table. There are two shillings on the table.

There is a waiter in the café. There are two waiters in the café.

There is a man in the street. There are two men in the street.

There is a woman in the kitchen. There are three women in the kithchen.

There is a child on the floor. There are four children on the floor.

I work at the Mkhitar Sebastatsi Educational Complex. There are five pre-schools, four primary schools, one Middle School, one High School and one College in our EduComplex.

This – սա, այս  these – սրանք, այս

This is a cup. This cup is white. Սա գավաթ է: Այս գավաթը սպիտակ է:

These are cups. These cups are white. Սրանք գավաթներ են: Այս գավաթները սպիտակ են:

That – դա, այդ     those – դրանք, այդ

That is the moon. Դա լուսինն է: Those are stars. Դրանք աստղեր են:

Near – մոտիկ

Far away – հեռու

The Earth – երկիր

The Moon – լուսին

A star – աստղ

Echmiadzin is near Yerevan. Sisian is not near Yerevan. It is far away.

Is Jermuk near Yerevan? No, Jermuk is not near Yerevan. It is far away.

The Moon is not near the earth. It is far away. The stars are not near the earth. They are far away. Նրանք հեռու են:

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. մարտի 11-ին և 18-ին

Միջին դպրոցում, ժամը 11:45-12:45

Making an arrangement in English – Հանդիպման մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերելը

“It is important that we should meet and discuss that matter.”

“I agree with you. I also think that we should discuss that maatter one of these days.”

“So, when shall we meet?”

“What about meeting on Wednesday at 14:30 (at 2 thirty, or at half past two)”

“I am sorry, I have another arrangement at that time.”

“What about this Friday?”

“This Friday is my mother’s birthday. We are going to have a family party.'”

“OK, and I am unfortunately busy on all other days.”

“What about having an online discussion on Wednesday evening?”

“Great! We will use the apps Microsoft Teams”

“It’s agreed.”

Ածականներից ստեղծում ենք բայական իմաստներով արտահայտություններ

(get + ածական)

dark – մութ, get dark – մթնել, rich – հարուստ, get rich – հարստանալ, sad – տխուր, get sad – տխրել, happy – ուրախ, երջանիկ, get happy – ուրախանալ, երջանկանալ և այլն:

Our living-room is large. It will get larger if we take away this wall. Մեր ընդհանուր սենյակը մեծ է: Այն ավելի կմեծանա, եթե հեռացնենք այս պատը:

(make + ածական)

dark – մութ, make dark – մթնեցնել, rich – հարուստ, make rich – հարստացնել, sad – տխուր, make sad – տխրեցնել, happy – ուրախ, երջանիկ, make happy – ուրախացնել, երջանկացնել

You will make your room dark if you hang these curtains. Դու կմթնեցնես սենյակը, եթե կախես այս վարագույրը:

Translate into English

Դու կհարստանաս, եթե սկսես այս բիզնեսը:

Այս բիզնեսը կհարստացնի քեզ:

Դու կուրախանաս, երբ լսես այս լուրը:

Այս լուրը կուրախացնի քեզ:

Ես տխրեցի երբ լսեցի այս լուրը:

Այս լուրը տխրեցրեց ինձ:

II.Read this text and ask special questions to the italisized words. Կարդացեք այս տեքստը և հատուկ հարցեր տվեք շեղատառ գրված բառերին:

Yesterday I came home very late. I was hungry but there was not anything in the fridge. I decided to make omelette, because it the only thing that I can make. I ate my omelette and turned on the TV set. After watcing a film I went to bed.

 1.    Yes, but … Այո, բայց …

III.Սովորում ենք արտահայտել այլընտրանքային տեսակետ: Լսում եք ձեր ընկերոջ, կամ ուսուցչի արտահայտած մի միտք և անմիջապես մեկ այլ տեսակետ եք արտահայտում՝ սկսելով ձեր միտքը «Yes but – Այո, բայց …» Օրինակ՝ Lake Sevan is very beautiful. Yes but the beaches around it are very dirty, and the service is bad.

The summer in Yerevan is very hot.

Computer games are entertaining.

Pet dogs at home are sometimes very helpful.

Now nearly all the families in Yerevan have their cars.

Wolves are much cleverer than dogs.

Batumi is the nearest seaside place for Armenians.

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

I.Answer the questions, using the words suggested. Պատասխանեք հարցերին՝ օգտագործելով առաջարկված բառակապակցությունները:

Example: What are you doing, Jim? (copy a poem) I am copying a poem.

1.Why is Bob making such a terrible noise? (play a board game)

2.What are you doing with the scissors? (cut out a dress)

3.Why are you leaving so soon? (go to the University)

II.Form questions, using the suggested question words. Կազմեք հարցեր՝ օգտագործելով առաջարկված հարցական բառերը:

Example: The ship is coming from New-York. (Where ….from? ) Where is the ship coming from?

1.She always comes home at 3 o’clock in the afternoon. (At what time ….?)

2.Yesterday I went to the skating-rink. (Where ….?)

3. I will follow your instructions. (What ….?)

III. We can express polite requests in three ways. Study the examples, please.

Example 1 Ask Tom to air the room. Tom, air the room, will you?

Ask Ted to pass you the salt-cellar.

Ask your father to read the fairy tale to you.

Ask Kate to bring you the English-Armenian dictionary.

Example 2. Ask Helen to open the door. Please open the door, Helen

 1. Ask John to ring you up before 2 pm.
 2. Ask Mike to give you some English book in the original.
 3. Ask Andrew to show you his collection of stamps.

Example 3 Ask tom to spell these two words. Tom, will you spell these two words, please?

1.Ask Michael to come at half past seven.

2.Ask Kate to give you the magazine.

3.Ask Jane to show you her new dress.

IV.Making suggestions in 4 different ways. Առաջարկություններ անելը 4 տարբեր ձևերով:

Example: Your wish is to go to the skating-rink. Make a suggestion. Քո ցանկությունն է գնալ սահադաշտ: Առաջարկի՚ր

Let’s go to the skating-rink.

What about going to the skating-rink?

Shall we go to the skating-rink?

Would you like to go to the skating-rink?

Now you make your suggestion in 4 ways. Your wish is to drink a cup of coffee.

V. Answer these questions

 • Which are the three things you like about yourself?
 • Which are the three things you dislike about yourself?
 • Which are the three things that scare you?
 • Which are the three things you need to do everyday?
 • Which are the three things you want to do right now?
 • Which are the three things you want to do in the next twelve months?
 • Which are the three things you like to do with pleasure?

Պատասխանել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը – մարտի 5-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյան – մարտի 4-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Համիկ Դարբինյան – մարտի 5-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – մարտի 6-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Կարեն Աղաջանյան – մարտի 8-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Շահանե Հովսեփյան – մարտի 10-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

..

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. մարտի 4-ին

Lusine Nersesyan and Liana Hakobyan

How to Multiply Decimals

Just follow these steps:

 • Multiply normally, ignoring (անտեսելով) the decimal points.(տասնորդական կոտորակի կետերը)
 • Then put the decimal point in the answer (հետո դնում եք տասնորդականի կետը պատասխանի մեջ)- it will have as many decimal places as the two original numbers combined.(Կետը պետք է դրվի աջից հաշված այնքան թվերից հետո, որքան բազմապատկվող տասնորդական կոտորակների կետերից հետո եղած թվերը միասին ունեին)

In other words, just count up how many numbers are after the decimal point in both numbers you are multiplying, then the answer should have that many numbers after its decimal point.

To divide a decimal number by a whole number the division is performed in the same way as in the whole numbers. We first divide the two numbers ignoring the decimal point and then place the decimal point in the quotient (քանորդ) in the same position as in the dividend.(բաժանելի)

Մաթեմատիկական տերմիններ

բաժանելի -dividend, բաժանարար – divisor, quotient – քանորդ, residual – մնացորդ

գումարելի – ? գումար – sum is the result of addition

product – is the result of multiplication

difference – տարբերություն – is the result of subtraction

Anna Harutynyan

Today I want to tell you about the English club. Mister Yura is teaching us English. Our group members are teachers who want to learn English. I knew English better many years ago but I have forgotten because I do not use it. Now I want to thank Mr. Yura for teaching me. He helps us to speak English without mistakes. During our online lessons, we speak about our everyday work in English. We translate our blog entries from Armenian into English. At every lesson, I feel my progress. I am so happy.

Նունե Սմբատյան

In order to be happy, it is not enough just “not to be unhappy.” Lack of illness, criminal prosecution, and having somewhere to live in, having a good family and good health still do not make many people happy. To be happy, you need to have enough of everything your soul desires, and make others be happy. I can’t be happy alone. I want all my close relations to be happy too.

We should not be indifferent to our close relations and friends. We should understand their problems and try to help them.

Discussion on the topic “How can a person be happy?”

Participants: Anna Harutyunyan, Mary Sargsyan, Nelli Geghamyan, Christine Sahakyants, Gayane Terzyan

If a person is a success in his/her profession and if he/she loves his/her close relations and is loved, then he can be considered to be happy. In other words, if a man goes to work with pleasure and comes back home with pleasure, then he can be considered to be happy.

Answer these questions.

Do you love your work? Do you love the teacher’s profession?

Do you go to school with pleasure?

Do you come back home with pleasure?

Is there a loving atmosphere in your family?

Do you love and respect your colleagues at school?

Are you loved and respected by the colleagues at your school?

Do you think that you have realized your greatest desire? Have your dreams come true?

Khachatur Abovyan, the Great Armenian Enlightener

A teaching material for the College students studying at the department “Organization of tourism srvices.”

The great enlightener, writer, pedagogue, founder of new Armenian literature Khachatur Abovyan was born in the village of Kanaker in 1809. He studied at the school of Etchmiadzin Monastery, then left for Tbilissi (Georgia). After studying for a while at a private college, he entered the newly opened Nersisyan School. After graduating, he returned to Etchmiadzin..
In 1829 Friedrich Parrot, a professor at the University of Dorpat (now Tartu), came to Etchmiadzin to climb Mount Ararat. Twenty-year-old Abovyan participated in the ascent as a translator. He was one of the first Armenians to set foot on the top of the Holy Mountain.
Parrot was greatly impressed by the young Armenian and helped him to enter Dorpat University as a free listener. After studying at the university for six years, he received a thorough education.
Abovyan returned to his homeland and wanted to carry out educational and creative activities, but received a cold reception. Catholicos Hovhannes Karbetsi rejected him, saying: “You can ferment the innocent minds of our children. Education is not your job.”
In 1837 Abovyan was appointed inspector of Tbilissi (Georgia) state schools. He also worked as a teacher of history and arithmetic. Abovyan was a great enlightener. He understood that education was the only to way to progress. He wanted to carry out his enlightenment plans in Yerevan. But all his initiatives were rejected by the Armenian backward clergy. He was frustrated and on April 2 1848, he left the house and never returned.

Let’s speak accurate English

There are some language phenomena in English which do not coincide with the corresponding Armenian ones. That is the reason why the Armenian learners are not aware of the fact that they make mistakes. Just on the contrary, they are pretty sure that they haven’t made any mistakes in their English speech.

 1. In answers to question tags.

You didn’t like the play, did you? If we don’t agree with the speaker, we say in Armenian: “Ոչ, հավանեցի:” But in English we should say, “Yes, I did.” If we agree with the speaker, we say in Armenian: “Այո, չհավանեցի.” But in English, we should say, “No, I didn’t.”

2. In the English language, the negation is in the principal clause. In the Armenian language the negation can can also be in the secondary clause.

Ես կարծում եմ, որ նա չի գա այսօր: Wrong: I think that he won’t come today. Right: I don’t think that he will come today.

3. In Armenian we say : “Իմ դուրը չի գալիս, երբ այդպես ես խոսում” Wrong: I don’t like when you speak like that. Right: I don’t like it when you speak like that. Or, it is better to use the complex object: I don’t like you to speak like that.

4. In Armenian we say: “Ոչ 10-րդ դասարանցիները և ոչ էլ տիկին Ստեփանյան ներկա չէին այդ քննարկմանը”, but the same sentence in English will be: “Neither the 10th graders nor Mrs. Stepanyan was present at that discussion”. In this case, the predicate of the sentence agrees with the second subject in its number.

5. Let’s consider the Armenian clause of concession: “Թեև նա դեռ դպրոց չէր գնում, բայց կարողանում էր կարդալ.” In the English language the conjunction but is not used with the clauses of concession. For example: Although he didn’t go to school, he could read.

6. Այսօր մեր թիմը լավ է խաղում: Today our team are playing well.

7. Ձեր խորհուրդները շատ արժեքավոր են: Your advice is very valuable.

8. Թոմը ամուսնացավ Քեյթի հետ: Tom married Kate. Թոմը ամուսնացավ: Tom got married. Թոմը ամուսնացած է Քեյթի հետ: Tom is married to Kate.

Թոմը բաժանվեց Քեյթից: Tom divorced Kate. Թոմը բաժանվեց: Tom got divorced. Թոմը բաժանված է: Tom is divorced.

9. English prepositions which very often don’t with the Armenian corresponding forms.

համար – to

to be clear to smb, to be unexpected, to be unknown, to be a stranger, to be a blow, But in Armenian – պարզ է ինձ համար, անսպասելի է ինձ համար …

to be continued

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար.

I. Reading Comprehension Text

FREE! BUT AT WHAT PRICE?
Imagine you are in a shop and you are offered a choice of two gift vouchers. Which one
would you go for? Try to decide quickly!
 A $10 gift voucher for FREE!
 A $20 gift voucher for $7

II. Let’s enrich our vocabulary

to fail to do something – չկարողանալ մի բան անել” and “to manage to do something – կարողանալ մի բան անել”

He failed to get the tickets for the premiere of that performance. Նա չկարողացավ ձեռք բերել այդ ներկայացման պրեմիերայի տոմսերը:

She managed to read that novel within three days. Նա կարողացավ կարդալ այդ վեպը երեք օրում:

neither of these – այս երկուսից ոչ մեկը none of these – սրանցից ոչ մեկը (երկուսից շատի դեպքում)

Neither of these books is interesting. Այս երկու գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ:

None of these books is interesting. Այս գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ:

either of these – յուրաքանչյուրը երկուսից, այս կամ այն any of them – ցանկացածը երկուսից շատի դեպքում

There are two cards on the table. You can take either of them.

There are 6 cards on the table. You can take any of them.

Task 1.

Զբոսաշրջիկների խումբը չկարողացավ հասցնել Գյումրի մեկնող ժամը 9-ի գնացքին:

Հրաշալի է, որ դուք կարողացել եք լուծել այս խնդիրը:

Հետաքրքիր է, թե արդյոք նա կկարողանա ժամանակին պատասխանել բոլոր նամակներին:

Մենք չկարողացանք էժան սենյակ վարձել և ստիպված էինք մնալ հյուրանոցում:

only then … under no circumstances … especially …

Եթե նախադասությունները սկսվում են այս արտահայտություններով՝only then- միայն այդ ժամանակ, under no circumstances – ոչ մի դեպքում, not only – ոչ միայն , դրանց շարունակությունը հարցականի ձևով է լինում:

Only then did he understand everything. Միայն այդ ժամանակ նա հասկացավ ամեն ինչ:

Under no circumstances should you accept their invitation. Ոչ մի դեպքում չընդունեք նրանց հրավերը:

Not only could he ride a horse very well, but he had also mastered fencing. Նա ոչ միայն կարողանում էր լավ ձիավարել, այլ նաև վարպետացել էր սուսերամարտի մեջ:

Translate into English

Միայն այդ ժամանակ նա կարողացավ պատասխանել ուսուցչի հարցերին:

Ոչ մի դեպքում դեպքում գնված դեղը հետ չի ընդունվում:

Նա ոչ միայն կարողանում էր մաթեմատիկայի բարդ խնդիրներ լուծել, այլ նաև կիրառել դրանք ամենօրյա կյանքում:

Write an essay about culture shock.

Have you ever experienced a culture shock in another country?

Պատասխանել են՝

Հայկ Խաչատրյանը -մարտի 3-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ինգա Գրիգորյանը – մարտի 4-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Սոնա Բալայանը – մարտի 4-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Սարգսյանը – մարտի 3-ին: Պատասխանել եմ մարտի 5-ին:

Դանղյան Արսեն – մարտի 6-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ջուլիետա Պապիկյան – մարտի 7-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – մարտի 7-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Էմանուել Դեհբաշյան – մարտի 7-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը: