Just another WordPress.com site

Archive for October, 2021

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

Text for reading comprehension

When does a teenager become an adult?

In many countries, boys are considered to be adults on their 18th birthday, but in some countries, you have to do something special to enter the world of adults.

On the island of Papua New Guinea, there lives a tribe near the Sepik River which is full of crocodiles. These people believe that crocodiles made the Earth and the people and that their ancestors were crocodiles. When it is time for teenage boys to become men, a “crocodile ceremony” takes place. The boys are taken to a hut called “The Crocodile Nest”. The hut is full of crocodile teeth and skulls. The boys are told to think of their crocodile “fathers and mothers” to help them to be strong and brave. Then they are beaten several times a day for six weeks. The boys play the drums during their time in the hut. This helps them to feel that they become stronger and braver. They say that the boys do not feel pain when they are beaten. The people in the tribe believe that after such ceremonies boys will not be afraid to be alone in the dangerous forest.

When the ceremony is over, there is singing and dancing and the teenagers are given adult responsibilities in the village.

Answer the questions.

 1. What is special about the place where this tribe lives?
 2. What do the people in the tribe believe?
 3. Why do the teenage boys go to the “Crocodile Nest”?
 4. What do the boys do in the “Crocodile Nest” and why are they beaten?
 5. How do the boys’ lives change after the ceremony?

II.   need doing something և need to do something

Սենյակը վերանորոգման կարիք ունի: The room needs repairing.

Քո վերնաշապիկը արդուկելու կարիք ունի: Your shirt needs ironing.

Բայց եթե մարդը կարիք ունի մի որևէ բան անելու, ապա պետք է գործածել «need to do something» արտահայտությունը:

Օրինակ՝ I need to iron this shirt.

I need to repair this room.

Choose the right word. 

 1. She (needs to mend, needs mending) the carpet.
 2. The walls of the apartment (need to paint, need painting).
 3. Your hands (need to wash, need washing).
 4. They (need to discuss, need discussing) this matter.
 5. The dog is too thin. It (needs feeding, needs to feed) properly.

III. Կան գործողություններ, որոնք սովորաբար մարդն ինքը չի անում: Նա դրանք անել է տալիս: Օրինակ՝ ատամը հեռացնելը կամ բուժելը, մազերը կտրելը, տաբատը կարճացնելը, բնակարանում ջրատաքացուցիչ տեղադրելը և այլն:

Համեմատենք այս երկու նախադասությունները.

Ես փոխեցի խոհանոցի ջրի ծորակը:  I changed the water tap in the kitchen.

Ես փոխել տվեցի խոհանոցի ջրի ծորակը: I had the water tap changed in the kitchen.

մի բան անել տալ – have something done (have + առարկան + բայի երրորդ ձևը)

Ես տաբատս կարճացնել տվեցի: I had my trousers made shorter.

-Ի՞նչ ես անում այստեղ:  What are you doing here?

-Տաբատս եմ կարճացնել տալիս: I am having my trousers made shorter.

-Ջուրը անընդհատ կաթում է ծորակից: Water is constantly dripping from the tap.

-Ես վերանորոգման կտամ այն: I will have it fixed.

Ուրեմն have-ն է ընդունում ժամանակների փոփոխությունը:

Translate the sentences into English

 1. Ես վերանորոգման տվեցի մեր փոշեկուլը:
 2. Ցուրտ է և ես չեմ կարողանա լվալ իմ ավտոմեքենան: Ես լվալ կտամ այն:
 3. Վարսահարդարը կտրեց նրա մազերը: Նա կտրել տվեց իր մազերը:
 4. Ինչ ես անում հիմա: Ես տունն եմ մաքրել տալիս հիմա:
 5. Ատամնաբույժը պլոմբեց (fill in) իմ առջևի ատամը (Ես պլոմբել տվեցի իմ առջևի ատամը):
 1. Տրված բոլոր արտահայտություններով խոսողը լռություն է ուզում, բայց այդ արտահայտությունները տարբերվում են միմյանցից քաղաքավարության աստիճանով: Կարո՞ղ եք դրանց հաջորդականությունը այնպես դասավորել, որ ամենաքաղաքավարի ու մեղմ խնդրանքից աստիճանաբար անքաղաքավարի դառնա և վերջանա կոպիտ հրամանով:

a)Quiet, please. B)I am terribly sorry to bother you, but would you mind being a little less noisy? c)Could you please be quiet? D)Shut up! E)Will you be quiet, please? F) Would you mind being a bit quieter? G) Shhhh!

 1. a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – նոյեմբերի 1-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Արամ Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 1-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – նոյեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ջուլիետա Պապիկյանը – նոյեմբերի 2-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեանը – նոյեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 7-ին:

Գոհար Կարագյանը – նոյեմբերի 20-ին: Պատասխանել եմ 22-ին:

Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող օտար լեզվի ուսուցչի կամավոր ատեստավորումը հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներին համապատասխան

Կրթահամալիրի դպրոցներում օտար լեզու դասավանդողին ներկայացվող հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջները.

 • օտար լեզվի դասավանդման հաղորդակցական մոտեցումն իրականացվում է ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

Օտար լեզվով տեքստը ունկնդրելու ուսուցումը

 • Սովորողներն իրենց տան համակարգիչով լսում են Բրիտանական խորհրդի նոր կայքի ձայնագրությունները  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
 • Սովորողները, որպես ինքնակրթություն, սկսում են կատարել www.english-test.net կայքի ունկնդրելու վարժությունները տանը սեփական համակարգիչով:
 • Դասավանդողը www.lingualeo.ru կայքից ընտրում է իր դասարանի սովորողների լեզվական իմացության մակարդակին համապատասխան տեքստեր ունկնդրելու համար
 • Սովորողներին առաջարկվում է լսել ձայնագրություն կամ կենդանի խոսք կամ դիտել տեսաֆիլմ և պատասխանել հարցերին
 • Ընտրել տրված նկարների շարքից ունկնդրած տեքստին համապատասխանողը
 • Տրված պնդումների մեջ տարբերակել ճիշտն ու սխալը (True/False)
 • Լսել նախադասությունների խումբը երկու անգամ և որոշել, թե որ նախադասությունն է ավելացել կամ պակասել
 • Լսել իմաստով նման երկու տեքստ և բացահայտել տարբերությունները 

Խոսելու ուսումնական գործունեության ձևերը  ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

Ընթերցելով հասկանալու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներին առաջարկվում է էլեկտրոնային տեքստն ընթերցելու ընթացքում գտնել և տարբեր գույներով ընդգծել տեքստի բովանդակության համար առանցքային բառերը, նախադասություններն ու պարբերությունները :
 • Առաջարկվում է վերադասավորել տեքստը` վերականգնելով նախադասությունների, պարբերությունների խառնված հերթականությունը. Ընթերցելուց հետո ներկայացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը, իրադարձությունների հաջորդականությունը
 • Համացանցում փնտրել և գտնել տվյալ թեմային վերաբերող տեղեկատվություն
 • http://www.superteacherworksheets.com/comprehension.htmlկայքից դասավանդողը ընտրում է իր սովորողների լեզվական կրողություններին համապատասխան տեքստեր

Գրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ

 • Գրել տեքստեր` հետևելով համացանցում գտած ուսումնասիրող թեմայի վերաբերյալ նմուշ տեքստերին կամ ձևաչափին
 • Նախօրոք պատրաստած անձնական քարտի լրացում դասարանում
 • Դասավանդողը նախօրոք մուտքագրում է ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ երկխոսությունների տարբեր սկիզբներ, իսկ սովորողներին առաջարկվում է դասարանում ավարտել երկխոսությունները` աշխատելով զույգերով
 • Համացանցում գտած ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող նկարի նկարագրում
 • Դպրոցական առօրյայի նկարագրում դպրոցական կայքում` դասավանդողի օգնությամբ

Դասավանդողը պետք է կարողանա իրականացնել բլոգային և նախագծային ուսուցում

 • Դասավանդողը պետք է կարողանա ստեղծել ուսումնական նյութեր ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ և հրապարակել դրանք բլոգում:

Ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջները

 • Ուսումնական նյութը պետք է ունենա տվյալ ուսումնական առարկային վերաբերող գիտելիքների և կարողությունների փոխանցման կամ բացահայտման նպատակ:
 • Ուսումնական նյութը պետք է մատչելի լինի տվյալ տարիքային խմբի սովորողների համար:
 • Ուսումնական նյութը կարդալով և ուսումնասիրելով՝ սովորողի համար պետք է պարզ լինի, թե ինչ գիտելիքներ և կարողություններ է նա ձեռք բերելու տվյալ ուսումնական նյութի շնորհիվ:
 • Ուսումնական նյութը պետք է ունենա փոխանցված, բացահայտված գիտելիքների և կարողությունների ստուգման և գնահատման գործիքներ:

Ուսումնական նախագծի մշակումը, իրականացումը և ներկայացումը

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը

 • Նախագծի վերնագիրը
 • Նախագծի նպատակը, որն իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի ձևակերպում է, որի լուծումը տալիս է նախագծի իրականացումը:
 • Նախագծի իրականացման ժամկետները
 • Մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը
 • Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները
 •  Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը
 •  Վերջնական արդյունքի (հոդված, պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, թարգմանություն, այլ) հանրային ներկայացում-պաշտպանություն
 • Անդրադարձ. սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում

Դասավանդողը պետք է կարողանա կազմել և իրականացնել տարբեր տեսակի ուսումնական նախագծեր


Նախագծերի տեսակները.

կարճատև նախագիծ – Հագուստի գնումներ և ուտելիք պատվիրելը սրճարանում

երկարատև նախագիծ – «Սովորում ենք գրել» , «Teenagers» 

շուրջտարյա նախագիծ – «Մարդիկ, որ ոգեշնչում են մեզ – People who inspire us»

համագործակցային նախագիծ – Բազմալեզու սեբաստացիներ,

սովորող-սովորեցնող նախագիծ – Meeting with primary school students

ընտանեկան նախագիծ – International Children’s Book Day ,

Դասավանդողը պետք է կարողանա կազմել առարկայական ֆլեշմոբի առաջադրանքներ

Ֆլեշմոբի առաջադրանքներին ներկայացվող պահանջները.

 • Ֆլեշմոբի առաջադրանքները պետք է հեղինակային լինեն
 • Ֆլեշմոբները նպատակաուղղված չեն սովորողների լեզվի իմացությունը ստուգելուն: Ընդհակառակը՝ դրանք օգնում են իմացածը ամրապնդելուն և նոր կարողություններ ձեռքբերելուն:
 • Ֆլեշմոբի գլխավոր նշանաբանը՝ «Լեզուն հաղորդակցության միջոց է»:

Դասավանդողը պետք է կարողանա և թվանշանային և ձևավորող ձևով գնահատել սովորողների գիտելիքները և կարողությունները:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշխատանքների նոյեմբերյան օրացույցը

Նոյեմբերի 3, ժամը 15:00

Առցանց հանդիպում օտար լեզու դասավանդողների հետ. «Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող ուսուցչի կամավոր ատեստավորումը հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներին համապատասխան»:

Նոյեմբերի 3, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Նոյեմբերի 4, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Նոյեմբերի 10, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Նոյեմբերի 11, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Նոյեմբերի 17, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Նոյեմբերի 18, ժամը 19:00

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ

Նոյեմբերի 22, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց գրական ակումբ

Նոյեմբերի 24, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Նոյեմբերի 25, ժամը 19:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ հոկտեմբերի 28-ին

Ժամը 19:00

Nelli Geghamyan

During October and November we are providing the beginners with Business trainings. The trainer is professional Armine Mkrtumyan, a financial analyst. She has been working in the Armenian banking system for over twenty years and knows everything about the business in Armenia.

The meetings are agreed to be provided every Thursday and Saturday. We have already had two meetings. During the previous meeting, Armine taught the participants how to choose and develop realistic business ideas and how to understand whether they will really work in Armenia or not.

There are two methods which she suggests that we use. The first method is called Brainstorming. The method is as follows: a group of people offer different ideas and the craziest ones are accepted. Then by using Macromethod and Micromethod way they choose the most realistic ideas and consider them. The second method is SWOT analysis. We choose the idea and analyze it by revealing its Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats.

As ex-banker I used to work with this method very successfully and usually was able to find the best decisions to solve the problems I faced.

Susan Amujanyan

I have planned to work with the “Sunchild” environmental festival, during which there will be environmental films screenings, discussions, environmental actions, etc. My students and I will connect this festival with our educational complex. This will allow us to learn about local environmental issues and then create films on those topics. Tomorrow we are going to meet the Sunchild Project team in our College.

Դաս-առաջադրանք անգլերենից ավագ դպրոցի հեռավար սովորողների համար հոկտեմբերի 24-ին

I.Reading Comprehension

Double Life of Alfred Bloggs

These days people who do manual work often receive more money than clerks who who work in offices. People who work in offices are frequently referred to as “white collar workers” for the simple reason that they usually wear a collar and tieto go to work.Such is human nature, that a great many people are often willing to sacrifice higher pay for the privilege of becoming white-collar workers. This can give rise to curious situations, as it did in the case of Alfred Bloggs who worked as a dustman for the Elsemore Corporation.

When he got married, Alf was too embarrassed to say anything to his wife about his job. He simply told her that he worked for a corporation. Every morning, he left home in a fine black suit. He then changed into overalls and spent the next eight hours as a dustman. Before returning home at night, he took a shower and changed back into his suit. Alf did this for over two years, and his fellow dustman kept his secret. Alf”s wife has never discovered that she married a dustman and she never will. he will soon be working in an office as a junior clerk. He will be earning only half as much as he used to, but he feels that his rise in status is is well worth the loss of money. From now on he will wear a suit all day, and others will call him “Mr Bloggs. m not Alf.”

Why didn’t Alfred want his wife to find out the truth about his work?

Can you express the meaning of this sentence by using other words? Alfred was too embarrassed to say anything to his wife about his job.

What is more important for Alfred: money or social status?

Would you act like Alfred if you couldnt’ find a proper job?

II. Paraphrase the following sentences leaving the meaning the same. Use other words and phrases.

For example:

These days, people who do manual work often receive far more money than clerks who work in offices.

In today’s world, persons who do work with their hands, generally get much more wages than people working in offices.

a) Such is human nature, that a great many people are often willing to sacrifice higher pay for the privilage of becoming white collar workers.

b) This can give rise to curious situations.

c) He was too embarrassed to say anything about his job.

d) He will be earning only half as much as he used to.

III. Do you know how to use the word “worth”?

A two-room flat worths $45000 in Yerevan.

This film is worth watching.

The game doesn’t worth the candle.

Choose the correct words in the following:

1.(Is) (Does) it worth five pounds?

2. Is this worth (buying)(to buy) ?

3. Your car (does) (is) not worth $1000.

4. I don’t think it is worth (to go) (going) to all that trouble.

Do you know the usage of used to do something, be used to doing something, get used to doing something,

I used to go to movies very often when I was young. Ես շատ հաճախ էի կինո գնում, երբ երիտասարդ էի:

I was used to going to movies when I was young. Ես սովոր էի կինո գնալուն, երբ երիտասարդ էի:

I got used to going to movies very often when I was young. Երբ երիտասարդ էի, շատ հաճախ կինո գնալու սովորություն ձեռք բերեցի:

Translate these sentences into English

Երբ նա ուսանող էր, հաճախ էր պատքով փող վերցնում և չէր վերադարձնում պատքը:

Դու սովո՞ր ես անկողնում կարդալուն:

Ե՞րբ ես ձեռք բերել անկողնում հեռուստացույց դիտելու սովորությունը:

Stop to do something or stop doing something?

We stopped to have lunch at one pm.

We stopped eating when the teacher came in.

Ես կանգ առա, որպեսզի նորից բացատրեմ նրան ամեն ինչ:

Ես դադարեցրեցի բացատրելը, երբ նա գլխով արեց (nod), որ ամեն ինչ հասկանում է:

Remember to do something (հիշել, որ պետք է մի բան անել) or remember doing (հիշել, որ նախկինում մի բան ես արել)something

Translate

Հիշիր, որ կողպես դուռը:

Հշու՞մ ես, թե ինչպես էինք մենք լողալ սովորում այս գետում:

regret to do something (ափսոսանքով ես ասում, որ մի բան ես անելու) or regret doing something (ափսոսում ես, որ մի բան ես արել նախկինում)?

Ափսոսանքով պետք է ասեմ, որ դուք չեք անցել քննությունը:

Ափսոսում եմ, որ այդքան ժամանակ եմ ծախսել այդ ուսումնական առարկան սովորելու վրա:

need to do (երբ մարդը մի բան անելու կարիք ունի) something and need doing something (երբ մի առարկա կարիք ունի մի բան անելուն)

Այս տունը վերանորոգման կարիք ունի:

Ես կարիք ունեմ վերանորոգելու իմ տունը:

would rather , had better

I would rather do that work without being asked to do it. (would rather-ից հետո to չկա)

Լավ կլիներ, որ ես այդ աշխատանքը անեի առանց ինձ խնդրելու, որ անեմ այն:

You had better do that work – Լավ կլիներ, որ դու այդ աշխատանքը անեիր:

Երբ would rather-ից հետո փոխվում է գործողություն կատարողը, ստորոգյալը անցյալ ժամանակում է դրվում:

I would rather you did this work.

Translate

Լավ կլիներ, որ ես ավտոմեքենա վարել սովորեի:

Լավ կլիներ, որ դու ավտոմեքենա վարել սովորեիր: (երկու տարբերակով)

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – հոկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – հոկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ջուլիետա Պապիկյան – հոկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – հոկտեմբերի 26-ին: Պատասխանել եմ 30-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – հոկտեմբերի 27-յն

Առաջադրանք անգլերենից 9-րդ դասարանցիների համար

I.Choose the right word

1.She (do, make) a lot of mistakes in his dectations.

2.I didn’t (tell, say ) him anything.

3.How (many, much) hours do you usually spend on your lessons every day?

4.I saw him (lately, late) in the evening.

5.I haven’ (yet, still) decided anything.

II. Use the verbs in the correct tense form.

1.Lock the door! – But I already (to lock) it.

2. I never (to be) to London.

3.I (to watch) TV at 7 pm yesterday when my friends came to see me.

4.This bridge (to be built) last year.

5. He said that he (to leave) for Paris 3 days later.

III. Put questions to the underlined words.

1.This poem was written by Charents.

2. We have been to this city for six days.

3. This watch is made of gold.

4.They were speaking in a low voice.

5.The woman was wearing a blue jacket.

IV. Turn into indirect speech

1.She said, “I’ll wait for him.”

2. He said to me, “You may use my dictionary.”

3.She asked him, “How many umbrellas did you take to the umbrella maker yesterday?”

4.Hob said, “I was born in 1960.”

5.The captain said to the sailor, “Raise the flag.”

V. Translate into English

1.Բաժակի մեջ ավելի քիչ ջուր կար, քան ես կարծում էի:

2. Ես համոզված չէի, որ կկարողանամ թարգմանել այդ տեքստը առանց բառարանի:

3. Երբ ես փողոցն էի անցնում, ինչ-որ մեկը հարցրեց, թե որն է մետրոյի ամենամոտ կայարանը:

4.Մենք չենք հանդիպել դպրոցն ավարտելուց ի վեր:

5. Մեր տան դիմաց դպրոցի մի նոր շենք է կառուցվում:

VI Present one of your blog entries in English. Ներկայացրեք ձեր բլոգի հրապարակումներից որևէ մեկը անգլերեն:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 4-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 7-ին:

Մարիա Ազնաուրյանը – նոյեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշխատանքը սեպտեմբեր հոկտեմբեր ամիսներին

Սեպտեմբերի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը իրականացվեց «օտար լեզու» բնագավառի դասավանդողների (8 դասավանդող) վերապատրաստումը:

Օտար լեզու դասավանդողների հավաք է իրականացվել սեպտեմբերի 15-ին:

Կազմվել և Մանկավարժության լաբորատորիա է ներկայացվել 2021-ի առաջին ուսումնական շրջանի առարկայական նախագծերը:

Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի երրորդ կուրսի ուսանողների ընթացիկ մանկավարժական փորձառությունը կրթահամալիրում.

Հոկտեմբերի 5-ին՝ աշնանային մանկավարժական բաց հավաքի առաջին օրը, բաց համագործակցային դաս կազմակերպեցին Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանցիները (դասավանդող՝ Իրինա Ապոյան) և թիվ 105 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանցիները (դասավանդող Շուշան Իսրայելյան):

Հոկտեմբերի 8-ին աշնանային մանկավարժական բաց հավաքի շրջանակներում կայացավ բաց դաս քննարկում՝ «Գենդերային հավասարություն» թեմայով (դասավանդող՝ Սիլվա Հարությունյան):

Հոկտեմբերի 11-ին Նունե Այդինյանի 11-րդ դասարանցիները հրավիրեցին իրենց նախագծի վերջնական արդյունքի քննարկմանը:    

Ջուլիետա Սիմոնյանին է ներկայացվել 2021-2022 ուստարվա 9-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Հոկտեմբեր ամսվա անգլերենի ֆլեշմոբի մեկնարկը տրվել է ամսի 20-ին:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական առցանց սեմինարները վարում եմ վերապատրաստված դասավանդողները:

Բրիտանական խորհրդի համակարգմամբ անգլերեն դասավանդողները վերապատրաստման Future English ծրագրով հոկտեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 22-ը դասընթացների են մասնակցում կրթահամալիրի դասավանդողներ Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը, Նունե Այդինյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը, Աննա Գանջալյանը և Անի Մրտեյանը:

Այս վերապատրաստումը համարժեք է դասավանդողների ատեստավորման 4 կրեդիտային արժեքին: Պարապմունքները լինելու են հեռավար, առցանց:

Հոկտեմբերի 11-ից վերսկսվեցին անգլերենի առցանց պարապմունքները դասավանդողների հետ:

Հոկտեմբերի 11,     

Հոկտեմբերի 20-ին

Հոկտեմբերի 21-ին

Հոդված

Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հարցաշարերը. Արդյոք ճիշտ է ընտրված ռազմավարությունը

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Նախագծի մշակումը և ներկայացումը կրտսեր դպրոցի բարձր դասարաններում

Գերմանիայի կրթական դուալ (երկակի) համակարգը, կամ բոլորի՞ն է անհրաժեշտ ավագ դպրոցում սովորելը

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ հոկտեմբերի 21-ին

Մասնակիցներ՝ Նելլի Գեղամյան, Սուսան Ամուջանյան, Աննա Հարությունյան, Արևիկ Ներսիսյան

Յուրաքանչյուր դասավանդող անգլերեն ներկայացնում է վերջին նախագիծը, որն իրականացրել է սովորողների հետ: Ներկայացումը հրապարակում է բլոգում:

Առցանց հարթակի հղումը

Տրված է անգլերենի 2021-ի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի մեկնարկը

2-3-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

4-5-րդ դասարաններ – Հայկուհի Հովհաննիսյան

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյան

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ հոկտեմբերի 20-ին. սկսնակների խումբ

Time, Days, Months, Seasons

It is 6 o’clock.

It is 5 minutes past 6. It is 10 minutes past 6. It is a quarter past 6. It is 20 minutes past 6. It is 25 minutes past 6. It is half past 6. It is 25 minutes to 7. (կամ 6 – 35) It is 20 minutes to 7. It is a quarter to 7. It is 10 to 7. It is 5 to seven. It is 7 o’clock.

We have our online lessons at 7 pm. Am -կեսօրից առաջ, pm – կեսօրից հետո.

Our lessons at school begin at 9 am.

Շաբաթվա օրերի հետ օգտագործվում է on նախդիրը:

Sunday – կիրակի

Monday – երկուշաբթի

Tuesday – երեքշաբթի

Wednesday – չորեքշաբթի

Thursday – հինգշաբթի

Friday – ուրբաթ

Saturday – շաբաթ

We have our seminars on Wednesdays. Մենք մեր սեմինարներն ունենում ենք չորեքշաբթի օրերին:

We have our online English lessons on Wednesdays at 7 pm.

Seasons տարվա եղանակները

Տարվա եղանակների հետ կիրառվում է in նախդիրը:

There are 4 seasons in a year: winter, spring, summer, autumn (fall -in American English)

I was born in spring. We have our vacations in summer.

Months – ամիսները

Ամիսների հետ օգտագործվում է in նախդիրը:

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

I was born in May. Բայց եթե ամսաթիվն էլ ենք ասում, ապա՝ I was born on May 18.

I was born on May 18, 1950.

Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հարցաշարեր. արդյո՞ք ճիշտ է ընտրված դրանց ռազմավարությունը

Ուսումնասիրեցի ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համար կազմված թեստերը տարբեր ուսումնական առարկաներից և եկա այն եզրակացության, որ դրանք բոլորովին չեն կարող ընդունվել որպես ուսուցչի որակավորումը ստուգող հարցաշարեր, որոնց ճիշտ պատասխաններից կարելի է եզրակացնել, թե արդյոք ուսուցիչը համապատասխանում է իր կոչմանը, թե ոչ: Այո, ուսուցչի զբաղեցրածը պաշտոն չէ. այն կոչում է: Եթե Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցի մի շնորհալի 9-րդ դասարանցի կարողանա անսխալ տալ մաթեմատիկայի հարցաշարերի բոլոր խնդիրների ճիշտ պատասխանները, ուրեմն նա շատ լավ ուսուցի՞չ է: Տարիներ առաջ, երբ Հովհաննես Ալեքյանը իմ աշակերտն էր, եկավ մի պահ, որ ինձնից ավելի արագ էր կռահում ընթերցելով հասկանալու, ընկնդրելով հասկանալու համացանցից վերցված առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները: Դրանից պետք է եզրակացնեինք, որ նա ինձնից ավելի լա՞վ անգլերենի ուսուցիչ էր այն ժամանակ: Ֆուտբոլի մեր ազգային հավաքականի մարզիչ Խոակին Կապառոսը կարո՞ղ է Կամո Հովհաննիսյանի նման արագ վազել գնդակով: Մարզիչի դերն ուրիշ է: Ուսուցչի դերն էլ է ուրիշ:

Մյուս կողմից էլ՝ այս հարցաշարերը թույլ են տալիս մտածելու, որ մեր Երևանի Պետական համալսարանի, ինչպես նաև Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի տված դիպլոմները կեղծ են: Կասկածի տակ է առնվում դիպլոմավոր մասնագետի գիտելիքների պաշարը: Եթե նախարարությունը կասկածելու հավաստի հիմնավորումներ ունի, ավելի լավ է կրթական բարեփոխումներ սկսի համալսարաններում: Ինչու՞ եք Հայաստանի պետական զինանշանով ու համալսարանի կնիքով դրոշմված կեղծ դիպլոմներ բաժանում բոլորին և հետո էլ կասկածում դրանց իսկությանը, շրջանավարտի ստացած որակավորմանը:

21-րդ դարի ուսուցիչը արդեն դադարել է գիտելիքի միակ հավաստի աղբյուրը լինել և անհրաժեշտ էլ չի, որ, օրինակ, պատմության ուսուցիչը իմանա բոլոր «ի՞նչ», «ո՞վ», «որ», «ե՞րբ», «որտե՞ղ» հարցական դերանուններով սկսվող հարցերի պատասխանները: Պատմության ուսուցչի համար ստեղծված հարցաշարերում ինչու՞ չկան «ինչու՞» և «ինչպե՞ս» հարցական դերանուններով սկսվող հարցեր: Օրինակ՝ «ինչու՞ սկսվեց Արցախյան առաջին պատերազմը և ինչպե՞ս էր կարելի կանխել այն»: Միգուցե, հենց նման հարցերն են մեզ սովորեցնում պատմության դասերը, որոնք երբեք էլ մենք չսովորեցինք: Մեր համալսարաններում արդյոք սովորեցնու՞մ են պատմության դասավանդման մեթոդիկա: Մեր մոտ երևի լավ պատմաբան են համարում նրան, ով հստակ պատասխան է տալիս այն հարցին, թե ինչ գույնի ձի էր վարում և քանի նաժիշտ ուներ այս կամ այն արքան:

Ես ավելի առարկայական ու հանգամանալից փաստարկներով կխոսեի, եթե անգլերենի հարցաշարեր լինեին, բայց քանի որ իմ մասնագիտությանը ամենից մոտիկը հայոց լեզուն է, և հրապարակված են հայոց լեզվի հարցաշարերը, կանգ առնենք այստեղ:

Կարելի է հստակ ձևակերպել, որ այս հարցաշարերը ստուգում են ուսուցչին որպես լեզվաբանի, այլ ոչ թե որպես ուսուցչի: Եթե նման հարցաշարերով ատեստացիայի ենթարկեին Ազգային ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտի աշխատակիցներին, որևէ առարկություն չէր լինի: Հանրակրթության նոր Պետական չափորոշիչներում ձևակերպված են կրթական երեք աստիճաններում ձևավորվող 8 կարողունակությունները, որոնց բոլորի հիմքում ընկած է լեզվական կարողունակությունը: Հայոց լեզվի ուսուցիչը այնքանով է համապատասխանում իր կոչմանը, որքանով նա կարողանում է ձևավորել իր աշակերտների լեզվական կարողունակությունը այնպես, ինչպես գրված է հանրակրթության նոր Պետական չափորոշիչում:

Իմ խորին համոզմամբ հայոց լեզվի ուսուցչի կամավոր ատեստավորման հարցաշարերը շտեմարանային բազմընտրական չպետք է լինեին: Հարցերը պետք է ազատ շարադրանքներ պահանջեին, որտեղ բացահայտ կերևար և՚՚ ուսուցչի գրագիտության մակարդակը, և՚՚ առարկայի դասավանդման մեթոդական ճիշտ հայեցակարգերի իմացությունը, և՚՚ դրանց դրույթների գործնական կիրառումը ամենօրյա աշխատանքում:

Կցանկանայի, որ հայոց լեզվի ուսուցչին ուղղված հարցերը մոտավորապես այսպիսին լինեին.

 • Ինչպե՞ս եք կարողանում խթանել հանրակրթության տարրական աստիճանում սովորողի ինքնաարտահայտվելու, գրագետ խոսելու, գրելու, պատմելու ցանկությունը:
 • Ի՞նչ մանկավարժական, մեթոդական հնարքներ եք կիրառում, որպեսզի հիմնական աստիճանում սովորողը հայերեն ազատ զրուցի իրեն հետաքրքրող թեմաների մասին, կազմի ընտրված նպատակին, խնդիրներին և լսարանին համապատասխան գրագետ  բանավոր և գրավոր խոսք, այդ թվում՝ հրապարակային խոսք:
 • Ի՞նչ ուսումնական գործունեության ձևեր եք կիրառում հանրակրթության միջնակարգ աստիճանում, որպեսզի զարգացնեք սովորողների բանավոր հաղորդակցական գրագետ խոսքը՝ կարծիքներ արտահայտելու, հայեցակարգեր ու փաստեր մեկնաբանելու գործում:
 • Ի՞նչ ուսումնական գործունեության ձևեր եք կիրառում հանրակրթության միջնակարգ աստիճանում, որպեսզի զարգացնեք սովորողների գրավոր հաղորդակցական գրագետ խոսքը՝ կարծիքներ արտահայտելու, հայեցակարգեր ու փաստեր մեկնաբանելու գործում:

 Շաբաթներ առաջ Լեզվի պետական կոմիտեի կայքում մի գրառում հրապարակվեց, որտեղ խոսվում էր հայերենի հոգնակին կազմելու դժվարությունների 12 դեպքի մասին:

Պետք է նշեմ, որ մեր Լեզվի պետական կոմիտեն, մեր լեզվաբանները դեռ շատ պարտքեր ունեն տալու մեր հայոց լեզվի ուսուցիչներին: Օրինակ՝ վաղուց ժամանակն է, որ հայերենը ունենար իր գոյականների պատկերազարդ բառարանը, ինչպիսին «Oxford-Duden Pictorial Dictionary»-ն է: Սա առարկայական գոյականների պատկերազարդ բառարան է, որտեղ հազարավոր իրերի նկարներն են ու դրանց անգլերեն անվանումները: Ի˜նչ լավ նվեր կլիներ այդ բառարանի հայերեն տարբերակը մեր հայոց լեզվի ուսուցիչների ու բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են իմանալ տարբեր առարկաների հայերեն ճիշտ անվանումները: Վաղուց ժամանակն է, որ մի գրքում հավաքվեին հայերենի բառագիտական, քերականական (ձևաբանական և շարահյուսական) կիրառման դժվարություններ ունեցող դեպքերը, ինչպես Մայքլ Սվոնի «Practical English Usage»-ն է իր 639 դժվար դեպքերով: Ես անգլերենի ուսուցիչ եմ, և դա իմ սեղանի գիրքն է: Ինչու՞ մեր մայրենիի ուսուցիչները չեն կարող ունենալ իրենց սեղանի գիրքը: Դրան հակառակ՝ ուզում են ատեստավորել ու բռնել նրանց սխալները՝ անհեթեթ բազմընտրական հարցաշարերով: Մխիթար Սեբաստացին 1723 թվականին սկսեց իր «Բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը՝ չունենալով հայերենի բառարանաստեղծման ոչ մի նախադեպ ու օգտագործելով միայն թուղթ ու գրիչ, 25 տարվա տքնաջան աշխատանքով ստեղծեց 18-րդ դարում գոյություն ունեցող ամենահարուստ բառարաններից մեկը աշխարհում: Մխիթար Սեբաստացին ավելի շա՞տ ֆինանսական օժանդակություն ուներ, քան մեր Լեզվի կոմիտեն, Գիտությունների ակադեմիան ու ԿԳՄՍ նախարարությունը միասին: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս 21-րդ դարում շատ ավելի քիչ ջանքեր կարող են պահանջվել ստեղծելու համար այն, ինչն իրոք անհրաժեշտ է մեր մայրենի դասավանդողների ու մեր բոլորի համար: Հայոց լեզվի ուսուցիչներին պետք է, նախ և առաջ, նոր պետական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական նյութեր ու դասագրքեր և պետք է ստուգել նրանց գիտելիքներն ու կարողությունները որպես սովորել սովորեցնող ուսուցիչ:       

Անգլերենի դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 13-ին

I.Reading Comprehension

Talking without Speaking

Parents of twins often say their children are a little unusual or a bit special. But according to 16-year-old twin Gerald Scott, there are ways in which some sets of twins are quite amazing.

“My twin, Owen, and I have had a very special bond since we were born. When we were very small, we had our own language. Our mum says we used to talk to each other using our own special language.

We knew what we were saying but nobody else understood. Even our mother didn’t understand us! As we have got older, we have started using telepathy to communicate. Sometimes we don’t need to speak at all; we just use our minds. We can somehow send messages to each other even when we aren’t in the same place. I know it sounds weird, but I’ve always known if Owen was in trouble. Once he had a bad fall in rugby- he broke his leg and when it happened, I got this terrible pain in my leg.”

Although it sounds strange, telepathy between twins isn’t so unusual. There has been a lot of research that has proved that some twins h

ave this ability. One experiment involved eight-year-old Richard Powls and his twin, Damien. First, they were put in separate , sound-proof  rooms, and Damien was wired up to a machine that measured his responses. Richard was then asked to put his arm into freezing cold water. At the exact moment he put his arm into the water, Damien’s responses went wild. And it was the same whenever anything  scary or surprising happened to Richard – his brother in the other room reacted too.

There have been cases between celebrity twins too. Actor Ashley Olsen tells us that, even when they are far apart, she knows when her twin sister, Mary -Kate, is going through a difficult time or when she isn’t happy. So, maybe it’s true – maybe some twins don’t need words at all to speak to each other.

telepathy – մտքերի հաղորդումը տարածության մեջ

sound-proof room – ձայնամեկուսիչ սենյակ

Read the article again. Mark the statements with “True” or “False”. Correct the false statements.

 1. Only their mother could understand Gerald and Owen’s special language when they were small. True/False
 2. Gerald and Owen can communicate even if they are in different places. True/False
 3. According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins. True/False
 4. Damien wasn’t able to see Richard or hear anything he said during the experiment.  True/False
 5. Ashley Olsen has experienced telepathic communication with her twin. True/False

Express your opinion.

What would be good or not so good about being telepathic? Would you like to be a telepathic person? Կցանկանայի՞ք հասկանալ մարդկանց մտքերը տարածության վրա՝ առանց նրանց հետ խոսելու:that students often mix

II.Which word to choose? Many English tests include choosing some words that students often mix up.

suggest-առաջարկել – offer առաջարկել

.  You may offer your help, money, another way of solving a problem but you “suggest doing something”.

Ես առաջարկեցի նրան իմ օգնությունը: Ես նրան կաշառք առաջարկեցի: Ես նրան փող առաջարկեցի: I offered him my help. I offered him some bribe. I offered him some money.

Բայց երբ ասում ենք «առաջարկել մի բան անել», պետք է օգտագործել «suggest doing something» ձևը: Իսկ երբ ուզում ենք անձին էլ նշել, ապա օգտագործվում է «suggest that somebody should do something»:

Ես առաջարկեցի նրան վերցնել այդ փողը: I suggested that he should take that money. Կարելի է այդ should-ը չասել: I suggested that he take the money. Այս քերականական երևույթը կոչվում է Subjunctive 1 կամ՝ Present Subjunctive.

There are five words which have the meaning of – ընդունել

adopt, accept, receive, take, admit

Օրենք ընդունել – adopt a law

The National Assembly of Armenia adopted a new law.

հյուր ընդունել – receive a guest

We receive guests from France last week.

ընդունել առաջարկ, հրավեր – accept an offer, invitation

ընդունել լավ, վատ, երբ նկատի ունենք վերաբերմունքը, տրամադրությունը – take

He took that news badly. Նա վատ ընդունեց այդ լուրը

Դեղ ընդունել – take medicine Take this tablet three times a day before meals.

Ընդունել սխալը – admit one’s mistake I admitted my mistake.

Refuse – հրաժարվել give up -թողնել, թարգել մի բան անելը

I refused their invitation with a good excuse.

I gave up that bad habit. Ես թողեցի (թարգեցի) այդ վատ սովորությունը:

He refused the job he was offered. Նա հրաժարվեց իրենց առաջարկված աշխատանքից:

He gave up the job he had been doing for many years. Նա հրաժարվեց աշխատանքից, որն արել էր տարիներ շարունակ:

learn-իմանալ, find out – պարզել, get to know – ճանաչել

I came the moment I learnt about it. Ես եկա, հենց որ իմացա այդ մասին:

You will like him when you get to know him better. Դու կհավանես նրան, երբ ավելի լավ ճանաչես նրան:

I failed to find out the details of the car crash. Ինձ չհաջողվեց պարզել ավտովթարի մանրամասները:

Convince somebody of something – համոզել մեկին մի բանում, persuade somebody to do something – համոզել մեկին մի բան անել

You can’t convince me of anything. Դուք չեք կարող ինձ որևէ բանում համոզել:

They persuaded us to join them – Նրանք մեզ համոզեցին միանալ իրենց:

Escape – խուսափել մի բանից փրկվելու իմաստով, avoid – խուսափել հանդիպումից, սխալներից

He escaped punishment, car crash, death,… Նա խուսափեց պատժից, ավտովթարից, մահից. ..

I avoid meeting the principal. Ես խուսափում եմ տնօրենին հանդիպելուց:

retire – թոշակի անցնել, resignհրաժարական տալ

Levon Ter-Petrosyan resigned in 1998.

He retired at the age of 63.

Treat – բուժել (բուժման ընթացքը), cure – բուժել (վերջնականապես ապաքինել)

Who is treating you of Covid 19? Ո՞վ է բուժում քեզ Covid 19-ից:

Who cured you of Covid 19? Ո՞վ բուժեց (ապաքինեց) քեզ Covid 19-ից:

Worry about somebody/something -անհանգստանալ մեկի/մի բանի համար, bother somebody-անհանգստացնել մեկին, bother to do something-նեղություն կրել մի բան անել

Don’t worry about him. He is recovering.

Don’t bother. The suitcase is not heavy.

Don’t bother him. He is working.

Translate the sentences into English

 1. Նեղություն մի կրեք: Ես ինքս կհոգամ իմ նախաճաշի մասին:
 2. Մի անհանգստացրու նրան: Նա ամսվա հաշվետվությունն է գրում:
 3. Մի անհանգստանա: Մենք կհասցնենք կատարել աշխատանքը մինչև վերջնաժամկետը:
 4. Կարծում եմ, որ բժիշկները չեն կարողանում բուժել մարդկանց քաղցկեղից:
 5. Ինձ այս հիվանդանոցում էին բուժում, բայց չկարողացան վերջնականապես ապաքինել ինձ:
 6. Բարեկեցիկ երկրներում մարդիկ ուրախանում են, երբ թոշակի են գնում, որովհետև կարողանում են թոշակով ապրել:
 7. Նախարարը հրաժարական տվեց անցյալ շաբաթ:
 8. Մենք հազիվ կարողացանք խուսափել այդ ավտովթարից:
 9. Ինչ էլ որ անեք, չեք կարող խուսափել պատժից:
 10. Ամեն անգամ, երբ այս փողոցով եմ քայլում, աշխատում եմ խուսափել այդ մուրացկանից:
 11. Նա այնքան հաստակողն (stubborn) է, որ չես կարող համոզել նրան որևէ բանում:
 12. Եթե կարողանաս համոզել նրան, որ մեզ հետ ճամփորդության գնա, նա դուրս կգա այդ ընկճված վիճակից:
 13. Մարդկանց ավելի լավ ես ճանաչում, երբ ճամփորդում ես նրանց հետ:
 14. Ես չեմ կարող որևէ բան ասել: Գնա և ինքդ պարզիր ճշմարտությունը:
 15. Նա շատ տխրեց, երբ իմացավ այդ մասին:
 16. Երբեմն պետք է քաղաքավարի չլինել և հրաժարվել նման առաջարկություններից:
 17. Չի կարելի ոստիկանին փող առաջարկել, որպեսզի խուսափել պատժից: Հնարավոր պատիժն ավելի մեծ կլինի:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – հոկտեմբերի 14-ին, պատասխանել եմ 19-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – հոկտեմբերի 17-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Հրաք Քոսպեքյան – հոկտեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Միքայել Վարդանյան – հոկտեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Հայկ Խաչատրյան – հոկտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Հովհաննիսյան – հոկտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արսեն Դանղյանը – հոկտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Անգլերենի առաջադրանք 9-րդ դասարանի հեռավար սովորողների համար

I. Read the text and answer the questions.  From English in Mind, Book 2

March 29th

Dear Diary,

I’m writing this in my room – it’s almost midnight and I have to get up early tomorrow, but I can’t sleep. I have to think about my future! Every day my parents ask me, “What do you want to be when you grow up?” The problem is: I don’t know. My mum always says, “Be a doctor!” But she doesn’t understand – to be a doctor, you have to study for a long, long time and that’s not my idea of fun. Also I’m really bad at Biology at school. My dad says, “Be a pilot!” Is he crazy? He knows I hate flying.

Well, I ‘ve got some ideas, of course. I really want to be a rock star. You don’t have to be very clever, so it’s the perfect job for me. I like listening to music, too. I don’t play any musical instruments and I sing really badly – but there are lots of rock stars like that.

Now I’m getting tired and my fingers are hurting, too. So I am going to bed. I can think about my future in bed. I get my best ideas when I am lying down.

Or perhaps one more computer game? Decisions, decisions, decisions!

 1. Who is Jack writing a letter to?
 2. What time is it?
 3. Why can’t Jack sleep?
 4. Why doesn’t he want to be a doctor?
 5. Why doesn’t he want to be a pilot?
 6. Why is a rock star the perfect job for him?
 7. Why is he going to bed?
 8. Why is he ending his letter by writing the word decisions three times?

9. What do you want to be? What are your ideas?

II. Simple Present or Present Continuous? Սովորական ներկա ժամանա՞կ, թե՞ ներկա շարունակական: Ընտրեք ինքներդ:

A telephone conversation

Andy: Hi Sophie. It’s me, Andy. What do you do/what are you doing?

Sophie: Nothing really. Why?

Andy: Do you want to go to the cinema with me? I go/am going every Friday.

Sophie: Well, I don’t know. I can only go after eight o’clock. We always have/are having dinner at 7:30. My mum cooks/is cooking dinner now.

Andy: No problem. Let’s meet at the cinema at 8:15.

Sophie: OK. Great! But Andy – I can hear a lot of noise in your house. What is it?

Andy: Oh, that’s my brother. He listens/is listening to music upstairs. He always plays/ is playing very loud music.

Sophie: Oh, I see! OK-well, I’ll see you at 8:15. Thanks for calling.

Andy: See you Sophie!. Bye.

III. Translate into English

 1. Ի՞նչ ես անում հիմա: Ի՞նչ ես անում ամեն առավոտ:
 2. Ես սովորաբար ռոք երաժշտություն եմ լսում, բայց հիմա լսում եմ դասական երաժշտություն:
 3. Քույրս ամեն օր օգնում է մայրիկին տան գործերում: (help somebody about the house կամ help somebody with housework):
 4. Դու նու՞յն օրն ես պատասխանում էլեկտրոնային նամակներին:
 5. Արևը ծագում է Արևելքում:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Գոհարինե Ազնաուրյանը – հոկտեմբերի 16-ին, պատասխանել եմ 19-ին:

Մանե Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 21-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական սեմինարները վարում են վերապատրաստված դասավանդողները

Օտար լեզու դասավանդողներ Իրինա Ապոյանը, Կարինե Թևոսյանը, Մարիամ Սարդարյանը, Տաթևիկ Ալեքսանյանը և Հայկուհի Հովհաննիսյանը Սեպտեմբերի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը մասնակցեցին մասնագիտական զարգացման առարկայական բաղադրիչով վերապատրաստման դասընթացին: Վերապատրաստման ընթացքում նրանք ուսումնասիրեցին հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, «օտար լեզու» ուսումնական բնագավառի նոր չափորոշիչները և առարկայական ծրագրերը, կարդացին բազմաթիվ մանկավարժական և առարկայական մեթոդական մշակումներ պարունակող հոդվածներ, կատարեցին տասնյակ գործնական աշխատանքներ: Մանկավարժական աշնանային ճամբարի ընթացքում նրանք գործընկերներին կներկայացնեն իրենց ձեռքբերումները և կանեն վերապատրաստման դասընթացների բարելավմանը ուղղված առաջարկություններ:

Հոկտեմբերի 25

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեման՝ «Առարկայական ծրագրի բովանդակության հիմնական բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություններ, դիրքորոշում և արժեքային համակարգ»

Հոկտեմբերի 26

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեման՝ «Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Հոկտեմբերի 27

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեման՝ «Ուսումնական նյութ»

Հոկտեմբերի 28

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեման՝ «Առարկայական ֆլեշմոբ»

Հոկտեմբերի 29

Ժամը 13:00-14:00 , առցանց հանդիպում Teams հարթակում

Սեմինարի թեմաները՝ «Առարկայական նախագիծ», «Թվանշանային և ձևավորող գնահատում»

Նախագծի մշակումը և ներկայացումը կրտսեր դպրոցի բարձր դասարաններում

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն, թարգմանություն անգլերենից

Գաղափարների այս պարզ շրջանակը կարող է օգնել կրտսեր դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիներին գտնել նախագծերի մշակման և իրենց հասակակիցներին դրանց ներկայացման կատարյալ ձևեր:

Երբ մեր 5-րդ դասարանցիներին ասում էինք, որ իրենք պետք է նախագիծ իրականացնեն, նրանք անմիջապես հարցնում էին. «Կարո՞ղ ենք Power Point-ով անել»: Ամեն անգամ մեր պատասխանն էլ սա է եղել. «Բայց դուք դեռ չգիտեք էլ, թե ինչ է նախագիծը»: Եվ մենք որոշեցինք, որ պետք է կրտսեր դպրոցի երեխաների հետ ուսումնական նախագծեր իրականացնելու և դրանք ներկայացնելու ավելի լավ ձև մշակել:

Կրտսեր դպրոցի շատ սովորողներ են սիրում ներկայացնել իրենց սովորածն իրենց դասընկերներին, բայց երբեմն վստահ չեն, թե ինչպես դա անել: Սրա արդյունքում հաճախ ունենում ենք հուզված ներկայացնող և անհաղորդ հանդիսատես:   

Սովորողների նախագծերի վերաբերյալ մեր սպասելիքները մտագրոհի ենթարկելուց հետո մենք եզրահանգման եկանք հաջողված նախագծերի մշակման ամենակարևոր երեք նախապայմանների շուրջ՝ նպատակը, բովանդակության խորության չափը և վերջնական արդյուքի ներկայացումը:

Օգտագործելով մեր եռաքայլ շրջանակը, սովորողները կարողացել են ստեղծել ամբողջական ու գրավիչ նախագծեր՝ դրանց ներկայացման զանազան մեթոդներով: Գործողությունների այս շրջանակը սովորողներին ավելի շատ ինքնավարություն է տալիս, ինչն այս տարիքային խմբի համար առանձնապես կարևոր է:                                                                                 

 Նպատակը

Նախքան նախագիծ սկսելը սովորողները պետք է կոնկրետ նպատակ ունենան: Հաճախ այդ նպատակը ուսուցչից է գալիս, բայց երբ սովորողներն են որոշում իրենց նախագծի ուղղվածությունը, նրանք սեփական գաղափարները զարգացնելու ուժ են ստանում:  Եթե նրանք հստակ կարողանան բացատրել իրենց նախագծի նպատակը, կկարողանան արագ ներգրավվել հետազոտական աշխատանքի մեջ՝ առանց անվերջանալի թվացող աղբյուրները փորփրելու:

Մեզ դուր է գալիս օգտվել այսպես կոչված «հարցի ձևակերպման տեխնիկայից», որպեսզի օգնենք սովորողներին սկսել: Նախակրթարանում երեխաները օրեկան միջինը մոտ 300 հարց են տալիս, մի թիվ, որին հանգել է OnePoll-ի հետազոտական ուսումնասիրությունը: Որպես ծնողներ մենք հիշում ենք մեր երեխաների նախադպրոցական տարիները՝ անսպառ հետաքրքրասիրությամբ ու անվերջանալի հարցերով: Բայց ու՞ր են կորում այդ հարցերը երբ երեխաները սկսում են դպրոց հաճախել: Կարո՞ղ ենք համեմատել նախակրթարանի սանի և չորրորդ դասարանցու տված հարցերի քանակները: Ինչպե՞ս հետ գնանք և այնպես անենք, որ ուսուցչի հարցերը վերափոխվեն սովորողի հարցերի: Ինչպե՞ս վարվենք, որ սովորողը մնա հարց տալու, նորը իմանալու ռեժիմում: Պատասխանը ավելի քան պարզ է ու հասարակ: Մենք ենք միշտ որոշում, թե ինչ պետք է իմանա երեխան և մեզ համար հետաքրքիր է, թե արդյո՞ք նա գիտի, ինչը մենք որոշել ենք, որ նա պետք է իմանա: Միգուցե, երեխա՞ն պետք է հարց տա այն մասին, թե ինչն է իրեն հետաքրքրում և ինչն է նա ուզում իմանալ: Նախագծի նպատակն էլ հենց այդ իրենց հարցերի պատասխանները պարզելն է: Սովորողներին պետք է ոգևորել, որպեսզի նրանք որքան կարող են շատ հարցեր տան: Չի կարելի ընդհատել հարցերի տարափը և պատասխանել դրանց կամ էլ դատողություններ անել: Ուսուցիչը պետք է գրի առնի ցանկացած հարց, ինչպես որ այն տալիս են սովորողները: Երբեմն կարելի է սովորողների կասկածանքով արտաբերած պատմողական նախադասությունները ձևակերպել որպես հարցեր: Առավելագույն լավ արդյունքի հասնելու համար ուսուցիչը պետք է սահմանափակի հարցեր տալու ժամանակահատվածը. «Տվեք որքան հնարավոր է շատ հարցեր 4 րոպեի ընթացքում»:  

Սովորողներին պետք է ասել համարակալեն իրենց հարցերը, որպեսզի հետո վերլուծենք և պարզենք, թե որ հարցերն ավելի առաջնային նշանակություն ունեն իրենց համար:      

Բոլոր հարցերը վերլուծելուց հետո դասավանդողները ամփոփում են դրանք նախագծի նպատակը բացահայտող երեք հիմնական հարցերով.

Նպատակն արտացոլող հարցեր՝

 • Ինչու՞ եմ ես այս նախագիծն անում:
 • Ի՞նչ հարցեր ունեմ այս թեմայի մասին:
 • Ի՞նչն է ինձ ամենից շատ հետաքրքիր իմանալ:

Բովանդակության խորության չափը

Թեմա կամ հարց ընտրելուց հետո սովորողները պետք է այն բաժանեն ավելի փոքր մասերի: Դա արվում է այն բանի համար, որ նրանք կարողանան կապեր գտնել իրենց թեմայի և անձնական հետաքրքրությունների միջև կամ առաջացնել ավելի շատ հարցեր, որոնք նրանց ավելի կմոտեցնեն գտնել իրենց հիմնական հարցի պատասխանը: Սա ուղղորդում է նրանց գործողությունները և նրանք հասկանում են, թե ինչը ինչից հետո պետք է անել: Այլ լեզվով ասած՝ ուրվագծվում է նրանց նախագծի իրականացման ճանապարհային քարտեզը:

Բովանդակության խորության չափի հարցեր.

 • Որքա՞ն մանրամասն պետք է անել կամ ուզում եմ լինել:
 • Ի՞նչ մատչելի և հուսալի ռեսուրսներ կան:

Նախագծի վերջնական արդյունքի ներկայացումը

Մեր շրջանակի ամենակարևոր մասն է օգնել սովորողներին գտնելու նախագծի վերջնական արդյունքի ներկայացման համապատասխան մեթոդը: Նախկինում մեր սովորողները սահմանափակված են զգացել՝ օգտագործելով միայն ներկայացման այնպիսի հայտնի ձևեր, ինչպիսիք են պաստառները և սահիկաշարերը: Այդ տարիքային խմբի սովորողները շշմեցուցիչ ստեղծագործողներ են և պետք է թույլ տալ նրանց այնպես մատուցել իրենց իմացածն ինչպես իրենց է հետաքրքրում: Մենք ոգևորում ենք սովորողներին փոխելու ներկայացման ընդունված գործիքները և վարվելու այնպես, ինչպես իրենք են նախընտրում իրենց նախագծի համար: 

Ներկայացման նախապատրաստական աշխատանքը կայանում է նաև նրանում, որ սովորողները պետք է նույնականացնեն իրենց ներկայացման հանդիսատեսին, և թե արդյոք պետք է նրանց տեղեկատվությու՞ն հաղորդել, համոզե՞լ մի բանում, զվարճացնե՞լ նրանց, թե՞ այս բոլորը միասին:   

Վերջնական արդյունքի ներկայացման հարցեր.

 • Ո՞վ է իմ հանդիսատեսը
 • Ես փորձելու եմ նրանց համոզե՞լ, տեղեկացնել, թե՞ զվարճացնել:
 • Ի՞նչ կցանկանայի տեսնել, եթե ես լինեի հանդիսատեսի շարքերում:

Աջակցում ենք սովորողին ու նրա ընտրությանը

Մեր դասերին մենք սովորաբար հանդիպում ենք երկու տեսակի սովորողների՝  նրանց, ովքեր չեն համբերում ներկայացնել իրենց արածը և նրանք, ովքեր նախընտրում են այլ բան անել, քան որևէ բան ներկայացնել հանդիսատեսի առջև: Մեր խնդիրն է օգնել մեր սովորողներին գտնել ստեղծագործական լուծումներ: Մենք պետք է կարողանանք երկու կողմերին էլ օգնել և ցանկանում ենք, որ մեր բոլոր սովորողները զգան, որ մենք իրենց կողքին ենք ու լավ ու կարևորված զգան, ինչպիսին էլ, որ իրենք կան իրականում: Յուրաքանչյուր ներկայացում պետք տա այդ հնարավորությունը նախագիծն իրականացնող բոլոր մասնակիցներին: Օրինակ, մեր նախկին աշակերտներից մեկը ամաչկոտ էր դասարանի առջև, բայց սիրում էր տիկնիկներով բեմադրություններ անել, երբ ինքը չէր երևում: Նա կարողացավ ներկայացնել վերամշակման և աղտոտման մասին նախագիծը իր տիկնիկներով:

Մենք տեսել ենք ներկայացումներ պաստառներով, երգերով, ֆիզիկական և թվային մոդելներով, տեսանյութերով, ռադիոհաղորդումներով, դինամիկ սահիկաշարերով,  գծանկարներով և անիմացիաներով: Մենք ունենք սովորողներ, որոնք օգտագործում են տեխնոլոգիական գործիքներ և ծրագրեր, որոնց մենք չէինք պատկերացնում, որ երբևէ կկիռարենք, սակայն նրանք կարողանում են հեշտությամբ համատեղել գործիքները իրենց նորահայտ գիտելիքների հետ: Ավելին, ամեն անգամ, երբ սովորողները ներկայացումներ են անում, մենք նոր բան ենք սովորում նրանց մասին և տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանց հմտությունները կիրառվում նոր ձևով: Այսպես մենք տեսնում ենք նրանց զարգացումը:

Աղբյուրներ

Expanding students’ ideas how to give presentations    By Michael GlasheenTiffany Perry, Edutopia October 8, 2021

Are Questions the Answer? Mike Lawrence & Rainie Rowell, Edutopia, August 3, 2021

Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ. «օտար լեզու» առարկայական բաղադրիչ

Վերապատրաստող՝ Յուրա Գանջալյան

Բլոգի հղումը

Էլ. փոստը՝ y.ganjalyan@mskh.am

Դասընթացի սկիզբը՝ 13.09.2021, ավարտը՝ 11.10.2021

Դասընթացի մոդուլը՝ մասնագիտական զարգացում. օտար լեզու. անգլերեն

Աշխատակարգը, ժամանակացույցը

Վերապատրաստողի բլոգի «վերապատրաստում» էջը:

Վերապատրաստվողներ

Մերի Նուշիկյան – Երևանի թիվ 105 ավագ դպրոց, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Շուշան Իսրայելյան – Երևանի թիվ 105 ավագ դպրոց, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Արմինե Շաբոյան – «Արգենտինյան հանրապետություն» թիվ 76 դպրոց, առարկան՝ իսպաներեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Իրինա Ապոյան -«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Հայկուհի Հովհաննիսյան – «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Տաթև Ալեքսանյան – «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ անգլերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Մարիամ Սարդարյան – «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ իտալերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Կարինե Թևոսյան – «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, առարկան՝ իտալերեն, վերապատրաստման ձևը՝ համակցված

Վերապատրաստման ընթացքի մասին լուսաբանումներ կրթահամալիրի կայքում.

The start of the collaboration of two high schools has been given Shushan Israyelyan, High School 105

Տրված է երկու ավագ դպրոցների համագործակցության սկիզբը Շուշան Իսրայելյան, 105 ավագ դպրոց

Առարկայական բաղադրիչով իմ վերապատրաստումը – Արմինե Շաբոյան , «Արգենտինյան հանրապետություն» թիվ 76 դպրոց

Առարկայական բաղադրիչով իմ վերապատրաստումը – Շուշան Իսրայելյան , թիվ 105 ավագ դպրոց

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Պարապմունքի ձևը՝ առցանց Teams հարթակում, հոկտեմբերի 11-ին, ժամը 19:00

Թեմա. The Present Continuous Tense, Possessive Pronouns

Text – The Seaside

Answering the questions on page 73.

Why …?

… because I want to…

Անգլերենի առաջադրանք հեռավար սովորող 9-րդ դասարանցիների համար

Use the right verb tenses.

 1. I (to watch) that film last month.
 2. Where you (to spend) your summer holidays last year?
 3. He already (to complete) his term paper.
 4. You (to be) fond of watching comedies or melodramas?
 5. We (not to see) any Italian films lately.
 6. You (to drink) coffee or tea in the mornings?
 7. He just (come) back and is working in his study now.
 8. How long you (to stay) in Arates last week?
 9. I never (to be) to an English speaking country.
 10. I (to help) you if you tell me the whole truth.

II.Turn the following sentences into indirect speech.

1.She said to me: “Do you do your mathematics sums without the calculator?”

2. Mother said: “Henry, wash your hands before having dinner.”

3. The teacher said: “I checked your compositions yesterday.”

4. She said, “Helpm me to solve this math problem, please.”

5. John said, “Did you get over that illness last week?”

6. He says, “I have always been afraid of height.”

7. He said, “I can’t answer this question now.”

8. He said, “How often do you clean your room?”

9. The teacher said, “Do not speak to each other when you are doing a test.”

10. He said, “Let’s spend the weekend in the country.”

III. Turn the following into the Passive Voice.

1.I will send this letter tomorrow.

2. They clean their rooms every Saturday.

3. We have already completed the task.

4. We completed the task last night.

5. Will you send this letter without an attachment?

6. Do you do your math sums without a calculator?

7. Did you do your math sums without a calculator yesterday?

8. They are building a new school in this village.

9. Have you finished your work?

10. They never speak Armenian during the English lesson.

IV. Choose the right word.

 1. He drank (a little, a few) water and felt much better.
 2. Do you you make (many, much) mistakes in your dictations?
 3. What (else, other) things did you see there?
 4. What (else, other) did you see there?
 5. Newton (invented, discovered) gravity.
 6. Edison (invented, discovered) the phonogragh.
 7. Ready made clothes are sold in this (magazine, store).
 8. Interested articles are published in this (magazine, store).
 9. You should (repeat, revise) the grammar rules before the examination.
 10. (repeat, revise) these words after me.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արինա Ազնաուրյան – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Հովհաննիսյան – հոկտեմբերի 12-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

TOEFL քննությանը նախապատրաստող փորձնական առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար սովորողների համար.

Այս առաջադրանքը նախատեսված չէ 9-րդ դասարանցիներ Գոհար Կարագյանի, Մանե Հովհաննիսյանի և Ազնաուրյան քույրերի համար: 9-րդ դասարանցիների համար առանձին առաջադրանք կլինի:

Dear students, I know for sure that you will try to take an international TOEFL or IELTS English test in your future life. Let’s try to do some preparation work for these exams.

I. Make the right choice

1.Geysers have sometimes been compared to volcanoes __________ they both emit hot liquids from below Earth’s surface.

 1. despite
 2. because
 3. in regard to
 4. as a result of

2.During the early period of ocean navigation, __________ any need for sophisticated instruments and techniques.

A. so that hardly

B. when there hardly was

C. hardly was

D. there was hardly

3. Refrigerating meats ________ the spread of bacteria.

 1. slows
 2. slowing
 3. to slow
 4. is slowed

4. The fact ________ credit cards are widely available has made them a popular form of payment.

A. of

B. that

C. is that

D. which is

5. The Constitution gave the legislative branch of government ________ to pass laws.

 1. A. the power
 2. B. has the power
 3. C. the power is
 4. D. of the power

Reading comprehension

Read the text and choose the right answer (տողերը համարակալված են, որովհետև որոշ հարցեր ըստ տողերի համարների են տրված)

 1. The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the
 2. Arctic Ocean. It stretches southward across the largest
 3. and northernmost state in the United States, ending at
 4. a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from
 5. where it begins. It is massive in size and extremely
 6. complicated to operate.
 7. The steel pipe crosses windswept
 8. plains and endless miles of delicate tundra that tops
 9. the frozen ground. It weaves through crooked canyons,
 10. climbs sheer mountains, plunges over rocky crags,
 11. makes its way through thick forests, and passes over or
 12. under hundreds of rivers and streams. The pipe is 4 feet in
 13. diameter, and up to 2 million barrels (or 84 million
 14. gallons) of crude oil can be pumped through it daily.
 15. Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long
 16. sections of the pipeline follow a zigzag course high
 17. above the frozen earth. Other long sections drop out of
 18. sight beneath spongy or rocky ground and return to the
 19. surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-
 20. down route is determined by the often harsh demands
 21. of the arctic and subarctic climate, the tortuous lay of
 22. the land, and the varied compositions of soil, rock, or
 23. permafrost (permanently frozen ground). A little more
 24. than half of the pipeline is elevated above the ground.
 25. The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet,
 26. depending largely upon the type of terrain and the
 27. properties of the soil.
 28. One of the largest in the world, the pipeline cost
 29. approximately $8 billion and is by far the biggest
 30. and most expensive construction project ever
 31. undertaken by private industry. In fact, no single
 32. business could raise that much money, so eight major oil
 33. companies formed a consortium in order to share
 34. the costs. Each company controlled oil rights to
 35. particular shares of land in the oil fields and paid
 36. into the pipeline-construction fund according to the
 37. size of its holdings. Today, despite enormous
 38. problems of climate, supply shortages, equipment
 39. breakdowns, labor disagreements, treacherous
 40. terrain, a certain amount of mismanagement, and
 41. even theft, the Alaska pipeline has been completed
 42. and is operating.
 1. The passage primarily discusses the pipeline’s
  1. A. operating costs
  2. B. employees
  3. C. consumers
  4. D. construction
 2. The word “it” in line 5 refers to the
  1. A. pipeline
  2. B. ocean
  3. C. state
  4. D. village
 3. According to the second paragraph, 84 million gallons of oil can travel through the pipeline each
  1. A. day
  2. B. week
  3. C. month
  4. D. year
 4. The phrase “Resting on” in line 15 is closest in meaning to
  1. A. Consisting of
  2. B. Supported by
  3. C. Passing under
  4. D. Protected with
 5. The author mentions all of the following in the third paragraph as important in determining the pipeline’s route EXCEPT the
  1. A. climate
  2. B. lay of the land itself
  3. C. local vegetation
  4. D. kind of soil and rock
 6. The word “undertaken” in line 31 is closest in meaning to
  1. A. removed
  2. B. selected
  3. C. transported
  4. D. attempted
 7. According to the last paragraph, how many companies shared the costs of constructing the pipeline?
  1. A. three
  2. B. four
  3. C. eight
  4. D. twelve
 8. The word “particular” in line 35 is closest in meaning to
  1. A. peculiar
  2. B. specific
  3. C. exceptional
  4. D. equal
 9. According to the last paragraph, which of the following determined what percentage of the construction costs each member of the consortium would pay?
  1. A. How much oil field land each company owned
  2. B. How long each company had owned land in the oil fields
  3. C. How many people worked for each company
  4. D. How many oil wells were located on the company’s land
 10. Where in the passage does the author provide a term for a layer of soil that always remains frozen?
  1. A. Line 4
  2. B. Line 15
  3. C. Line 23
  4. D. Line 37

Առաջադրանքը կատարել են

Սոնա Բալայանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել Վարդանյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ռուբեն Գալստյան – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյան – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ջուլիետա Պապիկյան – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Դանղյան Արսեն – հոկտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

«Օտար լեզու» բնագավառի դասավանդողների վերապատրաստում. գնահատում

Թեմա 6.

 Գնահատում  

Տեսական՝ 1, գործնական`  4 ժամ (0,5 կրեդիտ)

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (էլ. նամակագրություններով, բլոգային հրապարակումներով) հոկտեմբերի 4-6 

Տեսական. Ծանոթանալ, անդրադառնալ  հանրակրթական պետական չափորոշչում ամրագրված՝ սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքներին

Ներքին գնահատում (գնահատողը ուսուցիչն է՝ ըստ իր ուսուցանած թեմաների, լեզվական կառուցվածքների)

Ըստ հանրակրթության պետական չափորոշիչի 1-4-րդ դասարաններում թվանշանային գնահատական չի դրվում: Օգտագործվում է ձևավորող գնահատման ձևը, որն իրենից ներկայացնում է սովորողի կարողունակությունների բնութագրումը ըստ տվյալ դասարանի համար նշված վերջնարդյունքների: «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի համար վերջնարդյունքները նշված են «Օտար լեզու» բնագավառի նոր չափորոշիչները և առարկայական ծրագրեր» փաստաթղթում:

5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից արդեն կարելի է կիրառել ընթացիկ թվանշանային գնահատականներ 10 միավորային համակարգով: Մեր կրթահամալիրում նախապատվությունը տրվում է ձևավորող գնահատմանը:

Հիմա եկեք պարզենք, թե որն է ձևավորող գնահատման ճիշտ ձևը: Ճիշտ ձևավորող գնահատում կատարելու համար պետք է օգտվել «Օտար լեզուներ» բնագավառի նոր չափորոշիչներ և առարկայական ծրագրեր վերը հղումով նշված փաստաթղթից:

Օրինակ՝ դիտարկենք երրորդ դասարանի մենախոսության վերջնարդյունքների մի կետը. « Սովորողը կարողանում է շատ պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրել իր դպրոցը, տունը, սենյակը»: Ենթադրենք սովորողները արդեն յուրացրել են «Իմ սենյակը» թեման: Կարող ենք գնահատման մատյանում, սովորողի անունի դիմաց գրել, որ նա արդեն կարողանում է պարզ բառերով և լեզվական կառուցվածքներով նկարագրել իր սենյակը: Հաջորդ դասին կարող ենք գրել, որ սովորողը կարողանում է 5-6 նախադասությամբ գրավոր նկարագրել իր սենյակը:

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի ընթերցելով հասկանալու վերջնարդյունքներից է . «Հասկանալ տեղեկատվական տեքստերի հիմնական բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, կարծիքը, պատճառահետևանքային կապերը»:

Մենախոսության – վերջնարդյունքներից է. «Հստակ և մանրամասն նկարագրել իր հետաքրքրություններին առնչվող իրողություններն ու իրադարձությունները»:

Ձևավորող գնահատական Վահե Մարտիրոսյանին.

Վահեն կարողացավ մի անգլերեն տեղեկատվական նյութ կարդալ News.am կայքում և պատասխանեց այդ տեքստի հիմնական բովանդակությանը վերաբերող հարցերին:

Վահե Մարտիրոսյանը կարողանում է խոսել սպորտային իրադարձությունների մասին: Դա իր սիրելի բնագավառն է:

Թվանշանային գնահատում կատարելիս նույնպես պետք է հաշվի առնել վերջնարդյունքներում գրված չափորոշիչները:

Արտաքին գնահատում (ըստ ԳԹԿ-ի կազմած առաջադրանքների)

Տարրական դպրոցի արտաքին գնահատում իրականացվում է չորրորդ դասարանի ավարտին՝ տրամադրելով մեկ դասաժամ և գնահատվող աշխատանքի առաջադրանքները կազմվում են հաղորդակցական հինգ կարողունակություններից առնվազն երկուսի հիման վրա՝ օտար լեզվի ծրագրի չափորոշչում առկա տվյալ դպրոցի թեմաների, լեզվական գիտելիքի, վերջնարդյունքներին համապատասխան։ 

Հիմնական դպրոցի արտաքին գնահատում իրականացվում է  իններորդ դասարանի ավարտին՝ քննության միջոցով, և գնահատվող աշխատանքի առաջադրանքները կազմվում են հաղորդակցական հինգ կարողունակություններից առնվազն երեքի հիման վրա՝ օտար լեզվի ծրագրի չափորոշչում առկա տվյալ դպրոցի թեմաների, լեզվական գիտելիքի, վերջնարդյունքներին համապատասխան։ 

Միջնակարգ դպրոցի արտաքին գնահատումը իրականացվում է քննության միջոցով, որի առաջադրանքները կազմվում են հաղորդակցական հինգ կարողունակություններից առնվազն երեքի հիման վրա և հաղորդակցական հինգ կարողունակություններից առնվազն երեքի հիման վրա՝ օտար լեզվի ծրագրի չափորոշչում առկա տվյալ դպրոցի թեմաների, լեզվական գիտելիքի, վերջնարդյունքներին համապատասխան, օրինակ՝ ունկնդրում, ընթերցանություն և գրավոր խոսք։

Գործնական աշխատանք 1

Ծանոթանալ, անդրադառնալ կրթահամալիրի գնահատման փորձին

Ընտրել առնվազն երկու հոդված, կարդալ և դիտարկումներ անել բլոգում:

Գործնական աշխատանք 2

Գնահատման սեփական փորձի, եղանակների ներկայացում

Բլոգում հրապարկել, ներկայացնել գնահատման սեփական փորձը, հաջողությունը: 

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

I.Do you know the word brainstorm? It is translated into Armenian as “մտագրոհ”: This word is often used by educators, lecturers at the beginning of their work-shops or seminars. They want to find out how much you know about the topic they are going to deliver. For example, if you are asked to brainstorm the word “education” you are to say words associated with education: public school, teaching, college, university, future career, foreign languages …

Brainstorm the words: computer, sports, universe,

II.Someone, whom you do not know, suddenly says something and waits for your reaction.

a) What nasty weather we are having today!

b) Time is passing so quickly nowadays!

c) Thanks Heaven! At last I met somebody on this deserted island.

d) We are like the ones in that song: “Strangers in the night”.

e) I am thirsty. Please give me a cup of water, as I am so hungry that I don’t know where to stay for the night.

III. What is your opinion about these controversial sayings?

When poverty comes in through the door, love flies out of the window.

You can’t always be motivated, so you should learn to be disciplined.

It’s hard to win an argument with a smart man, but is nearly impossible to win an argument with a stupid person.

Be kind to unkind people. They need it most.

Confidence is silent, insecurity is loud.

Առաջադրանքը կատարել են

Հայկ Խաչատրյանը -հոկտեմբերի 4-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Արամ Հովհաննիսյանը -հոկտեմբերի 4-ին: Պատասխանել եմ 6-ին: Թերի էր գրել

Աշոտ Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 3-ին, պատասխանել եմ 6-ին:

Արսեն Դանղյան – պատասխանել է հոկտեմբերի 4-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Սոնա Բալայանը – պատասխանել է հոկտեմբերի 6-in: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Հրակ Քոսպեքեան – Պատասխանել է հոկտ. 6-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Մանե Հովհաննիսյան – պատասխանել է հոկտ. 5-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – պատասխանել է հոկտ. 5-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Մանե Հովհաննիսյան – պատասխանել է հոկտեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ 7-ին:

Արինա Ազնաուրյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհար Կարագյանը – հոկտեմբերի 7-ին: Պատասխանել եմ 8-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – հոկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ 10-ին:

Գերմանիայի կրթական դուալ (երկակի) համակարգը, կամ բոլորի՞ն է անհրաժեշտ ավագ դպրոցում սովորելը

Գերմանիայում հանրակրթական դպրոցի հիմնական աստիճանը ավարտելուց հետո սովորողների զգալի մասը, ովքեր գիտությամբ զբաղվելու ձգտում և հակումներ չունեն, ավագ դպրոց կամ գիմնազիա ընդունվելու փոխարեն իրենց կրթությունը շարունակում են երկրի կրթական դուալ (երկակի) համակարգում: Այն խիստ կանոնակարգված և լավ մտածված համակարգ է, որի միջոցով պատանիները սովորում են և՚՚ արտադրական ձեռնարկությունում, և՚՚ դպրոցում: Այստեղ սովորողները ուսման ժամանակի 70%-ը անցկացնում են արտադրությունում և 30%-ը՝ մասնագիտացված ուղղվածություն ունեցող դպրոցում:

Ի՞նչ է Գերմանիայի կրթական դուալ (երկակի) համակարգը

Կրթական դուալ համակարգը այլ կերպ մեկնաբանվում է որպես միջին մասնագիտական կրթության և որակավորման բարձրացման համակարգ: Այն գործում է որպես սահուն անցում հանրակրթական դպրոցից աշխատավայր: Գերմանիայում երեխաները սկսում են դպրոց հաճախել 7 տարեկանից և արդեն 16 տարեկանում կարող են ընդգրկվել ուսման դուալ համակարգում: Գերմանիայում 16-19 տարեկանների 50%-ը ընդգրկված է կրթական դուալ համակարգում: Սովորողների ուսումնառությունն իրականացվում է և՚՚ արտադրական ձեռնարկության աշխատավայրում, և՚՚ մասնագիտացված դպրոցի դասասենյակներում: Ուսման տևողությունը 2-ից մինչև 3,5 տարի է: Ուսումն ավարտելուց հետո սովորողները ստանում են մասնագիտական որակավորման հավաստագրեր, որոնք ճանաչված են ոչ միայն Գերմանիայի, այլ նաև այլ զարգացած երկրների արտադրական ընկերությունների կողմից, և այս համակարգում սովորողների մոտ 90%-ը ուսումն ավարտելուց հետո միանգամից պահանջված է լինում աշխատաշուկայում և նրանք անցնում են մշտական  աշխատանքի: Այդ է պատճառը, որ Գերմանիայում երիտասարդների գործազրկության մակարդակն այդքան ցածր է՝ 5,6%:

Կրթական դուալ համակարգի աշխատանքի կազմակերպումը

 Կրթական դուալ համակարգը կարգավորվում է կառավարության մասնագիտական ուսուցման քաղաքականությամբ և Գերմանիայի օրենսդրությամբ: Կրթական բարձր չափանիշներն ապահովվում են մի քանի կազմակերպությունների համատեղ աշխատանքով: Աշխատանքում ներգրավված են պետական քոլեջները, համալսարանները, մարզային ղեկավարությունը, արհմիությունները և, իհարկե իրենք՝ արտադրական ընկերությունները: Համակարգը համահարթեցված է (ստանդարտացված է) ամբողջ Գերմանիայում:

Այս երկրում 400,000 ընկերությունների արտադրությունում ավելի քան 330 մասնագիտություն կա, որոնց որակավորումը ստանալու համար լուրջ ֆորմալ կրթություն է պետք:

Համակարգում սովորողները որևէ ուսման վճար չեն մուծում, ընդհակառակը՝ պայմանագրի համաձայն նրանք յուրաքանչյուր ամիս €300 – €600 կրթաթոշակ են ստանում այն ընկերությունից, որտեղ ներգրավված են աշխատանքային ուսուցման մեջ: Ընդունող հանձնաժողովում որոշիչ ձայնը պատկանում է գործատուի ներկայացուցչին: Չէ՞ որ նրանք են վճարելու աշխատավարձ-կրթաթոշակը: Երեք ամսվա փորձաշրջանի ընթացքում և՚ սովորողը, և՚ գործատուն կարող է ցանկացած պահի լուծարել պայմանագիրը: Սովորողը արտադրական պայմաններում կարող է հասկանալ, որ սխալ է ընտրել այդ մասնագիտությունը, իսկ գործատուն էլ կարող է ավելի մոտիկից ճանաչելով սովորողին՝ եզրակացնել, որ նա լավ աշխատող չի լինի: Ընկերությունները հոգում են նաև իրենց մոտ հաշվառված սովորողների ուսումնառության ծախսերը մասնագիտացված դպրոցում:

Երկրներ, որտեղ գործում է դուլ կրթական համակարգը  

Կրթական դուալ համակարգը գործում է Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում, Բելգիայի գերմանախոս համայնքում և Հարավային Կորեայում:

Ինչու՞ չի ստացվում կրթական այս համակարգը ներդնել այլ զարգացած երկրներում

Անգիական Գարդիան պարբերականի «Աջակցություն Գարդիանին» էլեկտրոնային հավելվածի 2020-ի մի հրապարակման վերնագիրն է «Importing Germany’s dual education system is easier said than done – Գերմանիայի դուալ կրթական համակարգի ներմուծման մասին ավելի հեշտ է ասելը, քան անելը»: Այս համակարը երբեք չի ունեցել հիացած երկրպագուների պակաս տարբեր երկրներում՝ Մեծ Բրիտանիայի կրթության նախկին և ներկա քարտուղարները, Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը և Դոնալդ Թրամպի դուստրը ԱՄՆ-ում:

Կրթական դուալ համակարգի օգուտների ու արդյունավետության ակնհայտ լինելուն հանդերձ՝ այնուամենայնիվ, դրա պատճենումը և ներդրումը մեկ այլ աշխատաշուկայում, հատկապես բրիտանական, ավելի հեշտ է ասելը, քան անելը: Գերմանական համակարգը տարբեր ոլորտների համակցված աշխատանքների բարդ համակարգում է պահանջում՝ գործատու ընկերությունների աշխատանքը, որոնք վճարում են իրենց մոտ փորձառություն ձեռք բերող սովորողների կրթաթոշակները, դաշնային նահանգների աշխատանքը, որոնք հոգում են մասնագիտացված դպրոցների ծախսերը, արհմիությունների աշխատանքը և ավարտական որակավորման քննություններն իրականացնող առևտրի և արդյունաբերության պալատների աշխատանքը:         

Իսկ ինչպե՞ս է իրականացվում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությունը այլ երկրներում:

Ուսումնասիրությունը կատարել եմ ըստ այն բանի, թե որն է այսպիսի կրթության ֆինանսավորման աղբյուրը: Այսպիսի մի ասացվածք կա. «Երաժշտությունը պատվիրում է նա, ով վճարում է»: Ինչպես պարզեցինք Գերմանիայում ֆինանսական ծախսերի հիմնական բեռը կրում են այն ընկերությունները, որտեղ իրականացվում է արտադրական ուսուցումը:   

Ավստրալիայում արհեստներ են սովորում և միջին մասնագիտական կրթություն են ստանում հիմնականում միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո: Ֆինանսավորումը կատարում է Ավստրալիայի արդյունաբերության և աշխատանքային հմտությունների կոմիտեն – Australian Industry and Skills Committee.

Ֆինլանդիայում – հանրակրթությանհիմնական աստիճանից հետո (9-րդ դասարանը ավարտելուց հետո) սովորողները կրթությունը շարունակելու երկու ընտրություն ունեն՝ ընդունվել ավագ դպրոց, որը դեպի համալսարան տանող ճանապարհնէ, կամ՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) դպրոց, որից հետո կարող են աշխատել՝ օգտագործելով ձեռք բերած արհեստի աշխատանքային հմտությունները, կամ էլ՝ կրթությունը շարունակել տեխնիկական բարձրագույն դպրոցում: Արհեստագործական դպրոցներին ֆինանսավորում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները, քաղաքապետարանները:

Հարավային Կորեայում  գործում են մասնագիտական ավագ դպրոցներ հետևյալ մասնագիտություններով՝ գյուղատնտեսություն, տեխնոլոգիա/ճարտարագիտություն, առևտուր և գործարարություն, ձկնարդյունաբերություն և տնային տնտեսության վարում (սնունդ պատրաստելը, ընտանեկան բյուջեն հաշվարկելը, …)Ֆինանսավորումը կատարում է աշխատանքի նախարարությունը:

Նիդերլանդներում հիմնական կրթությունը ստանալուց հետո սովորողների մոտավորապես կեսը կրթությունը շարունակում է ավագ դպրոցում, իսկ մյուս կեսը՝ մասնագիտական ավագ դպրոցում հետևյալ մասնագիտացումներով՝ տեխնոլոգիա, տնտեսագիտություն, գյուղատնտեսություն, սոցիալական ծառայություններ և առողջապահություն: Սովորողները մասնագիտական ավագ դպրոցում կրթությունը շարունակելու երկու ընտրություն ունեն՝ ուսման 80%-ը արտադրությունում և 20%-ը ավագ դպրոցի դասասենյակում, կամ հակառակը: Գործատու ընկերությունները, ովքեր ավագ դպրոցի սովորողներ են պահում և մասնագիտություն սովորեցնում և ինչ-որ չափի աշխատավարձ են տալիս նրանց, ավելի քիչ հարկ են մուծում պետությանը:

Հայաստանում մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացը աններելիորեն նեղանում է, երբ 9-րդ դասարանից հետո բոլոր սովորողներն իրենց կրթությունը շարունակում են ավագ դպրոցում:

Մի քանի օր առաջ կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում մայրենիի դասավանդող Հասմիկ Ղազարյանը մի քննարկում էր կազմակերպել՝ «Անհրաժե՞շտ է արդյոք բարձրագույն կրթությունը ամեն մեկին»: Այլոց փորձի այս ուսումնասիրությունը անելուց հետո կուզենայի այդ հարցը այլ կերպ ձևակերպել. «Անհրաժե՞շտ է արդյոք ավագ դպրոցում սովորելը ամեն մեկին»:

Կրթության ֆինանսավորման մասին.

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությունը ֆինանսավորվում է ՀՀ կառավարության հաստատված բյուջեով: Այնպիսի տպավորություն է, որ մեր երկրի արտադրական ձեռնարկությունները, ընկերությունները օտարված են նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության պլանավորման, իրենց հարկավոր մասնագետների պատրաստման համար ֆինանսավորման, նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության աշխատանքներից: Միգուցե սա է գործատու կազմակերպությունների անտարբերությունը կրթության և կրթական ծրագրերի նկատմամբ: Կարծում եմ, որ հենց արտադրական ձեռնարկություններն ու ընկերությունները պետք է լինեն նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության պատվիրատուն:   

Աղբյուրներ

 1. German Dual Education System  Expatrio
 2. Importing Germany’s dual education system is easier said than done.  The Guardian
 3. Dual Education System
 4. Vocational Education and Training
 5. Նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը հաստատելու մասինՙ
 6. Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն
 7. Նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության ընդհանուր դրույթները, քննությունները ըստ մասնագիտությունների և առարկաների  

Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողների փորձառությունը կրթահամալիրում

Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի երրորդ կուրսի 14 ուսանող մանկավարժական պրակտիկան անցկացնելու է մեր կրթահամալիրում: Սա կոչվում է «ընթացիկ մանկավարժական պրակտիկա», երբ ուսանողներն իրենք չեն դասավանդում, այլ միայն սովորում են, թե ինչպես է կազմակերպվում հանրակրթությունը և առարկայական ուսուցումը: Փորձառության տևողությունը 10 շաբաթ է՝ յուրաքանչյուր շաբաթվա հինգշաբթի օրը: Նրանք տեսնելու են, թե ինչպես է իրականացվում կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության ծրագիրը, ներկա են լինելու մեր փորձառու դասավանդողների ուսումնական պարապմունքներին, լրացնելու են մանկավարժական փորձառությանը վերաբերող իրենց թղթապանակը:

Առաջին այցի հինգշաբթին սեպտեմբերի 30-ին էր: Շրջայց կատարեցինք Մայր դպրոցում, Արևելյան դպրոց-պարտեզում և Քոլեջում: Քոլեջի վերնատանը ուսանողներին ներկայացրեցի մեր հեղինակային մանկավարժության առանձնահատկություններն ու նվաճումները, ինչպես նաև՝ անգլերենի ուսուցման հեղինակայինը կրթահամալիրում:

Ուսանողական խմբի ավագ Թագուհի Գալստյանը էլեկտրոնային նամակով ներկայացրել է իր տպավորությունները փորձառության առաջին օրվա մասին:

Ես Թագուհին եմ, 3֊րդ կուրսի ուսանողուհի, ներկա և ապագա մանկավարժ։ Սովորում եմ Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում։  Համալսարանս ինձ և շատ այլ ուսանողների հնարավորություն է ընձեռել ունենալ ուսումնական փորձառություն՝ գիտելիքները ամրապնդելու և հետագայում սեփական փորձի հիման վրա ավելի լավ աշխատանք կատարելու որպես մանկավարժ։ Համալսարանի միջնորդությամբ հնարավորություն է տրվել փորձառությունը իրականացնել Հայաստանի լավագույն կրթահամալիրում՝ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում, այլ կերպ կերպ՝ Աշոտ Բլեյանի դպրոցում։

Սովորաբար, երբ ասում ենք դպրոց, միանգամից պատկերացնում ենք գրքեր, թվանշանային գնահատականներ, խիստ և քարացած մոտեցումներ ուսուցիչների կողմից։ Այնինչ, Սեբաստացի կրթահամալիրը ամբողջովին տարբեր է, լի՝ կրթական առանձնահատկություններով և մեթոդներով։ Դպրոցը ունի տարածաշրջանում նմանը չունեցող, յուրօրինակ միջավայր, որի պահպանողն ու կրողը սովորողներն ու մանկավարժներն են: Արժանավայել են այն աշակերտները, ովքեր հնարավորություն ունեն սովորել նման արժանավայել դպրոցում։ Առաջին այցի ընթացքում ստացել եմ բազում դրական տպավորություններ և՛ դպրոցից, և՛ միջավայրից, և՛ աշխատակազմից։ Ստացած սիրալիր և ջերմ վերաբերմքունքը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ մանկավարժի աշխատանքը ամենագեղեցիկն է։

Դպրոցը ունի շատ հետաքրքիր կառուցվածք։ Ամեն ինչ պատրաստված է յուրօրինակ գեղեցկությամբ և սիրով։ Բակը, դասարանները, վերնահարկերըը, նկուղները նույնիսկ ճաշարանը շատ հագեցած են դրական մթնոլորտով, որոնք անտարբեր չեն թողնում ոչ մի այցելուի։

Դպրոցի ապակեպատ թափանցիկ և փայտյա կահավորումը էլ ավելի յուրօրինակ տեսք է հաղորդում՝ ստեղծելով ոչ լարված, հանգիստ միջավայր։ Առավել ուշագրավ է Խաղողի և գինու դպրոցը, որտեղ աշակերտները գինեգործի հետ միասին պատրաստում են հայկական անմահական գինի իրենց հավաքած բերքով, իրենց սեփական ձեռքերով։ Ինքս հնարավորություն ունեցա համտեսել Սեբաստացու անմահական, անուշաբույր գինին։

Մեզ հիացրել է բուսաբանական լաբորատորիան, գրադարանը և ամեն ինչ կապված դպրոցի հետ։

Այցի ընթացքում արժանացել ենք աշխատակիցների ջերմ և հյուրընկալ վերաբերմունքին։ Սիրով և ջերմությամբ ծանոթացրել են տեղանքին, ներկայացրել դպրոցի կարգուկանոնի, դասերի անցկացման և մի շարք այլ հարցերի մասին։

Դպրոցում դասերը մեծ մասամբ իրականացվում են համակարգչային եղանակով, որը նույնպես շատ տպավորել է բոլորիս։ Երեխաները զերծ են մնում ավելորդ ծանրություն կրելուց և սովորում են նորարական մեթոդներով։ Դպրոցը տարածաշրջանում հայտնի է որպես արդիական մոտեցումների և ուսման մոտիվացիայի հաղորդման հզոր միջավայր։ Մենք ինքներս համոզված ենք այդ հարցում։

Ընդամենը մեկ այցի ընթացքում ստացած տպավորությունները շատ մեծ են և ոգևորիչ։ Հուսով եմ կյանքը հնարավորություն կընձեռնի հետագայում աշխատել նման հրաշալի միջավայրում։

Հատուկ ուշադրության ենք արժանացել դպրոցի հրաշալի մասնագետ Յուրա Գանջալյանի կողմից, ով ամեն կերպ օգնում և բացատրում է ամեն ինչ կապված մեզ հուզող հարցերի հետ։

Արդեն իսկ կա մեծ սեր ուղղված կրթահամալիրին ու նրա դպրոցներին և հուսով եմ, որ նման դպրոցները և մասնագետները ավելի շատ կլինեն մեր երկրում։